Pagina-afbeeldingen
PDF

viJuas sub tutela episcoporum esse decrevit, et eos A dare vel accipere præsumpserit, ecclesiastica com

ad saecularia judiciâ trahi mollis omnibus interdixit.
Quemlibet autem ducem vel alium contra haec agem-
tem, excommunicandum esse decrevit ; perseveran-
tem vero analhematis vinculo inmodandum.
I,!eum inter cætera de decimis sacerdolibus dan-
ιlis ita præcepit. Quas scilicet decimas unumquem-
quie fi!elem illi sacerdoti dare censuimus, in cujus
parochia eum procul dubio constat sub episcopi
proprii ditione (a), quia ad hoc recipienliuiu ab
èpi§copo suo est constitutus, manere, et ideo nul-
liiim álterius diœceseos sacerdotem aut Levitam
alteri jure ea novum (b) debita hujusmodi audire
impudenter, vel temere quærere, aul accipere dam-
inaiiouem vel donationem (c). Eum vero qui aliter

cum IBaronio crederet ex hoc facto fabulam de Joanne Wlll, non papa, sed papissa, originem sumpsisse, non make foriasse sentiret. lIæc ex Niceta et Aimoino Baron. lom. X in Vita Jomnis. Sev. lxix.

munione tandiri judicamus manere privatum, donec
secundum hoc nostræ apostolicae auctoritatis capi-
tuliim studiuerit agere. -
Hujus temporibus Ludovicus imperator, ab Adal-
giso Beneventano duce constrictus, timore viua•,
jurejurando firmavit, nunquam se Beneventi fines
ultra inlralurum, neque ex periculo injuriæ tunc
sibi illat;e vindictam aliquando exacturum. Ab hoc
autem juramento postmodum prædictus papa eum
I{omae absolvil auetoritate Dei et sancti Pelri, af-
firmans mihil sibi obesse, quod ob mortis periculum
evadendum coactus fecerat, nec sacramentum esse*
dicendum quod contra salutem reipublicae, quamvis
cum multis exsecrationibus, fuerit prolatum.

(a) Locus mendosus.
(b) Ea novum. Forte canonum.
(c) Forte tantum donationem.

* JOANNI [§ 1 PAPA E V I I I EPISTOL/E ET DECRETA

ORDINE CHRON0L0GICO DIGESTA.

(Epistolas seu decreta quibus fontem unde hausimus non inscribimus, Conciliis Mansi ascribas.)

PHiLiPPI JAFFE MONITUM.

(Regesta I'onlificum Ilomanorum.)

Quanticumque merito habetur amplum et grande, quod superest, Registri Joannis VIII fragmentum, epistotas 308 comprehendens, dolendum tamen est, quod non meliore conditione ad nos pervenit. Incuria enim, sive ipsius notarii, sive, ut probabilius est, eorum qui transcripserunt, non modo corruptæ magnopere et truncatæ haud paucæ epistolæ sunt, sed ne temporis quidem in iis disponendis ubique habita ratio est; quin etiam eo usque chronologiæ quasi contemptio quædam haud raro processit, ut in permultis iisque continuis litteris, quas plane manifesto ex interioribus indiciis apparet scriptas temporibus diversis fuisse, chromicis signis omnino abjectis eodem modo substitueretur: Data ut supra. Quæ verba ab inepto quodam aetatis posterioris librariolo pro Data et cætera, apposita putem, cum præsertim quo ex codice expressum Registrum est, eum undecimo deinum sæculo confectum esse testetur Pertzius in Archiv für âltere deutsche Geschichtskunde, V, 52. Sed quoquomnodo sese res habeat, de epistolarum diebus mihil debuit usquam ex prava illa formula extricari.

I. B indictionis, aut per temetipsum deferas aut transmittas, sciens quia si hoc condicto tempore redJitus nobis non venerint, nullius alterius nisi tuæ morosæ negligentiæ specialiter imputandum. Precamur autem ut optimum organum cum artifice, qui hoc moderari et facere ad omnem modulationis eflicaciam possit, ad instructionem musicæ disciplinæ nobis aut

AD ANNONEM FRISINGUENSIS ECCLESIÆ EP1SC0PUM.
Fragm. — (Anno 875.)
Ut Ecclesiæ Romanæ debitos redditus transmittat.

Efficaciam tuæ fidelitatis circa sedem apostolicam, quam nimirum litteris tuis extuleras, operibus te

approbare velle satis devotissime promiuentem et gratanter accepimus et pro commendatione rerum Romanæ Ecclesiæ provisioni tuæ, utasseris, commissarum. Noveris itaque nuperrime nos litteras dilecto filio nostro Ludovico regi, sed et episcopis et comitibus Italici regni qui earum redditus nobis deferri salvos faciant, transmisisse, nihilque aliud superesse cognoscimus nisi ut aurum aliasque species quas te collegisse fateris simul cum præteritæ indictionis qui minus fuerunt redditibus sub omni plenitudine nobis per totum Septembrem futuræ vii

[blocks in formation]

rum universalinm synodorum, in quibus fidei nostrae A judicaremus. Unde quia non esse justos mediatores

symbolum continetur, nec lecretalium pontificum Ilomanorum constitutorum, secundum morem, feceris mentionem; sed nee illam propria subscriptione munieris, nec aliquem qui hanc jurejurando firmaret miseris. III. ad I.udovicuM 1 1 1\1peraAtOREM. Fragm. — (An. 874.)

Asserun!ur. quaedam Ecclesiæ Ravennatensi prædia.

Nam monasterium sanctae Mariæ in Comaclo, quod Pomposia dicitur, et monasterium sancti. Salvatoris in monte Feretri, aliudque monasterium quol vocatur sancto Probo, atque colonos in territorio Ferrariensi et Adriensi et Gallicata et Fanventillam Ravennati archiepiscopo non abstulimus, sed ea monasteria et 1oca ab antecessoribus nostris possessa reperientes possedimus hactenusque jure proprio retinemus. Alia quoque loca et villas et prælia de quibus aliquam functionem pcr d jam annos Ecelesiae Ravennas recepit, volumus ut pristinam functionem et dationem eadem Ecclesia deinceps recipiat. Et quia eidem Ecclesiæ alia loca nec tulimus nec occupari fecimus, habeat quæ hactenus habuit absque prædictis locis, id est Gallicata et massa Faventilla, et absque præfatis monasteriis, quousque in præsenlia nostra et ipsa loca quæ sua esse putat, nostræ potius Ecclesiae lege et ratiome pertinere omnimodis cognoscetis. Datum iv Kal. Febr., indictione vii.

IV. AD ANSBERTUM AnChiEpiscOpUM MEDIOLANENSEM. Fragm. — (Anno 874.)

Wir spectabilis Rudolphus nomine, imperatorius ihomo, nos nuper adierat, queritans et asseverans se uxorem suam nomine Bavam zelo pudoris fervente, obscenæ suspicionis macula denotasse, ac sinistra crebrescente fama carnalis accusatione criminis impetisse. Qui cum hanc ad purgandum secundum legis propriæ tenorem parentibus ejus et consanguineis tradidisset, ultra spatium anni fuerit sub criminalium reatu calumniarum retenta. Qua de re nos, aequitatis amore succensi , apostolica parentibus ejus auctoritate praecipimus quatentis mediante mense Augusto præteritæ septimæ indictionis sive purgatam, sive aliter eamdem feminam viro proprio reddidissent, haud dubium quin subituram si non sæcularis legis, saltem ccclesiasticæ pietatis medelam. Alioquin corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi se noscent cum ea communione privandos, qui nec mundanarum vel divinarum legum censuram, nec apostolicæ sedis reverentes decretum. Horum nihil, ut praedictus vir ad nos iterato veuiens retulit et ipsius rei exitus innuit, agere curaverunt. Quamobreih in sacro communionis munere secundum quod illis intentando comminati fueramus, eos merito privaremus nisi alteram partem audiendam fore

B

[ocr errors]

oportet, unius autem mediator non est, cosdem vexare longius proficiscendo nolumus, sanctitati tuae super hujuscemodi controversiæ circumstantia, vice nostra delegata hortamur, ut statuto et indicto tempore venerabiles Lintfridum Eicinensem, Paulum Placentinum antistites ad certum accersias, et uxore jam memorati Radulphi missis vestris et litteris advocata, quæ legis sive mundanæ sive divinæ sunt, super utroque conjuge incunctanter exerceas, secundum praestitutam vobis sacerdotalis mensuram duntaxat officii. Quæ si post vocationem vestram, quam tertiam esse post secundam nostram procul dubio constat, ad virum proprium, collata sibi legali et indubitabili se libertate purgandi, minime redire delegerit, examenque sanctitatis vestrae subterfugiens declinaverit, a sacris et sanguinis Domini nostri Jesu Christi communione in idipsum una cum spiriiu nostro convenientes, tam ipsam quam nequiter eam tuentes et defendentes consanguineos, quinimo fautores ejus et omnino commuuicatores, donec obediant, sequestrate. V. AD LUDOVICUM REGEM GEttMANiAE. (Anno 874.)

[merged small][ocr errors]

Nemo de • annorum numero resultandi sumat fomentum, quia sanctæ Romanæ, cui Deo auctore servimus, Ecclesiae privilegia, quæ in firma Pelri stabilitatis petra suscepit, nullis temporibus anguslantur, nullis regnorum portionibus praejudicamuur. Sed venerandæ Romanæ leges, divinitus per ora piorum principum promulgatæ, rerum ejus præseriptionem non nisi per centum annos admittunt.

VI. AD PAuLUM episcopuvi. ( Anno 874.) Commonitorium Paulo episcopo fungenti legatione in Germaniam et Pannoniam.

Non enim solum inter Italiam ac c;eteras IIespeviæ provincias, verum etiam intra totius Illyrici fines consecrationes, ordinationes et dispositiones apostolica sedes antiquitus patrare consuevit. Porro si de annorum numero forte causatur sciat quia inter Christianos et eos qui sunt unius fidei numerus certus aflixus est. Cum tamen ubi paganorum , et incredulorum furor est in causa, quantalibet pertranseant tempora juri [non] præjudicant Ecclesiarum, quæ corporalia nescientes arma, solum Dominum propugnatorem suum, quomodo ei placuerit misereri patientem, exspectant. Verum, si annorum prolixitas in talibus impedit, ergo Deus ipse reprehendendus, qui post quadringentos et triginta annos filios Israel de servitute Pharaonis e formacc ferrea liberavit, et qui hominum genus lium potentia eripuit. VII. Af) i.ui)0VICUM ivtperAtofrevi. 'Fragm. — (An. 875.) Excommunicatur ({uinaldus Castri Felicitatis episcopus.

post lenga tempora de claustris inferni et daemo- A de terra Juda (II Par. xix). Quantum præterea sit

Qualiter Rainaldus Caslri Felicitatis episcopus super homicidio tam penes apostolicam quam penes imperatoriam sedem publico murmure fuerit denotatus, et Gregorio dilecto filio nomenclatore misso et apocrisiario sanctæ sedis nostræ cum Gregorio illustri magistro militum ac vestiario sacri nostri pauriarchii apud dilectissimam filiam nostrain imperatricem Augustam consistente, a matre perempli juvenis aliisque parentibus fuerit iu petiuus, et ad purificandum se a nobis per frequenles excommunicalorias epistolas accesserit ltomam coactus, serenitati vestræ credimus manifestum. Sed quia idein lὐomam veniens purgationis suæ tempus præripuit, et indicta pro se synodo deputatum sibi a nobis locum, fraudulentus excedens inore furis per Urbis se muros dejecit, eu vera fuisse crimina, quæ sibi illata sunt, indicium sul)terfugiens propalavit, hiiic auctoritate Dei omnipotentis sanctorumque apostolorum principum et nostræ mediocritatis ab omni ecclesiastica simul et Christiana communione penitus sequesltamus.

VIII.

LUD0V 10. U \1 1 1 imper At0 tti.M.
(Fragm. — An. 875.)

I.egis auctoritate dissolvitur quod contra eam fit.

(Apud Grat., Decr. 1, dist. 10, cap. 9.)

vides, fili clarissime , quia quod contra leges

accipitur, per leges dissolvi meretur. IX.

AD NEAPOLITANOs, SALERNITANOS Et AMALPiiltAN0s.

[ocr errors]

Fragiim. — (An. 875.)

Conscientia vestræ in Christo dilectionis juste dijulicet, quantum Christo aversi sunt hi qui cum ejus iiilidelibus conlra prohibitionem Pauli tanti apostoli pollutam fœderis ineunt unitatem. Cum enim regis rel)ellionibus quocunque participio conjunguntur, pariter majestalis criminibus obnoxii judicantur pa . rique sententia condemnantur: quantum a corpore (;liristi probantur extranei, qui ejus hostibus fœderati, membra ipsius tanto perniciosius laceraiit, quanto vicinius Ecclesiæ Dei colliminant? Item.

Quantum autem Deo sit exsecrabile cum impio fœdera pangere, luculenter ex hoc deprehenditur, quod Josaphat rex Juda, qui tot de anteacta vita praeconiis extollitur, de Achab amicitiis increpatur, cum ei per Jehu prophetam dicitur : Impio pra-bes auxilium, et his qui oderunt Dominum amicitia jungeris. Et idcirco iram quidem Domini merebaris, sed bona opera inventa sunt in te eo quod abstuleris lucos

Deo delectabile ab inimicorum Dei pace desistere, noster Psalmographus manifestat cum dicit: Nonne qui oderant te, Domine, oderam illos, et super inimicos tuos tabescebam ? Perfecto odio oderam illos, ini. mici facti sunt mihi (Psal. cxxxvii). Ex quo, dilectissimi filii, patenter ostenditur quanto crimine cum pessimis pax tenetur, si propheta tantus lioc velut in hostiam Deo obtulit quod contra pravos pro Deo inimicitias excitavit. Ilinc Levi tribus, assumptis gladiis per castrorum media transiens quia feriendis noluit peccatoribus parcere, Deo manus suas dicta est consecrasse : hinc Phinees peccantium civium gratiam spernens, coeuntes cum Madianitis perculit, et iram Dei iratus placavit.

B Quia fidelibus et mysterium Christianitatis scien

C

tibus loqui nos credimus, per sacrarum Scripturarum testimonia longius tendere devitamus, dilectioni vestræ Donatum venerabilem episcopum, cujus laus est in sancta octava synodo, et Eugenium religiosum presbyterum, dilectos filios et consiliarios nostros, ecce dirigimus.

X. AD CLERUM SAi.Et: NitANUM. (Anno 875.) JoANNEs Wlll clero et ordini Salernitano. De illis presbyteris qui tempore sanctissimi decessoris nostri domini papæ Nicolai excommunicati sacrum ministerium contingere præsumpserint, ipsi in se damnationis sicuti saneti canones statuunt, sententiam incurrerunt. Tamen quia miseratio apostolica veniam solet præstare correctis, ol, multitudinem misericordiæ illis hanc indulgentiam exhibemus, ut sancta communione saginali studeant tribus continuis annis per hebdomadam omni secunda et sexta feria, aut a vino, aut a cibo [cocto ut alibi legitur] penitus jejunare, et ultra lugenda nequaquam committere. - XI. Excommunicantur qui de morte Romani clerici suspecti erant. Fragm. — (An. 875.) Qui de homicidio Romani religiosi clerici suspecti, a nobisque canonicæ suæ excommunicationis intentione, mediante Junio præsentis octavæ indictionis, vocati venire contempserunt, et ob hoc per nostras litteras secundo et tertio advocati, extremum vero per Joannem, Leonem episcopos omnimoda communione privati, quia apostolatus judicium hactenus subterfugisse et neque venisse neque misisse probantur : auctoritate sancti Spiritus anathematizatos esse decernimus quousque futuris Kalendis Octobribus, futuræ nonæ indictionis purificari canonice mereantur. Si autem neque tunc plenissimam nobis satisfactionem ostenderint, perpetuo anathemate teneantur innexi , ita ut quicunque amodo eis in cibo, potu vel oratione communicaverint, pari cum eis anathematis sententia colligentur.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Quoniam semper sunt concedenla quæ rationabilibus congruunt desideriis, oportet ut devotioni conditoris piæ consuructionis auctoritas in privilegiis præstandis minime denegetur : igitur quia postulasti a nobis quatenus monasterium Salvatoris a sancte Bonifacio archiepiscopo constructum in loco qui vo catur Boeonia erga ripam fluminis Fuldaha privilegii sedis apostolicæ adminiculis decoretur ut sub jurisdictione sanctæ nostræ cui Deo auctore deservimus Ecclesi;e constitutum nullius alterius Ecclesi;e jurisdictionibus submittatur; pro qua re piis desideriis faventes, hac nostra auctoritate id quod exposcitur effectui mancipamus, et ideo omiiem cujuslibet Ecclesiæ sacerdotem in pr;efato monasterio ditionem quamlibet habere aut auctoritalem præter seJ<im apostolicam , prohibemus ; insuper locum Fuldensem cum omnibus cellis, ecclesiis, decimis, curtibus, ac cunctis rebus suis, tam eis quas moderno, tempore tenet vel possidet, quam quæ futuris temporibus in jure ipsius loci divina pietas augere voluerit privilegii nostri præceptione firmamus : hoc vero deliberantes decernimus, ut congruis temporibus nostræ sollicitudini ecclesiasticæ intimetur, qualiter religio monastica regulari habitu dirigatur, concordiaque convenienti ecclesiaslico sudio mancipetur, ne forte, quod absit, sub hujus privilegii obtentu, animus gressusque rectitudinis vestræ a norma justitiæ aliquo modo retorqueatur, constituimus quoque per hujus decreti nostri paginam ut quicumque cujuslibet Ecclesiæ præsul vel quacunque dignitate prædicta persona hanc nostri privilegii chartam, quam aucloritate principis apostolorum firmamus temerare tentaverit, anathema sit, et iram Dei incurrens, a cœtu omnium sanctorum extorris existat, et nihilominus præfati monasterii dignitas a nobis indulta perpetualiter inviolata permaneat, apostolica auctoritate subnixa. Scriptum per manum Pauli notarii, scriniarii sanctæ Romanæ Ecclesiæ in mense Octobris, indictione vi. Bene valete. Datum v Nom. 0ctobrias per manum Gregorii i;omencinissi et apocrisiarii sanctæ sedis apostol.c;e; regnante imperatore Domino Jesu Christo, anno pontificatus domini Joannis summi pontificis et universalis papæ et episcopi primo , indict. s* \ la.

A XIII. - AD M0NAC1I0S s. Wed ASti AtI\EBATENSIS. - (Anno 875.) Confirmat omnia contenta in diplomate Caroli imperatoris.

JoANNEs episcopus, servus servorum Dei, fratribus monasterii B. Wedasti, quod vocatur Nobiliacus, vel Atrebas, ubi ipse S. Wedastus confessor Claristi corpore quiescit in perpetuum.

Si utilitatibus servorum Dei pie consuluimus locaque Christo dicata apostolicis fulsimus sanctionibus, quo divini cultus servitores, inibi Deo vacantes, a turbinibus, et variis tempestatibus sæcularium muniantur excursibus, nihil hoc holocausto gratius Redemptori nostro credimus offerendum. Qua de re luce clarius patet omnibus Ecclesiæ filiis, quia charissimus fihius noster Carolus rex , adiens limina beatissimorum apostolorum Petri et Pauli , honorifice a nobis exceptus, postquam solemniter vota regia persolvisset ad sepulcrum B. Petri, die nativitatis Domini, in ecclesia ipsius B. Petri apostolorum principis dignitatem imperialem per impositionem manuum nostrarum adeptus est. Dehinc non minus simcere quam devote a nobis expetiit ut B. Petri apostolorum principis, simulque apostolatus nostri auctoritate decerneremus privilegium Romam;e at. que apostolicæ sedis aslipulatione roboratum , fratribus jam dicti monasterii confessoris Christi Velasti , per quod stabili jure ac sine pertuabatione possiderent claustrum ac praedictum monasterium et omne quod eis pct suum præceptumt concesserat ae Gallicanorum episcoporum decreto muniri fecerat. IIujus rei gratia, quia eumdem Augustum divino contactum amore id * fecisse perspeximus, gratanter ejus petitionibus assensum præbuimus, decernentes apostolica auctoritate ea quæ hic inserta habentur inconvulsa manere. Ad matriculam scilicet ecclesi;e Maisbodwillum, Bais, Semous, Herbodcisternam , Pomerias, Herlincurtem, et in Boninicurtem mansos, et cum Longobragium , Manium, Morsele, et Sceldogotheim, Juventiacum, et in Dominica curte mansum 1 et in Farreolo mansum 1. Ad necessaria vero fratrum , victus scilicet et potus, medietatem vici qui vocatur IIovavilla, et tabernam unam, Filcia. cum dominicam curtem, Theuludum, Bigartium, lIecnam-curtem, Bernevillam, Mediolanas, Puteas aquas, Angeli-curtem, val;is cum camba una, et duobus molendinis, Stagras Saltiacum, Atiamentarius, Mast, Marcheim, Seringe-him, precariam Emmonis, et Tangigarii. Ad cameram vero villas sitas in pago Batua, quæ circumflnit Rhenus bicornis fluvius, his nominibus Rehxnam , Wulfrum, una cum capella ibidem posita, Rotheim super fluvium Wersiam sitam. Item in altera Rotheira mansos vi, praeterea etiam ultra Rhenum prælibatum fluvium mansos numero xxxvi, pariter cuiam silvis appendentibus. Deinde in pago Atrebat,* si Fontanido mansos iii, et in Lambras mansum 1, et alterum in Hadas, et tabernam 1 in vico monasterii. Ad portam l3ernejam villam, et in Anzinio mansum i, cum molendino et in Enez mansos v, cum molendino et decimam omnis abbatiæ. Ad hospitale pauperum in Daginvilla mansos vii, iu Bonejam villam, et Lentsales mansos iii et quintam partem omnis decimæ. Ad domum vero infirmorum omne telonium ex mercato, et lias villas quas pro remedio animæ suæ dedit vel reddidit S. Vedasto, Frontellicurte, Cilliacum, Lutosum montem, auque Tilgidum. Ilas ergo villas cum omnibus appenditiis, et redditibus et mancipiis, quemadmodum per præcepti paginam ordinata sunt atque tradita, per nostri apostolatus auctoritatem sancimus, ut nulli mortalium liceat aliter ordinare, mutare, vel aliud quid quoquomodo exinde, vel parum agere, præter quod a sæpedicto filio nostro piissimo Augusto constitmtum est ; sed omnis ordinatio in arbitrio al)batis pendeat. Qui ergo ea quæ sancta atque apostolica sedes stabilivit pro nihilo duxerit, temerarioque ausu avaritiae diabolicaeque cupiditatis instinctu qualitercunque violare tentaverit, si ex toto aut ex parte transgressor apparuerit, B. Petri apostolorum principis noslrique apostolatus auctoritate anathematis nexibus, ut fur et sacrilegus astrictus, atque al) unitate matris Eeclesi;e et participatione corporis et sanguinis Christi sequestratus, cum Juda traditore Domini nostri Jesu Christi, et diabolo ejusque atrocissimis pompis in tremendo die magni examinis sententiam damnationis accipiat. At qui his apostolicis constitutionibus sincero amore observator exstiterit, benedictionem et misericordiam a Domino Jesu Christo percipiat, et partem et societatem cum eis quorum nomina sunt scripta in libro vitæ Agni a constitutione mundi. Amen. Data per manus Anastasii primiscrinii anno primo imperii Caroli serenissimi Augusti, et post consulatum ejus anno 1, indictione viii.

Alliejas, Saltiacum, Liuiacum, Campanias, et in A si apud excellentiam tuam justitia Dei locum, sicut

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

decet, invenerit : IIoc enim synodalia gesta indicant; historiæ conscriptæ demonstrant. Verum quia a quibusdam hostilium turbationum simultatibus impedientibus, illuc ab apostolica sede non est diu directus antistes, hoc apud ignaros venit in dubium.....

XW. AD • EP1SC0P0S GAlliAE Et Geta MANi.e. (Anno 876.) Vices suas in Gallia et Germania committit Ansegiso archiepiscopo Senonensi.

JoANNEs episcopus, servns servorum Dei, omnibus sanctissimis episcopis per Gallias et Germanias constitulis.

B Vestræ omnium innotescimus sanctitati quia pro

alleviandis multiplicibus oneribus ecclesiasticis, quibus quotidie satis abundeque deprimimur quibus maxime super negotiis ex Galliarum et Germaniarum partibus nobis assidue destinatis arctamur, Ansegisum fratrem a et coepiscopum nostrum Senonensis Ecclesiæ præsulem, qui quoties utilitas ecclesiastica dictaverit, sive in vocanda synodo, sive in aliis negotiis exercendis per Gallias et Germanias vice nostra fruatur. Et volumus ut decreta sedis apostolicæ per ipsum vobis manifesta efficiantur, et rursus quæ gesta fuerint, ejus nobis relatione, si necesse fuerit, pandantur : ut majora negotia ac difficiliora quæque suggestione ipsius a nobis disponenda et enucleanda quærantur. Quapropter vos huic piæ sanctioni omnimodis intendentes, quæ super hoc apostolica auctoritate decernimus unanimes admittite. Talem quippe illum agnovimus, talemque circa sedem apostolicam devotum et in commisso fidelem reperimus, ut merito ei talia committi posse ducamus : quin et his majora conferri debere illi sine cunctatione credamus, pro sua scilicet sanctitate, et fidei merito, atque divinitus sapientiæ dono concesso. 0ptamus vos benere valere. Data iv Nonas Januarias, indictione ix. IRecitata in synodo Pontigonensi.. ' XVI. BULLA J0ANNIS PAPAE AD C0NGREGAtI0NEM S. med.Andi SuesS10NENSis. (Anno 876.)

[blocks in formation]

ilegiis , randæ congregationi religiosorum monachorum ve

nerabilis monasterii sancti et confessoris Christi Medardi, necnon et beati martyris Christi Sebastiani in perpetuum. Quoties illa a nobis tribui pro desiderio postulantis quæ omni rationi incunctanter conveniunt, animo nos decet libenti concedere et pie petentibus impartiri suffragium. Igitur omnium Christi fidelium co

mus lib. v, c. 27. Perverse autem faciunt qui hunc cum altero antiquiore Ausegiso confundunt abbate. Lghiensi,qui Caroli Magni et Ludoyici Pii capitula in quatuor libros digessit anno 827. Sit M.

« VorigeDoorgaan »