Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][graphic]

VERKLAERINGE VAN DE 2

À L M Â N Â CH,
DIENENDE VOOR HET JAER

I 8 o 3:

U Et gregoriaenfch jaer heeft 365 dagen en 6 uren ;

I bet word verdeelt in 12 maenden en in 52 weken. · Zondag. Letter . B Gulde Getal 18 Cirkel der Zonne 20 | Epacta . voto 7

* Dit beteekene Vasten - dag tot deg noen, en Vleesch, dervinge den geheelen dag. Hahashi

Verminderinge der Feeft dagen voor de geheele L... fransche Republique.

o ok? We Ingevolge-bet concordat, geteekent door den kardinael Caprara , 'legaet à latere van onzen beyligen vader Pius VII., en de eersten conful Napoleon Bonaparte,i voor de fransche Republique, en uyg kracht van den vergun-brief, gegeven door den zelved kardinael den 9 April 1802?", zyn'er voor het geheel grondgebjed, der. Republique gr behalven de zondagen, geene andere Feestdagen als Kerstdag, 0. H. Hemelvaerd, 0. L. V. Hemelvaerd en Allerheyligen,

a ritsi ti jose Alle de geloorige worden ontdagen, niet alleen van de plicht om her heylig facrificie der Miffe by te woonen', van zig te onthouden van te werken, maer zelfs van te vastęp, op de avonden der afgestelde Feestdagen door den-zelven vergun-brief afgesteld. ii.

Zyne heylighėyd. wilt, dat in alle de kerken der Republique de jaerlyksche kerkwydingen geschiedea op den zondag maler dé octave van Allerheyligen.

Zyne heyligheyd-wilt insgelyks , dat in alle de kerken de "gewoone ceremonieo van den Godsdienst

[ocr errors]

gebeuren op den Fstelidag, 2.00 als te voren in gebruyk was, zelfs wegens de gene van dags ic vooren, uyigenomen nochians de feestdagen van Dry-Koningen, H. Şacramenis.dag, SS. Petrus en Paulus, en de geoe van de Patroonen van idere dio, cese en parochie, die zullen geviert worden op den zondag welken den Ogelten is aen, idiren lezec Feestdagen. Zyne heyligheyd yermaent een ider, bezönderlyk de gene die niet verpligt zyn te leven van den arbeyd hunner handen, om de heylige Miffe by te woonen op de afgestelde Feestdagen , 200 als Besaydenisse, O L.V. Lichtmise en Maria Bodschap, op de ćweede Feestdagen van Paelschen en Sirsen, Maria Geboorte, 0, 4. V. Onifaogenisse en op den iweeden Kerstdag.

... ? - ECLIPSE N. is? Dit jaer zullen 'er twee Eclipfen zyn, bey de aep de Zonne.

Den eerftea den? Venisse ( 21 February ) ten 9 uren 24 miouceni's avonds; onzichtbaer.'

, Den tweeden den:29 Thermidor (17 Augusti) ten 6 uren 14 minuten 's morgeos, zichtbaer. .

-- ORDONNANTIE
Op het openen en sluyten der stads Poorter.

Het openen der Poorten.' l Sluyten.
15 Jan. tot i Feb. ten 6 ur, en b. 5 uren en k.
I Feb. tot 15

teo 6 uren. 16 uren,
15 Feb, tot i Maer e ten 5 ur. en b. 6 uren en h.

i Maerte tot 15 ten 5 uren. 17 uren. -
15 Maerte tot 1 April ten 5 uren. I z uren en het

1 April tot 15 ten 4 ur. en b. 7 uren en h.
15 April tot i Mey ten 4 uren. 8 uren.
I Mey tot 15

ten 4 uren. 9 uren.
15 Mey-tot 1 40g, ten 3 ur, en h. 1 g uren en h.

1 Augusti tot 15 'ten uren', ooren.'
15 Aug. tot i Sept. ten 4 uren... 8 oren en 4.

September tot 75 ten 4 ur.en b 8 area.
15 Sept. tot i Octob. ten 5 uren. z uren en h.
I October tot 15 ten 5 ur. en h.

7 uren. . .'
15 Octob. toc i Noy. ten 5 us. en . 6 uren en b..

1 November tot 15 ten 6 uren. I
15 Nov, tot i Dec. ten 6 ur, en b. 5 uren en h.
! Decemb. tot 15 Jan. ten 6ur, en h.] 5 uren.

Op hec luyden der Werkeklokke de's morgerts.

I January ten 8 uren 11 Aug. qu. naer 5 uren.
li quart voor 8 uren. 21 ten balf 6 uren.
I ten 7 uren en half. 1 Sept. quart voor 6 ur.
i Feb. quart oa 7 uren. 11 ten 6. uren, in
1. tep z uren. .

121 quart Daer 6 uren.
21 quart voor z uren, i Oct. ten half z...

I Maerte ten half 7. i quart voor 7 ären.
Is quart naer 6 uren. 21 ten 7 uren.
21 tea 6 uren.

| 1 Novemb. quart paer 7
1 April q. voor 6 uren. | ureo.
!ten 5 uren en half. Tí ten half 8 uren.
31 quart naer 5 uten. 20 quart voor 8 ures.

I Mey ten 5 ureo, bly- 1. Decemb. ten 8 uren a
vende "al200 continueren blyvende, alzoo continue
roi den ii Augusti. Iren tot dea ni January.

ORDONNANTIE
Op het luyden van de Werk-klokke des avonds.

i Jan. quart voor 4 ur. ' I Aug. quart voor 7 ur.
Il ten 4 uren.

II ten 6. uren en b. ai quart daer 4 ured. 21 quart naer 6 oren. - I Feb, ten half 5 uren. l Sept. tep 6 uren. il quart voor 5 urea. - 1 quart voor 6 ur.., I ten 5 uren.

21 ten 5 uren en half. I Maert. quart naer 5 u. 1 Oct. quart naer 5 aró Il ten 5 uren en balf. 111 ten 5 uren.. 21 quart voor 6 ufen. 21 quart voor 5 uren.

1 April ten 6 uren. Ji Nov. ten half 5 üren. . jl quart naer 6 uren, 1'i quart naer 4 uren. 21 ten 6 uren en half. 21 ten 4 uren.

I Mey qu. voor ; uren. I December qu.' voor 4* Il ten 7 uren, blyvende uren, blyvende alzoo conal200 continderen tot den tinuérea tot den t'i dda I Augusti,

Inuary.

NATIONALE FEESTEN.' Den° Vendémiaire, de Plichtinge van de 'Repita Hlique.

Den 25 Mellidor, de Feeste van deri 14 Júly.

« VorigeDoorgaan »