Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

hoi i keleawe i loko o ko ou-e haawi aku lakou ia oukou kou eke; i ka poe ahaolelo, e pepehi hoi lakou ia oukou loko o ko lakou mau hale halawai, 18. A no'u nei e alakaiia 'ku ai onkou i mua i ke alo o na kia aina a me na alii i mea e ike ai no lakou a no ka poe ike ole ia Iehova.

11. A i ke kulanakauhale, a i ke kauhale a oukou e ko- 19. Aia haawiia'ku oukou, mo aka ai, e ninau i ko laila mai manao nui i ka oukou e poe pono, malaila e noho ai aolelo aku ai, no ka mea e hahele aku oukou mai laila aawiia mai ia oukou i kela maku. nawa ka oukou mea e olelo

10. Aole hoi i aa no ka oukou hele ana, aole hoi i elua aahu, aole hoi i na kamaa, aole hoi i na kookoo; no ka mea, ua pono ka mea i hana, i loaa ka ai nana.

12. Aia komo aku oukou i aku ai. ka hale e ue aku ia ia.

20. No ka mea, aole na

13. A i pono ka hale, e wai-oukou e olelo aku, aka na ka ho aku i ko oukou aloha ma Uhane o ko oukou Makua e laila, aka aole e pono, e hoi olelo aku i loko o oukou. hou mai ko oukou aloha ia oukou iho no.

21. A e haawi aku ka hoahanau i ka hoahanau i ka make, a o ka makuakane i ke keiki, a e ku e na keiki, e make ai na makua.

22. A e inainaia mai ou

14. A o ka mea e ike ole mai ia oukou, aole hoi e hoolohe mai i ka oukou olelo, a hele aku oukou i waho o ke

la hale, a o kela kulanakauha-kou e na kanaka a pau, no ko'u inoa, aka o ka mea e hoomanawanui a hiki i ka hopena, e ola ia.

le, e kahili aku i ka lepo o ko oukou wawae.

15. Oia io ka'u e olelo aku nei ia oukou e oi aku ka make o kela kulanakauhale i ko ka aina o Sodoma a me Gomora, i ka la e ahaolelo ai.

23. Aia hoomaauia mai oukou i loko o ke kahi kulanakauhale, e holo aku oukou i ke kahi; oia io ka'u e olelo aku nei ia oukou aole e pau e ko Iseraela poe kulanakauhale ia oukou i ke kaaheleia, hihiu; no ia mea, e maaleaa hiki mai ke Keiki a ke kaoukou e like me na moo omole, e nohomalie hoi e like me na manu ku.

16. Eia hoi, ke hoouna aku nei au ia oukou e like me na hipa mawaena o na ilio

naka.

24. Aole ka haumana maluna o ke kumu, aole hoi 17. E malama hoi ia ou- ke kauwa maluna o kona kou i na kanaka, no ka mea,haku.

Ka me e hoole ai ia le- MATAIO. suke hooleia

25. He pono no ka hauma- mua o ke alo o ko't na, ke like ia me kana ku-i loko o ka lani. mu, a o ke kauwa me kona 33. A o ka mea e haku. Ina o ka nona ka ha- ku ia'u i mua o ke le i oleloia'i e lakou o Bele- kanaka, oia ka'u e ho zebuba, e nui paha uanei ko-ai i mua o ke alo o k na mau ohua e oleloia i pe- kua i loko o ka lani. la. 34. Mai manao ouk 26. Mai makau hoi oukou le mai nei au e ho ak ia lakou, no ka mea e hooa-malu ma ka honua; o hi kaua ka'u i hele ma ho aku, aole no ka ma

35. No ka mea, i hel nei au e hoohakaka i ke kanaka i kona makuaka ke kaikamahine i kona ku'wahine, a i ka hu wahine i kona makuah waiwahine.

kakaia na mea i uhiia a pau, aobe koe, a e hoikeia na mea i hunaia a pau, aohe koe.

27. O ka'u i olela aku ia oukou i ka pouli nei, e olelo hou aku oukou i ka malamalama, a o ka oukou i lohe ma ka pepeiao, e hai aku oukou maluna iho o ka hale.

28. Mai makau aku oukou i ka poe ke pepehi mai i ke kino, aole nae e hiki ia lakou

ke pepehi i ka uhane: aka ei kona makuakane, ai k makau aku oukou i ka mea maku'wahine, aole hoi i nona ka mana e make ai ka aole ia e pono ia'u; a o uhane a me ke kino i loko o mea e aloha nui i kana kei ka lua ahi. kane, a i kana kaikamahin aole hoi ia'u, aole ia e po ia'u.

29. Aole anei i kuaiia na manu liilii elua i kahi moni liilii loa? aole hoi e hauli wale ke kahi o laua ma ka lepo, aia no i ko oukou Makua.

30. O ka lauoho o ko oukou mau poo, ua pau ia i ka heluia.

36. O na enemi oke k ka, no kona hale iho lak 37. O ka mea e aloha

31. No laila, mai makau oukou, ua oi aku ko oukou maikai i ka poe manu liilii lehulehu.

38. A o ka mea e kaik ole i kona'kea a e hahai m mamuli o'u, aole ia e por ia'u.

39. O ka mea e imi i kon ola nei, e nele ia i ke ola, a ka o ka mea e haalele i kona ola nei, e loaa ia ia ke ola.

40. O ka mea e ike mai ia oukou, oia ke ike mai ia'u, a

32. O ka mea e hai aku o ka mea ei ke mai ia'u, oia ia'u i mua o ke alo o na ka-ke ike mai i ka mea nana au naka, oia ka'u e hai aku ai ili hoouna mai,

ne.

41. O ka mea e ike mai illaia; a ua haina'ku nei ka ke kaula, no ka mea he kau- Olelo Maikai i ka poe ilihula ia, e loaa ia ia ka uku no ke kaula, a o ka mea e ike mai i ke kanaka pono, no ka mea, he kanaka pono ia, e loaa ia ia ka uku no ke kanaka pono.

42. O ka mea e haawi mai i ke kiaha wai huihui e inu, no ke kahi o neia mau mea

6. Ua pomaikai ka mea ke hoohihia ole ia ia'u.

7. A hala aku la laua, olelo aku la Iesu i ka poe kanaka ia Ioane, i aku la: I hele la oukou ma ka aina nahelehele e nana i ke aha? i ka

uuku, no ka mea, he hauma-ohe anei i luli i ka makani?

na ia, oia io ka'u e olelo aku nei ia oukou, aole loa oia e nele i kona uku.

8. I hele la oukou e nana i ke aha? i ke kanaka i kahikoia i ke kapa pahee? aia hoi, o ka poe i kahikoia i ke kapa pahee, ua noho lakou i loko o na hale alii.

MOKUNA XI.

Ka Iesu olelo na loana.

9. I hele la oukou e nana OKI ae la ka Iesu ole-i ke aha? i ke kaula anei?

aku ia i ke kau

haumana he umi a kumama-kou, he oi lua, hele aku la ia mai laila la. aku e ao aku a e olelo aku i 10. Oia no ka mea i palaloko o na kulanakauhale. palaia'i: aia hoi, ke hoouna

2. A lohe ae la Ioane i lo-aku nei au i ka'u elele i mua ko o ka hale paahao i ka hana o kou alo, nana e hoomaikai a Kristo, hoouna mai la ia ii ko alanui mamua ou. elua haumana ana.

3. Ninau aku la ia ia; ooe no anei ka me i oleloia mai ai e hele mai ana? a aole oe, e kali aku anei makou i ke kahi mea e?

11. Oia io ke olelo aku nei au ia oukou; o ka ka wahine i hanau ai, aole ke kahi e oi e aku ia Ioane Bapatite; aka, o ka mea liilii loa i loko o ke aupuni o ka lani, he oi

4. Olelo mai la Iesu ia la-e aku ia ia ia. ua; ou hoie hoike aku ia Ioane i ka olua mea i lohe ai, a me ka olua mea i ike iho nei.

5. O ka maka po, ua ike; o ka oopa, ua hele; o ka lepera, ua maemae; o ke kuli,

12. Mai ka wa o Ioane Bapatite mai a hiki mai nei ia nei, ua hooikaikaia ke aupuni o ka lani, a ua lilo no hoi ia i ka poe hooikaika. 13. O ka poe kaula a pau a me ke kanawai i haina ua lohe; o ka make, ua hoo- mai ai a hiki mai nei o Ioane.

[blocks in formation]

15. O ka mea pepeiao e hoolobe, e hoolohe ia.

16. Me ke aha la auanei au e hoohalike ai i keia poe hanauna? Ua like no ia me na kamalii e noho ana i kahi kuai,a e kahea aku ana i ko lakou mau hoa,

17. I ka i ana aku; e, ua hookiokio aku makou ia oukou, aole oukou i haa mai; ua makena aku hoi makou ia oukou, aole no hoi oukou i ue mai.

18. I hele mai nei Ioane me ka ai ole a me ka inu ole, a ke olelo nei lakou, he daimonio kona.

25. Ia wa la, olelo ak Iesu, i aku la; Ke aloha nei au ia oe e ka Maku ka Haku o ka lani a me honua, no ka mea, ua h oe ia mau mea i ka poe a me ka poe maalea; a hoike mai oe ia mau me kamalii uuku.

19. I hele mai nei ke Keiki a ke kanaka me ka ai ana a me ka inu, a ke olelo nei lakou, aia hoi, he kanaka pakela ai, pakela inu waina, a he makamaka no na lunaau-o hau a me na lawe hala. Aka ua hooponoia ka naau ao e ka-ka haawiia mai ia'u e ko na mau kamalii. Makua; aohe kanaka i ik ke Keiki, o ka Makua wa no; aohe hoi kanaka i ike ka Makua, o ke Keiki wa no, a me ka mea a ke Keiki hoike aku ai.

26. Pela no e ka Mak kou makemake no ia. 27. Ua pau loa ka me

20. Ilaila, kana hoomaka'na akui ka hoohewa aku i na kulanakauhale i ko lakou ike ana i ka nui loa o kana hana mana, aole lakou i mihi.

lanakauhale e

22. Ke olelo aku i ia oukou, e hapa ka n Turo a me Sidona ia i ka la nui e ahaolelo a 23. Ove no hoi e Ka nauma, ka i hookieki ka lani, e kiolaia oe i ka po; no ka mea ina naia ma Sodoma na han na i hanaia aku ai io o ina ua koe ia a hiki neia manawa.

21. Aue oe e Korazina, aue ve e Betesaida e, ina i hanaia ma Turo a me Sidona na hana mana i hanaia aku ai io oukou la, ina i mihi e lakou i loko o ke kapa ino a me ka lehu ahi.

24. Ke olelo aku nei oukou e hapa ka make aina o Sodoma i kou i nui e ahaolelo ai.

28. E hele mai oukou

pau loa i o'u nei, e ka poe lu hi a me ka poe kaumaha, na'u oukou e hoomaha aku

29. E amo oukou i ka' auamo i luna iho o oukou aoia e au, no ka mea, he aka

hai au, he haahaa ka naau, a makemake, aole ka mohai,' e loaa ia oukou ka maha no ina aole oukou i hoohewa mai ko oukou uhane. i ka poe hala ole.

8. No ka mea, o ke Keiki hoia ke kanaka, oia no ka Haku o ke Sabati.

30. No ka mea, he oluolu ka'u auamo he mama ka'u ukana.

MOKUNA XII.

No ke kuamuamu.

I A

A wa la, hele aku la Iesu i ke Sabati mawaena o ka mahina ai, pololi iho la kana mau haumana, lalau aku la lakou i ka hua ai, a ai iho la. 2. Ike aku la ka poe Parisaio, i aku la ia ia; aia hoi, ke hana nei kau mau haumana i ka mea he ku ole ma ke kanawai i ka la Sabati.

9. Hele aku la ia mai laila aku a komo aku la i loko o ko lakou hale halawai.

10. Aia hoi, he kanaka ua moloo kona lima: ninau mai la lakou ia ia, i mai la: e pono no anei ke hoola i ka la Sabati? i me e hochewa’i lakou ia ia.

11. I aku la Iesu ia lakou: owai ke kanaka o oukou nana ke kahi hipa i haule i lalo i ka lua i ka la Sabati, aole anei ia e paa aku a huki

3. I aku la ia ia lakou; ao-mai i luna? le anei oukou i heluhelu i ka mea a Davida I hana'i a me na kanaka me ia i pololi lakou?

6. Ke olelo aku nei au ia oukou; eia nei ke kahi, he nui aku i ka luakini.

12. Aole anei e oi aku ko ke kanaka maikai i ko ka hipa? He pono no ke hana maikai i ka la Sabati.

13. Alaila, olelo aku la ia i ua kanaka la; e kikoo aku oe i ko lima: kikoo aku la ia ole ma ke kanawai ke ai ia aa ola loa ae la ia a like me me ka poe me ia; na ka poe kahuna waleno.

4. I kona komo ana i loko o ka hale o ke Akua, ai iho la ia i ka berena hoike, he ku

kela lima.

14. Hele aku la ka poe Pa5. Aole hoi anei oukou irisaio i waho, kuka olelo iho heluhelu i loko o ke kana- lakou ia ia i mea e make ai wai i ka ka poe kabuna i na la oia ia lakou. Sabati; ua hoolei lakou i ke Sabati i loko o ka luakini, aole a lakou hala?

15. A ike ae la Iesu ia mea, hele aku la ia mai laila aku, a nui ka poe i hahai aku ia ia, hoola iho la ia ia lakou a pau.

16. Papa aku la ia ia lakou, aole lakou e hai aku ia

7. Ina i ike oukou i ke ano o keia mea: 'O ke aloha ka'u 'ia.

« VorigeDoorgaan »