Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

In suam de verbis seniorum Collectionem ad juniores informandos.

(D. MARTENE Thesaur. Anecd. I, 163.)

IN CHRISTI NOMINE

DEI,

A quæ lenerx alati eorum specialiter videantir INCIPIUNT COLLECTIONES PATRIS

consulere. Est enim mihi, falcor, tristitia magna es JOANNIS, COGNOMENTO HOMINIS

DE VERBIS SEXIORUM.

continuus dolor super cæcitale cordis eorum : quia, Hortatur quidem timidam mcntis meæ imperi

cum didicerint in schola Christi qualiter debeant et

vilia propulsare, el sanctis virtutibus insudarc, heu! liam quam sape fraterna charitas, ut de vitae mo

rebellionis spiritu armati, tam præcipiti impeiu per rumque instructione breviter loqui debeam; sed quia tempus est ut, ipso qui inspiravit opitulante, hoc

abrupla viliorum currunt ail morlem, ut eos auriga opus aggrediar, necessarium duxi exordium sumere

præsidens nullo freno disciplina valeat colibere. ab illa laudabili virlule que dicitur Verecundia;

Deberent utique in domo Dci ad cultum divini quæ cum sit omnibus ætatibus, personis, lempori

honoris super omnem ornaliim tanquam vasa aurea bus et locis apla, tamen adolescentes el juveniles

refulgere. Cur autem ab ipsis primis rudimentis animos maxime decet. Tres vero virtutes sunt quæ

infantia educati sunt tanta cura lantoque labore, pueris el adolescentibus magis congruunt : vere

nisi ut fortes in bello facti contra carnem et ejus

desideria, contra diabolum el cjus multiplicia lencundia, laciturnitas et obedientia. Non est autem

lamenta viriliter pugnent ? Seul, quod admirandum dubiuin, si las sludeant habere, quin possent, Christo duce, ad culmen perfectionemque virtutum

B est el dolendum, plus eis quam cæleris gravis et

austera videtur discipline regula. Quare hoc? nisi ascendere. Morum enim insignia el ornamenta vir

quia sæcularem magis diligiint vitam. Certe vel lutuin in illis procul dubio cernimus senibus qui,

nullus vel rarus inter eos invenitur, qui libenter ab ipso tirocinio primavæ ætatis usque ad perfe.

sequatur Patris institutum, el majorum vitam diligal, clum virun disciplinis cælestibus exercitali, per

aut quia laboriosus delerret aclus, aut quia in lubrica viam Domini fortiter cucurreruni. Quorun scilicet

wiate diflicilior esl abstinentia, aut quia alacri adosapicntia jam lanlum viget et lucet, quantum se

lescentize videtur vita obscurior, et ideo ad ca connoclus ipsa ætate fit doctior, isu tritior, pro

vertuntur slidia guz plausibiliora arbitrantur. cessu lemporis prudentior. Hic autem velerum

Præsentia quippe piures quam futura præferulit; studiorum dulcissimos fructus edit, cl alios relicit.

unde quo prestanlior causa, eo debet esse cura Alulli namque senes diu vivenles et nihil proficien

allentior. Infelix qui legem' vitie lenel, discipline tes, quia nullas sibi in opportuno tempore divilias

abjicit, el majorum gubernari magisterio refugil. congregarunt, inopes omnium virtutum animos ju

Isic vero non secundum Deum, scd secundum se niorum cum eis viventium reprobæ vite morbo in

vivit : qui si potuerit, esl com quibus vult, pergit ficiunt. Sicut enim per senem vitiosum et saluuni,

c quo vuli, dormil quando ci quandiu vull, loquitur ita el per adolescentem inverecundum el temera

quæ vull, el ubi vult, manducat cu bibit quando et rium religio sancla destruilur. Posl indoclos malos

quod vult, el quantum vult, ridet et jocalur inter que prælatos in sancta Ecclesia nulla pestis ad no

quos vult, et ubi et quando vull; postremo quidquid cendum infirmis valentior invenitur. Denique talium

naribus suave est, quidquid tclui blandum, quidhominum genus ista de quibus Apostolus prædixit quid oculis deleciabile, quidquid cæteris sensibus tempora, prol dolor! sine numero ferunt, quando carnis sux jucundum exereet ac sequitur. Ille autem omnia ferme quæ bona sunt pessumdari consundi qui secundum Deum vivit, non quod eum carnaliter que videmus; el quoniam scnes in melius mulari delectal, scd quod spiritualiter ædifical facit; ct quiilab illa inolita vitiorum consuetudine dillicillimum quid cupit aut agil, non vult es sua, sed ex Dei volunCil, debemus adolescentilus manum porrigere; qui lale majoruinque suorum jussione procedere. si dare operam volunt, omni depulso icpore, possunt Nemo lamen posilus vel in adolescentiæ vel intemlilique per gratiam Christi vilam corrigere, mores perantiæ lubrico, de sui conversione desperct. coinponere, actusque suos in omnibus meliorare. Olcaster cnim olivæ inserius, anissa amaritudine, Wcirco diu est quod desideravi propter juniorun eflicilur frucluosus. Si ergo agricultura convertit salutem, eorum precipue cum quibus vivo, ex opuls- D stirpium qualitatem, nonne studia doctrinæ el disculis Patrum pauca quædam deflorando colligere, ciplinæ assiduitas mitigare posset muslibet agritu

dines passionum. Sců ne puerilis vila variis lapsibus A mancipari virtutibus, qualenus bona consuctudo flrüalur, oportel leneros annos præfalis diligenter cum Xtale accrescal simul.

CHRONICON FISCAMNENSE

Ab anno Christi primo ad 1220, cum Appendice Brennacensi ad 1246, ex veteribus membra

nis quæ penes me sunt.
(R. P. LABBE, Nora Bibliotheca m88., tom. I, pag. 325.)

succe

Amni ab Adam primo bomine usque ad Ninum A 2001. Willermus primus abbas Fiscampi. ragem, quando nalus Abraham, sunt anni 3084, 1014. (Scribe 1024) Obiit Henricus imp., succedit qui ab omnibus historiographis nuncupantur. A Cenradus. Nino sive al Abraham usque ad Cæsarem Augu 1026. Obiit Ricardus dux Norinannorum , Siu'll, id est usque ad Nalivitatem Christi quæ fuit dit frater ejus. Tempore ejus, pace facta cum Parihis, bellisque 1028. Joannes abbas Fiscampi secundus. 1010 orbe cessantibus, fuerunt anni 2015, in quibus 1031. Obiit Robertus rex Francorum, succedit inter se scriptores artium otia negotiaque trive llenricus filius ejus. runt. Anno ab Urbe condita 752, D. N. Virgo 103.5. Obiit Robertus dux Normannorum, succe, bcalissima peperit D. N. Jesum Christum, Octaviani dit Willelmus filius ejus spurius, qui eo quod esset Cicsaris 42.

cognatis regis Eluardi, Angliam acquisivit. Catera quæ sequuntur vulgaria sunt, et amanuen. 1039. Oil Conradus imp., succedit Henricus. sis imperili negligentia ad epochas chronicas vitiosis

filius ejus. sime illigala, ul sape decem, viginti, aut plurium cliem annorum immanibus parachronistilis vel mela

1056. Incepit locus de Karilate. chronismis a recto veritalis Iruumile aberre!. Panca 1058. Facla est donatio sancti Gabrielis. dınlarat seligam, aig'ie en præsertim quæ ad Fiscani- B 1060. Obiit Henricus rex Francorum, succedit nenses abbales ac Normanicum historiam speciani, quæ fusius repelus ex Chronico Rotomagensi,

Philippus filius ejus. 415. llis diebus per sanctum Gamalielem Lucia

106&. Cenomanis siibrigala est a Normannis. 110 presbytero revelatum est corpus S. Siephani ,

1067. Willermus dux Norm. rex fit Anglic

ccciso Farolilo. el per plures ecclesias Occidentis delatæ sunt ejus reliquie.

1068. Maurilius arch. Roth. obiit , succedit

Joanncs. 486 slege 496) Baplizalur Clodoveus a B. Remigio Remensi archiepiscopo.

1078 Obiit Joannes abbas Fiscampi, succedit Wil514. Obiit S. Benedictus Pater monachorum.

Jelmus abbas tertius. 584. Clotarius filius Chilperici rex est Franco

1083. Obiit Mathildis regina Anglorum , uxor

Willermi regis, filia Balduini comitis Flandriæ. 636. (lege 646) S. Audoenus ordinauir cpiscopus.

1087. Obiit Willermus rex qui Angliam acquisivit, 679. Obiil Theodoricus, succedit Clodoveus.

succedit Willermus filius ejus. 876. Venit Rollo dux Daniæ in Neustriam cum

1050. Venerunt monachi de karitate.... siis, volens eam sibi acquirere.

1093. Constructio Sanctæ Fidei Longævillæ. 898. Obsedit Rollo Carnolum , sed ep. Wasquic

1099. Capla est Jerusalem. Obiit Willermus ju linus, Ricardum Burgundiæ ducem et Ebaldum

nior, siicccdit llenricus. Pictavensem comitein in suum auxilium vocans,

1104. Venit Robertus dux in Angliam, volens eam, camisiam S. Maria in manibus ferens lugavit Rol

sibi acquirere. Jonem.

1105. Dedicatio de Karitale a Paschali papa, vit 912. Facta est pax inter Karolum et Rollonem,

Idus Martii. dedilque ei Karolus filiam suam, de qua nullum

1 106. Henricus rex Anglorum cepit Roberlum dir liabuil filium.

cem fratrem suum. 918. Obiit Willelinus dux Aquitanorum qui Clu

1108. Obiit Philippus rex Franciæ, succedit Ludoniacuin construxil monasterium in honore Petri el

vicus filius ejus. Pauli.

1116. Willelmus comes Nivernensis captus est. 943. Willelinus dux Normannorum dolo occiditur

1120. Redeunte rege llenrico in Angliain, Willerab Arnulfo comile Flandrensi, succcdit Ricardus

mus filius ejus cum electa nobilitale militum sub

mersiis est in mari.

D 1127. Gaufriiuis comes Andegavensis duxit im963. Girardus abbas obiit apud Cluniacum. 998. Obiit Ricardus dux Normannorum, succcdit

peratricen Mallilitem. R.cardus filius ejus.

filius cjus.

1128. Obiit Willermas Normannus comes Flandriæ, A 1176. Facla est pax inter regeni et filios suos. et Gaufredus Roth. arch., succedit Ilugo.

1179. Ludovicus rex venit ad S. Thomam, el co1130. Henricus factus est Wintoniensis epi ronalus est Philippus filius ejus. Fil nova moneta scopiis.

in Anglia. 1131. Dedicatio ecclesiæ Cluniacensis ab Innoeen 1180. Obiit Ludovicus, rex Francorum, succedit tio papa II.

Philippus filius ejus. 1133. Natus est Henricus primogenilis Gaufredi 1183. Obiil Juvenis rex Henricus. comitis et Mathildis imperatricis mense Martio. 1185. Obiit Robertus de Stolevilla.

1134. Obiit Robertus Corlehuse, frater regis 1188. Discordia inter reges Philippum et llenria Henrici apud Glocestriam.

cum. Cruces pro pace sumpserunt. 1135. Obiit Henricus rex Anglorum, succedit Sic 1189. Obiit Henricus, succedit Ricardus filius phanus nepos ejus.

1190. Rex Philippus el rex Ricardus ierunt Jeru1157. Obiit Ludovicus rex Francorum, succedil salem cum electa nobilitate niililum. Ludovicus filius ejus.

1192. Rediit rex Philippus de Jerusalem el cepit 1139. Mathildis imp. venit in Galliam cum fratre castrum Gizorlij, et alia oppida in Normannia. silo Roberto comile Glocestriæ.

1193. Caplus fuit rex Ricardus in Alemania. 1141. Caplus est rex Stephanus iv Kal. Febr., el 1195. Rediit rex Ricardas liberalus a careere, et Kal. Novembris liberatus est per llenricum fratrem liberavit castra sua in Anglia de manu Joannis frasuum Winloniensem episcopum.

tris sui qui ea tenebat, et sugavi: regem Philippium 1144. Crucifixus est puer quidam a Judæis apud qui intraverat Normanniari. Caplus fuil episcopus Norvicum.

Belvacensis, 1147. Obiit Willermus comes Nivernensis.

1199. Rex Ricardus occiditur apud Limozian. 1151. Obiit Gaufredus comes Andegavensis. Succedit Joannes frater. 1155. Objit comes Theobaldus.

1200. Facla est discordia inter reges Philippum 1154. Obiit Stephanus rex Angloruni, succedit el Joannem. Combusla est ecclesia Rothomagensis Henricus filius Mariliis imp. filiie regis Henrici. cum civilale.

1157. Henricus rex duxit exerciluni in Grave 1201. Ludovicus filius Philippi regis duxit uxorem linges.

pro pace neplem Joannis regis, et fit pax. 1158. Rex Franciæ dedit filliam suam flenrico 1202. Comes Flandriæ Balduinus fecit moram apud Gilio regis Anglie.

Venetias, volens jre Jerusalein. Hic ilerum lit 1159. Heoricus rex duxit exercilum ad Tolo guerra inter reges Philippum et Joannem. Capitur

Arturus. 1160. Maria abbatissa, filia regis Stephani, nupsit 1204. Rex Joannes perrexit in Angliam, et rex Maltheo, comili Boloniä.

Philippus intravit Normanniam el reddita est ei. 1162. Thomas Cancellarius consecralus est arch. 1207. Rediit rex Joannes in Aquilaniam, el cepit Cantuariensis.

oppida multa. 1163. Dominica prima post Pentecosten Turonis 1209. Ludovicus novus miles. Christiani icrunt concilium celebratur ab Alexandro papa.

contra Albigenses, el præfuit eis. 1964. S. Thomas subijl cxsilium.

1214. Vicit Philippus rex Francorum Ferrandum {165. Natus est Philippus, filius rcgis Ludo comitem Flandriæ et Othonem qui suit imperator. vici.

1215. Synodus universalis Romæ sub Innocentio 1167, Matildis, filia regis, nupsil llenrico, duci papa. Saxonic.

1220. Translatio sancti Thomæ Cantuariensis 1169. Fundata est abbatia Sanclü Marie de Wa archiepiscopi Nonis Julii. lemont a Nicolao de Stolevilla.

D (Ilæc Fiscamni aut apud Wallemontense cano1170. Heinricus primogenitus lleinrici regis co

bium primum exarala delata sunt Brennicum, ubi ronatus est a Rogerio Eboracensi archiepiscopo.

quæ sequuntur, dubio procul omni descriplu sunt

diversal prorsus manu a pracedentibus). 1171. S. Thomas Cant. arch. migralad Christum. 1204. Obiil Agnes comitissa Branæ.

1172. Obiit Heinricus Wintoniensis ep., el rex 1218. Obiit Roberlus comes Drocensis et Branze, transfretavit in Hiberniam post sestum sancti Mi

Blius Ayiielis comilissä, el succedit Robertus filius chaclis, Nicolai.

cjus. 1173. Reversus est res de llibernia et transfre

1223. Philippus, rex Franciæ, obiit; succedit Lulavit in Normanniam. Dedicatio ecclesiæ de Walle

dovicus filius. mo:it.

1226. Ludovicus obiit, succedit Ludovicus, filius 1174. Rex Scotiae captus est.

ejusdem Luilovici. 1175. Ludovicus rex et lleinricus Juvenis rex 1227. Heinricus, filius Roberti comitis Branx, obsederunt Rothomagiim cum pobililale Franco.. clectus est in arch. Remensem.

1229. Facta est discordia inter reginam el cleri

sam.

483
APPEND. AD JOAN. FISCAMN. CATALOG. ABB. FISC.

484 cos Parisienses, et mulli submersi fuerunt in Se- A 1239. Obiit Henricus dc Brana, archiepiscopus quana.

Remensis. 1230. Facta est discordia inter regem Francia el 1242. Facta est discordia inter regem Francia et Petrum, comitem Britanniæ, et fuit rex cum lota comitem de Marchia, el rex Franciæ cum maxima nobilitate Francorum et Britannorum, et iterum nobilitate Fraricorum ivit in Marchiam, el cepit facta est pas inter regem et comilem. Eodem anno oppida multa, et iterum facta est pax inter regem facia est discordia inter comitem Campania et Phi et comitem. Eodem anno desponsavit Joannes, lipp'ım comitem Boloniæ, et comitem Roberlum, ct comes Branæ, filiam Erchembaldi de Borbonio. alios nobiles Francie, qui transierunt Matronam, et 1245. Celebrala est sancia synodus Lugdunensis combusserunt tolas villas de Sparnaco, de Virtu a Domino Innocentio papa IV, in ecclesia S. Joannis, libus et dle Sesanna, et sugarunt comilem Campaniæ, et Fredericus cassalus, et rex Franciæ cruce siel in redilu obsederunt castra de.... ct de Fimes, gnatus. et ceperunl ea, et succensa est turris de Fimes. 1246. Translatum est corpus sancti Evodii in

1233. Obiit Philippus, conies Boloniæ, el in die monasterio Castri Branæ per venerabiles Patres quadragesimo post comes Robertis, dominus Branæ, Suessionensem el Laudunensem episcopos, procilobiit, el succedit Joannes filius ejus.

В

ranle domno Gerardo abbale dicti loci, in capsam 1238. Comes Campaniæ, comes Britanniæ, dux quam fecit idem Girardus fieri, aslanle plebis mulBurgundiæ, et alii nobiles Franciæ ierunt ultra mare titudine copiosa. contra paganos, et capli fuerunt comes Barri, et comes Montisfortis.

CATALOGUS ABBATUM FISCAMNENSIUM.

Ab anno circiter æræ Christianæ millesimo , ex veteribus schedis exscriptus et deductus ad

nostram usque ætatem.

(LABBE. Biblioth. ms. I, 328.)

1. Willermus abbas monasterium rexit per an-C VIII. Ricardus Morin, apud Palues nalus in diæcesi nos 29, in eodein sepultus, in capella S. Mariæ Rolomagensi, vir valde simplex, post annos quinque Mag«Jalena.

coactus resignavil. Per Romanum nomine legalim JI. Joannes Dalye, Italia progeniliis, Hierosoly- post aliquas dissensiones electus est successor. Semam profectus, ibique diu detentus in carcere, ad pultus est in capella S. Martini. monasterium rediit, obiilque anno 51, sepullus in IX. Guillelmus Vaspail, ex priore S. Audoeni capella B. Joannis Baptistæ.

Rotomagensis eleclus, naliis prope Cadomum in III. Willermus la Pucelle, Bajocensis diæcesis, villa Ros. Bajocensis diæcesis, vir apprime lilleBajocensis archidiaconus, postea Cadomi monachus, ratus, rexit annis 31. Vocalus ad concilium contra lum abbas Fiscamnensis electione Guillelmi regis, Fridericum imperatorem, ab eo cum aliis incarmaximam ecclesize parlem complevit : præfuit an ceralus pecuniaque redemplus ad monasteriuin nis 29, sepullus in capella B. Mariæ Virginis. rediit. Misit Parisius scholasticos bonos el fainosos

JY. Rogerus, apud Argentias orluis in dicecesi quibus se bene monetalem (præbuit). Sepultnis in Bajocensi, rexit annos 31 monasterium, de

præ capella B. Marix versus capellam Sancti Andrex. decessoris sui absentia desolalum, sepultus in ca X. Ricardus de Treigoz, apud villam ejus nomipella S. Martini.

D nis orlus in diæcesi Constantiensi, præfuit annis V. Henricus de Suilly , ex sorore regis Angliae 26, sepultus in capella B. Mariæ ad sinistram par. Henrici I progenitus, dominus el hæres fuit de tem. Suleyo: nioritur anno suic ordinationis 49, sepullus XI. Guillelmuis de Pulot, natus apud villam Pilot in capella S. Petri.

Bajocensis diæcesis, præfuit annis 12; sepultus in VI. Radulfus, ortus apud Argentias in diæcesi capella S. Andreæ versus capellam B. Mariæ. Bajocensi, medietatem navis ecclesiæ, et duas lurres XII. Thomas, in episcopalu Constantiensi apud acervorum construxil; rexit annis 30, sepullus prope S. Benedictum in Umbris nalus, primus fuit apud altare S. Taurini, sub tumba ærea a solo elevata. Romanam curiam personaliter confirmatus, licet

VII. Aigardus, Radulfi nepos et discipulus, in monasterium Fiscamnense ad eam nullo modo pereadem villa progenitus, rexit annos tantum duos et

lineas : rexil annos decem et dimidium ; sepullus dimidium, sepultus in capella S. Nicolai. Portionem in capella S. Joannis ad dextram. vini tertia parte monachis auxil.

XNI. Roi erlus de Puloi, ortus apud Pulol in

Bajocensi. Floret sup eo inonasterium in disciplina A ubi quotidie missa malutinaiis celebratur, ad des. religiosa. Præfuit annis 19; sepultus inter capel tram partem. lam S. Andreæ el capellam S. Joannis Baptistä. XXII. Petrus Corvesye, nalus in episcopatu Ro

XIV. Petrus Rogerii, de diæcesi Lemovicensi , tomagensi , villa Rivilla, millibus quinque distante in sacra pagina solemnis doctor el prædicator valde ab hoc monasterio, rexit annos novem ; sepullus nominatus , vir sapiens. Post multos annos ad Ec est in capella S. Petri ad lævam prope parietem. clesiam Allrebalensem translatus, ac paulo post XXIII. Estodus de Estoulevilla, in jure calionico Cenomanensis, luin Rolomazensis creatus episco doctor egregius, missam clericorum fundavil et pus, tandem cardinalis, denique Nonis Maii 1342 chorislas, rexit an nos 33;sepullus in navi ecclesiæ, pontifex Avenione creatus est, Clemens VI appella- humili sepultura contentus. bus. Moritur Avenione.

XXIV. Ægidius de Duremort rexit annis 22. XV. Philippus, natione Burgundus, prior de Lon XXV. Joannes de Hanella annis 25 ; sepultus in gavilla , apostolica auctoritate vocalus, sedit tres navi ccclesiz. menses, benedictione non suscepla mortuus est. i XXVI. Joannes Ballue annis 12.

XVI. Robertus de Brechio, Bajocensis diæcesis, XXVII. Antonius de la llaye, ex regali prosapia, de suburbano Brechi, rexit annos duos, menses B sacre paginæ professor, rexit annis 10. Cui succesnovem ; sepullus ante altare S. Taurini ad lævain sit Antonius Rusli, abbas S. Georgii de Boquervilla, prope parietem.

prope Rothomagum, theologice professor eruditisXVII. Guillelmus Bourget, de villa Cadomi, Ba simus, a lola communitale, uno exceplo, crealus : jocensis diæcesis, rexit annos duos. Sepultus ante sed rex Franciæ prævaluit. altare S. Taurini ad lævam, prope parielem.

XXVIII. Antonius Bouyer abbas, qui, licel nalus XVIM. Guillelmus Chouquet, de civitate Bajocensi ex humili loco, abbas fuil S. Audoeni et hujus loci, ortus, rexit annos noven. Sepullus ante altare, ubi

et archiepiscopus Biluricensis el cardinalis ; rexit quotidie celebralur missa malutinalis ad lævam annis 15. prope parielem.

XXIX. Hadrianus de Boisy rexit annis 5; presbyXIX. Nicolaus de Verneil alias de llauteil, olim ler cardinalis commendatarius post electos. abbas S. Medardi Suessionensis, per Clementein VI XXX. Joannes de Lorraine annis 26, mensibus 8. trapslalus. Durus in subditos vassallos es mana XXXI. Caroliis de Lorraine, cardinalis. chos, a quibus in Romana curia citalus, resignavit XXXII. Ludovicus de Lorraine, cardinalis a Gui.. post annos 14 regiminis. Moritur Avenione.

sia.

с XX. Joannes de Grangia, Lugdunensis diccccsis , XXXIII. Franciscus de Joyeuse, cardinalis. de vico Grangia , abbatiam fortificari fecit. Gralio XXXIV. Henricus de Lorraine, archiep. Remensis. sus regi translatus in episcopatum Ambianenseni XXXV. Henricus Borbonius, princeps ep. Meposl annos 15 regiminis; lit cardinalis.

lensis. XXI. Philippus du Fossé, resil annis I ; sepultus

CIRCA EUMDEM ANNUM,

BRUNO
MAGDEBURGENSIS CLERICUS.

IN BRUNONEM

NOTITIA HISTORICA ET LITTERARIA.

(PERTZ, Donum. Germ. Script. tom. V, pag. 327.) Bruno, natione Saxo, Magdeburgensis Ecclesiae D præcipuus auctor. a. 1075 cum reliquis principibus clero ascriptus (1), familiaris (2) fuit Werinheri sponte sua regi se tradidit, et postquam in patriain archiepiscopi, qui belli inter Heinricum IV regem redux, a. 1077 Roulun Suevorum ducem in reel principes Saxonie exorti una cum Ollone duce gnum elevaveral, a. 1078 es png!12. Diclrichesladensi

NOTE. (1) C. 38, 39, 40.

(2) C. 38 ct 52.

« VorigeDoorgaan »