Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

naia i loko o ke kihapai; i, mai ka mea hou a me ka mea loaa i ke kahi kanaka, huna kahiko no loko mai o kana hou iho la ia, hele aku la me waiwai. ka olioli, a kuai aku ia i kana mea a pau i loaa mai ia ia ua kihapai la.

53. A oki ae la ka Iesu olelo ana aku i keia mau parabole, hele aku la ia.

45. Ua like hoi ke aupuni o ka lani me ke kahi kanaka kuai, e imi ana i ka momi maikai.

54. A hiki aku la ia i kona aina, ao aku la ia i loko o ko lakou hale halawai; nalu iho la lakou, i ae la: nohea la ka ike a me ka hana mana o keią kanaka?

46. A ike aku la ia i ke kahi momi maikai loa, hele aku la ia, kuai aku la i kana mea a pau i loaa mai ia ia ua mea la.

55. Aoie anei keia ke keiki a ke kapena? aole no anei o Maria ka inoa o kona maku'wahine? aole hoi anei o Iakoba a me lose a me Simona a me. Iuda kona poe hoahanau?

47. Ua like ke aupuni o ka lani me ka upena i kuuia i loko o ke kai, a puni ae la ka ia, he nui wale ke ano.

48. A piha ae la ia, huki ae la lakou i uka; a noho iho la, hahao lakou i ka mea maikai i loko o na ipu, a hoolei aku no i ka mea ino.

56. A o kona mau kaikuwahine no hoi, aole anei lakou a pau me kakou ? No hea la hoi keia mau mea a pau ia ia?

49. Pela no hoi i ka hope

57. Hoowahawaha aku la

o keia ao e hele mai aunei lakou ia ia: I aku la lesu ia ka poe anela e hookawale i lakou; aole ke kaula i malaka poe ino no waena mai o ka maia ma kona aina a ma ko poe maikai; na hale.

50. E hoolei aku la hoi ia lakou i loko o ka lua ahi; ilaila e ue ai, e ui ai hoi na ni-maloka.

ho.

58. Aole nui kana hana mana ilaila, no ko lakou hoo

MOKUNA XIV.

Ko Herode manao no Iesu.

51. Ninau aku la Iesu ia , lakou; ua lohe pono anei oukou ia mau mea? I mai la lakou ia ia: ae, e ka Haku.A wa la, lohe ae la Hero52. Olelo aku la ia ia la- de ke alii kia-aina i ke kou: O ke kakau olelo i aoia kaulana o Iesu, i ka mea o ke aupuni o ka 2. I aku la ia i kana poe lani, ua like no ia me ke ka- kauwa; o Ioane Bapatite kenaka mea hale, nana i lawelia; ua ola mai ia mai ka ma

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

7. Olelo aku la ia me ka hoohiki i ke Akua, e haawi aku ia ia i kana mea e noi mai ai.

na maku'wahine, i aku la; o ke poo o Ioane Bapatite kau e haawi mai ia'u i luna o ke kahi pa.

9. A minamina iho la ke alii; a no kana hoohiki ana i ke Akua a no ka poe hoa ai e noho pu ana me ia, kena aku la ia e haawiia mai.

ia Herode.

haumana i ke kino, kanu akı la; a hele aku la lakou e ha aku ia Iesu.

13. A lohe ae la Iesu, holo malu aku la ia ma ka mokui kahi nahelehele: a lohe ae la ka poe kanaka, hahai aku la lakou ia ia ma uka mai loko mai o na kulanakauhale.

14. A pae aku la Iesu, ike aku la ia i ka nui loa o na kanaka, menemene iho la kona naau ia lakou, hoola iho la ia i ko lakou poe mai.

16. I aku la Iesu ia lakou: aole pono lakou ke hele; e ha8. A aoia mai la oia e ko-awi aku oukou i ai na lakou.

10. Hoouna aku la ia e oki i ke poo o Ioane i loko o hale paa-hao.

15. Ahiahi ae la, hele mai la kana poe haumana i ona la, i mai la: he wahi nahelehele keia, ua hala e ae nei ka ho ra: e hoihoi aku oe i ua poe kanaka nei, i hele lakou i kauhale e kuai i ai na lakou.

17. I mai la lakou ia ia; elima wale no pai berena ia makou, a me na ia elua.

18. I aku la kela, e homai ia'u.

19. I aku la ia i na kanaka; e noho i lalo i ka weuweu; a lalau aku la ia i na pai berena elima a me na ia elua, leha ae la ia i ka lani, kahoomaikai aku la, wawahi iho la; haawi aku la ia i ka berena i na haumana; na lakou hoi i haawi aku i na ka

11. Laweia mai la kona poo maluna o ke kahi pa, a haawiia mai la ia i ua kaika-naka. mahine la, a nana ia i lawe aku la i kona maku'wahine. 12. Kii aku la kana mua

20. Ai iho la lakou a pau a maona; hoiliili mai la i na hakina i koe, a piha ae la na

hinai he umi kumamalua. ia maluna o ka wai e halawai

me Iesu.

21. O ka poe i ai iho la la, elima tausani kanaka; aole i heluia na wahine a me na kamalii.

30. A ike aku la ia i ka makani ikaika, makau iho la; ke hoomaka iho la e poho,

na poe haumana e ee koke i luna o ka moku a hole e aku

22. Kena aku la Iesu i ka-hooho ae la ia, i ae la: e ka Haku, e hoola mai ia'u. 31. Kikoo koke aku la Iesu

i

mamua ma kela kapa, a hoihoi aku la kela i ka poe kana

ka lima, paa aku la ia ia, i aku la: E ka paulele kapekepeke, heaha kau mea i ka-nalua ai ?

ka.

23. A hoihoi aku la ia i ka poe kanaka, pii aku la ia ma ka mauna e pule malu ai. hiki mai la ke ahiahi, oia waleno malaila.

A

33. Hele mai ka poe mailuna o ka moku, kukuli hoomana aku la ia ia, i aku la: Oia io ooe no ke Keiki a ke Akua.

34. Holo aku la lakou a hiki aku la i ka aina o Genesareta.

35. Ike ae la ko laila kanaka ia ia, kala hele aku la lakou ia aina a puni, e hali mai lakou i ka poe mai a pau i ona la.

24. Aka, o ua moku la holo ai i waena o ka loko luliia ana e ka ale, i ka makani mai mamua.

e

25. Ai ka 'ha o ka waki o ka po, hele aku la Iesu io lakou la maluna o ka ale o ka loko.

26. Ike aku la ka poe haumana ia ia e hele mai ana maluna o ka ale, hopohopo iho la lakou, i aku la: he uhane keia; booho aku la lakou i ka makau.

27. Olelo koke aku la Iesu ia lakou: i nui ke aho o oukou, owau no keia, mai makau.

32. A ae pu laua maluna o ka moku, malie iho la ka

makani.

29. I mai la kela; e hele mai. Iho iho la Petero mai luna o ka moku, hele aku la

36. A nonoi aku la lakou ia ia e hoopa wale aku lakou i ka lepa o kona kapa; a o ka poe i hoopa, ua ola lakou a pau.

MOKUNA XV.

28. I aku Petero ia ia; e

ka Haku, a ooe no na, e ka- Ka mau kanawai o ke Akua.

hea mai oe ia'u, e hele aku i ou la maluna o ka wai.

ALAILA, hele mai la io

la ke kahi poe kakau-olelo a me na Parisaio no Ierusalema, ninau mai la :

2. Heaha la ka, kau poe

He mau kanawai. MATAIO. Ka mea epaumaele aku

haumana i pale ai i ka moo-
olelo a ka poe kahiko?
le lakou i holoi i ko lakou li-
ma i ka ai ana.

11. Aole i paumaele ke Ao-kanaka i ka mea i hooia ma ka waha; aka, o ka mea no loko mai o ka waha, oia ka me i paumaele ai ke kanaka.

3. Olelo aku la ia ia lakou, i aku la: heaha la hoi ka ou- 12. Alaila, hele mai la ka kou i pale ai i ke kanawai o poe haumana ana, i mai la ia ke Akua i ka oukou moo-o-ia; ke ike nei anei oe i ka lelo? huhu mai o ka poe Parisaio 4. Kauoha mai la ke Akua i ka lohe ana i keia olelo ? i ka i ana mai: E malama oe 13. Olelo aku la ia, i aku i ko makuakane a me ko ma-la : o ka laau a pau aole i kaku'wahine; a o ka mea e ho- nuia e ko'u Makua i ka lani, ino aku i ka makuakane a e pau ia i ka uhukiia. me ka maku'wahine, e make ia.

14. E waiho pela; he poe alakai makapo lakou no ka makapo: ina ka makapo e alakai i ka makapo, e haule pu laua i ka lua.

15. Olelo mai la Petero ia ia, i mai la; e hoakaka mai oe ia makou i keia parabole.

16. I aku la Iesu: ke naau po anei hoi oukou?

17. Aole anei oukou i ike, o ka mea a pau i hooia ma ka waha, komo iho la ia i loko o ka opu a e hoohemoia

aku la ia i kiona ?

5. A, ke olelo nei oukou, o ka mea e i aku i ka makuakane a me ka maku'wahine; ua laa e ka'u mea e pono ai oe; aole ia e malama i kona makuakane a me kona makuwahine.

6. Pela oukou i hoole ai i ke kanawai o ke Akua i ka oukou moo-olelo.

7. E ka poe hupokarite; pono io ka olelo a Isaia i olelo mai ai ia oukou;

8. O keia poe kanaka la 18. Aka, o ka ka waha ke hookokoke mai nei ko la-mea i pane mai ai, no loko kou waha ia'u, ke hoomaikai mai ia o ka naau; o ka mea nei no hoi ko lakou leheleheia e paumaele ai ke kanaka. ia'u; aka o ko lakou naau 19. No ka mea, no loko la, he mamao loa ia ia'u. mai o ka naau ka manao ino, ka pepehi kanaka, ka moe kolohe, ka hookamakama, ka aihue, ka wahahee, a me ke kuamuamu.

9. He mea pono ole ka lakou hoomaikai ana mai ia'u i ka lakou ao ana aku i ka na kanaka nei olelo.

20. O na mea ia e pau

10. Kahea aku la ia i ka poe kanaka, i aku la: e hoo-maele ai ke kanaka, aka, o lohe mai oukou i ike. ka ai'na me ka lima aole i

holoi, aole e paumaele ke kanaka ia mea.

29. Hele aku la Iesu, a hiki aku la ma ke kae loko i Galilaia; pii aku la ia i luna o ke kahi mauna, noho iho la ilaila.

21. Hele aku la Iesu mai laila aku, a hiki aku la ia ma ka mokuna o Turo a me Sidona.

30. He nui ka poe kanaka 22. Aia hoi, ke kahi wa-i hele mai i ona la; me lakou hine no Kanaana, mai kela ai-pu mai ka poe oopa, a me ka na i hele mai la, kahea mai makapo, a me ka aaia, a me la ia ia, i mai la : E ka Ha-ka mumuku, a he nui na mea ka, e ka Mamo a Davida, ele ae; a waiho aku la ia laaloha mai oe ia'u; ua hewa-kou ma ko Iesu wawae hoola hewa loa ku'u kaikamahine iiho la ia ia lakou. ka daimonia.

23. Aole ia i ekemu iki ia ia: hele mai la kana poe haumana, i aku la ia ia e hoihoi aku oe ia ia, ua kahea mai la ia mahope o kakou.

24. Olelo aku la ia, i aku la: ua hoounaia mai nei au i ka poe ohana hipa auana o Iseraela waleno.

31. Ike aku la ua poe kanaka la i ka aaia, ua olelo; i ka mumuku, ua ola; i ka oopa, ua hele; i ka makapo, ua ike; mahalo ae la lakou, a hoomaikai aku la i ke Akua no Iseraela.

32. Kahea aku la Iesu i kana mau haumana, i aku la; Ke aloha nei ko'u naau i keia 25. Hele mai la ua wahi-poe, no ka mea, o ka po akone la, hoomana aku la ia ia, ilu keia o ko lakou noho pu aku la; e ka Haku, e maliu ana me au, aole a lakou ai; mai ia'u. aole au makemake e hoihoi aku ia lakou me ka pololi, o makapouli auanei lakou ma ke ala.

26. Olelo iho la Iesu, i iho la: aole e pono ke lawe i ka ai a ke kamalii e hoolei na ka ilio.

33. I maila kana mau hau27. I mai la kela; oia io, mana ia ia: nohea auanei e e ka Haku, na ka ilio hoi e│loaa ia kakou ka ai i keia waai ka hunahuna i helelei iho hi nahelehele i maona'i keia

i lalo o ka papa ai'na a ko la-poe nui?

kou haku.

34. Ninau aku la Iesu ia lakou, ehia ka pai berena a oukou? I mai la lakou ehiku, a me na wahi ia liilii.

35. Olelo aku la ia i ua poe kanaka la; e noho i lalo

28 Alaila, olelo aku la Iesu ia ia, i aku la e ka wahine, he nui ko paulele mai; me kau makemake mai, pela e hanaia aku ai ia oe. A ola iho la kana kaikamahine ia hora.i ka honua.

« VorigeDoorgaan »