Pagina-afbeeldingen
PDF

1085

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

L. — Verum non esse quod dicere solebat, Hincmari consilio regem ipsi adversatum esse. 458 CAP. XLI. — Quod si culpam agnosceret, pro divino timore indulgentiam expeteret. 458 Cap. XLii. — De auferendo a nobis ambobus ^pprobrio a multis illato. 459 Cap. XLIII. — De sacrarum Scripturarum falsatione, et responso ejus ad liu • ras de Nevino. Qui canones sint recipiehdi, et de imperitia et jactantia ejus lein. De Berli ico item, ét de eo quod saepe illum admonuit. 440 CAp. XLIV. — Qualiter redire valeat ad paternæ charitatis dulcedinem. 455 Cap. XI.V. — Ut recordetur quanta in dulcedine fuerit initio episcopatus, et deponat animositatem. 55. Cap. XLVi. — De eo quod gloriatur se in omnibus, quæ contra quoslibet suscepit, luisse ac semper fore victor*;!). CAp. XLVII. — Qund victum se nunquam agnoseat. De ejus in metropolitaiium rel)ellione : et quod sacra elyquia e$uri petierii, et schisma subscriptione sua fecerit. Et.*!£ injustis ejus obligamentis. 461 Cap. XI.V III. — De iis qui nimis amant sententiam suam usque ad schisma vel haeresim. 473 Cap. XLIX. — Admonetur ut taleutum intellectus, quod Dominus sibi gratuito dedit, nou negligat. (^Ap. i.. — De eo quod dicitur ferre non posse, nt quosquam dicatur ei bomiim aliquod sine ipsius merito exhibuisse. 484 Cap. LI. — I)e exeniis, quæ a clericis et laicis exigere dicel)atur. 485 Cap. LII. — De snperbia ejus et arrogantia, jactantiaque inepta et indeceuti. 4S9 Cap. ].I!I. — De motibus corporis inordinatis, qualiter

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

I. — Ad Annonem Frisinguensis ecclosiae episropum. 651 II. — Ad Wilibertum Coloniensem arcliiepiscopum. 652 III. — Ludovicum II imperatorem. 655 IV.—Ad Ansbertumarchiepiscopum Medionalensem 655 V. — Ad Ludovicum regem Germani;e. — Privilegia Romanæ Ecclesiae non nisi ceutum annorum praescriptione tolluntur. 65 4 VI. — Ad Panlnm episcopum. — Commonitorium Panlo episcopo fungenti legatione in Germaniam et Pannoniam, 654 VII.— Ad Ludovicum imporatorem. — Excommunicatnr Rainaldus Castri Felicitatis episcopus. (;:;:; VIII. — Ad Ludovicum II 'imperatorem. — Legis auctoritate dis olvitur qnod contra eam fit. 6:;:; IX. — Ad Neapolitanos, Salernitanos et Amalphitanns. 6*;*;

X. — Ad clorum Salermitanum. 656 XI. — Excommunicatur qui de morte Romani clerici sispecti erant. t;*;6 XII. — Privilegium pro monasterio Fuldensi. 657 XIII. — Ad monachos S. Vedasti Atrebatensis. — Confirmat omia coi tenta in diplomato ('aroli imporatoris (;:;« \IV. Ad Carolomamnum ( al., I.udovicum regem). — Quod Ęgula diœcesis deputata est privilegiis apostolica. se dis. 659 XV. — Ad episcopos Ga'liae et Gormaniae — Vires siias in Gallia et Germania committit Ansegiso archiepiscopo semonensi. 660 X\ I. — Bulla Joannis ad congregationem S. Medardi Suessionensis. 660 XVII.—Ad Hincmarum archiepiscopum Rhemensem. — Ut in locum Hincmari ordinetur episcopus in ecclesia Laudunensi 662 XVIII. — Ad Aldefonsmm regem. — Ovetensis Ecclesia Gallæciæ metropolilana efficitur. {;(55 XIX: — Ad eumdem. — Mouet ecclesiam sancti Jacolj consecrari. f;- 3 XX. — Ad episcopos et comites in regno Caroli constitutns. — Laudat illos quod in fi ie constantes erga ('arolum perstiterint, et de legatis, quos ad coiiipomelida dissidia mittebat in Galliam. 615 4 X\I. — Ad episcopos qui, a Carolo desciscentes, Ludovico regi adhaeserant. fit:; XXII. — Ad episcopos in regno Ludovici r^gis Bajoariae constitutos. — Arguit eos quod I.udovicum reg. m ab invaJendo Caroli fratris absentis regno non cohibuerint, monetque ut legatis, quns ad examinanda inter utrosqué negotia mittit, satisfacere studeant. t;*;I X\ III. — A(l comites in regno l ud vici regis Rajoari;e constitutos. — Arguit eos quod Caroli regnum pervadere tentarint; monetque ut Lud virum regem ab ea mento revocent, et ut legatis, quos mittit, satisfacere non d trecuent. 672 XXIV. — Ad universos Gal'os et Germanos. — I)e damnatione Formosi episcopi, t;regorii nomenclatoris, et aliorum qui Rou)ae in synodo fuerat,t excommunivti. 7:; XXV. — Ad Bosoncm comitcm — Agit gratias quod eius opera legati : d imp*ratorem f erv et, erinl, el i lis injuncta confecta s nt; eurique ro.at ut quam primu •, au \ ilia sibi contra Sar;c- nos imittenda curet. 67 ) XXV I. — Ad I udovicum regem. — I)issensiones inter ipsum et imperatorem scr lyt se non posse sedare. nisi alteram pius audiat partem : iuterea m net ut paeem cum omnibus, et praecipue cum imperatore, servet, et syb; je^tos compescat. - 680 xxvii.I IAd clerum ordinem, et plebem sanctæ Uya!vensis ecclesiae. — Invehitur in quamdam Ecclesiæ Valvensis invasorem, legitimo adhuc superstite episcopo : laudat eos quod illum minime recipiendum duxerunt, simul præcipiens, ne unquam eum admittaut, alioquin excomiiiunicationis sententiam minatur. . 680 xxviii. — Ad quemdam. — De Napolitanorum duce ejus fratre queritur, qui suis monitis non parebat. Quare ]iortatur ut áb eo se séparet; alioquin cuiu eo ac cæteris fautoribus auathemati subjicietur. 681 XXIX. — Ad Leonem et Petrum episcopum, — Miratur eos ad se non reverti incursionibus Saracenorum lacessitum : obtestatur ut quantocius redeant. Quod si vim ab aliquo patianur, præcipit ut fortiter se geraut, et id $ibi significent. ... 683 XXX. — Ad Bosonem comitem. — Dolet quod sibi derecanti auxilium contra Saracenos non tulerit. Significat jrbem magno in discrimine versari, cum ad eam oppugnandam fáma sit magnum exercitum venturum; quare èuin rogat ut quantocius opem ferat. Legatos ab eo detineri miratur. 684 XXI. — Ad Landulfum episcopum Capuanum. — Nuntiat legatos ad imperatorem rediisse; quem in episcoporum ei optimatumi conventu Romanæ Ecclesiæ jura recognovisse, præcipue vero terræ Capuanæ pactum suo juri commisisse scribit: ideo in ejus partes se veoturum promittit. 685 XXXII. — Ad Guaiferium principem Salermitanum — ()stendit se paratum, esse firmare paclum quod fecerat; rogatque sibi ad ipsum eunti hospitiuin parari. t;85 XXXIII.—Ad Geilonem abbatenu Tornutiensem ejusque niomachos. — Illorum omnia, vel regia, vel episcopalia privilegia, pontifica auctoritate sancit, anno Cliristi 876, quibus addit exemptionem ab omni cujuslibel antistitis jurisdictione. 686 XXXIV. — Ad abbatem et monachos Xerenses. — Approbat donationem inonaslerii S. Porciani illi faClatn. 687 XXXV. — Ad episcopos provinciæ Bitnrieensis. — ' Ut Frotario tanquaui métropolitano suo deinceps obediaiit. 689 XXXVI. — Ad Bituricenses. — Ut Frotario Burdigalensi archiepiscopo, cui tandiu l}ituricensem Ecclesiam comimittil, quafidiu pagani Burdigalensem dioecesium obtineant, Oinnes ot)ediant. 6®U XXXV II. — Ad Carolum Calvum imperatorem. — Imperatoris precibus, cum Burdigalensis proviucia paganis esset devastata, Frotarium Burdigalensein archiepiscopum transfert in Ecclesiam Bituricensem. 690 XXXVIII. — Ad Carolum Calvum imperatorem. — Laudat eum de judicio in Emmenum prolato, et hortatur ut cum illo clementer agat. 691 XXXIX. — Ad imjieratorem et imperatricem. — Pro Mladelgero qui Odelricum occiderat. 692 \ L. — Ad episcopum Carnotensem. — Pro Madelgero qui Odelricum occiíferat. 695 XLI. — Ad Adalardum episcopum Veronensem. — Commendat eum ob præclaras virtules, et jubet ul Itomam a I concilium veniai. 693 XLII. — Ad Carolum imperatorem. — Laudat quod sedis apostolicæ legatos benigne exeeperit, rogatque ut Ecclésiæ Romanæ prædomes, qui missorum ipsius ju$m latentes eflugerant, requiri et coerceri juat. 694 XLIII. Ad Carolum imperatorem. — Narrat calamitales Ecclesiæ illatas a Saraceiìis, et imperatorem precatur ut auxilium adversus eos millat. 696 XLIV. — Ad Caroluin ('alvum impera'orem. — Scribit intellecturum imperatorem ex Adálgario episcopo (cui pallium concedit) cur Ecclesiæ causâ ex voto nón processerit. Taxat Ansegisum , et Adalgarii fidein commendat. 697 XLV. — Ad Richildim Augustam. — Rogat ut Romanæ Ecclesiæ suffragetur. 698 * XLVI. — Ad Carolum Calvum imperatorem. — ConmeJigat Wigbodum Parmensem episcòpum. 699 XLVII. – Ad Adalgarium episcopiim Augusto lunensem. — Villam Tiliomacuin illi réstituendain decernit, c:elerasque possessiones Augusloduneiisis sedis con'irImat. - 700 XLVIII. — Ad Ursum ducem Venetiarum. — Gratias agit quod apostolicæ sedis monitus parueriu. Episcopos ad synodum venire jubet. 7()1 XLIX. — Ad Felicem et Petrum episcopos. — Felici et Petro sacris interdicit ob non exhibitum' (;randeusi archiepiscopo obsequium; eosque sub excoinmunicationis

poena Romam ad concilium venire, et si impediti fuerint, vicarios mittere jubet. 702 L. — Ad Dominicum electum episcopum Torcellensem. — Invehitur in Dominicum electum episcopum, quod bis voeatus ltomam non accesserit; eumque, nisi venerit constituta die, excommunicat. .• 7()5 LI. — Ad Ursum ducem Venetiarum. — Rogat episcopos qui ltomam ad synodum evocanlur, suis sumptibus alat; quibus, nisi accesserint, excolumuuicauouis sententiam minatur. 705 I.II. — Ad l)ominicum et Leonem episcopos. — Signi ficat quosdam qui Romam ad conciliuin vocati venire neglexeranl. se excommuuicasse, nisi ad certam præstitutain diem venerint; hortatur ut quamdiu illi abfuerint, eoruin oflicia exsequantur. 705 LIlI. — Ad Deltum episcopum. -— Ut vice apostolicæ sedis fungens Venetias pergat, et episcopos ejus regionis Itoinaim ad concilii;im, sicut jusserat, veiiire faciat. 706 I.IV. — Ad Lambertum comitem. — Ut compescat sibi subjèctos a inalis quæ perpetrabant; quos si emendare non potuerit, minatur illos se excommunicaturum : legatis multa ei viva voce referenda se iiijunxisse signilicát. 707 LV. — Ad Guaiferium principem Salernitanum, — I.audat ejus fidei constantiain erga sedem apostolicam : Adelgisii et complicum fraudes detestatur, suumque et aliaruin Ecclesiarum auxilium contra Saracenos ei pollicetur, et hortatur ut in fide persis' at, utque episcopum Surrentinum ad se mittat. 708 LV I. — Ad Landulphum episcopum Capuanum. — Ejusdem argumenti. 709 I.VII. — Ad Ajonem episcopum Beneventanum. — Commendat eum dé zelo erga sédem apostolicam, monet ut sibi adjumento sit in expelleiidis Saracenis, suuumque fratrem ad idem faciendum impellat. 7 10 LVIII. — Ad Carolum Calvuin imperatorem — Propter imminentia tum a Saracenis, tum a quibus(lain Christianis, gravissima pericula, enixe petit ut promissa auxilia quamprimum mittat, et destinatos ea de causa legatos commendat. 7 11 LIX. — Ad Itichildim Angustam. — Ut imperatorem conjugem suum ad opem Ecclesiæ quamprimum ferendam hortetur. 713 LX. — Ad Carolum Calvum imperatorem. — Mittit imperatori palmam, et a malis, quibus a Saracenis pravisque Christiánis urgebatur expositis, auxilia pelit. 7 1 £ LXI. Ad Anspertum arcliiepiscopum Mediolanensem. — Respondet, abbatem qui, nullo comprobato crimine, a regii • oenobii præpositura depulsus fuerat, esse revocanduim; homicidâm âutem, et facinoris socium, ab omni præpositura pellendum. 7 15 XII. — Ad episcopos in regno Caroli imperatoris constitulos. — Monét ut imperauorem hortentur ad opein Ecclesiae Romanæ celeriter ferendam. 7 16 LXIII. — Ad Landulphum episcopum Capuanum. — Mittit legatos, ut Docibilis hypatus petierat : hortatur ut det operám una cum legatis, ut partum cum Saracenis imitum dissolvatur; se quidquid ab eo constitutum fuerit, approbalurum. 717 L\ IV. — Ad Frotarium archiepiscopum. — Frotarium ab Ecclesia Burdigalensi a paganis devastata transfert ad Bituricenseam. 718 I.XV. — Ad Carolum regem. — Monet ut bona ablata a monasterio sanctimonialium restitueuda curet; quod nisi intra sexaginta dies fecerit, et per legatum id sibi muntiaverit, vel causam cur non siut restituta, non reddideril, cuin excommunieat. 7 19 LXVI. — Ad Engilloergam. — Consolatur eam ob mortem mariti, atque monet ut Carolo imperatori fideum servet, seque ejus intercessorem apnd eumdem Augustum futurum pollicetur. 720 AVI1. — Ad Wigbodum episcopum Parmensem. — Hortatur ut quoscunque potest a I saiict;e Romanæ Ecclesiæ defensioiiem excitet, et ad se cum suis veniat, ut coiiimuni consilio Saraceui ab Italia expellantur : mittit desideralas epistolas, quas afferendas curet iis quibus serit; u 2

[ocr errors]
[ocr errors]

LXX. — Ad Sergium magistrum Neapolitanum. — Dolet ipsum sæpe monitum fuellus cum Saracenis solvere noluisse; praecipit ut tandem pareat : sin iniuus, minatur se iterum esse excommunicatnrnm; pollicetur, si fideles legatos miserit, beuigne se suscepturum. 725

LXXI. — Ad ejjiscopum Néapolitanum. — Qiieritur Neapolitanos cum infidelibus fœdus iniisse, nec ab ipso eorum antistite ad viam ver.talis revoeari. Quare hrrtatur ut ipse et illi resipiscorit : pr;eterea pollicetur si henigne suscepturum Neai o'it:ini Jucis legatos, si miserit, I*aratumque a I omn a se fore, quæ pro Ecclesiæ Dei uiilitate perficienda retulerint. 72£

I.XXII. — Ad Ajonem episcopum Beneventanum. — I.audat ejus promptüm ad E:elesie defensione in stu :ium : tum hortatur ut contra Saracenos opem ferat, et fœdus c. in illis ictum dissolvendum curet. 7, 25

I.XXIII. — Ad Gregorium imperialem paedagogum. — Gratulatur imperatorem contra Saracenos classem ad Ecclesiae defensionem imisisse; eumque ducem constitnis^e : 1um mon t ut decem achelaudia %} littora a Saracenis piralis expurganda imi tat. 726 LXXIV. — Ad Carolum Calvum imperatorein. — Nuntiat se Adelar'um episcopum Veronensem exeommunic;isse, quo l N onanf nlanuni Iuonasterium invasisset. 727

LXXV. — Ad 'oannem Aiispertum el Waipertum ag

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

comitis, et Agilmari episcopi, a quibus in Italiam deductus fuerat, studium erga s • operamque commendat. 810 CI.XX IV. — Ad II.udovicum regeum. — Miratur quod filiabus Bosonis, pro quibus alias rogaverat, haereditatem jure debita in noii resütuerit; iterumque iilonel ut ipsam Hæredilalein integram eis restituat. 81 1 CLXXV. — Ad Hugonem. — Monet ut dissensionem iulep Al)l)nnem et alios ortam sedet. 8 CLXXVI. — Ad Romanum electum archiepiscopum . lìavennatem. — Lætatur eum Ravenn* tem archiepiscoium electum; juhet ne quidquam electionis causa ulli prcmittat; et epistolam suam Leoni, et Romanis scriptam aiierendam curet, eorumque responsum ad se dirigat : res Joaunis et Deusdedit ducum restituat. 812 CLXXV II. — AJ ltaveia iates. — Dolet eorum antistitis morte : monet, ut electum ab eis archiepiscopum congruo prosequantur honore; Fcclesiam Ravennatem, et Deusdevit et Joannis lucum bona def ndant. 812 (.l. XXVIII. — Ad judices et duces Ravennates. — Jubet ut civitatem contra Lambertum viriliter defendanl. 813 CLXXIX. — Ad Theodoricum et _Isaac episcopos. — Praecipit ut excommunicent eos qui Wiperto comiti filium eri[)uerant, et regionem illam populabantur. 813 CLXXX. — Ad Hugonem coiiiitem.—Mouet ut quosdam faciiiorosos puniat. 81 £ CLXXXI. — Ad Hugonem, Theodoricum et Bernardum comites. — Ut amiciuiæ charitatisque foedus cum IBosone ictum servent. - 81 I,

[ocr errors]
[ocr errors]

el. CLXXXV. — Ad omnes fideles. — Præcipit me quispiam nouasterio Sancti Augentii quidquam déurimenti afferat. 816 CLX\XVI. — Ad episcopos in regno Audovici constitutos. Jtescribit de indulgentia eorum qui conura paganos pugnantes occubueramu. 816 CLXXXVII. — Ad Wifredum episcopum Venciensem. — Episcopum qui cum excommünicaiis communicarat, missarum celebratione prohibet. 816 CLXXXVIII. — Ad Odonem episcopum Bellovacensem. — Decernit , impuberes, qui alium occideraut, post peractam pœnitentiam ordinari posse. 817 CI.XXXl\. — Ad Aimarum et Widonem episcopos. — Ut Roslagni uxorem ad se venire jubeant, illius que adjutores, nisi resipuerint, communione privent. 817 • CXC. — Ad Walam episcopum Metensem. — Ne cogatur sponsus uxorem ducere ab alio corruptam. 817 CXCI. — Ad Joannem episcopum Ticinensem. — Ut cum quodam, qui pœnitentiam quinquennio egerat, reiuissius agat. 818 (XCII. — Ad Aginulfum episcopum Gabalitanum. — Ut praesentium latoribus ablata restituenda curet. 818 CXCIII.—Ad Bisuntinensem archiepiscopum.—Signifieat se Fulcardum ejusque conjugem ab excòmmunicatione absolvisse. 818 CXCIV. — Ad Gaiderim principem Beneventanum. — Consolatur eum de daunis `ab Agarenis illatis, auxilium pollicelur, seque in ejus partes venturum. 819 CXCV. — Ad Ajonem episcopum. — Commendat ejus erga se observantiam ; certiorem eum de sua incolumitate reddit, tum consolatur de obitu fratris. 819 CXCVI. — Ad l)aferium comitem. — Consolatur Dafeferium, eique opem pollicetur. 820 CXCVII. — Ad Romanum archiepiscopum Ravennatem. ;Precipit ut Romam ad synodum cum sutlraganeis •;; 3U. 8 CXCVIII.—Privilegium pro monasterio Placentino. 821 CXCIX. — Ad Romanum archiepiscopum. — Ut LupoĘ presbyterum in Sarcennati Ecclesia episcopum '5 met. CC. — Ad Anspertum archiepiscopum Mediolanensem. — Ut Romam ad synodum celebraudam cum suflraganeis accedat, ubi de imperatoris electione agetur; jubet me quemquam regem excipiat, antequam ipse iuiperatorem elegerit : nisi paruerit, eum excómmunicat. 822 CCI. — Ad Atbanasium episcopuin Neapolitanum. — Commendat ejus erga se observanùam ; de suo incolumi reditu certiorem ipsum facit; hortatur ad perseverantiam, donec simul conveniat. 825 d CCII. — Ad eumdem. — Ejusdem argumenti ac præceetns.

CCIII. - Ad eumdem. — Ut sibi indicet iocum ubi simul

possint de communis patriae salute colloqni. 824 CCIV. — Ad Carolum regem. — Hortatur ut legatos mittat, et in auxilium Ecclesi;e Romanæ veniat. 825 CCV. — Ad Wiberium episcopum. — Arguit eum quod bis vocatus ad se venire neglexerit; præcipit ut veniat objectis responsurus. 825 CCVI. — Ad Berengarium comitem. — Declarat suam in eum benevolentiam, commenJat ejus erga Romanam Ecclesiam observantiani; rogat ut Stephanum episcopum in tuen lis Eccfesiæ suæ juribus adjuvet. 825 C{XVII. — Ad Pandenulfuim comitem. — l{ogat ut legatis imperatoris per ejus regionem transituris auxilium præstet; condolet de paganorum in eum incursione : excusat se, cnr ad eum nón eat: horlalur ut sit animo forti, profi;ittitque subsidium. 826 CCVIII. — Ad archiepiscopos, eorumque suffraganeos. — Ne Bicbertinum ante causæ discussionem excotnmunicent. CCIX. — Ad Bosonem comitem. — De incolumi ejus prosperitate gratulatur: se tum eum, tum Angelbergam iinperatricem charos habere ostendit; rogat ut Adelberto el illius conjugi Rotildæ bona quæ in provincia possederanl, relinere permittat. 827 CCX. — Ad Liudtefridnm comitem, ejusque conjugem. — Excommunicat eos, quia monialem monasterio terg;

aml.

CCXI. — Ad Gregorium primicerium. — Commendat ejus studium erga Ecclesiam et imperatores; significat se ad Constantinopolitanæ Ecclesiæ perturbationes sedandas paratum esse : ostendit imperatoris legatos honorifice se èxcepturum, quos etiam a comite Capuano recipi et ad se mitti jam antea mandarat. 828

CCXII. — Excommunicatio Ansperti quia ad synodum vocatus venire contempserat. 829

CCXIII. — Ad Theodosium patriarcham Hierosolymitanum. — Excusat tardum legatorum ejus reditum, per quos quaedam munera ad eum mittit, rogans ut pro se assidue Deum deprecetur. 829

CCXIV. — Ad Carolomannum regem. — Ut in Wercellensi Ecclesia Gospertus diaconus constituatur epi;

S. CCXV. — Ad Carolum regem. — ll^rtatur ut quamprimum contra fideles et Ecclesiæ oppressores auxilio veniat. 851 CCXV!. — Ad Wibbodum episcopum. — Ut una cu legatis quos ad Carolomaiinum mitlit, eat, vel aliquem vice sua mittat; arguit, quod boua Anielbergæ diripi non prohibuerit : hortatur ut ea recuperanda curet. 831 CCXVII. — Ad Michaelem regem Bulgarorum. — Hortatnr ut ad obedientiam Itoinanæ Ecclesiæ, a quo seductus recesserat, cum sua gente revertatur. 852 CCXVIII. — Ad consiliarios Michaelis regis Bulgarorum. — Ejusdeum argumenti. 853 CCXIX. — Ad Sedesclavum comitem. — Præcipit ut legato quem ad regem Bulgarorum miltil, iter tulum præbeat ac necessaria suppeditet. 855 C(XX. — Ad Gregoriuiii priniicerium. — Rogat ut leatos Constantinopolitanos ad se mittat; pollicetur, cum ?raucorum rex Roiuaim venerit, se ad euin auxilio iturum. 834 CCXXI. — Ad Wibbodum episcopum. — Ut apud Carolomanuum, vel Carolum ejus fratrem, de Ecclesia Dei a paganorum infestationibus defendenda agat, et si archicapellanus Caroli Romam venerit, ipse quoque veniat; sin minus, eorum r, gum voluntatem sibi litteris aperiat. 854 (.CXXII. — Ad IBosonem comitem. — Scribit se tacitum tenere quod secreto ex ipso audierat, et auxilium, quod promiserat, ab eo oiuuinô exspecuare; præterea se bene valere. 835 CCXXIII. — Ad Anspertum archiepiscopum Mediolanensem. — Arguit eum quod tertio vocatus ad concilium non venerit; praecipit ut ad synodum celebrandam cum suis episcopis accedat, et cum Francorum regibus, qui in Italiaiìì fuerant ingressi, placitum non faciat; aliter excommunicat.onem minatur. 856 CCXXIV. — Ad eumdeiii. — Ejusdem pene argumenti. 857 CCXXV. — Ad Theodosinm electum episcopum Nonensem. — !.audat ejus erga Romanam Ecclesiam observantiam et praeclaras ejus virtutes; testatur suam in eum he nevolentiam : monet ut a se consecrationem episcopalem accipiat. 838 CCXXVI. — Ad Anselmum episcopum Lemovicensem. — Non separandum virum ab uxore, qui filium suum necessitate urgente baplizaverit. 859

CCXXVII. — Ad Carolomannum regem. — Hortatur ad Ecclesiæ Romanæ defensionem, quæ a Saracenis,multis

« VorigeDoorgaan »