Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ike i ka olelo i kakauia'i ajoi mamua o keia mau kaname ka mana o ke Akua:

wai.

25. I ka wa e ola hou mai 32. I mai la ua Kakau-oleai lakou, mai ka make_mai, lo la ia ia,Maikai, e ke Kumu aole lakou e mare, aole no e, ua olelo mai oe i ka mea hoi e hoopalauia, e like ana pono, no ka mea hookahi no lakou me na anela iloko o ka Akua, aole Akua e ae, oia lani. waleno:

26. Ai ka ola hou ana mai 33. A o ke aloha aku ia ia o kanaka, mai ka make mai, me ka naau a pau, a me ka aole anei oukou i heluhelu manao a pau, a me ka ikaika iloko o ka palapala a Mose, ia pau, a o ke aloha aku i ka ka ke Akua olelo ana ia ia hoalauna e like me kona alomai loko mai o ka laalaau, i ha ia ia iho,ua oi no keia mau mai, Owau no ke Akua o A-mea mamua o na alana kuberahama, a o ke Akua o Isa- ni, a me na mea mohai a pau. aka, a o ke Akua o Iakobo. 34. Ike aku la Iesu ua pona kana olelo ana mai, alaila i aku la ia ia, Aole oe e loihi e aku i ke aupuni o ke Akua.

35. Olelo aku la Iesu, i aku la i kana ao ana aku iloko

28. Hele mai la ke kahi o ka poe Kakau-olelo, a lohe io ka luakini, No ke aha la ka ka lakou kamailio ana, a ike olelo ana mai o ka poe Kakau ia i ka pono o kana olelo,alai-olelo, he keiki na Davida ka la ninau mai la ia ia, Heaha Mesia? la ke kanawai nui o na kanawai a pau?

29. Í aku la Iesu ia ia, Eia ke kanawai nui o na kanawai a pau, E hoolohe mai e Isera

36. No ka mea olelo mai la o Davida na ka Uhane Hemolele ka olelo, I olelo mai lehova i ko'u Haku, e noho mai oe i ko'u lima akau, a i hooli

ela, o Iehova, o ko kakou A-lo wau i kou enemi i kehina kua hookahi no ia:

27. Aole oia ke Akua o ka poe make, aka ke Akua ia no ka poe ola, no ia mea, ua hala loa oukou.

30. E aloha oe ia Iehova i kou Akua, me kou naau a pau, a me kou uhane a pau, a me kou manao ikaika a pau loa. Eia ke kanawai i oi:

wawae nou.

37. A ina kapa aku Davida ia ia i Haku, pehea la hoi oia he keiki nana? Lohe ae la ka poe makaainana me ķe olioli.

31. A ua like hoi ka lua me fa, eia, E aloha oe i ko hoalauna me ko aloha ia oe iho: A, aole kanawai e ae elke makemake nei lakou e he

38. I aku la ia ia lakou i kana olelo ana, E ao oukou, e malama i ka рое Kakau-olelo:

4

[blocks in formation]

41. Noho iho la Iesu ma ke alo o ka pahu e waiho ai i ke kala laa,nana ae la ia i kanaka e haawi mai ana i ke kala iloko o ka pahu e waiho ai ke kala laa, a nui loa kanaka waiwai la, na lakou i haawi mai he nui loa.

i

No ka luakini.

olelo mai la ke kahi o kana poe haumana ia ia, E ke Kumu e, e nana oe, nani wale ke ano o keia pohaku, a me keia hale luakini.

3. I kona noho ana iluna o ka mauna o Elaio, ma ka hulina alo o ka luakini, ninau malu mai la o Petero, a me Iakoba, a me Ioane,a me Anadarea,

mea?

4. E hai mai oe ia makou 42. Hele mai la he kahi i ka wa hea e hiki mai ai kewahine kane-make hune, ha- ia mau mea, a heaha la ka ouawi maila ia i elua mea iki, ali o ka hiki ana mai o ia mau o laua pu hookahi ia keneta. 43. Alaila kahea aku la ia i kana poe haumana, i aku la ia lakou, Oia io ke hai aku nei au ia oukou, o keia wahine kane-make hune, ua oi kana mea i haawi mai ai mamua o ko lakou a pau i haawi mai ma ka pahu e waiho ai i ke kala lala.

MOKUNA XIII.

Haiia ka luku ana o ka luakini.

2. Pane mai la Iesu, i mai la ia ia, Ke ike nei anei oe i keia hale nui? aole e koe ana ke kahi pohaku iluna iho o ke kahi pohaku, i ka hoohioloia i lalo.

I kona hele ana, mai
loko aku o ka luakini,

7. A i lohe oukou i ke kau-
a me ka nene kaua, mai

a,

44. No ka mea haawi mai l'akou no ko lakou waiwai nui, aka oia, no kona hune, haawi | hopohopo oukou,no ka mea, e mai la ia i kona mea a pau, a i kona mea ola.

5. Pane aku la Iesu, i aku la ia lakou, i kana olelo ana, E ao oukou, e malama o epaepaia mai oukou.

6. No ka mea, he nui ka mea e hele mai ana i ko'u nei inoa, me ka olelo mai, Wau no ka Mesia, a e epaepaia'na no hoi na mea he nui loa.

hiki io mai ana no ia mau mea
a pau, aole nae oia ka hope.

8. E ku e ae auanei ke ka-
bi aina e alo i ke kahi aina, a

ke kahi aupuni e alo i ke kahi aupuni, a e hiki mai auanei ka naueue o ka honua, a me ka wi, a me ke kipikipi;

oia mau mea a pau la o ka hoomaka ana mai ia o ka ino.

15. O ka mea e noho ana maluna o ka hale la, mai iho mai ia e komo iloko, e lawe i ka mea o kona hale:

9. E ao oukou ia oukou iho, no ka mea, e haawiia'ku ana no oukou e lakou i ka poe ahaolelo, a e hahau mai lakou

16. A o ka mea e noho ana ma ka mala, mai hoi hou ia oukou iloko o na hale ha-mai ia e lawe i kona kapa. lawai,no ka'u nei, a e alakaiia'i oukou imua i ke alo o na kiaaina, a me na'lii, i mea e hoike aku ai ia lakou.

18. E pule aku oukou i ole oukou e holo i ka hoilo.

10. A mamua, e hai e ae ka Olelo maikai i na aina a pau.

19. No ka mea e nui auanei ka ino o ua mau la la, ao

11. Aialakai lakou ia ou-le me neia, mai kinohi mai, o ka ke Akua hana ana i hana mai ai, a hiki loa mai i neia wa, aole zo hoi mahope aku.

kou e haawi aku, mai manao mua oukou ma ka olelo aku, mai noonoo e, aka o ka mea e haawiia mai na oukou ia wa, oia ka oukou mea e olelo aku ai, no ka mea, aole na oukou ia olelo, na ka Uhane Hemolele mai.

20. A i hoemi ole ka Haku ia mau la, aole loa e ola ke kahi kanaka, aka no ka poe i olelo mua ia e hoemiia'e ua mau la la.

12. A e haawi aku ana no ke kaikuaana i ke kaikaina e make, a me ka makuakane no hoi i ke keikikane, a e ku ae no hoi ke keiki iluna e alo i na makua, a ħaawi aku ia lakou e make.

17. Aue hoi ka poe wahine hapai, a me ka poe hanai waiu ana i ua mau la la.

21. A i kela wa, ina olelo mai ke kahi kanaka, Eia hoi ka Mesia maenei, a aia hoi ma o, mai manao oukou he oia io ia.

22. No ka mea e ku mai auanei iluna na Mesia waha

13. No ka'u nei la e inai-hee, a e hoike mai i mea hoa. na mai ai na kanaka a pau ia ilona, à me na mea nui, ina oukou, aka o ka mea i hooma-e hiki ia lakou e puni io no nawanui i ka hopena,e ola ia. ka poe i olelo mua ia.

14. A i ike aku oukou i ka 23. E ao oukou, e malama, mea weliweli e ano ai i ole-aia hoi ua hoike aku no au ia loia mai ai e Daniela, e ke oukou i na mea a pau loa. kaula, e ku ana i kahi pono 24. A i pau na mea ino o ole, (o ka mea e heluhelu, e ia mau la, alaila, pouli loa iho malama pono ia i ike) alaila la ka la aole hoi e poha mai o ka poe e noho ana ma Iu-ka mahina: dea e holo lakou i ke kuahiwi: 25. E haule iho no hoi ka

No ko Iesu Kristo

MARAKO.

hele hou mai ai.

poe hoku o ka lani, a e haalu-[ 34. Ua like ia me ke kan lu no ka mea paa o ka lani aka e hele ana i kahi loil pau loa. haalele ia i kona hale, kauol mai la i kona aipuupuu, haawi i ka hana i kanaka pau, i mai la i ka mea nan e malama ka puka, e makalɛ

35. No ia mea la, e maka la oukou, aole oukou e ike ka wa e hiki mai ai o ka hak hale, i ke ahiahi paha, i ke aumoe paha, a i ke kani ana o ka moa, a i ke kakahiaka.

36. O hiki e mai ia, a loaa mai oukou e hiamoe ana.

26. Ilaila lakou e ike ai i ke Keiki a ke kanaka e hele mai ana maluna o ke ao o ka lewa, me ka mana nui, a me ka nani loa.

27. Ilaila ia e hoouna aku ai i ka poe anela ana, a e hoakoaka mai i kana poe i olelo mua ai, mai na kukulu eha mai, a mai kela pa o ka honua, a kela pa o ka lani mai.

28. E ao oukou i ka nane o ka laau fiku; a i ka wa e opiopio ai o kona lala, a e oomaka ana ka lau, alaila ike pono oukou ua kokoke hiki mai ke kau.

e

29. Pela no hoi oukou ke nana oukou, a e hanaia mai ana keia mau mea la, ilaila

oukou e ike ai, ua kokoke

mai no, aia ma ka ipuka.

30. Oia io ke olelo aku nei au ia oukou, aole e pau keia hanauna, e hana e ia mai ana keia mau mea a pau ma

mua.

31. E pau no ka lani a me ka honua i ka lilo, aka o ka'u mau olelo, aole loa ia e pau.

32. Aka o ko laila la a me ko laila hora, aole loa ke kahi kanaka i ike, aole no hoi ka poe anela iluna o ka lani, aole no hoi ke Keiki, o ka Makua waleno.

33. E ao oukou e makala, e pule, no ka mea aole oukou i ike i ua wa la.

37. O ka'u e olelo aku nei ia oukou, oia no hoi ka'u e olelo aku i na kanaka a pau loa, e makala.

MOKUNA XIV.

E kumakaiaia Iesu Kristo.

HALA ae la na la elua,

Aalaila ahaainai ka paso

a, a me ka barena hu-ole, kuka iho la ka poe Kahuna nui, a me ka poe Kakau-olelo, no ka hopu ia ia me ka maalea, e pepehi.

2. I ae la lakou, Aole i ka la ahaaina, o uwaia e na kanaka.

3. A i kona noho ana i Betania i ka hale o Simona, ka lepero, e ai ana ilaila, hele mai la ke kahi wahine me ka ipu alabaseta, he aila mula ko loko,he mea maikai loa, wawahi ae la ia i ka ipu, a ninini iho la iluna iho o kona poo.

4. Huhu ae la ke kahi poe jaina o ka palaoa hu-ole, i ka iloko o lakou iho, i ae la, Nowa e kalua ai i ka ai pasoa, ke aha la i maunaia'i keia ninau mai la kana poe hauaila. mana ia ia, Auhea la kau wahi e makemake ai, e hele makou e hoomakaukau e ai ka pasoa?

13. Hoouna aku la ia i na haumana ana elua, i aku laia laua, E hele aku olua a hiki i ke kauhale, alaila e halawai olua me ke kahi kanaka e halihali ana i ke kiaha-wai, e hahai aku olua ia ia.

14. Ai kana wahi e komo aku ai e olelo aku olua i ke kanaka maikai o ia hale, E, Ke olelo mai la ke Kumu, auhea la ke keena halawai, i kahi e ai pu ai i ka ai pasoa me ka'u poe kaumana?

8. O na mea a pau e pono ia ia, oia no kana i hana io mai ai, ua hele mua mai ia e hamo mai i ko'u kino no ko'u kanu ana.

15. A e hoike mai ia ia olua i ke kahi keena maikai maluna, ua makaukau loko, malaila oukou e hoomakaukau ai no kakou.

9. Oia io ke hai aku nei au ia oukou, o na wahi a pau loa i ke ao nei i halia'ku ai 16. Hele aku la na haumakeia mau olelo maikai la, ea, na, a hiki aku la i ke kauhae hai pu ia aku no hoi ka meale, loaa ia laua e like me kaana i hana mai ai, i mea ho-na mea i olelo mai ai, a hooailona nona. makaukau laua i ka pasoa.

10. Ilaila ko Iuda Isekari- 17. A i ke ahiahi, hele mai ota hele ana aku, ke kahi o la ia me ka poe he umikumaka poe he umi a me kuma-malua.

5. Ina paha i kuaiia'ku ia ekolu hanere hapawalu, a nui aku paha i loaa mai, a haawi aku ia mea no ka poe ilihune. Ohumu iho la lakou ia ia.

6. I aku la lesu, Uoki, no ke aha la oukou e hoohewa aku nei ia ia? he mea maikai hoi kana i hana mai ai ia'u.

7. Ke noho loa nei ka poe ilihune me oukou, he pono ia oukou ke hana maikai aku ia lakou, i ko oukou wa e makemake ai, aka owau, aole e noho loa ana me oukou.

malua, i ka poe Kahuna nui, i 18. A i ko lakou noho ana kumakaia ia ia na lakou. i ka aha-aina, olelo mai la 11. A lohe ae la lakou, Iesu, Oia io ke olelo aku nei olioli iho la, hooholo ae la la-au ia oukou, e kumakaiaia aukou e haawi mai ia ia i na wa-anei au e ke kahi o oukou e hi kala, imi iho la ia i kahi ai pu ana me au. maikai e kumakaia ai ia ia.

19. Minamina ae la lakou, 12. A i ka la mua o ka aha-olelo pakahi mai la ia ia, O

« VorigeDoorgaan »