Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ill.

1083

Cap. XXII. De quatuor capitulis a bealo Gregorio in nepsem

509 366 Hincmari Rhemensis ad eumdem.

511 epistola ad Theocristam Patriciam memoralis. Cap. XXIII. Quo: apostolica sedes parlem noni capi Hincmari Rhemensis ad eumdem.

5!5 tuli Chalcedonensis non recipiat, sicut beatus Leo papa Hincmari Rhemensis ad eumdem.

526 368 demonstrat.

Hincmari Rhemensis ad presbyteros et diaconos eccleCap. XXIV. - De eodem canone Chalcedonensi, et de size Laudunensis. canonibus apostolorum, deque sentenliis Angilrampo da. Ejusdem Hincmari ad Hincmarum Laulupensem. 535

373 lis, el de epistolis pontificum collectis ab Isidoro.

Ejusdem Hincinari ad eumdem.

534 Cap. XXV. · De auctoritate et differentia conciliorum Hincmari Rhemensis ad eumdem.

384 et epistolarum sedis apostolicæ pontificum.

Ejusdem ad eumdem.

515 Cap. XXVI. De eadem dillerentia ilerum, et de con Schedula, sive libellus expostulatioais adversus llinc

391 ciliis plenariis, synodique Nicænæ prærogativa.

marum Laudunensem episcopum.

566 CAP. XXVII. - De canonibus et sententiis ab eo prave Præfatio.

566 intelleclis et usurpatis. 393 Incipiunt capitula.

588 * Cap. XXVIII.- De male ab eo excommunicatis, qui et Sententia depositionis Hincmari I audunensis. 634 qualiter excommunicari debeant, et qui ordo in judiciis Epistola synodalis ad Adrianum papam.

635 ecclesiasticis observandus.

397 Epistola Hjucmari Rhemensis ad Adrianum papam. 611 Cap. XXIX. Quid canones statuant de irregulariter

403 JOANNES VIII, PONTIFEX ROMANUS. excommunicatis. Cap. XXX. - Qua ratione solvi queant excommunica

Notitia historica.

617 tiones nou legitimæ, el de iis qui injuste excommuni.

Notitia allera.

619 407 cant. Cap. XXXI. – De eo quod parvulos, qui sæpe discri

EPISTOLE ET DECRETA. mine mortis periclitantur, baplizari prohibuit. 412

CAP. XXXII. – De eo quod pænitentiam et viaticum J. - Ad Annonem Frisingiensis ecclesiæ episcopum. 651 morjentibus dari veluit.

413 II. - Ad Wilibertom Coloniensem archiepiscopum. 652 Cap. XXXIII. - De eo quod sepulluram mortuis in pa

- Ludovicum II imperatorem.

655 rochia sua denegari precepit.

416

IV.-- Ad Ansbertumarchiepiscopum Medionalensem 653 Cap. XXXIV. Quod in rebus certis et definitis, nec V. Ad Ludovicum regem Germanie. – Privilegia synodus convocanda, nec seues apostolica inquielanda sit, Romanæ Ecclesiæ non nisi centum annorum præscriplione sed quæ slatuta suni observanda.

416
tolluntur.

651 CAP. XXXV. Quod apostolica sedes cum episcopis VI. - Ad Paulum episcopum. Commoditorium Paolo conjudicet, qui secundum canones judicant, el quod non

episcopo fungenii legatione in Germaniam et Pannoniam, bene intelligat, ut metropolitanus absque proviacialium

654 instantia causas non audial.

420

VII. - Ad Ludovicum imperatorem. -- Excommunicatur Cap. XXXVI. - De irregulari subscriptione, quam col Rainaldus Castri Felicitatis episcopus.

655 lectioni sua apposuit.

427 VIII. – Ad Ludovicum Il'imperatorem. — Legis auctoCap. XXXVII. - le non sit prudens apud semetipsum, ritale dis olvitur quod coolra eam fit.

633 et de discretione in pace lenenda.

434 IX. Ad Neapolitanos, Salernitanos et Amalphitanns. Cap. XXXVIII. Lt sacræ Scripturæ verba, el sacras

645 regulas recte intelligal.

453
X. - Ad clerum Salernitanum.

656 CAP. XXXIX. Ui ab eo removeat dolorem, a se ipso XI. Excommunicatur qui de morte Romani clerici sile periculum, et ab utroque improperjum.

436
specti erant.

686 Cap. XL: - Verum non esse quod dicere solebal, Hine

XI. – Privilegium pro monasterio Fuldensi. 657 mari consilio regem ipsi adversalum esse.

433

XIII. - Ad monaches S. Vedasti Arrebateosis, ConCap. XLI. - Quod si culpam agnosceret, pro divino li firmat omuia contenta in diplomate Caroli imperatoris. 658 more indulgentiam expeleret.

438

IV. Ad Carolomannum (al., Ludovicum regem). - Quod CAP. XLII. · De auferendo a nobis ambobus opprobrio Pannonica diæcesis depulala est privilegiis apostolic a mullis illato.

439

sedis. CAP. XLIII. De sacrarum Scripturarum falsatione, et

XV. - Ad episcopos Gallice el Germania – Vices suas in responso ejus ad lilteras de Nevino. Qui canones sint reci

Gallia et Germania commillil Ansegiso archiepiscopo Sepiendi, et de imperitia el jaciantia ejusdem. De Bertrico

nonensi.

660 item, et de eo quod s:ppe illam admonuit.

440

XVI. Bulla Joannis ad congregationem S. Medarili CAP. XLIV. Qualiter redire valeat ad paternæ chari Suessionensis.

660 tatis dulcedinem.

453

XVII. - Ad Hincmarum archiepiscopum Rhemensem. CAP. XIV. – Ut recordetur quanta in dulcedine fuerit Ut in locum Hincmari ordinelur episcopus in ecclesia Lallinitio episcopalus, el deponat animositatem. 455 dunensi

662 CAP. XLVI. De eo quod gloriatur se in omnibus, quæ XVIII. - Ad Aldefonsum regem. - Ovetensis Ecclesia contra quoslibet suscepil, luisse ac semper sore victorem. Gallaeciæ metropoliana eficitur.

663 457 XIX: -- Ad eumdem. Monet ecclesiam sancti Jacobi Cap. XLVII. - Qund victum se nunquam agnoscal. De consecrari.

63 ejus in metropolitanum rebellione : et quod sacra eloquia XX. - Ad episcopos et comiles in regno Caroli rons'illiexuri pelierii, el schisma subscriptione sua feceril. Ei de tns. - Laudal illos quod in file constantes erga Carolum injuslis ejus obligamentis.

461

persti:erint, et de legalis, quos ad componevda dissidia Cap. XLVIII. De iis qui nimis amant sententiam mitlebat in Galliam.

666 siiani usque ad schismia vel hirresim.

473 XXII. - Ad episcopos qui, a Carolo desciscentes, LudoCap. XLIX. Admonilur ul lalentum intellectus, quod vico regi adhæserant.

665 Dominus sibi gratuito dedil, nou negligat.

483 XXII. — Ad episcopos in regno Ludovici rrgis Bajoariae Cap. L. De eo quod dicitur ferre non posse, it quis. constitutos. · Arguit eos quod Ludovicum regem ab inquam dicatur ei bolnim aliquod sine ipsius merilo exhi vandendo Caroli fratris absentis regno non cohibuerint, boisse.

484 monetque ut legalis, quos ad eruminanda inter utrosque Cap. LI. – De exeniis, quæ a clericis el laicis exigere ngolia miliit, salisfarere studeant. dicebatur.

485 XVIII. Ad comites in regno Ludvici regis Rajoarie Cap. LII. – De sniperbia ejus et arrogantia, jactantiaque constitutos. - Arguit eos quod Caroli regnum pervadere inepta et indecenti.

189 tentarint; monetique ut Ludi vicum regem ab ea mente Cap. LIII. De motibus corporis inordinatis, qualiter revocent, el ut legalis, quos millit, satisfacere non di trece cavere debeat.

492
tent.

672 Cap. LIV. – l'l non se permillat decipi a fore juven XXIV. - Ad liniversos Callos et Germanos. De tutis el sanjiate cori oris, el mundi illecebris.

493 damnatione Formosi episcopi, Gregorii nomenclatoris, Cap. LV. – Conclusio episiolie verbis Eliæ, Quod meum et aliorum qui Rumæ in synodo fuerant excommunia fuil feci libi.

494 citi, Epistola lincmari Rbemensis ad Ilincmarum Lauille XXV. - Ad Bosonem comiicm. Agit gratias quod pensem.

494 ejus opera legati :d imparatorem pervenerint, el ilis Hincmari Rhemensis ad eundem.

498 injuncta confecia snt; eumque ro al ut quam primis Epistola Hincmari Ludunensis ad Ilincmarum Rhemen auxilia sibi con!ra Saric 110 milienda curet.

67) sem.

XXTT. - Ad Ludovicum regem. - Dissensiones inter Hincmari Laudunensis all eundem.

509 ipsum et imperatorem ser bil se non posse sedare. Bisi Epistola Hincmari Rhemeris's ad Uincmarum Lauku - alleram pius audial partem : interea minelui pacem cum

675

509

[ocr errors]

omnibus, et præcipue cum imperatore, servet, et sub pæna Romam ad concilium venire, et si impediti fuerini,

680 jertos compescat.

vicarios miltere jubet.

702 XXVII. - Ad clerum ordinem, et plebem sanctæ Uvala L. - Ad Dominicum eleclum episcopum Torcellerisi'm. vengis ecclesiæ. - Invehitur in quamdam Ecclesiæ Val Invehitur in Dominicum elerlum episcopum, quod vensis invasorem, legilinio adhuc superstite episcopo : bis vocatus Romam non accesseril; eumque, nisi venerit laudat ens quod illum minime recipiendum duxerunt, constituia die, excommunical,

703 simul præcipiens, ne unquam eum admillant, alioquin LI. - Ad Úrsum ducem Veneljarum. - Rogat episcoexcommunicationis sententiam minatur.

680 pos qui Romam ad synodum evocantur, suis sumptibus XXVIII. - Ad quemdam. — De Napolilaporum dice alat; quibus, nisi accesserint, excommunicationis sentenejus fratre queritur, qui suis monitis non parebat. Quare liam minatur.

703 Jortatur ut ab eo se separel; alioquin cum eo ac cæteris LII. - Ad Dominicum et Leonem episcopos, — Signi fautoribus anathemati subjicietur.

601 ficat quosdam qui Romam ad concilium vocali venire neXXIX. - Ad Leonem et Petrum episcopum. — Miratiir glexerant, se excommunicasse, nisi ad certam præslilueos ad se non reverti incursionibus Saracenorum lacessi lain diem venerint; hortalur ut quandiu illi abfuerint, eo: tum ; obtestatur ut quantocius redeant. Quod si vim ab ruin oflicia exsequantur.

705 aliquo patiantur, præcipit ut fortiter se geraut, et id sibi LIII. - Ad Dellum episcopum. Ut vice apostolicæ significent.

683 sedis fungens Venetias pergal, et episcopos ejus reXXX. - Ad Bosonem cumilem. — Dolet quod sibi de gionis Roinam ad concilium, sicut jusserai, venire faprecapli auxilium contra Saracenos non tulerit. Significat ciat.

706 Urbem magno in discrimine versari, cum ad eam oppu LIV. - Ad Lambertum comitem. -- Ut compescat sibi goandam fama sit magnum exercitum venturum; quare sobjéctos a inalis quæ perpetrabant; quos si emendare euin rogat ut quantocius opem ferat. Legalos ab eo de non poluerit, minatur illos se excommunicaturum : letineri miralur.

686 gatis mulla ei viva voce referenda se injunxisse signiXXXI. -— Ad Landulsum episcopum Capuanum. - Non licat.

707 liat legalos ad imperatorem rediisse; quem in episcopo LV. Ad Guajferium principem Salernitanum, rum et optimalum convento Romanæ Ecclesiæ jura re Laudat ejus fidei constantiain erga sedem apostolicam : cognovisse, præcipue vero terræ Capuanæ pactum suo Adelgisii et complicum fraudes detestatur, suumque et juri commisisse scribit: ideo in ejus partes se veolurum aliaruin Ecclesiarum auxilium contra Saracenos ei pollipromittit.

685 cetur, et hortatur ut in fide persis'at, ulque episcopuin XXXU. - Ad Guaiferium principem Salernitanum Surrenuinum ad se millat.

708 Ostendit se paratum esse firmare pacliim quod fecerat; LII. - Ad Landulphum episcopum Capuanum. — Ejusrogatque sibi ad ipsum euoti liospiliuin parari. 685 dem argumenti.

709 XXXII. - Ad Geilonem abbatem Tornutiensem ejusque LVII. Ad Ajonem episcopum Beneventanum. pionachos. - Illorum omoia, vel regia, vel episcopalia Commendat eum de zelo erga sedem apostolicam, monet privilegia, pontifica auctoritate sancit, anno Christi 876, ut sibi adjumento sit in expellendis Saraceois, suuinque quibus addit exemptionem ab omni cujuslibet antistitis fratrem ad idem faciendum impellal.

710 jurisdictione.

686 LVIII. - Ad Carolum Calvum imperatorem Propter XXXIV.

Ad abbatem et monacbos Xerenses. imminentia tum a Saracenis, luni a quibusdarn Christianis, Approbat donationem monasterii S. Porciani illi fa gravissima pericula, enixe pelil ul promissa auxilia quam. clam.

687 primum millat, et destinatos ea de causa legalos comXXXV. Ad episcopos provinciæ Bituricensis. - Ut mendat. Frotario tanquam metropolitano suo deinceps obe LIX. - Ad Ricbildim Angustam. Ut imperatorem diant.

689 conjugem suum ad opem Ecclesize quamprimum ferendam XXXVI. - Ad Biluricenses. — Ut Frotario Burdigalensi hortetur.

713 archiepiscopo, cui tandiu Bituricensem Ecclesiam com LX. — Ad Carolum Calyum imperatorem. - Mittit impe. Dutti, quandiu pagani Burdigalensem diæcesim obtineant, ratori palmam, et a malis, quibus a Sararenis pravisque oinnes obediant.

Christianis urgebatur expositis, auxilia pelit.

716 XXXVII.- Al Carolum Calvum imperatorem. - Im LXI. Ad Anspertum archiepiscopuni Mediolanensem. peratoris precibus, cum Burdigalensis provincia paganis Respondet, abbatem qui, nullo comprobatis crimine, a esset devastata, Protarium Burdigalensem archiepisco- regii cænobii præpositura depulsis fuerat, esse revocanpum lransfert in Ecclesiam Bituricepsem.

690 dum; homicidam autem, el facinoris socium, ab omni preXXXVIII. - Ad Carolum Calvum imperatorem. – Lau positura pellendum.

718 dal eum de judicio in Emmenum prolalo, et bortatur ut LXII. – Ad episcopos in regno Caroli imperatoris concum illo clementer agat.

691 stitutos. -- Monel ut imperatorem hortenrur ad opem EcXXXIX. - Ad imperatorem et imperatricem. Pro clesje Romanae celeriter ferendam.

716 Madelgero qui Odelricum occiderat.

692

LXIU. Ad Landulphum episcopum Capuanum. L. - Ad episcopum Carnotensem. Pro Madelgero Millit legalos, ut Docibilis hypalus petierat : hortatur ut qui (delricum occiderat.

693 det operain una cum legalis, ut parlum cum Saracenis XLI. - Ad Adalardum episcopum Veronensem. - Coin ivitum dissolvalur; se quidquid ab eo constilulum fuerit, mendal eum ob præclaras virtuies, et jubet ut Romam al approbalurum.

711 concilium venial.

693 LXIV. - Ad Frotarium archiepiscopum. Frotarium XLII. Ad Carolum imperatorem. Laudat quod

ab Ecclesia Burdigalensi a paganis devastala transfert aud sedis apostolicæ legalos benigne exceperit , rogalque

Biluriceosem.

718 ul Ecclesiæ Romanæ prædones, qui missorum ipsius ju LXV. - Ad Carolum regem. Monet ot bona ablata a dicium latentes ellugerant, requiri et coerceri ju. monasterio sanctimonialium restituenda curet; quod nisi beat.

694 intra sexaginta dies fecerit, et per legatum id sibi nonXLIII. Ad Carolum imperatorem. — Narrat calamitales tiaveril, vel causam cur non sini reslilula, non reddideEcclesiæ illatas a Saracenis, et imperatorem precatur ut

ril, cuin excommunical,

719 auxilium adversus eos millat.

696 LXVI. Ad Engilbergam. - Consolatur eam ob morXLIV. - Ad Carolum Calvum impera'orem. Scribit tem mariti, atque monet ut Carolo imperatori fidem serintellecturum imperatorem ex Adalgario episcopo (cui vel, seque ejus intercessorem apnd eumdem Augustum pallium concedit) cur Ecclesiæ causa ex voto non pro futurum pollicetur.

720 cesserit. Taxat Ansegisum, et Adalgarti tidem com

LXVII. Ad Wigbodum episcopum Parmensem. mendat.

697 Horialur ul quoscunque.potesi ai sanctie Romanæ EccleXLV. - Ad Richildim Augustam. – Rogat ut Romanæ siæ defensionem excilet, et ad se cum suis venial, lit com. Ecclesiæ suffragelur.

693 muni consilio Saraceui ab Italia expellantur : millil deside. i XLVI. – Ad Carolum Calvu:n imperatorem. Com raias epistolas, quas afferendas curel iis quibus scribunmendat Wigbodum Parmensem episcopumn. 699 tur.

721 XLVII.

- Ad Adalgarium episcopum Augustoʻluneu L.XVIII. - Ad Doribileni et Joannem. - Hortator us

· Villam Tilionacum illi restituendain decernil, ce del operam de Christiani fæuns cuin Saracevis faciant. lerasque possessiones Augustodunensis sedis con'is

724 mat.

700 LXIX. Ad Pulcharem præfecturium Amallitanum. XLVIII. - Ad Ursum ducem Veneriaram. Gratias Monet ut fcedus cum Saracenis iniluni dissolvendum cu el. agit quod apostolicæ sedis monitis poruerit. Episcopos ad

722 synoduin venire jubet.

701

LXX. Ad Sergiuin magistrum Neapolitanum. - DoXLIX. - Ad Felicem el Petrun epis: opos.

Felici et

lel ipsum sæpe monilum fucilus cum Saracenis solvere nuPeiro sacris interdicit ob nou exhibitum Grandeusi ar luisse; præcipit ul landem pareal : sin mjuus, moalur se chiepiscopo 'obsequium; eusju? sub excommunicationis

sem

sem.

iterum esse excommunicaturnm; pollicetur, si Gjeles le XCIV. Ad Theolmarum archiepiscopum Juvannengatos miserii, benigne se susceplurum.

723

Pullium ei concedii, mand::t ut redditus quos LXXI. Ad epis: opum Neapolitanum. Qeritur Romana Ecclesia apud Bagoaliam habet, Romam nitiat. Neapolitanos cum infidelibus facius iniisse, nec ab ipso

745 eorum antislile ad viam veritatis revoari. Quare horta XCV. Ali Ederedum archiepiscopum Anglorum. tur ut ipse el illi resipiscant : priplerea pollicelur si be Laudat ejus pium erga sedem apostolicam animum, dolet Digne suscepturum Near o'it:ni ducis legalos, si miserit, de adversis : inonet ut pro Ecclesia fortiter se gerat; paratumqne a lomn a se fore, quæ pro Ecclesix Dei utili ostendil uxores non esse dimillen las; nuutat se ad regem tale perlicienda retulerint.

721 Siripsisse, ut debito eum honore prosequatur; denimi 1.XXII. - AJ Ajonem eriscopum Beneventanum. ejus Ecclesiæ privilegia confirmal.

745 Laudat ejus promptum ad Eclesiz delensione in studium : XCVI. Ad Athanasiumi episcopum.

Coinmend:ut tum hortatur ut contra Saracenos opem ferai, et ladus zelum fidei quem ostenderat adversus Sergium Ecclesiae C: in illis ictum di solvendum curel.

725 Dei hostem : hortalur ut in dies magis pro Ecclesie sibi LXXIII. - Ad Gregorium imperialem padlagogum. commissæ defensione laboret; Pelrum diaconum ei conia Gratulatur imperatorem contra Saracenos classem ad Ec mendat.

767 clesiæ defensione:n toisisse; eumque ducem constituise : XCVII. – All Neapolitanos. Laudat cos quod, zelo lum mond l ut decem achelaodia a lillora a Saracenis pi divino accensi, Sergium a se al jecerint, et Allaasium ralis expirganda mitat.

726 episcopum sue rei: ublice rectorem elegerint, praecipit LXXIV. - Ad Carolum (alvum imperatorem. - Nune ei pareaul, ollereos se vua cum ipso eorum como olis tiat se Adelar um episcopum Veronensení excommuni consolturum.

718 cisse, quod nonamnamun monasterium invasisset. 727 XCVIII. Ad Lamberlum comitem.

Scribit se in LXXV. - Ad !oannem Auspertum el Waiperlum ar Galliam velle proficisci, i leo sub excommunicalionis poena chiepiscopos. Eju: deni argumenti.

728

precipit ne se absente Romanæ Ecclesiæ territorio vel LYXVI. - Ad clerum Veroneusem. - Ejusdem argu Rome aliquod damnum inferal.

749 menti.

XCIX. - Ad Landulfum episcopum ('apuanum. - Monet LXXVII. Ad Lanlulum episcopum Capuanum. ui cousentiat cum Athanasio episcopo Neapolitano ad EcMonet ut sibi signilicet au Neapolitanorum dux furdus cum clesiæ Romane defensionem : el curet pacium cum Amal S racenis initum frangere veiit, et del operam uit bilem filanis factum, ab ipsis observari.

719 Max Gauserius et l'urbar una secum Trajectum se confe C. --- Ad Guajserium principem Salernilanum. Hortatur ran', quo ipse est irorus; paratum se ad ea que promise ul in sua jotegritate perseverit, et Amalfitanos corripiat, ral, el majora concessurum, si ipse dux in sententia per quod auxilium navale nou miseriut, el nimia callidilaie in sistal.

723 se atantur. LXXVIII. · Ad Pulchurim præfecturium. Ejusdem CI. Ad archiepiscopum Ebredunensem. Repreargumenti,

750 hendit quod aliun episcopum, præler eum quem clerus et LXXIX. - Ad Carolum Calvum imperatorem. — Anvi. populus egerat, in Viuciensi Ecclesia cousecraverit : prielium contra Saracenos implorat, qui devastata Campinia. cipit ut cum utroque Roun veniat.

751 omnia Rome suburbana depopulabantur.

750 CII. Ad Cunipertum covilem. Præcipit ut bona LXXX. – A i archiepiscopum Ravenna!em. - Præcipit Romane Ecclesiie quæ occupaveral, restiliat.

752 ut cum suis sullaganeis ad conciliun accedal,

731 CIII. -- Au Lambertum comitem. Monet ne Romam LXXXI. - Ad Auspertum et Antonium episcopos, -- Ct eam ob causam yenial, lil apost lice sedis hostibus auriRavenuam ad symdum acre lanı; quod visi paruerint, linin ferat; quod si alia de causa venerit, honorifice se eu minatur eos se excommunicainrum.

752

ex/epturum promiuit: plura legalis injungit, quibus litem LXXXII. - Ad Crsum ducem Venetiarum. Inole. obluberi jubet; Adelbertum Romanae Ecclesize bostem se dientiarn accusal, el monelur episcofos l'coelie ad syno Don posse ait in communionem recipere.

752 dum Ravem!æ celebranitom acredere curet, el ipse quo CIV. - All eundem. - Graviter enim eprehendit quod qu' vel veniat, vel ley los millar.

753 in litteris quas scripsit bonorem debitum apostolicæ sedi LXXIII. Ad Pelrum et Leonem episcopos Venetiæ. non habuerit, etue legali absque ejus consensu milleren. -li Ravennam ad concilium proficiscaniur, in quo compo lur postulaverit.

753 nendæ sunt controversie que culo metropolitano nonnula CV. - Ad Anzelbergam Augustam. - Dolet Angelberlis intercedunt.

734 gam molestiis allici et querilur de injuriis quas Lainbertus LXXXIV. --Ad aquileium. - Que de eo sinistre fere Ecclesiæ Romanæ inflixit : rogat it couservel benevolenbanlur, in generali coucilio ca:ionice terminanda signifi. tiam quam erga ipsum habere solebat.

736 cat.

734 CVI. Ad Berengarium comitem. Rogat ul impera. LXXXV. Ad Guaiferium principem Salernitanum. tori nuntiet quæ a Lamberto Road perpetratæ sibi del735 que operam ul eam compescal.

753 LXXXVI. Ad Carolum imperatorem Geilonem abba CVII. Ad Joannem archiepiscopum Ravennslem. tem Torturiensem ejusque monachos. — Cellie Godith, a Exponit mala quæ a Lamberlo coniie Rome sunt perpeDesiderio principe fundatæ sua jura confirmat; quibus ad trala; seque in Gallia ad implorandum auxilium adversus dil immunitatem ab omni episcopali jurisdictione anno eum iturum ostendil. Christi 877.

735 CVIII. - Ad Mich: elem regem Bulgarorum. -- Dolet LXXXVII. Ad archiepiscopum Ravennatem. Cer quod Græcos sequatur; hortatur ad Romanie. Ecclesie tum præ-cribil diem quo Ravennæ cum omnibus suis sufo gremium redeundum : cum de dono misso gratias a:il : Iraganeis adfuturus sit; quod si quis parere contempserit, postreino Sergium quemdam per subreptionem ad sacer(grommunicationem illi minatur.

736 dotium et episcopatum promotum, depositum fuisse LXXXVIII. - Ad eumdim. Scribit se iussisse ut significat,

757 oinnes Italir episcopi, at præripue Venetiarum, ad syno. CLX. - Ad Pe'rum comitem. Horialur ut Michaeleid do Ratiemne celebrandam acroviant. 737 regem ad Romanae Ecclesiæ gremium revocet.

700 LXXXIX. - Privilegium monasterio et xenodochio Pla CX.,— Ad quemdam ex nobilibus Bulgaris. Ejusdem centino concessum.

737 argumenti , suntque fere eadem verba quie in supeXC. - Ad Ticinensen opis 'opum. Archiepiscopalia riore,

761 insignia utenda couceuil cum facultale vocandi ad suam CXI. Ad Ignalium patriarcham Constantinopel 1300synodum archiepiscopos Raveudalensem el Mediolanen. ruin. - Tertio jam comunionet, ne Bulgarum regionem ad

7.39 Ecclesiam Romanam jam antiquitus pirijventen usulpel, XCI. – Ad Lambertum gloriosum comilem. Signili et co, vel ab ejus sullraganeis in ea regione consecrabis cat Romanorum procerum obsiiles dari non posse; monet epis opos intra triginta dies illinc educal; et nisi post ne ad Urbem venial, quia ipse eum excipere non potest. duos menses paruerit, Domiviri corporis el sanguinis

742 communione, et si perseveraverit in coulumacia, patriarXCII. Ali Wiionm opiscopum Inivensem. Cau- chali etiam dignitate privat.

703 som Leontardi cujusdiam, qui bumicidivin cum aliis com CXII. Au episcopos et clericcs Græcos. — Declarat miserat, ei delegal; hortatur vt quoniam gravissimam illi eos excommunicatos quod Bulgarum regiones invadentes antea pænitentiam constiluerat, modo leviorem consti i licitas ibi ordinationes fecerint; dignilale eliam privalle Tual.

713 dos, nisi intra triginta dies ex omni Bulgarica regole XCIII. Ad Carolomannum regem. Dolet de Caroli decesserint. Si quis auiem parueril, restituendur ei opiimperatoris obilu; liortalur ut promissa pro Romanæ Ec Scopalum decerni quern in Grecia habebal; el si nullum clesiae dignitate inpleal : legalos se missurum pollicetur: antea babebal, vacantem, si diguus esi, eidem cunterri ejus precibus Theoimaro archiepiscopo pallium millit; jubet. quem apostolicae sedis reditus, quos apud Dijoarian haber, Romain aniiuatim transmitere jatel.

CXIII A Basilium imperatorem. -- Doiel Censlan

[ocr errors]

sem.

761

tinopolitanam Ecclesiam schismate adhuc laborare; qua Ciul. - Ad Carolum regem. Arguil quod vocatus

705 ue re legatos millil.

20 se non venerit, sicul Ludovicus rex fecerat; monei sus) CXIV. - Ad eundem. -- Ul legatis a se m siis fidem excommunicationis poena, ul siij regni finibus conteninis adhibeal, el opem Romanae Ecclesia teral. 766 bullim Bosoni mo esiiam exbibeat.

786 CXV.

Ad

udovicum Balbum regem. Deplorat CXLIII. Ad Linberum archiepiscopum. - Monet mortem Caroli imperatoris palris ejus : hortalur ut pacein ut Bosonis liliabus hæredilalem restitui tariat.

786 habeat cum regibus consanguineis suis, et Ecclesiæ inimi CITIV. Au Malfredum comitem.- Monet ut Bosonis

comitis Gliabus breuitate restitual.

787 cos persequatur, pripcipue Lamberium Jurem, cujus diras infestaliones commemoral; denique in Galliam se venlis CILV. - AJ Valjeranum. Mlonel ot Va derami rum, ibique synodum celebralurum signilic.t.

707 causam ad erilum perducat vel ad se remillal. 787 CÝNT. - Ad Ludovicum Bajoariorum regis filium. CILIT. - Au Theodoric.m archiepiscopum Risinti- • Ilorlalur ad servandam pacem cum patruelibus; invehitur in nensem Jubet ut quamprimum veniat el cpiscopuin Lilibertum Spoletanui ducem; rogal ep.scojos, significet in ecclesia Lausunensi, propter electorum divisiones ut ad synodum accedant.

priusquain una colloquantur, ordin iri vetal.

788 CIVII. Ad Carolomannum regem, — Ejusdem pilie CALVII. - Add Amerium presbyteruin. — Privilegiun argumenti.

770 promonasterio San li leiri ini pay, Neilansensi. 778 CXVIII. Ad Ansperlum archiepiscopum Medionalen CALVIII. Au Froiarium archiepiscopum Burdigalensem. Monel ul quant cius ad synoium in Galliam cum sem. — Ut ad synodum veriut, el privilegium de muitsuffraganeis accedal; queritur de pertidia amberti Spo tione sediuni aleral.

789 Jetani comitis.

770 CALIX. l'rivilegium pro monasterio sancti Ayi. CXIX. - Ad Angelbergem Anguslam. - Clin Roma

dii.

790 næ Ecclesiie fide perseveret; præsentiun latorem com CL. - Ad omnes episcopos, comites, vicecoiniles, ceudiiendal.

tenarios, judices, catholicos, in li-pania e Govia degenCXX. - Privilegium pro monasterio Tornuliensi.

tes. - Lex de sacril is a Juanne papa Gothicis legibus Confirmantur bona eidem monasterio olim concessa. 771 addita in CUCI jo Tric:ssino.

798 CXXI. - Ad Augelbergam Augustam. Arelatem se CLI. - Ad omncs fideles. Privilegium Ecclesiae venisse significat, ibique omnia prospera reperisse; hor Parlavensis, ne quis ejus Dona invadat, el ul ablala rest tatur ut Romanæ ecclesiæ commodis prospicial. 773 tuantur.

796 CXXII. – Ad Mirouem et Hunciridum iraires. — Miro CLII. Aú episcopos per Galliam consiliilos. — Pri nem el Huncfridum multorum scelerum reus ad synovun vilegium moun lerio Floriaceusi concedilur synodo Trivenire jubel. 774 cassia.

797 Cixi. - Ad Rostagnum archiepiscopum Arelatensem. CLII.-- All Walam sen li'alonem Metensem episcopum

Suas illi vices in Gulbao'l pallii usum concedil. 775 - Concedit illi pallium certis diebus deferen :um. 798 CXXIV.-Ad universos episcopos Gallie - Ui Rostagno CLIV.- Excommunicatio llugonis et Emmouis. 799 Arelatensi episcopo, cui rices suas iu Gallia commisil, CLV. - Ad Bernardum comitem. Jubel ut ipse cum oinnes obediant.

777 aliis quibusdam ad syno ium veniat, in qua i'rotarius BiCXXV. Ad Carolum regem. – Excusat se good ad Luricensis episcopus de olijecto sibi innue ilalis crimine, euin legatum uon miserit, interclusa sibi via a Lamberto purgare se volebat.

799 ejusque fautoribus, qui ui bem Romam lenebaut obses CLVI. - Bernardi comitis excommunicatio. 830 sam.

779 CLVII.--Ad Adalardum archiepiscopuin Turonensem.CXXVI. - Ad Isaac episcopum Lingonensem. - It Confirmat privilegia Ecclesize Turonensi concessa. 809 . Trecas ad synodum vemal, el Cabilunum aliquos millat qui CLVIII. - Ad diversos episcopos.

Ul invasores bopontilicem eo deducani.

770 norum Ecclesiæ Turonensis cogant reddere, el nonas ac CXXVII. - Ad omnes christianos. Excommunicat deciuias solvere.

801 eos qui sibi equu! el argenieun vas furan fuerant, nisi CLIX. – Ad episcopos Britannie. — Arguit eos quod a intra ires dies resliluani.

780

Turonensis archiepiscopi jurisdictione se subiraxerint, CXXVIII. – Ad episcopos suffraganeos archiepiscopi ejusque bona invaseriut, precipit ul ei deinceps pareant Arelatensis. Jubel lil cum archiepiscopo suv, simul ac el delictorum ab illo veniam petani.

802 vocalı fuerint, ad Trecensem s hoduin seniant.

780 CLX. ad Arelatensem el Narbonensem archiepiscoCXXIX. - Ad diversarum sediuin archiepiscopos. 780 pos. - ll calisam inter liecicensem et Aveuionensem CXXX. Ad Hugonem abbaleil. -- lloriatur suadeat episcopos Canonice deliojjul.

802 Ludovico regi ut ali se venial : monel eliani ut se a quo CLXI. - Privilegium pro monasterio Vizeliacensi. rumdan communione separet. 781 Contirinaulur immunitules olim concessP.

803 CXXXI. Ad Teutrannum Tarentasiasem archiepisco CLIII. AJ Wibbodun episcopum.

Commendal pum. — Mooet ut sibi cum suffraganeis siis onviain ve illius fidem, horlalur ut legaluni miniat antequam cum Cea nal, et Adalberlum Synolo adesse jubeat, ut ralion im rulo vanno in colloquium venial, cui eum quoque juleresse redúat eorum de quibus Bernarius episcopus questus jubel.

806 fuerat.

781 CXLIII, CXLIV. - Privilegium pro monasterio Sancti CAXXII. - Ad Rostagnum archiepiscopum Arelatensein. Marcelli.

805 - liad synoduin cuie sudraganeis suis quamprimuni ve. CLXV. Ad Supponem comitem. Mandat ut ad nial.

782 mo item Cinisem (Cinium) obviam sibi veniens, injeraCXXXII. Ad Hincmarum Rhemorum archiepisco. tricem Aligelbergam, el priesules Neuindanensem el Parpom. — Ut ad synodum jrerensem absque mora cum meusem idem facere moneal, lil simul q * ad utilitatem suffraganeis suis episcopis veniat. 782 Eclesiæ pertinent lractare villeant.

816 CXXXIV. - Ad' P'rolarium archiepiscopum. — Ut ad CLXVI. AJ Wibbodum, Pauluin, et Paulum ac Luis synodum cum suis sufragantis Trecas veniat.

783 duinum episcopos. — Jubel ut Papiam ad synodum acceCXXXV. - Ad Bernai duit marchionem. Monet uit dant,

806 Frolario adilum ad suam sedem palere facial. 785 CLXVII. – Ad Joannem episcopum Papiæ.

Ul sibi CXXXVI. Ad archiepiscopurn Moguntinum. Ut Turimum obviam venial, el epistolas a se scriplas quiLudovicum Germaniæ regem, ejusque Iratres adhorietur busdain episcopis dirigat , ut ipsi au couciliuin acieut ad synodum veniant aut legalos millant. 783 dant.

806 .CXXXVII.

Ad Angelbergam Augustam. — Scribit in CLXVIII. – Ad Anspartum archi'piscopum. – Narrat anniversario die Ludovici ejus viri sacra pro eo se factu labores pro Ecclesia susceptus; monet ut sibi cuin omoibus rum; rogat ut in sui defensione perseverel; synodun episcopis siis Papiam occurrat.

807 Trecis se habiturum significal.

786

CLXIX. - Ad Supponein comitem. — Miratur eum smi, CXXXVIII. - Ad Supponem comitem. - Agit gratias ul decebat, non occurrisse; certiorem reddit de his qu.e de fidelitate erga Romanaru Ecciesiam : quædam apud Ca cuin Ludovico rege egit : monet ut au se veniat. 807 rolomannum facienda jujungil.

784 CLXX. Au Berengarium comitem. Berengarii C.XXXIX. Ad Carolomannum regem. Miratur ilium charilalem erga Romanaiu Ecclesiam commendat; s'gitia ad binas liueras non respondisse. Va etudinem ejus de pal celebraiam in Gallia synodum, seque incolumem reverploral; addit de synodo Trecis celebranda. 783 sum : monet ut ad se verre festivet.

808 CXL. - Ad Cärolun regem.

Agil gratias de obse - CLXXI. Ad An pertum archiepiscopum Mediolaneuvanlia erga Romanam Ecclesiain ; iniratur quod ad se

· lucrepat eum quod sibi auxilium non luleril; et legalos non miserit : rogat lil aule colloquium quod cum jam tertio monet ut sibi Papian ceria die cum suis suliraLudovico rege habiturus est, aut ipse veniat, aut legalos ganeis occurrat.

808 millal.

785 CLXXII. Ad Berengarium comitem.-Narrat labores CXLI. - Ad udovicum regem. — Ejusdem ac præce pro Ecclesia susieplns. dens argumenti. 786 CLXXIII. Ai Ludovicum Balbum regem.

Bosonis

sein).

rat.

conilis, el Agilmari episcopi, a quibus in Italiam deductus possint de communis patriæ salute colloqui.

824 fueral, studium erga s. operamque commendat.

810

CCIV. - Ad Carolum regem. – Hortalur ut legalos CLXXIV. - Ad Ludovicum regem. Miratur quod millat, et auxilium Ecclesiae Romanæ veniat. 825 filiabus Bosonis, pro quibus alias rogaveral, hæreditatem CCV. - Ad Wiberium episcopum. Arguil eum quod jure debilam non restitueril; iterumque monel ut ipsam bis vocatus ad se venire neglexerit; præcipit ut veniat bæredilalein integram eis restitual. 811 objectis responsurus.

825 CLXXV. - Ad Hugonem. Monel ul dissensionem CCVI. - Ad Berengarium comitem. - Declarat suain inler Abbonem et alios ort:im sedel.

811 in eum benevolentiam, commendat ejus erga Romanam CLXXVI. - Ad Romanum electum archiepiscopuin Ecclesiam observantiam; rogat ut Stephanum episcopum Ravennalen. - Lælatur eum Ravennátem archiepisco io luentis Ecclesiæ suæ juribus adjuvet.

823 pum electum; jubel ne quidquam electionis causa ulli CCVII. - Ad Panjenullum comiiem. – Rogat ut legalis promillal; el epistolam suam Leoni, et Romanis scriptam imperatoris per ejus regionem transituris auxilium præallerendam curet, eorumque responsum ad se dirigal : stel; condolet de paganorum in eum incursione : excusat res Joannis et Deusdedil ducum restituat.

812 se, cur ad eum non eat : horlalur ut sit animo forli, proCLXXVII. AJ Ravenales. — Dolel eorum antistitis Billiique subsidium.

826 morie : monel, ut electuin ab eis archiepiscopum congruo CCVIII. - Ad archiepiscopos, eorumque suffraganeos. prosequantur honore; Fcclesiam Ravennatem, el Deusde - Ne Bicberlinum anle causæ discussionem excommuni. dit et Joannis ducum bona 'def ndant. 812 cent.

827 CLXXVII. - Ad judices et duces Ravennales. Juhet CCIX. — Ad Bosonem comitem. — De incolumi ejus ul civitatem contra Lamberlum viriliter defendanı, 813 prosperitale gratulatur : se tum eum, lum Angelbergam

CLXXIX. - Ad Theodoricum et Isaac episcopos. imperatricem charos habere ostendit;' rogat ut Adelberto Præcipit ut excommunicent eos qui Wiperto comiti liljum el illius conjugi Rotildæ bona quæ in provincia possedeeripuerant, et regionem illam populabantur. 813 rani, retinere permillat.

827 CLXXX. - AJ Hugonem comitem.—Monet ut quosdam CCX. — Ad Liudlefridum comitem, ejusque conjugem. tacinorosos puniat.

81 - Excommunicat eos, quia monialem monasterio rapueCLXXXI. Ad Hugonem, Theodoricum et Bernardum ranl.

828 comites. — Ut amiciliæ charitatisque fædus cum Bosone CCXI. - Ad Gregorium primiceriam. Commendat ictum servent.

814 ejus sludium erga Eclesiam et imperatores; siguilicat se CLXXXII. – Ad Vulgarium monachum. - Ut Wiperto ad Constantinopolitanæ Ecclesiæ perturbationes sedandas episcopo obedial, qui eum per dimissoriam acquisivit. 814 paratum esse : ostendit imperatoris legalos honorifice se

CLXXXIII. - Ad clerum Mediolanensem. · Præcipit exceplurum, quos etiam a comite Capuano recipi et ad se ut quoties episcopus Ticinensis eos ad synodum vocaverit, mitti jam antea mandarat.

828 acced:int.

815 CCKII. — Excommunicatio Ansperti quia ad synoduin CLXXXIV. - Ad Joannem episcopum Ticinensem. vocatus venire contempserat,

829 Ra,lores uxoris cujusdam Ragiberti excommunicari ju CCXIII. – Ad Theodosium patriarcham Hierosolymilabei.

815 num. - Excusat tardum legatorum ejos reditum, per quos CLXXXV. - Ad omnes lideles. — Præcipit ne quispiam quædam munera ad eum millit, rogans ut pro se assidue n.onasterio Sancti Augentii quidquam detrimenti affe Deum deprecetur.

829 816 CCXIV. – Ad Carolomannum regem. — Ut in Vercel. CLXXXVI. - Ad episcopos in regno judovici constilu lensi Ecclesia Gospertus diaconus constituatur episco108. - Mescribil de indulgentia eorum qui contra paga pus.

830 Dos pugnantes occubuerant.

816 CCXV. - Ad Carolum regem. - Hortatur ut quampriCLXXXVII. — Ad Wifredum episcopum Venciensem. mum contra fideles et Ecclesiæ oppressores auxilio veEpiscopum qui cum excommunicatis communicarat, niat.

831 missarum celebratione prohibet.

816 CCXVI. Ad Wibbodum episcopum.

Ut una cum CLXIXTH. — Ad Odonem episcopum Bellovacensem. legatis quos ad Carolomannum millil, eat, vel aliquem – Decernit, impuberes, qui alium occiderant, post vice sua mittat; arguil, quod bona Anzelbergæ diripi non peractam pænitentiam ordinari posse.

817 prohibneril : hortatur ut ea recuperanda curet. 831 CLXXXIX. - Ad Aimarum ei Widonem episcopos. CCXVII. — Ad Michaelem regem Bulgarorum. - HorUi Roslagni uxorem ad se venire jubeant, illius que auju talor ut ad obedientiam Romanæ Ecclesiæ, a quo seductus tores, nisi resipuerint, communione privent. 817 recesserat, cum sua gente revertalır.

832 , CXC. — Ad Walam episcopum Melensen.

Ne cogatur

CCXVIII. - Ad consiliarios Michaelis regis Bulgarosponsus uxorem ducere ab alio corruplam. 817 rum. - Ejusdem argumenti.

853 CXCI. – Ad Joannem episcopum Ticinensem. — Ut CCXIX.' – Ad Sedesclavum comitem. - Præcipit ut cum quodam, qui poenitentiain quinquennio egerat, re legato quem ad regem Bulgarorum miltil, iler Tulum missius agat. 818 præbeat ac necessaria suppedilel.

833 CXCII. — Ad Aginulfum episcopum Gabalilanum. — Ut CCXX. - Ad Gregoriumi primicerium. - Rogat ul lepræsentium latoribus ablala restituenda curel. 818 gatos Coustantinopolitanos ad se miu al ; pollicetur, cum

CXCII. - Ad Bisuntinensem archiepiscopum.-Signifi Fraucorum rex Romain venerit, se ad eum auxilio ilucal se Fulcardum ejusque conjugem ab excommunicatione

834 absolvisse.

818 CCXXI. — Ad Wibbodum episcopum. - Ut apud CaroCXCIV. - Ad Gaiderin principem Beneventanum. lomanum, vel Carolum ejus fratrem, de Ecclesia Dei a Consolatur eum de damnis ab Agarenis illatis, auxilium paganorum infestationibus defendenda agat, el si arcbicapollicelur, seque in ejus partes venturum.

819 pellanus Caroli Romam venerit, ipse quoque venial; sin CXCV. · Ad Ajonem episcopum. Commendat ejus minus, eorum r. gum voluntatem sibi lilieris aperiai, 854 erga se observantiam; certiorem eum de sua incolumi. CCXXII. – Aů Bosonem comitem. — Scribit se lacitum Late reddit, lum consoiatur de objiu fralı is.

819 tenere quod secreto ex ipso audieral, el auxilium, quod CXCVI. Ad Daferium comitem. - Consulatur Dafe promiseral, ab eo omnino exspectare; præterea se bene ferium, eique opem pollicelur. 820 valere,

835 CXCVII. Ad Romanum archiepiscopum Ravennalom. CCXXIII. Ad Anspertum archiepiscopom Mediola- Præcipit ut Romam ad synodum cum suffraganeis acce nensem. Arguit eum quod tertio vocalus ad concilium dat.

non venerit; præcipit ul ad synodum celebrandam cum CXCVIII. - Privilegium pro monasterio Placentino. 821 siis episcopis accedat, et cum Francorum regibus, qui in

CXCIX. — Ad Romanum archiepiscopum. - ll Lupo Italiam fuciant ingressi, placitum non facial; aliter exnem presbyterum in Sarcennati Ecclesia episcopum ordi communicationem minatur.

836 net.

821

CCXXIV. Ad eumdem. Ejusdem pene arguCC. - Ad Anspertum archiepiscopum Mediolanensem. menti.

837 - Ut Romam ad synodum celebrandam cum suffraganeis

CCXXV. - Ad Theodosiom electum episcopum Nonenaccedat, ubi de imperatoris electione agelur; jubel ne

sem. – Laudat ejus erga Romanam Ecclesiam observanquemquam regem excipial, antequam ipse iniperatorem

tiam el præclaras ejus virtutes; testatur suam in eum be elegerit : nisi paruerit, euni excommunicat.

nevolentiam : monel ut a se consecrationem episcopaCC). — Ad Albanasium episcopum Neapolitanum. lem accipiat.

838 Commendat ejus erya se observanliam ; de suo incolumi redilu certicrem ipsum facit; hortatur ad perseverantiam,

CCXXVI. — Ad Anselmum episcopum Lemovicensem. donec simul conveniat.

823

- Non separandum virum ab uxore, qui filium suum neCCII. -- Ad eumdem.

859 Ejusdem argumenti ac præce

cessitate urgeole baptizaverit. dens.

82 CCXXVII. - Ad Carolomannum regem. - Hortatur ad CCIII. . - Ad eumdem. - Ut sibi indicet iocum ubi simui Ecclesiæ Romanæ defensionem, quæ a Saraceois ,multis

rum.

820

822

« VorigeDoorgaan »