Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C(;AXXIX. — Ad Methodium archiepiscopum Pannoniensem. — Præcipit ut ad se veniat, ut de ejus doctrina cognoscere possit. Missas Sclavouica liugua celebrari prohibet. •• CCXL. — Ad Anspertum archiepiseopum Mediolaneusem. — Arguit quod sedi apostolicæ obediens uon fuerit, ejusque legatos injuriose tractarit, et excommunicatus niissäs celeírarit. Jdeo monet ut ad syuoduin se purgaturus quamprimum vel per se vel per legalos accedat. 8ö0 CCXLI. — Ad Angelbergam Augustam. — Siguificat se modo absolvere nolle Anspertum archiepiscopuin ; sed si in synodo crimina quæ objiciebantur, dilueril, tunc euim excommunicatione absoluturum : ait se pro l.udovico imperatore in anniversario ejus die sacrafacturum. 851 CCXILII. — Ad Ludovicum regem. — Gratias agit de propensa voluntate erga Itomanam Ecclesiaiu : hortatur ut àd éam a paganoruin incursionibus deleudeudam veuiat, eique tacite imperium pollicetur. 832 ÜCXLIII. — A 1 IBasilium, Constantiam et Alexandrum imperatores. — Imperatoruin precibus commotus, ut pax silTEcclesiæ Constaiilinopolitanæ, dispetis at cum Photio ut in Ignauii locum Constantinopoiitanæ Ecclesiæ patriarcha subrogetur, statuens ne deiuceps quisquam ad patriarchalem dignitatem, nisi per gradus ecclesiasticos ascendant : jubet patriarcliam C instantinopolitanuiu l}ulgarorum diœcesim sub Ecclesiae ltomanæ jurisdictione relinquere, monet omnes ut patriarchæ debitum praeslent obsequiuim : praecipit ut ad Ecclesiae comiiluuionein eos qui a Methodio eu lgnatio iuitiati fuerant, adiuiltaut ; excoinmunicat illos qui cum Pholio noluerinl cominum care. 855 CCXLIV. — AJ Couslantinopolitanos. — Jubet eos, schisinate sedalo, ad Ecclesiæ unitatem redire, et Photiò

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tanum. — Plotium patriarcham Constantinopolitanum constituit, dumimodo in synodo veniam postulet ; decernit ne deinceps ullus e laicis in eadem Ecclesia statim epis-.opus ordinetur : jubet Bulgaricam diœcesim Ecclesiæ Románæ restitui. 870 Adnotatio Severini Binii. 872 CCXI. IX. — Ad Landulfum et Iandonem. — Scribit Trajectum se iturum, et quæ paci eoruin conducant, curalurum; ibique cum de aliis, tum de Lanuulfo Capuanæ Ecclesiæ episcopo electo acturum. 875 CI. L. — Ad Guariferium priucipem Salernitanum. — Eadem quæ in superiori : præterea arguit quod contra Capuanos ärma sumpserit; rogat ut uaucosos sibi ab Amalfitanis restitui curet. 876 CCLI. — Ad Leonem episcopum. — Dolet Capuæ discorJias esse excitatas; significat se Trajectuin iturum, ibique de I.andulfo episcopo electo, cujus coulirmationem petierat, acturum. 877 CCLII. — Ad Landulfum presbyterum. — Laudat eum quod ad propinquorum suoruin insidias evitandas Capua fuerit egressus, et in discordiis sedaudis elaboret; signilical Trajecluui se ilutuiu ibique de ejus electioue deliberaturum. 878 CCLIII. — Ad Pulcarem præfectum. — Arguit quod nec fœdus cum paganis ictum ruperit, nec ditionem saucti Petri, sicut promiserat, defeuderit]; praecipit ut pecuniam pro ea re Jataim ad se remittat. 878 CCLIV. — Ad monachos Pultariensis coenobii. — Dolet de eorum calamitalibus, et significat se ipsorum causa Bosoni principi atque Hugoni abbati scripsisse ut eos adjuvarent; exemplar etiam testamenti Gerardi fundaloris Ansegiso archiepiscopo et Conrado comiti misisse. 879 CCLV. — Ad Hugonem abbatem. — Ut monasterium Pultariense tueatur. 879 CCLV I. — Ad Hugonem et Radulfum. — Quod Wendoaram villam sancti Petri Pultariensis nulli concesserit, et Arembertum, qui a Bosome eam accepit, excommunicari jusserit, nisi ab ea abstineat. 8S0 C(XLVII. — Ad Bosonem comitem. — Ut AremberLum et quosvis alios a Wendoara villa removeat, eamque Pultariensibus restituat et monasterium ipsum tueatur. 880 CCI. VIlI. — Ad Guaiferium principem Salernitanum. — Monet ut a molestis desistat quas Capuanis inferebat; signilicat se iu ejus regiones iturum et discordias sedaturuin. 881 CCLIX. — Ad Pandemulfum castaldum. — Significat se Guaiferio scripsisse ut ab inferendo Capuanis dámno desisteret. 882 ( r I.X. — Ad Carolum regem.— Scribit se litteris eum, ut ad imperium promoveret, ad Urbem advocasse, Ravennam usque ad eum processisse, sperasseque se auxilium ab eo adversus Roiiian;e Ecclesiæ hostes recepturum : quæ spes ita eum frustrata est, ut nunquam hostes magis sævierint : petit ut Ecclesiæ opem ferat, et dum iter parat, legatos ad se mittat; suosque legatos commendat. 882 CCLXI. — Ad eumdein. — Dolel se novi posse cum eo colloqui. Arnulfum legatum ad eum mittit, pe;eius ne Roplanaim Ecclesiam ab hostibus lædi patiatur, ideoque ejus legatum cum Arriulfo ad se imitti jubet. 8 CCI.XII. — Ad Romanum archiepiscopum. — Miratur quod injuriis lacessitus ad se non confugerit; nuntium Ravennain imittit, qui oiunia contra eum gesta diligenter inquirat, et eos qui injuriam intulerant, Itomam venire

coiupellat; quibuscum ipse ad synodum proficiscatur, ubi

ejus causa agetur : euimque arguit quod in sua Ecclesia non resideat. S84 CCLXIII. — Ad omnes fideles. — Præcipit ut Ticinensi episcopo, cui potestatetm excommunicandi iribuerat, obediaut. 885 CCI.XIV. — Ad Rcmanum archiepiscopum Ravennalem. — Præcipit ut lìomam ad synodum veniat. 886 C. LXV. — Ad clerum Mediolanensem. — Præcipit ut in locum Ansperti archiepiscopi in l{omana synodo privati alium a se cojisecrandum sufficiant; mittit legatos qui una cum ipsis electioni intersint, quibus in omnibus òbediri jubet. 886 CCLXVI. — Ad Carolum regem. — Significat Anspertum dudum archiepiscopum Mediolanensem in Roniana synodo privatum, ac Josephum, quein ille in Vercellensi episcopum ordinaverat, depositum; rogat ut Consperiuiu in V ercelleusi ecclesia episcopum a se consecratuiu tueatur. 887 CCLXVII. — Ad Wercellenses. — Præcipit ut Consperni a se illis episcopum constitutum recipiant, et cqu$? liouore colant. Josephi invasoris acta nulla esse declarat. CCLXVIII. — Ad Notingum Novariensem episcopum. — Mouet ut res Augelbergæ restituat; sin minüs, déuuntiat

illi excommunicationem, nisi intra dios menses ad red- ac de Hieronymo episcopo Laudunensi hortatur, ut alin.

dendam de liis rationem ltomam veniat. 889 vare illum studeat. *n3 ('.L \I\. — Ad Aniallitanos. — Significat so eos excom- ( C\CII. — Ad Carolum regem. — Commendat ejus erga municasse donec se a paganis separent; uinatur illis alias Romanam Ecclesiam observantiam; rogat ut legatum sibi poen:is, nisi quam frumum pareant. 889 auxilio mittat. 905 CCLXX. — Ad Helmoinuin episcopum Pennensem. — (T.XCIII. — Ad Sfentopulcrum comitem. — Gratulatur

Arguit quod ad synodum non arcesserii; jubet statuta die de ejus et subditornm illiùs observantia erga sedem apoad se venire, et interiim quemdam absolvere, quem in- stolicam, recipit eos in fidem suam : ostendit Methodium

juste excommunica , erat. 800 archiepiscopum orthodoxam fidem fuisse professum; cujus

CCL\X I. — Ad Paulum episcopum. — Jubet ecclesiam jura et privilegia confirmat, eumque ad eos regendòs miitin villa Carpana sitam restitui, ibique sacerdotem consi- tit. Nitrensis Ecclesiæ episcopum consecratum significat, tui. et sacrum chrisma annuatim in eamdein mitti. 800 et alium ad se vult mitti, quem alii ecclesi;e pr;eliciat :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Papiain venerit, ubi simul couvenire debet)ant, legatos • 907 ad se non miserit : petit illos, deslinet, ut se ad eum CCXCVI. — Ad imperatores angustos. — Commenti,i conferre possit. 894 eorum studium in Ecclesiæ concordia stabilienda; mouet

('(. l.XXVI. — Ad eumdem. — Gratias agit quod cum a ut in eo persistant : agit gratias de Jrotnonihus' auxiii, se fuerit Consportus Ecclesiæ V erecellensis episcopus or- missis : de monasterio Sancti Sergii, et de Bulgarorum . diuatus, eius ördinatioui libenter acquieverit; se excusat diœcesi sedi apostolicæ restituta; rogat ut Dei Ecclesiaî quod Aiispertum archiepiscopum Mlediolanensem ejus pre- tueantur : demum ea quæ pro Photio in synodo Constam.

[ocr errors]

('(. I.\ \\ III — Ad Ilugonem et alios comites. — Gra- rat, mutata esse ; approbat quae tonstantinopoli in concilio tias agit de fide quain Audovico et Carolomanno regibus pro causa Photii acta sunt, si tameu legati cóútra sua manserval)., iu t 895 data non egerint. - 910

CCL \\I\. — Ad Joannem e[)iscopum Ticinensem. — CC\CVIII — Ad Carolum regcm. — Gratias agit de ejus 1'raecipit ut ecclesiam in Carpaua villa sitam, quam Paulus erga sedeim apostolicam observantia; suam erga eum leno. Itegiensis episcopus relicere neglexerat, restituat, ibique volentiam testatur : adventum ejus pro Ecclesiae nocessisacerdotem proprium constituat et sacrum chrisina aunua- tatibus exspectat, monetque ut aliquem legatum mittat.

[ocr errors]

(CL\\\il. — Ad Egilbertum episcopum. — Arguit lumitate, Deumque orat ut oinnia ei prospere eveniant :

enm quod eunr excommunicatis a sede apostolica cominu- nuntiat Saracenos a Graecis victos, seque a Saracenis, et

nicarit: jubet ne cum Liutlredo et Odelrico excommuni- aliis etiam valde premi: quare petit ut sibi quam citissimo 1

[ocr errors]

cenis ictum frangat. Amalfitanos p r legatum suum ea de Arguit quod faveat sociis IBosonis, idque a se imperari asre adm.onlos, si parere neglexerint, excommunican!os - serat; praecipit ut Romam accedat ut crimina quæ ipsi significat. - 900 Jbjiciuntur diluat. 917

('('L\XXVIII. — Ad Ama'titanos. — Monet ut rupto CCCVII. — Ad Barmimerum comitem, sacordotes, etc. — cum Saracens fœdere ad Ecclesi;e gremium revertantur, 0stendit sibi gratissimam fuisse eorum in sedem apostoliet eaim ol) rein singu!is annis decem mi'lia mancosoruin et , eam observati: iam ; hortatur ad perseverantiam. Jubet leeo anno mille daturum se promittit; n si paruerint, mina- ; gatos ad se imitti, quibus revertentibus legatum suum mis

[ocr errors]
[ocr errors]

nem, qui alias contra canones Vercellensis Ecclesiæ fuerat episcopus constitutus. 920

CCCXl. — Ad Attonium. — Excommunicat eum, nisi Ecclesiæ Mediolanensi bona quæ abstulerat restituat, et ad obedientiam sui arcbiepiscòpi cum sociis redeat. 921 CCCXII. — Ad Anselmum Mediolanensem archidiaconum. — Minatur illi excommunicationis pœnam, nisi ad sui archiepiscopi obedientiam redeat. 922 CCCXIII. — Ad Joannem, Egilulium, etc. — Causam jnter Tridentanum et Veronensem episcopos versantem eis committit; monet ut eam jure deliniant, el ad se sententiam mittant, ut eam confirmare p0ssit, 925 CCCXIV.—Ad Adelchisium episcopum Tridentanum. — Arguit eum quod bona Veronensis episcopi invaserit; ejus causam quibusdam episcopis se conuiuisisse signiticat : monet ut eorum acquiescat sententi;e. 925 CCCXV. — Ad Ludovicum et Carlomannum reges. — Hogat ut cum Carolo imperatore consentiant (ie revocanda et Romam imittenda Angelberga, ubi eam ita se custoditurum pollicetur, ut contra ipsos iuoliri nihil possit. CCCXVI. — Ad omnes archiepiscopos, episcopos et comites Italiae. — Hortatur dent operam ut Carolus imperator Angelbergam Romam venire patiatur, quain se ita custoditurum promittit, ut nihil contra ipsum Carolum cum ]3osone moliri possit; et si quid leiitaverit, se eamdem retnissurum pollicetur. 925 CCCXVII. — Ad clerum Mediolanensem. — Recipit Hadericum sub tutela sedis apostolicæ, et excommuni*at omnes qui illi vel ejus ecclesiis molestiam intulerint. 92ö ζ{\'ii' -— Ad Athanasium episcopum Neapolitanum. — Arguit eum quod non fregerit fuedus quod cum Saracenis Tfecerat, cum promisei it illud rumpere : ostendit multa mala ejus causa a Saracenis Christianis fuisse inflicta'; minatur illi excommuuicationem, nisi fuedus i!!ud rumpat. 927 CCCXIX. — Ad Methodium archiepiscopum. — Gratulatur de orthodoxæ fidei cultu, et de ejus erga religionem siudio et cura; precatut in dies spiritualem prolectum majorem, eumque consolatur. 928 Ct CXX. — Ad Carolum imperatorem. — Nuntiat inperatori se iis malis a Saracenis a!lici, ut amplius sustinere non possit; rogat eumdem ut sibi subsidio exercitum mature mittat, eique palmam cum benedictione unittit. 929 CCCXXI. — Ad diversos episcopos. — Athanasium Neapolitanum episcopum, qui sæpe monitus, nunquam, sicut promiserat, fœdus cum Saracenis icium rumpere voluit, a se cum omnibus ei coDsentienlibus excoliiiiiunicalum sinificat. 950 CCCXXII.— Ad Romanum archiepiscopum Ravennatem. —Arguit quod Albericum comitem Ravendam asciverit, et mobiles Ravennates contra jusjuraudum sibi præstitum vexarit: cum Neapoli reversus fuerit, ait se ea omnia curaturum : jubet Dominicuim arcliiuiacouum Faveiulin;e Ecclesiæ e es¥ consecrari. 951 3ŠÎÎ. — Ad eumdem. — Arguit eum quod alterius legitimam uxorem raptori tradi consenserit, et Itomanæ Ecclesiæ ausus fuerit adversari; has ob causas illum a conferendis sacris ordinibus suspendit, donec a synodo, ad quain euum jubet venire, ejus causa cognoscatur. 952 CCCXXIV. — Ad eumdem. — Jubet Placentinos clericos, quos sine commendalitiis litteris ad eum confugienles receperat, ad eorum episcopum remitti; ejusdem etiam Ecclesiæ clericos absolvi, donec cum eis ad synodum veniat. 955 CCCXXV. — Ad Constantinum sacerdotem. — Excomunt;inicat eum £! absque sua licentia ab archiepiscopo ltavennate ad Faventinæ Ecclesiæ episcopatum promotùs fuerit: prohibetque eum illius Ecclesiæ administrationem altingeie, donec ad synodum l{omanan veniat. 955 ' CCCXXVI. — Ad Joannem episcopum Ficoclensem. — Visitationem Faventinæ Ecclesiae pastore destitutæ, ejusque curam ei coinmittit, donec novus pastor eidem præ1iciatur. 95£ CCCXXVII. Ad Romanum archiepiscopum. — Ad syuodum Romam sub pœna excommunicationis venire jubei, ut ad ea quæ objiciebantur respondeat. 954 CCC §}]' — Ad Carolum imperatorem. — Petrum et Zachariam legatos ad eum miuit; causa corrigendi mala, quæ se, eg regnante, perpessum queritur. 955 öcöXyîx. — Ad Itayennates. — Præcipit ut se a Ravennatis archiepiscopi in synodo excommunicati commuJunone ;;;ent, quousque eum absolutum cognoverint. 955 CCCXXX. — Ad Carolum imperatorem. — Gratulalur de £jus observantia erga Romanam Ecclesiam : lætatur ipsum l{avennam venire velle, ut de Ecclesiæ et imperii statú

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

hortatur ut Radulfo suam uxorem reddant. 945 Ut CXLIX. — Ad Berrarium abbatem. — De reverentia erga summos pontifices. 944

CCCL. — Ad Photium patriarcham Constantinopolitanorum. — De processione Spiritus sancti. 944

CCCLI. — Ad quemdami (f. Romanum archiep. Raven ). — Laudat ejus siudium erga sedem apostolicam, eumque monet ut perseveret; pollicetur eum a se in amicorum numero referri : praecipit ut l{omam veniat. 946

CCCLII. — Ad Athanasium episcopum Neapolitanum.— Ab excommunicatione eum absolvit, et ministerio sacerdotali testituit, dummodo pactum cum Saracenis initum, s cut promiserat, rumpat, et ex eis aliquos, cæteris jugulatis, captos mittat, nec deinceps cum eis foedus feriat. 946

CCCLIII. — Ad Genevenses. — Præcipit ut Optando episcopo a se consecrato obediant. 947.

CCCLIV. — Ad Carolum imperatorem. — Queritur multa I)ona Ecclesiæ Romanæ a Widone quodam marchione erepta; rogat ut Ecclesiam delendat, et ipsemet adjutor veuiat. 948

CCCLV. — Ad Riccardem Angustam. — Queritur mulIam sibi contra Saracenorum excursiones opem ferri; rogat ut ab imperatore celeriter postulet auxilinm : legatuin snum commendat ; petit det operam ut AngelLerga ab exsilio revocetur et Romain imittatur. 949

CCCLVI. — Privilegium pro iuouasterio Montis Cassini. 950

CCCLVII. — Ad arcliiepiscopum Wiennensem. — Arguit quoJ, detruso in carcerem 0ptando episcopo, alium in Ecclesia Genevensi constituerit ; præcipit ut illum sedi suæ restituat, atque ad syuoduin veniat ad dilueiida ea quae ipsi objiciebantur. 952

CCCLVIII. — Ad 0teramum Viennensem archiepiscopuim. — Agit de 0ptando episcopo, ejus litteris respondens, et de litteris quas scribit episcopo Maurienneiisi ut Rojmam veuiat. 952

( ! CLIX. — Ad Adalbertum episcopum Mauriennae. — Jubet ut Romam veniat cum episcopo Gratianopolitano, quern ignotuiniose tractarat. 955

(ECCLX. — Ad Anselinum archiepiscopum Mediolanensem. — Mediolanensis I.cclesj e privi'egia confirmat; hortatur ut in Romanam Ecclesiam sit fidelis : narrat Sáraceflorum et iniquorum Christianorum injurias; rogat ut pro Ecclesia ad Dominum preces ellumdat. 954

CCCLXI. — Ad Romanum archiepiscopum Ravennatem. — Præcipit ut Joannem diaconuim benigue excipiat, et res ei ablatas testituat. 95£

CCCLXII. — Ad clerum Ravennatem. — Ut Maimbertum quemdam, quem alias al) Ecclesia Ravennate expelli jusserat, comprehensum, legato suo el Joanni duci tradant, et ad se imittendum curent. 95:; CCCLXIII. — Ad Joannem Martinum. — Ejusdem argu; menti. 9jtj

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][graphic][graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »