Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pof. Flaviani mortem ad nullas Theodofii Augufli preces Anatolii Epifcopatum confirmare voluit Pontifex ex caufis mox dicendis. Difpen{atoriè tandem recepit ad Martiani Augufti & Augufla- Pulcheriæ preces , mandans Sanéti Flaviani , tamquam inique damnati , reliquias ad ejus cathedralem Ecclefiam honorificè deportari. Quod eft omninò fa&um. Caßávit item Eufebii Doryleenfis, Theodoreti , ac aliorum Epifcoporum iniquam damnationem , Theodoretumque & Eufebium , quod Romam acceflißent , reddidit Epifcopatui. Hinc in Synodo Chalcedonenfi dixerunt Gloriofiffimi Judices. Ingrediatur & reveremâiffimur Epif opus Theodoretur , ut fí: particepr $ymodi , quia & reffituit ei Epifcopatum fam&iffmus Archi-Epiféopur Leo, & facratiffimur ac piiffimus Imperator Martianus, Apoftolicae reftitutionis executor , finxit eum adeffè fîinéîae Synodo , caffàtis omnibus in eum à Theodofio Augufto decretis. Eamque reftitutionem , licèt multis tamquam adversùs Neftorii magiftrum & Capitulorum San&i Cyrilli damnatorem reclamantibus, omnis laudata Synodus tandem confirmavit. Eufebius Romae haefit , fuam ac jam defunéti Sancti Flavjani appellationem profequens, manfitque u£ que ad Synodum Chalcedonenfem , gaudens plena Epifcopa!i communione. Ab il!o motus Sanétus Leo Pontifex fcripfit ad Theodofium Auguftum. Ommer Manfuetudini veffrae cum gemitibus & lacrymis fupplicant Sacerdotes , ut quia & moffri Legati reclamarumt , & eifdem libcllum appellationis Flaviamur Epiféopus dcdit, generalem $ymodum jubeati r intra Italiam celcbrari, quae ommer offènfîonc , ità aut repellit aut mitiget, me aliquid ultra ff; vel in fide dubium , vcl im charitate divifum , conveniemtibus utique orientalium Provinciarum Epifçopi , quorum qui fuperati mimi, atque injuriis à veritati r tra»mite deviarunt , fihitariöur remedii * im imtegrum revocemtur , ipfque quorum caufa £ff durior, f com. filiis melioribus acquiefcamt , ab Eccleffe umitate mom excidant. Quam autem poff appcllationem imterpofftam hoc meceffariò pofluletur , Camomum Nicaeae habitorum decreta teffantur , quæ à totius mundi Sacerdotibus funt comffituta , quæque fubter admexa fumt. Adnexus autem fuit quartus Canon Sardicenfis. Ait tantùm Flaviani ac Eufebii Epifcoporum appellationi deferendum, quantum uni monacho appellanti fuerat delatum. Novam Synodum vult fieri in Italia ex fuafu Theodoreti , & ob Romani Pontificis potentiam in tali Synodo, laudatam fuperiùs à Felice tertio. Voluit & huic appellationi donari effe&tum fufpenfivum,

[ocr errors]

reponique omnia in ftatum , qui fuerat ante latrocinium . Ad emoliendum Theodofium, pof

fefum à malevolo Eunucho, adhibuit mediato

res Valentinianum tertium Auguftum , Auguftas Pulcheriam, Gallam Placidiam, ac Liciniam Eudoxiam ; at ille refpondit Ephefi a&ta omnia fecundùm Canones cum multa libertate & integra veritate, & indignos Sacerdotio ritè remotos , praefertim Flavianum , auctorem & Principem laefibilis novitatis & contentionis . Frivolam effe dixit ejus appellationem.

Addit Liberatus Diaconus. Soluto il/o Comcilio, & ad fua , fèdes reverfù Epifcopi , ßißio fit&a eff imter eos , qualis amteà mumquam contigerat. Ægyptii, Tóraces , & Palaefiimi Epifcopi Diofcorum fèquebantur. Orientale r , Pontici , & Afiami frm&7æ memoriæ Flaviamum. Quod fchifma permanft ufque ad obitum Theodofii Principij . Et hinc illum, uti ad Dardaniæ Epifcopos fcribit Sanêtus Gelafius , Liberè tunc coarguit Papa Leo, nec ad ejus preces Anatolii Epifcopatum unquam confirmare voluit : Confirmavit priùs ad preces, qui huic appellationi novam Synodum dederat , Martiani Augufti.

Porrò Domni Antiocheni deje&ionem , licèt latrocinalitèr faétam, quod caufae fubfifterent, meritò Pontifex adprobavit. Quis non videat fpontè impenfum omnibus Diofcori facinoribus fuffragium effe juftam caufam exau&orationis? Etiam Ecclefiae fuae privilegia , fextumque Nicænum Canonem Juvenali Hierofolymitano prodidit , & Sanéti Cyrilli Capitula pertinax damnavit Domnus, atque ità omninò dignus fuit in Diofcori manibus derelinqui. Ex quo patet Apoftolicæ Sedis fuprema fupra generalem Synodum poteftas, de qua Gelafius Pontifex in litteris ad Dardaniæ Epifcopos. Samé7æ memoriae Flavianum, Pontificum congregatione dammatum, quomiam fola Sedes Apoßolica mon comfemfit , abfolvit, potiùfque, qui illic receptur fuerat , Diofcorum, fecumdae Sedis Præfulem , fua au&oritate dammavit , & impiam $ymodum mom confemtiemdo fubmovit, ac pro veritate , ut Synodur Chalcedomemff, fieret , fola decrevit , im qua Pomtifi:ibus immumerir , qui latrocimio corruerant Epbeffmo , vemiam pofcentibus fola concefjit , & im fua perfidia permamemte* mibilomimì fua au&oritate profiravit, quam congregatio , quae illic pro veritate reparanda colleéfa fuerat , eff fequuta : Quoniam fîcut id, quod prima $eder mom probaverat, comfare mom potuit; fic quod illa cenfuit judicandum , Ecclefit tota fufcepit. Et hinc quædam legitimæ damnare, quaedam illegitimæ Synodi decreta poteft firmare.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small]

Ominus nofter , & Salvator Jefus Chriftus notitiam fidei difcipulis fuis firmans , dixit-: Pacem meam relinquo vobis , pacem meam do vobis : Ut nullus diffonet à proprio circa dogmata pietatis , fed ut pariter veritatis oftendant prædicationem . Quia verò non definit per zizania fua diabolus contra femina pietatis infurgere , & femper aliquid novum contra veritatem invenire : Propter hoc Dominus , ut confuevit , providens humano generi , piiffimum hunc & fideliffimum ad æmulationem erexit Imperatorem, & undique Sacerdotii Præfides ad fe convocavit, ut gratia Domini omnium noftrum Chrifti operante, omnem quidem mendacii peftilentiam à Chrifti ovibus removeret, germinibus autem veritatis eas pinguefcere faciat. Quod & perfecimus communi judicio dogmata expellentes erroris, & inerrabilem Patrum innovavimus fidem , Symbolum trecentorum decem , & o&o omnibus prædicantes. Et eos, qui hanc veluti tefferam pietatis acceperunt , ut proprios Patres etiam adfcribimus, eos nimirùm, qui pofteà in magna Conftantinopoli congregati funt centum quinquaginta, & eandem fidem ipfi quoque confirmaverunt. Decernimus igitur ordinem, & omnes formulas cuftodientes, quæ de fide funt conftitutæ, & nos fanétæ Synodi quondam in Ephefo fa&ae , cujus Præfides fuerunt beatiffimæ memoriæ [Celeftinus Romanorum , & Cyrillus Alexandrinorum, & præfulgere quidem re&ae & immaculatæ fidei expofitionem San&orum, & beatiffimorum trecentorum decem & o&o Patrum , qui in Nicæa temporibus piæ memoriæ Conftantini Imperatoris congregati funt : Servari autem & ea, quæ apud Conftantinopolim à fan&iffimis centum quinquaginta Patribus decreta funt , ad expellendas quidem , hærefes , quæ eo tempore germinaverant , & ad confirmationem ejufdem Catholicæ & Apoftolicæ noftræ fidei. - Sufficeret quidem ad plenam cognitionem , & confirmationem pietatis hoc fapiens & falutare divinæ gratiæ Symbolum. De Patre enim & Filio & Spiritu fan&o perfe&ionem docet', ac Domini noftri inhumanationem fideliter accipientibus repræfentat. Sed quoniam hi , qui veritatis reprobare prædicationem conantur, per proprias hærefes novas voces genuerunt : Alii quidem myfterium difpenfationis Domini , quæ propter nos faéta eft , corrumpere praefumentes ; & yocem Theotocos de Virgine dici dcnegantes: Alii aütem confufionem & mixtionem introducentes, & unam naturam effe carnis & Divinitatis ftultè confin

gentes, & paffibilem unigeniti Divinam naturam per confufioncm pro- digiosè

digiosè dicentes : Propter hoc illis omnem machinationem contra veritatem volens claudere præfens nunc fanéìa & magna & univerfalis Synodus , prædicationem hanc ab initio immobilem docens , decrevit ante omnia , fidem integram & intemeratam permanere trecentorum , decem & o&o fan&orum Patrum : Et confirmat do&rinam , quae del fubftantia Spiritus fanóti à Patribus centum quinquaginta pofteà congregatis in Regia civitate tradita eft propter illos, qui Spiritui fan&o repugnabant , quam illi omnibus notam fecerunt , non quafi aliquid deeffet prioribus adjicientes , fed fuum de fan&o Spiritu intelle&um , contra illos , qui dominationem ejus refpuere tentaverunt , Scripturarum teftimoniis declarantes : Propter illos autem , qui difpenfàtionis myfterium corrumpere conantur , & purum hominem effè genitum ex San&a Virgine Măria impudenter delirant, Epiftolas Synodicas beatif. fimi Cyrilli Alexandrinæ Ecclefiæ Præfulis ad Neftorium , & ad Orientales , congruenter habentes fufcepit , ad convincendas Neftorii vefanias , & ad interpretationem eorum , qui falutaris Symboli pio zelo noffe defiderant intelle&um: Quibus etiam & Epiftolam magnæ & fenioris urbis Romæ Præfulis beatiffimi & fan&iffimi Archi-Epifcopi Leo. nis, quæ fcripta eft ad fanéæ memoriæ Archi-Epifcopum Flavianum_, ad perimendam Eutychis malam intelligentiam, utpotè & magni illius Petri confeffiopi congruentem, & communem quandam columnam exiftentem adversùs perversè fentientes, ad confirmationem reâorum dogmatum congruenter aptavit. His namque , qui in duos filios difpenfationis Divinæ myfterium difcerpere nituntur, repugnat: Et illis, qui paffibilem Deitatem unigeniti aufi funt dicere , à facro cætu expellit: Et his, qui in duabus Chrifti naturis temperamentum aut confufionem opinantur, refiftit : Et eos , qui coeleftem aut alterius effe fubftantiæ, quam ex nobis affumpfit, fervi formam delirantes dicunt , abigit : Et qui duas quidem ante unionem naturas Domini fabulantur, unam verò poft unitionem confingunt, condemnat. Sequentes igitur fanétos Patres, unum eumdemque confiteri Filium & Dominum noftrum Jefum Chriftum confonanter omnes docemus, eumdem perfe&um in Deitate, & eumdem perfe&um in humanitate , Deum verum & hominem verum eumdem ex anima rationali & corpore , confubftantialem Patri fecundùm Deitatem , confubftantialem nobis eumdem fecundùm humanitatem , per omnia nobis fimilem abfque peccato : Ante faecula quidem de Patre genitum fecundùm Deitatem , in noviffimis autem diebus eumdem propter nos & propter noftram falutem ex Maria Virgine Dei genitrice fecundùm humanitatem, unum, eumdemque Chriftum, Filium , Dominum , unigenitum , in duabus naturis inconfusè , immutabiliter , indivisè , infeparabiliter agnofcendum : Nufquam fublata , differentia naturarum propter unitionem , magifque falva proprietate , utriufque naturæ , & in unam perfonam , atque fubfiftentiam concurrente : non in duas perfonas partitum , aut divifum , fed unum— , eumdcmque Filium , & unigenitum, Deum Verbum , Dominum Jefum Chriftum , ficut antè Prophetæ de eo, & ipfe nos Jefus Chriftus eru

divit , & Patrum nobis Symbolum tradidit. His igitur cum omni un- - dique

[ocr errors]

dique exa&a cura & diligentia à nobis difpofitis , definivit fan&a , , & univerfalis Synodus , alteram fidem nulli licere proferre , aut confcribere , vel componere , aut fentire , aut alios docere. Eos autem , qui audent componere fidem alteram , aut proferre , aut docere , aut tradere alterum Symbolum volentibus ad agnitionem veritatis converti

vel ex gentilitate , vel ex Judaifmo , vel ex hærefi quaéumque: Hos,

fi Epifcopi fuerint aut Clerici , alienos effe Epifcopos ab Epifcopatu, & Clericos à Clero ; fi verò Monachi aut laici fuerint* , anathemati

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

tefque Conftantinopolitanum, haec Synodus non folummodó , adversùs quam fpecialiter congregata, Eutychianam haerefin, fed & Neftorianam damnat , fingulariterque praedicat ac in dogma recipit Symbolum Conftantinopolitanum , tamquam fapiemr , falutare , ad plenam pietatir cognitionem & confirmationem fufficiem , , de Patre & Filio & $piritu faméo perfeéîionem docem r , ac Domini moffri inbumamationem fideliter accipiemtibur repraefemtamr. In Regulam recipit etiam Synodicas San&i Cyrilli ad Neftorium & ad Orientales Epifcopos fcriptas Epiftolas : Nempè Epiftolam pacis ad Joannem Patriarcham Antiochenum ac ejus Synodum, & fecundam Epiftolam ad Neftorium, priùs ab Ephefina Synodo probatas, omiffa Epiftola duodecim Capitulorum. Eam praetermifit, nec fibi legi juffit. Caufam fuiffè æquivocam acceptionem vocis $ubfjfemtia feu Hypoffafis , fuprà audivimus ab Hypatio Ephefiorum Epifcopo in Collatione Conftantinopolitana cum Epifcopis Severianis. Sefe enim à damnatis Eutychianis de Neftorianifmo pertinaciffimè infamandam prævidit haec praefens Synodus, ideòque omnem criminationibus anfam fubmovens noluit orthodoxam & ab omni Ecclefia receptam Epiftolam difertè in ipfo fidei fuae decreto confirmare. Praefertim confirmavit dogmaticam San&i Leonis ad Sanétum Flavianum, qua fa&lam ab illo Eutychianae doétrinae & perfonae damnationem ftabilivit , Epiftolam, à Diofcoro fuppreffam in Ephefino latrocinio, eamque vocat commumem colummam adversùs omnes de Dominicæ incarnationis Sacramento malè fentientes. De eadem ad univerfam Synodum dixit Cecropius Epifcopus Sebaflopolitanus: Forma data eff à famâfiffimo Arcbi Epifcopo Romanae urbis , & fequimur eum , & Epiflolae ejus ommej fubfcripfi. mus. Et poft le&tum Nicænum Symbolum exclamarunt Epifcopi omnes: Papa Leo fc credit, Papa Leo fc imterpretatur ef?. Et poft le&um Symbolum Conftantinopolitanum, ac Epiftolas San&ti Cyrilli : Leo fc credit, omnes fc credimur. Et poft leétam ipfam laudatam Epißolam: JPftru* per Leonem ità locutur eff ; omne ; itä credichriff. Lupi Oper. Tom.II, .

[blocks in formation]

comffitutus interprer . Et Marcianus Auguftus in litteris ad Præfe&tos Praetoriorum & urbis Conftantinopolitanae. Cbalcedomenfi, Symodus , au&oritate Beatiffimi Leonis Epifcopi aetermae urbis Romae, religiomi* fumaamemta conffituit. Et Synodus Conftantinopolitana fub Menna Patriarcha.

[ocr errors]
[ocr errors]

tor & columma Ecclefiae. Et in fexta Synodo generali ad Conftantinum Auguftum dixere Legati Romani : Beati Leomi* fermonem famé?a quarta $ynodus firmamentum orthodoxae fidei infcripfit , & dammationem univerfe baereffi . Et San&us Sophronius Patriarcha Hierofolymitanus in litteris ad Sergium Conftantinopolitanum Epifcopum , probatis per eandem Synodum . Reéfae fidei propugnatrix , à Deo condomata , atque à Deo imfpirata Epißola magmi & præclari Leonis, fam&iffimi Romamae Eccleffe , immò emmium , quæ fub cælo funt, lumimarir , quam & firmamentum reâa? fidei appello . Plurima ejus funt iftiufmodi Encomia. Legantur Epiftolae Theodoreti ad Leonem Papam, ad Renatum Presbyterum, ac Anatolium Patricium . Eandem Epiftolam ipfe in Graecum tranftulit, ac in Synodo Chalcedonenfi afferuit contra ejus criminatores Eutychianos , atque ità plenam Sedis Apoftolicae gratiam recepit. Hinc Ecclefiae Alexandrinae Apocrifarii illum apud Legatos Anaftafii fecundi Pontificis ad Anaftafium Auguftum accufarunt infidæ translationis, dicentes exindè Epiftolam apud fe &c alios Eutychianos veniße in fufpicionem erroris Neftoriani. Notanda funt verba : Im duabus maturi r imcomcufïè, immutabiliter, imdivisè , infeparabiliter agnofcendum . Perperàm quidam codices legunt, Ex duabus maturi*. Hic enim eft primus hujus definitionis à quibufdam Epifcopis prolatus conceptus, adversùs quem Legati Apoftolici fuerunt proteftati, dixeruntque gloriofiffimi Judices. Diofcorur dicebat propter boc fe dammaffe Flaviamum, quia DUAS NATURAS. ajebat effe ; definitio autem , EX NATURIS, habet. Et infra. Diofcorus dicebat, QUOD EX DUABUS NATURIS EST , SUSCIPIO , D U AS I - NON

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

I D Egulas fanétorum Patrum , per fingula nunc ufque Concilia con

SCHOLION.

Anon confirmat Codicem Canonum Ecclefiae univerfae , omnefque in ipfo contentos Canones : Nicænos , Ancyranos , Neo-Caefareenfes, Gangrenfes , Antiochenos, Laodicenfes , Conftantinopolitanos, ac Ephefinos. Antiquum exemplar, ex bibliotheca Regis Chriftianiffimi addu£tum à Petro de Marca Epifcopo Tholofano , colleétum & editum adfirmat à Stephano Ephefiorum Epifcopo circa tempora Theodofii Augufti fenioris : Forsàn ab illo, qui latrocinio Ephefino & huic Synodo interfuit , ac de Epifcopatu difputavit cum Baffiano. Potuit Juvenis collegiffe Codicem. Prima fanè colleétio finiebat in Canonibus

ftitutas , proprium robur obtinere decrevimus,

Conftantinopolitanis , ideóque fa&a yidetur ante Synodum Ephefinam. Poftmodùm acceffèrunt Canones Ephefini & Chalcedonenfes. Porrò vox, Ecclefiae univerfae, reftringi debet ad Ecclefias Orientales. Quod namque Romana & omnis latina Ecclefia alium habuerit Codicem, liquet ex Canonibus Sardicenfibus & Antiochenis: Hos illa eô ufque abjecit tamquam dolofas Eufebianorum in Sanétum Athanafium infidias, iftos femper admifit, ideòque uti nequjit Codice, in quo deeffent. Et inter Pafchafinum Lilybeti Epifcopum , & San&i Leonis Pontificis Legatum, ac inter Aetium Ecclefiae Conftantinopolitanae Archi-Diaconum in hac Synodo de fexti Nicæni Canonis exordio mota quæftio oftendit Ecclefiis illis fuifíe Codices difparatOS,

C A N O N II,

S.

quis Epifcopus per pecunias fecerit ordinationem , & fub pretio redegerit gratiam , quæ non poteft vendi , ordinaveritque per pe

cunias Epifcopum , aut Chorepifcopum , aut Presbyterum ., aut Diaconum , vel quemlibet ex his qui connumerantur in Clero , aut promoverit per pecunias difpenfatorem , aut defenforem , vel manfionarium , vel quemquam omninò qui fubje&us eft regulæ , pro fuo tur

piffimo

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »