Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nè viginti o&o Canones . Decima fèxta {cribitur fuiße fa&a quinto Kalendas Novembres. Ubi re&è Scholiaftes marginalis: Numerui videtur corruptur. Nam A&io decima quarta babita fuit pridie Kalendas Novembres , & decima quinta eodem die poff Legatorum difceffum , ut * jamtur ipfi, bec autem die fequenti. Quare !*g*m* „„m effè : KALENDIS NOVEMBRIBUS. tamen quia im omnibus codicibus manufcriptis , quo* £abuimur, tum Graecis tum Latinis , fe reperitur , nihil mutare volumus. Hac igitur in A&ione Sanaus Pafchafinus Romanus Legatus gloriofosjudices eft adfatus: Domini totius orbis pro catbolica fi* 4, decertamter , famcire digmati funt , quatenùs unam fidem teneant omnes Ecclefe pro bomo pacis: Amajori autem cura & mumc & im pofferum illorum Clementia providere dignata eff , me qua rursùm confentio inter Dei $acerdotes , aut fcbifma, aut aliquod mafatur fcandalum. Hefferno enim die , poffqaam Po

3egar vefira furrexit , & Humilitas noftra veffigia |

veflra fecuta eff, quaedam Geffa fa&a dicuntur » quae nos & praeter canones Ecclefiaßicor & difciplinam aefimamus effe&a. Pofcimur ergo ut vefira Magnificentia raleg, haec praecipiat, ut ommif fraterni: faí infpiciat, utrùm juffa fint, an injuffa. Reâè ad Maximum Antiochiæ Patriarcham fcribit Sanaus PapaLeo:$ubrependi occafiones nom prætermittit ambitio, & quoties ob untercurrenter caufa* generali, congregatio faáa fuerit $acerdotum , difficile ut cupiditas improborum non aliquod fupra memfuram fuam moliatur appetere. Græcorum Epifcoporum vetufta vanitas eft mutuos fines invadere , Conftantinopolianum Epifcopatum exaltare , atque ita ambitiofis, Canonum prævaricatricibus, & fcandalofarum poftea turbarum authoribus conftitutionibus generales Synodos faedare. Et ita omninò fecerant in A&tione præcedenti per Canonem vigefimum o&tavum . Hinc de Attentato erubefcens Ætius Ecclefiæ Conftantinopolitanae Archi-Diaconus adversùm glorioforum judicum » Gefta ifta relegijubentium, interlocutionem interceffit: certum eff, quia formam ea, quæ de fide fumt , fufceperumt. Confuetudo autem eff im Synodi*, poffquam ea, quae fumt ommium praecipua , fuerint definita , & alia quaedam meceffaria examinari atque firmari . Habuimus , boc eft , conflantinopolitana famäiffima Ecclefia , certa quædam quae agere deberemur. Rogavimus Domimor Epifcopos de Roma , ut commumicarent ii* geffi* : Refutaverunt , dicemter talia fe mom fufcepiffe mamdata . Retulimur & ad veftram Magnificemtiam, & juffiffis , ut praefens fan&um Comcilium boc ipfum imfpiceret. Procedente vefra Magnificentia , fam&iffimi Epifcopi , qui bic fumt , tamquam de communi caufa furgentes popofcerunt banc A&ionem celebrari. Et adfunt bic , meque im occulto geffum eff , neque furtim geffa fumt, Jed confequenter & camomicè. Ita Canonum prævaricationem , & clandeftinitatem, vitia A&ioni ifti è Sap&to Pafchafino objeéla, conatus eft purgare. cbriff. Lupi Oper. Tom. II.

Dumtaxàt conatuseft: Etenim antiqua Synodorum regula quidquam proponi aut tra&ari, longè magis definiri vetat fine mandato Pontificis Romani. Et hinc adversùm AEtii verba, comfuetudo eff im Synodo, pergit Sanétus Leo in litteris ad Maximum Patriarcham Antiochenum : Quidquid praeter fpeciale* caufar Synodalium conci

liorum ad examem Epifcopale defertur , potefi ali- CaP. $•

quam dijudicandi babere rationem, fmibil de eo efi à faméfis Patribus apud Nicaeam definitum. Nam quod ab illorum regulis comffitutiomeque difcordat , Apoftolicæ Sedi* mumquam obtinebit comfemfum. At verò vigefimus o&avus Canon, de quo praecipua quaeftio, fexto Nicaeno palàm adverfatur. Eum fibi ab Ætio porre&um, atque à numerofis Epifcopis fubfcriptum legit Beronicianus facri Confiftorii Secretarius, ftatimque Lucentius Romanus Legatus obviavit apud gloriofos judices: Primò, Gloria veffra pervidet , qua circumvemtione cum faméfis Epifcopis geffum fit, ut mon confcriptis Camomibus , quorum memtionem fecerunt, fubfcribere fnt coa&i. Allegat duo Canonis fub(tantialia vitia. Primò, dolum & metum Epifcopis incuffum, deindè caducum Canonis fundamentum, utique Canonem non confcriptum, ideft, reprobatum à Romana Ecclefia, ac ejus Codici non infertum, utique tertium Conftantinopolitanum. Et adversùs primum Epifcopi reclamarunt : Nemo coa&us eff. Hinc de fecundo perrexit Lucentius : Accedit ad cumulum , quod trecemtorum decem & o&o comffitutiomibur poffpofitir , cemtum quinquaginta , qui im Gnodicis Camonibus mom habentur, memtionem tantùm feciffe mofcuntur, quae dicunt amte o&oginta prope ammor comffituta fuiffe. Si ergo bis temporibus boc bemeficio ufi fumt , quid mumc requirumt ? $i mumquam uff fumt, quare requirunt ? Ait tertium Conftantinopolitanum Canonem adverfari fexto Nicæno, damnatum effe à Romana Ecclefia , ideòque non potuiffe innovari. Quibus ex verbis novæ interceffionis anfàm adripuit AEtius, ac perrexit : Si de boc capitulo aliquod mandatum acceperunt Domimi Legati , proferant. Sperabat expreffum illis non effe mandatum. Aft omninò erat, ipfumque ex charta legit Bonifacius Legatus: $an&orum quoque Nicaemorum Patrum conßitutionem prolatam mulla patiamimi temeritate violari, vel mimui; ac fqui fortè civitatum fuarum potentia confiff, aliquid Mbi tentaverimt ufurpare, boc qua digmum conßantia retumdatis. Eft unum è capitulis fecretæ inftru&ionis Apoftolicæ , grandi Ecclefiafticae eruditionis damno perditae, aut alicubi latentis. Loquitur. non dumtaxàt adversùs Conftantinopolitanum, fed & adversùs Hierofolymae Epifcopum, cujus utriufque jam veteres Ecclefiarum rapinas, & in Ephefino tam Concilio quam latrocinio irregulares machinas narrat San&us Leo, volebatque in hac Synodo compreffàs. Et hìnc non folum fextum, fed & feptimum Nicænum Canonem, AElienfis Epifcopi fuperbis cogitationibus ex tunc adverfum , San&us Pafchafinus produxit. Editum igitur heri Canonem Romana Legatio adverfum , antiquis Canonibus confonum , &c ex ipforum confequentia fa&um adfeveravit P p AEtius,

Ætius , atque ita gloriofijudices funt interlocuti : Utraque par , Camone* propomat . Et flatim Sanétus Pafchafinus recitavit fextum ac feptimum Nicænum ; fextum cum hac epigraphe feu exordio: Quod Romana Ecclefia femper habuit Prima1um. Eumdem , at fine ifto capite , produxit Ætius, ac infuper tertium Conftantinopolitanum, qui Canoni heii edito palàm etiam adver{atur. Etenim Thracicam, Ponticam, & Afianam dioecefeos mandat adminiftrari à fuis Primatibus, omnemque peregrinam poteftatem ab illis excludit. Hinc de folo illo gloriofi judices funt interfocuti. Hi , qui relc&o tomo, feu heri edito Canoni , fubfcripferunt Afiami & Pontici fam&iffimi Epifçopi dicant , fi propria voluntate, vel impofíta aliqua fibi meceffîtate coaâi fubfcripferunt. Agebatur de primatiali iftarum diœcefeon dignitate infigniter mutilanda, & illis tollendo autocephaliæ apice: Hinc fine fpeétantium ad diétas diœcefes Epifcoporum , Metropolitarum præfertim , adfenfu res tanta non poterat definiri. Quidam confenferant, quidam meritò repugnarant, nolentes Pfeudo-Canoni fubfcribere , ideòque folos, qui fubfcripferant, jufferunt gloriofi judices prodire in medium & de fuffragii fui libertate pronunciare. Qgod nempe illos fuiffe dolo circumdu&os Lucentius Legatus adfirmaffet. Prodire jubentur foli Afiatici & Pontici , de Thracibus nulla eft mentio : Quod Conftantinopolis efíet intra Thraciam, & omnes ejus Epifcopi , etiam Heracleenfis Primas , jugo Conftantino politano jam pridem fpontanei fefe fubdidif fent. Ex Afiatica dioecefi in medium prodierunt Diogenes Cyzicenus Hellefponti, Florentius Sardenfis Lydiae, Romanus Myrenfis Lyciae, Nunnechius Laodicenfis Phrygiae Trimitariae , Marinianus Synnadenfis Phrygiae Salutaris , & Pergamins Antiochenus Epifcopus, Pifidiae MetropoJita , cun&i per Nunnechium dicentes : Gloria fedi, comffamtimopolitamæ , gloria moftra eff. Huju* emim bonoris mor fumur quoque participes , quoniam follicitudines moflras fafcepit , & gratum babemus ut umiufcujufque Provinciae metropulis bic ordinetur. Unde & fponte fubfcripfimur. Dixerunt id & confuetudini & Canonibus conforme. Quidam fefe, quidam etiam fuos Anteceffores addiderunt ordinatos Conftantinopoli. Quod ipfum Calogerus Claudiopolitanus Honoriadis Provinciæ, Seleucus Amafenus Helenoponti, Eleutherius. Chalcedonenfis in Bithynia , & Petrus Gangrenfis Epifcopus, Paphlagoniæ Metropolita in Pontica diœcefi , funt profeffi . Adjunxit Eufebius Epifcopus Dorylaeenfis: $ponte fubfcripfi , quomiam & hanc regulam famâiffimo Papae im urbe Roma ego relegi, præfentibus clericij Conffamtimepolitami*, eamque fufcepit. Ab Ephefino latrocinio & Chryfaphii eunuchi violentia Romam profugus Eufebius Leoni Papæ expofuit Diofcoriani in San&um Flavianum odii caufas , quarum una erat inita inter Domnum Antiochiæ Patriarcham & Regiae civitatis Ecclefiam de fervando tertio Con-{tantinopolitano Canone tranfa&io: Ejus juftitiam praedicavit, & quoniam difertè forfan non contradixit ad grandiora caufæ momenta atten

[ocr errors]

tus Pontifex, exiftimavit Eufebius regulam ab ;i. lo probari. At certum eft infigniter errafTe. N;. hilominùs reliqui ejufdem diœcefeos Epifcopi una voce adclamarunt : Spomte fubfcripfimu;. Quare gloriofi judices perrexerunt : Re/e&7i, fubfcriptionibus , & uniufcujufque fubfçribentium aspofitione mamiffata , quia mulla neceffitate, fed 3oluntate propria fubfcripfcrunt, hi qui mom fubfcripferunt fan&iffimi Epifcopi quia edocent ? No£. ie voluerunt rationes negati fuffragii & fubfcriptionis. Primus è Pontica diœcefi refpondit Eufèbius Ancyranus Epifcopus , primae Galatiæ Metropolita : Ego meum diâurus fùm verbum, mullum in commume praejudicium faciem ;. .Quoniam pemitij deffo à defiderio ordimatiomi* , rebu, offcm.?j. Petrus etenim Epifcopus , qui modò tgffatus cj}, de Gangri* eff Epifcopus. Amte humc em'm qui fuit cgo ordinavi . Ommis enim civita , ad me venit im Ancyra , Pecreta portamte* . Refpomdi ei dicem : Ego mom fum ex eis qui ordinare defiderant. commemorabant verò mibi priores , qui fuerant ordimttj ab Epifcopo Ancyramorum , unum, alterum, tertium. Ego dixi: Quæcumque mihi dicitir , ego m:ipfiw in judicium non conjicio. Pofi hæc veniunt rogante, beatum Proclum. Quaeftio hic nafcitur , Qua auéìoritate Metropolita Ancyranus confecrarit Paphlagonum Gangrenfem ? Etenim Nicæni Canones, uti peregrina judicia , ita & peregrinas praefertim Metropolitarum , confecrationes vetant , fieri mandantes aut per Primatem , aut Patriarcham, aut per Epifcopos Comprovinciales. Cur igitur Gangrenfis à Cappadocum Cæfareenfi non fuit confecratus ? Eft quaeftio obfcura, de qua ignoran-, tiam fateri malim, quàm fine fundamento divi-, nare. Tres igitur Gangrenfes Epifcopos confirmarant & confecrarant Ancyrani, quartum verò Petrum confecrare noluit , fed Conftantinopolim ad San&tum Proclum mifit Eufebius , fe ipfum nolens im judicium conjicere , hoc eft , in. lites cum Epifcopis Conftantinopolitanis, prae

tendentibus omnes Ponticos Metropolitas effe.

fuae jam pridem confecrationis. Et hinc adlucet ratio, ex qua tres Gangrenfes fuerint confecrati ab Ancyranis. Primates Cæfareenfes fui adver-, sùs Conftantinopolitanum juris fuerunt femper tenaciffimi , atque ita crediderim facra illos lege feu jufììone compulfos cedere , & à Metropolitarum confecrationibus ceffare. Hinc Gangrenfes nolentes Conftantinopolitano caput fubdere, & Cæfareenfi fubdere interdi&ti , ex more voluerunt confecrari atq; inthronizari à majori Epifcopo, atque ita ad id Ancyranum elegerunt. Huic igitur mori pacis gratia ceffit & cedit Eufebius,recufans tamen ipfe apud Conftantinopolim confecrari. Et edixit caufam : Rogo ut civitate , pro ordinatione mom folvant. Si emim mom im civitatibus ipfi hi , quieliguntur à civitate , ordimantur à $ymodo Provinciae, folvuntur fubftantiae.Et boc probatum babeo, qui pro eo, qui ante me fuit , multa reddidi debita. Non nudas Metropolitarum confecrationes, fed & ipfarum emolumenta diligebafit Conftantiaopolitani Epifcopi, ipfos gravantes non folis Annatis, fed ipforum exhaurientes ad ufque pauperiem Ecclefias, quas indignifìimas rapinas variis pofl-.

poftmodò legibus compefcuit Imperator Juftinianus. Eas refpexit etiam Pergamius in Pifidia Epifcopus Antiochenus , in præfentem Epifcoporum Conftantinopolitanorum ambitum confenviens, verùm fub hac conditione : Hoc folùm rogo, ut fi quae aut per eorum Sanäitatir ignorantiam , aut per fubreptionem imveniamtur agi, pro ejur gloria vel pace fam&farum Ecclefiarum , & ejus apud omnes ad Deum comprobatione, baec tamquam coram Patre difcutiamtur atque fervemtur. Simoniae hujus infamiam à Regiae civitatis Epifcopo urbanè derivat in miniftros , rogat corrigi , & deinceps à confecrandis Metropolitis nihil pendi , nifi quod ab ipfo Patriarcha fuerit taxatum. Eadem de caufa Eufebius Ancyranus , fciens non miniftrorum , fed ipforum Patriarcharum effe vitium , in iftum ambitum nolebat confentire. Refpondit verò Philippus Presbyter Conftantinopolitanus: Ex regula bæc fublata fumt. Haec legibur & regulir fublata fumt. Altaria munda fumt. Ait extorfiones iftas effe à fecundo hujus ipfius Synodi Canone damnatas, Patriarcham Anatolium effe à labe ifta puriffimum , ideòque nihil tale deinceps metuendum . Et Eufebius : Per Dei gratiam opimio clara fam&iffimi Epifcopi Amatolii ; fed mullur immortalis exiffit. Adfirmat vitium in fuccefforibus facilè renafciturum, ideòque ambitui non facilè adfentiendum. Hinc ex alio illum principio adgreffus eft ipfe Anatolius: A quo ordinatur er ipfe ? Et Eufebius: Hic malo meo repertus fum , & ordimatur à beato Proclo. Ita tandem in ambitum confenfit. Confenfit & ipfe Thalaffius Primas Caefareenfis: Aergimur ad Dommum Ahatolium Arcbi Epifcopum , €* ffatuimur illud. Confentiebat & Primas Heracleenfis, Ephefina autem Ecclefia per Stephani & Baffiani dejeétionem vacabat , atque hinc gloriofi judices pronunciarunt: Oportet fan&iffimum

[merged small][ocr errors]

ut Decreto fa&o à Clerici r umiufcujufque metropolis , & Poffefforibus , atque clariffimis viris , fuper baec & à reverendiffimis Epifcopi, Provimciae omnibus aut pluribur eligatur i* , quem praefati metropolitamae Ecclefiae Epifcopi dignum effe probaverimt. Referatur autem ab ommibur eligentibus fan&iffimo Arcbi-Epifcopo Regiae Comffamtinopolir , ut penes eum fit , fi velit, bumc qui ele&us ef? advenire , & bic ordinari, an fecumdùm ejus permiffamem im Provincia ex Decreto Epifcopatum comfequi. Uniufcujufque tamem civitatis Epifcopor ordinari ab omnibus aut pluribus Provimciae Epifcopiy , poteftatem habente Metropolitamo fecundùm Patrum regular definitam , etiam mibil communicante im eorum ordimatiomibur

Et adclamavit univerfa Synodus: Hæc juffa femtentia. Ommer im bac fentemtia permamemus. Omme* eadem dicimur . Verùm Lucentius Legatus graviffimè interceffit : $edes Apoßolica praecepit mobis praefentibus omnia fieri , & ideò quæcumque im praejudicium Camomum befferma die geffa fumt mobi* abfemtibus , Sublimitatem veftram petimus ut circumduci jubeatis ; fim aliär, comtradi&io moffra bir Geffij imbaereat, ut moverimus quid Apoflolico viro , & totiur Ecclef.e praecipuo Epifcopo referre debeamur, ut ipfe aut de fue fedis injuria aut de Camomum everfione poffit ferre femtentiam. Nihilominùs Joannes Sebaftiae Epifcopus , primae Armeniæ Metropolita , ex totius Synodi fenfu repofuit gloriofis judicibus : Ommer im femtemtia veffrae Magmificemtiae permamemur. Et ipfi gloriofi judices: guod interlocuti fumus , tota $ynodus approbavit.

Ita generales apud Graecos celebratæ Synodi femper in cauda habuere venenum,

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]

DISSERTATIO P O S T H UI M A

De vocibus Subftantia , Efsentia, Perfona , Subfiftentia, Confubftantialitate, &c.

« VorigeDoorgaan »