Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

lie

albciebatur defrimentis; rogat ut legalos benigne exci. tanum. - Photium patriarcham Constantinopolitanum con

859 pial, el tidem illis adhubeut.

stilnit, dummodo in synodo veniam poslulei; decernit ne CCXXVIII.- Ad eund. m. - Ul in Vercellensi Ecclesia deinceps ullus e laicis in eadem Ecclesia stalim epis.opus Conspertus creetur episcopus.

810 ordinelur : jubet Bulgaricam diæcesim Ecclesiæ Rumanæ CCXXIX. - Ad Branimirum. Suscipit eum ad Roma restilui.

870 Adnotatio Severini Binii.

872 næ Ecclesize gremium redeuntem; monel ut in Dei amore

CCXLIX. Ad Landullum et Landonem. Scribit perseveret : impartilur benedictionem apostolicam, quam qelierat; hort:tur, ut permittat legalum suum epistolam Trajectum se ilurum, el quæ paci eoruin conducant, cu

841 Bulgarorum deferre.

ralurum; ibique cum de aliis, luin de Landulto Capuana CCXXX. - Ad sacerdotes et populos Branimiro sub Ecclesiæ episcopo electo acturum.

875 jectos. — Excipit eos ad Romance Ecclesiæ gremium re CCL. Ad Guariierium principem Salernitanum. deuntes ; monet ut perseverent.

812 Eadein quce in superiori : preterea arguil quod contra CaCCXXI. - Ad Michaelem regem Bulgarorum. Agit puanos arma sumpserit; rogal ut mancosos sibi ab Amalli. Deo gratias quod legatos ad se iniserit, doctrinam eccie tanis restitui curel.

876 siasticam et canonica instituta receplurus : hortatur ut ad CCLI. Ad Leonem episcopum. Dolet Capuæ disRonianam Ecclesiam redeat; et si ei placueril, se legatum cordias esse excitalas ; signilicat se Trajectuin ilurum, ibimissurum pollicetur.

843 que de Landulfo episcopo electo, cujus confirmationem CCXXXII. - Ad Airardum archiepiscopum Auscensem petierat, aclurum.

877 ejusque sullraganeos. - Hortalur ad depravatos populi CCLII. Ad Landulfum presbyterun.

Laudat eum mores corrigentos, præcipue incesla matrimonia' : quod ad propinqu ruin suorin insidias evitandas Capua quis relicta uxore aliam ducit, aut simul cum uxore con fuerit e ressus, et in discordiis sedandis elaboret; signilicubinam habeat, ut res immobiles ecclesiæ nemo siti cal Trajeclun se ilusum ibique de ejus electione deliberausurpet, et ut clerici sub episcopi sint potestate. 814 turum.

878 CCXXXIII. - Ad Rostagnum et alios.

815 CCLIII. - Ad Pulcarem præfeclum. – Arguit quod nec CCXXXIV. - Ad Salonilanos clericos. Monet ut ad fædus cum paganis ictum ruperit, nec ditionem sancti Pegremium Romanæ Ecclesiæ reverlantur; et electus ab eis tri, sicut promiserat, defenderių; præcipit ut pecuniam archiepiscopus consecrationem el pallium a se, et non ab pro ea re dalam ad se remillal.

878 alio accipial : utque legalo quædam verbis relaluro lidem CCLIV. - Ad monachos Pultariensis cænobii. Dolet adhibeant

846

de eorum calamitatibus, el significat se ipsorum causa CCXXXV. - Ad tres archiepiscopos. Ut Nemausen Bosoni principi atque Hugoni abbali scripsisse ut eos adjusem episcopum a monasterii cujusdam iniqua invasione Varent; exemplar etiam testamenti Gerardi sundaloris Anseremoveant, et si non paruerit, excommunicent. 817 giso archiepiscopo et Conrado comniti misisse.

879 CCXXXVI. - Ad Michaelem regem Bulgarorum. - De CCLV. - Ad Hugonem abbatem. Ol monasterium Jegatione ac muneribus missis gratias agit : dolet eum Pullariense lueatur.

879 detecisse ab Ecclesia Romana, ad quam monel ul reverta CCLVI. - Ad Hugonem et Radulfum. Quod Vendoalur; ostendit Græcos Bulyarorum ujo-cesiin, cum sit Ro ram villam sancti Petri Pultariensis nulli concesserit, et mani pontificis, contra canones detinere.

818 Arembertum, qui a Bosone eam accepit, excommunicari CCXXXVII. AU Anastasium albalem. Precipil ut jusserit, nisi ab ea abstineal.

880 cellulam Gauderico episcopo reddat.

849 CCLVII. - Ad Bosonem comitem. Ut Aremberlum CCXXXVIII. - Ad Tuvent:rum de Masauna. - Horia el quisvis alios a Vendoara villa removeat, eamque Pultur ut, omnem falsam doctrinam rejiciens, in Romanæ Lariensibus restitual el monasterium ipsum lueatur. 880 Ecclesiæ lide maneat : Biratur Methodiuin alilor quam CCL VIII. Ad Goaiferium principem Salernitanum. fuerat professus docere, et propterea a se vocatum fuisse Monet ut a molestiis desistat quas (apuanis inferebat; significat.

819 signilicat se ju ejus regiones iturum et discordias sedatuCCXXXIX. Ad Methodium archiepiscopum Panno rum.

881 niensem. - Præcipit ut ad se venial, ut de ejus doctrina CCLIX. Ad Pandenulfum castaldum. — Significat se cognoscere possit. Missas Sclavouica lingua celebrari Guaiferio scripsisse ut ab inferendo Capuanis damno deprohibet. 850 sisierel.

882 CCXL. Ad Ansperium archiepiscopum Mediolanen (CLX. - Ad Carolum regem. – Scribit se litteris eum, sem. Arguit quod sedi apostolicæ obediens bon fuerit, ut ad imperium promoverel, ad Urbem advocasse, Ravenejusque legalos injuriose iraclaril, el excommunicalus Damn usque ad eum processisse, sperasseque se auxilium missas celebrarit. Ideo monet ut ad synodum se purgalu ab eo adiersus Romianie Ecclesise hostes receplurum : rus quamprimum vel per se vel per legalos accedal. 830 quæ spes ila eum frustrata est, ut nunquam hosies magis

CCXLI. Ad Angelbergam Augustam. — Siguitical se sie ierint : petit ut Ecclesiæ opem ferat, et dum iter pamodo absolvere nolle Ansperlum archiepiscopum; sed si rat, legatos ad se millat; suosque legalos commendat. 882 in synodo crimina quæ objiciebantur, diluerit, lunc euin CCLXI. Ad eumdem. - Dolel se nou posse cum eo excommunicatione absoluturum : ait se pro Ludovico im colloqui. Arnulfum legatum ad eum millit, pe:ens ne Roperalore in anniversario

ejus die sacralaclurim. 851 manam Ecclesiam ab hostibus lædi paliatur, ideoque ejus CCXLII. Ad Ludovicum regem, Gratias agil de legatum cum Arnulfo ad se milli jubet.

883 propensa voluntate erga Rumanam Ecclesiam : hortaturul CCLXII. Ad Romanum archiepiscopum. Mirator ad eam a paganorum incursionibus delendeudam veniat, quod injuriis lacessitus ad se non conlugerit; nuntium eique lacite imperium pollicetur.

832 Ravennam mittit, qui omnia contra eum gesta diligenter CCXLIII. – A1 Basiliom, Constantiam et Alexandruin inquirat, et eos qui injuriam intulerant, Romam venire imperalores. — Imperatorum precibus commolus, ut pax compellat; quibuscum ipse ad synodum proficiscatur, ubi sit Ecclesiae Constantinopolitanz, dispensil cum Pholio it ejus causa agetur : eumque arguit qucd in sua Ecclesia non in lynaiii locum Constantinopolitanæ Ecclesize patriarcha resideat.

884 subrogelur, staluens ne demceps quisquam ad patriarcha CCLXIII. - Ad omnes fideles. Præcipit ut Ticinensi Tem dignitatem, nisi per gradus ecclesiasticos ascendant : episcopo, cui potestatem excommunicandi tribuerat, obejubel patriarcham Constantinopolitanum Bulgarorum dia diant.

885 cesim sub Ecclesiæ Romanæ jurisdictione relinquere, mo CCLXIV. - Ad Romanum archiepiscopum Ravennalem. nel omnes ul patriarchæ debitum præstent obsequium: Præcipit ut Romam ad synodum veniat.

886 precipit ut ad Ecclesiæ communionem eos qui a Methodio CLXV. - Ad clerum Mediolanensem. Præcipit ut el Ignatio iuiliali luerant, admiltaul; excommunicat illos in locum Ansperti arcbiepiscopi in Romana synodo privati qui cum Pholio volueriol commuo care.

853 aliuin a se colisecrandum sufliciant; miltit legalos qui voa CCXLIV. Au Constantinopolitanos.

cum ipsis electioni intersint, quibus in omnibus obediri schismale sedalo, ad Ecclesiæ unilatem redire, et Photio jubet.

886 communicare.

863 CCLXVI. - Ad Carolum regem. Significat Ansper. CCXLV, Ad clericos Constantinopolitanos. Ejus lum dudum archiepiscopum Mediolanensem in Romana dem ac præcedeas argumenti.

813 synodo privalum, ac Josephum, quem ille in Vercellensi CCXLVI. Ad Paulum et Eugenium episcopos. episcopum ordinaverat, depositum; rogat ut Consperiumi Constituit eos una cuin Petro presbytero legalos, ui, sicut in Vercelleusi ecclesia episcopum a se consecratum luea. illos monueral, pacem ju Ecclesia Coostantinopolitaua con tur.

887 ficiant.

807 CCLXVII. – Ad Vercellenses. – Præcipit ut ConsperCCXLVII. Ad Paulum et Eugenium episcopos, simi-, ni a se illis episcopum constitulum recipiant, et couliter ad Petrum presbyteruin. Mansi monitum in se gruo bouore colant. Josephi invasoris acla nulla esse dequentem epistolam.

867 clarat. Adnotatio Severini Binii.

870 CCLXVIII. - Ad Noringum Novariensem episcopum. CCXLVIII. - Au Phiolium patriarcham Constantinopoli Mouel ul res Angelbergie restituat; sin minus, denuntiat

Jubet eos,

illi excommunicationem , nisi intra dilos menses ad red ac de Hieronymo episcopo Laudunensi hortatur, ut adin. dendain de his rationem Romam venial. 889 vare illum sludeat.

903 CCLXIX. -- Ad Amallitanos. - Significat se eos excom. CCXCII. - Ad Carolum regem.

- Commendat ejus erind mumicasse donec se a paganis separent; minatur illis alias Romanam Ecclesiam observantiam; rogal ut legalun siksi peenis, nisi quamprimum pareant. 889 auxilio mittat.

90.5 CCLXX. - Ad Selmoinum episcopum Pennensem.

CCXCIII. - Ad Sfentopulcrum comitem. Gratulatur Arguit quod ad synodum non accesserit; jubet statula die de ejus el subditorum illius observantia erga sedem apoad se venire, el interim quemdam absolvere, quem in stolicam, recipit eos in fidem suam : ostendit Methodium juste excommunica: eral.

890 archiepiscopuin orthodoxam fidem fuisse professum ; cujus CCLXXT. - Ad Paulum episcopuun. Jubel ecclesiain jura el privilegia confirmat, eumqne ad eos regendos mile in villa Carpana silam restitui, ibique sacerdotem coas in lit. Nitrensis Ecclesiæ episcopum consecratum significat, tui, et sacrum chrisma annuatim in candem initli. 890 el alium ad se vult milti, quem alii ecclesie preliciat :

CCLXIII. - Ad Theodoricum, Heodicum, etc. Os jubel omnes ipsi archiepiscopo obedire; concedit ut divina leng.t mulierem, que si minisque coacta religiosum habi officia Sclavonica lingua recitari possint, dummodo Evantum susceporal, ad vola servanda non leneri; hujus tamen gelium Latina prius reciterur.

904 cansam illis definiendam commillit. Quod si qua oriatur CCXCIV. Ad Landuisum episcopum S ricorum. dillicuitas, eos vel eorum legalos cum ipsa inuliere ad se Objurgat quod violaver.i quie ipse inter eum et landenolvenire jubet.

891 fum Capuanum episcopum de frugibus illius ecclesiæ deCELUI. - Ad Athanasium, Pulcarem, elc. - Preci creveral; miralur illi excommunicationis poenam, nisi suis pit il l'avus cum Saracenis ictum rumpant; quod nisi ka decretis pareat : præcipit ut si se lpsum sential, cum eolendis Decembris fecerint, cis excommunicationem mina dem episcopo causam dicturus ad se veniat.

906 tur. Pulcarem monet ne Pandenulfo Capuano judici mo CCSCV, - Ad Carolum regem.

Gratulatur de ejus lestiam inferat.

892 erga Romanam Ecclesiam observantia, cujus eum defenCCLXXIV. - Ad Arpaldum episcopum Asculannm sorem elegit; monet ne adversariis lidem habeat : landat Arguit quod ad synodum non venerit; jubet ail'se venire, quod ditionem sancti Petri ab hostili incursu defendi jusut iis quie a suis clericis objiciebantur, respondeal. 893 serit. Bosoni tanquam lyranno auxilium se non daturum

CCLXXV. - Ad Carolum regem. - Miratur quod cuin aflirmal; opiat ejus adventum , et rogat ut legatos millat, Paniai venerit, ubi simul convenire debebani, legalos

907 ad se non miserit : pelit illos, desljnet, ul se ad eum CCXCVI. Ad imperatores angustos. Commendat conferre possit.

894 eorum studium in Ecclesiæ concordia siabilienda; monet CCLXIV. Ad eumdem. - Gratias agil quod cum a ut in eo persistant : agil gratias de dromonibus auxilio se fuerit Conspertiis Ecclesiæ Verecellensis episcopus or missis : de monasterio Sancti Sergii, el de Bulgarorum , dimalus, ejus ordinaliovi libenter acquieverit; se excusal diæcesi sedi apostolicæ restilula; rogal ut Dei Ecclesian quod Abspertum archiepiscopum Mediolanensem ejus pre Lueantur : demum ea quæ pro Pholio in synodo Constanta cibus nou alı-olval.

894 lipopolitana acta sunt, se approbare significat, si tamen l.. CCLXXVII. Ad Ludovicum et Caro'omannum reges. gali conira sua jussa non egerint.

903 -- Gratias agit de ipsorum erga Romanam Ecclesiam al CCXCVII. Ad Photium. Gratulaiur de concordia fectu, et mucuum studium pollicelur.

895 Ecclesiæ Constantinopolitanæ : miratur multa, quæ statueCCLXXVIII Ad Hugonem et alios comites. Gra rat, mulata esse; approbat quæ Constantinopoli in concilio lias agit de fide quain judovico et Carolomanno regibus pro causa Pholii acta sunt, si lamea legati contra sua manservabant 895 data non egerint.

910 CCLIII. - Ad Joannem episcopum Ticinensem. CCXCVIII -- Ad Carolum regem. — Gratias agit de ejus Præcipit ut ecclesiam in Carpatia villa silam, quam Paulus erga sedern apostolicam observantia; suam erga eum bene. Regiensis e; iscopus reficere neglexeral, restituat, ibique voleoliam tesiatur : adventum ejus pro Ecclesie necessisacerdorem proprium constitual et sacrum chrisma annua. talibus exspectat, monetque ui aliquem lezatuni millat. tim niillat

896 Queritur de Georgio quodam excommunicato , qui , ipsius CCLXIX. - Ad Theutmarum archiepiscopum. Mira imperatoris auctoritate fullus, bona Romana Ecclesie invalor eum morari el ad se non venire; monel ul statim ve Seral; rogat it provissa auxilia millat,

911 nal.

8:36 CCXCIX. - Ad Romanum archiepiscopum Ravennatem. CCLIIST. - Ad Antonium episcopum et Berengarium - Jubel eum Romam ad synodum causa dissolvendi quascomiten. - Ljulfredum comitem, quia monialem que e dam questiones advenire.

912 monasterio effugerat, suscepit, et bona Angelberta impp CCC. — Ad universos episcopos. Ut Romam ad synoratricis diripuit, excommunicat, nisi statuto lempore dum adveniant.

913 satisfecerit : monet ne quisquam cum eo communicel. 895 CCCI. - Ad Carolum regem. - Lætatur de ejus inco

CCLXXXII. - All Egilberium episcopum. Arguit lumilale, Deumque oral ut omnia ei prospere eveniant: eum quod conf excommunicats a sede apostolica commu nuntiat Saracenos a Græcis victos, se que a Saracenis, et nicarii : jubet ne cum Liuttredu et Odebrico excommuni aliis etiam valde premi : quare petit ut sibi quam citissime calis communicet.

897 auxilio veniat. CCLXXI. Ad Egifridium et alios. Rogat ut bo CCCII. – Ad eumdem.-- Deus dedit Ravennatem injuste norum Angelbergr imperatricis curam sustineant. 893 exconmmunicatum absolvit; confirmat illius cum Maria CCLXXXIV. Ad Euniberlum comitem. Minatur uxore conjugium : jubet eum defen li.

915 illi excommunicationem, nisi, res sancti Petri el Angel CCCIII, Ad Ansperlim archiepiscopum Medionalenbergæ imperatricis restituat.

898
seill.

Inobedientiæ eum arguit, pripcipitque ut RhoCCLXXXV. Ad Gisultum abbateni, — Ejus curæ mo doal.lum el Warlenom monachos, quos injuste in carcerein nasterium Angelbergæ imperatricis commillil. 899 conjecerat, ad eorum monasterium honorifice remillat. 916

CCLXXXVI. Ad Gregorium, Theophylactum et Dio. CCCIV. - Ad Salomouem procuratorem Papie. — Ejus. genem , etc. Gratulatur de virioria contra Saracenos dem argumenti.

916 parla; miratur cur Romam non venerint:mandat ut contra CCCV. - Ad Adelbertum marchionem.

Ab exconiSaracenos sibi auxilio veniant.

8.19 municatione eum absolvit, ejusqne homines, si spalio quinCCLXXXVII. Ad Athanasinm episcopum Neapolita decim dierum intra mensem diartium Ecclesie satisfece. num. - Commendat ejus erga selei apostolicain obser rint.

917 vantiam; hortatur ut, sicut promiserat, parium cum Sara CCCVI. - Ad Oteramum Viennensem episcopum. Cenis ictum frangat. Amalfitanos por legaluin suum ea de Arguit quod faveat sociis Bosonis, idque a se imerari asre admonilos, si parere neglexerint, excommunicandos •serat; præcipit ul Romam accedat ut crimina quæ ipsi significat.

Slujiciuntur dilual.

917 CCL LXXVII. Ad Amalblados.

Monet ol rupto

CCCVII. - Ad Barnimerum comitem, sacordotes, etc. cum Saracenis foedere ad Eeclesie gremiun revertantur, Ostendit sibi gratissimain fuisse eorum in sedeni apostoliet eam ob rem singulis annis decem millia mancosorum et ran observantiam; horlator ad perseverantiam. Jubel leeo anno mille daturum se promiilil; n si paruerint, mina gatos ad se milli, quibus revertentibus legatum suum mis. lur excommunicationem.

901 surum pollicelur, cui ipsi lidelitatem juxta Ecclesiæ rilun CCLXXXIX. - Ad Carolum Crassum regem Itulie.

promittant.

918 Rogat uit Hieronymum episcopatum Lansanensein parilice: CCCVIII. Ad Michaelem regem Bulgarorum. -- Miratur relinere permittat, et luboner res Ecclesiæ Disuntinæ quod legales non miserit, quemadmodum jam diu promise. ablatas reddere jubeat. 901 rat; monel id ul quamplurimum facil.

919 CCXC. – Vi llieronymi episcopi Lausanensis causam CCCLX. -- Ad quemdam (Carolum Crassum regem). — apud Carolum regea procurel.

902 Monet ut perficial que per legalos mandavit. CCXCI. – Ad Tricodoricum archiepiscopum Bisunlinen CCCX. Ad Ansperium Mediolanensem archiepiscosem. — Signilicat se de ipsius causa Carvio regi seripsisse;

pum.

Confirmat Josephi episcopi Astensis ordinatio

916

900

[ocr errors]

nem, qui alias contra canones Vercellensis Ecclesiæ fuerat agat : rogal ut ante diem quem præstituerat accedat. 956 episcopus constitutus.

920 CCCXXXI. - Ad Wilibertum archiepiscopum AgrippiCCCXI. - Ad Allonium. Excommunicat eum, nisi nensem. Commendat ejus vigilantiam, et presbyterum Ecclesiæ Mediolanensi bona quæ abstulerat restitual, et quemdam excommunicatum, nunc ipsius iestimoniô longa ad obedientiam sui arcbiepiscopi cum sociis redeat. 921 pornitentia purgatum, ejus precibus commotus absolviti, et

CCCXII. - Ad Anselmum Mediolanensem arcbidiaco sacerdotali ivioisterio restituil: causam Gedeonis adulteri num. — Minatur illi excomunicationis pænam, nisi ad ei commillit, ut sententiam canonice ferat.

936 sui archiepiscopi obedientiam redeal.

9:22 CCCXXXII. - Ad Leonem, Landulfum el Landonem, CCCXI. - Ad Joannem, Egilullum, etc. Causam Ut Auxentii filium, ab Atlinullo captum, patri restilueninter Tridentanum et Veronensem episcopos versantem

dum curent.

957 eis commillit; monet ut eam jure definiant, el ad se sen CCCXXXIII. Ad Michaelem regem Bulgarorum. tentjain millant, ut eam confirmare possit.

923 Jloriatur ut ad finem et obedientiam Romanæ Ecclesiæ reCCCXIV. - Ad Adelchisium episcopum Tridentanum. — deal et legatos millat.

938 Arguit eum quod bona Veronensis episcopi invaserit; ejus CCCXXXIV. — Ad imperatorem et imperatricem. 939 causam quibusdam episcopis se conmisisse signitiot: CCCXXXV. - Ad Angelberlam imperatricem. 939 monet ut eorum acquiescal sententia.

9-3
CCCXXXVI. - Ad eamdem.

939 CCCXV. - Ad Liiduvicum et Carlomannum reges. CCCXXXVII. Ad eamdem.

959 Kogat ut cum Carolo imperatore consenliant vie re CCCXXXVIII. - Ad Domasolem ducem gloriosum. 939 vocanda et Romam mittenda Angelberga, ubi eam ita CCCXXXIX. Ad Rostagnum archiepiscopum Arelase custoditurum pollicetur, ut contra ipsos moliri nihil tensem. - Communione privelur sponsa, nisi raptorem possit.

924 deserere et ad sponsum suum redire voluerit. 940 CCCXVI. Ad omnes archiepiscopos, episcopos et CCCXL. - Ad Sigibodun archiepiscopum Narbonensem. comites Italiæ. – Hortalur dent operam ut Carolus impe - De examinanda causa cujusdam presbyteri. 910 rator Angelbergam Romam venire patiatur, quain se ila CCCXLI. ~ Ad Cennemocum episcopum Venelensem. custoditurum promittit, ut nihil contra ipsum Carolum -- Quod sacerdos homicida non potest in sacerdotio macum Bosone moliri possit; et si quid tentaverit, se eam nere.

941 dem remissurum pollicetur.

925 CCCXLII. Ad episcopos Britanniæ. — De ordinatis CCCXVII. Ad clerum Mediolanensem. Recipit ab Heclocaro abbate monachis.

941 Hadericum sub lutela sedis apostolicæ, et excommunicat CCCXLIII. Ad Petrum episcopum.

941 omnes qui illi vel ejus ecclesiis molestiam intulerint. 926 CCCXLIV. Ad Marimum et Pulcarem.

942 CCCXVIII. -- Ad Athanasium episcopum Neapolitanum. CCCXLV. Ad Cozilem comitem. - De illis, qui, uxo– Arguit eum quod non fregerii fædus quod cum Sara ribus dimissis, ad alias nuptias transierini.

942 cenis fecerat, cum promiserit illud rumpere : ; ostendit CCCXLVI. Constitutio de jure cardinalium. 942 multa mala ejus cousa a Saracenis Christianis fuisse in CCCXLVII. - Contra violatores Domus Dei. 913 flicta'; mipatur illi excommunicationem, nisi fædus illud CCCXLVIII. - Ad Theibergam et Aldericum. Ilios rumpat. 927 hortalur ut Radulfo suam uxorem reddant.

943 CCCXIX. - Ad Methodium archiepiscopum. Gralu CCCXLIX. - Ad Berrarium abbatem. --De reverentja Jatur de orthodoxæ fidei cultu, el de ejus erga religionem erga summos pontifices.

944 studio et cura; precatur in dies spiritualem profectum CCCL. Ad Photium patriarcham Constantinopolitanomajorem, eumque consolatur. 928 rum. De processione Spiritus sancti.

944 CCCXX. - Ad Carolum imperatorem. - Nuntiat in CCCLI. - Ad quemdam (f. Romanum archiep. Raven ). peratori se jis malis a Saracenis allici, ul amplius susti – Laudat ejus sludium erga sedem apostolicam, eumnere non possil; rogat eumdem ul sibi subsidio exerci que nionet ut perseveret ; pollicetur eum a se jo amicolum mature millat, eique palmam cum benedictione rum numero referri : præcipit ut Romam veniat. 946 iniliit.

929 CCCLII. Ad Athanasium episcopum Neapolitanum.CCCXXI. - Ad diversos episcopos. Athanasium Nea Ab excommunicatione eum absolvit, el ministerio sacerpolitanum episcopum, qui sæpe monitus, nunquam, sicut dolali restiluit, dummodo pacliim cum Saracenis initum, promiserat, fædus cum Saracenis icium rumpere voluil, a cut promiserat, rumpal, et ex eis aliquos, cæleris juguise cum omnibus ei consentientibus excommunicatum si latis, caplos millat, nec deinceps cum eis fædus feriat. 946 gnificat.

930 CCCLIII. Ad Gegevenses. Præcipit ut Oplando CCCXXII.- Ad Romanum archiepiscopum Ravennatem. episcopo a se consecrato obediant.

917 – Arguit quod Albericum comitem Ravennam asciverit, et CCCLIV. Ad Carolum imperatorem. Queritur nobiles Ravennales contra jusjurandum sibi prestitum mulia bona Ecclesiæ Romanæ a Widone quodam marvexarit : cum Neapoli reversus fuerit, ait se ca omnia chione erepta; rogal ul Ecclesiam defendat, et ipsemet euralurum : jubet Dominicum arcbidiaconum Faventjie adjutor venial.

948 Ecclesiæ episcopum consecrari.

931

CCCLV. - Ad Riccardem Angustam. – Queritur nulCCCXXIII. - Ad eumdem. – Arguit eum quod alte lam sibi contra Saracenorum excursiones opem ferri; rorius legitimam uxorem raptori tradi consenserit, et ku gat ut ab imperatore celeriter postulet auxilium : legamanæ Ecclesiæ ausus fuerit adversari; has ob causas cum smum commendal; petit del operam ut Angelberga illum a conferendis sacris ordinibus suspendit, donec a abersilio revocetur et Romam mitialur.

919 synodo, ad quam eum jubel venire, ejus causa cogno CCCLII. Privilegium pro monasterio Montis Casscatur. 932 sini.

950 CCCXXIV. - Ad eumdem. - Jubet Placentinos cle CCCLVII. - Ad archiepiscopum Viennensem. Arricos, quos sine commendalitiis liiteris ad eum confu guit quod, detruso in carcerem Optando episcopo, alium in gientes receperat, ad eorum episcopum remilli; ejusdem Ecclesia Genevensi constituerit; præcipit ut illum sedi etiam Ecclesiae clericos absolvi, donec cum eis ad syno suæ restituat, atque ad synodum veniat ad diluenda ea dum veniat. 953 quæ ipsi objiciebantur.

952 CCCXXV. - Ad Constantinum sacerdotem. — Excom CCCLVIII. - Ad Oleramum Viennensem archiepiscoununicat eum quod absque sua licentia ab archiepiscopo pum. — Agit de Optando episcopo, ejus litteris responRavennale ad Faventinæ Ecclesiae episcopatum promotus dens, et de lilleris quas scribit episcopo Mauriennensi ut fueril: prohibelque eum illius Eclesiæ administrationem Rouam veniat.

952 allingere, donec ad synodum Romanam veniat. 955 CCCLIX. — Ad Adalberlum episcopum Maurienna, CCCXXVI. — Ad Joannem episcopum Ficoclensem. Jubel ut Romam veniat cum epíscopo Gratianopolitano, Visitationem Faventinæ Ecclesiæ pastore destitutie, ejus quem ignominiose tractarat.

953 que curam ei commiltil, donec novus pastor ejuem pre CCCLX. - Ad Anselmum archiepiscopum Mediolanenliciatur.

934 sem. Mediolanensis Ecclesi e privilegia conlirmiat; horCCCXXVII. Ad Romanum arcbiepiscopum.

lalur ut in Romanam Ecclesiam sit fidelis : narral Saracedum Romam sub pena excommunicationis venire jubei, ut norum et iniquorum Christianorum injurias; rogat ul pro ad ea quæ objiciebantur respondeat. 934 Ecclesia ad Dominum preces etfundal.

954 CCCXXVIII. Ad Carolum imperatorem. - Petrum et CCCLX1. - Ad Romanum archiepiscopum Ravennatem. Zachariam legatos ad eum millit; causa corrigendi mala, Præcipit ut Joannem diaconum benigue excipiat, et res quæ se, eo regnante, perpessum queritur. 935 ei ablatas restituat.

951 CCCXXIX. Ad Ravenuates. - Præcipit ut se a Ra CCCLXII. - Ad clerum Ravennatem. – Ut Maimbervenpalis archiepiscopi in syvodo excommunicati commu lom quemdam, quem alias al, Ecclesia Ravennale expelli nione separent, quousque eum absolutum cognoverinl. 935 jasserat, comprehensum, legato suo et Joanni duci iraCCCXXX. Ad Carolum imperatorem. – Gralulalur de dant, et ad se mittendum curent.

955 ejus observantia erga Romanam Ecclesiam : lætatur ipsum CCCLXIII. – Ad Joannem Marlinum. -- Ejusdem arguRavennam venire velle, ut de Ecclesiæ et imperii stalu

menii.

936 PATROL, CX 11.

33

Ad sy'10

CENTII

1099
ORDO RERUM QUÆ IN HOC TOMO CONTINENTUR.

1 100 CCCLXIV. - Ad Joannem ducem. Ut Maimbertam

CARMEN DE SANCTO BENEDICTO. 975 captum ad se ducat, et mulieres que apud ipsum sunt deliceal, et Romano archiepiscopo epistolam deferendam Appendix ad scripta S. Bertarii.

979 curet.

956
Vila S. Scbolasticæ virginis.

979 CCCLXV. - Ad Carolum imperatorem. Gratulalur Quomodo per annum jejunandum sit.

987 de ejus incolumitate; gaudet ipsum adventurum esse slalim in ltaliam : hortalur ut mature Romanæ Ecclesiæ

HARMOTUS SANGALLENSIS ABBAS. auxilio venial, et Guidonem prædatorem ab Ecclesiæ fini Inscripliones in templo sancti Othmari.

989 bus ejici jubeat. 957 Epitaphium Grinaldi.

991 CCCLXVI. Ad Liutwardum episcopum. - Gratias agitquod dederit operam ut imperator in Italiam ad Eccle SANCTUS REMBERTUS,'HAMBURGENSIS: siæ defensionem veniret.

958

EPISCOPUS.
CCCLXVII. – Ad omnes episcopos.

Monet ut sua
Vita sancti Remberti.

991 instilula observent, justeque judicent.

958
Prologuis.

991
CCCLXVIII. - Ad Carolum regem. – Embolum ut
Carolomannum regem in Ecclesie Rouianæ dilectione

Incipiunt capita.

991 confirmer. 958 VITA SANCTI ANSCHARII.

1009 CCCLXIX. Ad Michaelem regem Bulgarorom. 959

ATMOINUS, MONACHUS SANGERMANENSIS.
i CCCLXX. Ad Luilberlum archiepiscopum Magonti-
num.

939
Nolilia historica

1009 CCCLXXI. Ad Ludovicum imperatorem.

9:39 HISTORIA TRANSLATIONIS SANCTI VINCENTII. CCCLXXII. - Ad episcopos Britanniæ. Quid agenduin de monachis ab abbate suo ordinatis.

1011 939

Epistola ad domnum Bernonem. CCCLXXII. Ad quemdam.

960

Iscipit LIBER PRIMUS inventionis sive translationis B. CCCLXXIV. Ad alium incertum.

1013 960

Vincentii. CCCLXXV.

1019 Allocutio pontilicis ad episcopos sub

INCIPIT LIBER SECUNDUS. finem synodi Tricassine. 900

1028

Epistola ad domnum Theotgerum. CCCLXXVI. — Item allocutio pontificis ad regem. 951

INCIPIT LIBER PRIMUS CARMINUM DE TRANSLATIONE B. Vire

1023 CCCLXXVII. – Allocu io Joannis pape ad Patres sygodi Tricassini II, de Lantberti et Adalberti aliorumque

Cap. I. — Quod Audaldus Hispaniam aggrediens, Vasequacium excommunicatione.

1023 961

lenliam usque pervenerit. CCCLXXVIII. - Responsio episcoporum.

961

- Quod Zacharie Mauro suum delexit secreCCCLXXIX. Excommunicatio adversus pervasores

Tum : et quomodo sancti reperit sepulcrum.

1023 rerum ecclesiasticarum in eadem synodo lata. 962

Incipi? LIBER SECUNDUS.

1025 CCCLXXX. – Joannis papæ erala excommunicatio

Cap. I. - Quod sanctum corpus ad Castrum perveniens, adversus Formosuun episcopum, Gregorium nomenclalo

honorilice sit.susceplum.

1025 rem, el-Georgium magistrum mililum. 963 Cap. II. Quod mulier de eo primum dubitans contracta

1026 CCCLXXXI. – Statulum Joannis papæ adversus laicos fuerit, ac deinde credens sanari meruerit. qui, viventibus uxoribus, alias ducunt, et contra episcopos

DE TRANSLATIONE SS. MARTYRUM GEOR-
qui de minore ad majorem Ecclesiam ambitus causa de-
joigrant.

963
GII, MONACHI, elc.

1027 CCCLXXXII. — Privilegium concedit oaum ex suis,

DE MIRACULIS SANCTI GERMANI. quem clerus et populus proclamaverit, sibi præponendi, Epistola.

1027 non obstante contrario regum vel principum delectu. 964 Prologus.

1027 MARINUS PONTIFEX ROMANUS.

LIBER PAIMUS.

1024 Præfatio libri secundi.

1039 Notitia historica. 965 LIBER SECUNDUS.

1039 PRIVILEGIA.

ACTA TRANSLATIONIS S. SA VINI MARTY1. Pro monasterio Solemniacensi.

967 RIS. II. Pro monasterio Saviniensi. 968 Observatio prævia.

1045 Epistola ad monachos S. Ægidii. 969 Præfatio.

1050

1051 ADRIANUS III, PONTIFEX ROMANUS.

Incipit Translatio. Vita Adriani papæ III.

971 RATPERTUS SANGALLENSIS MONACHUS. Privilegium pro monasterio Placentino. 971 Notilia bistorica.

1055 Epistola ad Sigibodum Narbonensem archiepisco

DE CASIBUS MONASTERII S. GALLI. 1057 pun.

973
POEMATA VARIA.

1079
S. BERTARIUS, ABBAS CASSINENSIS.
Notitia historica.

973

Cap. II.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

FINIS TOMI CENTESIMI VIGESIMI SEXTI.

[graphic]
« VorigeDoorgaan »