Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

«Oblationem fui ad martyrium Catholica Ecclefia femper improbavit. Io6. 2.

Oblatores lapfi. I 12. 1.

«Oblatores: fui ipforum Tyrannis dant ScandaHum , ipfofque incitant ad fe occidendos, ideoque funt caufa proprii homicidii , quod fanè improbandum. io9. 2. Oculus divinae fcientiae evadi non poteft ex D. Cypriani fententia , ioi. 2. ofäcii fui defertio lapfus damnabilis. 1 Io. 2. officium Cathechiftae eft inftitutum Apoftolicum . I94. 2. Ophir eft India Orientalis. 9. 2. Orabant in Dominica ftantes, cur ? 267. 1. In feriis fle&entes, cur? ib. �Orantes privatim genua fle&ebant. 267. 1. Orantes federe dedecet. 266. 2. ordinandi, judicandique Poteftates funt connexae. 34. I. Ordinandorum examen eft Nicæno antiquius. 2® I. I. oäï ab alieno Epifcopo faéta damnatur. 262. i, Ordine initiandus, fcientia , & converfatione • probatus fit , oportet. 3o4. 2. Ordinem baptizandi præfcripfit in Evangelio Dominus.. 191. 2. Ad S. Ordines promotionem fubitaneam Ecclefia Romana mirum in modum eft averfata. 3o4. 2. Ordinum interftitia ab Epifcopo determinanda praecipiuntur. 3o4. I. COrientalem Ecclefiam non ubique in Nicaeno , aut Conftantinopolitano Symbolo baptizaffe , certum eft. 185. I. £Orientales Epifcopi licet non a fenfu , a Verbis tamen Nicænæ fidei difcedere poterant. 185. 2. Ifta licentia duravit ufque ad Ephefinum Concilium. ib. Orientalis Ecclefiæ Catechiftas non fuiffe Diaconos, aut Leétores, fed Sapientiores Presbyteros demonftratur. 194. 1. Orientalium Ecclefiarum quarumdam mos Pafcha celebrandi , eodem quo Judæi die. 159. 1. & 2. Origenes fe ipfe caftravit cur ? 235. 1. Expulfus Alexandria in Synodo Epifcoporum. 2o. 1. Latenter in Nicæno damnatus. 277. 2. Origo Primatus. 25. 1. COrthodoxus, doétor non folum re&a credere, fed & reéta loqui debet. 357. 1.

[ocr errors][merged small][merged small]

bri. I64. 2. Patriarcha Eutychius in ejus Annalibus fcribft de ftatu Ecclefiae AEgyptiacae , quem fub Saracena captivitate habuit. 17.. I. Patriarchæ à fuis fubditis in propria fede confe. crati . 245. 2. Concilio adeffe debuerunt. 27I I. & 2. Primates &c. poterant novos Epifcopatus erigere. 298. I. Quod Sedi Apoftolicae poft refervatum. ibid. z. Patriarchae unius à Synodo abfentia Synodum non vitiat. 4oi. I. Patriarchæ competit non folum jus confecrandi quofvis Epifcopos, fed etiam evocandi ipfos ad fuas manus. 18. 2. Patriarcham creandi modus à San&o Marco inftitutus. 24. I. inter Patriarchas quis Dignitatis ordo ? 245. I. & 2. Patriarchales fedes tres à Nicæno agnofcuntur.ib, Patriarchalia jura, præfertim Ecclefiae Alexandrinæ à VI. Canone Nicæno reftaurantur. 245. I. Patriarchalis poteftas quod jus importet? 398.z. Patriarchalis Sedes ex Apoftolico inftituto tres. 13. 2. & feq. S. Pauli Conftantinopolitani caufa denuò probata, ejufque corpus Conftantinopolim honorificè delatum. 361. 1. Paulianiftae , & Pauliàni differunt, qui? 266. I. invalidè baptizabant. 265. I. peterant ad Clerum admitti. ibid. 2. D. Paulus damnavit Galatas, quod ex fuperftitione Judaizare vellent. 161. I. Pax fponte lapfis olim denegata; verùm rigorem mitigavit Nicæna Synodus. 253. 2. & feq. Peccata omnia ab Ecclefia remitti pófiunt.259.i. Peccata tria in exitu quondam non remittebantur, poftmodò tamen pax impertita. ibid.2. Peccator humilis melior eft, quàm juftus fuperbus. 1 I2. 2. Pentecoftes dies an fuerit dies Dominica dubitatur. 163. I. Perfecutio pecuniis redimi non poteft ex Tertulliani fententia. I 14. Vitari poteft. 118. 2. Perfecutio Diocletiani cœpit anno quarto faeculi quarti. I35. I. Perfonam humanam S. Leo in Chrifto afferuit, at impropriè. 378. 2. Peftis graffatur per omnes Æthiopiæ regiones, & anno toto non pluit ob Epifcopum in exilium pulfum. 1 r. I. S. Petrus ideò permiffus divina providentia labi, ac ruere in peccatum , quò erga peccantes duriorem fententiam proprii cafus intuitu temperaret. I 12. 2. Erat paulò durior , & feverus, quod clarè oftendit truncata ab eo fervi vPontificis Sacerdotum auricula. I 1 2. 2. fuit dumtaxat lapfus , non dejeétus , aut planè mortuus. 95. I. folus fuit Romanus Epifcopus. 25 I. 2. S. Petrus Alexandrinus defenfus. 14e. 1. Ejus liber de Deitate ab Ephefina Synodo laudatus. 95. I. Petrus fuit fucceffor Athanafii. 27. 1. S. Philippus Diaconus in Afia apud Hierapolim Phrygiæ prædicavit , & habitavit cum duabus filiabus. I69. I. G g g Phi

Philippopolitani Conciliabuli A&a exponuntur. : 223. I. • Púia. cur inter Scriptores Ecclefiafticos reponatur . 2o.. 2. Photinus Syrmienfis Epifcopus non in Sardicen• fi, aut Nicaena, fed in Syrmienfi Synodo eft damnatus . 322. 2. non fuit etiam damnatus à Concilio S. Sylveftri. 175. z. 'Pierius quis ? 31. I. Piftus damnatus. I49. 2. S. Pius V. juffit ubique inftitui Chriftianæ Do&trinae Confraternitates, & ipfas munivit magnis privilegiis. 194. 2. Pœnitentia non funt afficiendi , qui pecunias dederunt , ne Idolis facrificare cogerentur. II4. I. Poenitentia fera eft rarò vera. Ioo. I. Pœnitentium quatuor fuere gradus , & qui? 254. I. Policrates, & omnis Afia noluit Pafchale feftum transferre in diem Dominicam. 169. I. Fuit coætaneus SS.CIementis, & Viétoris . ib. Pontifici Romano foli in Conciliis generalibus praefidentia debetur. 271. I. Pontificis authoritas Canone IV. Sardicenfi non coar&tatur. 297. 1. judicium eo confentiente poteft à Concilio retra&tari. 29 1. 1. Romani eft tum caufas, tum perfonas evocare. - 295. & feq. Porphyrii , & Hieroclis apud Egyptios Praefe&i, Auguftalis liber adverfum Chriftianam Religionem. 94. I. B. Poffidius S. Auguftinum titulat, Magiftrum moflrum. 2o3. 2. Potamius fuit Ulyffiponenfis Epifcopus . Is primùm quidem Catholicam fidem vendicavit, poftea prævaricatus eft. 89. 2. Poteftas Patriarchæ Alexandrini exemplis demonftratur. 17. 2. Praefides Concilii Nicæni Hofius , Vitus, ac Vincentius. 27 I. 1. Presbyteri aut Chorepifcopi olim pagis praefeéti. 2q8. 2. pää Alexandrini commiffum fibi populum ad conventus vocabant. I 54. 1. Primates tres autocephali Concilio Nicæno adfuerunt. 272. I. Qui ? ibid. Primitiva difciplina permifit aliquando jejunare die Dominica. 1 33. 2. Principis faecularis in Synodo officium. 281. I. Privilegia fua omnibus Ecclefiis fervanda , præ fertim Ecclefiae Romanae. 246. 1. Proconfularia, feù Præfidialia , & Confiftorialia a&ta , utraque quid effent? Io2. I. Pfychici à Tertulliano di&ti Orthodoxi. 127. I. in Puerorum violatores fumma pietas eft effe cru

delem. 339.

Uaeftio circa Meletii Baptifma à S. Petro Alex. improbatum. 41.1. & 2. de Chriftiani pafchatis celebrando die. 16o. 1. Quaeftiones variæ. 183. z. An Orientalis Ecclefia baptizandis femper tradiderit Apoftolicum Symbolum.ib. an mos non tradendi baptizan

dis Apoftolicum Symbolum fuerit univerfalis per omnes Orientales Ecclefias? 184. z. Quod Symbolum fuis catechumenis tradiderit Latina Ecclefia ? 166. 1. an ufque ad Nicænam Synodum omnis fub cœlo Ecclefia baptizandis tradiderit Apoftolicum Symbolum . 182. r. quando Symbolum coeperit decantari ad Mif. fam. 193. 2. quando Romana Ecclefia folemnem Symboli in Sacrificio cantum admiferit. 199. 1. quis Symbolum compofuerit. 2o5.z. Quartodecimani morem Judaicum affumpferünt; quando ? 276. 2. Quartodecimani vetufti Pafcha in Dominica celebrarunt. 277. 1. - Quartodecimanorum hæreticorum origo. 172. 2. Quantum ex Eufebianorum confortio profecerint in perverfis moribus Meletiani. 46. 2. Quare conjuraverint Ariani cum Meletianis.45.1. Qui Paffionem divinitati applicant, Theopaffitae funt. 91. 2. .. . . • * Quifquis novat Symbolum poterat toto orbe peregrinari. 182. 2. Quo anno Diocletianus , & Maximianus pur

puram depofuerint ? c 5. 2. » '

Quomodo fe gerere debeat fucceffbr cum defun&to Epifcopo Sedis Alexandrinae. 27. 1. ^

Quomodo concordentur Epiphanii , & Athanafii opinationes. 4o. 1. & z.

R.

Egiæ Nicomedienfis conflagratio Chriftianis falfo imputata , eorumque propter id ftrages. 93. z. Regimen Ariftocraticum per VI. Canonem Nícaenum in Ecclefiam non inducitur. 244. I. pro Reis Epifcopi ac Monachi intercedebant. 3oo. 1. Interceffio illa jam defiit : unde ? 391. 2. pro Reis fupplicandi modus. 3oi. 1.& z. 3o7. I. & 2. - . Relegationis, & deportationis differentia. 6. 2. Reliquiarum facrarum contemptus prodiit ab Arianis . 92. 1. Remiffio peccatorum non obtinetur, nifi perfe&a adfit Charitas, aut per a&u fufceptum Sacramentum, aut confummatum martyrium. IO5. I. Richaredus probavit Solemnem Symboli cantum. 196. I. Ritus Evangelicos , & Apoftolicos demutavit Eunomius. 92. 2. Ritus quofdam imperfe&tos fuis poftea temporibus corrigendos novis Chriftianis vetus difpenfatio eft. Io. I. Romana Ecclefia carebat parochia forenfi, ut expeditior effet. 147. 1. Romanæ Ecclefiae Primatus. 145. 1. antiquum ordinem olim fervavit Gallia. 187. 2. additamentum ; qui ex Patre filioque procedit, dudum graviter difplicuit. ibid.

Romanum Concilium S. Sylveftri de Ariana hae-

refi. 175. 2. de hoc Concilio nulla mentio apud Auétores. ibid.

Sab

[ocr errors]

Abbatius faede à populo extrufus ab Epifco-
patu Conftantinopolitano in quem fe intru-
... ferat. 174. I.
Sabellius fuit Ptolemaidis in Pentapolitana Ly-
biaEpifcopus. 19. 2.
Sacra juffio quid? 27o. I. primitùs tolerata ,
... poft excuffa. ibid.
Sacramenta legalia ex mortuis fa&ta mortifera.
· 161. I.
Sacrificio Angeli adfunt, ac miniftrant. 266. I.
Salve Regina, & Salutationem Angelicam Gre-
gorius IX. in Ecclefia ordinavit. 193. 2. ordi-
nationem iftam Joannes Papa reftituit. ibid.
Sardicenfis Synodi occafio. 314. locus. 314. 2.
tempus. 317.2. decretum de fide exponitur. ib.
a&ta de perfonis exponuntur. 319. I. per Con-
ftantem Auguftum fa&ta executio. 324. 2. &
Canonum ejus fumma Au&oritas.325. I. rigor
à S. Damafo Papa mitigatus. 289. I. & 2.
in Sardicenfi Synodo a&um de fide, perfonis , &
de moribus. 317. 2. & feq.
Sardicenfis Synodus nullos de fide edidit Cano-
nes. 319. 1. decreto declaravit fe Nicaena fide
effe contentam, quod alicubi interiit. 319. 2.
ab Epifcopis Afris, etiam S. Auguftino igno-
rata, uti & Canon VIII. Nicænus. 327. 2. in-
ter ®cumenicas nnmerum non auget, cur?
329. 2. Eufebianis invifa, cur? 288. 1.& 2. ejus
Canones diftin&i à Nicænis. 329. I. eidem
praefuerunt Romani Legati qui ? 315.2. & feq.
ad eamdem convenerunt Epifcopi Orientales,
& Occidentales. 316. 1. eidem Epifcopi Afri,
etiam S. Auguftinus obftiterunt, cur? 327. I.
eam à conventiculo Philippopolitano Epifco-
pi Afri non fatis diftinxerunt. 327. 2.
Sardicenfium Canonum hoftes Photius, Auxi-
lius. 328. I. -
Satisfa&tio peccatis proportionata fit , oportet.
257. 2.
Schifma Graecorum , inchoatum ab Eunucho
Photio , unde prodierit ? 92. 2. -
Se&ta vox in bonam partem à Tertulliano acce-
pta. I15. 2.
Servis qui pro Dominis Idololatriam patrarunt ,
unius anni injunéta pœnitentia. io4. I.
Servum effe Chriftum refpe&u Dei Patris alii
ajunt, alii negant. 383. 2.
Servus Dei Verbi non eft Chriftus. 383. 1.
Sigillaria, quid ? 266. I.
Socrates in exponendo fecundae Synodi fecundo
Canone faede hallucinatur. 331. 1. erroris
caufa exponitur . ibid. 2.
Standi mos in Ecclefia diù obtinuit. 267. 2.
Stantes cur Fideles di&ti. ibid.
Subintroëtae Mulieres quae ? 273. 1. & feq. vi-
ris fugiendae ; fœminis fubintrodu&i viri.
238. I.
Subintrodu&iocontraélus eft innominatus. 239.
2. qualis. ibid. ex Judæis traxit originem. ib.
cujus quidem non mala inftitutio, in peftem
tamen poftmodum degeneravit. ibid.
Subfcriptionis in Sardicenfi non fuit exa&us fer-
vatus ordo. 317. 2.

Subfcriptores non fuere in SardicenfiS. Athana.
fius, Paulus, Marcellus, ac Lucius; cur ?
317. 2.
$ubßjfentia fubinde naturam denotat. 377. 2.
Subftratio unde di&a? 256. I. erat Sacramen.
talis. ibid.
Subßratorum conditio. 256. 2.
&; confecratio de duobus vitiis arguenda.
I ö. 2.
Symbola plura erant per Orientem, utique per
Eufebianos edita. 185. 1.
Symboli conditiones recenfentur
& 179. I.
Symboli Romana adMiffam decantatio efi S.Da-
mafo antiquior. 195. I.
Symbolum Latinè quid fignificet. 177. 1.
Symbolum eft cunétorum credendorum compen-
dium - 191. 1. quandoque largè , quando-
que ftri&tim accipitur . 178. 2. propriè di-
&tum eft confeffio perfeéta verbum confumans.
178.& feq. teneri debet ante Baptifmum. 191.
1. olim verbis dumtaxat traditum, cur? 18o.
1. à Synodali fidei definitione fecernitur.
178. 2. *; -
Symbolum noftrum eft Apoftolorum Symbo-
lum. 182. 2.
Symbolum eft diétatum à Spiritu San&o, ideo*
que pollere divina , & Canonica authoritate
affirmant Ioan: Caffianus, D. Auguftinus,
multique alii Patres. 181. I. tradi fcripto ve-
tuit lex Ecclefiaftica. 182. I. foli memoriae
tradebatur. ibid. 2. & 183. 1. per omnem vi-
tam ab omnibus fidelibus firmiter retineri de-
bet. 191. 2. & frequenter recitari. 192. 2.
Symbolum Apoftolicum, & Oratio Dóminica
funt noftrae fidei , fpei , & charitatis compen-
dia. I92. I. fine ipforum notitia nemo eft
Chriftianus , nemo aptus ulli Sacramento,
nemo dignus Ecclefiaftica fepultura. 192. 2.
quare Apoftoli non tradidere fcripto, quo-
modo orationem Dominicam. 18o. I.,,.,
Symbolum Apoftolicum additamenta, & varia-
tiones habuit. 189. 1. 2. & feq. folùm col-
latio fuit. 178. I. -
Symbolum Conftantinopolitanum in primo in-
greffu in Synodum compofitum. 355.2. à Da-
mafo confirmatum. 363. I. Ecclefia ut Evan-
gelium eft venerata. 366. I. fusè exponitur
cum omnium haerefum relatione.347.1.& feqq.
in Miffa cœpit decantari, cur ? 396. 1.
Symbolum Nicænum ab Eutichete acceptatum.
395. 2. non Apoftolicum Patres Graeci expo-
fuerunt. 184. 2.
Symbolum Apoftolicum, Nicænum,& Conftan-
tinopolitanum fubftantia, & fundamento funt
unum , & idem. 183. 2.
Symbolum femper fuit exa&um ab hæreticis ad
Ecclefiam redeuntibus. 183. 2. an eidem ali-
quid addi poffit ? 363. 2.
Symbolum Apoftolicum in Baptifmo, in variis
aliis a&tibus Conftantinopolitanum,& quidem
cum Pii IV. Pontificis additamentis profite-
mur. 186. 1.
Synodi variae ab Hofio Epifcopo Cordubenfi ha-
bitae. 157. I. & 1 58. 2. -
Synodi refponfio circa ele&ionem Athanafii.2.6.t.
judicium ad dogmaticas definitiones perti-

. 178. 1. 2.
nens falli nequit. 327. I.
£ynodis Græcis Pontifex Romanus per feipfum
nunquam praefuit , cur ? 27o. I.
in Synodo fedendi ordo. 282. 2.
Synodorum Provincialium utilitatem frequenter
Canones commendant. 243. z. & feq.
Synodus à quaeftionibus fidei inchoanda. 274. 2.
' generalis à folo Romano Pontifice indici po-
teft, quamvis à Principibus Epifcopi poffint
íconvocari. 27o. 1. generalis fine gravi caufa
indici nequit. 269. 1. Ephefina Joanni An-
tiocheno, utpotè Neftorii fautori fuit iniquior,
& in quo ? 399. 2. QBcumenica quorum Epi-
fcoporum exigat præfentiam? 368. 2. & feq.
Nicæna, & Conftantinopolitana non condi-
derunt novum Symbolum , fed Apoftolico
dumtaxat indiderunt quaedam additamenta.
18o. 2, Conftantini Caballini in Hieriæ pa-
latio. 91. I. ;
Synodus Nicaena. Vide, Nicæna Synodus.
Synodus Sardicenfis. Vide, Sardicenfis Syno-

nenS

dus,
T.

Entationem non accerfire jubemur Domi-
nicæ Orationis verbis. IO9. 2.
Tertullianus damnat omnis perfecutionis fugam.
1 14. 1. Martyres carceratos appellat denariis
fupplices , & cur ? 97.2. Improperat Catholi-
cae Ecclefiae. 98. I.
'fheodoretus verifimiliter reéle fenfit, ac Schif-
maticis adhaefit : in Synodo Chalcedonenfi
vocem , fecundum hypofafim mafculè tutatus.
-* **q*/<. I.
τὰ Oxyrinchi , quae eft Arcadiæ Metro-
polis , fuit à Pfeudo - Patriarcha Georgio
* reordinatus . 18. I.
Theßalonicenfis Primatus non fuit ipfius fedis
ordinarius, fed fingulis Epifcopis delegatus.
3o9. 1. Argumenta in oppofitum diffolvun-
tur. 3IO, 2.
'Theffalonicenfis Epifcopus Apoftolicae Sedis
fuper XVII. Illyrici Provincias Vicarius.
I IO. 2.
S. Thomas à Villanova proprii Corporis flagellis
Lapforum infimam fatisfa&ionem adjuvabat ,
& fulciebat . I 12. 2.
Timotheus Alexandrinus ob tertium Canonem
Conßantinopolitanum offenfus, cur ? 361. I.
ab Alexandrina Sede expellendus . 27. I.
Timotheus jam adultus permifit fe à D. Paulo
circumcidi . 161. 1.
Tomus varia fignificat. 336. I.
Tra&oria Epiftola quae ? 146. I.
Trianf\àa locus fuiffe videtur, in quo facrifi-
cabatur . IoI. 2.

V.

Erba illa : Tradent enim vos in Conciliis,
& Synagogis fuis, quo paéto intelligen-
da ? 1o9. 2.

Verba Zozimi Cilicis de femetipfo, & duobus
fociis. 18. 1. M.
Verbum nafci poteft, etiamfi in carnem non
convertatur . 373. I.
Viatici nomine Sacramentalis abfolutio inter-
dum, interdum Euchariftia venit. 26o. 2.
Vigilantius ab Eunomio blafphemias haufit.
92. I.
S. Vincentius Ferrerius fuisSermonibus præmit-
tebat : falutetur B. Virgo. 193. 1. & proin-
de quidam exiftimant falutationis Angelicæ
illum fuiffe Au&orem. ibidem.
Virgini Mariae nulla titulorum fublimitas eft
fufficiens. 9o. 2.
Virginitatis facrae profeffio eft inftitutum Evan-
gelicum , & Apoftolicum. 169. I.
Unétio in receptione hæreticorum in plerifque
Latinis Ecclefiis non ufitata. 342. 2. viguit
ufque ad Synodum Ephefinam. 344. 2.
Un&tio reconciliatoria fuit mera Cæremonia.
345. I. -
Ungebantur olim Baptizatorum os, oculi, na-
res , &c. 345. I.
Unio im bypofaffà Græcis in Ephefino coepta eft
ufurpari. 375. 1. -
Unio naturalis reétè à San&o Cyrillo aßerta,
quamvis à nonnullis perperam intelleéta. 377.
I. & 2.
Unionem hypoftaticam fenfit Neftorius effe
impoffibilem, fecus Sanétus Auguftinus, ac
Sanéto Leo. 375. 2.
Unius corporis nequeunt effe plura fuprema ca-
pita. 92. 2.
Univerfitatis Lovanienfis Praeftimoniæ , quae
dantur pauperibus S. Theologiae ftudiofis ,
cur dentur ? 98. I. -
Umur ( haec propofitio ) è Trimitate eff crucifi-
xur , primitus reprobata , tandem admifla.
393. 2.
Vox, Unio hypoffatica , authoritate Synodi Ephe-
finae eft recepta. 374. 1.
Ufura pecuniaria , fefcupla, quid? utraque à
lege Romana permiffa Chericis interdicitur.
262. I.
Walafridus Strabo labitur dicens morem Sym-
boli cantandi à Graecis veniffe ad Romanos.

196. 2.
X.

Xesus. vera jejunii fpecies. 131. I.

Altare occifus eft Pater D. Jo: Baptiftae.
I 18. & feq. -
Zoenus Epifcopus fanxit omnibus Dominicis,
& feftivis diebus pueros circa neceffarios fidei
articulos erudiri. I94. I.
Zozomenus quanta fides fit adhibenda. 33o. r.
Zozomenus pro Theodoreto à Sanéto Gregorio

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Acharias à Judæis inter Templum , & *

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

G E N E R A L I UI M,
A C P R O V IN CI A L I UIM

[merged small][ocr errors][merged small]

Iprenfem, Ordinis Heremitarum Sanéii Auguftini, Sacræ Theologie in Alma Lovanienfi vniverfitate Do&iorem , ac Kegium Primarium Profefforem.

P A R S S E C U N D A. ,
OPERUM TOMUS SECUNDUS,

<Comple&ens praeter Differtationes de Synodo , & Latrocinio Ephefinis , Synodum Chalcedonenfem,Conftantinopolitanam fecundam, diótam quintam Synodum, atque ad Ephefinum Concilium , & Latrocinium , Synodumque Chalcedonenfem Appendices, feù fufioresCommentationes, Differtationem Pofthumam de vocibus Subftantia, Effentia, Perfona, Subfiftentia, Confubftantialitate, nunc primùm in lucem editam,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »