Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

[The New Testament f

523186

KA

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

3-10-33 June

T-17-1924

KA OLELO MAIKAI

I KAKAUIA'I E MATAIO.

MOKUNA I.

Ka Hanauna o Jesu Kristo.

HR

Iotama o Ahaza, na Ahaza
Hezekia;

10. Na Hezekia o Manase E kuauhau no ka ha- na Manase o Amona, na Amonauna o Iesu Kristo, na o losia; ka mamo a Davida, ka mamo a Aberahama.

11. Ai i ka lawe ana i Babulona, ia manawa na losia

2. Na Aberahama o Isaaka o Iekonia a me kona poe hona Isaaka, o Iakoba na Iako-ahanau; ba o Iuda a me kona poe hoahanau.

12. Ai ka lawe ana aku i Babulona ma ia hope mai na

3. Noho akula o Iuda ia Iekonia o Salatiela, na SalaTamara na laua mai o Paresa tiela o Zerubabela; a me Zara, na Paresa o Eseroma, na Éseroma o Arama.

13. Na Zerubabela o Abiuda, na Abiuda o Eliakima,

4. Na Arama o Aminada- na Eliakima o Azora; ba, na Aminadaba o Nahaso

14. Na Azora o Sadoka, na na, na Nahasona o Salemona. Sadoka o Akima, na Akima o

5. Noho akula o Salemona Eliuda;
ia Rakaba na laua mai o Boaza,
noho akula o Boaza ia Ruta,
na laua mai o Obeda, na Obe-
da o Iese.

15. Na Eliuda o Eleazara, na Eleazara o Matahana, na Matahana o Iakoba;

16. Na Iakoba o Iosepa ke kane a Maria nana i hanau Iesu, i iia'e la o Kristo.

6. Na lese o Davida ke alii, noho akula o Davida ke Alii i ka wahine a Auria na laua 17. O ka poe hanauna & mai o Solomona. pau mai ia Aberahama mai a 7. Na Solomona o Rehabo-hiti mai la ia Davida, he umi ama na Rehaboama o Abiama ia hanauna a me kumamaha; na Abiama o Asa; a mai ia Davida mai a hiki mai la io ka lawe ana aku i Babulona he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ka lawe ana aku i Babulona a hiki mai

8. Na Asa o Íosapata na losapata o Iorama, na Iorama o Ozia;

9. Na Ozia o Iotama, na

« VorigeDoorgaan »