Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

111m silam, ubi Dominicis diebus el festivis diebus A

391 De monitione episco;1. saliclorum Gloria in excelsis Deo canitur, quia san

Post Evangelium quando episcopus dicit : Domiclos per Doninicam resurrectionem gloriæ angelorun

nus robiscum, incipit aliud Officium (55), Oremus recolil. Retro in eadem parle ministrani, quia,

dice:do, moncl unumquemque ad se redire, conquamvis in hac vita fideles adhuc positi sunt, Christi

scientias suas discutere, seipsum dolocaustum Dco lame! ælernitati semper intendunt , ut ipse dicit :

oflerre. Qui mihi ministral me sequatur (Joun. XII, 26).

Quid significel corporale. Quando episcopus , dicendo Dominus vobiscum, salilat populum, ei faciem suam præsental, excepto in Sindone, id est, corporali imposilo aliari, admo. uno loco, ubi demonstral devotionem intentissimam liculus ministri, vel populuis, ait sint wundati ali quam habet in offerendo sacrificio. Hac quidem vinui cupiditate carnali, sicut illud mandalum est a episcopi salutatione et responsione internus affeclus milurali viri:liale el humore. Illud splendet nitore, utriusque delict esse. Prima salutatio episcopi isti virtile. Postea canlanie choro, susceptis oblasiguilicat salutationem Christi ad disipulos post lionibus a populo, episcopus revertitur ad altare. resurrectionem. Oratio et bencdictio episcopi Christus, suscepris filelium v. tis, fidelium Turbis anle sessionem Christi [f. del.}., significai illid canlanibus llosanna in excelsis, uli eral necessc in lempus quo Christus benedikit di cipulis suis proximo immolalirus, intravil in templum. Oblatio ascensurus in cælum. Sessio episcopi signi panis el vini significat pia desiileria sive per imno, fical sessionem Christi post ascensionem ad lationen, sive per vivam hostiam. Deinde levat 389 dexteram Patris, sesso ministrorum, sessio- B episcopis manus il sint mundo a lerreno pane, at nem eorum quibus dicitur : Sedebilis et vos super orat ante altare il sit diguus a:1 inimolandum sacrisedes duodecim (Halih. xix, 28). Per Epistolam pre liciuin, ne fiat illi sicut factum est in Bellisåmitibus, dicationcm Veteris Teslamenti quani humiliorem in quibus qui non inuerunt videre arcam Domini jutelligimus. Responsorium ideo dictum, quod uno occisi sunt de populo LXXV viri, de plebe i millia incipiente cateri respondeant, prædicatioiiem Novi (I Reg. vi). Thuribulum quod superponitur orationi Testamenti quæ excellentior esi; lectores el canto signilical 392 Christum, per quem sibi propilielur res ad officima surgenles segoria Domini hale.it,

Dominus. sicui illis dicitur : Negoliumini, dun venio (Luc. x18,

De commissione vini el aquæ. 15).

Comoristio vini et aqua, conjunctio Christi est et Quare responsoria allius lectione dicuntur.

Ecclesiæ. Prima secrela significal illud tempus Responsorium altius lectione auditiir, ut si quis quando Christus venit ad diem festum non manileobturalis auribus cordis non excitaluir depressa ste sed quasi in occulto, vel illud quod in Christo adinonitione Veleris Testamenti, hic excitelur. lit lateral, Agnus paschalis immolandus, quod erat Versain quem solus canlal, admonel Ht solus retra secretum omnibus usque in diem cene, quando clei fragilitalein suam. Timore versus alle incipere discipulis aperuil. In hac secreta vocalur s:criiicium responsum non est ausus. Finito autem versii, voce! oblilio. A Dominus vobiscuin usque ad Sunclus, voexallat liducialius, ubi designat eos qui considera calur hymnus, quia laulibus sanctorum angeloruma lione proprie fragil talis quidquid agunt, humilius est plenus; vocatur praeparatio, quia præparat inenagunt; hic illos qui confidentes præsidentes liit est, C les lidelium ad sulirar reverentiam consecrationis. presumentes de misericordia Dei, liducialius insi Significat autem illud len:pris quando Chrisliis in slunt omni suæ actioni.

carna in cenaculo hymum retulit, et hynino dicio Quid significet graduale.

erivit in monien Oliveli (Matik. XXVI, 30). Et hic Graduale bonum opus siguilical, in quo semina

allare significat niensam Domini in qua convivabamus illam spem contemplativæ vitæ in qua meli

lur cuni discipulis suis; corporale, linie:im qno erat

prxcinclus; sudarium, Jaborem es persecuioribus; mus; præcedurl vero tracias tristilizx, sequitur au

sursum corda, ascensionem in conaculum. lem letitia, 390 quia præcedunt duo dies de sepul.

Finito liymno Sanctus, sanctus, quem hic inseruil cro, sequitur tertius resurrectionis gloriæ; lector vel cantor vlliciuin suum acluri supra gradum ascendunt,

Xystus papa, cujus hymni prima pars laudem comilia quia doctor perfectione vile vulgus debel transcen

mei angelorum, ultima hominum, sacerdotes et

diaconi retro stanles 393 inclinati perseverant dere. De significatione incensi.

usque in linem Dominica: orationis. Isti signilicant

apostolos qui in passione Domini magna Tribulatione Cum Evangelium debet legi ponil in tburibulo oppressi non audebant se erigere ul se Christi discisuper pruuas incensum ul suavem einillal odorem

pulos confiterentur esse, et slabanı tamen in fide bonorum operum, hæc superius exposita sunil. im faciem aperle. Sicuit crant duo altaria in labernaDeinde diaconus accepla benedictionc, el confirmala culo, unum thymiamatis, alterum holocausti, ila crucis impressione il securus inccdat, de altari sunt duo sacrauicula Ecclesi:r, unum in quo carnaEvangelium sumil, sinistro brachio superponil, quia D les mollis sopili sunt, quod est a Te iyilur, usque ili vita teinporali necesse est Evangelium prædicari ; Quum oblationem; alterum liinc usquc Nobis uoque depositio baculorum humilitatem significai lideliumi, peccatoribus, in quo necesse est quotidie carnalia vel ne videantur similes Judæis arundincm lenen maclari. In bac oratione sindo subsistens significar livus in conspectu crucifixi. Thuribulum portalur Christi in passione bumilitatcm; sudariuni, lalu super tribunal antc Evangelium, quia Christi opera rem. De cricibus vero quis solenlus diverso modo præcesserunt ejus doctrinam, ut est illud, quod facere super panen el vinum, non est quid dicam in cæpil Jesus facere el docere (Act. 1, 1). Excellentior lali loco, vel cur plures seu pauciores liani. In locis Lid est, Excelsior] locus Evangelii, eminentiam ubi dicitur : llæc quotiescunque fecerilis, in mei w:lsigoilical prædicationis, duo cerei qui præcedunt inoriam facieli:; hic simplex panis reverlilur (50) in di.comun, legem el prophetiaru quæ præcesserunt rationabilem naluram corporis et sanguinis Cirisli. Evangelium ; cereoruin ad terram depositio, legein Unde et memores, hic incipit passio. Ilostiam jurum, el prophetiam inferiorem esse Evangelio. Lecto hostiam sanctam, hostium iminaculatiim; hic incipit Evangelio (54“) cerei exstinguuntur, quia, predi crucifixio. Supplices le rogamus; hæc oratio in cruce calione Evangelii finita, lex et prophetia cessi incæpla a psalmo XXI (xxx) usque in munus luas bunt.

commendo spirilum meum, episcopo incliralo, signi. (54“) Ila Joan. Abrincensis, pag. 19.

prwlerito ponitur, simili modo loquilur a!iclor, lib. (55) Scilicet fidelium, calechumenis dimissis. de eccles. Ilier. c. 3. (56) Reverlifur, id est, conrersum est. Præseus pro Parrot CX!.

7

ficat emissionem spiriliis Christi, capile inclinalo. A et ab ipsis insidiis diaboli de endal; unde idem pastor Nobis quoque 394 peccatoribus. llæc oratio lendii nojler summum Pastorem deprecatur, dicens : Deus, usque Per omnia secula sæculorum. Hic elevala vox in adjutorium 397 meum iniende. Sequiturgloria san. sacerdotis, significat exclamationem Centurionis dias ciæ Trinitatis, quiim in siostro deprecamuresscadjurocentis : Vere Filius Dei eral isle (Malth. XXVII, 54). rio. Deinde sequunturpsalmi, qui nos defenilunt et si. lierum séubanl noti ejus omnes a longe, el mulieres stentant usque ad plenam tertiani. Versus el kyrie , quæ secutæ erant eum a Galilæa, hæc videntes (Luc. eleison nos præparant ad orationem Dominican. ixwi, 49). Hos significant subdiaconj. Ad hanc Quando Kyrie, eleison dicimus, majestatem Domini vocem cæleri crecli, el intuentes in os episcopi; mi ante assumplain humilitatem [Amal. legit : humaninoribus autem discipulis ita inluentibus, apostolis lem] recolimus, sic semel, unam deitatis substanvero lalentibus, venit Nicodemus el Joseph, et vic tiam recolimus. Quando vero Chris!e, eleison dicimus, positum corpus involverunt in sindone miinia et nostram naturam ad Christum repræsentamus, sie posuerunt in monumento (Malih. XXVII, 59, 63; semel, soluin sine peccato inter homines conversaJoan. xix, 42), quos significant episcopis el arch - lum; sic ler, a substantin Trinitatis non fuisse sapadiaconus, qui subdiaconibus a longe aspicientibus, ralum. Quando iterum Kyrie, eleison dicimus, illam diaconibus relro stantibus elevant calicein de altari, maturam quam Christus habet post resurrectionem et involvunt in sudario et reponunt. Duræ cruces cum Patre et Spiritu sancto recolimus; quomodo facte juxla calicem docent Christum pro duobus semel vel ter intelligamus, superius dicitur. Oratio populis crucifixum. Oblata in calice significat cor Doruinica et credulitis (id esi, symbolum apostolorum), pils Domini. Vinum intra calicem, intra corpus el B el preces quæ sequuntiir pro minimis dicuntur pecsanguinem. Subdiaconi recedentes a facie episcopi catis , psalmi pænitentiales pro maximis, in quibus cum incipitur Pater noster, significant mulieres se psalmis sacerdos vicem lenei Christi in terra nobis.' pullo Domino a monumento recedentes. Palena cuni manentis, el Patrem pro nobis interpellantis. significat feminarum corda in obsequio s pulturæ Singulis vero floris in finc surgens, populum salutans Christi Jatitudine charitatis palentia, in reconcilia et benedicens , Christum significat resurgentem, et lione septimæ diei quando Christus in sepulcro re in monte Oliveti per {ms pos!) ascensionem ben quievil, inseritur Dominica oratio quæ continel se dicentem. Populus Deo gratias agendo, all propia plem 395 petitiones. Subdiaconus dar patenam reversos significat 398 liscipulos, cum gratiarii iliacono, quia resurrectionem mulieres nuntiaverunt actione post Ascensionem in Jerusalem revertente. apostolis. Pars oblatæ immissa calici ostendit cor llora iertia descen lil Spiritus sanctus super aposo pus Christi quod resurrexit a mortuis. Pars a sa. stolos, et eadem hora conve: imus in Dei serviti.) cerdote comesta vel a populo significat corpus It ibi tres psalıni dicti nos defendant usque ad Christi adhuc in terra manens. Pars relicta in al sexlam. Sexti hora pro nobis crucifixus est Crisiu , tari quam Ecclesia viaticum sibi sumit, significai ideoque ad servien in Dco lac bora con venimis, corpos fidelium jacens in sepulcris : bac pars rema ut tres psalıni siniliter nos defendant als fue ide nel in allari usque ad finem missæ, quia usque ad nonam. In nona qua Christis emisit Spiritum iterum linem seculi corpora sanctorum quiescunt in sepul- ad laudem Dei convenimus , a qua hora tres psalmi cris. Munditia corporalis significal munditiam populi nos culodiant usque in finem diei. llis tribus h ris. filelis. Dominus ascensurus in culum benedixit di. ad confitendum Deo in die convenimus e: emplo Scipulis, et sacerdos omnibus rite peractis benedicit C prioris populi , et quatuor horis ia nocle, quæ sunt: populo (57) alque salutat; deinde ad orientem con Vespertinum, Completorium, Nocturnuun, Matutiversus Christi ascensioni se commendat. Missa est lamen ab otierenda usque lle, missa esi. Citochu Ad Vesperas quiaquc psalmos antiphonatim canimeni ab ecclesia non sunt expellendi ante Evange mus; antiphona vox reciproca {add. quæ) per psalJium cuin præcipiatur eis ad prædicandum, sed ante mom conjungit duos choros, ui charitas per bonum sacrificiuni, cui nonnisi repalis licet interesse. Dia opus social duos fratres. Sicut quotidie diluunt quinbolus in Quadragesima acrius humanum genus im que psalmi quidquid delinquuni quinque sensnis corpoignal, ideo lunc sacerdos huiniliter capitibus in poris, ita Magnificat in initio noctis castigat quidquid climalis iu line inissæ coufirmal eum addila benedi. cogitationum in prosperitate se jaclat. Quein enim cjine.

superbia in die rapit extra se, nocle audienis LisperAb hora tertia usque ad nonam papa Telesphorus sit superbos , revertatur ad se. Si quem leinporalium missam celebrari constituil, 396 quia hoc tempore rerum appetitus delectal, diviles dimisil inanes 399 Christus pro nobis hostiam se Pairi oblulit, hora ad se retrahat. Si quem temporalis afflictio con:0 enim tertia crucifixus esl Judæorum linguis; sexta bat, recogitel quia Dominus exaltat humiles; si enim. crucem ascendit, nona spiritum emisit. In natali subripil potentia hujus seculi, suprional eum Depa. vero Domini media nocte idem papa constituil, quia suit polentes de sede el exaltavit humiles (Luc. 1, 5.). ca hora ipso nalo angeli cecineruni Gloria in excelsis In quotidianis diebus ad Dominicam orationem et Deo; in exordio diei similiter celebratur quasi in preces genufleclimus orailes, et ad psalmuin peeni.. exordio nalivitalis ejus, quia ex utero matris Syiriiu D ientialem propter peccata graviora , recolentes sanclo replelus fuit. Eadem ratione in nalivitule nostram peregrinationem. In Dominicis autem diebus sancti Joannis Baptiste celebratur primo mane. non genuflectimus, non preces nec psalmus dicun

In missa pro mortuis non canlalur Gloria, nec tur, quia in bis recolilor libertas suturi regni, in Alleluia suavitatem [ms., sanitalem) et læliliam quo cum sanctis Christus nullo peccato inpeilitis signilicantia, quia tunc magis aflicimur pro nostri regnabit. In quatuor psalmis Completorii Domino chari tristitia, el quia celebratur ad imitatio cominendamus elementa nostri corporis, in hym:.o nem mortis Christi; osculum non datur hic, quia Simconis paceni querimus ab omni tumullu hujus ibi est purgatio mortui hominis per sacrificiuin sa sæculi. cerdotis.

In Natali Domini et in seslis Domiuicisque diebus De Horis diurnis.

tres psalmi primi illis conveniunt qui ante legen Sicul oves quæ nocle custodiuntur in ovilibus, sanctie Trinilali crediderunt , tres secundi eis qui malutina hora exeuntes ad pascua necesse est ut sub lege, tres tertii eis qui sub gratia ; idcoque in habeant pastorem qui eas ducal, sic nos, primo di his sæpius Alleluia recolitur, quia gaudium angeloluculo surgentes, necesse est ut habeamus pastorem rum quod illi duo exspectaverunt , isti in hac vita vel doctorem qui nos ad spiritualem pastum deducal, soluti cito percipiunt. In natali Doniini, resurre

(57) Per hanc benedictionem intellige or. tioner), ul ex sequentibus infra patet, vel salulalionem Do. ininus vobiscum.

num.

crio:re, ascensione, Pentecoste, Dominicis diebus A 203 quo jam in futur. vita plenam recipiemus reslandes oramus, in:endentes quod Christus in dextera quiein. Dei Patris sedet; qui pro nobis natus, 400 resir S:-xagesima Dominica die babet initium , quarta rexit, ascendii, Spiritum sanctum discipulis suis feria infra Pascha finem. Hæc 20.ria feria quartam misil.

lalem significat, quando populus Dei sub David et Similiter in festivis diebus sanctorum, reco'elles Salomone glorivsus est triumphaliis. Quapropter die quia in æterna beatitudine sunt renali. In natalitiis illo processionem agimus vesillo sanctæ crucis elesinctorum novem lectiones , novem ordines angelo. valo, ad quem triumphuin non potest perveniri, nisi rum quibus juncti sunt significant. In nalali Domini, per Decalogom legis et sex opera misericordiæ. apparitione (id est, epiphania), resurrectione , Quinquagesima halel initium Dominica die, rcascensione primam diem celebramus, gratulantes illi surrectionis (add. in die) finem ; significat autem qui pro nobis natus apparuit magis, resurrexii , quod si quis Decalogum legis per quinque sensus ascendit in cælum. Sex dies sex cpera sign ficani corporis expleverit, securus perveniet ad gaudium misericordiæ per qne venimus ad nostram nativit: Dominicæ resurrectionis, vel suæ. tem , apparitionein , resurrectionein, ascensionem Quadragesima Dominica die habet initium, quinta ab hac vita in cælis ; in qua commemorationem in feria linem super duos dies usque ad baptismum rehis octavis celebramus. Per septem dies Pentecostes surrectionis, quia qui ad Christum transeunt per recolimus opus septisormis Spirilus, in octavis con bap!ismum, eoilem numero ad eum perveniunt, quo summationem et plenitudinem ejusdem operis in ipse per genealogiam suam ad nos venire dignatus Pterna beatitudine semper venturi. Oclavas Domi: B est. Exemplu aniem Domini quadraginta diebus exnice passionis aufert gloria resurrectionis. Pas lendimus jejunii nostri tempus. sionem Domini in Irisiilia celebramus propter Diæ hebdomadæ passionis significant duo icmapostolos de resurrectione incerlos. Passiones pora ante legem, sub lege, Pascha tempus sub grasanctorum in lætitia propter nos de gloria eorum iia. Sabbato anle 404 palmas Maria unsil pedes certos, propter passiones innocentim , propter Jesui, ad cujus imitationem pipa Gregorius eleemotristitiam martyrum. In natalibus sanctorum reco synam faciebal, ideoque Officium vacal. Ante quisilimus requiem animarum, in octivis resurrei tin que dies Paschie agnus immolandus in domum intrunem corporum, in sex dieb:is sor opera per qui ducili?r, Christus in civitate. 401 ad Dominum venerunt. Versus in nocturnali Feija quarta consilium fecerunt Judai ui Jesum officio excital corda ad orationem Dominicam, que occiderent (Maith. sXV1, 4). Quinta el sexla campanie oratio nos facil intentos ad lectionem, et erigit a cessant; Dumine, labia mea , benedictio, capiiula , negligentia qu:im parit sessionis securitas. Ad Ma oralio non dicuntur, quia Pastor noster, Chrisius, gnificat el Benedicius similiter, quibus, sicut lectioni, recessit, ideoque omnis prælicatio et admonitio debemus esse intenti. Oratio, benedictio, gratiarum apostolorum propter nie!uiin cessavil Judæoruml; actio semper in fine cursuum dicuntur, ul lali pro ideo minus suum faciunt Officium in psalmis, lecliolectione quisque rediens ad propria muniatur contra nibus, responsoriis, versibus, in exemplis corum adversa ; lectiones vero, el responsoria, quid signi- qui erant cognili discipuli Christi. Invitatorium non ficent in Oflicio tenebraruin dicemus.

cantatur propter malum conventum Judæorum. SaMatutinale Onlicium significat tempus primitivæ Tulalio el osculum non fit propier dolositalein eorum. Ecclesiæ usque ad judicium. Primo enim primitiva C Pro campanis fit sonitus lignorum, in quo duo siul, Ecclesia Christi predicatione constructa est, ipso malleus ei labula; per malleum, liguin prævaricatin ea regnante, unde psalmus in Laudibus : Dominus tionis; per tabulam, lignum fructiferuni, id est, regnarii. Poslea ipsa cclesia cum

is oralioni Christum. Propler trinam sepulturam i ostrum! Ollibus nuntiavil a lvenlim Christi, dicens : Jubilule cium fit humilius tribus diebus. In bis tribus dielos Deo , omnis terra; quia suam benevolentiam offerens de novem psalmis, el lectionibus, el responsoriis: per vocationi gentium, dicit : Deus, Deus meus; el quia novem psalmos qui pertinent ad lionum opus; per 110. futurum est anle persecutionem Antichristi ul popu vem lectionesquie pertinent adagnitionem Dei; pernoJus ex præputio ci circumcisione unum sit in lile, vem 405 responsoria que periinent ad cantica ansnb una antiphona duo psalmi continentur. Posl geloruni, monstralur quoi descendit ad inferos livequam hi fuerint juncii, veniet tribulalio Antichisti, rare tria genera electorum, qui fuerunt ante legem, qui sicul Nabuchodonozor tres pueros; sic omnes sub lege, sub prophetis, el conjunxit novem ordinisanctæ Triniali confitenles camino 402 exuril bus angelorum. Viginti quatuor luminaria exstin. persccutionis, qui, sicut illi, benedicent Domino, ab guuntur maquaque die, monstratur quod apostoli omni malo liberati. Quapropter cum in cæteris psal uno quoque die, id est, viginti quatuor horis lalle. mis caniamus Alleluia , nos in hoc psalmo ulimur runt. In Parasceve non lil corpus Domini, quia Latinis verbis ob memoriam tantæ tribulationis. Christus semetipsum Deo Patri pro ro'lis hostiam Gloria Patri non dicimus in fine, ex ipso psalıno obtulit, sed reservatur : quinta seria sacrificium, !!! enim utimur sancta Trinitale. Post hoc erit pix fille habeant quibus est voluntas ('Olumunicandi. Singuis libus per tres annos el xlv dies , in qua pace cele. D non reservelur ne effundatur, sanctificalur vinum brabitur laus Dei que continetur in tribus psalmis : por corps. Allare Dominum signilical; vestimenia, Laudale Dominum de cælis, Canlale Domino , Lait fideles; lavalio aquæ, lacrymas Mariz; ramus, capildate Dominum in sanciis. Et quia sunt tria genera los ; vinum, unguentum. Quinta feria lil absoluiio, hominum , qui ex Evangelio sub nomine leci, mo ignis novi benedictio, clirismatis el olei consecratio, lendini agi dicuntur, de quibus in unilale fidei pars pedum lavatio, quia sexta ætaie venit Christus in congregabilur, hi tres psalmi sub una antipbona inuundum, qui relinel sacramenta supradictorum in cantantur.

se. Vestimenta que partiuulur, dum legitur passio, Septuagesima Dominica die habet initium , Saab apostoli sunt. balo posi Pascha finem. Significat autem captivitas Sabbato sancio quidquid agildir in Officio nihil lem populi Dei in Babylonia, qui peccando recesse pertinet ad præseniem dicin sepulcri, sed ad superral a Domino , quasi Dominica die, el per, miseri venienten Resurrectionis nociem; ideoque sicut cordiam Dei rcertitur ad requiem, quasi Sabbalo. non agiur sacrificiumi sexta feria, sic nota, nec Tempus Septuagesimae usque ad Pascha significat sepiima. 406 Columna ignis præcessit liliv, Israid illud tempus in quo peccatores in aliclione ei irili ante mare, ci post mare usque in Jerusalem, et tia posili sunt pro peccatis suis ante dies et illud cereus lucel anie baptisma, ei post usque in octite len.pus, quo per pænitentiam et consolationem lä vas, Christus auimus lacel lisque in diem judicii men sublevati suni, dicentes : Facti sumus sicul coni Sabbalo incensum portalu' ante Evangeliuin propter sulari (l'sal. cxxv). Sabbatum illud tempus signilicil mulieres aromala portantes; Alleluia signilical Ju

dicos prius conversos, tractus gentiles pos!ea cre. A Exorcista, id est adjuralor, in Veteri Testainento dentes. Illam gloriam quam dedit Deus Adæ, nisi habebat potestatem per impositionem manus expelpeccasset, dat baptizatis Sabbato Sanclo; et ideo lere dæmonem ab homine; modo per orationem ceAlleluia canitur. Sed quia restat via vivendi, sequi bet vitia effugare ab anima. tur tractis patientiam significans, per quam debent Acolythi, id est ceroferarii, in Veteri Testamento exspectare gloriam sempiternam, quam præsignal Domini lumen præparabant; modo in ecclesia lumen sequens Sabbatum. Ideoque in illo Sabbato non ca veritatis semper debent præparare mentibus fidenitur graduale, quia bonum opus non est ibi neces linm. sarium; non tractus, quia nec patientia ; sed luo (De subdiaconis.) Nathanæi, qui hyrodisconi, id Alleluia, unum pro gloria animæ, alterum pro cor esi' subdiaconi, sicut in Veteri Testamento, ila nunc poris. Graduale non dicitur in sex diebus, quod a populis oblationes suscipiunt, in domo Domini ipsi significat bona opera activäe vilæ. Alleluia spem vasa corporis el sanguinis tamen offerunt; diaconus contemplativæ vite significat. Quinquaginta dies super aliare disponii, et non recipil. post resurrectionem usque ad oclavas Pentecostes (Dei inconis.) Levitæ in Veleri Testamento excucontemplativam vitam significant, ubi eril tantum babant custodientes universa que ad cultum Dei Alleluia , quam laetitiam quinquagenarius nume tabernaculi pertinebant , servientes in ministerio rus significat, qui jubilæus, id esi, jubilo plenus ejus; in Novo Tes:amento provideant universa quie dicitur.

necessaria sunt multitudini 410 cor unum el aniTres psalmi in resurrectione Domini tria opera mam unam habenti. Idcirco mos eorum est ut exculDomini post resurrectionem 407 suam in unoquo- B in virtutibus, custodientes ministerium silii 4:e fideli facta significant, separationem infidelita commissum, quæcunque necessaria sint ad cæleste is, conjunctionem fidei, ablutionem baplismatis. convivium disponant super mensam Domini. lii inTempus Quadragesimæ, passionis significat præsens positionem manus accipiunt; per manum el discre. lempus, quoniam per omnia leinpora oportet nos liorem digitoruin discreta opera Spiritus sancti laborare, ad ultimum mori. Resurrectio vilam quam significanı. accepluri sumus in die judicii. Propler mortem Chri Presbyteri a filiis Aaron in Veleri Testamento sti, qui fuit bora nona mortuus, baptizantur qui in exordium sumpserunt : episcopi ab ipso Aaron; qui morie Christi baptizantur. llora nona propler sepul lunc sacerdotes vocabanillr, nunc presbyteri noniiluram Christi Sabbato baptizanlur. Frequieidi mula nanlur; qui vero lunc principes sacerdotum, nunc tio cantus animas bonorum invitat ad Dominum. episcopi nominantur. Presbyteri consortes sunt Post quinquaginta dies seplem solemnitates agimus cum episcopis in pluripus, in paucis vero dis ipropter sep:iformem Spiritum, vel propter gaudium miles. bapiizalorum. Septem diebus celebret quisque adven Baculum babet ep'scopus ut subditos regal, infirum Spiritus sancti, qui eum accepit per imposilio mos sustineat; annulum'lil sacramenta in omnibus nem manus episcopi. Spirilus sancius ianquam velje aperial. Per aillicium collo circumdatum custodian lus el ignis super apostolos descendit.

vocis siguilicat; per albani, castigationem corporis. Sabbalis in Quatuor Temporibus apud Romanos

Sacerdotes in de inanis el brachia stringunt, lie quiil legebaulur sex lectiones, Græce propter Græcos, inutile faciant; peclis, re quid inutile cogile:11; Latine propter Latinos ibi commorantes; it!eoque c ventrem, ne delicias appelant; verenda, ne in luxiidicuntur in duodecim lectionibus. Quatuor jeju

riam declinent; genua, ne ab oratione torpe.ini; nia facimus, unoquoque tempore tres dies, quia linjas ei pe..es, ne ad malum culi rail. Per civ.guliin tinumquodque tenipus label tres menses. In his continentia signisicalur, el ilem : Siit lumbi vest i qurarla feria jejunamus, quia in ea consilium fece- præcincii (Luc. XII, 3:5). Per slo!am cui 411 dicitur runt Judæi, ui Jesum occiderent (Matth. xxvi, 4); juguin Domini love, Evangel un Christi. Ili lioc quod 408 sexta quia eum occiderunt; septima quia tristi collo superponitur, scial se ministrum esse EvaliHii luit populorum, qua Deus sanctificavit Sabbatum, gelii, non dominum; in hoc quod usque ad genua, el churiins Dei diffusa esl in cordibus nostris per Spi que causa humilitatis soleni curvari, desc, nii, rilum sanctum qui datus est nobis (Rom. v,5). Quarla hunililas significatiir. l'er c: sulam opera justitie seria duæ lectiones leguntur, ut ordinandi' habeant sign.ficantur, ut est illud : Sacerdotes iui induuntur nolitiam legis et prophetarum; quarta enim ætale justil am (Psal.cxx11,9). Quia dip a est post iergum lex et prophetiæ viguerunt. Sesia seria, una lectio inter bunieros, el ante pectus; per humeros, pondus jegitur, quia sexla ætale lex et prophiclice claudun boni operis. Ibi est duplex vestineislum, quia sic lur Evangelio.

debent opera foris proximis ostendi, ut intus cori. Clerus, sors, id est, pars Dei. In clericis quod pars in.legia :inl. In pectore duplex, quia in co litrunque est Domini, vel Dominus pars ejus, capul nostrum del el e: se, doctrina el veritas : doctrina ad omnes, mentem significat; capilli, cogitationes; superior veri'as interius. llæc duo duplicia conjuncta sunt : pars capitis rasa mentem Dominum contemplantem qua lunc bonum ministralur, cnm bonum opus el significat; inferior non rasa, mentem mullifluis co rerit doctrina conveniunt. l'er albam dulmálicam

D gilationibus de temporalibus cogitantem. Superiorem intelligitur. Religio sancla el immaculata, scilicci parlem radimus, cum temporales cogitationes in visiinre infirmos el viduas in tribulationibus, et vianimo resecamus, inferiorein in coronam æquamus,

siialores se custodire immaculalos ab hoc sa culo cum temporalia necessaria cogitantes concordi cura (Jac. I, 27). Ipsa duas lineas habet relro el duas tione disponimus. Capilli oculis vel auribus non ante, quia Velus et Novum I csiainenlum rutilaul supercrescant, ne cogitationes lemporales auditum dilectionem Dei el proximi. Immaculatum esse ad vel visuni mentis impediant. Non multum est cu Dem, infirnios visitare et proximum. Triginta randum auctores consueludinum nos inquirere, si limbrias haiel retro el quadraginta ante; singlilæ possimus consuetudines.

liniec altrinsecis quindecim, quia linea charitatis in

· Veleri Teslamento el Novo, 412 in prosperis et in 409 De Ordinibus.

adversis, quindecim rivos ex se producil, qui sunt: Ostiarii in Veteri Testamento januas teniplı Churilas paliens es!, benigna est, char las non anitia custodiebant, suscipientes sanos el rejicientes intir latur, non agil perperam, non inflatur, non est umbimos; modo in ccclesia recipiunt lideles el repellunt liosa, non quærit quæ sua sunt, non irritalur, non infideles.

cogilal malum, non gaudet super iniquitate, congaudet lectures in Veteri Testamento aperle et distincte aulem verituli, omnis sufferi, omnia credil, omnia docebant populom verba legis; nodo spiritu..liter sperat, omniu sustinet (ï Cor. xii, 4-6). Sinisira lectores soui qui a dæmonibus in ecclesiani intraples pars habel fimbrias, quia activa vila sollicita est el defendunt.

iurbatur erga plurinua (Luc. x, 4!). Dextra non bia

b.i, quia contemplativa vita quicta est (Ibid., 39). A vestimentim in modum crucis, monens in aiutorium Largitis manicarum, largim Evangelii doct'vrem Sum crucifixim silum esse debere mundo juxta Aposignificat. Casula circumdi t'is aliquando legit Evan-. stolu:n : Mihi mundus crucisrus est (Gal. vi, 14); gelium diaconus, ut expedire valeat inreddere ad Evans habel etiam in sinistra parle sui fimbrias; per sini. gelium, vel mensam (ns. missain) Domini prepa stram præsens vila figuratur quæ diversis curis abun rare. Casula aperta esi unde emittalur Lrachium in dat; curæ significantur per fimbrias sinistræ partis; sinistra parte, quia aclor Evangelii quem debet di.: per dexteram quæ fimbriis carct , sulura vila expriconus imilari in dextro latere perforalus est lancea initur, in qua nullæ curæ sollicitant animas sancio. vel perfossus. Sudarium undetergitur sudor el omni rum. Inconsutilis etiam est, quia in Ecclesia vel in flius humor corporis in sinistra manu portalur, signi corde uniuscujusque lidelis nulla debel esse scissura, firat autem studium divinæ cogitationis quo in hac sed indiscissa fidei integritas. Aliter sinistrum lalus vila delectationes, lædia, et alia mentis superflua habet fimbrias, quia activa vita sollicita est et turexlergimus. Est ailem murdum; dehinc enim ail balir erga plurima; al dextera non habet, quia conDavid : Cor mundum crea in me, Deus (Psal. L, 12); lemplativa vila nibil habet in sinistrum. Largitas et Job : Sicul Domino placuit, ita factum est brachiorum largitatem el hilaritatem doctoris signi(Joh. 1, 21).

ficat. Mapula 416 quæ sinistra parte gestalur, qua Per san.talia significatur profectus ad predi- pituita oculorum et narium detergitur, præsentem candum 413, quibus nec pes superfectus sit, nec vitam designal in qua superfluos humores patimur. mudiis ad ierram; qui Evangelium nec occuliari de C:sula quae super omnia indumenta ponitur, signilibel, nec terre :is lemonstrari; el quia præilicaloris B caut charitatem quæ alias virtutes excellit; de qua est huc illucque discurrere, ne cailant sandalia de Apostolus commemoralis quibusdam virtutibus ail : podibus, ligaia sun', quod spiritualiier intelligendum Major autem horum est charitas (1 Cor. XIII). est; lingua qu.e inde surgii el separata est a corio A mictus igitur primum est vestimentum, quo ideo sandiliorum, linguam eorum significat qui bonam collim circumdainus ut vox qua per collum egredipædicationem perhibent; sans'alia extrinsecus ni lur ab omni prava loculione inuniatur, juxta Prophe. gra, intrinsecus alb:t, moustranl vitam prælicationis tam : 0s nostrum custodiamus, ne in lingua delinsecularibus esse despectam, intentionem coram Do. giamus (Psal. XXXVIII). Secundun cainisia linea , in 'no intrinsecus esse munilam. Pars sandaliorum qe alba vel pectoralis, vel talaris nuncupatur, quod per quam pes intral multis filis consila est, ne dis al modum corporis acta loluin corpus absque ruga solvantur duo coria, quia in initio predicationis debit operit. Per candorem ad quem nimio labore perdudacior studere mullis virtutibus et sequentiis Scri ci!lir, mentis el corporis castitas alque mindilia ferrarum, ne opera exteriora ab interiori intentione designatur, quæ mulio jejunii el vigiliarum, el orai isjungantur. Lingia super pedem linguam pr.edica lionim, bonorumque operum exercitio acquirunilir. loris significat; liner procedentes ex utraque parle

Per texturam vestimenti virtus, cor, cunctaque ilienie :111 mediam lincam, lex, et prophetæ, el Evangelium; bra corporis ab omni operum pravitale coercenda ; ligatura , incarnationem Chris i. San.lalia dicuntur per lalaris vero longitudinem, opus bonum usque ad solee; est autem genus calceamenti quo induillis consommationem; per rugarim devitalionem, quiltiis minister Ecclesiæ; sublerius alle: solea muniens exprimuntur circumflexiones dzerelicæ pravitatis li ei pedes a terra, superius vero nihil operimenti habens, C caibolică. Per cingulu, discretio que est mater palel, quo jussi sunt apostoli a Doming indui ; si 417 omnium virtutum. Per slolam, quæ dicitur gnilical allein ministrum verbi Dei non debere ler orarium, Jugum Domini suave est et onus ejus lere renis 414 incumbere, sed potius cælestibus in hiare, (Balth. x1, 30), designalur Evangelium : per albediel predicationem suam nulli occultare. Sequitur su seni stolæ, puritas doctrinæ (58): per longitudinem perhumerale quoit lil ex lino (ms. linteo] purissimo. usfile ad pedes, virtus humilitatis el perseveranP'er linum quod e lerra suinitur, et per multos labo lir. Per balleum quo lumbi restringunnlur, mentis res ad candorem perducitur, designatur corpus quo: castitas designalur, juxta quod Dominus ait : Sint (P terra constat, quo:l copiis multis calamitatibus lumbi vestri præcincii (Luc. XII, 35). Deinde lunica , istirilim, candidum et purum esse debel ab omni de qua dixit Dominus ad Aaron : Facies Tunicam surde. Postea sequitur pectorale quæ a vulgo alba hyacinthinam (Exod. xxviit, 31), hæc vero sub daldicitur.

malica induitur el snbucula nominalur. Hyacinthus Pectorale significat perseverantiam in bona actione, vero nec rarus est, nec densitale obiensus, nec ruline Joseph inter frivires suos lalarem tunicam ha. cilat æqualiter, sereno cnim cælo lit perspicuus, et puisse describilur. Tunica usque ad talum, est opus nubilo pallidus est, unius et quasi ælherei coloris, bonum usque ad cousummalionem, in talo enim fimis Per æthereum et unum colorem designat vitam saest corporis ; ille vero bene inchoat qui rectitudinem cerdotalem quæ supernis soluin incessanter intenta honi operis usque ad liuem debile perducit actionis : desideriis conversationem juxta Apostolum debet Qui enim perseveraverii usque in finem, hic salvus eril semper habere in cælis (Philip. 111, 20). Per coloris. (Malih. x, 22). Deinde sequitur zona, qua cingulum

D

mutationen, fraternam compassionem, ut ait Apodicitur, qua restringitur pectorale, ne lale per pedes stolus : Gaudere cum gaudentibus, flere cum Pentibus difflua!, per quain designalur discretio omniuni vir (Rom. x11, 15), quod proprie est pontificis, signiliLutum; virlules eniin sine discretione, non virlules cat rationem sublinium non patere nisi perfectis; sed vilia sunt, nam virtutes in quodam medilullio per lioc quod est vestis interior el non cingitur, virsunt constitutæ. Sequitlir orarium, id est stola , quod iules animæ soli Deo cognitas sine interinissione orwinribus, id est prædicatoribus conceditur : ad seiñper habendas. Per dalmaticam quæ candida duamonel illum qui illo induirur ut memor sil se esse bus lineis coccincis ante el retro decoratur a summo constitutum sub jugo Christi 415 quod leve est el usque drorsum, 418 mentis munditia cum utriussuave (alth. si, 30). Dalmalica quæ sequirur ob que Testamenti prædicatione, et Dei proximique hoc dicitur, eo qriod in Dalmatia si reperia. Usus dilectione designalur, quibus sulgere debet sacerdos allem dalınalicarum a bealo Silvestro papa insti el diaconus; per duodecim fimbrias quas utraque Tuius cst, vam antea colobiis ulebantur. Colobium lineæ in se continent, duodecim rami virtutum qui vero vestis est sine manic's; significat autem in co ex radice charitatis pendent, quos etiam Apostolus quod est sine manicis, unumquemque fixelem exer errumerat, dicens : Charitas paliens est, benigna est lium esse debere ad bona exercenda. Cum vero nu (1 Cor. xiii, 6), etc. Tertia vero linea que inter duas dilas brachiorum culparetur a bealo Silvestro, ul Lincas constituitur, el tribus fimbriis ante el re vo diximus, dalmaticaruin repcrlus est usus ; est autem connectitur, charitas quæ dilectionem Dei et pro

(18) his corrigendus el supplendus liber Joan, Abrine. p. 85 ci seq.

« VorigeDoorgaan »