Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

curatoruin.

gulis ecclesiarum parochialium recluribus et curatis, et habitai ab eodem afferri de religione, vita, moribus ac aliis viris ecclesiasticis nobis subditis, salutem in el doctrina, et ubi a decennio, atque in qua existiDo nino.

matione vixerit, de iisdemque a nobis seu a vicariis Q'la ..vis secundum diversitatem temporum sla nostris examinari; postremo fidei catholicae seu itira ienlur humana, vobis tamen mandamus ut Romanæ confessionem edi, juxta formulam in nostra omnia el singula sialuta, ac constiluliones synodales diæcesi jam usitatam. a prædere soribus nostris facias el edilas, præser IV. Præterea volumus, ad repurgationem illius i m ab eorum superioribus non revocatas, integre utriusque peccati, quod folam Ecclesiam offendit, el inviolab:liter observetis el custodiatis sub penis ac lærlit, a confessariis quibuscunque in ipso absoin eisdem coitentis.

dationis sacramenlo adultos, tam ecclesiasticos, quam De provisione beneficinlorum , et marime

sæculares, interrogari, potissimum si qua apparcat siispicio an ipsimel utriusque illius peccati sint sibi

conscii, vel aliquos alius reos esse cognoverint, et 12 I. De rectoribus Ecclesiarum prima et præ declarari penas a sanctissimis canonibus et ponticipua cura in religione esse debet, quoniam sine licibus impositas; prohibemusque non sibi concesipsis, leste Apostoli, populi errant, el circumferun sam absolutionem usurpare erga eos qui talibus tur omni vento docirinæ (Ephes. IV, 14), ac lupo fuerint infecti; erga illos vero qui tantum noverunt ruin incursionibus exponuntur, sicut oves carentes alios ulroque illo peccato insectos sic absolutionc iloneo pastore. Quantum tamen in ipsorum disposi ulantur ni injungat pos! fraternam correctionem, lione ab omnibus percetur, it clamor cælo. Non enim B ab ipsis factam, nobis vel decano loci extra confesfciejam ulli provi letur beneficio de homine capaci, sionem revelare, retinentes ita parla inique beneficia su cuvis homini iemere providelur de quovis be ul remedium adhibeamus. neficio, alqne frequentins illicito modo. In nostra quidem dicecesi multis modis peccari comperimus,

De resiilentia curalorum. sed maxime per Simoniam, vel per fructuum re

1. Ecclesiarum rectores debent quidem semper tentionem, litulo in custodiam alteri commisso. ollicio fingi atque ovium suarum curam habere , Quibus malis atque aliis ul incipiamus occurrere, quasi pro animabus singularum Deo rationem reildi. monimus omnes qui per Simoniam, aut expressam

turi. Eosdem vero oporrel ionge circumspectiores vel tacitam emptionem el venditionem, aut fundi

el in Onnibus vigilantiores esse boc tempore quio vil alterius rei jemporalis permutationem beneficium

Satanas in Gallia videtur non solas Ecclesias, scu e clesiasticum fuerint adepti, in perpeluo mortali particulares quosque uspetivisse ut 15 cribrare! peccalo et in continua excommunicatione vivere; sicul triticum (Luc. XXII, 31), ci omnem potestatem nec a quoquam prælerquain a summo pontifice ab. accepisse seminandi passim zizania. Propterea solvi posse, nisi in mortis articulo; nec absolutio. primum obtestamur ct præcipimus in Domino nem consequi, n'si relicto ita obtento beneficio, vel omnibus Ecclesiaruin parochialium in nostra dice: nora ejusd •m impetrala post absolutionem provi cesi recioribus, ul a die hujus synodi intra duos sione. Interea quoties vel celebrant, vel sacrosan.

menses magis quam antca cum suo grege resideant, ciam e:charistiam suscipiunt, judicium sibi mandu el sint assidui, nc si nunc sugerint vel abflicrint cant et bibunt (I Cor. xi, 29), ac thesaurizant sibi

C

quando vident lupum venientem, se potius merceiram et poenas in die justi judicii Dei (Rom. 11, 5) : sarios ostendant quam pastorcs qui animas ponunt quod ipse frequentius contra illos eiiam in hoc pro ovibus suis. miundo manifesium facit, um aut repentinis cala

Il. Ne quis aulein stalulum hoc langgam a solar in tlibus domos et familias vendentium 13 atque

humilitule nostra aut ab alia humana inventione cmontium solel era lirare; aut præmatura morte profeclun spernat vel negligal, sciat post longi vel su'ilane. taliter proinolos de medio tollere, lemporis disputationem inter lotius orbis Chrisijani sicut per experien'iam licet observare. Dantes vero. clarissimos episcopos el doctores, in concilio TriJenrliciuin in custodiam el accipientes monemus

dentino conventum et declaralum in cpiscopalibus illis pænis stilij.:cere quæ continentur in bulla el minoribus parochiis pastorum residentiam esse Pii IV pontificis maximi, et confirmata a sancijssi de jire divino, cujus transgressores peccarent mormis successoribus ejus Pio V et Gregorio XIII. laliler, nec fructus illorum beneficiorun 5uos faceTali's vero sunt ut beneficia in confidentiam seu in rent, sed leneri ad eorum fructuum restitutionem, cusio liam expresse sive occulle trailia, vacent ipso quos superiores ecclesiastici debent fabricæ ecclejure in curia Romana, el percipientes fructus non siarum, aut pauperibus loci croyare; contumaces faciant sllo, sed leie iniur in utroque foro etiam vero per censuras ecclesiasticas, aliaque juris remeipsorum hæredes ad restitutionem, recipientes vero dia, etiam usque ad privationem compellere. De lulinn bin iciorum cum illo pacto, majoris excom quibus a confessariis non residentes curatos decet municationis Ile sentensie pænam ipso facto in moneri, nec sine satisfactionis obligatione absolucurrere, a qua nisi a Ronano poniilice (exceplo tionem in foro conscientiic cisdeni conferri. mortis articulo) jion possint absolvi.

III. Arbitramur vero olim inaxime in nostra II. Ne viro gravitis utriusque peccati de Simo diæcesi Ebroicensi diu multumque quæsitum et nia, el leclicii custodia , præ erlim a cosiris cu liligalum quosnam episcopus.pro dispersalis de reralis ignorelur , aut non cojiletur , slaluimus a sidentia judicare possel , ita ut non semcl fuerit no! is sive a nostris vicariis gener.libus, ne ulli necessarium a nosiris antecessoribus et de re apopræsentato el ro.ninato aid parochialem ecclesiain stolicam 16 sedem Romanant consuli, que per collatio decernalur, nisi prius in persona coram

felicis recordationis papas Urbanum el Gregorium X nobis vel ip-is compareat, ut ilerrogetur de modo respondil solos ab illa residentia esimientos esse et conditione qua benelicium obiinerit, et eidem qui ipso facio universali Ecclesiæ in curia Romana hoc nostrum statuluin legatur, arque, si opus fuer l, servirent, ut continetur in ipsorum bullis ad episcoexplanelur; exigaturque sub interminilione divini pos Ebroicenses missis; quae in nostro charlophy, Lidicii lain in hoc seculo quam in futuro , ab Lacio servantur, et quoruin exemplar in line istoruni coder juramentum, an ulla Simoniic labes, vel stalillorum curavimus Transcribi. Nusira wale aliqna paclio (le fructum reservatione, lilulo paro post concilium Tridentinum ne quidem sanctissimis chialis ecclesiæ in custodiam recepio, in cjus pro Romanis pontificibus Pio IV, Pio V, et Gregorio XIII sizione intervenerit.

placuit illos excipi, sed episcopos etiam cardinales lil. Stiluinius insuper antequam collationem el cur:tos vel ad residentiain de curia et Ecclesia impetret. 14 informationem legitimam per deca Romana expulerunt, vel coegerunt beneficiis cedere, juin vel curatum, scu vicarum parochii in qua ac gravissimas pana; non residentibus constituerunt,

anno

a

C. 11. ?

r:0:1 obstante quocunque privilegio vel consuetndine. A sentia peragenda, vel eisdem locant indignis modis Que omnia ad nosiram conscientiam exonerandam sua sacerdotia. Unde infinita et exsecranda oriuntur singulis nostre diæcesis ciiratis in præsenti synodo scandala, quibus ul medeamur, statuimus post an. significanda duximus; ie quærant excusationes in tecessores nostros ut nullus a parochianis pro vicapeccatis, aut existiment in nostra vel alterius po rio recipiatur et agnoscalur, nisi sallem semel in Test:ite silum esse, illos a debilo residentie non

nobis litteras adjunciionis habuerit, quibus solum coram Deo et in conscieniin , sed vel in nibil indignum egisse loto illo anno comprobelur quo Ecclesie foro quocunque prætextu liberare, maxime a ministerio repellatur. Decanis aulem mandamus hoc iufelici lempore el periculoso , quo lupi von ut a die hujus synodi locationes parochialium Ecparcuni gregi.

clesiarum vicariis vel aliis factas 19 videant, ne IV. Scimus in residentia curatorum polius requiri forte lurpes vel illicitas conditiones habeant, eapir-o: industriam et diligentiam quam corporis rumque exemplar ad nos transmilli curent. Si aliin eod.'m loco desidentiam et inertiam, atque inter cubi vero nullam localionem beneficii faciam, seal resi'enles numerandos polius qui, absentes corpore, tantum presbyterum conductum ad funclionem vispirilu et assidua speculat one gregi invigilant, quam cirii cognoverint, jubemus ab eisdem vicarium qui presentes corporaliter seipsos pascunt polins idoneum constitui, juxta concilium Tridentinum quam grege!!!, cui scandalo sunt. Allamen in Moyse, (Sess. vi, De ref , c. 2), cui fruclus beneficii fileliler livleli Dei scrvo, atque aliis vigilantissimis pastori. committant, de quibus portionem aliquam ipsi assi. hus fuit semper compertum diuturnam 17 ipsorum gnent, ut animarum cura nullatenus negligalur, et corporalein absentiain aliquod magnuin malum ovi- B beneficia ipsa minime debitis officiis defraudentur, bus atlilisse. llcirco slaluimus si extra lempus nonobstante quacunque oppositione sive appellaabsentire a concilio Tridentino curatis concessuin tione. (sess. 23. De rel. c. 1), in una trium Dominicarum IX. Audimus, atque etiam in visitatione nostra consequentium curalus in sua parochia divinum jam perspeximus, quod in nostra diæcesi plures non officium nou fecerit, vel ipsi sallem non interfuerit, modo duo, sed tria et qualuor, ac promiscue et il computetur pro pon residente. Nam si laicus pro indifferenler sæculares et regulares, beneficia sedeserlore ecclesiæ suæ nolalur el excommunicationi cilaria el regularia obtineani. Cui malo, sicut a Bilijicitur, qui in ::liqua de tribus Dominicis solem concilio Tridentino (Sessione vii, cap. 5) nobis.inyiori missæ non adfueril, quanto æquius est curaluin jungitur, ut medeamur, mandamus singulis berenseri pro non resi nle, qui tanto tempore suäm neficiatis suas provisiones et dispensationes nobis ecclesi'm deseruerit?

infra proximam synodum exhibere visitandas et V. Quod si vel infirmitate, vel evidenti periculo, vel approbandas. Alias procedemus juxta constitutionova aliqua necessitale curalus non poluerit illo diem Gregorii X, in concilio Lugdunensi contra hunc temporis spalio se præsentem ecclesiæ suæ præbere, abusum edilain et concilio Tridentino renolenebitur causam illain in pronao majoris missie Valam. vicarius publicare, et parochianos monere, ut si De vita et honestate curalorum et aliorum i lain salsain vel ficlain cognoverint, publice coram

ecclesiasticorum, Ecclesia enuntient, vel privatim decano indicent, vel suis ædiluis, ut scriplo mandelur quoties cile C I. Quamvis fides et verilas non ex moribus exPatas Ecclesiae voluerit imponere quandiu ab eadem pendi debeant, sed contra ex fide mores, allamin vel quoties in die Dominica defuerit. Volumus au eorum religio el doctrina facile contemnuntur quotem catalogum non residentiam aut tempore debilo rum vila despicitur. Ex quo adversarii alienarunt delicientiuin cui alorum per decanos describi, et ad plures ab Ecclesia catholica el abduxerunt post so nos fileliler referri, sub pena perjurii contra jura ex depravala ecclesiasticorum vita, quam pietatis mentum quod nobis præstubunt.

el veritatis ulla specie. Quocirca ut qui ex adverso VI. Quoniam sunt q'ui per litigia et devoluta frau 20 suni, confundantur, nihil mali habentes dicere de dem faciunt sanction.bnis de residentia et plura nobis (Tit. 11, 2), oramus in Domino non solos cura. litate beneficiorum, æquum videliir ut qui paro los, sed omnes ecclesiasticos, ul lucent eorum intechianæ ecclesiæ fructiis percipit, et gaudet pos grilas ac puritas coram hominibus, ac videant eorumsessione, pendente litigio ad residentiæ munus dem opera bona et glorificent Patrem, qui in coelis est obligelur.

(Malih. v, 16), nec pudeal errantes in viam redire VII. Non ignoramus pænas et multas contra non ci in gremjum Ecclesia. Imprimis caveant omnes resiilenles in nostra diæcesi constituilas el assuelas ecclesiastici ab illis vitiis propter quæ præcipue 18 oneribus nostri episcopatus sublevandis appli irrilalur Deus, el nomen ejus blasphematur inter cari, ob idque multitudinem non residentiuni ad genles (Rom. 11, 24), atque Ecclesia Dei alligilor. 11 $!l'ul!commodum oplabiliorem ('sse. Rogamus Šunt autem incontinentia, el violenta avaritia, cum tamen et ollestammur iterum in Domino curalos pielas seu religio, nihil aliud quam quæslus existiomnes, ut nos polilis deb.la multa fraudent quam sinari videtur. Propier hiec venit ira Dei in filios gregem suum presenlia et suam salutem nostris summi sacerdotis Heli, et in ipsam arcam Domini utilitatibus anteponant, cogitentque potius de gril (1 Reg. iv). Omnes itaque præsertim curali ita domi vioribus illis pænis quae juris divini el naturalis vivalil ul careant non solo incontinentiæ crimine, transgressoribus imminent; cogitent (inquam) se sed criminis suspicione; nec mulieres ullas apud se vivere in perpeluo mortali peccato quandiu prece retineant, de quibus mala suspicio efferri possil. plum divinum de pastorum residentia violant; cogitent Sint mores eorum sine avarilia, pro quocumque ulroque jure non sibi deberi beneficium nisi propter ollicio contenti his quæ sibi vel jus ipsum, vel lauvllicium, ideoq'le fructus suos non licere si suum dabilis consueludo constituit, ac ne quidem avidius non obierint ministerium, quemadmoduin a conci sive inhumanius quod sibi debelur exigant , atque

in omnibus pauperiorum rationem habeant. Scimus

contra jis vitiis dementalos et excæcalos nullum VIII. Quibus lam non sufficit bene.icium sine ullo momentum habere verba el monitiones, nec a Deo oficio injuste detinere, sed ne quid de lure el latrone clectiun sacerdotem Heli liberasse animam suam per o.nilla 1, non veniunt ad suas parochias nisi in messe quotidianam filiorum de his vitiis increpationein : aut solutione frucluum, quibus quodain repentino sed cum ipsis misere periisse, quoniam solo verbo Jatrocinio direptis el ablats, fugiunt et absunt 1010 el non lacco correxeral. Quocirca il liberemus frac reliquo ano, etiam nullo relicio vicario. Alii vero in parle animam nostram, denuntiamus omnibus fircunforaneos el pu lendos presbyteros con lucunt dioecesis nostrie ecclesiasticis viris, nisi a die hujus Bi minisieria ecclesiastica in sua absentia, vel pre synodi (si aliquas habent mulieres suspectas) a se

a sacrarum

rerum

expulerint, el ab incontinentia descilerint, atque A stanle tali excommunicatione perstiterint vei sacray

nego‘iatione et nundinatione functiones facere, vel sæcularem illuin habilum ge21 cessarini, nos adversus depreliensos progressi slare, atque ecclesiasticum negligere, sicut contra ros usone ad privationem beneficiorum, ei alias pe ecclesiasticarum censurarum contemplores ad privanas pro eoruni scandalo, obstinatione et contumacia tionem beneficiorum quæ possederiņi, atque ad condignas. Decanis autem mandamus ut in his ex alias pænas canonicas procedemus, sæculo reddi. quirendis omnem diligentiam adhibeant, nec cui turi quos sæculo malle servire quam Deo vila et quam indulgeant, nec de his criminibus cum quo vestitus ipse annuntiant, nonobstante quacunque quain per conniventiam Transigani, alioqui contra oppositione vel appellatione, sicut procedere ab eosdem agemus ut contra ministros et fautores alia eodem sacro concilio Tridentino (sess. 22, De rel., rum libidinum et rapinarum.

cap. 1) jubemur. Atque idem decernimus de eccleII. Sæcularibus hominibus nec Joannis Baptiste siasticis quorum in ore lurpiloquium el juramenta austeritas, nec Christi in viclu popularitas probari quotidiana pias aures offendunt, el ecclesiæ probo potuit. Proinde saljus est ecclesiasticos viros fugere sunt ac scandalo. Alios vero monemus qui sordidius promiscua contubernia sæcularium, ac po:ius hospi- induuntur quam deceat ordinem sacerdotalem, ut ialitatem inter se exercere. Quapropler prohibemus animi nilorem el munditiem relucere faciant etiam decanis et aliis ne Kalendas, vel alias conventiones, in exteriori vita et habilu, ne vituperetur ac spernacleri in publicis diversoriis vel sæcularibus domibus tur eorum ministerium et in contumeliam Ecclesize habcant, sed ab ipsis omnia fieri præcipimus cum recidat. ordine in Ecclesia, sicut ab archidiaconis, el a B

De officio curatorum et vicariorum. nobis ipsis in procuratione visitationum, ne cuiquam simus vel scandalo vel oneri. Desideramus etiam, si I. Perinde est curatos non residere el in residentia fieri possil, ecclesiasticos viros in nosira diæcesi ad oliosos esse. Scriptura desideral pastores omnes esse publicas tabernas, ne quidem iter agendo, diver potenles exhortari populum in doctrina sana, et iere, seil sobrie alque ex charitate a suis compre contradicentes revincere (Tit. 1, 9); quod multo sbytcris excipi, sine tamen ullo gravamine ; el ubi magis desiderat nostri temporis necessitas, in 24 que ebrietatem vitare, quæ indigna est omni homine, qua messis quidem mulia, operarii vero parci (Malili, ac multo magis Christiano sacerdote, quem de ipsa ix, 37; Luc. , 2); nec solum dormientibus, sed convictum volumus carceri ad pænitentiam in pane pervigilantibus rectoribus inimici homines angeli et aqua aliquandiu mancipari.

Salance palam per Ecclesias superseminant zizania. lil. Denique quia secundum Scripturas sermo, ve Fere fit etiam ut oves libentius vocem proprii pasto-, stiliis, incessais et vullus annuntiant de homine ris audiant quam mercenarii, sicut pastori major (Eccli. xix, 27); sicut omnis sacerdos ab hominibus sulet et debet esse cura de pascendis et docendis segregalir et assumitur in his que sunt ad Deum, ila ovibus quam mercenario. Considerent itaque curati debet eximi et separari ab hominibus, seculo et omnes, ut officii sui, ila temporis necessilalem, ac mundo servientibus 22 sive in sermone sive in ex sæpe memoria repelant dictum Pauli : l'æ mihi si leriori quocunque habitu, et gestu, ut internoscatur non evangelizavero; necessitas enim mihi incumbit servire Dro ei non mundo. Ilaque ex præscriplo (1 Cor. ix, 16). Si desperant de sua ignorantia, vel concilii Tridentini (sess. 14, De ref., c. 6), et præle. c dicendi exercitatione, sperent in Domino qui linguas cessorum nostrorum, statuta etiam ad verbum repe mulorum facit disertas (Sap. x, 21), et evangelizantilen do maxime de synodo hiemali anni millesimi bus dat verbum virrule mulla (Psal. lxvii, 12). Cum quingentesimi septuagesimi tertii cautum sil ne illa spe ac Dei invocatione aliendant lectioni; bomiquispiam virorun ecclesiasticorum deferat vestes lias saltem, el sermones habeant, lam Latine quam seu indumenta statui ecclesiastico discrepantia, nec Gallice, a doctis viris et catholicis in subsidium cupileos, præsertim pendente divino officio; nec lemo ratorum edilos; asui fidei ac salutis populi sui are ralia circa genua abscissa ei rugala, nec etiam indul deant; ita usu veniet ut qui loqui non audebant, sia lacioiosa, el sinuosa, seu camisias quas dicimus vel non poterant, magistri in Israel repente fiant. froncialas, quæ viris sæcularibus el laicis tantum Nolumus tamen concionandi gratiam nacios aspercongruunt ei non ecclesiasticis, sub gravissimis pari, vel repellere a suis prorsus Ecclesiis alios conpenis contra serentes infligendis; injungendo ob id cionatores à nobis nissos, de quibus postca sermo decanis nostris ut ad hoc advertant, et quidquid habebilur; sed illos polius excipere sicut angelos super hujusmodi slaluli transgressione viderini et Dei, ac dextras fralernitatis dare, populoque comcognoverint, ex debito juramenti per eos solemniter mendare, el cum illis de doctrina alque occurrentibus preslili nobis diligenter et fideliter referant, ut difficultatibus conferre. Cui vero per imperitiam, contra transgressores via juris procedalur, ac ut vel per sermonis impotentiam docendi populum unius pæna exemplaris sit metus multorum. Volumus negallir facullas, vicarium sibi asciscal qui hoc muinsuper omnes sacerdotes, Levitas, et hypodiaconos, nus suppleat, aut vicinum aliquem curalum seu predetonso superius capile lolo, solam circuli co

D

sbyteruin, non omnino concionandi ignarum, quanronam relinquere, ac barbam prolixam nullatenus doque invitel; aut curet aliquemn de religiosis condeferre.

cionatoribus, quam sæpissime polerit , ini suam IV. Quoniam comminationem nostrorum præde- paræciam 25 ventilare, ne populus, per imperitiam cessoruwu nihil profuisse apparel, sed potius inalum vel negligentiam curati, nescial veram lidem, et ejus in dies ingravalum jam in multorum contumaciam loco haresim alicunde imbibat. el conspirationem evasisse, ex przescriplo concilii IJ. Ante omnia sin solliciti curali ne ullus a maximio Tridentini (ibid.) pænas augendo contra contumaces, usque ad minimunı ignorel saltem necessaria ad sain presenti synodo decernimus el declaramus er lutem, veluti contenta in Syınbolo apostolico et continunicationem ipso facto incurrere, sanctorum Decalogo; quæ ut parvuli, ac rustici alque alii admoPatrum ac prædecessorum nostrorum pluries iterato, dum rudes ex usu et frequentia audiendi addiscant ac nostro sialuto inobedientes el rebelles; nec prius el memoria teneant, præcipimus in quacunque pa23 fraterna correctione et admonitione indigere ræcia diebus festis ad primam missam, servis et puolice el contra publica statula scienter et perii ancillis designatam, sive alia sive subunissa voce cepaciter peccantes, sed publicam mereri coercitionem. lebretur, sicut ad magnam et solemniorem missam, Ideoque jubemus ecclesiasticos omnes, præsertim statim in utraque post Agnus Dei, diebus vero Docuratos, ita sæculariter vestitos pro excommunicatis minicis post pronaon, ut puer alia, distincta el al ab omnibus vitari, a suis vero parochianis atque ab omnibus intelligibili voce Gallica pronuntiel, primum aliis ingressu ecclesiæ prohiberi, nec muissam eorum, utrumque Symbolumnapostolicum, Decalogum ipsum, nec aliud sacrum oflicium audiri. Quod si non ob el mandata seniorum, scu præcepta Ecclesiæ, sicut

habentur Gallice in Iloris ad usum Ebroicensis dio- A mentum, vel aliquid contra vilia el lentamenta vacesis; unde in tabella describi polerunt, ex qua ma lere. Citrum quoniam folus mundus in maligno nib:is prehensa puer illa recitabit. Scimus in quibus- posilus (1 Joan. v, 19), et diabolus solutus est, dam diæcesibus hæc eadem pronuntiari in pronao habens iram magnam, doceant concionatores, el cliper presbyterum celebranlem; sed, sicut in aliis rali nusquam fortasse populo magis hoc sacramenquibus:lain fil, maliimus per poterum proclamari, tum exstitisse necessarium quam nunc sil, et adhorquoniam ejus vos omnes el precipne pueros magis tenluir ut episcopo 28 per parochias obanıbulanti allicit alqne allentiores facil. Non sufficit allem fidei el visitanti, sic:i olim moris erat, pueri el pelle articulos el Dei mandala populo proponere alique presententur ad confirmationem recipiendain, adulinculcare, nisi provideallir at opere compleantur, ios quoque laicos et adultas ul non pudeal recipere et de transg"essione penitentia agatur, vel pana quod decuil ab infantia recepisse. Verum moneant suinaluir.

neminem prius ad signandum cpiscopo offerendum III. Primum itaque curati sint diligentes in agno quam articulos fidei noveril profiteri, el sacramento scendo vullu pecoris sui, scianique vocare nomina confessionis animam repurgarii, quæ Spiritu sancto tim, præscrljin hoc infelici tempore, atque ante ad fidei constantiam sit munieada el corioboipsum in occursum luporum v:dani, orant, olisecreril, randa. 26 increpent singulos parochianos, lil sani siit in VI. In administratione sacramentorum curati vel fi le el caveant ab hzeresi atque infidelitale. Adhor vicarii eam sallem exhibeant lam internam quam lenluir eosilem ad sanciius vivenluill, inslantius externam sanctilitem et reverentiam quam in ipso. oran !um, ad faciendos fructus lignos peuilentiie in B rum susceptione debel a laicis requirere, ne judicium jejuniis, l:crymis, cleemosynis, atque ad frequentius el condemnationem sibi advocent es indigoa exhibidle scramentis communicandum, potissimum de livne, sicut suscipientes ex indigna pari icipatione. aliaris sicrificio diebus solemnioribus, ne in pænam Sive cum baptizanit, sive cuin absolvunt, sive cuin præcelentium peccatorum ipsi in lucuntur ini tenta aliud sacramentum conferunt, justum quidem esset iionen et labentur in hæresim; ut Deus auxilielir, ac pium ab ipsis aliqua præfatione in lingua vulgari arque anima de p æsentia corporis Christi et gratia- cxplicari vini cl viriuiem sacramenti quod ipsis a siun copia in veritale confirmelur. In his ülite.nl concilio Tridentino mandalur. Si tamen, donec aliter omnibus clerus populo pricat el prälnccal; 111 vitam provisum fuerit, ad id præstandum minus sunt idonei, emendel in meli is, preces publicas el supplicationes saliem signorum cxtcriorum honestate ac dignitale adaugeal, altarisque sacrificium quotidie devolius Ostendant res divinas ac sacras ibi contineri, et vocis offerat pro lege, grege, principuni ac populi allla ac gestus honore et gravitate, easdem a se tractari ctionibus, cl periculosis temporibus in quie ucie. el donari. Vasa igitur, linicanina alque omnia exienimus.

rioria signa sacramentorum munda sint el divinilaIV. Mandamus igitur lolo hoc anno quolillie, vel Ich fandam præ se ferentia; ministran!es vero sallem ler in hebdomada cum diebus lesiis, inde Siirainentum cum magna veneratione, allentione ac seu vespere, per omnes ecclesias nostra diæcesis distinctione pronuntient verba et ceremonias opefieri extraordinarias preces el processiones, intra vcl rentur. Calcrum quoniain in his jam sumim extra easdem ecclesias, in quibus præcipue litania de negligentiam multorum alque ctiam contemplum cantelur cum collectis et orationibus, quibus implo. C Sus caperii, statuimus deliquentes non in solo retur Dei et sanctorum misericordia pro conserva it're', sed in corporc debilas 29 poenas suæ nctione fidei ct Ecclesiæ catholicæ, pro principum ac Bligentie el contcinplus luere per injunctas pænitenpopuli tranquillitale, cum illa collecla que is dic lias, Veneris sanctie dicitur pro hereticis el schismaticis, VII. Quandoquidem omnia cum ordine fieri oporvel alia dicatur pro cisilem, ul aliquando quieram el let in Ecclesia, sicut curali el vicarii subsunt epiTranquillam vitam agamus in omni pielule el integri scopo, archidiacono, el decano, ila par est omnes tale ?!. Tim. J1, 2). Ad privatas illas processiones alios preslyacros habilitalos in parochia, sive aliunde præcipiinus curatis residentibus et absentium vica alvenientes subesse curalo, vel ejus vicario, ac nisi riis venire, necnon singulis presbyteris in parochia de coruin assensu quidquam audere in Ecclesia in Irabitualis, atque aliis clericis in pomni pecca:i pænam ipso facto suspensionis a divinis, lil cavealur J'ebelionis et 27 contumacia, nisi in conscientia schismatis in cadem ecclesia occasio. Vidcant tamen justum haberint impedimentum quod in aliud lem illi nic pole talc in suos auxiliarios abuianlur sub pus non potueruni Villerre. Mandamus ctiam singi cidem pæna, quibus eliam mandamus alterius diælis presliytcris nostric dioecesis cujuscunque contin Cisis preslyteros non recipere vel admillere ad ullionis et professionis lil, in omni missa sive publici lum ollicium divinum peragendum, nisi litteras sui sive privata, lales collectas adhibcant sub prædicla presbyteralus a nobis visas el approbalas cum propeni, nisi liat missa quae nullam admiral memo lessione fidci catholicie altulerint. riam. Singulis insuper mensibus, aliquo die festo, in VIII. Neidem ordo ccclesiie intervert:lur, noluus omni parochia atque alia ecclesia collegiala seu con quidquam novi in ecclesias nobis inconsulis introventali, mandamus solemnem process onem fieri, D duci, sive in ceremoniis, sive in cautu, sive in imagrain in urbibus el oppidis volumus esse genera ginibus, sive in oilicio divina, sive in fraternitatibus, lem, ita ut anle vel post illam cantelur missa ill aliis quibuscunque mojis. Noluinus autem, nisi de sancio Spirilu, aut de altaris Sacramento cum maxima inciderit causa el necessitas, plures allas superioribus colleclis, in qua teneantur sub eademi missas in eadem ecclesia simul celebrari, vel plures pæna adesse supra nominali in habilu decenti cum chororum cantus permisceri, aut diebus Dominicis

atque aliis festis, pen lente majori missa, alias priV. Cum mulia sint nobis instituta a Christo contra vaias lieri nisi post Agms Dei, nc præler ordinem lentationes diaboli, 1110 maxime commendallir sit ccclesiic perturbatum, detur quibusdam moræ incramentum, quod ob id confirmationis nominatur, patientibus abcundi, anla publicum sacrum perain quo caro ungilur ut anima ad luclain conforie clum, occasio. Qui contra fecerit, pro rebelle, tur, et caro sig alur ul de Spiritu sancto anima contumaci alque etiam schismatico ab omnibus Dialur, quod tanti fecerunc primi Christiani ut habeatur. sine eo imperfectum ad pugnandum et resistendum IX. Quoniam ul qui probati sunt manifesti fiant, cabolo existimarini Christianum. Sulamic vero astu cogimur zizania cum crilico perserre. el meretricem lia, sicut aliad Christianorum arma quibus expugna haresim 30 cum legitima Christi sponsa Ecclesia llir el rilinditur, ita et hæc contemplui ut essent catholica in eodeni populo el iisdem edibus tolerare, curavil, adeo ul jam non solom a paucis petalur curati ac vicarii primum monearit parochianos a condratio, sed a plurimis non puretur esse sacra Scriptura omnes hæreses tanquam inulieres forni

populo.

carias et adulteras veritatis appellari; nec propterea A adeat, illam nobis significari statuimus a' curato sibi putent essc licitum hæresim, vel minime peri vel vicario, ut ipsi vel alteri pænitentiarii operam culostim hæretica conventicula adire et audire, si demandemus. Probiheinus autem ne redeunti bæreper principum elicia perinit'uditur. Nec enim si ad sis improperetur, sed omnes meininerint conditionis evilan um majus malum lupanaria jubentur esse suæ, ne ci ipsi tententur. libera in populis et civitatibus, ob id fuerit hönesium XV. Sicui renatorum in haptismale, el morien vel licitum patrisamil as uxorem aut lilieros sinere tium regeslim a curatis vel vicariis confici debet, Hapanaria visere el frequentare.

ita mandamus describi nomina deficientium ab EcX. Prielerea dierbaren ipso facto excommunicatos clesia, nec in ea communicantium, quasi mortuorum, a conciliis et apostolicæ sedis Ronianæ pontificibus, ct diem quo cæperiml deficere, ac vicissim nomina qui berelicorum conciones audierint, conventiculis redeuntium ad eamdem Ecclesiam quasi redivivointerfuerint, libros legerint el apud se relimuerint, rum; el slatim ut utrumque contigerit, a curalis vel fraternitatis el amiciliie causa, el non necessita vel vicariis nobis significari per lilleras noslro tis, cum eisdem furiul conversati, ita ut non liceat secretario in civilale Ebroicensi dirigendas. cun ipsis inalrinionjisjungere, mercimonia exercere, XVI. Siin lærelicorum converticulo redeuntes ad eorum artificio vel arte uti, cum eisdem colloqui, Ecclesiam vir el ilxor matrimonium contraxerint el vel habitare, nisi quantum humana necessitas cogit, celebrarint, statuimus, cessahle omni alio canonico vel certa spes ostenditur eus lucrandi Christo, vel inpedimento, ipsis in facie Ecclesiæ benedictionem ex oflicio incuinbil.

SilCrdouslim in nuptiali missa a curilo vel vicario XI. Ne tamen coarguantur catholici, tanquam conferri, ne sa!lem dubitari possil an eorum matrirepublicæ el societatis humanæ perturba:ores ac micnium 33 careat sacramenti ratione et grava. principam lezibus ino! elimites, mone.nl (urali slios Nolumus tamen aliam iuptiarum solemnitatem res parochianos ul læreticos nec verbo nec l'acto offen peu. dant, patiant ir eos liberiale legumi frui quæ princi. XVII. Anica ioler ductos ac pios viros dubilalim pibus placuerant, lametsi non possint approbari; fuil an baptisma a Calvinistis administralum pro oren assidue pro ipsis, demonstrent se de corum vero crecii deberet, quoniam non haberent intensiivpertiliore ex animo dolere, pro corum cor versione nem haplizandi in remissionen: peccalorum; ali si omnia paralos csse agere, ut agnoscantur filii Pa. baptizali parvuli ab ipsis cum representantur EcIris sli, qui solem suum oriri facit super bonos el ma clesia, iteruin essent aqua perfundendi, salteii sub lis (Vauh. v, 45):

conditione assieta : Si tu non es buplicatus, ego le 31 XII. Si quis de parochianis ab hæresi præven baptizo. Alle decisionem apostolicæ sedis liomanæ, tus fuerit, eum curaliis vel vicarius in spiritu leri licuit fortassc cuique in suo sensu abundare, verum latis admoneat, el oinnes intercessores adhibeat quos quoniam posthabitam de hac di!icultale disputaexistimarii quidquam posse ad lapsum revocandum ; lionem et inquisitioncm, felicis recordationis Pius, V saltem doceat ipsa'n uinam esse catholicam Ecclesiam delimvit verum esse baptisma quo ulerenllir Cilvia quam lenemus, extra quam non sit salus; que vei mislil, adhibentes foram cl materiam inscilitam a hoc solo signo cognoscitur esse vera Ecclesia , ac Christo cum intentionr generali faciendi quod ChriChristi legitima sponsa, quod ab omnibus hercicis slus instituit, licct criarcnt in particulari illa inter: semper oppressa sueril et afflicta; semper lanien C pretatione et singulari intertiune ut illi fere omnes landemn obiinuerit, et omnes hæreses, tanquam an hæretici erraruni, relcirca intelligentiam forma cillas, de domo Dei et hæreditate proscripserit, in baptismalis, vel circa aiiquem jus elleclum, ob id qua ipsa sola, lanquam legitima usor, manscrit; baptizalos ab ipsis Calvinistis non itcrunt lingendos lam cerlo sperandum ila fore hærcticis nostri ici.. sub conditione : Si lu non Pis daplizalus, ego le bas poris quam superioribus omnibus aliis ila accidit, plico, quoniam isla ciauzula cssct introducia quando quantumcunque valerent armis, polentia, mullilu ju:lc dubitalur dc facto bap'ishi, qucd ncc publice dine errauliuin, pietatis specie, doctrina ci Seriplu Jicrct ncc sullicientes iesies baberei, ut quando obrarum auctoritale; nihil dici contra Ecclesiam a sletrix, vel alius in necessilale clamı bapiiral cl allirrecentioribus quod ab antiquis illis non dilim, ncc mal se baptizasse, cui soli in l. cie Les jestix credi fieri quo:lsion factum fuerit prius. Punat ob oculos non debct. Idcirco quia lum delicit fac:i probatio, inuigna facinora quibus introducta (s! ct firmarur merilo precipitur illa cautio : Si iu non es buplizanova religio, nec Antichristum plura nec magis exsc lus, cyo le baprizo. Quoniam vero Calvinistit bapilio cranda designalurum, cum venerit Christum aperte zareni in publico caiu, de ipsorum fail non posso negare el oppugnare.

ambigi idem pontifex slaluil, ac male applicari iliam XII. Si parochianus admonitiones non audierit, clausulam baptismali, quod in debiti 34, materia el el exierit ab ecclesia relro post Satanam, curalis forma cum intentione generali publice lieri constave! vicaii is jubeat ab aliis, tanquam hominem bare rel, quod nihil aliud esset quum verum baptisma licum, vilari et ipso facto excommunicatum. Non iscrare, vel in dubium adducere. Quam definitionem lamen des nat ovem perditam quærere omuibus D idem Pius pontifex ante quinque vel sex annos per quibus poierit modis. Quod si vexatio aliqua vel breve ac per internuntiuni apostolicum dignaliis fuil Hortus ipsi dederil intellectum, non exspeciel cu nobis atque aliis qui luin Luterix Parisiorum fungeralus donec ab ipso vocelur, sed ultro sc offeral, bamur concionatorum ollicio signiticare, atque inhialque e:iam cum lacrymis invitel ad pænitentiam et bere ne aliter doceremus. Ne igilur permuillamus, a i reconciliationem cum Christo el Ecclesia; nec de post declaralionem sedis aposlolicæ, jam manifestum 32 quoqusm desperet (quandiu spiraril. Si sine pe errorem in nostra diæcesi inolescere, interdicimus di lentice sacramento decesserit, vel saltem quesieril, omnibus curalis el presbyteris sub pæna suspensioCum potuerit, non sepelialur Christiana sepultura, nis ipso facto a divinis, el suspicionis de schismale Dec pro ipso orelur.

atque hæresi, ne allatos ad se pueros, jam baplizaXIV. Sin aliquando dederit illi Deus pæniten los a Calvinistis audeant iterum lingere suls illa l'am (II Tim. 11, 25):4. oties ingemueril el ad Eccle conditione; sed sine ulla lotione perliciant in ipsis siam relierit, volumus a curato el tota Ecciesia cum omnes alios ritus baptismalis ab illis omissos, quod gaullo excipi, el ad nostrum pænitentiarium pro idem in aduliis redeunuibus ab hæresi agi jubemus, li Jei professione, cognoscenila conversione el acci qui baplismum non in Ecclesia catholicit, sed in p.enda pententia iransmilli. Quamvis autem cor Calvinistarum vel alia simili secla susceperunt. contrituin et bumiliatum non gravelur de peccalu

XVIII. Pricdictum ac compertum semper fuit lie chas publice satisfacere et gravissima quæque sub reses in aihcismum et regnum diaboli desinere, qui ire, si tamen aliquam justam causam allegarii re 0; cratur in filios dissidentie et infidelitatis illicitas diens ab hæresi quominus poenitentiarium nostrum artes et malcticas divinationis, sortilegii et magia,

« VorigeDoorgaan »