Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

rium ms. canonicorum reglarium S. Laudi Rolo- A Idein docet Durandus, Ration: divin. offic. lib. magensis in eadein seria sexla.

vi, c. 78. Verum Hugo a S. Victore, De speciali (202) Vino et aqua lavetur. Hujus lotionis mentio miss. observal., l. 111, c. 21, hodiernur morem improfit in Ordinario et in libro olliciali Rotomag. mss. bat. Vere (inquit) antiqui jam fere cansacto die bibliotheca Bigotianæ, in quibus sic legitur : Cho Sabbari officium hoc celebrabant, sed niadernorum rus finiat antiphonam , qua cantata cruz parvula in debili!as ad epulas sestinans lempus prævenit concoi. commemoratione sanguinis el aquæ fluentis de latere lulum. Redemptoris aqua el vino lavelur, de quo post com (208) Percussis tabulis. Quibus ulunlur in plemunionem sacram clerus bibat et populus, et ad opus risque parochialibus ecclesiis, sed in cathedrali porinfirmorum reservelur, et in Processionali Rotoma te ecclesie malleo ligneo percutiuntur. gensi an. 1588 : Cruce adorala a clero el populo, la (209) Cantante clero : Dominus. Qui sequitur hia-, velur vino el aqua, el tollatur in allum, et cantetur lus suppleri potest ex ordinario ecclesice metropolihæc antiphona sequens : Super omnia, etc.

lanæ, in quo hac die multa nolalu digna præscri(203) De quo post sacram communionem clerus buntur. In his, ut benedictus ignis non exstinguatur, bibal el populus. Secus apud alios teste Micrologo, donec benedictus cereus eo 138 accendatur : sit vero qui notat es Ordinis Romani præscriplo in Pa- B juxta Romanum Ordinem alius cereus, qui a benedicto rasceve vinum non consecratum cum Dominica cereo illuminatus, ad fontes per seplem dies deferatur, oratione et Dominici corporis immissione consecrari et loco institulo in fontes millalur. Addit Ordina(rectius dixisset sanctificari) ut populus plene possit rium : Per cereum Christi designalur humanitas : communicare. PR.

lumen in cera, divinitas virginea carne obumbrala : (204) Ministri crucis casulis induti, etc. Hæc et ignis in cereo novus ardens, nova doctrinu a Christo sequentia in Libro osliciali Rotomag. ms. habentur in apostolos, ab apostolis in mundun resplendens. isdein plane verbis. Vide post observationes Ordi llem ul dum lectiones el litania cantabuntur, prenarium de Ollicio hujus diei.

sby erı catechizeni infantes. llem ut si nullus infans (205) A majore ad minorem omnes communicen- fuerit ad baptizandum, non millatur de chrismale et tur. In Ordinario ms. et in Missalibus Rolomag. oleo in fontes; si autem fuerit, lunc millalur. Pr. 1513, 1516, 1527, 1538, 1576 et 1604 hæc legiinlur: Eadem omnino leguntur in Libro ofliciali ms. ad Communicelur qui voluerit 137 sicul hesterna die. usum Ecclesiæ Roloinagensis ex bibliotheca BigoIn Ordine Romano : Communicent omnes cum si tiana. lentio. in Libro officiali Rotomag. ms. : Communicel

llic notandum occurrit quod annus ab Incarna. el omnes fratres sine osculo pacis. In Ordinario ca- C tione Domini in cereo pascha!i inscribi debet, cujus nonicorum S. Laudi Rolomagensis : Se el cælerus inscriptionis meminere, Rupertus Tuitiensis, lil). cum silentio communicel.

vı De divin. oflic., cap. 29; Honorius, Gem. animæ, (206) Ad resectionem panis el aquæ pergant. Hæc

De antiq. lit. miss., lib. ii, cap 102; B. Lanfranjejunii severa observatio, quae in Ordinario el Libro

cus in Decretis pag. 266; Guillelmus Durandus, olliciali Rotomag. mss. habetur, non tantum apud

Ration., I. vi, c. 80, et Joannes Belethus, libro De noslrales viguit, verum etiam in aliis regionibus,

div. oflic., c. 108, in eum, qui sequitur, modum : ut ex Ordine Romano, et Alcuino constat; sic enim

Annolatur quidem in cereo paschali annus ab Incurs lib. De div. ofic., lil. Ve Cæna Domini scribit : Ab

natione Domini, inscribuntur quoque cereo paschuli hac nocle usque Ad Sabbatum nonnulli servi Dei imi

indictio, vel æra, atque epacta. Hiec in ccclesia calanles apostolos jejuni permanent; aliqui vero con

thedrali lantummodo serventur, in qua tabula palenti sunt pane lantum et herbis; atque leguminibus ,

schali a cancellario inscribitur, el cereo paschali seu sicera, Idem confirmat Durandus, Ration. div.

ligitur, quam suo loco dabimus pro anno präsenti oslic., lib vi., cap. 77. De Parasceve, ubi ail: In

1678 ex eodem cereo cathedralis ecclesiæ depromParascere uno solo cibo vescimur. Ordinarium vero ptam.

D ms. canonicoruin regularium S. Laudi Rotoma (210) Alba licel baplizalis uli. Sic Alcuinus, in gensis : In mensa nonnisi panis et aqua, el herbe epistola ad Oduinum presbyterum, et Rabanus crudæ apponantur. Post prandium autem non sigil- Maurus, lib. i De institut. cleric; cap. 29. liem latim Completorium, sed in communi mediocri voce Gemma animæ, lib. 1, c, 213 : Buprizuli autem ideo canlalur, sicut et in die Cæna Domini.

vestes albas portant, quia amissum innocentiam se rece(207) Nona hora diei. Concilium Rolomagense pisse insinuant. sub Joanne nostro celebralum A. C. (juxta Orde (211) Quod per seplem dies albue vestes portantur, rici calculum) 1072. can. 21 : llem slalulum est ut Alcuinus, libro De divin. oflic., lil. De Sabbato sancti Sabbato Paschæ officium ante Nonum non incipiatur. Paschæ : Omni autem die usque in octavas ad misAd noctem enim Dominicæ resurrectionis respicil, ob sam veniant el communicent. Item Rabanus, I. 11, De cujus reverentiam Gloria in excelsis Deo, el Alle institut. cleric., c. 39 : Septem dies albas rocilamus luja cantulur, quod etiam in officii initio, cerei scili. propter eos qui in sancia nocle baptizati albis per 10cel benedictione , monstratur. Idem paulo post incul. Tam hebdomadam uiuntur vestibus, el per septem dies calum est in concilio Arvernensi. Pr.

in angelico castiialis habitu, el luminibus cælesiis

Ciseum,

claritatis, sanctis assistere sacrificiis solent. Idem A Ecclesiæ an. 1516, 1527, 1538 el 1576. Communipræcipit corcilium Rolomagense sub Malgerlo anno calis quibus placuerit, Vesperæ sic incipiantur, elc. 1050 celebratum, 139 can. 19:01 baptizati in eadem (217) Magnificat canlato el altari incensato. Idem ecclesia in qua regenerationis gratiam acceperunt, et in habelur in Libro officiali Rolomagensi ms. sed hodie qua parochiani eristunt per octavos dies in Albis re nec altare nec chorus thurificalur, ut etiam præpresenlentur cum cereis ardentibus.

scribit Missale Ecclesiæ Sarisberiensis in Anglia, (212) Per octavam qua vestes deponuntur. Sic Al an. 1555. Non thurificelur altare neque chorus. cuinus, De Sabbalo in Albis : Hodie albuli qui in (218) Hoc peracio quoddam responsorium canteSabbato sancio baptizati fuerunt, rest:bus albis lur. Nullum responsorium canitur, sed dicto Deo exuuntur. Amalarins, De Sabbato in Albis, cap. 51 : gratias, quisque domnum revertitur, ul notat OrdinaQui in Christo baptizati sunt et sunt agni novelli, et rium Rolomagense ms. Ite missa est festive dicatur, hodie revertuntur ad fontes ut eruant se albis. et benedictione accepta recedant; et Ordinarium ms.

(213) Duobus aliis tertium lilaniam incipientibus. canonicorum S. Laudi Rolomagensis : Dicio Ile Hodie hæc litania a tribus cappatis de majori sede missa est a diacono, missa el Vesperæ pariter fic canitur in choro finienda, ut ex Ordinario et libris niantur. officialibus Rotomag. mss. colligitur : prima vero a B (219) Post prandium. Prandium appellat non septem pueris, secunda a quinque clericis de se meridianam comestionem, sed unicam. Primis Eccunda sede in superpelliceis; quze ires litaniæ de clesiæ temporibus huic celebritati tota nox impendescribuntur in Ordine Romano el a sacrorum riluum balur. Decrescente poslea baptizandorum multituexpositoribus.

dine, officium ellioctis initium contrahi ( æpir, quod (214) Post Gloria in excelsis, altare incenselur. Vesperæ, prandium, el Completorium subsequebanOrdinarium : Interim archiepiscopus, vel sacerdos

lur. Romæ serior suit Vesperarum quam prandii cum diacono et subdiacono, candelabris el thuribulis introductio. Nam anonymus Romani Ordinis scriplor veniat, et confessione humiliter dicla alle incipiat: (quisquis ille fuit) observat sua ætale, in hac nocle Gloria in excelsis Deo, absque tropis ; et prosternal de vespertinali synaxi apud Romanos 'nihil actum, se omnis chorus.

neque ante missam, neque post missam; et paulo Et addit : Et interim omnes campanæ pulsenlur, post subdit, eodem die domnum papam el cieleros el dehinc per omnes abbatias el parochias lolins ci Romanos ova manducare, et formaticum, id est vitatis. Secus apud nos, nam (ul supra diximus)

PR. allare thurificatur dum Kyrie c!eison a choro canla (220) Decima hora nociis, elc. Illud sublatum est tur ; et chorus, dum Gloria in excelsis dicitur, ab C in Ecclesia Rotomagensi. acolytho incensalur.

(221) Diaconus dalmaticalus evangelicam lectio(215) Duo cappati in pulpilo Alleluia, Confitemini nem pronuntiet. Nunc cappalus, incensato allari, celebre content. Joanni consonal Liber officialis ms. candelabris el thuribulo præcedentibus, pronuntiat ad usum Ecclesix Rolomagensis. Sed in ecclesia Evangelium. cathedrali Alle'uia cum versu a duobus canonicis (222) Unumquodque responsorium a binis clericis cantoribus qui cantaverint lilaniam in cappis cani indulis canteiur. 141 In Ecclesia Rolomagensi lur in pulpilo, alii duo canonici de majori quoque hodie primum el secundum respons. a tribus in sede cappis induli traclum ante altare succinunt, et cappis canuntur, leriium vero a quatuor qui cantalecto Evangelio in sacristiam recedunt.

verint in vilatorium, quod in festis triplicibus leni(216) Communicato clero el populo. Ordinarium : poris paschalis observatur. Communicatis presbyteris el aliis quibus placuerit, (225) Post tertium responsorium officium sepulcri Vesperæ sic incipiantur; cl Liler oficial s Rotoma celebretur. De oflicio sepulcri fuse disserii Joannes gensis ms. : Communicato clero el populo, etc. Mira Belethus, lib). De div. oflic ,c. 113, el Guill. Durandus, mur nonnullos receiiliores a Patrum institucis adeo

D

lib. vi, c. 87 ; el concordarl' cum nostro sepulcri abhorrere, ut

communionem

in hic oflicio, quod videas in finc post nostras observamissa, quod noclurna sit, populo dari non probent. tiones. Cerle religiosa illa consuetudo, si alio unquam lem (224) Finila oratione. Hic inserenda videtur propore, bac potissimum nocle observandi videtur, cessio ad crucifixum, quam mirum hac die vel lunc qua mysticum Christianorum Pascha colitur. PR.

non suisse, vel cerle a Joanne, qui similium 140 Quod Rabanus, De instilul. clericorum, l. ad sequentes dies meminit, prætermissam. Eam 11, c. 38, non solum omnibus licitum, sed etiam describit Ordinarium, docetque solemni benedictione quasi necessarium ostendit: Posi baplismum vero el terminari consuevisse. Hoc finito (inquit) benedicanfilanias sequitur sancia missarum celebratio, el con tur ab archiepiscopo, si præsens fuerit ; el osculetur municatio corporis et sanyuinis Domini, cujus parli omnes fratres, dicens ad singulos : Resurrexit Doripatione quicunque fidelium se hac nocle abstinuerit, minus. PR. nescio quomodo dicam illum Christianum, erce; tis Hunc ritum in Grecia tam cleris quam populus fris qui pro capital bus criminibus excommunicati religiose lenel, quisque enim in die sancto Pasciliu pænitentiam geruni. Jiem Missalia Rolümagensis sic salutcm dicit : XOL0705 Ovágti.

sacram

in usu

(225) Post capitulum. Sic quoque Ordinarium A in a 'jaloriunt, sed dicto Paler noster, sic incipiantur : Rolomagense kus. Dehinc in capitulo, et ibi legalur Kyrie eleison, elc. lectio de Marlyrologio ab uno puero, et sequalur )

(229) Per Kyrie eleison Vesperas incipiant. Pius Preciosa est in conspcctu Domini. Oralio Sancta

ille ritus, quem germanz antiquitatis ignorantia Maria, isti sancli, et omnes alii, etc. Per omnia

nostro demum sæculo abolevit, e Romanis fontibus secula sæculorum. Amen. Tum postea legalur ab

ad nos

emanaverat. Ordo Romanus : Die sancto uno canonico diacono de expositione Evangelii

Paschæ conveniente schola temporius cum episcopis (226) Terlia cantata processio per claustrum.

el diaconibus ad sanctum Joannem in ecclesia majore Processionem sic disponit Ordinarium Rotomagense

ad locum crucifixi, incipiunt, Kyrie eleison, el veniunt ms. Sequitur processio per atrium in cappis, sacerdos usque ad allare : ascendentibus diaconibus in pogium, el diaconus in Albis, et subdiaconus lunicam habeat 143 episcopi el presbyteri statuuntur in locis suis, cum cruce, candelabris el signis. Canlor incipiat : el scholæ ante aliare. Finilo Kyrie eleison, innuit Maria Magdalene, cum versu el regressu ; quo finilo

archiviaconus primo scholæ : et ille inclinans se illi, tres de majori sede canlenl : Salve, festa dies, usque

incipial Alleluia cum psalmo : Dixit Dominus Domino ad stationem, In statione cantor incipiat A Sedit an

meo, etc. Alcuinus lib. De divin. Ollic. Eadem die

B gelus. Tres de majoribus (nunc quatuor) in pulpito ad Vesperas ad sanctum Joannemi congregatur maŷ Crucifixum in cruce (al., carne). Nolite. Ad in Turius universus gradus ecclesiasticus in ecclesia mutroilum chori dominus archiepiscopus, si præsens fue- jore, in loco qui vocatur crucifixio : ibique inchoat rit, si non, cantor, incipiat : Christus resurgens, cum

schola : Kyrie eleison, el eo concenlu perveniunt D'cant nunc Judæi; quo finito dominus archiepi usque ad altare, etc. Pa. scopus, si præsens fuerit, benedical populum, el slalim (230) Benedicamus Domino ab his qui Alleluia incipiulur rrissa. Ei dominus archiepiscopus, si præ

cantarunt dicalur. Nunc a tribus de secunda sede in sens fuerit, habeat secum septem diaconos et lolidem superpelliceis. subdiaconos revestilos , 142 de quibus duodecim (231) Psalmum : Laudale , pueri , Dominum, sint de secunda sede, etc. Ad processionem omnes de canlanles ad fontes pergant. Iste processionis rilus choro sunt in cappis cum celebrante, diaconus dal- laudabiliter observatur in cathedrali et plurinis matica indulus, et subdiaconus tunica, cujus vice

parochialibus ecclesiis bujus civitatis, qui in ordiacolythus crucem desert tunica indulus.

nario ms., p. 88, describitur disertis hisce verbis : (227) Officium diei celeberrime compleanı, Ordi

Unus de majoribus incipiat : Alleluia, et unus de renarium sæpe laudatum : Archiepiscopus, si præsens c gentibus chorum incipiat : Laudate, pueri, Domifuerit, rau iat benedictionem super populum ante

num, laudate nomen Domini, Alleluja. Sit nomen Aguus Dei. Finilo Agnus Dei, omnes qui voluerint,

Dornini benedictum, elc, Alleluia : et sic cantando communiceni. PR.

psalmum eal processio ad fontes cum diacono el subTres benedictiones episcopales olim in missa fieri

diucono, el ampullæ a duobus presbyteris albalis, et solilas describimus ex ms. Pontificali bibliothecæ cereo benedicto, quem serat unus diaconus (dalmalicathedralis Rolomagensis, quas in missis pontifica

calus ) de secunda sede, el chorus psalmum finiat , libus revocari oplat rituale Rotomagense, p.1, p. 503.

el dicat Alleluia quatuor, el Haec dies sine Alleluia , (228) Cum processione, etc. lu his omnibus con et l'ersu. El post cantelur anle altare S. Joannis : cordat. Ordinarium Rolomagense ms. ; sic aulem ha Alleluia , Ỷ Laudale, pueri el reiteretur Alleluia ; bel in die Paschæ, pag. 88. Ad Vesperas tres de quo finilo sacerdos dical : Oremus. Deus, qui ecclemajori sede in cappis cantent ad processionem : Salve, siam luam. Per Christuin Doininum. Festive unus de festa dies, cum diacono el subdiacono revestitis, majori sede incipiat : Alleluia, el unus de regentibus cruce, candelabris, Thuribulis el signis; descendat pro chorum psal. In exilu Israel de Ægypto, Alleluia, û cessio per dextran alam ecclesiæ, usque ad occidenta Facta est Judæa sanctificalio ejus, etc. Alleluia, allelem portam ecclesiæ, el processione ordinata in navi D luia; ý Mare vidil et fugit, elc. alleluia, alleluia, alleecclesire unus de cantoribus incipiat : Kyrie eleison, luia. Et sic ad finem perducatur, et in fine psalmi el processio ad chorum redeal canlando : Christe dicatur : Gloria Patri, Alleluia. Sicut eral, Alleluia, eleison; et pinilo Kyrie eleison, incipiatur ab uno de alleluia. Surrexit Dominus de sepulcro, Alleluia, allemajori sede ani. Alleluia. Illi qui cartaverint ad pro luia, alleluia. Et cantando psalmum descendai processio cessionem : Salve, festa dies, regant chorum, et per aliam alam ecclesiæ ad occidentalem porlam ecunus ex illis incipiat in dextro choro psal. Dixit Do clesiæ; et processione in navi ecclesiæ statuta, et minus, psal. Confitebor, psal. Bealus vir. Ant. Alle ultimo versu psalmi finilo, lres (nunc, duo) de majori luia qualuor. Eadem legere est in libro olliciali Ro sede in pulpilo cunlent Alleluia, ì Redemptionein, lomagensi ms; et apud Durandum Ralion., lib. vi, non reiterelur Alleluia in fine; quo finito sacerdos c. 89. De ista processione ante Vesperas , et de dicat versum : Dicite in nationibus. Oremus. Deus, Kyrie eleison, nihil bodie fit in Ecclesia Rotomagensi, qui pro nobis Filium, Sequatur memoria ibidem licel habeantur in Breviariis ad usum Rolomagensis bealæ Mariæ, antiphona : Paradisi porta. Ý Post Ecclesiæ an. 1491 et 1578 editis; et in Breviario partum. Oremus. Gratiain lam 144 quiesumus, Donjinicanorum : Ad Vesperas non dicalur : Deus Domine 1d introilum chori memoria omnium sana

PATROL. CXLVII.

forum, antiphona : Lux perpetua. Si diligeretis. À A pore paschali Dominicarum et festorum officium iri. Vox lælilive. Oremus. Vide, Domine, infirmitares. bis nocturnis constitisse. Ul secus poslea feret, Tres pueri : Benedicamus Domino, Alleluia. Idem pervicit brevitatis ratio, non disciplinæ : quod valde quoque habetur in Brevariis Rotomag. an. 1491 et improbatur a Guillelmo Durando, l. vi, Ration. div. 1578, et in Processionali Rolomagensi pag. 168 el offic., cap. 89, el Radulso decano Tungrensi, libro De seq. Hujus antiquissimi ritus mentio fit in Ordine canonum observantia, propositione 10. Pr. Romano, apud Alcuinum, G. Durandum, in ordina (239) Sex lectiones de Apocalypsi legantur, el tres rio ms. canonicorum S. Laudi Rotomagensis, etc.;

de resurrectione. Hinc apparel olim in Rotomagensi eumque improbare non possunt, qui baptismi me Ecclesia tres nocturnas dici solitas, quæ reperiuntir moriam in hominum animis indelelam servari cu

in Ordinario ms. canonicorum S. Laudi Rotomagenpiunt.

sis; eas adhuc retinet Romana Ecclesia, multæ quo(232) Huic antiphonam : Lux perpetua, conti que cathedrales ecclesiæ. De lectione Apocalyps:s nenles. Tempore paschali in processione ad crucis concordat Ordinarium Rotomagense ms. Nos vero fixum nulla apud Joannem nostrum habetur sancläe legimus de Actibus apostolorum (exceptis Dominicis) Mariæ memoria , neque in Ordinario ms. canonico usque ad hebdomadam lerliam, in qua legitur liber rum S. Laudi : reperitur tamen in Ordinario el ofti- B Apocalypsis, postea canonicæ epistolæ usque ad vicialibus libris mss. et Processionalibus, nec non giliam Ascensioniş. Breviariis ad usum Ecclesiæ Rotomagensis.

(240) Nonum a duobus clericis cantelur. Scilicei de (233) Dies septem in cappis, etc. In ecclesia cathe majori sede in superpelliceis tantum, quod in Eccledrali Sabbato in Albis ad missam quinque pueri albis sia Rolomagensi servalur in tertio responsorio per induti, sive cappis, non ita pridem regebant chcrum. Dominicas temporis paschalis. Idem legitur in Ordinario ms. p. 93. Ad missam nulla (241) Matulince Laudes cum una antiphona : Ancappa in choro, sed quinque pueri in albis regant gelus. Ad Laudes in Dominicis usque ad Ascensiochorum. Officium : E:luxit populum suum. Psalmus : nem psalmi dicuntur sub una antiphona : AlleConfitemini Doming el invocate. Quinque pueri pri luia. dicti canteni : Kyrie eleison, Rex genitor el Gloria (24") In Dominicis matulinis semper fial processio. in excelsis, prosam : Omnipotens genilor; quinque In Dominicis usque ad Ascensionem tantum fit propueri cantent prosan, ei chorus respondeat residuum. cessio in Laudibus, cæteris Dominicis nulla in LauOratio : Concede, quæsumus, omnipotens Deus. dibus, sed immediate anle Tertiam post aspersionem Nulla memoria, nisi ut prænotatur. Epistola : Depo aquæ. nentes omnem. Alleluia. Ý Hæc dies. Quinque pueri C (243) Sine tropis et Laudibus. Quid sint tropi docet in pulpito Alleluia. y Laudate, pueri; sequitur alius Durandus 146 lib. iv, Ration., c. v, el post eum versus : Sit nomen Domini. Hoc finilo quinque pueri Pamelius in fine tomi Il Liturgicon Eccl. Lat. id incipiani in pulpilo : Jubilans concrepa, el chores hanc canlus speciem referendæ sunt litaniæ (ut vorespondeal neuma. In ecclesia cathedrali hodie omnia canl) prosale, ul Kyrie, fons bonitatis. Quod al fiunt ul in duplicibus.

Laudes allinel, varia est ejus nominis apud liturgicus (231) Ad crucifixum post Vesperas fiat processio. acceptio. Plerumque enim sumitur pro Alleluiu, ut Jdem processionis rilus describitur in Ordinario ms. apud Isidorum, lib. i De eccl, offic., cap. 13, qui sancti Laudi. Fit hodie in diæce i Rolomagensi post sensus huic loco non convenil, ubi agitur de officio Vesperas processio, in qua non portalur crux, sed quod celebratur cum Alleluia, sed sine Laucibus. candelabra et thuribulum, juxta Ordinarium Rolo. liaque cum hic troporum, Laudumque simul occurmagense ms. et dum canlalur A Dignus es, Domine, rat mentio, rectius per Laudes hujusmodi intelligecrucifixus a celebrante cappa induto et genuflexo nuis cantum aliquem ecclesiasticum tropis aflinem. triplici duclu thurificatur. Duo in pulpito canunt û Nam et Durandus loco prædiclo tropos appellat Lan. O quam. Dicitur versus et oratio de cruce, et post des ad introilum convertibiles. Conjecturæ facem

D memoriam 145 B. Mariæ, ad introilum chori præfert anonymus S. Audoeni monachus in Historia dicitur antiphona de sanctis cum versu et ora Joannis nostri ad calcem gestorum archiepiscopotione.

rum Rolomag. his verbis : Finilis itaque Kyrie elei. (235) Oratione Dominica el symbolo. In Comple son cum duobus rhythmis, id est, nostro judicio trotorio per octavam non dicitur oratio Dominica nec pis, exacto Gloria in excelsis Deo, quod incæplum ab symbolum; sed post Nunc dimillis decantata anti

abbate Ricardo Sigiensi (Sagiensi) chorus celeberrime phona oratio dicitur, el dicto Benedicamus, Cumple- fuerat exseculus cum Laudibus,id vero lolum expendetorium finitur.

batur in præstolatione archipræsulis. Quo ex loco col236) Dies oclavus ut primus celebrelur. Non eodem ligitur Laudes illas in missis solemnibos hymno modo, se: more duplici colitur.

Gloria in excelsis inlerseri, vel certe subjungi con (237) Responsorium Surrexit, a' duobus cantelur suevisse : quem quidem hymnum in missa Sabbati Scilicet in cappis, qui chorum regant.

sancti absque tropis decandalum, paulo ante obser(238) Unaquæque nocturna cum una antiphona. Ex vavimus ex Ordinario. Ejus generis erat prosa Quem bis et sequentibus patet, apud majores nostros tem cires cælici, qnæ juxta idem Ordinarium, in noote

Natalis Domini a clericis pastores agentibus, post A llem in Charia Riculli Rotomagensis archiepihymnum prædictum cantabatur : itemque O gloria scopi legitur : Cænobium D. Peiri, almique Audoeni; sanctorum, ibidem in sesto sancti Stephani. Denique processu vero lemporis unicum nomen S. Audoeni, Landum nomine forle censeri posset insignis ille cujus corpus hac ir ecclesia fuit lumulatum, sortila cantus, Christus vincit, de quo supra. Pr.

est. Hujus processionis ritum vide post nolas. (244) Cum duobus Alleluia el sequentia. Sequentia (250) 148 Nona dicta comestum pergant. Excenon dicitur, sed qualuor Alleluia canuntur.

pto enim - Quadragesimæ tempore, aliis jejunii die(245) Quandiu Dignus es cantalur, Apocalypsis bus frangebalur hora noua jejunium, ut constat ex legatur. In Breviariis Rolomag. an. 1491 et 1578 Micrologo, c. 49, De capile jejunii, et pluribus aliis. post oclavam Paschæ legitur Apocalypsis, quibus (251) Simili modo dies Rogationum celebrentur. concinit Ordinarium ms., p. 2 : Post oclavam Paschæ De jejunio Rogationum sic loquitur Rabanus, lib. II, incipialur liber Apocalypsis, et legantur de eo tres De institut. cleric., cap. 4 : Ante hanc ergo diem lectiones per hebdomadam usque ad Dominicam in Ascensionis Domini mos est ecclesiarum Occideniis qua cantatur : Jubilate Deo. In craslino incipiantur per tres dies proximos jejunium exercere et liianics Epistolæ canonicæ, et legantur de ipsis quotidie tres agere, et hoc congrue. Vide Amalarium, lib. I, cap. lectiones per ferias usque ad vigiliam Ascensionis Do- B 37, De litania majori. mini. El Micrologus, De ecclesiast. observat., cap. (252) Sex primæ lectiones de sanctis dicantur. Ea54 : In octava Paschæ historiam : 147 Dignus es, dem plane habentur in libro ofliciali Rolomagensi Domine, et Apocalypsin juxta ordinem incipimus. ms.; nunc autem una nocturna dicitur, in qua

(246) Per dies feriales in nocturna sex psalmos. prima lectio de expositione Evangelii, secunda et Tempore paschali tres tantum dicuntur psalmi per lerlia de cruce; lit memoria martyrum in primis ferias.

Vesperis, Laudibus et missa. (247) Unum tantum Alleluia canlelur. Ila quoque

(253) Processio ad crucem in Vesperis el MaluliMicrologus, De eccles. observat., c. 55, el G. Du nis, et missa fiar. Processio nulla fit, nisi sit Domirandus, Ration. divin. offic., I. vi, c. 89. Sed in nica, scilicet ante Tertiam, nec Laudes neque scEcclesia Rolomiagensi in officio lam de Tempore quentia in aliquo officio caduntur. quam de Sanctis a Pascha usque ad Pentecosten (254) In Vesperis cantor chorum regal. Hujus diei canuntur quatuor Alleluia, exceptis Rogationibus et officium in omnibus pene est immulatum; nunc vigilia Pentecostes.

enim duo cantores cappati chorum regunt, qualuor (248) Si alio tempore evenerit, omnes exceptis par alii de majori sede item cappis induli, istis receden

C vulis jejunent. Hoc indicat Ordinarium ms. biblio tibus in vestiarium, responsorium canunl. Olim tres thecæ Bigotianæ : Item si evenerit in die ocluva, me nocturna vigiliæ, hodie una tantum dicitur, scilicet moria ad ulrasque Vesperas, Matulinum et missam, el tres psalmi cum tribus antiphonis, et in cappis tres in craslino reservelur cum jejunio. Item si evenerit in lectiones de expositione Evangelii leguntur, cum Sabbalis aul Dominicis resurrectionis, processio et totidem responsoriis, quorum primum et secundum jejunium in crastinum reservenlur ; in Ordinario a tribus in cappis, tertium a qualuor regentibus aulem ms. cathedralis ecclesiæ : Missa de jejunio chorum decantalur. cantabilur, et omnes jejunabunt. Hinc duo notanda (255) Post Tertiam processio fal. Ordinarium occurrunt : primum quod olim Ecclesia Roloma- Rotomagense ms. post Tertiam processione: immegensis jejunium observaret in festo S. Marci, quando diale constituil, p. 109. Ad Primam Jain lucis, elc. non concurrebat cum oclava Paschæ, aut Domini Dehinc ealur in capitulum [ins., capitulo), et ibi lecis tempore paschali. Secundum quod omnes exce galur ab uno diacono de majori sede de residuo exposiptis pueris et infirmis jejunarent. Simile reperitur tionis Evangelii. Pulselur processio festive. Sequitur mandalum præfixum initio Breviarii Rolomag., an. ad Terliam hymnus : Nunc sancte. Sequilur proces1578, et Abrincensis, an. 1592, De observatione je- D sio, etc. Tanta est eo die in cathedrali ecclesia rejunii : Sacerdotes ecclesiarum præcipiant omnibus rum confusio, propter populi affluentiam, ut Tertia, ælalem adultam habentibus instituta jejunia obser Sexta, Nona et postea missa solemnis usque ad vari, ul jejunium Quadragesimæ, etc. Et omnia præ quartam aut quintam horam pomeridianam diffedicta prohibeant expresse, et sub pena peccati mor rantur, qua circiter hora reus e carcere educitur. lalis. Illud vero jejunium postea in abstinentiam a Unus cantor in cappa missæ officium inchoal quod carnibus fuit mulatum, similiter in diebus Roga musici prosequuntur, pauci enim canonici el panici tionum.

capellani 149 intersunt, quia viri et feininæ illo(249) Ad ecclesiam S. Petri, S. Audoeni. Hunc rum sedes occupant; sic quisque per ecclesiam vamorem etiamnuni servat ecclesia metropolitana. De galur, et ecclesia strepitu el lumultu resonat, ac antiquitale et dignitate ecclesiæ S. Audneni vide gladiis evaginalis armis more castrorum resplenSurium in Vita ejusdem sancti ad 24 Augusti; Du det. Finila missa stalim dicuntur Vesperæ, ut quadonem, De moribus et actis Norman., lib. 11; Wil. dragesimali tempore. lelmum Gemelic., lib. 11, cap. 18; Ordericum, initio (256) Historia : Deus omnium. Hæc vox in scrilibri ili et lib. VII, pag. 710. PR.

toribus de rebus sacris aliquando psalmum sign:fi

« VorigeDoorgaan »