Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

suis, modo cum Maria in contemplativa sedens ad A Unigenitus quippe est omnipotenti Patri coxternus, pedes Domini, et inlenle audicns verbum ex ore ejus qui cum eo vivit el regnat in unitale Spiritus sancti quatenus bene operando et pure contemplando, ad

Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen. illam beatissimam pervenias visionem, ubi palam de Ego, Joannes, ultimus servorum Christi, et qui Pal-re loquitur Filius. Ad hanc autem pro pielale et mecum sunt fratres, beatitudinem fuam salutarnus bonilale sua perducere dignelur servos et ancillas

in Christo, pia maler pauperum, el nobile decus suas ipse, qui descendit ad hæc ima, ut nos ascen viduarum. Vale. deremus ad illa summa ; qui inclinavit se, ut nos Conserve le in voluntale sua semper omnipotens erigerel ; qui in firmalus est, ut nos fortes laceret ;

Trinitas. qui suscepit vitam nostram, ut nobis donarei suam.

INCIPIT LIBELLUS

De Scripturis et verbis Patrum collectus, ad eorum præsertim utilitatem qui contempla

tivæ sunt amatores.

Psal. Deus misereatur nostri. ,

verum

Summa Trinilas, virlus una, et indiscrela maje- B lura succedunt ; cui nec origo initium, nec tempora slas, Deus noster, Deus omnipotens, conlileor libi incrementum, nec casus finem dabit; sed ante sæego ullimus servorum tuorum, et exiguum mem cula, el in seculis, el per secula in ælernum vivis, brum Ecclesiæ luæ. Contiteor el honorifico le de el est tibi perennis laus el ælerna gloria, summa bilo sacrificio laudis, pro scire et posse quod mihi poleslas, ac singularis honor, perpeluum regnum, lantillo donare dignatus es. Et quia cordis oblatio et sine fine imperium per infinita et indefessa el im. in conspectu liio pretiosior est ; ideo ea quæ in me

mortalia secula seculorum. Amen. sunt vota laudationis ex dono misericordiæ tuæ ecce Huc usque, omnipotens Deus, Trinitas, cordis libens aique ovans cffero tibi de fide non ficta et mei inspector el scrulator, confessus sum omnipoconscientia pura. Credo igitur le folo corde, Rex cæli lentiam majestatis lue, et majestatem omnipotentie. cl terræ , Domine, el ore le confiteor Patrem, et Fi Nunc aulem qualiter humano generi in line sæculolium, et Spiritum sanctum, in personis trinum, el in rum subvenire dignatus es, sicut corde credo ad jusubstantia unum , Deuin omnipotentem, slitiam, ita ore coram le confiteor ad justi salutem. unius, simplicis, incorporeæ , invisibilis et incir Tu quidem, Paler Deus, solus nusquam legeris niiscumscrip!æ naluræ. Nivil in le majus aut inferius sus ; de Filio autem luo ila scribit Apostolus : Cum habentem, sed per omnem modum sine deformitate c renit plenitudo temporis, misil Deus Filium suum. perfectum; sine quantitate magnum, sine qualitale

Cum dicitur misil, satis ostendit quod in hunc munbonum, sine lempore sempiternum , sine morte

dum missus advenil, cum de Maria semper virging vitam, sine infirmitate forlem, sine mendacio veri nalus, verus el perfeclus bomo in carne apparuit. lalem , sine loco ubique lolum, sine şilıl ubique Sed quod de illo præcipuus evangelistarum ait : In präsenlevi, sine extensione omnia implentem, sine mundo erat, et mundus per ipsum factus est; illuc ergo contradictione ubique occurrentem, sine niolu om

missus est per humilitalem, ubi semper fuit el est nia transcendentem, sine slalu intra omnia manen per divisiitilem. Quain videlicet missionem opus esso tem, sine indigentia omnia creantem, sine labore lolius sanclæ Trinitatis corde creio, el ore confiomnia regenlem, sine lui initio omnibus initium leor, etc. danlein, sine lui immutatione omnia mutabilia fa Desinit : El beala lui sine fine visio et laudatio : cientem ; in magnitudine infinitum, in virlule oin uli lu cum illo, el ille tecum in communione sancti nipolenlem, in bonitale sunimum, in sapientia inæsti Spiritus ælernaliter ac seinpiternaliter vivis et regnas inabilem, in consiliis lerribilem, in judiciis justum, Deus, etc. in cogitationibus secretissimum, in verbis veracem,

INCIPIT PARS SECUNDA. in operibus sanclum, in misericordiis copiosum, D De Christi amore simul et de illa superra llierusalışı erga delinquenies patientissimum , erga penitentes pium ; semper idem ipsum, æternum ac sempiler

Psalm. Eructavil. num, immortalem atque incommutabilein quem Spes mea, Chrisie Deus, elc. Desinil : El manilanec spalia Jilalaril, nec brevilas locorum angustal, stabu mcipsum. nec receptacula alla coarctant, nec voluntas variai,

INCIPIT PARS TERTIA. nec necessitudo corrumpit; nec mesta perlur Ubi mens devola Deo ad altiorem contemplationis bant, nec læla demalcent: cui nec oblivio lollii, nec

grudunt ascendit. Hiemoria reddit, nec præterita transeunt, nec fu

P'sabın. Te Deum laudamus. Psal. Benedicitc omnia. PATROL. CXLVII.

15

malre nostra.

Psalm. Laudale Dominum.

A donec veniain ad le, pacem veram, ubi non est arI. Benedic, anima mea, Domino, etc. Desinit, Tibi cus, sculum, gladius et bellum : sed est summa ct honor, virtus et sortitudo Deo nostro in sæcula six certa securitas, el secura tranquillitas, el tranquilla culorum. Amen.

securitas, el jucunda felicitas, el selix æternitas, et II. INCIPIUNT PRECES.

ælerna beatitudo, et beala tui visio el laudatio in Ardentis desiderii, ut fidelis anima solum Christum sæcula sæculorum. Amen. possit amare, quia bonus et malus amor non se si V. Vir desideriorum, et cælestium contemplator, mul in uno capiunt pectore, sicul scriptum est : Nemo præsentia fastidiens, futura desiderans.gemil ex fundo potest duobus dominis servire.

cordis, et iniplurat quotidie, dolens se ibi non esse ubi Psalm. Jubilale Deo omnis icrra.

dileclum suum revelala facie mereatur videre sicut Jesu nostra redemplio, ele., desinit, in:petrante scriplum est ? Cupio dissolvi, el esse cum Christo gloriosa Genitrice lua Domina mea cum omnibus

Psalm. Jubilale Doniino. Sanctis. Amen.

Christe Domine, virtus et sapientia Patris, qui III. Hic peccatrix anima gemit nimis et dolel, videns ponis nubem'ascensum tuum, qui ambulas superpenterram sine aqua, el idcirco pra desiderio lacrymarum nas ventorum, qui facis angelos luos spiritus, et minidevotas preces fundit ad Dominum.

B stros luos ignem urenlém: obsecro et suppliciter rogo, Psalm. Quemadmodum.

da perpeles pennas fidei, da celeres alas virtutum, Christe Domine, verbum Patris, elc. desinil, pre quibus erectus ælerna et coelestia valeam contemcibus et meritis omnium sanctorum.

plari. Adhæreat, quæso, anima mea post le, et sui. IV. Hic oplal ardore nimio mens pia, el datorem scipiat me dexlera lua ; sistollal me super alliluliomnium bonorum Deum humiliter rogal ul, divinæ nem lerræ, el cibel me illa coelesti hæreditate, eni gratiæ fulla præsidio, hoc constanter agere possil quor suspirat peregrinatio mea nocte ac die. Et quia moApostolus præcipit, dicens : Si consurrexistis cum

ribunda membra vigorem animæ hebetant, Christo, quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est

Dissice terrenæ nebulas el pondera molis ; ju dextera Dei sedens ; quæ sursum sunt sapite, non Siste vagam mentem per devia mulla rueniem. quæ super terram.

Da colestein menti conscendere sedem, ul, superno Psalm. Quam dilecla'

lumine irradiala, terram despiciat, cælum aspiciat, Jesu Domine, Jesu pie, qui mori dignatus es peccala odial, justitiam diligal. Quid enim pulchrius propter peccata nostra, elc. Desinil in hunc modum : quidve dulcius quam inter tenebras hujus vitæ In pace in id ipsuin dormiam ct requiescam. Dor. multasque amaritudines divinæ dulcedini inhiare, ct miat, obsecro, Deus meus, doriniat memoria mea ab c ælernæ beatitudini suspirare : illicque lencri inenomnibus quæ sub cælo sunt, vigilans in te, sicut tem ubi haberi vera gaudia certissimum est, etc. scriplum est : Ego dormio, et cor meum vigilat, Sit Desinil : Ecce quod concupivi jam video, quod spelula, sit seinper secura sub pennis protectionis lux ravi jam teneo, quod desideravi jam habco : illi jam anima mea, Deus meus. Maneat in le, et fovealur in cælis junclus sum, quem in terris posilus lolit semper a le. Contemplelur te in mentis excessu, et virtule dilexi, lola charitale amplexus sum, 100 canlel laudes luas in jubilatione, et hæc dulcia dona amore inhæsi. Ipsum laudo, benedico alque adoro, tua sint inter hos turbines consolatio mea. Interim qui vivit et regnat in sæcula, sæculorum. Amen.

LIBELLUS ALTER

De divina contemplatione.

PARS PRIMA.

PARS TERTIA.

D inspector et scrutator, confessus sum omnipotentiam De divinilale Patris, el Filii, et Spiritus sancii. majestatis tuæ, elc.

Adesto mihi, verum lumen... unus Deus omnipo Desinil : Ubi est dies æternus cl unus omnium spitens. Te invoco in animam meam : intra, rogo, in ritus, ubi lu cum illo, et ille tecum in communione eam, et coapta eain tibi, ut possideas illam sine ma Spiritus sancti ülernaliter vivis, elc. cula et sine ruga.

Desinit : Nec casus finem dabit; sed ante sæcula, In qua mens devola nimio amore flagrans, Christo et in sæculis, et per sæcula in alernum vivis; et est inhians, Christo suspirans, Christum, quem solum libi perennis laus et ælerna gloria, etc.

amat, videre desiderans , nihil dulce habet nisi gemere

et flere, nisi sugere, tacere el quiescere, dicens : Quis Me humanitate Domini nostri Jesu Christi, qui nos

dabit mihi pennas sicut columbæ, el volabo, el re. redemit pretio sanguinis sui.

quiescam. Psalm. Canlale Domino 2.

Spes mea, Christe Deus..... Te deprecor, supplico Hinc usque, omnipotens Deus, Trinitas, cordis mei el rogo, ul to reclore, le duce, per lc ambulem ad

PARS SECUNDA.

DIVINE.

le perveniam, in te requiescam, qui es via et veritas A valeat requiescere; nusquam luta par, nusquam sce el vita. Deus meus, una spes et prægrandis miseri cura quies, etc. cordia mea, esto mibi in domum refugii et in locum Desinit, Gloria Patri qui fecit nos, gloria Filiu qui inunitum, elc.

redemit nos, gloria Spiritui sancio qui sanctificavit Desinit : Et temporalium sempiternæ vivunt ratio nos. Sit laus, sit benediccio, etc. Oratio prolixa est et nez, æternæ sapientiæ confiteor, et nomini tuo lau devola. dem dico. Tibi benedictio et claritas, tibi gratiarum

X. ALIA ORATIO. actio, tibi honor, virtus el fortitudo, Domino Deo Domine, Deus meus, da cordi meo te desiderare, nostro in sæcula sæculorum. Amen.

desiderando quærere, quærendo invenire, inveniendo ALIÆ ORATIONES.

amare, elc. 1. loi versiculi ad excitandum cordis conpunclionem

Desinit, secundum multitudinem warum complade Scripturis collecti sunt.

ceal miserationum, per Jesum Christum, etc. lleu homo! heu homo! heu le, miser homo! cur XI. GRATIARUM ACTIONES PRO BENEFICIIS MISERICORDIÆ vivis equum, cui non est intellectus, etc.

Desinil, ad cælum cum Rege suo ibunt sancti. Glo Spes mea, Christe Deus..... Ta deprecor, supplico ria tibi, Christe, elc.

B

et rogo, ut persicias in mc cæptum opus misericoriliæ II. ORATIO DE VITIIS ET VIRTUTIBUS.

tuæ. Ego enim ullimus servorum tuorum, non immeChriste, virtus salutis nostræ Deus, lux de luce,

mor beneficiorum miserationis tuæ, quæ inibi peccaillumina me quæso lumine gratiæ tuæ. Concede pro

lori collata sunt, gratias libi ago, qui me indignum pietale et bonitale tua, ut hæc ie semper inhabitet,

pro lua sola clementia per aquam sacri baptismalis, el ubique regat, etc.

el renovalione sancti Spiritus ab originalibus vincuDesinil : Ad vitam perveniam æternam, le mise

jis expedisti..... Tu Pastor et rector omnium, Christe rante el donante, qui cum Patre, elc.

Deus, qui mullis meis meritis, sed sola dignatione III. APOLOGETICI SERMONIS BREVIS ET VËRA RESPONSIO.

misericordiæ iuæ vocasti parvitatem meam ad hoc Mulla igitur sunt contemplationum genera, quibus paslorale officium, propter te el nomen tuum sananima tibi, Christe, devota delectatur et proficit :

clum, fac me idoneum ad hoc ministerium, ut sased in nullo earum ita gaudet mens mea sicut in

pienter domum tuam regam, et in omnibus secunilla quæ, cunctis remotis, in le solum Deuni allollit dum voluntatem luam gregem luum pascere valeam. simplicem puri cordis intuitum.

Concede, propter honorem nominis tui, ut cum mullo Desinit, omnia bona nostra opera lu operatus es

bono fruclu fraternæ societatis pervenire merear ad nobis.

C gloriam luam..... Scio et certus sum quod tu vales IV. HUMILIS CONFESSIO PECCATORIS ET INDIGNI

fruclus bonos el magnos facere de grege luo, per me

exiguum et infirmum. Parvulus quippe sum el nullius Ignosce, Domine, ignosce, pie, et noli me tanquam virtutis homuncio, nihil habens in me quod espeti temerarium reprobare.

debeat, vel quod dignum sil tanti osicii. Idcirco, deDesinil, in sæcula sæculorum landabunt ie. sperans de parvitale mea, non respiro nisi in sola V. QUID SIT JUBILUM.

misericordia tua. Sed licel sis magnus in magnis, Jubilum dicitur, quando ineffabile gaudium mente gloriosius lamen operaris magna in minimis. Erit concipitur.

cerle laus lua dulcior, et copiosior more hominum, Desinil, sufficit lingua dicentis.

cum per me lantillum operari dignalus fucris magna VI. ORATIO ANTE MISSARUM CELEBRATIONEM DICENDA. de grege luo..... Da mihi cælestia et lerrena subsi.

Summe sacerdos et vere pontifex, qui le oblulisti dia ad omnem sufficienti ut habeam unde gregem Deo Patri hostiam purain, elc.

luum possim pascere el sustentore, tam spiritaliter VII. ORATIO DOMNI WILLELMI ABBATIS.

quam corporaliter, atque venientes in tuo nomine In Conmemoraliore sancti Augustini anle consecra suscipere absque ulla hæsitatione , simulque loca lionem missæ dicenda.

D commissa ordinare et præparare ad quietem et saMemento, Domine, animæ famuli tui Patricii, etc., lutem Francoruni, sicut decel et oportet..... Duo a inserius ediln.

le pelo : unum horum pro tua clementia non deneges VIII. CONFESSIO HUMILIS PECCATORIS IN TEMPORE

mihi. Rogo le per omnes miserationes luas, da milii

consolationem luam cælestem in multis tribulationiMiserere, Domine, miserere, pie, miserere mihi

bus meis ! pondus enim istud gravissimum quod immiserrimo peccatori, indigna agenti, et digna pa

positum est super infirmas cervices meas, serre non tienti.

valeo, deponere timeo..... Gratias tibi ago, Domine, Desinit, scis omnia, poles omnia.

qui me etiam a vano diujus mundi consortio sepaIX. INCIPIT ORATIO DECORA,

rasti, el ad quum servilium sanctum perduxisti, elc, compilata per contemplationem, vel Meditatio theorica.

XII. ORATIO AD SANCTAM MARIAN. Spes méa, Christe Deus..... qui es via, verilas et

Virgo mundo venerabilis, hum:no ge: eri amabi vila. Sed quia in hoc magno hujus vitæ diluvio, ul.i

lis, cli. circuinflantibus agitamur procellis, non invenilur lida slatio, ci locus eminentior, ubi pes columbie

LAUDATORIS.

ANGUSTIA ET INFIRMITATIS.

XIIJ. AD CHRISTUM.

A

XVII. AD SANCTAM MARIAM. Domine Jesu Christe, redemplio mea , miscri Sancta Maria, el inter sanctos post Deum, eic. cordia mea, ele.

XIX. AD SANCTAM MARIAM.
XIV. AD SANCTUM BENEDICTUM.

Maria, 111 illa magna Maria , lu illa major Leation Sancle Benedicte, quem lain opulenta benedi uin Mariarum, etc. clione virtutum superna gratia ditavit, elc.

XX. AD SANCTUM JOANNEM BAPTISTAM.
XV. PRO AMICIS,

Sancle Joannes, lu ille Joannes qui Dominum Domine Jesu Christe, qui exhibuisti charitatem baptizasti, etc. qua majorem nemo habet, etc.

XXI. AD SANCTUM PETRUM.
XVI. PRO INIMICIS.

Sancte Petre, benignissime el fidelis pastor oium Omnipotens el pie Domino Jesu Christe, quem Dei, etc. oplo propitium amicis mcis, elc.

XXII. AD SANCTUM JOANNEM EVANGELISTAN. XVII. ALIA ORATIO.

Sancie et beate Joannes, altissime evangelistaTerrel mc vita mea. Namque, diligenter discussa rom Dei, dilectissime apostolorun Dei, etc. apparel mihi aut peccatum aut sierilitas fere lola elc.

B

vila mea,

JOANNIS ABBATIS

EPISTOLÆ.

(MABILL. Analect. nov. edit., pag. 450.)

ABBATEM

EPISTOLA PRIMA.

quoniam moleste acciperem quod frater nos:er WILLELMI (1) ANGLORUM REGIS AD JOANNEJ

domnus Vitalis sine licentia nostra de abbatia al FISCAMNENSEM.

Cabbatiam migraret, nisi quod vos diligo, et vestra W. rex Anglorum Joanni abbati salutem.

consilia honorare volo. Idcirco laudo et confirmo Diu mecum cogitavi, mi dilecte, in cujus manu et

quod vestra regalis sancivit auctoritas. Jam vero custolia possem miltere ct commendare abbatiam

quod Osbernum suum fratrein germanum, non Fi. sancti Peiri de West-monasterio : quia in maxima

scamnensem monachum, in juris nostri loco elegi. veneratione et habeo, et ex debito habere debeo. Ibi

siis abbalem, annuo libenter ad vestram fidelitatenı; enim jacel vir beale memoriæ dominus meus rex

ila tamen ut fiat secundum auctoritalem, videli, et Ellwardus; ibi etiam lumulata est regina Elgith ut, accepla licentia a suo abbale, noster fial monauxor ejus inclyta : ego etiam ibidem, Dei clementia

chus, el obeliens secundum regulam sancti Benediprovidente, sceptrum et coronam lotius regni An

cti el ordinem. Ilis ila prælibatis, rogo dominum glici suscepi. Tandem consilio Lanfranni archiepi

meum ut, memor može senectutis jam me ad termiscopi , meorumque procerum , Vitalem abbatem ,

num vitæ curvantis, judicel causas nostras, el faciat quamvis invitum, ad hoc coegi ut illam assumerel.

nobis justitiam, ut ego lietus in Domino moriar. Quæ Cum enim abbatiam de Bernaco ex minimo multum,

sunt hæ causæ ? Primum, lit ex promisso, quod perul palet, sublimaverit, intellexi illum dignum esse dimus in Astingo, recompensel corde pleno et animo abbatia de Westmonasterio, el utilitate et pruden- D benivolo. Sunt aliæ plures causarum nostrarum 1:Ctia. Quapropter liceat mihi istud fieri, quod de eo

cessitales, quas rogo pius rex judicel el finiat, dum communi consilio meorum providi procerum, licen vivil el vacat, ad summa Trinitatis honorem et tia lua et bona voluntate, el conventus fratruin. Volu gloriam : quatinus ipsa Deus Trinitas illum de Aneliam tibi nolum esse me elegisse Osbernuni, fratrem glis provehat ad gloriam quæ est in angelis. Vale. scilicet Vitalis abbatis, ut habeat abbatiam de Ber

EPISTOLA III. naco : et hoc lua licentia mihi fieri liceat. Vale. EPISTOLA II

Joannes Fiscamnensis abbas confratri Vitali saAD WILLELMUM ANGLIÆ REGEM.

lutem. W. divina favente gratia Anglorum regi in magna Scire te volo, utilis et honeste fraler, quoniam gloria Joannes Fiscamnensis cænobii Paler, viclo pro amore regis et merito luze dilectionis auctorizo riam de inimicis in gladio Domini et Gedeonis. tuam promotionem, et fratris Osberni in nostro ser

Rex inclylc gentis Anglicæ, et dux Normannorum, naco ordinationem. Sed ego el totus conventus sanbellicosa virlute; ecce ego Joannes, vester toius in ctie Trinitatis rogamus et monemus ut, memor 112 Domino, humiliter vobis suggero et lilleris significo professionis. memor nostra societalii lucim trium

AL VITALEM ABBATEM BERNACEN EN.

(1) Conquestoris.

[ocr errors]

AD WARINUM

MONASTERII SAN

ABBATEM METTENSIS

CTI ARNULFI.

mclius recognoscas el honores, quam plures qui de A quibus nos dudum pro libitu et potestale vestra ninobis cxierunt fratrcs, cl per nostrum locum vene mis acriler convenistis, aliquid quod vobis, id es!. runt ad magnos honores. Vale.

lanlæ majestati, indecens sit, (quod absit!) saltem ADNOTATIO IN TRES EPISTOLAS SUPERIORES. provocalus, velut slullus effutiam. Sed quia, ul diEodem collimant superiores epistolæ tres, nempe

cilis, churitas omnia sufleri, volo Apostoli precor ul, ut Vilalis abbas Bernacensis transferretur ad regi- si cgo ul iusipiens in insipientia aliquid loculus suero, men Wesmonasterii, in suburbio Londiniensi : lum ut Osbernus, Vitalis germanus frater el monachus

sustineatis modicum quid ipsi insipientiæ meæ, et Troarnensis, in locum fratris Berwaco sulliceretur. supportelis me. Ego enim nihil propono, nibil preBernacum Neustriæ oppidum est ad Carentonam flu cipio, nil minor; sed coactus ad scripla vestra simvium, diæcesis Lcxoviensis, ubi monasterium in. ehoavit Judith Ricardo secundo Nortmannoruin duci

plici sermone sic rescribo. Lilleras restras frater nupla; absolvitque Ricardus ipsius maritus, com noster domnus Wimundus mihi delulit, dicens eas miitens illud venerabili Guillelmo abbati (Fiscam. sibi a vobis missas, ut per eum mihi præsentarennensi) perficiendum, el monaslice ordinandum, qui in locandis fundamentis modicum præstilerat consilii

lur. Quas coram eodem fratre qui eas allulit, et doauxilium, uti Ricardus ipse leslalur diplomate dalo

mno Grimario Besuensi, sine ullo salutationis procein Fiscamnensi palatio, anno ab Incarnatione Domini mio (quod non, ul dicitis, maximæ fuit charitatis) 1027, indictione octava. Hinc est quod, cum monaste- B præsentavit; subjunxitque vos ea mandare ut frarium illud juris esset Fiscamnensium monachorum; Willelmos Anglorum rex, idemque dux Norlmanno

trem nostrum domnum Benedictum, quem vi auserre rum, Conquæstor vulgo appellatus, non nisi habito volebatis, velut jam vestrum, vestris sumptibus, abbatis Fiscamnensis ejusque monachorum consensii, equis el famulis ad vos quantocius deduceret. Quod. Vitalem Bernacensem abbatem in Westmonasterium transtulerit, ejusque loco præfecerit Osbernum. Qua

cerle si alius præler vestram personam ageret, non in re oliservanduro venit principes atque reges,

maxime esset religionis. etsi ini abbatias a majoribus suis conditas sibique Ut enim de persona vestra interim laccam, cui subjectas aliquando abbales nominarent, ad rem ia

omnis honor, utpote majori, priori, sanctiori, ac men exsequendam poslulasse consensum et confirmationem monachorum, quibus electio competebal.

prudentiori atque religiosiori impendendus cst, de Has epistolas el subsequentes noster Guillelmus Fi me dicam quia, si ego tale quid de aliquo vestro fraliastrius eruit ex ms. codice Fiscamnensi.

tre allentassem, el eum ad me venire scriptis noEPISTOLA IV.

stris tam longo terrarum spatio, et maxime pro damno vestro, clam vobis monerem, merito el a vobis,

et a cunctis hæc audientibus reprehensibilis et conRepetit Benedictum monuchum suum. Domino Patri W. venerando abbali, fraler JOAN

Irarius sanclä regulæ judicarer, cum sciamu's san

C clum Patrem nostrum Benediclum prohiberc moNES, crucis Christi servulus, quidquid in Cbristo

nachum lilleras vel eulogia, nesciente abbate slio, felicius. Sæpius el verbis el scriplis deprecatus sum ve

quocunque suscipere; justiusque mihi in tali cuipa

impingeretur id quod in scriptis vestris opposuistis: stram paternitatem pro nostro monacho, nomine

Quod tibi non vis fieri, alii ne feceris. Benedicto, ut mihi redderetis : et audire renuistis ;.

Verum his omissis, que vel leviler serrentur vel quod non unaxiniæ fuit charitatis. Scriptum quippe

omnino nil penderentur, ni alia graviora jos siinoslis : Quod libi non vis fieri, alii ne feceris; el :

mularent, ad ipsa verba quibus interminamur, si Charitas omnia suffert. Adhuc ergo vestram paterni

placet, veniamus; ut his absque contentione responTulem convenio humili supplicatione, quatenus eum

dentes, vel noxii vel innoxii inveniamur. Qucrimini non differalis mibi remillere. Quod si nolueritis, vos

vos sæpius et verbis el scriptis nos expetisse nii bon excommunico, sed ipsum ab omni Christianita

vestrum, sicut dicitis, monachum, nomine Benedilis officio auctoritate Dei, et sancti Patris nostri

clum, vobis redderemus, et audire renuimus; cl hoc Benedicti elomnium sanctorum, quantum mihi libel,

non maxiinc charitatis esse. Ubi ego respondeo me separo el sequestro, donec docear quo mihi aufer

(si bene memini) a nescio (Deo leste) qua persona uir pacio. Valele dicerem, si nostram non defendere- D

litteras quasdam, Iransacto jam, lit puto, biennio, sillis(leg. detinerclis) ovem. Verumtamen valele dicam,

scepisse, quibus de remissione cjusilem fratris moea convenientia ut urem reddatis omni occasione

nebar. Quas, ut æstimo, ipsc idem, et quicunque leposiposita.

git el intellexil, ut vanas irrisil; quas vestras fuisse EPISTOLA V.

nec credidi, nec credo. Ita frivola erant quæ in cis

continebantur, ut potius eas a quocunque scurra ir. Superiori respondens.

risorie ficlas, quam vel a vobis vel ab aliquo saDomno abbati J. secundum nomen suum Dci gra piente missas crederem, adeoque pro cis respondere tia pleno, frater W. ejus servorumque Dei servus, vel rescribere parvipendi. cun fidelibus orationibus charitatem ci pacem.

Quod vero dicitis vos verbis me ile hac rc expeApostoli verba sunt : Serium Domini non oportel tisse, salva veritate sermonis vestri, quem ego lallitigare, sed mansuelum esse ad omnes. lloc ideo sum dicerc ncc debco nec volo, me son recordari dico, ul lali tanti doctoris sententia meipsum mo confirmo aliquando hinc vobiscum vel cum aliquo ucam el castigem, nc, responsurus lilleris vestris, vestrorim me aliquod habuisse colloquiuui. Quo: si

[ocr errors]

WARINI ABBATIS AD JOANNEM FISCAMNENSEX.

« VorigeDoorgaan »