Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

38. O ka mua keia, a me ke kauoha nui.

39. Ua like hoi ka lua me ia; E aloha aku oe i ko hoalauna me ko aloha ia oe iho.

40. Maluna o keia mau kauoha elua, ke kau mai la A-ke kanawai a pau a me na kaula.

30. I ke ao hou aku o mu- 41. A hoakcakoa mai la ka poe Parisaio, ninau aku la lesu ia lakou,

42. I aku la; Heaha ka oukou manao i ka Mesia? He 31. No ke ola hou aku o keiki ia na wai? I mai la laka poe i make, aole anei ou-kou, na Davida. kou i heluhelu i ka ke Akua. olelo mai ia oukou, i ka i ana maila, e;

32. Owau no ke Akua no Aberahama, ke Akua no Isaaka, ke Akua no Iakoba; o ke Akua, he Akua no ka poe ola, aole no ka poe make.

33. A lohe ae la ka poe kanaka, nalu iho la lakou i kana olelo ana.

28. I ke ao hou aku o muli, owai ka mea nana ia wahine o lakou a ehiku? o lakou a pau ka i mare ia ia.

29. Olelo aku la Iesu, i aku ia lakou; ua lalau oukou, aole ike i ka Palapala hemolele, a me ka mana o ke kua.

li, aole lakou e mare malaila, aole hoi e hoopalau; aka, ua like lakou me na anela o ke Akua i ka lani.

43. Ninau aku la ia ia lakou; pehea la hoi o Davida i uluhia'i e ka Uhane, i i aku ai ia ia, he Haku, i ka i ana;

44. Olelo aku la Iehova i ko'u Haku; e noho mai oe i ko'u lima akau, a i hoolilo wau i kou mau enimi i paepae wawae nou.

45. Ina i aku la Davida ia ia, he Haku, pehea hoi ia e keiki ai nana?

46. Aole he kanaka i pane leo mai ia ia, aole hoi ke mai la lakou akoakoa malaila.kahi i ninau hou mai la ia ia

mai ia wa aku.

34. Lohe ae la ka poe Parisaio, ua paa ka waha o ka poe Sadukaio ia ia, houluulu

35. A o ke kahi o lakou, he kakaolelo ia, hoao mai la ia ia, ninau mai la;

36. E, ke Kumu, heaha ke kauoha nui i loko o ke kana· wai?

MOKUNA XXIII.

E hoopoino Iesu na Kakauolelo a me na Parisaio. LAILA, olelo aku la Iesu i ka poe kanaka, a na haumana ana.

2. I aku la; ke noho nei poe Kakau-olelo a me ka

ka

37. I aku la Iesu ia ia; E aloha aku oe ia Iehova i kou Akua me ko naau a pau, a meme ko uhane a pau, a me ko ma

nao a pau.

Hoike Iesu i ka hewa

MATAIO.

o na Parisaio ma

poe Parisaio i ka noho o Mose. aku ia ia iho, e hoohaahaaia 3. I ka mea a pau a lakou mai ia, a o ka mea e hoohaae olelo mai ai ia oukou e ma-haa mai ia ia iho, e hookielama, e malama oukou, a ekieia aku ia.

hana aku pela; aka mai hoo- 13. E poino loa ana oukou! halike oukou me ka lakou e ka poe Kakau-olelo a me ka hana ana; no ka mea, ke ole-poe Parisaio, na hupokarite; lo lakou, aole nae e malama. no ka mea, ke pani nei oukou 4. Ke nakinaki nei lakou ii ke aupuni o ka lani i mua o ka ukana kaumaha, a luhi na kanaka; aole oukou e kohoi i ka hali, a kau aku la i mo ana i loko, a ke keakea nei luna o ka hokua o na kanaka, hoi oukou i ka poe makemake aole lakou e kaikai ia mea ie komo aku ilaila. kekahi lima o lakou.

14. E poino loa ana oukou! 5. Ke hana aku lakou i ka e ka poe Kakau-olelo a me lakou hana a pau, i ikea mai ka poe Parisaio, na hupokaai e kanaka; ke hoopalahalaha rite; ua pau ia oukou na hale lakou i ka lakou palapala hoai-o na wahine kane make, a ke lona, a me na lepa o ko lakou hooloihi nei oukou i ka pule i aahu. me e nalo ai ka wahahee, no ia mea la, e loaa auanei ia oukou ka make nui Ica.

6. Ke makemake no lakou i kahi maikai loa i ka ahaaina, a me na noho maikai i loko o na hale halawai;

15. E poino loa ana oukou! e ka poe Kakau-olelo a me ka poe Parisaio, na hupokarite; ke poai haele nei oukou i ke kai a me ka honua i kaana

7. A me ke alohaia mai ma kahi o na kanaka, a me iia e kanaka, he Rabi, he Rabi.

8. Aole oukou e iia he Ra-mai o ke kahi kanaka e ia oubi, no ka mea, hookahi a ou-kou; a i loaa iho la ia, ke hookou Kumu, o ka Mesia, a helilo nei oukou ia ia i keiki no poe hoahanau no oukou a pau. ka lua ahi, a papalua aku la 9. Aole hoi oukou e hoo- kona hewa i ko oukou. makua i ke kahi kanaka i ke ao nei; hookahi o oukou Ma-e kua i loko o ka lani.

10. Aole hoi oukou e iia na Haku; hookahi o oukou Haku, o ka Mesia.

11. O ka mea i nui i waena o oukou nei, e lilo ia i kauwa na oukou.

12. O ka mea e hookiekie

16. E poino loa ana oukou! na alakai makapo nei, ke i maila; o ka mea i hoohiki i ka luakini, aole i lawehala ia ke malama ole; aka, o ka mea e hoohiki i ke gola o ka luakini, ua lawehala no ia ke malama ole.

17. E ka poe hawawa, ma kapo nei, heaha ka mea nui

o ke gola anei, a o ka luakini anei, ka me nana e hoolaa ke gola?

18. A o ka mea e hoohiki i ke kuahu, aole i lawehala ia ke malama ole, aka o ka mea e hoohiki i ka mohai i luna iho ona, ua lawehala ia ke malama ole.

25. E poino loa ana oukou! e ka poe Kakau-olelo, a me ka poe Parisaio, na hupokarite; ke holoi nei oukou i ke kiaha a me ka pa mawaho; aka o loko, ua piha i ka mea i lawe wale a me ka ino.

20. O ka mea e hoohiki i ke kuahu, ke hoobiki no ia ke kuahu a me ka mea a pau i luna iho.

27. E poino loa ana oukou!

19. E ka poe hawawa, makapo nei; heaha ka mea nui? o ka mohai anei, a o ke kuahu anei nana e hoolaa ka mo-e ką poe Kakau-olelo a me ka hai? poe Parisaio, na hupokarite; no ka mea, ua like no oukou ime na hale kupapau keokeo, ua maikai ia mawaho; aka o loko, ua piha i ka iwi kupapau a me ka pelapela.

14

28. Pela hoi oukou i ikea na kanaka, he maikai mawaho; aka o loko, ua piha i ka wahahee a me ka loko ino.

26. E ka Parisaio makapo nei, e holoi mua i ke kiaha a me ke pa i loko i maemae pu hoi ia mawaho.

22. A o ka mea e hoohiki i ka lani, ke hoohiki no ia i ka noho-alii o Akua, a me ka mea e noho ana iluna iho.

21. A o ka mea e hoohiki i ka luakini, ke hoohiki no ia i ka luakini a me ka mea hoie e noho ana i loko.

29. E poino loa ana oukou! e ka poe Kakau-olelo a me ka poe Parisaio, na hupokarite; ke hana nei oukou i na hale kupapau no ka poe kaula, ke hoonani hoi i na he kupapau

23. E poino loa ana oukou! e ka poe Kakau-olelo a me ka poe Parisaio, na hupokarite; no ka mea, ke hookupu aku o ka poe maikai. oukou i ka umi o ka duosimo 30. A ke olelo nei oukou, a me ka aneto a me ke ku-ina i ola makou i ka wa o ko makou poe kupuna, aole makou i pepehi pu me lakou i ka poe kaula.

31. Pela oukou i hoike aku ai ia oukou iho, he mamo oukou a ka poe pepehi kaula.

32. E hana oukou a nui

mino; a ke haalele wale oukou i ka mau mea nui o ke kanawai, i ka olelo pono, i ke aloha a me ka paulele: o keia mau mea ka oukou pono e malama'i,aole hoi e haalele i kela.

24. E ka poe alakai makapo nei, ke kanana oukou i ka naonao, a ke ale wale aku ou-kupuna. kou i ke kamelo.

ka hewa i koe a ko oukou рое

33. E ka poe moo, e ka

Ko Ierusalema luku ana, MATAIO. i haiia e Iesu Kristo.

ohana moonihoawa, pehea la auanei oukou e pakele ai i ka make ma ka lua ahi?

mai ia'u a hiki i ka wa e olelo mai ai oukou; e hoomaikaiia Oia ke hele mai ma ka inoa o Iehova.

34. Aia hoi, ke hoouna aku nei au io oukou la i na kaula, a me na kanaka naau ao, a me na kakau-olelo, a e pepehi oukou a make ke kabi poe o lakou, a e kaulia hoi ma ka laaukea, a hahaua iho la hoi ke kahi pce i loko o na hale halawai o oukou; e kipaku hoi oukou ia lakou ia wahi aku ia wahi aku.

H

ELE aku la Iesu i waho a haalele iho la i ka luakini: hele mai la kana mau haumana e hoike ia ia i ka hana ana o ka luakini.

2. Olelo aku la lesu ia lakou: ke ike nei anei oukou i keia mau mea a pau? Oia io, ka'u e olelo aku nei ia oukou; e pau ia i ka hoohioloia, aole e koe ke kahi pohaku e kau ana maluña o ke kahi pohaku.

3. I ka noho ana o Iesu i luna o ka mauna o Oliveta, hele malu mai la kana mau haumana i ona la, i mai la; e

36. Oia io, ka'u e olelo aku nei ia oukou; e pau auanei

keia mau mea i ka hooiliia hoike mai oe ia makou i ka maluna o keia hanauna. wa e hiki mai ai keia mau 37. E Ierusalema, Ierusa-mea. Heaba la hoi ka hoailema! ke pepehi i na Kaula, lona o ko hiki ana mai, a me ke hailuku hoi i ka pohaku i ka hopena o keia ao? ka poe i hoounaia mai i ou 4. Olelo aku la Iesu ia lanei; he nui loa ka'u makema-kou, i aku la; e malama ouke i ka houluulu mai i ko ka-kou o alapahiia mai oukou e malii i like me ka moa ke ho- ke kahi.

35. I hooiliia mai i luna o oukou ke koko a pau o ka poe maikai i hookaheia maluna o ka honua, mai ke koko mai o ke kanaka maikai o Abela a hiki mai i ke koko o Zakaria ke keike a Barakia na oukou i pepehi ai mawaena o ka luakini a me ke kuahu.

MOKUNA XXIV. Ka hai aku Iesu i ka luku ana o ka Luakini.

iliili ae la i kana ohana ma- 5. He nui auanei ka poe e
lao ae o kona eheu; aole ou-hele mai ma ko'u inoa, i ka i
kou i makemake.
ana e, owau no ka Mesia, a
nui ka poe e alapahiia e la-
kou.

38. Aia hoi e haalele ia no oukou ko oukou wahi i noho ai a mehameha.

39. Ke olelo aku nei au ia oukou, aole cukou e ike hou

6. Mamuli e lohe oukou i ke kaua a me ka olelo kaua, e ao o hopohopo oukou: e hi

ki io mai ana keia mau mea a loia mai e ke kaula e Daniepau; aole nae ia o ka hope- la; (o ka mea i heluhelu, e manao pono i ike,)

na.

7. E kaua aku ke kahi ai- 16. Alaila, o ka poe e nona i ke kahi aina, a o ke ka-ho ana ma Iudaia, e holo lahi aupuni hoi i ke kahi aupu- kou ma ka mauna. ni; e hiki mai auanei ka wi 17. A o ka mea maluna o nui a me ka mai ahulau, a me ka hale la, mai ihoiho ia e laka naueue o ka honua o kelawe i ka mea o loko o ka hale. wahi a o keia wahi. 18. A o ka mea ma ka ma8. O keia mau mea a pau hina ai, mai kii aku ia e lala, o ka makamua ia o ka ino. we i kona kapa aahu.

9. Alaila, haawi aku lakou. 19. E poino loa ana ka poe ia oukou i ka hoomainoinoia wahine hapai, a me ka poe mai, a e pepehi lakou ia ou-hanai waiu ia manawa. kou a make, a inainaia mai 20. E pule oukou i hee ole oukou e na kanaka a pau i oukou i ke hoilo, aole hoi i ka ko'u inoa. la Sabati.

10. Alaila hoi he nui ka 21. Alaila, nui loa mai ka poe e hoohihiaia; e kumakai-ino, aohe ino o ka manawa a, aku ke kahi i ke kahi, e mamua i like me neia, aole inaina aku hoi ke kahi i ke hoi o keia hope aku.

kahi.

22. Ina e hoemi ole ia ua 11. E nui mai auanei ka mau la la, aole loa e ola ke poe kaula wahahee, a alapa- kahi kanaka; a no ka poe i hiia auanei e lakou ka lehu-waeia e ke Akua e hoemiia lehu.

ua mau la la.

23. Ina e olelo mai ke kahi ia oukou; e, eia mai ka Mesia, a aia i o; mai manao oukou, he oia io.

24. No ka mea, e nui mai ana na mesia hoopunipuni a me na kaula wahahee, a e hoike aku lakou i na hoailona

12. A no ka nui mai o ka ino, e uuku ana ke aloha o ka lehulehu.

13. Aka o ka mea e hooikaika mau aku a hiki i ka hopena, oia ka ola.

14. A haiia aku keia olelo maikai ko ke aupuni ma kahi aukanaka a pau i mea e hoi-nui a me na mea e makau ai; ke aku i na aina e a pau, alai-ina e hiki ia lakou, ina ua alala e hiki mai auanei ka hope- pahiia e lakou ka poe i waeia e ke Akua.

na.

15. Aia ike aku oukou i ka mea ino e make ai e ku ana i kahi kapu, ka mea i ole.

25. Eia hoi, ua hoike aku nei au ia oukou mamua.

26. Ina e olelo mai lakou ia

« VorigeDoorgaan »