Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

na

me na

i ka ehe a me ke kaumaha. 13 A me ke kinamona, a No ka mea, ua clelo oia me ka amomo a me na mea iloko o kona naau; Ke noho ala, a me ka mura, a me ka nei au ke alii wahine, aole au libano, a me ha waina a mo he wahinekanemake, aole hoi ka aila, a me ka palaoa maiau e ike i ke kaumaha. kai a me ka hua palaoa, a

8 Nolaila, i ka la hookahi me na holoholona à me e hiki mai ai kona mau ino, bipa, a ne na lio, a o ka make, a me ke kanikau, halekaa, a me na kauwa a mo a nie ka wi: a e pau loa no na uliane o kanaka. hoi ja i ke ahi, no ka mea, la 14 A ona hua a kou naau ikaika loa ka Haku, ke Akua i kuko ai, ua lilo ia, mai ou ka mea i hoopai ia ia. aku, a ua lilo no hoi na mea

9 A o na’lii o ka honua, momona a pau a me na mea ka poe i moe kolohe me ia, a hanohano, aole loa e loaa i noho pu me ka pakela olioli, hou ia oe ua mau mea la, e uwe lakou a e kanikau ia 15 O ka poe i kuai ia mau ia, i ka wa a lakou e ike aku mea a loaa ko lakou waiwai ai i ka uahi o kona aa ana. malaila, e ku loihi e aku lam

10 E ku no lakru ma ka- kou no ka makiau i kona eha, hi loihi e aku no ka makau ila e uwe no boi lakou me ke kona eha, nie ka olelo iho, kanikau; Auwe! auwe! O kela kula 16 A e olelo mai hoi, Aupakauhale nui, o Babulona, we! auwe! kela kulanakauke kulanakawhale ikaika, i hale nui, i aahuia i ka ie naka hora hookahi, ua hiki mai ni, a me ka lole makue, a kou honpai ana.

me ka lole pahee, a i hoona11 A e uwe no hoi ka poe nia i ke gula a me ka pohakalepa o ka honua, a e kani- ku maikai me na momi.

no ka mea, aole e 17 No ka mea, i ka hora kuai hou aku kekahi i ko la-hookahi, ua lilo keia waiwai

nui, i mea ole. A o na alii 12 O ka waiwai, o ke gu- moku a pau a me na mea a la, a me ke kala, a mena pau i holo ia wahi, a me na pohaku maikai a me na momi, luina, a me ka poe a pau i kaa me ka palule makalii, a ne lepa ma ka moana, ku aku la ka lole makne, a me ka lole lakou ma kahi loihi e aku. pahee a me ka ula, a me na 18 A ike lakou i ka uahi o laau ala a pau, a me na ip kona an ana, hea aku la lakou,

epane a pau a me na i aku la, Heaha ka mea like ipu laa

maikai a pau, a me me keia kulanakauhale nui? ke kel

e awe a me ka hao, a 19 A hoolei i ka lepo mapohaku keokeo. luna iho o ko lakou poo, a

kau ia ia,

kou waiwai.

nihu el

me

ika

hea aku la mo ka uwe a me koko o na kaula a me ka poe ke kanikau, i aku la, Auwe! haipule a me na mea a pau i auwe! o ke kulanakauhale pepebiia ma ka honua nei. pui, kahi i waiwai ai ka poe MOKUNA XIX. mea moku a pau loa, ma ka Ka hoomana ana i ke Akua me moana, no kona pakela mai ke kaua ana i ka holoholong. kai; no ka mea, i ka hora ho MAHOPE iho o keia okahi, ua hooliloia oia i mea mau mea, lohe aku la ole.

aui ka leo o ke anaina nui loa 20 E ka lani, e hauoli oe ma ka lani, e olelo ana, Hale maluna ona, a oukou hoi,e ka luia, no ko kakou Akua, ko poe haipule, a me ka poe olas me ka hanohano a me ka lunaolelo, a me na kaula, no nani a me ka mana. ka mea,ua hoohewa ke Akua 2 He oiaio a he

pono

kain ia no oukou.

na hoopai ana, no ka mea, 21 Lawe iho la kekahi ua ahewa oia i ka wahine anela ikaika i ka pohaku, hookamakama nui, nana i me he pohaku kaapalaoa nui hoohaumia i ka honua, i kola, a kiola aku la i ke kai, ina hookamakama ana, a ua aku la, Pela, o kiola ikaika hoopai hoi i ke koko o kana ia'ku ai o Babulona, ke ku- poe kauwa ma kona lima. lanakauhale nui; aole hoi e 3 Olelo hou iho la lakou, toaa hou aku.

Haleluia! A pii mau aku la 22 Aole hoi e lohe hou ia kona uahi iluna ia ao aku, ia maloko ou, ka leo o ka poe ao aku. hookanikani, a me ka poe 4 Moe iho la na lunakahihimeni, a me ka poe hokiokio ko, he iwakaluakumamaha,a a me ka poe puhi pu. Aole me na holoholona eha a hoo. hoi e loaa' hou aku maloko mana aku la i ke Akua, i ka ou, kekahi kahuna o kekahi mea e noho ana maluna o ka hana, aole no hoi i lohe hou nohoalii, i ae la, Amene, Haia iloko ou ka halulu ana o leluia. ka pohaku kaapalava.

5 A puka mai la ka leo, 23 Aole e ike hou ia iloko mai ka nohoalii mai, i inai la, ou, ka malamalama o ke ku- E hoomana oukou i ko kakui; aole e lohe hou ia iloko kou Akna,e na kauwa ana a ou ka leo o ke kane mare a pau, a me ka poe e makau ia me ka wahine mare, no ka ia, o ka poe liilii, a me ka mea, o kou poe kalepa, o la

poe

nui. kou no ka poé nuio ka honua, 6 A lohe aku la au i ka loo no ka mea,ua puni wale ko na o kekahi poe nui loa, a ua aina a pau i kou kilokilo ana. like hoi nie ka halulu ana o 21 Maloko ona i loan'i ke ka wai he nui, a me ka halu

23

lu ana o na hekili he nui loa, he mea ike, oją wale iho no. i ae la, Haleluia, no ka mea, 13 Ua aahu hoi ia i ka aake hoomalu nei ka Haku ko hu i hooluuia i ke koko, a ua kakou Akua mana loa i ke au- kapaia kona inoa, o Ka Olelo pupi.

a ke Akua. 7 E olioli kakou a e hau 14 Hahai mai lå ia ia ka oli hoi a e hoonani aku ia ia, poe kaua o ka lani ma na lio no ka mea, ua hiki mai ka keokeo, a ua aahuia i ka lole mare ana o ke Keikihipa, a nani kéokeo aiai. va hoomakaukau kana wahi

15 A puka mai la mawaho ne ia ia iho:

mai o kona waha he pahikaua 8 A ua haawiia mai no eoi, i mea e hahau ai i ko na aahuia i ka lole nani, keokeo aina, a e hoomalu oia ia laaiai, (no ka mea o ka lole na- kou me ke kookoo hao. ni, oia ka pono o ka poe hai- nana no e hahi i ka lua waipule.)

na o ka ukiuki o ka in aina o 9 Í mai la kela ia'u, E pa- | ke Akua mana loa. lapala oe penei,Pomaikai ka 16 A ma kona aahu a ma kopoe i heaia i ka ahaaina ma- na uha ua palapalaia ka inoa, re a ke Keikihipa. I mai la KE ALILO NA'LII,A ME kela ia'u, Eia na olelo oiaio KA HAKU O NA HAKU. a ke Akua.

17 A ike aku la au i ke10 Moe iho la au ilalo i kahi anela e ku ana ma ka kona wawae e hoomana ia ia. la, a hea mai la ia me ka leo I mai kela ia'u, E ao oe, a- nui, i mai la i na manu a pau ole, owau no kou hoakauwa, e lele nei ma ka lewa, E kekahi o kou hoahanau e ho- hele mai, e akoakoa oukou i ike ana ia lesu: e hoomana ka ahaaina nui a ke Akua. i ke Akua: no ka mea, o ka 18 I ai oukou i ka jo o Uhane ia ia ka wanana, oia na’lii a me ka io o na lunaka i hoike ia lesu.

tausani, a me ka io o ka poe 11 T Ike aku la au i ka ikaika, a me ka io o na lio, lani e hamama ana, a aia hoi, a me ko ka poe i noho iluna he lio keokeo, ao ka mea e iho o lakou, a me ka io o na noho ana maluna iho ona, ua haku a me ko na kauwa, a kapaia, o Hoopono, a o Dia me ko ka poe liilii, a me ko io, a ma ka pono oia e hoopai ka poe nui. aku ai, a e kaua aku ai hoi. 19 Ike aku la au i ka ho

12 A ua like kona mau loholona, a me na’lii o ka homaka me ka lapalapa o ke nua, a me ko lakou poe kaua ahi, a ua nui loa na leialii i akoakoaia, e kaua aku i ka maluna o kona poo, a ua pa- mea e noho ana maluna o ka kapalaia kona inoa, aole hoi lio a me kona poe kaua.

T

20 A paa iho la ka holo-li ka uhane o ka poe i okija holona, a me ke kaula waha- 'kolakou poo no ka hoike ana hee pu me ia, ka mea hana ilia lesu, à no ka olelo a ke na mea kupanaha iinua ona, Akua, a me ka poe i hoomaa pela ia i hoowalewale ai i na ole i lia holoholona a no ka poe

i loaa ka hoailona o kona kii, aole hoi i loaa kona ka holoholona a me ka poe i hoailona ma ko lakou lae,aole hoomana aku i kona kii. A hoi ma ko lakou lima; ola pu ua kiola ola ia aku laua il ko lakou me lesu a hnomalu pu o ka loko ahi e aa ana i ka me ia no na makahiki hooluaipele.

kalii tausani. 21 A pepehiia iho la ke 5 Aule i ola ke koena o ka koena i ka pani kaua o ka poe make a pau ia mau mamei e noho ana i ka lio, ka kahiki houkahitausani. Eia mea i puka aku mai loko aku ke ala mua ana. okona waha. A maona iho la 6 Pomaikai ke kanaka ke na mann a pan i ko lakou io. loaa ia ja ke ala mua ana, a MOKUVA XX.

ua hemolele loa ia, aole e laK'n paa ana o Satana.

nakila ka make mahope, maXE aku la au i kekahi a- luna o lakou, aka e lilo no

nela e iho mai a na,inai ka lakou i poe kahuna no ke lani mai, me ke ki o ka lua Akua a no Kristo, a na laknu bohonu, a me ke kaula hao e hooalii pu me ia no nui ma kona lima.

makahiki hookahi tausani. 2 A lalau aku la ia i ka 7. A pau ia tausani makaderagona, kela moo kahiko, hiki, alaila e kuu ia’ku o Saoia hoi o ka diabolo,a o Satana tana, mai kona wahi paa. hoi, a nakinaki iho la ia ia a 8 A e hele hou ia e hoopaa no na makahiki hookahi walewale i ko na aina, ma na tausani.

kihi eha o ka honua nei, ia 3 A kiola aku la ia ia ilo- Goga a me Magoga, e hoako o ka lua hohonu, pani iho koakoa ja lakou i ke kaua; a la, a hoailona iho la ia ia,i ole ua like ka nui o lakou me ke ia e hoowalewale hou aku i one o ke kai. ko na aina, a pau ia maka 9 A hele lakou ma ka pahiki hookahi tausani; a maho- lahalaha o ka honua, a puni pe iho o keia mau mea,e kuu iho la kahi hoomoana'i ka hou ia’ku nia no kekahi ma- poe haipule, a me ke kulananawa pakole.

kauhale aloha. Iho mai la ke 4 A ike aku la au i na no- ahi mai ke Akua ma ka lani hoalii, a noho lakou maluna mai, a luku iho la ia lakou. iho, a ua haawija na lakou e 10 Kiolaia'ku la o ka din hoopai aku. A ike aku la au labolo, nana lakou i hoowale

na

[ocr errors]

wale, i ka loko o ke ahi a me aole hoi he kai hou aku. ka luaipele, kahi o ka holo 2 A ike aku la au i ka i boluna a me ke kaula waha-ho ana mai o ke kulanakau. hee, a e hoomainoino mau ia hale laa o lerusalema hou, lakou i ke ao a me ka po, ia mai ka lani, mai ke Akua ao aku ia ao aku.

mai, va makaukau, e like 11 Ike aku la au i ka me ka hoonani ana o ka warichoalii keokeo nui, a me hine mare no kana kane. mea e noho ana iluna iho, 3 A lohe aku la au i ka holo aku la ka honua a me leo nui, mai ka lani mai, Aia ka lani mai kona alo aku, a- ka halelewa o ke Akua me ole loaa hou kahi no laua. kanaka, a e noho ana ria me

12 A ike aku la au i ka lakou, a e lilo lakou i kanaka poe inake, i ka poe uuku a nona, a e noho pu ke Akua me ka poe nui, e ku ana i- me lakou i Akua no lakou. mua o ka nohoalii; a weheia 4 A na ke Akua no e holoi iho la na buke: a weheia no i na waimaka a pau mai ko hoi kekahi buke hou, oja hoi lakou maka aku, aole he man ka buke o ke ola. Ua hoopaiia ke hou aku, aole kaumaha, ka poe make ma na mea i pa- aole uwe, aole hoi he mea e lapalain iloko ona buke, nia- eha ai, no ka mea, ua pau na muli o ka lakou hana ana. mea kahiko i ka lilo aku.

13 Ilaawi mai la ke kai i 5 ( mai la ka mea i noho ka pne make maloko ona, a ma ka nohoalii, Aia hoi, ko haawi mai ka make a me ka hana nei au i na mea a pau i po i ka poe make iloko o la- mea hou; I mai la kela ia'u, ua; a hoopaiia kela mea keia E palapala oe, no ka mea, he mca o lakou, e like me ka pono keia mau olelo, he oiaio. lakou hana ana.

6 1 hou mai ia ia'u, Ua 14 Kiolaia’ku la ka ma- pau, Owau no ke Alepa a me ke a me ka po, iloko o ka ka Omega, ke kumu a neka loko o ke ahi, oia ka lua o welau. O ka mea makewai, ka make, o ka loko ahi. e haawi wale aku au nana i ka

15 A i ole i palapalaia keka. wai puna o ke ola. hi iloko o ka buke o ke ola, ki 7 O ka mea lanakila, e ili olaia’ku la oia i ka loko ahi. mai keia mau miea a pau noMOKUNA XXI.

A e lilo wau i Akua No ka lani hou, a me ka honua nona, a oia hoi, i kciki na’u. hou,a me ka Ierusalema hou. 8 Aka,o ka poe hopohopo, KE aku la au i ka lani sa me ka poe hoomaloka, a

hou a me ka honua hou, me ka poe i hoorailuaia, & no ka mea ua lilo ka lani me ka poe pepehi kanaka, me ka bonua mua, la me ka poe moe koloke, a

na.

IK

mua 4

« VorigeDoorgaan »