Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Hanaiia eha tausani.

MATAIO. Ka hoailona o lona.

36. Lalau aku la ia i na hoailona a Iona a ke kaul waleno. A haalele iho la ia ia lakou, hele aku la.

5. A holo aku la kana mau haumana i kela kapa, poina iho la ia lakou, aole i lawe pu mai i ka berena.

6. I aku la Iesu ia lakou: e ao ia oukou a e makala i ka mea hu a ka poe Parisaio a me ka poe Sadukaio.

38. O ka poe i ai la, eha tausani kanaka, aole i heluia na wahine a me na kamalii. |

ai i ka berena.

7. Wa nui iho la lakou ia lakou iho, i ae la; ka mea 39. A hoihoi aku la ia i ua keia a kakou i lawe ole mai poe kanaka la, a ee aku la ia i luna o ka moku, holo aku la 8. Ike ae la Iesu, i aku la ma ke kahi pae o Megadale.ia lakou: beaha ka oukou e wa nui nei, e ka poe paulele kapekepeke, i ka lawe ole mai i ka berena ?

pai berena ehiku a me na ia; hoomaikai aku la, wawahi iho la, baawi aku la i na haumana, na ka haumana hoi i haawi aku i ka poe kanaka.

37. Ai iho la lakou a pau a maona; hoiliili mai la lakou i na hakina i koe, a piha ae la na hinai ehiku.

MOKUNA XVI.

Ka hoailona o Iona.

ELE mai la ka poe Pa

9. Aole anei oukou i ike, aole hoi i hoomanao i ka pai

a

kaio e hoao aku ia ia; noi ka elima tausani? ehia la hiaku la ia ia e hoike mai ia la-nai i piha a oukou i lawe? kou i hoailona no luna mai o ka lani.

10. A i na pai berena ehiku a ka poe kanaka eha tausani, ehia la hinai í piha a oukou i lawe?

2. Olelo aku la ia ia lakou, i aku la; a i ke ahiahi, olelo no oukou; e malie aunei, ke ulaula mai la ke ao.

he

3. A i kakahiaka hoi; la ino keia, ua ulaula mai la ke ao, ua hakumakuma. E ka poe hupokarite, ua ike no oukou i ka mau ouli o ke ao, aole hoi anei oukou i ike i na hoailona o neia manawa?

4. Ke ake nei ke kahi poe hanauna ino moe kolohe, i hoailona; aole loa e hoawiia ka hoailona ia lakou; o ka

11. Heaha ka oukou nei i ike ole ai, aole no ka berena ka'u i olelo aku ai ia oukou, e makala ia oukou i ka mea hu a ka poe Parisaio a me ka poe Sadukaio.

12. Alaila ike pono ae la lakou, aole ia i olelo mai i ka mea hu berena; aka, e makala lakou i ke ao ana a ka poe Parisaio a me ka poe Sadukaio.

13. A hiki aku la Iesu i kau

wahi i Kaisarea Pilipi, ninau ia e ka poe kanaka kahiko aku la ia i kana mau hauma- a me ka poe kahuna nui, a na, i aku la: Owai la wau ke me ka poe kakau-olelo; e peKeiki a ke kanaka, i ka ka-pehiia ia a make, a e ola hou naka olelo? mai ia i ka po akolu. 22. Alaila, lalau ae la Petero ia ia, hoole aku la ia ia, i aku la: e ka Haku, aole loa oe e hanaia pela.

23. Haliu ae la Iesu, i aku la ia. Petero; e hele ae oe mamuli o'u e Satani, ke keakea mai nei oe ia'u; aole oe i manao i ka ke Akua, o ka ke kanaka kau i manao.

24. Alaila, i aku la Iesu i kana mau haumana: o ka 17. Olelo aku la Iesu ia ia: mea makemake e hele mai Pomaikai wale oe e Simona mamuli o'u, e haalele ia i kake keiki a Iona, aole na kana-na mea, e hapai hoi ia i kona ka ia i hoike mai ia oe; na kea e ukali mai ia'u. ko'u Makua i ka lani.

25. O ka mea e malama i 18. Ke olelo aku nei au ia kona ola, aole ia e ola; aka, oe, ooe no Petero; ma luna oo ka mea e malama ole i ko

keia pohaku e kukulu auanei au i ko'u Ekalesia; aole loa ia e hioloia e ka mana o ka po.

14. I maila lakou: o Ioane Bapatite i ka ke kahi; o Elia i ka ke kahi; o Ieremia i ka ke kahi; aole la ia, o ke kahi oka poe kaula.

15. Ninau aku la ia ia lakou: owai la hoi wau i ka oukou nei olelo?

16. Olelo mai la Simona Petero, i mai la: Ooe no ka Mesia, ke Keiki a ke Akua ola.

19. E haawi aku hoi au ia oe i na ki o ke aupuni o ka lani; a o ka mea i paaia e oe ika honua nei, e paaia hoi ia i ka lani; a o ka mea i kalaia e oe i ka honua nei, e kalaia hoi ia i ka lani.

20. Alaila, papa aku la ia ia lakou; mai hai aku lakou i ke kahi o Iesu ka Mesia.

na ola, no'u ia i ole ai, e loaa ia ia ke ola.

26. Heaha ka pono a ke kanaka ke loaa ia ia keia ao a pau, a lilo aku kona uhane? Heaha hoi ka ke kanaka mea e haawi aku ai i uku no kona uhane?

27. E hele mai auanei ke Keiki a ke kanaka me ka hanohano o kona Makua a me kana poe anela; alaila e hoouku ia i kanaka a pau e like me ka lakou hana ana.

21. Mai ia wa aku, hoike aku la Iesu i kana mau haumana i kona hele ana i Ieru

28. Oia io, ke olelo aku nei au ia oukou: o ke kahi poe e ku mai nei aole lakou salema e hoomainoinoia maile make, a ike lakou i ke Ke

Ke ano e o Iesu.

iki a ke kanaka e hele ana i kona aupuni.

MATAIO

mai

MOKUNA XVII.

Ke ano e o lesu.

PO aono la i hala ae, kono iho la Iesu ia Petero me Iakoba a me Ioane kona kaikaina, alakai aku la ia lakou ma ka mauna kiekie.

2. A ano e aku la ia i mua o lakou; alohi mai la kona maka i like me ka la, a keo mai la kona kapa i me ka malamalama.

11. Olelo aku la Iesu ia lakou, i aku la; mamua no Elia keo-e hele mai nei, hooponopono like ia i ka mea a pau.

12. Ke hai aku nei au ia oukou; ua hiki e mai la no o Elia, aole lakou i ike ia ia; a ua hana aku lakou ia ia i ko lakou makemake: pela no hoi ke Keiki a ke kanaka e hana ehaia'i e lakou.

3. Aia hoi, ikea ae la kou o Mose a me Elia e mailio pu ana me ia.

4. Olelo aku la Petero ia Iesu, i aku la; e ka Haku, he pono ia kakou ke noho ia nei; ina oe e makemake, e kukulu makou i mau hale lewa i ekolu; nou ke kahi, no Mose ke kahi, no Elia hoi ke kahi.

No ka keiki hehena

8. Alawa ae la ko lakou maka i luna, aole loa he kanaka e, o Iesu waleno.

9. A iho mai la lakou mai ka mauna mai, papa aku la Iesu ia lakou; mai hai aku ia hai i ka oukou mea i ike ai, a ola hou mai ke Keiki a ke kanaka mai ka make mai.

e la-
ka-

10. Ninau mai la lakou ia ia, i mai la; pehea la ka hai ana mai a ka poe kakau-olelo; o Elia ke hele e mai mamua?

13. Alaila, ike iho la ka poe haumana, o Ioane Bapatite kana i olelo mai ai ia lakou.

14. A hiki aku la lakou i ka poe kanaka, hele mai la ke kahi kanaka i ona la, kukuli iho la i mua ona.

5. Ai kana olelo ana aku; aia hoi, he ao alohilohi i uhi mai ia lakou, a he leo no loko mai o ke ao i pane mai la; 15. I mai la, e ka Haku, O ka'u Keiki punahele keia, e aloha mai oe i ka'u keiki, ua olioli loa au ia ia; e hoolo-ua hehena ia, au eha loa, ua he oukou ia ia. haule pinepine ia i loko o ke 6. A lohe ae la na hauma-ahi a i loko o ka wai. na, moe nui iho la lakou i la- 16. Halihali aku la au ia lo, ua makau loa ae la. ia i kau mau haumána, aole 7. Hele mai la Iesu, hoo-ia i ola ia lakou. pa aku la ia lakou, i aku la; 17. Pane aku la Iesu, i e ku mai oukou, mai makau. aku; e ka hanauna paulele

ole, a me ka lauwili nei; pehea ka loihi o ko'u noho ana io oukou? pehea hoi ka loihi o ko'u ahonui ana ia oukou? e hali mai ia ia i o'u nei.

25. I aku la ia, ae. A hi ki aku la ia i loko o ka hale, ninau e mai la Iesu ia ia mamua, i mai la; Heaha kau manao, e Simona; owai ka poe haawi aku i ka hookupu a me ka uku i na alii o keia ao? o ka lakou kamalii anei, a o kanaka e anei?

18. Kipaku aku la Iesu i ka daimonio, a puka aku la ia i waho; ola iho la ua keiki la ia hora.

19. Alaila, hele malu mai 26. I aku la Petero ia ia; ka poe haumana io Iesu la io kanaka e. I mai la Iesu ia aku la; heaha ka mea i ole ai ia; a i pela, aole i ukuia ke ia makou i ka mahiki aku ia kamalii. ia?

27. Aka, o manao ino mai 20. I aku la Iesu ia lakou; lakou ia kakou, e hele oe i no ko oukou paulele ole; Oia kahakai, e kuu aku i ka maio, ka'u e olelo aku nei ia ou-kau, a huki mai i ka ia mua kou; ina he like ko oukou i lou mai, a i weheia ae kona paulele me ke kahi hua ma- waha, e loaa ia oe ke kahi kike, e olelo aku oukou i keia setara, e lawe ia mea a haamauna, e nee aku oe i kahi e, wi aku ia lakou i uku no a e nee e aku no ia; aole ke kaua. kahi mea e koe ia oukou.

21. Aka, aole e hoopuka wale ia i waho o neia mea, aia ma ka pule a me ka hoopololi.

22. I ko lakou noho ana i

Galilaia, i aku la lesu ia la kou; e kumakaiaia aku auanei ke Keiki a ke kanaka i ka lima o na kanaka.

23. Na lakou ia e pepehi 2. Kahea aku la Iesu i ke a make, ai ka po akolu e ho- kahi keiki uuku e hele mai i olaia mai ai ia. A ua mina-ona la, a hoonoho aku la ia ia mina loa iho la lakou. i waena pu o lakou;

24. A hiki aku la lakou i 3. I aku la: oia io ka'u e Kaperenauma, hele mai la ka olelo aku nei ia oukou; ina poe auhau diderama io Petero aole oukou e hoohuliia, a like Îa, i mai la; aole anei ka ou-oukou me na kamalii uuku, kou kumu e hookupu mai iaole loa oukou e komo i loko ka diderama? o ke aupuni o ka lani.

MOKUNA XVIII.

Hoao Iesu i hoohaahaa.

manawa la, hele mai la ka poe haumana io Iesu la, ninau mai la; owai ka oi nui aku i loko o ke aupuni o ka lani?

Hoao Iesu i hoohaahaa. MATAIO. No ka hipa nalowale

4. O ka mea e hoohaahaa| 11. I hele mai la ke Keiki ia ia iho e like me keia keikia ke kanaka e hoola i ka mea la, oia ka nui loa i loko o ke i nalowale. aupuni o ka lani.

5. O ka mea e ike mai i ke kahi keiki uuku i like me ia nei no ko'u inoa, oia ka mea e ike mai ia'u.

6. O ka mea e hoohihia mai i ke kahi o ua mau mea liilii nei ke paulele mai ia'u, e pono ia ia e nakinakiia ke kahi pohaku nui ma kona äi, a e hoopalemoia aku ia i lalo i ka moana.

13. A loaa iho la ia ia, oia io, ka'u e olelo aku nei ia oukou; he oi aku kona olioli i keia i ka olioli aku i na hipa aiwa umi a me kumamaiwa aole i auana.

14. Pela hoi, aole makemake mai ko oukou Makua o ka lani e lilo e ke kahi o ia

8. Ina e hoohihia mai ko lima a o ko wawae ia oe, emau mea uuku. oki ia, a e kiola e aku; he 15. Ina e hana ino mai ko mea pono nou i hiki mumukuoukou hoahanau ia oe, e ao oe i ke ola, i ole e hoolei pu ia aku ia ia i kona hewa olua oe me ko lima elua a me ko waleno; a i hoolohe mai ia oe, wawae elua i loko o ke ahi ua loaa ia oe ko hoahanau.

7. E poino loa ko ke ao nei no ka hoohihia ana; e hiki mai no ka hoohihia ana; aka, e poino ke kanaka nana e hoohihia mai.

12. Heaha ka oukou manao i ke kanaka nana ka poe hipa hookahi haneri, a nalowale iho la ke kahi o lakou; aole anei e waiho aku la ia i ka eiwa umi a me kumamaiwa i koe ma ka mauna, a hele aku la ia e imi i ka mea i nalowale?

mau.

16. A i lohe ole mai ia ia oe, e kono aku oe i ke kahi i elua paha me oe, e hoopololeie aku; he mea pono nou, iia'i ka olelo a pau i na mea

9. Ai hoohihia mai ko maka ia oe, e poalo ae a e kiola

ike elua a ekolu.

hiki maka-paa oe i ke ola, i ole e hoolei pu ia oe me ou maka elua i loko o ke ahi aa loa.

17. A i lohe ole hoi ia ia lakou, e hoike aku ia mea i ka ekalesia; a i hoolohe ole ia i ka ekalesia, e waiho wale aku ia ia e like me ke kanaka ike ole ia Iehova a me ka luna auhau.

10. E ao oukou o hoowahawaha mai oukou i ke kahi o ia mau mea uuku, ke i aku, nei au oukou, ke nana mau aku ko lakou anela i ka lani i ka maka o ko'u Makua i ka lani.

18. Oia io, ka'u e olelo aku nei ia oukou: o ka mea i paaia e oukou ma ka honua, e paaia

« VorigeDoorgaan »