Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Aole kalaia ka mea e ha- MATAIO iliilii ka Uhane Hemolele.

C

els17. I pono ai ka olelo a ke kaula a Isaia i olelo mai ai:

18. Aia hoi, ka'u Keiki punahele i waeia e au, ua olioli loa ko'u naau ia ia, e hoonoho aku au i ko'u Uhane ma luna ona, nana e hoike aku ke kanawai i ka poe ike ole ia lehova.

26. Ina o Satana e mahiki aku ia Satana, ua mokuahana ia ia iho; a pehea la auanei kona aupuni e mau ai?

27. Ina ia Belezebuba ka'u mahiki ana aku i na daimonio, ia wai la hoi e mahiki aku ai ka oukou kamalii ia lakou? No ia mea la, na lakou oukou e hookolokolo mai.

19. Aole oia e hakaka, aole hoi ia e kahea aku, aole 28. Ina wau e mahiki aku hoi e lohea kona leo ma kei na daimonio ma ka Uhane ala nui. o ke Akua, ina ua hiki mai ke aupuni o ke Akua io oukou nei.

20. Aole e hai ia ia ka ohe pepe, aole hoi e pio ia ia ka uahi o ka wiki, a hookaulana aku ia i ke kanawai i lanakila.

29. Pehea la e pono ai i ke kahi kanaka ke komo i loko o ka hale o ke kanaka ikaika 21. A i kona inoa e paule- e hokai i kana waiwai? Aole le ai ka poe ike ole ia Iehova. anei e nakiki ia i ke kanaka i|ikaika mamua a paa, alaila hokai ia i ka mea o kona hale.

22. Alaila, haliia mai la ona la ke kahi kanaka i uluhia e ka daimonio, ua maka po, ua aa ia; a nana ia i hoola aku, a ike ae la kona maka, olelo ae la hoi kona waha.

P

23. Makahahi iho la ka poe kanaka a pau, i ae la: aole anei keia ka Mamo a Davida?

24. A lohe ae la ka poe Parisaio, i ae la lakou: ia Belezebuba wale no i ke alii o na daimonio kana mahiki ana aku na daimonio.

25. Ike ae la Iesu i ko lakou manao, i aku lația lakou: O ke aupuni i mokuahana ia ia iho, e pau ia; a o ke kulanakauhale a me ka ohua i mokuahana ia ia iho, aole ia

e mau.

30. O ka mea aole me au nei, o ko'u ememi no ia; a o ka mea e hoiliili pu ole mai me au, ua hoolei wale aku ia.

31. Ke olelo aku nei au ia oukou, o ka hala a pau a me ke. kuamuamu a kanaka e kalaia ia; aka, o ke kuamuamu aku a kanaka i ka Uhane, aole loa ia e kalaia.

32. A o ka mea e olelo ino aku i ke Keiki a ke kanaka, e kalaia kona hala; aka o ka me e olelo ino aku i ka Uhane Hemolele, aole loa ia e kalaia i keia ao, aole hoi i kela ao aku.

33. Ina hoomaikai oukou i ka laau, e hoomaikai pu i ko

na hua; aka i hoino oukou i ka laau e hoino pu i ka hua; ua ikea ka laau ma kona hua.

na kanaka o Nineva i ka ahaolelo, e hoohewa mai i keia hanauna kanaka; no ka mea,

34. E ka poe ohana moo-ua mihi lakou i ka olelo ana nihoawa, pehea oukou ka poea Iona; aia hoi, he oi e aku ino e olelo ai i ka mea mai-oia nei ia Iona."

kai? No ka piha o ka naau e 42. E ku mai auanei ke

olelo ai ka waha.

alii-wahine no ke kukulu he

35. E hoike mai ke kana-ma i ka ahaolelo e hoohewa ka maikai i ka mea maikai mai i keia hanauna kanaka; no loko mai o ka waiwai mai-no ka mea, i hele mai la ia kai o kona naau: e hoike mai mai kela aoao o ka honua mai hoi ke kanaka ino i ka mea e hoolohe i ka olelo hemolele ino no loko mai o ka waiwaia Solomona; aia hoi, he oi e ino o kona naau. aku oia nei ia Solomona.

36. Ke olelo aku nei au ia oukou; o na hua olelo ino a pau i oleloia'i e kanaka, na lakou ia e hoike aku i ka la e hookolokolo ai.

43. A i puka mai ka Uhane ino mai loko mai o ke kanaka, hele aku no ia ma kahi panoa e imi ana i kahi e maha'i, aole i loaa;

44. Alaila i iho la ia, e hoi hoiana au i ko'u hale i hele mai nei, a hiki mai la ia, ikea ia ia ka hale ua kaawaleia, ua kahiliia a ua hoolakoia.

38. Alaila, olelo mai la ke kahi poe kakau-olelo a me na Parisaio, i mai la; e ke Ku- 45. Alaila, hele aku la ia mu, ke makemake nei makou a kono mai la i na uhane ehie hoike mai oe i ke kahi ho-ku, he oi aku ko lakou ino ailona. i kona, komo aku la lakou i loko a noho iho la ilaila: a hewa loa aku la ka hope oua kanaka la i kona wa mamua: pela aku no auanei keia poe hanauna.

37. Ma kau olelo e hooponoia'i oe, ma kau olelo no e hoohewaia'i oe.

39. Olelo aku la ia ia lakou, i aku la; ke imi nei ka poe hanauna hewa, a me ka poe moe kolohe i hoailona; aole loa e haawiia ka hoailona na lakou; aka o ka houilona a Iona a ke kaula.

46. Ia ia i olelo ai i na kanaka; aia hoi, ku mai la i wa40. Me Iona ekolu la eko-ho kona maku'wahine a me

lu ро iloko o ka opu o ke kohola, pela hoi ke Keiki a ke kanaka ekolu la ekolu po í loko o ka opu o ka honua. 41. E ku mai auanei i luna

[ocr errors]

kona poe hoahanau, e ake e olelo pu mai me ia.

47. I mai la ke kahi ia ia; aia hoi, ke ku mai la i waho ko maku'wahine a me kou

Ka parabole o ke

MATAIO

kanaka lulu hua.

mau hoahanau, e ake e olelo ia i ka papau o ka lepo. 6. Ai puka mai la ka la. mae iho la a maloo aku la ke aa ole.

7. Helelei iho la ke kahi ma kahi kakalaioa, kupu ae la ke kakalaioa a hihiia aku la ia.

8. Helelei iho la hoi ke kahi ma ka lepo maikai, hua mai la ke kahi i hookahi haneri hua, a o ke kahi i eono umi, a o ke kahi i ekolu umi.

9. O ka mea pepeiao e ho

pu me oe.

48. Olelo aku la ia, i aku la i ka mea nana i i mai; Owai la ko'u maku'wahine a me ko'u mau hoahanau?

49. Kikoo aku la ia i kona lima i na haumana ana, i aku la; aia hoi, ko'u maku’wahine a me ko'u mau hoahanau.

50. O ka mea nana e hana mai ka makemake o ko'u Makua i loko o ka lani, oia no ko'u kaikaina, a me ko’u kaiku'wahine a me ko'u ma-olohe, e hoolohe ia.

ku'wahine.

10. Hele mai la ka poe haumana i ona la, ninau mai la ia ia; heaha kau i olelo aku ai ia lakou i kaolelo parabole?

MOKUNA XIII.

No ka mea lulu hua.

A la la, hele aku la Iesu i waho o ka hale; noho iho la ma ke kae o ka loko.

11. Olelo aku la ia ia lakou, i aku la; no ka mea ua haawiia ia oukou ka ike i na mea pohihihi o ke aupuni o ka lani; aole i haawiia mai ia lakou.

2. He nui loa ka poe kanaka i houluulu mai i ona la, ae aku la ia i luna o ka mo- 12. O ka mea ua loaa, e ku, noho iho la, a o ua poe haawi hou aku ia nana a nui kanaka la ku nui mai la maloa; a o ka mea ua loaa ole uka. la, e lawe e ia ae la kana.

3. He nui loa kana ao ana 13. Oia hoi ka mea i oleaku ia lakou i ka olelo para-lo aku ai au ia lakou i ka bole, i ka i ana aku: Aia hoi, olelo parabole, no ka mea, i ke kahi mea lulu hua i hele ko lakou ike ana aole lakou i aku la e lulu. ike, a i ko lakou lohe ana aole hoi lakou i hoolohe, aole no hoi i manao pono.

4. A i kana lulu ana la, helelei iho la ke kahi ma ke kapa ala nui, lele mai la ka 14. I pono ai hoi ia lakou manu a pau ae la ia i ko ki-ka olelo a ke kaula a Isaia, i koia. ka i ana mai: I ka lohe ana 5. Helelei iho la ke kahi e lohe aunei oukou, aole hoi ma kahi hapapa, aohe nui o e manao pono: a i ka naka lepo, a kupu wawe ae lana ana e nana auanei ou

kou, aole hoi e ike pono. ka mea i lohe i ka olelo, a 15. No ka mea, ua palaka hihiia iho la ka olelo e ka ka naau o keia poe kanaka, manao nui ana i ka mea o ua hookuli lakou i ko lakou keia ao, a me ka wahahee pepeiao, ua hoomakapo hoi ana o ka waiwai, aole hoi ia lakou i ko lakou maka, o lohei hua mai i ka hua.

hoi ko lakou pepeiao, o ike 23. A o ka mea i luluia pono hoi ko lakou naau, o hu-ma kahi lepo maikai, oia hoi li mai lakou a hoola aku auka mea i lohe i ka olelo me ia lakou. ka manao pono ana, a hua mai la ia i ka hua, o ke kahi i hookahi haneri hua, o ke kahi hoi i eono umi, a o ke kahi, i ekolu umi.

16. Ua pomaikai ko oukou maka, ua ike; a me ko oukou pepeiao, ua lohe.

17. Oia io, ka'u e olelo aku nei ia oukou, he nui loa ka poe kaula a me na kanaka pono i makemake e ike i ka mau mea a oukou e ike nei,

24. Hai aku la hoi ia ia lakou i ke kahi parabole hou, i aku la: Ua hoohalikeia ke aupuni o ka lani me ke kahi ka

aole no lakou iike; a e lohenaka nana i lulu iho la ka hua

maikai ma kana mahina ai.

hoi i ka mau mea a oukou e lohe nei aole hoi lakou i lohe.

25. A i ka wa o kanaka e hiamoe ai, hele mai la kona

18. E hoolohe mai oukou i ke ano o ka parabole o keenemi a lulu iho la i ka zizakanaka lulu hua... nia i loko me ka palaoa, a hoi aku la.

3 *

19. O ka mea i lohe i ka olelo o ke aupuni aole no hoi e ike pono ia, hele mai la kaa mea ino a kaili aku la i ka mea i luluia i loko o kona naau: Oia no ka me i luluia ma kapa ala nui.

27. Hele mai la ka poe kauwa o ua haku la, i mai la ia ia: e ka haku, aole anei oe

20. O ka mea i luluia mai lulu i ka hua maikai ma kau kahi hapapa, oia hoi ka mea mahina ai? Nohea mai la hoi i hoolohe i ka olelo, a hauoli ka hua ino nei? wawe ae la i ka loaa mai ia ia. 28. Olelo aku la ia ia la21. Aohe liuliu ke aa ana kou: na ka enemi i hana mai i loko ona, a puka mai ka laia mea. Ninau mai la ka poe ka hoino a me ka hoomaau i kauwa ia ia, e kii anei makou ka olelo, alaila hihia kokee uhuki ia mea?

iho la ia.

22. A o ka mea i luluia ma kahi kakalaioa, oia hoi

29. I aku la ia aole, o uhuki pu oukou i ka palaoa me ka zizania.

La

26. A kupu ae la ke kino, hua mai la i ka hua, alaila ikea iho la ka zizania.

[ocr errors]

Hoike Jesu i ke ano o ka MATAIO. parabole o ka zizania.

30. E waiho no pela e ulu, Iesu i ka poe kanaka, a komo pu laua a hiki i ka ohi ana; a aku la ia i loko o ka hale; hei ka wa e ohi ai, na'u e olelo le mai la kana poe haumana aku i ka poe nana e ohi; ei ona la i mai la; E hoike houluulu mai la oukou i ka mai oe ia makou i ke ano o zizania mamua, e pua a paa ka parabole o ka zizania ma me e puhi i ke ahi; aka, o ka ka mahina ai. palaoa la, e ohi mai ia a waiho i ko'u hale papaa.

i

37. I aku la Iesu ia lakou: o ka mea nana i lulu ka hua maikai, o ke Keiki ia a ke kanaka.

38. O ka mahina ai, o ke ao nei ia, o ka hua maikai o na kamilii lakou o ke aupuni; o ka zizania, na kamalii lakou o ka mea ino:

31. Hai aku la ia ia lakou i ke kahi parabole hou, i aku la: Ua like ke aupuni o ka lani me ke kahi hua makike, na ke kanaka i lawe a kanu iho la i kana kihapai.

32. He makalii keia hua i na hua a pau a kupu ae la,

39. O ka enemi nana i luhe nui, e aku ia i ka nahele-lu ia mea, o diabolo ia; o ka hele, a lilo hoi ia i laau, a le- wa e ohi ai, o ka hopena ia o le mai la ka manu o ka lewa, keia ao; o ka poe nana e ohi, a kau iho la iluna o kona lala. o ka poe anela ia.

33. Olelo aku la hoi ia ia lakou i ke kabi parabole hou. Ua like ke aupuni o ka lani me ka mea hu palaoa, na ke kahi wahine i lawe a hui pu me na hohana palaoa ekolu, a pau loa ae la ia i ka hu.

40. Me ka zizania i houluuluia ai a i puhiia ai i ke ahi, pela no hoi i ka hopena o keia ao.

41. O ke Keiki a ke kana~ kae kena mai i kana poe anela e hoiliili mai i ka mea hoohihi wale a pau, a me ka poe hana ino no loko mai o kona aupuni;

42. A e hoolei aku ia la

34. Pau loa ae la ia mau mea i ka oleloia e Iesu i ka poe kanaka ma ka parabole; a ma ka parabole waleno ka-kou i loko o ka lua ahi; ilaina i olelo aku ai ia lakou. la e ue ai, e ui ai hoi na ni

35. I ko ai ka mea i ́olelo-ho.

ia mai ai e ke kaula, i ka i 43. Alaila e hoomalamalaana mai; e pane aku ko'u ma ae ka poe maikai e like waha i na parabole, e hai akume ka la i loko o ke aupuni o hoi au i ka mea i ike ole iako lakou Makua. O ka mea mai ka hookumu ana mai o ka pepeiao i lohe, e hoolohe ia. honua. 44. Ua like hoi ke aupuni 36. Alaila, hoihoi aku lalo ka lani me ka waiwai í hu

« VorigeDoorgaan »