Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

fratres, quia pontifex essel; scrip'um est enim : Prin- A corporis separatır. Ramos suos in universam tercipi plebis luuri on maledices (Ibid., 5; Exod. x X11, 28). rani copin ubertatis extendit, profluentes largiter Cum igitar antiquum sacerdotium legis veieris in rivos latius expandit; unum capuit tamen est et origo lanla auctoritate haheretur, et ressentibus Domi rina, el una mater secunditatis successibus copiosa. » Hus mortcu minaretur, quales putaris eos qui con (S. CYPR. De unitate Ecclesiæ). tr: sacer lotium nove legis hostes et rebelles sunt Propter hanc unitatem conservandlam, ut agnus eunira Dei Ecclesiam ? nec pramoneules (id est, veteris irgis qui in figura Christi occiditur in domo præcavenles) Domini com vina:ionem, nec filuri una ederetur, non ejicietis de domo carnem foras (Exod. judicii aliione terrentur. Chore, Datan et Abiron, XII, 46). Caro Christi el sacr: mentum Domini ejici qui contra Dominum Moysen, et Aaron sacerdotem, foras non potest, nec alia ulla credentibus præler sibi sacrificandi licentiam vindicare conati sunt, unam Ecclesiam donins est; banc domum uinitatis penas stalim pro suis conatibus impenderunt, terra hospicium designal, el denuntiat Spiritus sanctis in compagibus riiplis in profulum sinum aperuit, psalmis dicens : Deus qui inhabilare fucil unanimes slanies alque viven les recedentis soli biatus absora in domo (Psal. lxvii, 7). In domo Dei, in Ecclisia Dei buit; nec tantum eos qui actores fuerant Dei indi unanimes habitant, qui concordes el simplices pergnantis ira percussit, sed et cæteros ducentos quin severant. Hujus igitur observatione, fratres charisquagina principes ejusdem furoris a Deo ignis simi, voluit Dominus per unum ædificare Ecclesianı probata ultione consumpsit ( Num. XXVI), ad suam super illum, cui dixit : 711f8 Perrus el super monens scilicet et ostendens contra Deum fieri hanc petram «dificabo Ecclesiam menil, el tibi dabo quidquid fuerint ad destruendum ordinationem Dei B claves regni !urum, el quodcunque ligaveris super humana voluntate conati. Sic Ozias rex cum thri terram, elc. (Math. xvi, 18, 19). Et tu conversus conbulum ferens et contra legem 467 Dei sacrilicium firma fratres tuos (Luc. XXI, 32). Petrus est fundasibi violenter issumens, resistente sibi sacerdote menium cui innititur Ecclesia , fidei eniin illius de. Zacharia (Azaria), obiemperare nollet el cedere, Lent omnia alia membra adhærere, magister enim divina indignationc. coufusus et lejre maculatus est et princeps apostolorum ideo factus est, el pastor lille varielale in frunte (II Parul. xxvi, 18), ea parte diuin, quia in lide prævaluit; cum enim Dominus de lide nolalus offenso Domino, ubi signantir qui Dominum suorum investigaret dicens : Vos autem quem 450 promerentur. Cavendum est igirur, fratres charis me esse disilis (Malth. xvi, 15), respondit Petrus simi, ne cuntra sacerdoles Dei aliquis au leat insur sicuit robustior in lide : Tu es Christus Filius Dei viri gere, ne Dominus illos qui vice sua lunguia!ur velit (ibid., 16), el audita fidei ejus fortitudine, Dominus aspere vindicare. Hi autem positi sunt in Ecclesia dedit ei ui essel fundamentının lidei Ecclesiæ dicens : ad utilitatem nostram ul 1:0 is provideant, uit de sa El lu es Petrus, eic. (Ibid., 18). Et claves babel coeli, lule nostra rationem reddant, et unitatem Ecclesie quia nullus nisi per doctrinami ejus et magisterium ad custodiant, de qua unitate nos Dominus voluit esse culum asp:rure potest; oportet itaque aliquando ut sollicilos, ne per le ia ir:cedentes et schismala fa conversus ad nos cum periclitabimur confirmel; pro cientes per d.v roi (rio.es ab unitate fidei divisi e) enim rogavit Dominus ut non deficeret fides ejus essemus; sic en ini unus Dominus est et unus pastor, (Luc. XXII, 52). Quia igitur magister nosier est Pesic voluit esse unain lumilii et unom gregem ; irus, dominus noster est vicarius ejus : ideo oportet unde Dominus ait in Evangelio: Ei erunt unus grex C

nos adire limina apostolorum, ci dominum nostrum et unus pastor (Joan. X, 16); et Israel in veteri lege papam visitare, el consilium quærere quomodo in ail : Dominus Deus lilus umis esi (Deul. vi, 4). Quod lil et in lantis fluctibus hujus mindi Ecclesiam DoUlls Deus sit in Evangelio ostendit, dicens : Ego mini possumus sine periculo gubernare ; insurgunt el Paler unum sumus (Joan. x, 30). El iterum de enim quotidie tempestates (62) in Ecclesia Dei qui Palre, el filio, et Spiritu sancio scriptum est : El Vellent unilalem ejus dissipare, el discordias semiTres unum sunt (1 Joan. v, 7). Voluit igiiur Dominus Dando unionem pacis exstingnerc. Aggrediuntur pålsios sibi similes existere, úl sicul unus erat, ita stores Ecclesiae, ut capul ferienles, membra commoEcclesia una essel. Onde Dominus in Canticis ad veantur terrore; nec solum enim ab extraneis pallur Ecclesiam ail : Una est columba mea, una est per Ecclesia, sed el a domesticis et a fratribus suis; et jecia mea 443 (Cunt. vi, 8). Hoc unitatis sacra pejora sunt bella intestina a quibus non caVelur, menu tun.ca Donini incoustililis significavit, die quam forinseca qu:e prævidentur. Initio mundi Abel qua scriptum est in Evangelio quia milites qui eum justum frater occidii, Jacob fugientem persecullls crucifixerunt, eu quod de superiori parte non consil est Esilu frater ejus, Joseph venundaliis est a 451 lilis, sed per coluni texla sueral, dixerunt ad invicem : fratribus, a discipulo etiain est traditus Dominus ; Non scindamus enm, sed sorlinmur de ea cujus sil sed nobis non est ignominia pati a fratribus quod (Joan. xix, 23-24). Indumentum Christi de superiori passus est Coristus, nec gloria est facere quod fecit parte integrum erat, quia Ecclesia Dei unitatem de Judas. Convicia corum quibus se el vilam suam colo, id est, a Patre el Filio venientem, et solidar quotidie lacerant non limemus: sustes, et lapides, et firmitatem fidei inseparabiliter obtinebat. Noluit gladios quos verbis patricidalibus jactitant non per, Dominus scindi vestein suam inconsutilem, quia

D

borrescimus. Quid de illis est ? homicidæ sunt apud non patitur violari Ecclesiæ unitatem. Præcepit ergo Deum, nos necare non possunt nisi eis Dominus perPaulus de hac mi ale : Obsecro (inquit) ros, fratres, miseril; el 012 nobis semel moriendum sit, illi per nomen Domini nostri Jesu Christi ul ipsum dica tamen olio, et verbis, el delictis suis nos quotidie lis omnes el non sint in vobis schismati (1 Cor. 1, 10). perimunt; nec ideo nos a proposilo jistitiil dimoveet iteruin : Serrate unilwem Spiri'ns in virculo pacis bimur, quia prop er timorem ecclesiastica disciplina (Ephes. iv, 3). « Quomodo enim solis muli radii, sed non est relinquenda , nec sacerdotalis censura sol. Jumen unum; et rami arboris mulii, sed robur venda. Similes suni diabolo patri sno, qui slatin unum tenaci radice fundalum; et cum de fonte uno postquam creatus est, in Creatore: suum crecills rivi plurimi defluunt, numerosilis, licet diffusa videa ail: Super astra Dei ponam seilem meam, scdebo inl lurexondantis copiæ largitale, unilas tamen servatur inonte testamenti, in lateribus aquilonis, ascendam in origine. Avelle radiun solis a corpore, divisionem super aliitudinem nubium et ero similis Ilissimo (Isa. lucis unitas non c: pil; ab ari ore frange ramun, XIV, 15). Isti enim qui sacerdotes Dei inquietani, in fractus germinare non poteril; a fonte præscinde culum ascendunt, super :stra Dui volunt sclere, rivum, precisus arescit. Sic Ecclesia l'omini luce super morilem testamenti seden ponere, super millperfusa per totum orbem radios suos porrigil; unun bes ascendere, quasi dicas : Super episcopos volani innen luinen quod ubique diffunditur, nec 443 unitas regnare; episcopi enim sunt cæli, asira Dei, iuuns

(62) Subanditur eorum. Viile manum qui, pag.151.

taila venti, nubes coli, llera aquilonis. Cæli, quia A purgat et laval, ne polluta deterius inpuinet, cum
continent al cana Dei, un:le David: 4452 Creli enarran! sorji la sordidum tractel; scriprum est nainq e:
gloriam (Psal. xvIII, 1), etc. Astra, quia de eis ail Mundamini, qui ferlis vasa Domini (Isa. lul. 11).
Doininus : Vos estis lux mundi (Malih. v, 14). Nil Domini elenim vasa serunt qui proximorum animis
bes, quia rore præl'cttionis mentes fidel um com aid interna sacraria perducendas in conversationis
plunni, de quibus dicitur : Qui sunı isti qui al sua exemplo suscipiunt.
nubis volant (Isa. LX, 8). Lałcra aquilonis, quia linie Qualis autem debeat presbyteresse describit Aposto-
limi sunt peccatoribus qui frigili in peccatis eos lus, cum dicit: Oporlei episcopum sine criminc 455
persequuntur, vel litera præbent ail paliendum esse, tanquam Dei dispensatorem, non prolerrum, non
aquiloni, id est diabıla, qui frigus insert hominibus irucundum, non vinolentum, non percussorem, non
peccati, de quo in Cantiis : Surge, aquilo, et fla lurpis lucri appelilorem (Tii. 1, 7). Episcopum vocat
hortum meum (Cant. iv, 16), id esi, ienta Ecclesiam liic non solum episcopum, sed etiam presbyterum,
meam, ul ex virto ia de le habita accipial gloriam. id est, irreprehensilvilem, ex eo scilicei tempore ex
Mons lestamenti sunt, quia in eis est alliludo scien quo baptizains est. « Quomodo (dicit enim Anbrosiu-j
liæ utriusque Testamenii , s::d vos qui estis filii Ec polest præesse Ecclesie, et auferre malum de malo
clesiis defendile Ecclesia'ni. Nenio seducai vos inani ajus, qui in delictum simile corruerit. » Sequitur :
bus rerbis (Ephes. v, 6); adulterari non potest Tunquam Dei dispensatorem. Aliud est dispensator,
sponsa Christi, incorrupta, pudica est. Non perlinel aliud, dominus. Dispensator est servus priepositus
a: præmia Christi qui relinquit sponsaw Christi, ha conservis suis, el dispensator et familia ejusdem
lere.jam no.: plest Deus Pairem qui non babel B domini sunt servi; itaque dispensatoris non est per-
Eccle:iam matiem. Eccle-m qui vuli divisere, re cutere conservos suos, sed exspectare Dominum qui
slem Christi cupit discindere, neino bonus Ecclesiain vindicet illa quæ male acla suit, sed conservis dire
Dei deserit, nec a familia Dei disce lit ; vere, ut ait debet in tempore cibare : sic presbyler populum Dei
Dominus, cogoscent en oves ejus (Joan. X, 14), babet subjecium sibi, non servum. Non decet ergo
omnibus quoque chamal : Qui non est mecum, contra eum esse perterritum familie Dei, sed humilem,
me esl, et qui non colligii mecum, dispergi: (Lur. !1, quereniem ad modum villici boni quid prosit pluribus.
23). Triticum non rapii venlis, nec art orem solida Nur iracundum. Iracundus est qui semper irascit:ir
radice fundalam procella subveriil. Imanes palie el ad levem repromissionis aurain atque peccati,
tempeslale jactantur, invalide arbores 453 iurbi quasi a vento folium, commovetur, ci revera nihil est
vis incursione vertuntur. Apparent filii Dei ui ens lædius prxceplore furioso: qui cum debel esse mail-
slantes in fide cælestis Pa'er remuneret, ut in cælis suelnis, et secundum illud scriplum est: Servo autem
unus Deus el una Ecclesia unnin ellicia!it in sacula Domini non oporlel ricari, sed humilem esse ad omnes,
$9culorum. Amen.

docloremi, palieniem, in 456 mansuetudine erudientem SERJIO II.

ens qui contra noverunt al., qui esisluni) ill Tim. 11,

21). Nie e diverso corio vuli, trementibus labiis, AD PASTORES ECCLESI.E.

ruga fronle, effrenalis conviciis, et errantes non lain

a: bonji retrahil, quam ad malum sua severitate præDe officio pastorali.

cipitat; unde Apostolus : Non reddentes malum pro Vir pisloribus qui dispergunt gregem pascua wele. ( malo (1 Perr. 111, 9); el iterum : Non occidat 'sol Idio luc dicit Doininiis Deus Israel ad pastores

siper iracundium vestram (Ephes iv, 26); el Dominns: qui piscuni popuruin suum : Vos dispei sistis greyem

Mihi vin:dictum, ego retribuum, dicit Dominus (Run. 111?xm, ejecisiis eos, el icon visillis is eos; ecce ego i isi XII, 19), el Salomon : Melior est patiens viro forir, ei tabo super vos maliiium studiorurn vestrorum (Jer. qui doininatur animo suv expugnatore urbium (Prov. PX111, 1, 2). Aulile, fratres charissimi, super vos

111, 52); Non vinolentum. liirpissimum enim presliy. sententiam comminantem , sed qui peccatoribus

lerum vino deditum esse. Ebrietas excæcat rationem, comminatur vull ut convertantur, Mindat Dominus

Wide Salomon : Vinum er mulieres apostatare inciunt viobis per Jeremiam prophielam quia gregem suum

hominem (al., sapientes](Eccli. xix, 2). Præterea ge..e. vobis pasc nilum, regenlum, cilstodiendum commi rist luxuriain; inde Apostolus : Ei noliie in iari seral, ut a lupis insidiantibus eum defenderetis, ut vino in quo esl luxuria (Ephes. v, 18). Vino inebriandiis ciis jejimos cibo cælestis rerbi reliceretis. Unde Loth jacuil cunin filiabus, vino Samson inebrialus a Doninis in Evangelio convoculis discipulis suis ail : meretrice traditus est inimicis. Et Isaias : Ui quid Misereor lurb quia (ms. qui] non habent quod man

consurgiis mane ad ebrietilen sec andum, el polanduin ducent, el ideo dimiliere eos jejunos nolo ne deficiant usque ad resperam ut vino æslueiis. (Isa. v, 11). In in via (Matth. xv, 32). Jejuni sunt in via quibus in veleri quoque lege præceplum est sacerdotes cute boc mundo tion apponitur prædicationis mens:t. ingrediuntur templul ministrare Deo, vinum omnino Miseratur Dominus cum predicatores mittit; vos

non bibere (Levil. x, 9.; Num. vi, 3) Si ergo absties is discipli Domini inissi ad reliciendos jejunos.

nebalur a sacerdotibus aliquan lo lepiplum secundumu 454 Quid ergo, fratres? Ecce conqueritur de vobis p) legem veterem ingredientibus, quid dc vobis dicenDomimis; pastores lupi eff ci sunt. Comminalırigitur dum est qui quotidie ad altare Dei acceditis, cum Dominus : ; astoribus qui dispergunt et dilicerani quanta sobrielale vivere debctis? Non percussurem. gregem populi mei. Dilaceratis quos pascere debuisti, 457 Post vinolentiam prohibet percussionem; soiel ccce ovis fit esca pastoris. D.Lcerant quia, cum sint enim ex vino jurgium procreari. Non debel serviss mali sibi eos incorpora:.1, malos el sibi similes efli illius ferire qui præcipit : Si quis percusserit te i:: ciendo dilacerant quia ad punitionein duciint; dis inuxillam, præbe ei el alteram (Matth. v, 39). Non pergunt quia ab unitate Ecclesiæ dividunt. Sed lurpis lucri appeiilorem. Turpis lucri appelitas a allile quid vobis Dominus comminalır : Ecce ego presbylero debet esse a jenus; sunt enimi multi dorisitabo super los malitiam studiorum vestrorum. celles que non oporlel lurpis lucri gratia (l'il. I, 11', Dominus visiliti mala alicujus cum ea punil, unile el palanll qua’slum esse pietuien (1 Tim. vi, j). ali in psalmo : Beatus rir ciii non impulubit Dominus Forsila:l enim plures inter V:s siinid qui oflicient periculum (Psal. xxxi, 2). El quare puniet Dominus presbytcratus non propter Deunt, ses propier terresicerdotes , subjungit : Namque sacerdotes polluti nam commodum accipere priesumpserunt; sed lii sillil, et in domo mea inveni malum eorum (Jer. XX111, qui terrena lucra mayis quierunt quam Deum, rece11). Poli!li sunt peccatis, quos mandos esse decerel, perunt mercedem suam (Milih. vi, 2). quia mundos alios facere debeal; oportet enim Sl::lta lurpia lucra possunt nolari in sacerdo:ibus, manum (03) mundam esse qui maculas polluti rasis qui nec canare missa!!!, liec baplizare, vc! mortum

(6) Subauditur ejus. Vide tempestalis qui pig. 40

[ocr errors]

sepelire, nisi accepto pretio, vel promisso, vel exacin, A COOL. Ta p:inis jube! quod sacrdo: rippus non ole. völunt; Quærunt enim quæ sua sunt, non quæ Je: 11 rei bostiaDomino. Carcu, s ce dos est qui ScriChristi (Philip. 11, 21); curam animarum gerunt, nec pure sentcriliam 10:1 in el ig I, el qugr us is salutem animaruin quærunt. Cum aliquis moritur doct. i 2 vel operis extra ii per ignorant am iesit. subjeciorum, non tam volunt ejus salutem quam De talibus scriplum et per l aiam: Specnlı toros mortem; mortem cupiunt parochiani, quia sibi ex Jerusal m caci omnes (Isa. LVI, 10), scilicet qu morie credunt contingere aliquid commodi, hæc debent providere Ecclesiic Dei el ers ducere, væri sunt ergo lurpia lucra. Præterca fiunt quidam eorum siini, id est, ignorantes Donini pra cepia.Quam digrie seneratores, qui feneralores eiconmunicare solent. i-li a sacerdotio resnorentuir qui populum Dei regere Si senus crimen in laico judicatur, nonne plusquam nesciut, nec quid docere debcam cogio cu: t; ailenim scelus in sacerdole depuilari 458 debet? ideo in Dominus : Si Circus circum ducul, nonne amio in foPsalmisla dicitur : Qui pecuniam suam non dedit ad veam caduri? (Muuh. xv, 14.) La pricisidium peccata usuram, munera superinnocentem non accepillms., amborum cadunt, quia ambo viam veritis ignoranl. accipitl (Psal. xiv, 6); qui si non accipiens landari 461 Hujusniodi pastoribus Dominus in Evangelio debel, lunc accipiens debet vituperari. Turpe etia... ali Vus eslis cæci duces orum. (lbit , 15). S cerlucrum in canonibus censelur, si sacerdos vel cleri dol s vero Dei debel'esse prudeniles in Scripturis, cils emat annonain vel vinum, ad hoc ul plus vendat. u de gregem Domin: pascani, el inde contra inporn Nogotiator enim est ex sacerdote, sed ait Apostolus : spirimi ilem se murjan ; wide Salomon in Canticis Nemo militans Deo implicet se sæcularibus negotiis il tandando oculos Ecclesiæ dicil : Oculi ejus columbie Tim. II, 4), sed tanlının viclu contentus esse debet; } super riros aquarum (Canl. 1, 12). Corii Ecclesie el iterum ait Apostolus : Qui altario serviunt de pastores sunil qui debent excubare circa giegem Doaliario virant (1 Cor. ix, 13); dignus est enim opera inini. Columbir esse icuntur qui innoce::le's db iil rius mercede suit (Luc. x, 7). Dixit: De altario virani, esse cl simplic's in consideratione Sır.pluraill'n, pon dixil, divites fiant, victum laulum haheall', 116 ne sanum intellectum aliquem hæretica sentei la colligit inde pecuniam ; unde Dominus millens di Corruparil. Su, er siruos aquarum describuntir. scipulos ad prædicandum jussit ut neque sacculim, Per rivulos, Scripturarum intelligiilir sentent : neque peram, neque zona: lerrent (Luc. x, 4), sed Diversi rivnli diverse sunt sententiir. Na!!! a columbie de rebus subjectorum viverent, dice::$ : Ederiles el est juxta fl:senia labitare, ei veniante accipiire :c libentes quæ apud illos sunt (ibid., 7), despicienics clieall units meriendo insidia, cjus (Videre. Eodevu civilias terrenas, debent alias quærendas annuti:re. miodo 12:10:es ad municionem Scrip'ırarum contri si causa harum divitiaruin lanium predicant et pa vi boli insidias deient lecl rere. Sequitur : Si Sivri's fiunt, ab illis cælestibus se privant. Uncle cluudiis fuerit non offer i Deo hus i is. Clini'u ; u um Gregorius . « Si quis ideo prædical, ui hic vel laudis periem label recium et alio clansiral; linc ciau o vel muneris mercedem recipial, tierna procul dubio pastores illi comparantur qui parlim recte int llimercede se prival., Dux autem ex hoc oilicio mer ces geario pergant, in partea ale prælicanı ; hinc

Bercedes debentur, una in via, aliera in patria; Ludd. alleu claudicationen Cel's Jacob claudus przfiilial que nos in labore sustenlel; suiicel victus; kumtii in corporc, quia opalus lsracl, ver en e aia 459 que nos in morle remineret, sc.licet Ciri-lo, claudica vil mente; bene sentiebat d 463 gloria. Non ideo laineni prelicare delel lil in loc Cliris'o cum hominem pular:1, sed male ciim Deues

С leirpore miercelen recipiat, sed idee mercedem reci. noi: in:elligeret. Qui autem clau licant in fide ren (pore ut predicare valeat. Sed quid nos, o pastores ! vendi sini a sacer. 0:0,1e alios quos rezere debelot agimus, qui merceiłem consequimur, et tamen operarii claudicare faciauit in eodem viris. licitaqua!!) sunts; fructus percipimus, el lanzen in Sequitur : Si prvo 11:50 prerii non ofercie Deo 12. przedicatione minime laboramus? Ecce ex oblationc sinis. Nasus in divina pazina d'screio em sigiliral. Ti Jelium vivimus, seil quid pro animabus fidelium naso enim bonus el maliis oder discernitur, une facimus ? Merito dictum est de nobis per prophelin: Salomon ail in Canticis describens Eclesim : Nu. Peccała populi mei come:/unl (Ose. iv, 8). Peccala sus luus sicul lurris Libani quæ respicit contra Damapopuli comedunt, qui peccata delinquentium tolerando scum (Cant. vii, 1). Nasus E clestie sunt doctore; Fovent, le temporalia bona amillant. Peccata populi sancli, qui noverunt redolentem catholicæ fidui tincomedunt, si ex oblationibus vivunt, et tamen pro cuinam discuterejab hæreticæ pravitatis setore. S.(offerentibus nihil faciunt. ltaque, fratres charissimi, ul lurris Libani siint. Libanus il!ons est, el interprede vobis conqueritur Dominus et comminatur; ita es lalur candidatio. Turris Libani sunt corivres, quie altera parte instruil vos Apostolus. Considerate erzo, defensio et refugium sunt lideliuni. Qui respicil conil.id pensale si merilo fiat de vobis hæc querimonia, li Damascum. Damascus interpretatur polus sanguinis, mele minas prævenientes ex justila. Probate lales sanguis voluptates corporis designat ; Daiuasclis estis quales describit Apostolus, ut qui nomc'h izitur mundum designal, quia sanguine, id est vo. arcepistis sicerdotis , rem nominis reiinere sli luptatibus corporis, delectatur. Turris vero illa, idd lielis.

cst, sancti doctores mundo contrarii sunt, et ideo)

D
SERMO JIL

contra Damascuin dicitur respicere. Sed redeamus

ad propositim : Si aliquis purvo nasu, id est, paiva AD SACERDOTES.

discretione fueril , scilicet ut bene discernal in miLoculus est Dominus ad Moysen dicens : Sacerdos liisicrio quid sit faciendum, vel quiil non sit facienqui habet maculam non offeral hostius Deo; nec acce dum, el bene discernal 463 quo spirili unulidet ad ministerium ejus, si cæcus sueril, 460 si quodque agalir, sive bono sive maligno, non cluudus, si parvo, rel grandi, el torto nuso, si Tracto est dignus sacerdotio. Putabit quidam Lona esse pede, si manu, si fuerit gibbosus, si lippus, si ulbugi quæ mala sunt, si vera discretione ca:U. s.l. De nem habet in oculo, si scabiem jugem. Oninis sacerdos hac discretione dicit Apostolus : Alii datur discriqui habueril maculam non accedal offerre hostias Do. tio spirituum (1 Cor. xii, 10). Sequitur : Si mino (Lev. XXI, 17, 21). Homo qui suerit leprosus grandi el lorto naso fueril, non offerat hostius Dev. non vescelur de his quæ sanctificula sunt Domino Grandem pasum habet qui in imnujoleralain discrellev. XX!1,3). Fratres charissinii, hæc omnia quae in tionem evagalur, sicut quidam qui ultra modum sinveteri lege de sacerdotio jubentur , ad nostrum gula persequuntur, quibus ait Apostolus : Non plus sacerdolium spiritualiter intellecta pertinere videntur.

sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem Ibi vitiosilas carnis in sacerdote damnalur, hic vi (Rom. xi, 3) ; dum enim aliquis ultra modum arcuna tiositas mentis per corporis vilia siguilicata indica - divina insecialur, incidit in errorem dum non polur. Videainus ergo per singula, quos vitiosilas lest adipisci intellectu quod inves:igabal , sed ul aid Bientis a sacerdotio removeri præcipiente Domino Dominus : Si quid residuum fuerii igne combure.ur

ve

(Exod. xii, 10), scilicet illud quod sciri non poterit A scilicet angelorun et aliorum ordinum. Vos estis Spiritui sancto tradalur. Si fracto pede vel monu lantæ dignitatis, quo:l in curia regis cælestis Samifueril, non oferal Deo hos/ins. Duous pedibus dic liares estis, consilia ejus cognoscilis , unde dicit in iur fidelis viam Domini ambulare, dum quod docet Evangelio : Jam non dicam vos servos, sed amicos, ore, sudet opcre complere ; halel aule. pedein quia servus nescil quid facial dominus ejus. Vos fractum qni vel prælicai tantum, el opere non com autem dixi omicos, quia quæcunque audiri a Patre plel; vel opere complet, sed aliis non præd cat. meo nola joci vobis (Joan. iv, 14). Vo:,is injungit Uicrque aulem a sacerdotio removendus est, qui vel precepta sua ul aliis dicatis , et tante etiam la1:acel verilalem aliis, vel cujus vila dissentil licis. iniliaritatis cum Deo estis , quod ex consortio ejus Qui beie praedicant it male vivunt notat Dominus el participatione dii vocamini, unde per Psalmiin Evangelio, cum dicit : Dicunt el non faciunt slam : Ego dixi : Dii estis ( Psal. XXV, 6.); el ad í Matili. xxiii, 5). Sacerdoti 464 autem qui prædi. Moysen ail : De eo quod ad juramenium deducencare cessil ila Dominus per Ezechielein 11. jnalur : dus est, applica cum ad eos, id esi ai sacerdoFili hominis, speculatorem dedi je domus (al., domu] les : sed quid valet bonor isie, isla sublimitas, si Israel; nudies de meo ore verba mea, el anniina cam vertilis in superbiam ? Sciatis hos omnes, fra. riubis eis ex me : Si dicente me ad impium : Morie tres mei, quia si superbjatis, ipsa exaltatio erit morieris, non amuntiaveris ei ut avertidier a via su i vobis ruina, sicut scriptum est: Dejecisli 467 eos impin et vivat; ipse impins in in quilule sua morietur, dum allevarentur (Psal. LXXII, 18). Non dixit : Desanguinem autem ejus de manu lia requiram, id est, jecisti postquam allevali sini, sd dum allevurentur, animara ejus. Si auiem annuntiaveris impio, el ile non et dum temporali honore suffiti foras videnie fuerit conversus ab impietate sua, ipse quidem in ini- B surgere, intus cadunt ; hinc iterum dicit : Deficien. quilale sua morietur, ill aulem animani luam liberasi tes ul fumus deficiant (Psal. LXVII, 2). Fumus (Ezech. III, 17, 19). Rilem significat manis quod quippe, ascendenco deiicii, et se dilatando evanescid, pes, manus enim operari, pes ambulare designal; sicil est sublimatus dun superbis, quia de ostenambulare vero et operari in divina pagina islem est. dilur ut altus sit, inde agitur ut non sil; et ilerum : Sequitur : Si gibbosus fuerit, hostias Dco non offeret. Deus meus, pone illos lll rouum (Psal. LXXII, 14). Gibbosus sacerdos est quem terrence cupiditatis Ruta quippe ex posteriori paric atiollitur et in al. pondus depriinit, et tardius ad superna intendit;

lioribus cadit l'úsier ora nobis sunt bona praseira dum enim ad infima inbiat, incurrus gravitatem tis lo.i quierelinquimus ; anieriora alleur sit sollicitudinis quasi pondus sustinet. Quod vere dives älerna ei permanentia ad quir' vocanrur, Paiko inbians terrenis gibbosus est, hoc designavit Dominus allestante qui ail : Qux relro oblinus, in ea quæ in Evangelio, dum camelo qui gibbosus est divitein sunt priora extendens me (Philip. 11, 13). l'eciaa varum comparavil, dicens : Sicut camelus non 10 lor vero in prosperitate präsentim gloriatur, ex ies: transire per foramen acus, etc., (Math. 111, 24; posterioribus elevalur, in anterioribus, id esi in Marc, x, 25; Luc. XVIII, 25). Quod omiies sacerdotes celestibus, corruil. Etiam alia sublimitas vobis a student avariin oi a propheta usque ad sacerdotem Dco concessa ; permillil à vobis corpus Domini runcii faciunk dolum (Jerem. vi, 15). Sequillir : Si tractari, sanctificari, el de pane corpus suum lippus fuerit, non offeret hostias Deo. Lippus est qui sera benedictione fieri. Magna dignitas ! magna poquidem ingenium ad cognitionem veritatis 465 Tentia ! sed videle ne hec poiestas verliur vobis emillil , sed boc vivendo carnaliter obscurat ; C in damnationem , qui si indigne tractatis, si insunt enim quidain qui bene studere possunt divine digne corpus Domini accipitis, rei corporis et sanpaginæ, el bene intelligerent si vellent, sed inten i guinis Domini crisis ; sicut ait Apostolus : Quivoluptatibus ingenium obscurant, el vivendo in cinque manducareril (1 Cor. II, 27), etc. Proiel sordibus luinen ingenji deturpant. Albuginem habel luiem seipsum, clc. (ibid., 28). Probatum jubet in oculo, qui cum sapiens sil, arrogantia sapientiic accipere : Budamini 458 qui feriis 118i Dovel justitiae nebulam atile oculum ingenii ponil, el mini (Isa. III, 11). Itaque nulla luxuria, nulla cuni pillal videre cxcus est et insipiens, ascri immunditia sit in vobis. Legimus quoi sacerbendlo sibi non Deo quod novit ; vel, iste habet dotes veleris legis quibus licitum erat habere maculam in oculo qui intentus terrenz sapientie nxores, in templo anno vicis sue habitare precepti non divinæ, pulit se sapientem esse ci sit insi. sunt, el ab uxoribus abstinere, quia seripium est : piens, unde scriptum est : Sapientia hujus munii Estole sancli, quiu sanctus sum ego Dominus Deus siullia est apud Deum (I Qur. lll, 19). Jugem vesler (Levil. xi, 44). Quando magis igitur li sacerdoscubiem habet, qui aliis criminalibus nec pænitel

les ex die Ascensionis sue

debent pudiunde fædalus esi. Onnies istos , fratres charissimi, citiam qui sacerdotium sine successione habent , ab officio sacerdotali jubet Dominus rei overi, vos el assidue serviunt; el cum Apostolus dicat laic's : autcm qui sacerdotii nomen habciis, caveler.c Absinete vos ad tempus ut varelis oralioni (1 Cor. pro omnibus istis dignitate oslicii inveniamini in VII, 5), multo magis sacerlois, quibus orandi et digui.

sacrificandi juge oflicium est, debet a luxuria jigi. SERMO IV.

D ler abstinere. Venil quadam die David csiricus adi

Achimelech sacerdviem, et ail : Da mihi aliquid AD SACERDOTES.

cibi; at ille inquit : Non habro panes laicos ad Labia sacerdotis custodiunt scientiam , el legem manum, sed tantum sunium panem ; die mihi, Simit exquirunt ex ore ejus, quia angelus Domini exerci mundi pueri lui a mulieribus? Suni ab heri el nu. Tuuin est (Malvi, 7). Audite, fratres clarissimi, quan diusteriius , el prerunl vasu puerorum sanchi. Devil tuin thesaurum Dominus vobis conmisil, el quanta ergo ci sacerdos sanclijica um panen (1 Reg., (lignitale nominis vos honoravil; thesaurum scieri xxi 4-6). Si ergo sacerdos interrogavit ulruin lije vobis tradidit, 466 et hominem angelum mundi érant a mulieribus in die al panem provocavit; ait itaque Malachias (ms. Salomon) : Lubia positionis accipiendum , quid sacerdoil's debent sacerdotis custodiunt scientiam ; sed quia propter facere assidue propter corpus Domini accipienduin ? eum solum non sibi commendalur, sed ut aliis Sed quia non vullis digne acı ipere , dicit Apostolus diffundalur, sicut ipse ait : Sapientia abscondida et hæc incommoda contingere : ideo inter l'os sunl Thesaurus. abscondius , quae ulilitas in uirisque ? multi infirmi et imbecilles (1 Cor. x1, 30), eic. ltaque (Eccli. xx, 32.) 1.leo adjunxit : Ei legem exquirunt 469 mundo vase, mundo linteo corpus Domini homines er ore ejus. El dignum est ex officio ejus' tractare, ne de vilitale hospilji irascatur Dominus impositum ut alii ab eo verba Domini percipi.:ni, juste. De reliquiis etiam, fratres charissimi, proviquia angelus Domini exerciluim est, id est, nuntius dere vobis debelis, ut in maxima reveientia pignora et missus Domini Sabaoth, est exercitium, sanctorun habeatis. Audite quid ail Grägorius, de

sertare

præsumptione imciandi et videndi reliquias. In A sequendo, seil olum persecutus est maxime sessivit, Romanis (ait) partibus et louins Occidentis omnino quia majorem coronam donavil. Nolte ilaque, fratris intolerabile est, atque sacrilegum, si sanctorum cor charissimi, persecutionibus ferreri, sed laborale, pora tangere quisquam voluerit. Quod si præsum sudale ab hoc tumullu nunti animas miseroruin pserit, certum est quod liæc lemeritas impunila mullo eripere, converlen lo quosilam ail vitam conte... mo:lo remeabit fal., remanebit ). Namque ergo cum plativam, 472 quosdam'ail activam. Imi amori quidam circa beatissimum B. Pauli corpus melio Jacob qui habuit duas uxores Rachel et Liam, el rari voluit, quia necesse erat ut juxta sepulcrum prius Lia.n , deinde Rachel. Lia e, at lippa, el'Rillius altius effodi debuissel, prepositus loci illius cbel formosa; de Lia multos, de Rachel pilicos fijo; ossa aliqua non quidem eidem sepulcro conjuncia, habuit. Iste servavil oves Lubin, et conce.sil ci reperit, quæ quoniam lerare præsumpsit atque in Laban pecora varia. Ille autem accipiebal virgas alio loco ponere, apparentibus quibusdam signis populeas, et decorticabal eas in parte, ita ut variæ subila morte desuncius est. Præter hæc Pelizinis essent, el ponebat eas in canalibris ubi effundebilur præposilus dum similjier aliquid circa corpus B. aqua in conspectu pecorum, iil, cui concipereil. Laurentii meliorare volebal , dum nescitur ubi fetus essent similes virgis; itaque plura crant varia sineti corpus esset, exquirunt, et subito sepulcrum quam alba, vel nigra, et sic major erat nulliliid: illius ignorantibus (ul., ignoranter apertum est; pecorum Jacob quam Laban (Genes. six). ll.ee el hi qui præsentes erant monachi, alqne labori historia exspecial vos, et ostendit quid debe: lis bani, el mansionarii qui corpus mar yris viderunt, facere : Laban diabolus, Jacob doctor quilibet Ec. omnes infra decem dies defuncti sunt. ? (GREGORIUS, B clesize, qui pascit oves quas pascebal diabolus. Die lib. u Reg., ep. 30.) Itaque, fratres, non lepiere lilie, due vitæ: Rachel significaal vitam contemplasant reliquiæ sanctorum accipiendæ, nec lractame. livam quæ pulchrior est, Lia, activam, quæ geilerat De pænitentibus similiter male agilis qui non pec (add. plures ! filios quam contemplativa. Jacob cala 470 hominum inquiritis, et inquisita non excorticabat virgas, id est, sententias divinas quicorrigilis, ucc nobis ostendilis. Sed ego dico vobis in busdam subtrahendo..... [1. sensuml allegoriie , Spiritu Dei , ego liberabo animam meain, sed Deus aliis non, Qui semper laborai lit filios diaboli suos de manu vestra requiret quia vos consentitis; dixit facia'. Sic, fratres chiarissimi, laborate in grege Doenim Anibrosius (64) : ( Assentire est non repre

mini , quosdam per vitium coolemplativa tu gene. hendere, cum possis; » ait autem Apostolis : Qui rando, alios conjugalos p.-r vitam aclioni-, lil, detalia agunt aigni sunt morle, non soluin qui ea la ceplo Laban, id est diabolo, ad terram 473 prociunt, sed qui consentiunt facientibus (Roin. 1, 32). missionis cuin ovium magna multitudine re eatPræierea non audelis reprehendere quia eadem sie lis, ubi Dominus noster Jesus Christus regnat cum pius agilis, sicut ait Apostolus : Qui alium doces, le angelis et sanctis, per omnia siccula sitculorum. ipsum non doces; qui prædicas non furandum, luru Amen. ris : qui dicis non mechandum, mæcharis (Rom. 11,

SERMO V. 21, 22). Sed dicitis : Persecntionem patimur, bella lole

AD SACERDOTES. ramus , omnia perturbala videmus, non possumus

Qui descendunt mare in navibus ancienies o eroiico. gregem Domini custodire. Ecce mercenarii esse ap.c nem in aquis mullis; ipsi videruni opera Domini parelis, qui veniente lupo fugitis. Audile quid admid. et mirabilia ejus in profundo. Dixii, et sletil spiriliis nel Dominus : Nolile mirari si odil vos mundus (1 procellæ, el exaltari sunt fluctus ejus. Ascenduni usque Joan. 111, 13). Si mundus vos odil, scilole quia prio ad cælos et descendunt usque ad abyssos, anima rem me odio hubuit. Non est servus major domino eorum in malis labescil. Turbali sunt el moli sunt suo; si me persecuti sunt el vos persequentur. Si sicut ebrius, et omnis sapientia eorum devoralu est de mundo fuissetis, mundus quod suum eral diligerel (Psal. cvi, 23-27). Conqueritur Dominus per Daviil, (Joan. xv, 18-20). Quid ergo fratres essequeremini Iratres charissimi, de nobis sacerdotibus quibus (f. queremini)? Nonne estis inembra Chris. i qui non gubernaculuin Ecclesie si coinmisii, et opera el veni ministrari, sed ministrare, et dare animam suain consilia sia revelavit, quoniam n'avem suam male pro ovibus suis? (Matth. xx, 28; Joan. x, 11.) Bcati guberuamus, nec in die serenitalis, nee in die proqui persecutionem patiuntur projler justitiam. Gandere celle discreti sumus. Ait enim : Sacerdoles qui el ea sultate quia merces vestra copiosa est in cælis descendini ab altitudine contemplationis suie ad (Malth v, 10, 12). Nolite igitur de lalibiis onnino mare, id est, ad pericula bajus mundi tolerand, po. (ut ait Gregorius) 471 conturbari, quia qui post siti in navibus, id est, in Ecclesiis regendis ordinati ; lios vixerint deleriora tempora videbunt, iia ul in qui enim curam regiminis assumit populis Dei co:comparatione sui temporis felices nos æstinient descendit, el mare ingreditur, quia Ecclesia Dei dies habuisse (65). Maxima corona est bonum esse mullis fluctibus tribulationum circumvallalur; et inter malo.. Audite quid Dominus ail ad Ezechie quare descendant subjungil, facicntes, id «si, a:l boc Jem : Fili hominis, increduli ei subversores sunt le

D

474 ut faciant operationem in aquis mullis, id est cum, el cum scorpionibus habitas ( Ezech. 11, 6). El in populis multis; unde Joannes : Aquæ muliæ, po-, Job ait : Frater sui draconum et socius siruthionum puli mul.i (Apoc. XVII, 15). Operari debent quiin (Job. xxx, 29); et Paulus : In medio nationis pravce el operarii vocantur, juxta illud : Messis quidem inuliai, perrersæ , in:er quos lucelis, sicut luminaria in mundo operarii vero pauci (Matth. 1x, 37; Luc. x, 2). Open(Philip: !1, 151. Sed sunt quædam quæ oporlel rari debent quia nomine increpationis vilia deberit equanimiter tolerare, quæ lain vero quæ oporlel a mentibus hominum exstirpare, el grana virtutum mansuele corrigere, sicut Ecclesia ail in psalmo : seminare; operari debent in a juis multis , quia S: pra dorsum meum fabricaverunt peccatores (Psa!. retibus præceptorum Domini homines de profund') CXXVIII, 3), in dorso quippe onera portantur. Supra bujus sæculi eripiendo piscari, unde Dominis Peiro dorsum meum fabricaverunt peccalores, quando cos et Andreæ : Faciam vos fieri piscalores hominum quos corrigere non possumus patienter portamus. (Malih. iv, 19); el ni posint el sciant sapientir Ego Abel esse non suspicor qui Cain non babueril. operari revelavit eis Dominus Scripturas, ait ei.in : Boni, si sine malis fuerint, perfecti esse non possunt, Ipsi viilerunt opera Domini.Ipsi vidierunt in Scripliiquia minime purgantur; hoc est malus bono, quod ris opera Domini, quomodo omnia crearit, quomodo fornax auro; hinc dicitur : El major serviet minori bomines l'ejimendo recreavii, el criera innumer: (Rom. 1x, 13). Esau nunquam servivit Jacob, nisi per bilia opera ejus, viderunt ctiam mirabilia ejus, id est,

(64) Ambrosiaster, non Ambrosius in c. 1, ail (65) lia fere Bernardus in cpist. 25 ad Hugonem Rou.

Roiom. archiep.

« VorigeDoorgaan »