Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

cat, ut l. ni, De Gemma anime, c. 19. Historiam : A sede cum seplem thuribulis casula induti anle al.care Domine, ne in furore luo, pro pænitentia canimus; veniant cum diacono el subdiacono revestilis (dalmaaliquando lectionem, ut Gemma animæ, 1. iv, c. 118, lica el lunica) el medius presbyterorum incipiat . De advenlu Domini. Historia, Clama in fortitudine, Deus in adjutorium, et simul incipiant hymnum : non ad Quatuor Tempora, sed ad proximam sepiima Veni, creator Spiritus, et lunc pulsentur omnes nam Natalis Domini perlinet ; aliquando vero re campana, et dicant lotum versum flexis genibus insponsoria et antiphonas, sic enim habet Radulfus censando altare. Chorus : Ý Qui paracletus diceris de Rivo proposit. 12. Prænoletur (inquit) quod an Seplem presbyteri : Ý Tu septiformis. Chorus : Ac tiphonæ el responsoria ad unum diem vel observalio cende lumen. Presbyteri : o Moslem repellas. Chonem pertinentia vocan!ur historia. Sed sæpissime pro rus:Per le sciamus. Presby:eri : Sit laus Palri. responsoriis accipitur : apud Micrologum, De eccle Finito hymno presbyteri versis vuliibus ad chorum siast. observat, c. 54. In octava Paschæ historiam : (incensando) incipiant antiphonan : Accipite SpiriDignus es, Domine, incipimus ; apud Radulfum, De tum sanctum, et totam finiant, el cantor festive inRivo, lib. De can. observ., proposit. 16. Simili modo cipiat psalmum : Legem pone, el presbyteri interim servalur flisioria : Dignus es, el historia : Si oblitus. inter se privatim Tertiam dicant, qua finila recedant. In Ordinario vero Rolomagensi historia frequenter B Et seria secunda el per hebdomadan : Ad Teriam pro responsoriis usurpalur, in quo etiam legitar : sacerdos missam cantaturus cuin diacono el subdiaEl responsorium de historia, Deus omnium. Idem cono revestitis (amictu, alba et stola) incipiat in sæpe videtur in Ordinario canonicorum S. Laudi

choro ante formam : Deus, in adjutorium, cum duoRolomagensis.

bus thuribulis el candelabris, el simul incipiant : (257) Actus apostolorum legantur. Ita quoque Or Veni, Crealor, incensando quandiu versus a parle dinarium Rolomagense ms., p. 2 : In crastino Ascen dicta cantabilur, el sinister chorus finiat dictum rersionis Domini incipiantur Actus apostolorum, el le sum, dexler chorus alium versum cantet, el sic finiagantur de ipsis per hebdomadam tres lectiones usque tur hymnus, et sic fial per hebdomadam alternatin. ad vigiliam Pentecostes. llem in Breviariis 1491 et Ant. Repleti sunt. Cantor incipiat psalmum : Legem 1578 legantur usque ad vigiliam Pentecostes quotidie pone, el sacerdos cum diacono et subdiacono sedeant ires lectiones de Actibus apostolorum, excepła Domi super formam chori. Finila antiphona .dical sacernica el die octava. Nunc per octavas Ascensionis et dos capitulum : Dum complerentur. A Spiritus DoPentecostes leguntur Patrum expositiones in Evan mini , etc. Sacerdos dicat : Dominus vobiscum. gelia.

Oremus. 151 Deus, qui hodierna die, etc. Finita Ter

с (258) Octava hora diei populus ad ecclesiam con tia recedant, el cantor incipiat officium missæ. lisdem veniat. Scilicet secunda post meridiem, hodie vero fere verbis hæc leguntur in libro officiali Rotoma quarta hora diei scilicet decima malutina. Ordo gensi ms. bibliothecæ Bigotiana. lectionum et iracluum in quibusdam immutalus est, (263) Flores diversi coloris immittantur. Liber officalera ut in Sabbato sancto Paschæ, excepla bene cialis præfatus : Dum hymnus cantatur altare incendictione ignis el cerei.

setur, luminaria accendantur, signa pulsentur, et fo(259) Pax accipiatur. Ordinarium Rotomagense res de diversis coloribus ad instar charismalum sancti ms., p. 113 : Sanctus el Agnus festive, et pax dalur. Spiritus desuper chorum sparsim miltanlur. A decem Vide quæ diximus de osculo pacis in observationi aut circiter annis mos iste lam in cathedrali quam bus de oflicio missä.

in parochialibus ecclesiis non immerito obsolevit, (250) 150 Post Vesperas el Matulinas ipsa die qui in Ordinario ms., p. 114, sic describitur : Sequimemoriam resurrectionis peragant ad crucifixum.

lur Tertia, el dum incipitur. Veni, Creator, projicienNulla post Vesperas et Malulinas lodie processio ad lur per familiares thesaurarii existentes in deambulacrucifixum, in qua fial memoria resurrectionis, et toriis inferioribus lurribus anie crucifixum, scilicet inin Ordinario Rolomagensi ms. legitur : Nulla me- D serius, el quantum poterunt infra chorum folia quermoria. Reperitur lainen hæc processio in Breviario cuum, nebulæ et stuppæ ardentes in magna quantitate, Fiscannensi an. 1627 in primis Vesperis.

el ad Gloria in excelsis missæ emil.ent volare versus (261) Dies octavus ul primus celeberrime agatur. chorum aves parvas el mediocres, el non magnas, cum Nunc autem rilu triplici 2 classis in honore Ss. nebulis ligatis ad libiam in competenti numero, el con. Trinitatis colitur.

tinuabuntur præmissa usque ad Evangelium : el hæc (262) Hymnus a tribus clericis cappatis aliare in omnia fient ad expensam ihesaurarii el capituli æquis censantibus inchoetur. Aliter ecclesiæ metropolitanæ portionibus. Ordinarium et praxis, nam ternarius numerus ad (264) Si alicujus sancti festivilas eveneril, de sancir seplenariuin jam excrevit non cappatorum, sed ca cantelur. Per oclavam Pentecostes , si sanctorum sulalorum. Pr.

festivitas evenerit, post octavam transfertur. Hodie in Ecclesia Rotomagensi a septem casulatis (265) Missa in lerliu feria de angelis. Hodie non et altare incensantibus inchoatur hymnus, qui ab dicitur de angelis, sed propria quæ in Missalibus Roipsis et a choro alternatim perficitur, ut in Ordina lomagensis diæcesis assignatur. rio ms., p. 114, habetur : Seplem presbyteri de majori (266) Epistola legalur : Vidi ostium, et Erat bomo

ex Pharisxis Evangelium. Idem habetur in libro olli- A nonum responsorium in. Malutinis, canilor; nee ciali Rotomagensi ms. bibliothecae Bigoliana, el in canlor in Vesperis, sed duo cantores in cappis ad Missalibus Rotomagensis Ecclesiæ an. 1516, 1527, psalmos regunt chorum. In Malulinis lertium et sex1538 et 1576. Hodie legitur Epistola beati Pauli ad lum respons. a tribus in cappis canuntur. Romanos, C. XI: 0 altitudo, etc., et Evangelium se (278) Diaconus cappa indulus cum processione percundum Matthæum, c. 28: Dixit Jesus discipulis suis : gal ad pronuntiandum 153 Evangelium. Cum proDala est mihi omnis polestas.

cessione, id est, cum thuriferario el duobus cerofe(267) Incipiatur Regum historia et Paralipomenon. rariis, pergat ad modum processionis , incensato Libri Paralipomenon non leguntur in Ecclesia Rolo allari. Primus Iburiserarius incedit, post duo ceromagensi, sed laulum quatuor libri Regum usque ad ferarii, quos sequitur diaconus cappa indutus qui Dominicam proximiorem Kalend. Augusti.

lecturus est Evangelium in pulpilo; quod in omni(268) Liber Tobiæ et Esdræ. Esdras non legilur, bus festis triplicibus, tam primæ quam secundæ sed solummodo liber Tobiæ in tertia Seplembris classis, observatur. In secundo autem, quinto, et hebdomada, in quarta vero et quinta Judith et octavo responsoriis non incensatur altare , neque Esther.

chorus. (269) Post matulinas lantum Laudes desunctorum. B (279) Omnes clerici pro posse' ecclesiæ induantur. la ecclesia 152 cathedrali post noclurnum dicun Ad processionem hodie el in festis solemnioribus tur ante Completorium.

omnes cappis induuntur pro posse ecclesiæ; imme(270) In Vesperis Abbati et Dominicalibus matuti rilo vero nonnulli in ea colorum varietatem improuis de cruce cantetur. In Ordinario ms, canonicorum bant, cum ecclesia , licet ditissinia, lot ejusdem coS. Laudi : Ab oclavo Pentecostes usque ad Adventum loris ornamenta suppeditare non possit quot sunt Domini in omnibus Vesperis et Malurinis fiat memoria clerici. Allendant illi quod sponsa Christi circumdala de sanclu cruce, nisi in duplicibus seslis. Ad proces sit varietate, el, sicut David prophela regius leslalur sicnem post Vesperas Sabbati nihil de cruce capitur, (Psal. xliv), in fimbriis aureis circumamicta varieta, sed de beata Virgine Maria, licet in Ordinari., Ro!o libus. mag. ins. legatur : Sequalur processio, an!iphona: (280) Clerus, et cui ex populo placuerit, commuO crux splendidior. Ý Omnis terra. Oralio: Deus, qui nicetur. Antiqua Ecclesiæ regula et praxis est ut unigen. In Malutinis aulem Dominicalibus nulla fit post communionem cleri populus communicelur; processio extra tempus paschale , nisi intelligas quæ jam in plurimis parochialibus ecclesiis abrogata eam quze post aspersionem aquæ fit immediate ante est. Qua landem ratione, mihi non comperlum est.

с Tertiam.

(281) In Nocturnis quatuor lectiones leganlur. Tres (271) Ultimam benedictio non sequitur. Id est, ora

solumniodo in ecclesia Rolomagensi per oclavas liu super populum, quæ ulterior ultima benedictio leguntur lectiones : ordinarium quoque ms. Tres tandicitur Amalario, lib. II, cap. 37. PR.

lum numerat, item breviaria an. 1491 et 1578, etc. (272) Propter Dominicæ noctis honorem. Hinc con Prima lectio dicitur de expositione in Evangelium, slal missam in Sabbatis Qualuor Temporum sub

secunda et leriia de Sermonibus Patrum. Vespera fuisse celebratam:ob officii enim prolixita (282) Omnium sanctorum. Häc festivitas eodem tem et sacram ordinationem missa sæpe usque ad modo quo assumptio celebratur, excepto eo quod poctem Dominicæ prolendebalur; quapropter ollicio sequitur ex Ordinario Rolomagensi ms., p.254 : In. vacabanı isti dies, et officium Dominicæ in missa islo seslo dicuntur benedictiones propriæ. Prima lectio, desumebatur, ut nolant divinorum officiorum expo secunda, ierlia, seprima , octava , el nona legantur in sitores.

cappis, cæleræ in superpelliciis. Omnes lectiones de (273) In missa vespertinali quidem hora. Videlicet majori sede. Primum responsorium , secundum, lercirca quinlam aul sextam horam post meridiem. lium, sexium, et nonum in cappis cantelur. Dominus

(274) Anle nonam fieri sucra auctoritate prohibetur. D archiepiscopus legal primam lectionem. Primum ieIn bodiernis ordinationibus non fit ordinum collatio sponsorium ires de majoribus in cappis. Secundum antequam Nona dicalur, sed sex aut sepleia boris responsorium dominus archiepiscopus, cum eo decanus Nonæ officium anticipatur. Admonitionem in ordina el canlor in cappis. Tertium responsorium tres de tionibus clericoruin fieri solitam post nolas ex ms.

majoribus in cappis. In secundo nocturno, tres de codice exhibemus.

majoribus in cappis (rubeis) O constantia marty(275) In die vero Dominica episcoporum ordinalio celebretur. Hujus ordinationis ritum post observatio (283) 154 Non dicalur hymenus aut invitatorium. nes c ms. codice cathedralis ecclesiæ 700 annorum Ordinarium Rolomagense ms. Malulinæ ila incipiane eruimus.

lur. Duo de majori sede regant chorum ul in Vesperis. .(276) In Vesperis binæ et binæ pulsenl ur campana. Ant. Dirige. Psal. Verba mea, elc. el in Breviariis Hac die ad Vesperas omnes sicut in Malutinis cam Rotomag. an. 1491 et 1578 hæc leguntur : Ad Malupane pulsantur.

tinas, antiphona. Dirige. Non legitur invitatorium (277) Responsorium duo cappati canant. Responso- apud Joannem Belethum, c. 161 de Celebratione rium a qualuor in cappis , sicill invitalorium et ollicii mortuorum, nec apud G. Durandum, nec apud

rum.

Honorium Augustodun,; libro enim iv Gem. animie, A (291) In Vesperis et Matutinis chorus non regatur. c. 116, sic lego : In officio mortuorum imilamur offi fui his Vesperis et Matulinis chorus a duobus cappis cia mortis vel sepulturæ Domini, ideoque invitatorium inilutis regitur, sed ad Te Deum altare non incensanon cantatur, et benedictiones ad lectiones non dan. tur. lur. liein nec in riluali Lexoviensi an. 1661 habetur (292) Officium cum Laudibus el Sequentia celebreinvitatorium in die commemorationis omnium de lur. De istis Laudibus nihil fit in Ecclesia Rolomafunctorum et in depositione defuncli, nec in Brevia gensi, Sequentias lantum in festis triplicibus retinuit rio Parisiensi an. 1557, et Manuali item Parisiensi cathedralis ecclesia. 1581, nec in Ordinario ms. canonicorum regularium (293) Malutina non dicatur. Officium noclurnum S. Laudi Rolomagensis. Hoc invitatorium D. Fran pariter el diurnum de istis sanctis agitur in diæcesi ciscus a Joyosa Rolomagensis archiepiscopus in Ma Rotomagensi. nuali Rolomag., an. 1612, primus instituit, et suc (294) Romani, Audoeni. Cum auctoris scopus suecessor ejus D. Franciscus de Harlay I in Breviario rit librum hunc non in unius metropoleos sed lotius Rotomagensi anno 1618 edilo.

provinciæ u.um exscribere, nemo mirelor si prieci(284) Duo regant chorum. Cantor chorum regit : a puos Ecclesiæ nostræ lutelares in infimam sanctorum duobus in cappis Gradualo canitur, a duobus item B classem redegerit, multaque præterea vel omiserit, cappalis Traclus; sed in ecclesia cathedrali a qua vel obiler perstrinxerit, ad peculiares ejusdem eccleluor caplalur, quia in ea more triplici missa celebra siæ cærimonias pertinentia, quorum notitia peli polur.

lest ex Ordinario. Cujusmodi sunt solemnes Domi(285) Horæ diei nullomodo prætermillantur. Hinc nicæ Palmarum, et ascensionis processiones, ac et inferius apparel quod tunc in Ecclesia Roloma S. Audoeni festivitas, Joannis lempore (ut ex ejus gensi præler oslicium mortuorum officium de die Historia conslal) celeberrima: Quod hic consullo diceretur, ul in Breviario Romano hodie observatur; nolatum voluimus, ne quis inde sugillandorum riluun quod etiam confirmant verba sequentia : Has serialiter nostrorum occasionem arripiat. Pr. diclas agenda morluorum festiva sequatur.

Festum S. Romani civilatis Rotomagensis patroni (286) In Completorio. De secundis Vesperis et et archiepiscopi ritu tripliei in ecclesia observatur, Complelorio mortuorum nulla fit mentio in ordinariis non item in populo qui lolus negotiationi el deaminss., nec ullum breviarium Rotomagense assignal.

bulationi hac die incumbit, ila ul ecclesia jure merito (287) Festivitas nativitalis S. Joannis Baptistæ, etc. lugeal eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem. Festivitales S. Joannis Baplis:e, et passionis SS. Pe Concilium Rotomagense anno 1581, præsidente Ca

с iri et Pauli , et S. Michaelis in mense Septembri rilu

rolo Borbonio archiepiscopo Rotomagensi et S. Rotriplici 2 classis per totam dioecesim celebrantur, ut

manæ Ecclesiæ cardinali, de cultu divino in genere, festum SS. Trinitatis.

art. 4 et seq. de istis nundinis et mercalibus publicis (288) Invitatorium in Malutinis a tribus clericis in diebus festis maxime conqueritur, el rebelles 156 canletur. In festis triplicibus a quatuor, in duplicibus

excommunicatione plectit. Festum vero S. Audonii et semiduplicibus a duobus in cappis in medio chori, Rolomagensis item archipræsulis ritu duplici cetein simplicibus et feriis ab uno in stallo suo in super

bralur per lolam diæcesim, solenniter aulem et pellicio canitur invitatorium, 155 nunquam a tri

triplici more in ecclesia S. Audoeni propria canonici bus in Ecclesia Rolomagensi.

cathedralis ecclesiæ celebrant, ad quam eo die fit (289) Dies octavus ul Duminica celebrelur. Nunc processio ex cathedrali ecclesia, quæ post observarilu duplici colitur.

liones nostras in ordine processionum est extrema. (290) Dedicalio sancti Michaelis in mari. Quæ et (295) Responsorium a duobus clericis absque cappis festivitas S. Michaelis in periculo maris, in antiquo canletur. In Sabbatis per annum quando in Vesperis ecclesiæ melropolitana Mariyrologio nuncupatur die

habetur responsorium, scilicet in Adventu, el a Se16 Oclobris. Ejus aulem veneratio etiam ad exteros o ploagesima usque ad Trinitatem, a duobus in cappis transiit. In concilio enim Oxoniensi apud Anglos canitur, similiter in omnibus Dominicis invitatorium. celebrato an. Christi 1222 recensetur inter festa a (296) In Matulinis una tantum antiphona canlelur. recioribus Ecclesiaruin et capellanis in obsequio di Nunc antiphonæ novem super psalmos canuntur, vino ct lauile celebranda cum interdictione minorum excepio lempore paschali. operum servilium. PA.

RELIGIOSISSIMO PATRI ET DOMINO

D. FRANCISCO II.

ARCHIEPISCOPO ROTOMAGENSI, NORMANNIÆ .PRIMAT..

157 Opporlune prorsus accidit, rcligiossissime præsul, nt dum restituendo pristino sacrorum rituum splendori impensius providentia tua invigilat, ex improviso manibus nostris occurreret liber De ecclesiasticis officiis, ab annis circiter sexcentis, Joannis uim Abrincensis episcopi, qui postmodum metropoli tuæ præsuil, singulari diligentia scriptus, el venerabili Maurilio decessori suo in provincie usum oblatus. Hunc aetati nostræ divino munere sepositum e Salicosani cænobii solitudine, ubi diutius nec sine damno delitueral, tandem aliquando, nominis tui auspiciis, in publicum revocamus eo majori fiducia quo poliori jure rein Ecclesiæ tuie origine instilutoque propriam, celsitudini tuæ non tam dicari quam vindicari oporteal. Antistitis pallium una cum corpore sacra lex humari jubel , ejusque usu successoribus interdicit. Longe alia est scriplo. rum operuinque ratio quæ superstite fama fructuque transeunt ad posteros, ac lenebris el silentio quantumvis sepulia reviviscunt. Ejus generis esi liber iste, cujus notitiam vel inde 158 gratiorem fore speramus quod mulia contineat, quæ partim in Ecclesia lua religiose bactenus observantar, partim haud ita pridem sobito quodam vicissitudinis æstu magis abrepla quam abolita , multorum adhuc animis hærent nulloque negotio repeli possunt, prorsus ut appareal oplimum hunc sinceræ antiquitatis testem ac vindicem divinitus, quasi e diuturno somno, excitari, qui publicis cleri stadiis facem praeferat, tuæque in primis sollicitudini emerila magisterii auctoritate coopereiur. Excipiat igitur pietas tua, religiossissime præsul, Joannem in exiguo mutiloque codice redivivum, 'et clerieorum manibus eveclum in sedis ac honoris partem postliminio restituat. Quidquid vero opellæ nostræ præclaris ejus lucubrationibus accessit, ita placide speciet ut patrocinii lui gratia quantum decessori ad gloriam tanlum nobis virium ad studia ac disciplinam additum fateamur.

Celsitudini tuæ addictissimi, Georgius RIDEL, JACOBUS Malet, et Joannes LE Prevost Ecelesiæ luz canonici.

ACTA VETERA QUORUM IN NOTIS FACTA EST MENTIO. Sequuntur processiones solemnes quæ per annum fieri solent in ecclesia cathedrali Rotoma

gensi, ex Ordinario ms, ad usum ejusdem ecclesiæ.

(Ex ms. codice Bigotiano.)

PROCESSIO AD S. GILDARDUM

A congregas", per omnia sæcula sæculorum. Amer..

Æterne Deus (more præfationis), cujus Filius pro saDOMINICA IN RAMIS PALMARUM,

lule. Postea dominus archiepiscopus vel sacerdos

super ramos aquam benedictam aspergat, et hæc 159 In ramispalmarum.Finitis Matutinis deferatur

oralio sequitur : Deus, qui per olivæ ramos. His itaque corpus Domini ad locum destinalum [al., determina

peractis distribuantur rami, el cantor incipiat : Pueri tum) in feretro a duobus sacerdotibus de secunda

Hebræorum tollentes. Alia ant. : Pueri Hebræorum sede in albis, et sint duodecim famuli circa ferelrum

vestimenta. Hoc finito pergal processio ad locum portantes duodecim torchias quas debel dominus

destinatum [al.,. determinalum), cantore incipiente archiepiscopus ; et duo de præfata sal., prima] sede Cum audissel turba, ġ El cum appropinquasset. ferant duaz lorcbias chori, et associent corpus Do

Sequitur ant. Fratres, hoc enim seniile. Sequanmini usque ad atrium Sancti Gildardi..... 'Ordo in

tur 161 aliæ antiphonæ ad placitum cantoris, quan. ramis palmarum. Tertia cantata (2) clerus et populus tum necesse fuerit. Ant. Cum audisset populus. Alia totius civitatis ad mairem ecclesiam 160 conve ant. Prima autem. Alia ant. Cum appropinquare! niant, et processione ordinala cum cruce discooperta Dominus. Cum autem ventum fuerit ad locum ubi ci candelabris ad altare crucis, in quo benedictio stalio debet fieri, fial sermo ad populum. Quo finito palınaruin fiel, pergat; el cantor incipiat ant. Ante

quinque de secunda sede cantent in albis hos verser dies solemnitatis. Sequitur alia antiphona Ante sus ante feretrum ubi corpus Domini fuerit portalum set dies Paschæ. Finila antiphona, dical archiepi

(al. add. ad illum locum) privatim ante lucem illius scopus vel sacerdos super ramos orationem Actiones

B diei, ĵ En rex venit. Quo finito, dominus archiepinosiras, quæsumus, Domine. Finita oratione subdiaconus revestitus, verso vullu ad populum, in pulpito

scopus vel sacerdos, cantor, diaconus et subdiaco

nus cum choro de statione sua flectendo genua (add. jeg ii quasi lectionem cum litulo Dicile, filiæ Sion.

respondeant) Salve, quem Jesum, incensando. QuinQua mila cantor incipiat în Circumdederunt, Quoniam. Quo finito Evangelium a diacono dal

que clerici ý Hic esi qui de Edom venit. Dominus

archiepiscopus, cantor, diaconus et subdiaconus, et maticalo legatur in pulpito Cum appropinquussel chorus Salve, lux mundi, incensando et fleciendo 1 Jesus. (A1., adı. quo lecioj Sequitur benedictio ra

genua. Quinque pradicti clerici. Ý Hic est ille qui morum, ei dicantur orationes Deus, qui dispersa ul agnus. Interim sicut prius dominus archiepisco

(2) Nunc solius ecclesiæ cathedralis.

puis, cantor, et alii Salve, nostra salus. Quo finito, A processionis cantor incipiat ant. Propitius esto, de- ! dominus archiepiscopus, cantor, diaconus el subdia inam alia, si necesse fuerit : In nomine Domini. conns verlant se ad feretrum, et incensent corpus Quibus cantatis canlelur vel ant. de sanctis, per Domini honorifice, cantore incipiente cum domino quorum parochias processio transierit, ad placitum archiepiscopo el revestitis, incensando, el ter re canloris; el post dicantur septem psalmi pænitenpetalur, et chorus dicat ad finem Dignus es, Do tiales, quibus finitis dicatur ant. Ne reminiscaris. mine. Alia antiphona llosanna filio David. lloc fi Et post dicatur de jejunio officium E.caudicil de nito processio redeal, canlore incipiente antipho- templo, elc., sicut in feria secunda Rogationum banam Cæperunt omnes turbæ. 162 Sequantur re beliir, et post missam flat processio ante altare cuin spons. Dominus Jesus, Ń Convenerunt, Å Cum au. precibus et orationibus ibi pertinentibus. Deinde disset inrba, ý El dum appropinquarel. Cum autem incipialur a tribus de secunda sede hæc lilania : processio ail poriam civitatis ordinata al., orna Domine, desende nos, el chorus respondeat Domine, Lain] venerit, sex pueri turrim ascendant (3), et hos defende. Cantores, Sancta Maria, eic..

, per 165 liversus feslive çanient Gloria, laus el honor. Dominus laniain usquedum veniant ad ecclesiam. archiepiscopus vel sacerdos, cantor, cum revestitis

PROCESSIO AD S. ELIGIUM incensando incipiat Gloria, laus, fleciendo genua, et chorus ducat ad finem. lien sex pueri ý Israel es

FERIA SECUNDA IN ROGATIONIBUS. lu red. Chorus, flexis genibus, dominus archiepi Finita Sexta paretur processio, in qua clerus et scopus, cantor et alii Gloria, laus, ut prius. ltem populus lolius civitatis com feretris, crucibiis (5), pueri ý Cæius in excelsis, dominus archiepiscopus B signis el vexillis ecclesiasticis ad metropolitanam ei vel sacerdos, et alii ut prius. licin pleri ġ Piebs matrem ecclesiam convenire tenentur. Ad quam sic Hebræa ; Gloria, laus, ui supra. Hoc linilo dominus confluentibus, bonesle exirahanlur serelra el sana archiepiscopus vel sacerdos, cum [al., add. cantor cluaria reliquiarum portabilia de thesauro ecclesiip, revestitis incipiat ant., et omnes fectant genua, ci et deferalur successive cl per ordinem usque ad chorus liniat : In nomine Jesu. Qua finita cantor chorum quodlibet ferelrum per duos sacerdotes [al. incipial Ingrediente Domino, Ñ Cum audissel. capellanos ) communiam percipientes de secunda El intret processio urbem. Sequitur ☆ Cogitaverunt sede scriptos in tabula ad placiluin scriptoris, reautem, ý Testimonium. Ad introitum airii cantor in vestitos albis, et super altaria chori siluenlur serecipial Collegerunt pontifices. Quatuor presbyteri de tra, [(6) quorum capellanorum quilibet inde sex demajori sede cum rubeis et viridibus cappis (4) induti narios percipiet de bursa domini archiepiscopi pro anle januas ecclesiæ cantent hunc versum Unus au qualibei die ipsarum processionum, exceplis illis tem ex ipsis ; chorus Ne forte. Iloc finilo, intrel pro- qui portabunt feretrum sanctæ Anne, et etiam decessio ecclesiain, el fereirum, in quo corpus Doinini beni habere quilibet unum par chirothecarum a fueril, ante portas ecclesiæ a duobus 163 presby- fratribus confratriarum ;) ei in cujuslibet serelri teris in !ransversum ablatum teneatur, et clerus et

exilu de thesauro cantor incipiat alie antiphonami populus subintrent. Hoc finilo, statim discooperiatur propriam tali sanctuario, quæ per assistentes capelcrucifixus, et dominus archiepiscopus vel sacerdos, Lanos continue cantabilur associando feretrum cum cantor, diaconus et subdiaconus incipiant, flectendo fratribus confratriarum, qui tenentur 166 intergenia, Ave, rex noster, el chorus similiter, Ave, rex esse, usque ad introitum chori; ac per hebdomanosler. Dominus archiepiscopus et alii dicant 'Ave, C darium vel dietarium revestitum omnibus sacerdorex noster. Et chorus Ave , rex, noster, et lo:am lalibus vestimentis (al., indumentis) præler casulain. deinceps finiat antiphonam Fili David. Qua finita, cum thuribulo, a puero altaris sibi tradilo , incensum quatuor diaconi de secunda sede nigris cappis induti offeralur cuilibet fereiro ab exilu thesauri usque ad in pulpilo retro crucifixum versis vultibus ad se introitum chori , concomitantibus diacono ei sub) ipsos canlent hoc resp. Circumdederunt, cum versu diacono similiter revestitis, cum duobus pueris per. el regressu. Quo finiio, ad introitum chori cantor serentibus ardentes cercos in candelabris usque ad incipial ant. Principes

. sacerdolum, el cantando intret primum ascensum altaris, juxta introilum chori de processio chorum. Sequitur alia ant., si necesse latere dextro, et ibidem pueris cuin candelabris fuerit, Mulla turba Judæorum, qua finita, dominus quiescentibus, per alium pueruin offeratur collectaarchiepiscopus, si præsens suerii, benedicat popu rium sacerdoti, qui alte dicat ibiilein versiculum et fum, el incipiatur inissa.

colleclam approprialam lali sanctuario, finiendo

basse Per Christum Dominum nostrum. Quibus sic PROCESSIO AD S. AUDOENUM.

expletis, pro primo lerelro, similiter fiat pro quoliIN FESTO S, MARCI EVANGELISTS..

bei allero, lali ordine servalo quod primo educatur

serelrum corporis el capitis S. Severi, secundo feAd Sexlam ant. In velamento, etc. Interim præpa. relrum Omnium Sanctorum, tertio sanctæ Anne, relur processio, el nola quod si evenerit infra ocia quarto beatæ Mariæ, quinto sancti Romani. Quibus. vam Pascha, ila celebretur. Ju molu processionis peractis, cantor in sua cathedra chori incipiat alie in eundo ad aliquam ecclesiam canteur a tribus de Danlipb. Exsurge, Domine; Psal. Deus, auribus ; Ant. majori sede de his versibus, quantum opus 164 Exsurge. Sacerdos revestilus in choro ante aquilanı, fuerit, Salve, festa dies.. Cum vero pervenium luerit cu:n diacono el subdiacono revestilis, cum cruce et ad ecclesiam nulla ibi cantelur missa, sed cantetur candelabris, dicat û Ostende nobis. Oratio Ascende sancto ecclesize

. vel ant. cum versu et oralio dant ad le, Domine. lloc 167 finito, moveat prone; qua finila, redeat processio per porlam orienta cessio, el eat ad locum destinatum per portale Sanlem, et cantetur a tribus de secunda sede litania cli Stephani, et deferatur quodlibet feretrum per Domine, defende nos. Si alia dies fuerit, cantor in duos sacerdotes [al., capellanos] prædicios usque cipiat ant. Exsurge, el dicatur a sacerdote y Oslen- portale ecclesiæ, él de portali usque ad introilum de nobis, Domine; oralio Ascendant ad te. Demum ecclesiæ ad quam vadit processio, deportelur (7) per moveatur processio a choro ordinata cum cruce, fratres confratriæ. In quo introitu jierum sacerdocandelabris et signis, presbytero, diacono et suli les recipiant serelrum, el introducant intra ipsam diacono revestilis, el pergant ad locum consuelum, ecclesiam, et situentur in suis locis consuetis; et el ibi cantelur missa de jejunio El in motione ante quodlibet feretrum præcedant duo (8) clerici

(3) Nunc in vicinæ domus cubiculum asccndunt. (6) Ms. cathedralis ecclesiæ addit. (4) Hodie, cappis nigris.

17) Hodie a clericis in albis. 15) Que ut plurimum a laicis deseruntur, in pro. (81 Nunc duo laici superpelliciis induli. brum cleri.

« VorigeDoorgaan »