Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

69. ætatis anno. (Sier.) [Et Tilus sibi successit, his A Duo inenses aliler appellati, Septimber Germanicus consulibus, Cassiodoro teste.)

el October Doinitianus. Romanorum 11. Titus, filius Vespasiani, juzla Anclelus papa post Pelrum 2. Glemenii successit, historiarr Romanam, reynav't annis 2, mensibus 8, annis 10, ipse ila leste : Decretalis epistola Ancleti diebus 20, hoc est usque Kul. Junii, in anno 53. post papæ (ep. 1, p. 63). « Anclelus, servus Christi Jesu, vassionem Domini.

in sede apostolica, , el reliqua. Et infra : « Nullus, 85. 1. (LXII (Hier.) Domitianus et Rufus. Tilus, ul ait bealus Clemens, antecessor noster, , el reli z filius Vespasiani, in utraque lingua disertissimus qua. Alia (ep. 2, p. 68) : « Auclelus papa universis fuil et tanlæ bonitatis, ul, cum quadam die recorda- episcopis in Italia constitutis. Quoniam apostolicæ lus fuisset in cena nihil sc in illo die cuiquam pre. sedis debitam reverentiam erga me caritas vestra slitisse, dixerit : «Amici, lodie diem perdidi. » Mons distribuit, , cl reliqua. El post : « El ul a bealo Vespius ruptus, in vertice lantum ex se jecil 128 Pelro principe suimus instructi, a quo el prespiter incendi, ut regione; vicinas ct urbes cum hominibus sum ordinatus, , el reliqua, « Provinciæ auleni exureret.

mullo anle adventum Christi lempore divisserunt 86. 2. (LSIS) (llier.) Domitianus 3. el Sabinus. inaxima ex parte; el postea ab apostolis et bealo Titus Musionium Rufum philosophum de exilio re- B Clemente precessore (nostro] ipsa divisio est renovocal. Titus ammiiheatrum Roinæ ædificat, et in de vala, , el reliqua. Alia (ep. 3, p. 72): « Anclelus, dicatione ejus quinque milia ferarum occidit. Rome

servus Jesu Christi, in apostolica sede a Domino plurimæ ædes incendio concremantur. Tilus ob insi.

constitutus, et a sancto Peiro apostoloruin principe gnem mansuetudinem delicias humani generis appel.

prespiler ordinatus. Quoniam aclenus de his a bealo lalus est. Titus obiit in villa, qua et pater, anao

Pelro apostolo el reliquis apostolis el bealo Clemente ælatis 42, imperii autem anno 2, mense 8, die 20,

noslio precessore et marlire novimus statulum, de. secundum historiam Romanam. Cui successit frater

legare vobis minime possimus. Ji aulem, qui in ejus junior Domitianus, (predictis consulibus, Cas

metrapoli a bealo Petro, ordinante Domino, et pres jodoro teste).

cessore nostro, prediclo sancio Clemente, sive a

nobis constituti sunt, non oinnes primales esse Romanorum 12. Domitianus regnavil annis 15, mensibus 5, secundum fomnes], hoc est usque ad

possunt, , el reliqua. Et post : « Aliæ autem prima

les civilates, quas vobis conscriplas in quodam lomo Kal. Novembris, in anno 68. post passionem, Sub

millimus, a sanctis apostolis et a bealo Clemente quo hi consules.

sive a nobis primales predicatores acceperunt. Hæc 87. 1. (Lxv] (Ilier.) Domitianus 4, el Rufus. De vero sacrosancta Romana el apostolica ecclesia non miliani uxor augusla appellatur. (Clelis his con

C

ab apostolis, sed ab ipso Domino Salvatore nostro sulibus passus est 6. Kal. Maii, secundum gesta primatum obtinuit, dicens bealo Petro apostolo : pontificum.]

, Tu es Petrus, i et reliqua usque « Erunt soluta et 88. 2. (lxvi] (Hier.) Domitianus et Dolabella. in cælo. , Ajhibita est cliain sucietas in eadem Decreto senalus Titiis inter deos refertur.

Romana urbe beatissimi Pauli apostoli, vassis 137 89. 3. (Lxvu] (llier.) Domilianus 6. et Pusus 4.

electionis, qui uno dic unoquo tempore glorioso Domitianus iunuchos probibuil. Tres virgines Vc

morte cum Pelro, sub principe Nerone agonizans, slæ ob sluprum damnale. (Linus papa ann. 11.]

coronatus est. - Et post: 1 Ait crgo apostolorum

princeps bealus Pelrus de sanclo precessore nostro 90. 4. (lxvn] (llier. 188) Flavius et Trajanus. Plurimos senatorum Domitianus in exilium millil.

Clemente, plebibus predicando, docens eas qualiter

ei obedire debirent eumque observare : « Si inimicus 91. 5. (lxir] (Ilier.) Domitianus 7. et Nerva.

est alicui Clemens pro actibus suis, vos nolile expeSecundus Alexandrinæ æcclesiæc episcopus consti

clare, ut ipse vobis dicat : « Cum illo vos nolile tutus Abilius, qui prefuit annis 13.

amici esse; » sed prudenter observare debetis et 92. f. [Lxx] (Hier.) Trajanus 2. el Gabrio. Domi- D voluntali ejus absque communione 128 obsecundare, lianus lemplum sine lignorum admixtione construxit.

vos separate ab eo cui ipsum sențilis Primus Domitianus dominum et deum appellari se adversum, sed nec loqui his quibus ipse non loquajussil. Nas camiones et Daci dimicantes adversus lur, ut unusquisque, qui in hac culpa est, dum Romanos victi. Cujus anno 6. Clemens papa in cupit omnium vestrum amicitias serre, festinet exiliuin missus, ut videlur, cum annis 9 el mensibus cilius reconciliari ei qui omnibus preest; et per hoc 2 el diebus 10 post Clelumn cathedram tenerel (Lib, rcdeat ad salutem, cuna obedire ceperit monilis prepon.).

sidentis. Si vero quis amicus fuerit his quibus ipse 93. 7. [Lxx1] (flier.) Domilianus 8. et Salurninus. non loquilur, unus est et ipse cx illis qui extermi

et äre 129

125 jecti 1.

VARIÆ LECTIONES. 126 lloc anno prima manu in dextero margine adnotatur : Vespasianus ann. IX. mensibus XI. diebus XX unus; el ila in sequentibus imperatorum nomina el anni recensentur, qui ad annos vul. giris alræ in dextero posilos pertinent. 197 i. e. Vasis. 12° lege commonitionc. 119 ila 1. averlere vus ab co Epist.

133

Mare Dei velesiam valunt, et reliqua. Ilec Ancletus A per edicium extrudit. Apollonius Tianius et Eufrates pipa ait. Anclelum (123) vero omnino Eusebius insignes philosophi habenlur. Roma 6 Kal. Mai pretermissit, quoniam Linus et Cletus, qui non fue nalalis Ancleli papæ et martyris, sub Domitiano runi papäe, el Clemens alque Anacletus a passione passi (BEDÆ Mart.), qui memoriam beati Petri conPetri in ultimo anno Neronis usque ad Trajanum struxit et coipossuit, ubi episcopi reconderentur non possunt simul sub regibus stare. In loco anno (Lib. pont.). rum enim Clementis, quibus post Pelrum cum Lino Evaristus papa 3. annis 10, mensibus 2. el Clelo, si simul post Petrum vivi fuerunt, vel cum 102. 16. [Lxxx) (HIER.) Trajanus 4. el Fronto, Clelo laulum Clemens cathedram lenuil, Linus et Domitianus eos qui de genere David erant interfici Clelus sunt possidi; et in loco Ancleti papæ, qui post jussil, ut nullus Judeorum regni reliquus forel: Scris Clemenlem decem annis successil, Clemens pos

bil Brullius, plurimos Christianorum sub Domitiano silus.

secisse marlirium, inter quos et Flaviam Domicil91. 8. [Lxxn) (HIER.) Silvanus et Priscus. Quin- lam, Flavi Clementis consulis ex sorore neplem, in lillianus, ex Hispania Calagurrilanus, primus Rome

insulam Pontianam relegatam, quia se Christianani publicam scolam et salarium e fisco accepit et cla

esse lestata esl. (01. R.) Multa signa atque porfil.

B lenta Romæ et 1010 orbe facia. Domitianus suorum 95. 9. [Lxxiu(HIER.) Asprenas el Clemens. Da conjuratione occissus est in palatio, auno ætalis 35, milianus plurimos nobilium in exilium millit atque

el per vispiliones ignobiliter portalus, [el Nerva sucoccidit; mathematicos el philosolhos Romana 130

cessit, his consulibus, Cassiodoro leste). urbe pepulit.

Romanorum 13. Nerva, Josebio el Beda lesie, re96. 10. [LXXIV) (Hier.) Domitianus 9. el Clemens gnavit anno 1, mensibus 4, diebus 8, hoc est usque 2. Mulla opera in Roina facla, in quibus Capitolium,

ad Kal. Martii, in anno 70. post passionem. Sub quo Corum Iransitorium, divorum porticus, Isium ae Se

hi consules fuerunt, ieste Cassiodoro. rapium, sladium, horrea piperaza, Vespasiani leili

103. 1. (lxxxi] (llier.) Trajanus 5. et Ofitus. plum, Minerva Calehidica, odium, forum Trajani

Alaxandriæ 3. episcopus Cerdo anuis 11. Senalus 235, Thermæ Trajanæ et Ticianæ, senalus, lullus ma

decrevit ut omnia quæ Domitianus Slalueral i utinus, mica aurea. [His consulibus Anclelus papa

irrilum deduceretur. Itaque multi quos injuste obiit, secundum gesta pontificum.]

jeceral de exilio reversi, nonnulla bona propria 97. 11. (LXXV] (Hier.) Nerva 2 el Rufus. Domi

reciperunt. vianus dle Dacis et Germanis triumphavit. Domitianus

104. 2. [LXXXII) (Hier.) Senecio 2. el Sura. Aiunt lanlæ superbiæ fuit, ul aureas el argenteas slaluas

C et apostolum Johannem inter reversos de exilio solusibi in Capitolio poni jussit.

lum, Egbesum revertisse; in qua urbe et hospi98. 12. (Lxxvil (HER.) Fulvius et Veius. Maxima

liolum et amicos amantissimos sui habebat. (Beda.) virginum Vestualium Cornelia convicta stupri, juxta

Evangelium quoque contra hereticos conscribit. Jule

stus legem viva desossa est. Domitianus prohibuit viles in

a Tiberiade Judeorum scriptor agnoscitur. urbibus seri.

(Ilier.) Rome passus Eutices, Victorinus et Mauro; 99. 13. (Lxxvii} (Hier.) Sabinus el Antoninus.

apud Amiterninam urbem Victorinus episcopus, fraFL Joseppus vicessimum librum antiquilalum hujus

ler Severini. (Reg.) Nerva obiit in orlis Salustianis, temporis seribil. Domitianus mullos nobilium perdi

72. etatis anno, cum jam Trajanum adoplassel in dil el quosdam in exilium missit.

filium, [his consulibus, leste Cassiodoroj. (lller.) (Cod. in marg., Perseculio sccunda.}

Trajanus, Agrippine filius, in Gallis imperator factus, 100. 14. [Lxxvui] (Hier.) Nerva 3. el Trajanus

palus Lalice in Hispania. 3. Secundus post Neronem Domitianus Christianos Romanorum 14. regnavit Trajanus annis 19, men. persequitur; et sub eo apostolus Johannes in ferven sibus 6, diebus 15, lesie omne historico hoc est bis olei dolium ante portam Lalinam Rome missus usijue Kulendus Seplembris, in anno 89. post passiv

D (REG., BEDA, Mier.), sed nihil lessus tamen, quia a nem. Sub quo hi consules fuerunt, leste Cassiucorruptione carnis erat immunis ; deinde in Pallo

doro, mum insulam religalus apocalipsin vidit, quam Hire

105. 1. [Lxxxii) (HIER.) Trajanus 6. el Maximus. nius interpretalus est. Ellis consulibus Clemeus papa

Decreto senatiis Nerva in deos rellus, passus est, secundum gesla pontificum.]

[cod, in margine. Ciclus sol. incipit.] 101. 15. (LXXIX],"39 (Hier.) Senecio el Palma. Do 106. 2. (LXXXIV ) (cf. Beda.) Senecio 3 et Şura. mitianus fursum philosofos et mathematicos Roma Hoc anno, id esi 849 incarnationis secundum Dio.

130

VARIÆ LECTIONES.. romamana 1. 134 ni post adid. 1. 139 Inde ab hoc anno esiam papæ in dexlero margine ponuntur qui ad hos annos pertinent, sed secunda manu : 101. 79 : Clelus papal secundum Eusebium ann. 12. -- U13. (91.) Clemens papa sec. Eusebiun ana, 9. elc.

NOT E. (123) Non Anacleluni sed Clelum Eusebius lam in Chron. quam iu Hist. eccl. prætermisit.

133 iesta 1.

suissium, in Ane diei Dominici subsequente, 6 Kal. A dos. Tertulianus reffert in A pollogelico. (Alexander, Januarii, posset Johannes dormire,

papa constituit aquam sparsionis cum sale benedicto 107. 3. (Lxxxv] (Hier.) Urbanus el Marcellus. in habitaculis hominum spargi (L. pont.).] Hirenus 13 enim episcopus scribit Johannem apo 116. 12. (xcıv] (Hier.) Celsus et Crispinus. Plinius. solum usque ad Trajani tempora permansisse. Post Secundus Novocomensis oralor et historicus insignis qu'm discipuli ejus insignes fuerunt Papias Hiero habetur; cnjus plurima ingenia opera exslant. politanus episcopus et Polycarpus Zmirneus et Igna 1.17. 13. [xcv] (HIER.) Asla el Piso. Tres Galatiä. ljus Antiochenus episcopus.

civilales lerræ molu erulæ. Pantheon Romæ fulmine 108. 4. (LXXXVI) (Ulier.) Condidus et Quadratus.

concremalum. Trajanus de Dacis Scithis triumpavit.

118. 14. (xcvi] (HIER.), Messala et Pedon. Post: 109. 5. (Lxxxvu}(HER.) Commouus et Cerealis. Tra Juslum æcclesiæ Hierosolimitanze episcopalum 4 susjanus, victo rege Decibalo, Daciam facit provinciam. cepit Zaceus. 110. 6. [Lxxxvui) (Hier.) Senecio 4. et Sura 3.

119. 15. {xcvu). Æmilius et Velus. Post 199 quem Hiberius 185, Sarmatas Orozoenos, Arabas, Bospo 5 Tobias; cui succedit 6 Benjamin, ac deinde 7. rinos, Colcos in fidem accepit, Seleuciam el Tesi Johannes, 8 Mathathias ; in cujus locum 9 constifontem , Bubilonem occupavit et lenuit. In mare B luitur Philippus. Rubro classem instituit, ut per eam Indize lines 120. 16. (xcvu] (Hier.) Niger et Apronianus.xastaret.

Trajanus, Armeniai, Assirjam el Messopoihaniam 111. 7. [LXXXIX] (AjER.) Gallus el Bradua. Romæ fecit provincias. aurea Domus incenditur. Hoc anno dominicus dics 121. 17. ( xcix ] ( HIER. } Clarus el Alexander. 6 Kal. Jan. contigit, quo forte sanctus Juhannes Judai qui Lybie erant adversus cohabitalores alieniobiil. [Decretalis epistola Evaristi papæ (ep. 2, Conc. genas dimicant; similiter in Ægypto et in Alexandria; p. 71 ) data est Gallo et Bradua viris clarissimis apud Cirinen quoque et Thebaiden magna sedilione consulibus sub quibus passus secundum gesta ponti- contendunt; verum gentilium pars superat in, ficum.

Alexandria. 112. 8. (xc) (HIER.) Affricanus el Crispinus. Terre 122. 18. [C] (HiER.) Adrianus el Salinalor. Judeis molu quatuor urbes Asiæ subversæ, Elea, Mirina, Messopotamiæ rebellantibus, precepit imperator TraPilana, Cimæ, el Greciæ duæ Opitiorum et Ori- janus Lissiæ Quielo, ut provinciam cxterminaret; et lorum.

adversus quos Quietus aciem instruens infinita milia 113. 9. ( xci] (HIER.) Crispinus 2 et Solenus. corum interfecil. Ob hoc procurator Judex ab innAlexandrinæ ecclesiæ 4 episcopus ordinalus nomine C peralore decernitur. Salaminam urbem Cipri, intera. Primus apnis 11 Evaristus papa obiit 10 Kal. Jan. sectis in ea gentibus, subverlere Judæi. 114. 10. (xcn) Pisso el Rusticus.

123. 19. [cil (Adonis Mari.) Adrianus 2 el RustiAl xander papa 4 post Petrum annis 10, meu cus. Alexandri pape passio 5 Non. Mai., Rome via sibus 5.

Numentana, ab Urbe miliario 7, cum Eventio et (cod. ad marg. Persecutio tertia.]

Theodolo presbeteris, sub Trajano imperatore, judice (BEDA, Eus. Hist. eccl. 111, 132) Trajano Christia autem Auriliano decollatus ; siquidem Adrianus non nos persequente, Simon, qui et Simon, filius Cleopæ, adhuc imperabat, sicut 150 in martirologio legitur. qui post Jacobum Hierosolimis tenebat episcopalum, Sirius papa quinlus, annis 10, mensibus 11. Qui crucifigilur, omnibus mirantibus, el ip..o judice, ut constituit in decrelis ul sacra mis!eria non tracten120 annorum senex ciucis suplicium pertulisset. lur nisi a sacris ministris, el ul intra aclionem mis

115. 11. (xciu) (Hier.) Trajanus el Africanus 2. sarum - Sanclus, sanctus, sanctus cantarelur et Ignatius quoque Antiocenæ sæcclesiæ] episcopus reliqua usque e Osanna in excelsis.» (Cf. Lib. pont.) Romam perduclus, bestiis traditus ; post quem ler (Reg.) Rome passi sunt Clemens el Alexander lius constituitur e; iscopus Oron. Plinius Secundus, pape, Quirinus cum filio, Balbina , Sulpicius cl Sera cum quandam provinciam, el in magistralu suo plu. D vilianus, Domitilla el Seraphia virgines, Nereus, rimos Christianorum interficisset, multitudine eorum Achilleus, Ignatius, Antiochenus episcopus, discipuperterritus, quæsivit de Trajano, quid faclo 136 opus,

lus Johannis. el nuncians, et preter obstinationem non sacrificandi 124. 20. [cu] (Cass.) Servilius et Fulvius. His con-. el antelucanos cæplus 137 ad canendum cuidam sulibus, Cassiodoro lcsle, Trajanus apud Seleuciam Christo ut Dio, nibil apud eos reperiri; prelerea Hesauria profluvio ventris obiit, anno ætatis (3. al confederandam disciplinam vetari ab his homici mense 9, die 4. Mensis aulem 9 anni est secundura dia, furla, adulleria, latrocinia el bis similia. Ad. Latinos Septimber. (Ulier.) Ossa aulem Trajani in quem commolis Trajanus rescripsit, hoc genus qui- druanauream conlala, el in foro sub columna pos• dem 138 inquirendos non esse, oblatos vero punien- siia, solusque oinnium intra urbemn sepultus.

VARIAE LECTIONES. *

""* Hæc cum a. .00 conjungenda suni. 135 lege Hiberos. Cum præcedentibus cônjungere debes. 1. Scribendum erat cum Hieronimo : opuis essel, hunicians ei. . 137. lege cælus. quidam 1? a. lid conjungenda sunt.

138 facio 189 Cant

[ocr errors]

Romanorum 15. Adrianus secundum Romanam hi- A Quibus 168 commolus Adraanus , Minutio Fundant s:oriam regnavit annis 21, mensibus 10, diebus 20, proconsuli Asiæ scripsit, sine objectu criminum hoc est usque ad Kal. Augusti, in anno 111 post. Christianos non condempnandos; cujus epistolæ passionem Domini. Sub quo hi consules fuerunt, usque ad noslram memoriam clarat exemplum. Imteste Cassiodoro.

perator Adrianus pater patriæ appellatur. 125. 1. [cu] (Ilier.) Verus el Auger. Adrianus 136. 12. (cxiv) (Avon. Mari.) Teberius el Silanus. Jtarice in Hispania naliis, consobrina: Trajani filius Sistais papa passus 8 Idus April, fuil. Hadrianus Alexandriam a Roinanis subversam (Cf. Lib. pont. Apoy. Marl., Ilier.) Thelesphorus publicis instauravit expensis. Iladrianus Trajani in papa o post Pelrum, arnis 11. Hic constiluit ut 7 vilens gloriat, de Assiria, Mesopotamia, Armenia,

cbilomadus plenas ante pascha omnes clerici a carne quas ille provincias feeeral, revocavit exercitur. jejunani et in nocle natalis Domini missæ celebraren

126. 2. (CIF) (en.) Aviola cl Pansa. Hadrianus lur el ul apud missain «Gloria in excelsis , cantaretur.': Judeos capil, secundo contra Romanos rebellantes.

Antiocbiic constituitur 4 episcopuis Cornelius. NiSenatus Trajanum in. deos reflert, Hadriamis erite capolis cl Cessarca terre molu conciderunt. dilissimus in utraque linga, sed puerorum paruni

137. 13. cxv) (ller.) Sergius et. Verus. Antinous continens suit.

B puer regis eximize pulcritudinis in Egipto moritur, 127. 3. [cv] (Hier.) Paternus et Torquatus. Airida

quem Adrianus vehementer deplorans nam in dinus reliqua Iributa urbibus relasavil, caitis pupilice

liciis habueral — in dcos refertur ; ex cujus noir consis; plurimos ctiam tribulis liberos prestitii.

minc ctiam urbs appellata est. Alexandrinæ æcclesiæ Plutarchus Cheroneus el Sextus et Agathobolus cl 6 cpuiscopus presuit Heumines annis 13. CE. omanis philosoj:hi juusignes labeulur.

138. 14. (Cxv) (HER.) Pompeianus et Atilianus. 128. 4. [CV] (1:ER.) Gabrio el Aproxiunns. Belkua Templum Rome et Veniris sub Adriano in Urbe la. contra Sauromatas geslun. 'Perrie mon facio, Nico

cuum est. Salvius Julianus perpeluum compossuit media ruil, et Nicana " urbis plurimr evers.r suni,

cuicliim. ad quarum instaurationem lladrianus ce puplico cst 139. 15. (cxvu] (Ilier.) Pompeinnus 2 et Commoargilus impensas.

dus. Iladrianus Athenis hiemem esigens, Eleusi. 129.5. [CV] (Hier.) Assimicus et Quintus. Eufrates nam invissil. Hadrianus cum insignes el plurimas Sloicus philosophus moritur. Vadrianus in Libiam, aedes Athenis sccisset, agonem edidit bibliothecamque a Judæis vastala 149 fueral, colonias deducit. que estruxit.

130. 6. [cVm) (Hier.) Verus el Ambiguus. Hadrias 140. 16. (CXTIL (Ilier.) Lælius et Albinus. Judei als Atheniensibus leges petentibus ex Draconis et C in arma versi, Palestinam depopulati sunt, tenente Solonis reliquorumque libris jura compossuil.

provinciam Tinio Rufo cui ad obprimendos rebelles 131. 7. [cix}(Iser.) Gallicanus el l'itianus. Celis Hadrianus missil exercitum. Favorinus et Polemo siis suvius Eleusinam inundavil, quem Adrianus 163 rethores insignes habentur. ponto *** conjungens Athenis biemern exegit.

141. 17. [cxix) (Iller.) Camerinns et Niger. B:1si132. 8. [cx) (ller.) Torquatus el Libo. llierosoli

lides heresiarches in Alexandria commoralur, a quo mis 10 post Philippum constituitur episcopus Seneca. Gnostici. Chochebas dux Judaicæ factionis, nolentes Post quem ll Justus, cui succedit 12 Levi, post sibi Christianos adversus militem Romanuin ferre quem 13 Efres, 14 Jesses, 15 Judas. Hi omnes usquc

subsidium omnimodis cruciatibus necat 146. ad eversionem, quam ab Adriano perpessa est Hieru 142, 18. fcxx] (ller.) Antonius el Presens. Belo salem, ex circumcisione hi episcopi prefuerunt. lum Judaicun), quod in Palestina gerebatur, finem

133. 9. [Cxi] (Hier.) Cellsus et Marcellinus. Ha accepit, rebus Judeorum penitus oppressis; ex quo Wrianus sacris Eleusine initialus, inulta Athenien tempore etiam introeundi eis Hierosolimam licentia sibus dona largitur. Quadratus, diseipulus apostolo ablata est. rum, et Aristides Atheniensis, noster philosophus, 143. 19. [cxxi] (Ver.) Antonius 2 el Presens 2. libros pro Christiana religione Hadriano dedere D Primum 147 Dei nulu, sicut proshetä vaticinati simi, compossitos.

deinde Romanis interdictionibus. llierosolimæ primus [Cod. ir marg. Ciclus solis inc.)

ex gentibus constituitor Marcus, cessantibus episco131. 10. [Cxn] (HIER.) Pontianus el Rufus. El pis his qui fuerunt ex Judeis, numero 15, a passione · Serenus Granius legatus, vir adprinize nobilitatis, Domini per annos 107 [sicut Eusebius et Bed: lilleras ad imperatorem missit, iniquum esse dicens perhibent. Da igitur annos 34 Domini usque in pasclamoribus vulgi innocentiun. liominum sangiuem sionem, liunt 34 et 107, 141 anni, usque ad annum concedi el sine ullo crimine nominis tantum et secle. quo omnes Judei ex Hierusalem sunt projecti.] deos fieri.

144. 20. [cxxii] (Wier.) Severus et Sylvanns. Ælia 135. 11. [cxin] (HER.) Augurinus el Seryianus ab Ælio Adriano condita est, in fronte ejus porlir?

VARIÆ LECTIONES.

161 lege vicine urbcs. darlineni.

116 neca i 1.

11? vasta 1.
113 Adradrianus 2.

Itt lege ponte.
167 ira 1. sed conjungenda sunt cum a. 112.

118 Ad unum præcedentem

150

ex

qua Belhelem egredimur sus scalplus "8 in marmore A 149. 4.[CXXV] (IHER.) Gratus et Seleucus Justinus significans Romanae potestati subjacere Jud:eos. Non filosophus librum pro nostra religione conscripium mulli a Tito Æliano, filio Vespasiani, exstructam Antonio tradidit. Yginus papa obiit 4 Idus Januarii arbitrantur. (Hieronimus 149 (ep. 49, ad Paulinum): (Ad. Mart.). · Ab Adriani temporibus usque ad imperium Con Pius papa octabus posi Petrum annis 15 stantini per annos circiter 180, in loco resurrectio 150. 5. CXXVII] (Lib. pont., BEDA.) Antonius 4. n's 'Domini simulacrum Jovis, in crucis rupe statua et Aurelius. Sub pio papa Hermes scribit librum qui

more 151 Veneris a gentilibus possita colebalir, dicilur Pastoris, in quo preceplum angeli conlinelur estimantibus persecutionis auctoribus quod tolle ut pascha die Dominico celebrarelur. rent fidem nobis resurrectionis et crucis, si loca 151. 6. (cxxix] (Hier.) Largus el Messalianus. sancta per idola polluissent. »]

Antiochiæ 5. constituilur episcopus Eros. 145. 21. cxxi] (Isid.) Rufinus et Torqualus. Hoc 152. 7. [cxxx] (Hier.) Torquatus 3. et Julianus. lenipore erat Aquila Ponticus secundus interpres Alexandriæ 7. episcopatum suscepit Marcus annis post sepluaginta interpreles, (qui Scripturam de decem. Hebreo translulii]. Thelesforus pa pa passus

Nonas

153. 8. cxxxi) (Hier.) Orfiscus et Priscus, ValenJanuar. (Adon. Murt.).

B linus hereticus agnoscitur el permanet usque ad Hyginus papa 7 post Petrum annis 4. Hic consti

Anicelum papam. iuit clerum el distribuit æcclesiasticos gradus (cf. Lib.

154. 9. [cxxxu) (lier.). Gabrio et Velus. Mes)ont.).

medes Crelenensis chilaricorum carminum musicns (AD. Mart. Reg.) Rome passi sunt Sixtus el The poeta cognoscitur. lessorus papir, Getulius Sabina et Serashia virgines ; (Cod. in marg., Ciclus 8 decen. inc. ind. !.] apud Messcanam civitatem Apuliæ Eleutherius epi 155. 10. [cxxxn] (Isid.) Gordianus el Maxinus. scopus cum Anhia matre, Dionisius episcopus Ario Marcheou heresiarches agnoscitur. pagita ; apud Tiburnain urbem Ilalize Siminphorossa 156. 11. [cxxxiv] (ller.) Gabrio 2. el Romulus. cum septem filiis suis ; apud Athenas Quadratus et Taurus Beriticus Platonicx sectæ philosoplius clarus. ct Arisiides clarescunt.

habelur. (Cass., II. R.) Eis consulibus Adrianus interculis

157. 12. {cxxxv! (Hier.) Presens et Rufus. Araquæ morbo apud Baias in Campania anno ætatis riavus philosopbus Nicomidenasis agnoscitur, 010 (obiil), imperii autem anno 21, mense 10, die 158. 13. [CXXXVI) (HER.) Commodus et Latera, 20, sicut in Romana bistoria habetur. Cui successit El Mamimus 182. Tirius. Apollonius Stoicus, Antonius Pius. Sub quo sequentes consules luerunt, C natione Chalcidicus. lesic Cassiodoro. Orossius sic :

159. 14. CXXXVII] (Hier.) Verus et Sabinus. Romanorum Tirus Antoninus cognomenlo Pius 13 Et *** Basilides Scitopolitanus philosophi 188 illustres imperalor a Julio Cæsare, segregatis a numero prin habentur cipum Galba Othone et Vilellio, regnavit cum libe 160. 15. (CXXXVIII) (Ujer.) Sylvanus el Auguris suis Aurelio el Lucio viginti el non p!enis tribus rinus. Qui 18+ Verissimi quoque cæsaris preceptores annis. Hæc Orossius (vii, 14). Mensibus ilein tribus, tuerunt. secundum Eusebium et Bedam, hoc est usque Kal. 161. 16. (cxxxix] (Hier.) Barbarus el Regulus. Novembr., in anno 131 post passionem Domini. Quia Alexandriæ æclesize 8. episcopus prefuit Celadion. aulem mos erat historicorum, ut imperatori depu annis 14. Tarent annum in quo morirelur vel regno difliceret, (Cod. in marg., Ciclus solaris inc., el infra, Quarideo potest dici quod non plenis viginti tribus ani

ta persecutio.] nis Antonius Pius regnavil, cum non usque in finein 162. 17. [CXL] (HIER.) Tertullus et Sacerdos. arni vixit.

Cresens Cinicus agnoscitur, qui Justino, nostri dog146. 1. [cxxiv] (Isid.) Torquatus 2 et Herodes. matis philosophi, quia se gulosum 155 el prevarica

D (Isic Pius dictus, quia in omni regno Romano ho torem coarguebat, persecutionem suscitavit, in qua minibus debita relaxavit.]

ille gloriose pro Christo sanginem fuulit. 147. 2. [Cxxv) (llier.) Avioia et Maximus. (lude) 163. 18. [cxlil (Isid.) Quintillius et Priscusa Antoninus pater patriae appellatus.

Gallianus medicus Pergamo genitus. 148. 3. [Cxxvi] (HIER.) Antoninus 3 el Aureius. 104. 19. (cxLn] (llser.) Verus el Bradua. Pius. Sub Higino Romanæ urbis episcopo Valentinus he papa cbiil (5. Tilus Julii 186.) (Cl. Lib. pont Ad. r siarches et Cerdo, magister Margiouis, Romam mart.) venerunt.

Anicetus vara 9. vost Pelrum, annis 11, mensibus.

mus.

VARIÆ LECTIONES.

siscalplus 1. 119 leguntur sec. manu in margine f. 113. sine signo loci. 180 slaluta corr. stilla l. 15.! !ege marmore. 182 lege Maximus. Hæc ad a. 157. pertinent. 188 philophi 1.16% ila divisa sunt, sed percinent ad a. 158. post philosophi lacunu relicla, in marg. signo apposito ila explellif : à se guilosum.

posl add. in. yrargine, sed primi: manu ul ridetur, 1.

183

« VorigeDoorgaan »