Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

MOKUNA VII.

He mea ai, aole ia e paumaele.

A

LAILA akoakoa mai la ia ia ka poe Parisaio, a me ke kahi poe Kakau-olelo, mai Ierusalema mai.

2. Ike mai la lakou i ke kahi poe haumana a Iesu e ai ana i ka barena me ka lima eka, oia ka lima holoi ole ia, hoohewa mai la lakou.

e ka poe Parisaic

7. Makehewa ka lakou ho omana ana mai ia'u, i ko la kou ao ana aku i ka olelo a kanaka i kanawai.

3. No ka mea, o ka poe Parisaio a pau, a me na Iudaio, ina aole lakou e holoi pinepine i ka lima, aole lakou e ai, no ko lakou malama ana ka olelo o ka poe kahiko.

i

4. A mai kahi kuai mai, ina aole holoi, aole lakou e ai, a he nui no hoi na oihana i loaa mai i malamaia e lakou, o ka holoi ana o na kiaha, a me na ipu, a me na mea keleawe, a me kahi hilinai ai.

5. Alaila ninau ae la ka poe Parisaio, a me ka poe Kakau-olelo ia ia, No ke aha la i hele ole ai kau poe haumana ma ka olelo a ka poe kahiko? Aka hoi, ke ai nei lakou i ka ai me ka lima holoi ole ia.

8. No ka mea, ke waiho wale nei no oukou i kekanawai o ke Akuai ko oukou paa ana i ka olelo a kanaka, i ka holoi ana i na ipu, a me na kiaha, manomano na mea a oukou e paa nei e like me ia.

9. I aku la ia ia lakou, Ke pale loa nei oukou i ke kanawaio ke Akua, i malama'i oukou i ka oukou olelo.

10. No ka mea i olelo mai hoi o Mose, E malama oe i ko makuakane a me ko maku'wahine, a o ka mea i hailiili i ka makuakane a me ka maku'wahine, e make ia:

11. Ke olelo mai nei oukou, Ina olelo mai kahi kanaka i kona makuakane, a i kona maku'wahine, Korobana,o ke ano keia, he mea laa, o ka'u mea e pomaikai ai oe.

12. Alaila aole loa ia e pono ke hana hou i kahi mea no kona makuakane, a no kona maku'wahine.

13. Pela oukou e pale nei i ko ke Akua kanawai, i ka oukou olelo i olelo mai ai: ke hana nei oukou i na mea he nui loa e like me ia.

14. A houluulu mai la ia i kanaka he nui loa, alaila olelo aku la ia ia lakou, E hoolohe mai oukou a pau ia'u, i lohe ai.

15. Aohe he mea mawaho

6. Pane aku la ia ia lakou, i aku la, Ua pono io ka Isaia wanana ána mai no oukou, e ka poe hupokarito, oia ka i palapalaia mai, Ke mahalo mai nei keia poe kanaka ia'u, ma ka lehelehe, aka hoi, o ko

lakou naau, ua loihi e aku ia.o ke kanaka e paumaele ai

ia, ia ia ke komo iloko: aka, o ka mea ipu ai mai, mai loko mai ona, oia no ka mea e paumaele ai ke kanaka.

16. O ka mea pepeiao lohe la, e hoolohe mai ia.

17. I kona komo ana aku iloko o ka hale, i kaawale mai kanaka ilaila, ninau mai la kana mau haumana ia ia i ke ano o kela nane.

20. I hou aku la ia, O ka mea e pu ai, mai loko mai o ke kanaka, oia no ka mea e paumaele ai ke kanaka.

iloko o ke kahi hale, aole ia i makemake e ike mai ke kahi kanaka ia ia; aole nae ia e pono ke huna.

21. No ka mea, noloko mai o ka naau ka manao ino, ka moe i ka hai, ka moe kolohe, ka pepehi kanaka,

22. Ka aihue, ke kukohoonui, ka opu-inoino,ka apuka, ka makaleho, ka huahua, ka niania, ka hookano, ka lalau-wale;

25. No ka mea, ua lohe mua ia ia e ke kahi wahine, nana ke kaikamahine hou i uluhia e ka uhane ino, hele mai la, a haule iho la malalo o kona wawae.

18. I aku la ia ia lakou, He naaupo no anei oukou? Aole anei oukou i ike o ka mea i komo mai iloko o ke kanaka nowaho mai, aole e paumaele ke kanaka ia mea:

27. I aku la Iesu ia ia, E hoomaona e na keiki mamua, 19. No ka mea, aole i ko-no. ka mea, aole e pono ke mo mai iloko o kahi o ka ma lawe i ka barena a keiki, a nao,iloko wale no ia o ka opu, hoolei aku na na ilio. a hemo aku ke ino ma kiona, o ka mea ia e pau ai ke ino o ka ai.

26. He wahine Gereka, no ka aina i Suropoinikisa, nonoi mai la ia ia ia, E mahiki aku i ka daimonio maloko aku o kana kaikamahine.

28. Olelo mai la kela, i mai la ia ia, E ka Haku e, oia no, aka hoi, o na ilio malalo o ka papa ai 'na, e ai no lakou i ka huna ai a na keiki.

29. I aku la ia ia ia, No keia olelo e hoi oe i kou wahi, ua hele ka daimonio mai loko aku o kau kaikamahine.

30. Hiki aku la ia i kona hale, nana aku la, ua hele aku ka daimonio mai loko aku, e moe ana no hoi kana kaikamahine iluna o kahi moe.

23. Noloko mai keia mau mea ino a pau, oia no ka mea e paumaele ai ke kanaka.

31. Haalele hou aku la ia i ka mokuna o Turo ma laua o Sidona, hele mai la ma ke kae loko o Galilaia mawaena o na aina o Dekapoli.

24. Eu ae la ia iluna, a he- 32. Lawe mai la lakou ia le aku la i ka mokuna o Turoia i ke kahi mea ua kuli, ua a me Sidona, komo aku laluuu no hoi kona leo, nonoi

Hanai Iesu i hookahi MARAKO.

mai la lakou ia ia, e kaui kona lima iluna iho ona.

33. Lawe aku la ia ia ia mai loko aku o kanaka, hookomo iho la i kona lima iloko o kona pepeiao, kuha ae la a hoopa i kona elelo.

34. Nana ae la iluna o ka lani, ue aku la, i ae la ia ia, Epepata, o ke ano keia, E we-meha? heia.

35. Poha ae la kona pepeiao, ua hoaluia ke kaula o kona elelo, a olelo la ia.

mano kanaka

me ka pololi, e makapo-niɩ niu no lakou ma ke ala nu no ka mea, mai kahi loihi k hele ana mai a ke kahi poe lakou.

5. Ninau aku la ia ia lakou, Ehia la a oukou popo barena ? I mai la lakou, Ehiku. maopopo mai 6. Olelo aku la ia i kanaka, e noho ilalo ma ka lepo, lawe ae la ia i na popo barena ehiku, hoomaikai aku la, wawahi iho la, haawi ae la i kana poe haumana, e kau aku lakou ma ke alo o kanaka.

7. He mau wahi ia liilii no hoi ke kahi a lakou, hoomaikai aku la ia, olelo iho la, kau aku no hoi na lakou.

e

8. Ai iho la lakou a maona, hoiliili iho la lakou i ke koena ai ehiku hinai i piha.

9. A o ka poe i ai, eha tausani, a hoihoi aku la ia ia lakou.

36. Kauoha aku la ia ia lakou, mai hai aku i ke kahi kanaka: a kauoha nui aku la ia ia lakou, pela ka nui o ko Jakou hai ana aku, a kaulana loa aku la.

37 A kahaha nui loa iho la lakou, i ae la, Ua hana pono wale no ia i na mea a pau loa: nana i hana ke kuli i lohe ai, a me ka aa i olelo ai.

4. I aku la kana poe hau mana ia ia, Maheala uanei ke kahi kanaka e hoomaona ai ia lakou i keia wahi meha

MOKUNA VIII.

Hai aku Iesu i kona make ana.

I A mau la no he nui, wale
ka poe kanaka malaila,
aole nae a lakou mea ai e pai-ka
na ai, kahea aku la Iesu i kana
poe haumana,i aku laia lakou;

10. Alaila ee pu aku la ia me kana poe haumana iluna o moku, a holo mai la i ka aina i Dalamanouta.

11. Hele mai la ka poe Parisaio, ninaninau mai là ia ia, I imi mai lakou i kahi hoailona ana o ka lani mai, e hoowalewale ana ia ia.

12. Ue nui iho la ia iloko

2. Ua aloha au i keia aha kanaka, no ka mea, ua noho pu iho nei lakou me au po akolu ae nei, aole hoi a lakou mea ai e paina ai:

3. Ina wau e hoihoi wale o kona naau, i ae la, No ke aku ia lakou i ko lakou hale aha la keia poe hanauna e

90

imi mai nei i ka hoailona? oia, a piha? I mai la lakou ia ia, io ke hai aku nei au ia Ehiku. oukou, Aole e haawiia'ku ka hoailona i keia poe hanauna.

13. Haalele iho la ia ia lakou, ee hou aku la i ka moku, holo aku fai kela kapa.

14. Poina iho la ia lakou aole i lawe pu aku i ka bare-hoopa aku ia ia. na, hookahi waleno popo a lakou iloko o ka moku.

23. Lalau iho la ia i ka lima o ke kanaka makapo, 15. Kauoha aku la ia iaalakai aku la ia ia mai na kauhale aku, kuha aku la ia i kona maka, hoopa aku la kona lima ia ia, ninau aku la i koka ike i ke kahi mea.

lakou, i aku la, E ao oukou e malama i ka mea hu o ka poe Parisaio, a me ko Herode.

16. Ohumu malu iho la Jakou ia lakou iho no, i ae la, No ka kakou barena ole ha.

21. Ninau mai laia, Pehea la hoi i ike ole ai oukou?

22. Hele mai la ia i Betesaida, halihali mai la lakou i ke kahi kanaka makapo io na la, nonoi mai la ia ia, e

18. He maka no ko oukou, aole anei oukou i ike? he pepeiao no oukou, aole anei ou kou i lohe? aole anei oukou i manao?

24. Nana ae la ia iluna, ae la, Ke ike nei au i kanaka me he laau la ka hele.

25. Mahope iho kau hou aku la ia i kona lima i na ma

17. Ike aku la Iesu, i aku la ia ia lakou, No ke aha la oukou i ohumu ai, no ko ou-ka ona, a hoonana hou aku ia kou lawe pu ole ana mai noi ia iluna, ola ae la ia, a ike maka barena? aole anei oukou i opopo aku la i kanaka a pau. nana? aole anei i ike? ua ho- 26. Hoihoi aku la ia ia ia opaakiki anei oukou i ko ou-i kona hale, i aku la, Mai hekou naau? aia ia oukou anei le aku i kauhale, mai hai aku ko oukou naau paakiki ? i ko kauhale.

27. Hele aku la Iesu a me kana poe haumana i kauhale o Kaisareia Pilipio, ninau ae la ia ia lakou ma ke ala loa, Owai la wau i ka kanaka olelo? 19. I kuu wawahi ana i na 28. I mai la lakou, o Ioane popo barena elima na na tau-Bapatizo, a olelo mai ke kahi sani elima, ehia la hinai o ke o Elia, a o ka ke kahi, O kakoena ai i hoiliiliia'i e oukouhi o na kaula.

a piha? Hai mai la lakou ia 29. Ninau aku la ia lakou, ia, He umi a me kumamalua. Owai la hoi aui ka oukou ole

20. A i ka hiku na na tau-lo? Hai aku la o Petero, i aku sani eha, ehia la hinai o ke la ia ia, O ka Mesia oe. koena ai i hoiliiliia'i e oukou 30. Papa aku la ia ia lakou

[ocr errors]

Hoopahaohao Iesu

MARAKO. ma ka mauna.

31. Ilaila kana hoomaka ana, e hoike aku ia lakou i ka hoomainoino nui ia o ke keiki a ke kanaka, a me kona kipakuia e ka poe kahiko, a me ka poe Kahuna nui, a me ka poe Kakau-olelo, a e pepehi ia ia, a i ka po akolu e ala hou mai.

mai hai aku ia ia i ke kahi mai ia'u a me ka'u olelo i keia kanaka. hanauna pooluahewa, e hilahila no hoi ke Keiki a ke kanaka ia ia, i kona wa e hele mai ai me ka hanohaṇo a kona Makua, a me na anela hemolele.

32. Hai maopopo mai la ia ia olelo, Alaila ko ae la o Petero ia ia a hooki mai la.

33. Haliu ae la Iesu, nana ae la i kana mau haumana, papa ae la ia Petero, i ae la, E hele ae oe pela mahope o'u, e Satana, no ka mea, aole oe e noonoo ma ka mea a ke Akua, aka ma ka ke kanaka.

34. A kahea aku la ia i kanaka, a me kana poe haumana no hoi, i aku la ia ia lakou; O ka mea i makemake e hele mai mahope o'u, e hoole ia ia ia iho, e kaikai i kona kea, a hahai mai ia'u.

3. Alohi ae la kona kapa a keokeo loa, e like me ha hau, aole e hiki i ko ka honua kainaka ke hookeokeo pela.

35. O ka mea e imi ana kona ola, e nalowale ia ia ke ola, a o ka mea e haalele i kona ola no'u nei, a no ka olelo maikai, e loaa ia ia ke ola.

36. Heaha la uanei ko ke kanaka pomaikai ke loaa mai ia ia ke ao nei a pau, a lilo aku kona ola?

MOKUNA IX.

Hoopahaohao Iesu.

AKU la ia ia lakou, Oia io, ke olelo aku nei au ia oukou, ke ku mai nei ke kahi mau mea, aofe lakou e make a ike lakou i ka hele ana mai o ke aupuni o ke Akua me ka mana.

2. A po aono ae la, kono aku la Iesu ia Petero, a me Iakobo, a me Ioane, alakai aku la ia lakou, o lakou waleno, ma ke kahi mauna kie-. kie, hoopahaohao iho la mamua o lakou.

37. Heaha la hoi ko ke kanaka kumu e haawi aku ai e loaa hou mai ai kona óla? 38. O ka mea i hilahila

4. Hoikea mai ia lakou o Elia ma laua o Mose, e kamailio ana me lesu.

5. Olelo mai la Petero, i mai la ia Iesu, E ka Haku e, nani wale kakou ia nei: e hana kakou i ekolu halé, nou ke kahi, no Mose ke kahi, a no Elia ke kahi.

6. Aole ia i ike i kana mea i olelo aku ai, no ka mea, ua nui loa ko lakou makau.

7. A he ao hoi ka i ubi mai

« VorigeDoorgaan »