Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

num fecundum , quod omnia fibi confecrato oblata à variis Xenia mox in pauperem plebem diviferit , Guilielmus Bibliothecarius laudat . Erant aurei & argentei nummi, veftes fericae, cerei, cruces, Thymiamata , pigmenta , delicatiora commercia. Talia quippe à Leone quarto urbem leoninam dedicante, ad fingulas Kalendas à San&o Gregorio Magno , & per fefta varia à Patriarcha Conftantinopolitano fuiffe donata & donari confueta , fcribunt idem Anaftafius, Joannes Diaconus , & Codinus Curopalates. Ad Epifcopi Aurelianenfis confecrationem fuiffe apertos ac emiffos omnes carceres, habet in litteris ad Santionem ibidem Epifcopum Sanétus Ivo Carnutenfis. Ejufmodi rogam faciebat & Primas Ephefinus, ideòque dicitur Salgamarius, feu diftributor Salgamorum. Ejus populum, de illius apud Conftantinopolim confecratione indignantem, non ad Ecclefiae autocephaliam aut alia privilegia, fed cupiditatis oculo ad ifta dumtaxât Salgama refpicere, atque ideò feditiones agere dixit Diogenes Cyzicenus, adjungens: $i Ephefinus Epifcopus fèmper faéìus fuiffet Conffantinopoli , mom haec accidiffemt. Fatetur ipfum femper ufque huc fuifle Ephefi ordinatum, fed ob iftam rogam populi corruptricem non debuifie ordinari, nec deinceps efïè ordinandum. At Leontius Magnefianus Epifcopus generosè intercefiit: A Sam&o Timotheo ufque munc viginti fcptem Epifcopi fa&i , omnes im Ephefo fumt ordimati. Solus Baßlius violemter Conflamtimopoli fa&us eff , & multae caedes bimc ortæ fumt. Et hæc eft caufa , cur defun&to Bafilio Eafianum , jam confecratum Epifcopum , airipuerit per vim Ephefinus populus , & per folum Olympium Theodofiopolitanum Epifcopum coegerit inthronizari: Cur item caeteri Afiatici Epi1copi ad hanc rem vocati non comparuerint. Nempe Epifcopum fuum deinceps apud Conftantinopolim confecrari, & Ecclefiæ fuæ autocephaliam graviùs lædi nolebat Ephefinus populus: Et quia Eligendi fui confecrationem metuebat Sacra per Patriarcham Conftantinopolitanum impetranda juffione fufpendendam, jam confecratum Baffianum elegit , & ftatim more antiquo inthronizavit. Di&tum Patriarcham metuebant item Comprovinciales Epifcopi : Hinc folus Olympius comparuit , & quoniam folus inthronizare recufabat, fuit per populi vim compulfus. Eodem ex fundamento Conftantinopolim pofteà accedere debuit Baffianus, San&to Proclo Patriarchae profiteri obedientiam , & inthronizationis confirmationem uti fubditus acceptare : Patriarchici in iftam Ecclefiam ac diœcefin juris poffeffionem , ex Bafilii confecratione obtentam , perire fibi Proclus noluit aut laedi. Et hinc Leontio Epifcopo repofuit Philippus Presbyter Ecclefiae Conftantinopolitanae : San&ae memoriae Joamnes Chryfoflomus , Epifcopus Conftamtinopolitanus , quindecim Epifcopo, depofuit profeéfus in Afiam , & pro eis alior ordimavit. Et Memmom bic Conftantinopoli ! ordimatur eff. Addidit Ætius ejufdem Ecclefiae ; Archi Diaconus: Et Caffimus bic ordimatur eff 1 Heraclide r & alii cum voluntate moffrae urbis ArchiEpifcopi funt ordinati. Bafilium fimiliter beatae memoriae Proclur ordinavit. Et beatae memoriæ Theodo

ßus Imperator bujufcemodi Ordinatiomi cooperatus ef, & beatæ memoriae Cyrillus Epifcopus Alexamdrimur. Violenta & irregularia fuerant haec omnia : Nam inter palmaria capitula , de quibus in Synodo ad Quercum accufatus fuit Sanétus Joannes Chryfoftomus, erat hic apud Photii Bibliothecam articalus: Quod aliorum imvadat Provinciar, ordinet. que ibidem Epifcopor. Et hinc Epifcopi plures Philippo & Ætio reddiderunt : camone, obtjmeant. Diogenes Cyzicenus, dicens autocephaliam ex confuetudine potiùs, quam per Canones competere Ephefinæ Ecclefiæ , palàm errarat. Etenim omnes ejufmodi confuetudines firmavit fextus Canon Nicaenus: Servetur amtiqua comfuetudo. $uis privilegia ferventur Ecclefiir. Et quidem Ephefia confuetudo à San&o Timotheo, ideóque & à Sanétis Paulo & Joanne Apoftolis ducebat originem, atque ita erat Canon Apoftolicus . LIti enim Apoftolorum Decreta , ita & Gefta effe nobis agendi regulas adfirmat Sanâus Joannes âÄÈ in libris de cordis compunctione. Nihilominus Ecclefiae Conftantinopolitanae Clerici noluerunt adquiefcere , & denuò dixerunt: Ea , quæ famé?orum Patrum cemtum quinquaginta funt , temeamt; privilegia Conffant* nopoleo, ne depereamt. Ordimatio fecumdùm morem ab Arcbi-Epifcopo mofro fiat. Ajunt etiam fe velle ut ferventur Canones: Tertius Synodi Conftantinopolitanae Canon, Regiæ civitatis Epifcopo tribuens fecundum in Ecclefia locum. Ad rem non erat. Iftum quippe Canonem femper reprobavit Romana Ecclefia , & nudum ille locum, nullum in aliena Provincia confecrandi jus dabat. Quia tamen Canonem probabat Orientalis Ecclcfia , & quia Theodofius Auguftus adfirmabatur hifce Epifcoporum Conftantinopolitanorum invafionibus femper fuiffe cooperatus, haeferunt gloriofi judices , interlocuti: Profpicimus quia hic deliberatione opiùs habet fan&um Concilium de ordimatione Epifcopatus Ephefimae Ecclefiae. Undè fi videtur, craj boc perfe&iùs difponetur.

[ocr errors]

D A&tionem duodecimam , fa&tam tertiò Kalendas Novembres , gloriofi judices funt locuti : Solicitudo neceffaria Reipublicæ megligitur, nobis propter fidem fan&o concilio adeò frequenter adeffe à Divimo Apice juffir. Quia erg6 diu mor â meceffariis Reipublicae abduci mom eft poffìbile , velocem quæfiionibus finem imponere feflimamtes , primo ordine dicere fan&am $ynodum petimur , fquid ampliùs deliberavit de fam&iffima Epbefiorum Ecclefia , utrùm alium ei Epifcopum oporteat ordimari , am certè Baffiamum reveremdiffìmum Epifcopum recipere , ac Stepbanum reveremdiffimum Epifcopum effe. Omnia emim , quae ad eor pertimewt , beffermo die fufficiemter examimata mofcumtur . Refpondit Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus, denuò decernens Neutrum borum effe illius civitatir

[ocr errors]

Σpifçopum , fed alium debere ordinari , quod praeter canone, fibimet Epifcopatum ufurpariat; habere autem eos & digmitatem Epifcopatur , & à fanäa pafcendor Ecclefia . Qgod ipfum Legati Romani judicarunt. At aliud cenfuit Julianus Coenfis Epifcopus, Sanóti etiam Leonis, licet non ad Synodum, tamen ad Marcianum Auguftum & Orientalem Ecclefiam Legatus : Non debent ambo projici. Hìnc iterùm gloriofi judices , litibus hifce 1affati: Quoniam fepè mobis interloquentibus , & pofcentibus proferri fententiam de Epifcopatu faméfe JEcclefie iu Ephefo conftitutae , perfeâa refponfo ab omnibus mom eff data , vemerabile & immaculatum Evangelium im medio profératur . Viderunt ex adfe&u & humano die rem agi, ideóque illum ab ipfo Domino noftro Jefu Chrifto , per facrofan&um Evangelii codicem repraefentato » cenfuerunt eliminandum . Produ&us eft igitur codex ille, & tunc iterum laudati judices : Similem petitionem fam&ae Synodo rursùm offerimur , propofitis fanáir Evangeliir adhortanter , vos meque duorun* quempiam laedere , ß fortè quifquam eorum dignus eft Epifcopatum obtinere ; meque memoratam Ecclefiam, fi alteruter indignus eff , fed fecumdùm Idcum, & fecundùm quod dignum eff atque decem* , & utile fam&ae Ecclefiae, quae funt vifa decernere, Anatolius & Romani Legati perftitere in fuo fuffragio, eofque Epifcopi plurimi funt fecuti. Perftitit & in fuo Julianus, cum hoc tamen additamento: $ecumdàm regulas quidem meuter effe debet, per clementiam verò $ynodus Affama eligat quis debeat effe . Quod ipfum placuit Maximo

Patriarchæ Antiocheno : Abfque regulis ambo |

Epifcopatum obtimuerumt. Quir autem eorum dignu* eft effe im civitate per clementiam , à famâiffimis Provinciae Epifcopir ef? dicendum. A folius Provinciae , non à totius diœcefeos Epifcopis id judicandum cenfuit Diogenes Cyzicenus. Ex quo dubium manet, an à folis fuae Provinciae , an à totius dioecefeos Epifcopis eligi confuerit Primas Ephefinus . Attamen cum Juliano & Maximo etiam Diogenes cenfuit , non novum fieri Epifcopum, fed alterum ex difpenfatoria clementia relinquendum: Utique ne ordinationem invaderet praefens Anatolius , fuorum Antecefforum in illam Ecclefiam violentias firmaturus, denuöque turbaturus grandem illam civitatem. Attamen major Synodi pars Romanis Legatis ac Anatolio adhaefit, ideòque gloriofi judices concluferunt : Placet fam&o Comcilio interlocutio Dei amamtiffimi Epifcopi Amatolii, & reveremdiffimi Epifcopi Pafcbafimi, obtinentis locum Romaame Apoffolicæ Sedir, qua declaratum eff ambor effe quidem removendor , tamquam præter regulas fa&or , alterum verò ordirari debere, praedi&or autem babere Epifcopi dignitatem, & à fun&iffima Æpbefima Ecclefia mutriendor. Et omnis Synodus acclamavit : Hæc pia imterlocutio, baec fecundùm regula* ef. Exclamationem gloriofi judices acceperunt pro fententia , & pronuntiarunt . Semtemtia taxavit ammuam Stephano & Baffamo, mutrimenti & confolationis gratia , dandam penfonem , mempe fingulis ammi* folidor aureos ducentor. IEt rursùm Synodus adclamavit : Hæc juffa fem

tentia » haec pia forma , haec fe habent. Et hinc patet verum effe, quod in litteris ad Francorum Legatos , Conftantinopolim proficifcentes ad Auguftum Juftinianum , fcribit Italiæ Clerus:

Græci Epifcopi babent divites & opulenta, Ec.

clefiar ,

Et Stephanus & Baffianus fententiae acquieverunt , addidit tamen pofterior : Quae mihi abrepta funt jubete reßitui. Et gloriofi judices: $i quid Baffiamo reveremdiffimo Epifcopo ex rebus ill* competentibus direptum eff, five à Stephano reveremdiffimo Epifcopo, fve ab aliis quibufcumque perfomir, boc ei poff judicialer probatione , ab bis qui abftulerumt , vel caufa laefonis fuerunt, refiituetur. Ita Stephani & Baffiani, non Ephefini Primatus & autocephaliæ quæftio fuit finita . Eam per feptimum decimum & vigefimum o&avum Canonem definivit Aëtio decima quinta , & fexta decima confirmavit, Ephefinam Ecclefiam autocephalia exuens, fubjugans Ecclefiae Conftantinopolitanae , & ejus Epifcopum ab hujus Patriarcha mandans confecrari. Definiendi fundamentum edicit Relatio fynodalis ad San&tum Leonem Papam : Eam confuetudinem , quae ex longo jam tempore permanfft, quam habuit Comffamtinopolitamorum famé?a Dei Ecclefia , ad ordimamdum Metropolitamor Provinciarum , tam Affamae , quam Ponticae & Tbracicae, & mumc Gnodali Decreto firmavimur, mon tam fedi Conffamtinopolitanae aliquid præfantes, quam metropolitamis urbibus quietem congruam providentes , quod frequenter Epifcopis vitam finientibus multae turbae mafcuntur, Clericis ac populir , qui per eafdem fumt civitates , abfque Re&ore remamentibus , & Ecclefitfficum ordinem confumdemtibur. Quod mec vefiram latuit $am&itatem , maximè propter Epbefiw , quorum caufa fepè molefia affeäi fuiffis. Etenim adversùs Baffianum à Sanéto Proclo confirmatum quidam nuper Romam appellarant , omnemque ejus Epifcopatum impetrarant caffàri. Erat Relatio falfa : Ephefii quippè non ex novi Epifcopi eleétione , fed propter ejus Conftantinopoli faétam confecrationem aut petitam confirmationem fuerant tumultuati , atque ita tumultus hos Decretum iftud non fiftebat, fed provocabat. Et etiam ex hac caufa fuit à San&to Leone reprobatum. Stephani infolentiis debemus Ca• nonem decimum oótavum , vetantem conjurationes.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

A C T I O XIII,

Nter Eunomium Nicomedienfem Epifcopum , Bithyniae Metropolitam , ac inter Anafafium Nicænum Epifcopum , in eadem Provincia Metropolitam nominalem » erat antiqua lis de poteftate metropolitica , quoniam Anaftafius fecare Provinciam, ac fefe in verum unius partis Metropolitam exaltare tentarat. Hinc Marciano Augufto preces obtulit Eunomius , queftus Ecclefiae fuae avita privilegia, Nicænos Canones , antiquam confuetudinem , Ecclefiafticafque imperiales formas infringi ab Anaftafio, & rogans caufam fuam judicari per Synodum praefentem. Has preces legi fibi juffit A&tio decima tertia,fa&ta tertiò Kalendas Novembres, eifque auditis gloriofi judices dixere: Quid ad baec reveremdiffimus Amafafur allegat ? Et Anaftafius : Accufavit me , quaff ego aliqua, novitate ; introduxiffem , aut violentiam fecerim . Unum ex bir , quae dicit , offcmdat . Ego autem contrarium monflraturur fum , quoniam abripuit Parocbiaj mear , & multa , quae mon eft confuetudo facere Nicomediemfem , fecit in me , & paffu* fum ubique , fupplicam , Arcbi-Epifçopo , Patriarchæ Conftantinopolitano, & jura mea examinari depofcem, cundùm amtiquitatem & regular. Nec enim ego aliquid ampliùs volo. Quaeftio erat de civitate Bafilonopolitana, quæ olim , ficut Ta&teus & Doris, Nicænæ parochiæ oppidum fuerat , à Juliano Augufto exaltata in civitatem, atque ita coeperat habere Epifcopum , de qua re ita Anaftafius : Imperator Julianus , aut mefcio quis amte eum, Baffionopolim fecit civitatem, & fumem ex Nicaea Curiales ibi comffituit , & confuetudo ex tumc ba&enùs obfervatur. Et fi fortè defuerit in Bafilonopoli Curialij , de Nicaea mittitur ibi , & rursùs de Baflomopoli tram rfertur im Nicaeam. Quae cum priùs fuiffet regio, pofìeà civitar effe&a ef?. Ex illo perfpicuum eff ab Epifcopo Nicaeno fuiffe ibidem Epifcopum ordimatum & femel & fecumdo. Et fumt Epiffolae beati Joammi, Epifcopi Conftantinopolitani ad Nicæmum Epifcopum , ut iret & ememdaret Ecclefiam , tamquam fibimet competentem. Habeo littera , ad beatae mememoriae Proclum. Offendo ego, quot à Nicaea ordimati fumt, & offendat Eumomiu* quoque quot à Nicomedia fumt ordimati. Solo nomine Metropolitam fatetur fe Anaftafius , ex bino tamen fundamento fpeélare ad fe ait Bafilonopolim. Primò quod Julianus Auguftus ipfam ex oppido civitatem faciens voluerit femper dependere à Nicæa quoad Curiam & Curiales, iftamque formam admiferit etiam Ecclefia; Nam primus ejus & fecundus Epifcopus fuere confecrati à Nicæno. Secundò, quod iflum ipfum probarit etiam San&tus Joannes Chryfoftomus Patriarcha Conftantinopolitanus in litteris etiamnum exftantibus ad Proclum £ÄÄ Nicænum. Nempe à gloriofis judicibus rogatus, Qucmodò momffrare promitteret Baff. Jomopo/i* Ecc/efam fub Nicæa effe, utrùm fècumdùm canomer, am cx aliqua confuetudine , confuetudi

nem Anaftafius adduxit. Ita Laudunenfem Ecclefiam , quam ex parochiae Remenfis oppido civitatem & ex Plebania Epifcopalem cathedram ' fecerat San&tus Remigius , Ecclefiæ Remenfi non folo metropolitico jure , fed & fpeciali originis debito fubeffe, utramque effe ac femper manere quafi eamdem Ecclefiam , ac Laudunenfem Epifcopum effe Remenfis quafi Chorepifcopum praetendit Hincmarus Remenfis Metropolita , probans ex fimili ob fimilem caufam dependentia Ecclefiae Fuffalenfis ab Hipponenfi. At iftud in Fuffalanjus nunquam prætendit San&tus Auguftinus, nec in facris Canonibus habet fundamentum. Et hinc , Anaftafio Eunomius repofuit: Nom poteft offendere Amaftafius Ordimationem fe feciffe ; quod etß femel fecit per fubreptionem , fecundùm camome* mequaquam mibi praejudicare potef?. Canonibus ait à confuetudine non poffe derogari, ideòque ex his, non ex ifta quaeftionem definiendam. Et Anaftafio reponenti, Nom ego , fed Deceffor meus fecit, reddidit: $emel fecit , am frequenter ? $i femel fecit , per fubreptionem; vel contigit for, ut tunc mom baberet Epifcopum metropoli, Nicomedia , & indiguit à Nicaeno fieri : Hinc mullum mibi præjudicium fecumdùm regula, generatur. Poffm emim ego momfirare multos à Nicomedia ordimator ; tu verò mefcio f poff , ve/umum offendere. Adfeverat etiam confuetudinem Anaftafio non fuffragari. Et reverà Anaftafius folum primum Bafilonopolis Epifcopum oftendere potuit fuiffe à Nicæno confecratum. Notanda funt hæc Euno• mii verba: Indiguit à Nicaemo fieri. Ajunt Nicaenum fuiffe Bithyniae Proto-Thronum, ideöque Ecclefiae Nicomedienfis vacantis vifitatorem & Vicarium , & quidem , uti in aliis hinc inde fuit Provinciis, cum poteftate Epifcopos Provinciales confecrandi. Ad fecundum Anaftafii fundamentum , ex San&ti Joannis Chryfoftomi auótoritate defumptum , Eunomius etiam refpondit : Quia Amaffafur excommunicavit Clericos Bafilomopolis mihi fubjeéfor , poffim offendere . Teffem voco fam&fiffmum magme Conff.imtimopoli r Arcbi-Epiféopum , qui fufcepit eos , & reddidit ei, communionem. Et Anaftafio reponenti , Nom verè dicit , denuò reddidit : Do Epißolam Dommi Archi-Epifcopi, ubi reddidit ei , commumiomem , & ubi refçripfit tibi , qttod preter camome* feciffi. Offendo Decreta Baffopolitamorum , ubi rogaverumt de Epifcopo. Offende tu , ubi rogaverint Nicaemum , ut ei , faceret Epijcopum. Clerici BafilcnopoJitani ob nefcio quam caufam ab Anaftafio excommunicati provocarant ad San&um Proclum Patriarcham Conftantinopolitanum , fuerantque ab illo abfolutì , increpatus autem Anaftafius, tamquam qui in alienam & non fubjeétam Ecclefiam latrans iftud convicium , peregrinum judicium attentaffet , ac deliquifïèt in fextum Canonem Nicænum. Ex hifce San&i Procli litteris lucere, quod Bafilonopolim Nicaeae nunquam fubjeciffent Patriarchae Conftantinopolitani , adferuit Eunomius , flagitans Anaftafium cogi ad ipfas producendas . Addidit Epifcopalis ele&ionis Decretum ab Ecclefia Bafilonopolitana vacante nunquam ad Nicænum ,

Nicænum , fed ad Nicomedienfem Epifcopum femper fuiffe huc ufque dire&tum , & Ele&i confirmationem & confecrationem ab hocce folo femper poftulatam , adeòque ipfum effe ejus privativè Metropolitam . Ad quae rursùm Anaftafius: Jubete me probare paululùm. obtuli libello, Arcbi-Epifcopo Conftantinopolitano , qui fuit , rogam eum ut vocaret Dommum Eumomium Epifcopum , & audiret imter jura moflra. Dedit littera , ad me & ad eum, fcribem* ambobur, ac dicem : Nullus veffum imtroducat aliquam novitatem, fed comffiite im rebus antiqui* . Ego enim novi, quomodo debeam metropoles honorare. Et habeo bujufmodi litteras , & ego & ipfe. Accepi ego tales litterar : Sciunt hoc & Notarii. Dicant & alii. Venerunt Bafilomopolitani Clerici , adeuntes me adversùs Epifcopum fuum. Ego cuffo diem , mandata Epifcopi , dixi : Non vos fufcipio , fed ite ad Archi-Epifcopum, & fi mibi jufferit, audiam. Et relinquenter illi & me & ipfum , vemerunt ad $an&itatem Dommi Eumomii : Dederumt ei libellum adversùs Epifcopum fuum. Mifft ipfe repenpræfentamr, feu evocans, Epifcopum Baflomopolis : Confugit Epifcopus ad me. Epifcopus ad INicænum , Clerici confugerunt ad Metropolitam Nicomedienfem : Hic illum , ifte hos excommunicavit uti contumaces, atque hinc nata eft praefens lis de jure metropolitico in civitatem Bafilonopolitanam. Porrò iftud Patriarchæ Conftantinopolitani , quidquam ab utroque Metropolita innovari vetantis, Refcriptum oftendit addu&tam à Nicaeno confuetudinem, fundatamque in ipfa poffeffionem fuiffe infirmam & caducam , ideóque gloriofi judices funt interlocuti: Camome* legantur. Et ftatim Beronicianus facri Confiftorii Secretarius legit quartum Canonem Nicænum, ftatuentem, ut confecrandorum Epifcoporum & aliorum in quavis Provincia gerendorum confirmatio & fuprema poteftas fit penes folum Metropolitam. Ad quae Anaftafius : Comfemtio Canoni. $i mom fui Metropolitamur , mec ego illic babeo partem. Dixit fe, licet non totius Bithyniae , tamen in Bithynia effe Metropolitam, proindeque & fibi effe debere aliquam metropoliticæ poteftatis partem , feu poteftatem metropoliticam in aliquas Provinciae civitates. Dependebat id ex menfura & modo datæ ipfi dignitatis metropoliticæ. Hinc ad ipfum gloriofi judices: Offende quemadmodùm jura Metropolitani haber , Et ipfe : Supplico legi legem Valentis Augufti , qua ille Nicænis, ob ejus ad imperium exaltationem publica gaudia celebrantibus, allegantibus civitatem fuam jam olim ab Auguftis Principibus fuiffe nominatam metropolim , fupplicantibufque dignitatem hanc fibi fieri firmam ac immobilem, atque etiam augeri , adnuerat in haec verba : Permameat im perpetuum iffa confuetudo , & civita* veffra fit metropolitama, comfuetudine tamen im proceffu Bithymiae judici* pernamente . Nullus emim aufert aliquid aliorum . Qua lege leéta, repofuit Eunomius: Rogo vefram Magnificehtiam, ut jubeatis legi legem Valentiniani Augufti, conceffàm poftmodùm Nicomedienfibus , cujus hic tenor : Circa privilegia

civitatis veftr«e , qu«e olim fuerat, comfuetudo prifèa fervetur. Neque enim honoris adje&io Nicaenorum civitatis ju* vefirum lædere poterit , cùm augeatur dignitas Nicomediemfum civitatis , quando il!a , quae fecundo loco eff, metropoli , momime vocatur. Adversùm Nicaenos, ex Valentis indulto phila&teria dilatantes, apud Valentinianum interceffere Nicomedienfes, ac impetrarunt legem, quae iftorum metropoliticum privilegium declaravit effe dumtaxàt nominale. Et utraque lex folis civilibus rebus ftatuit , nequaquam Ecclefiaflicis. Hinc gloriofi judiees funt interlocuti : Nul'.e ex his Divinae litteræ de Epifcopatu loquuntur , tttraeque emim bonorem tribuunt metropolitamfy urbibu r. $acræ autem litteræ Valemtis , quae Nicaemae civitati tribuerumt metropoliticum jus , praecipiunt ab a!ii , civitatibus nihil auferri : Et adduéta faméìorum Patrum Nicaena regula de umo Metropolita im umiiqu.tque Provincia decernit. Quid igitur de b.tc re Concilio fam&o videtur ? Et Synodus clamavit : Camome, temeant , Canonibus fatisfiat. Atticus Nicopolitanus Epifcopus, veteris Epiri Metropolita addidit : Regula Nicæna ita praecipit, ut im um.tquaque Provincia Metropolitamus h.tbeat poteff.item , & ipfe confituat omnes , qui in ea Provincia fu»t , Epifcopus . Et hic cff fenfus regulae . Nicomedienfi, autem Epifcopo* , quia jam pridem baec metropolir eff, debet omnes Epifcopor, qui im eadem Provincia funt, ordinare. Ait per adduétas leges Bithyniam non dividi in duas Provincias, ideòque omnem iftìc metropoliticam poteftatem ex quarto Nicæno Canone effe Nicomedienfis. Et omnis Synodus acclamavit : Hæc omne , volumur , haec ubique temeamt . Bithynia erat Ponticae diœcefeos Provincia, ideóque Joannes Sebaftenus in prima Armenia , Conftantinus Melitinenfis in Armenia fecunda, Patricius Thyanenfis in Cappadocia fecunda, Petrus Gangrenfis in Paphlagonia Metropolitæ, ac reliqui in Ponto Epifcopi per di&tum Joannem adjunxerunt: Camoyer umum fciumt Metropolitam amtiquiorem , & manifèf?um ef? quoniam religiofffimo Epifcopo Nicomediae ordinatiomer competumt , & quia addu&ae etiam leges momime metropolis folummodò bonorarumt Nicaenam civitatem , & præponitur reliquit Epifcopi, Provinciae fo/ummodò. Et Synodus adclamavit : Regulariter docuerunt, omnes hæc dicimus. At ecce nova intercefIio ab Ætio Ecc!efiae Conftantinopolitanae Archi-Diacono : $uggerimus veffrae Magnificentiae, rogante, ut nullum prae-, judicium famé7iffimae Sedi fiat ex bir , quae numc imterlocutoriè diéfa funt à fan&iffimi, Epifçopi , Eunomio & Anaftaffo , aut quae de iis confituta funt. $an&iffima emim Conßantinopolitama feder aut ordimationem ipfa facit im Bafi/omopoli cum rcliquis, aut eam permittit fieri, ficut litterij , quae vemiunt vel vemerunt , offendere poffumur. Et rogamur ut Epifolae proponantur. Legitimi Patriarchæ jus eft non folos fuæ diœcefis Metropolitas, fed & Provinciales Epifcopos, vicinos quidem propriis manìbus , remotiores autem prævio fuæ confirmationis Decreto promovere & confecrare : Liquet ex litteris Innocentii primi Pontificis ad Alexandrum Patriarcham Antiochenum. Iftud 1m

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

praefertim vicinißimam Provinciam Bithynien£em invadere coeperat San&us Joannes Chryfoftomus, ejufque fucceffores continuarant: Hinc jpfum non lædi, adeòque Bafilonopolitani Epi{copi confecrationem Metropolitæ Nicomedienfi privativè non adfcribi Ætius poftulavit, At quidam Canonum zelofi Epifcopi reclamarunt: Camones teneamt , Camomibus fatis fiat. Et placuit gloriofis iudicibus. Hinc enim Synodi de Nicaeni dignitate dumtaxàt nominali, & plena Nicomedienfis metropolitica poteftate judicium confirmarunt , ac Aetii poftulationibus refponderunt : Quæcumque fedi Conflamtinopolitanæ de faciendi, ordinatiomibur in Provimciij competunt , baec fuo ordine examinabuntur. Æquae fententiae gratias egit Eunomius , & adjunxit: Diligo Arcbi-Epifçopum fplendidiffimæ Conffantinopolis. At dummodò aliena jura non invadat ,

A C T I O XIV.

Ctio quarta decima , fa&ta pridie Kalendas Novembres, difcuflit caufam Sabiniani & Athanafii , contendentium de Parrhenfi Epi{copatu in Provincia Eufratefia. Athanafium Domnus Patriarcha Antiochenus fynodaliter degradarat, ac ex illius juffu Stephanus Metropolita Hieropolitanus in ejus locum ordinarat Sabinianum ; at verò in Ephefino latrocinio Diofcorus reftituerat Athanafium , ejeéto Sabiniano , & quidem nec audito nec citato. Quare hic omnia Marciano Augufto & præfenti 'Synodo queftus eft , reparari poftulans , le&ifque ipfius libellis gloriofi judices funt interlocuti : Refpondeat Atbamafur reveremdiffimuj Epifcopus. Refpondit ille fe à fuis Clericis fuiffe quidem accufatum de variis, damnatumque à Domno ; verùm ejus Synodum fuiffe prædatoriam , utpotè facrae delegationis , per San&tos Cyrillum & Proclum probatæ prævaricatricem , ideòque {e Ephefi legitimè reftitutum . Antiochenam Synodum poflulavit legi, & fe ex A&tis ejus judicari. Leéta fuit , & tum gloriofi judices funt interfati: $i qui eorum , qui tunc cum Dommo depofuerunt Athamaffum , adfidemt $an&o Concilio, im „medium tramfeamt. Et ftatim prodierunt Theodorus Damafcenus , Theoétiftus Berrhaeenfis , Gerontius Seleucienfis in Syria , Damianus Sidonienfis , Jofeph Heliopolitanus , Sabbas Pal. tenfis , & Sophronius Conftantinenfis Epifcopus, atteftantes Athanafium , non quidem ob probata crimina , fed ob contumaciam fuiffe legitimè damnatum. Quare gloriofi judices Athanafium rogarunt, cur tertiùm à Domno citatus non adfuerit , apud Synodum fe purgaturus. Refpondit: Quomiam imimicus meus erat ipfe , qui judicabat , Amtiocbemu*. Exceptio non purgabat contumaciam , ideóque gloriofi judices cenfuerunt Athanafium legitimè damnatum, legitimè item promotum

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Sabinianum , atque ita in Epifcopatu manutenendum. Addidere Athanafio intra o&o menfes à Maximo Patriarcha Antiocheno de objeétis olim criminibus inftaurandum judicium, convi&tumque in degradatione firmandum, quin &c tradendum publicis legibus ac brachio fæculari: $i verò intra hoc tempus mom agatur adveruùr eum, vcl ff agetur , & mon comvimcatur, Athamaffus quidem Epifcopatum recipiet, $abimiamus verò & digmitatem Epifcopatus habeat, & fubflitutu, fit , & pafcatur , fcut reveremdiffimus Antiocbemorum Maximus fecundùm facultatem Parthemorum Ecclefiae difpofuerit. Quod judicium omnis Synodus probavit. Haec verba , Et fubftitutus fit , Sabiniano tribuunt coadjutoriam cum futura fucceffione, qualem fub Valerio Hipponenfi Epifcopo habnit San&tus Auguftinus. Athanafius quippe erat feIl€X.

Eufratefia Provincia olim di&a fuit Comagena , de qua , Orientalem dioecefin defcribens, Ammianus Marcellinus : Prima pof? Ofrboemam Provinciam Comogena , munc Eufratenfis , adfurgit , Hierapoli , vetere Nimo & Samofata, civitatibus amplis , illuflris . Et in libris de bello Perfico Procopius Cæfareenfis : Regio, quae è Samofatis extra Eufratem eff , jam dudum comageme, nunc autem ex fiuvii momine Eufratefia vocata eff. Vocari Augufto-Eufratefiam, & à Vefpafiano reda&tam in Provinciam fcribit in Auguftorum Epitome Aurelius Vi&or. At verò fa&tum id poft Antiochi Regis mortem fuiffe à Tiberio Cornelius Tacitus in Annalibus adfirmat. Nempe Cajus Caligula Antiocho di&ti Antiochi filio reddidit regnum extra&is Romanis fafcibus, atque ita manfit ufque ad Vefpafianum. Quare Ifaacus Cafaubonus in fuis ad Svetonium notis, duos iftos Antiochos confundens , circumfcribitur. Comageni nominis rationem edicit laudatus Procopius : Civitatem rurjùr mobilem hic Orefler comdidit , ac templa duo , alterum Diamae , alterum Iphigemiae forori, quae poffea Cbrifliami im fua templa converterumt; mullo aedificiorum penitùs mutato. Vocavit & eam urbem comamam , ab excifa rurjùm coma ipfius à morbo pemitùr liberati. Nommulli mom alium , quam imfamiae morbum fuiffè dicumt, qua correptus fuit dum matrem mecavit. Addit adfiduè, Rurfus : Quod eadem omnia etiam in Ponto Polemoniaco Oreftes egiffet. Nam & iftic eft civitas Comana, quam converfam ad Dominum , Epifcopali cathedra donatam , primumque illi San&um Alexandrum Carbonarium fuiffe à San&o Gregorio Thaumaturgo impofitum Epifcopum, fcribit in hujus vita San&tus Gregorius Nyfïènus. Hæc di&ta volui, quod ex ifta Provincia prodierint Theodoretus , Sanétus Eufebius Samofatenfis Epifcopus, Paulus Samofatenfis , Neftorius, Eudoxius Patriarchæ Conftantinopolitani, & alii plures virtutibus aut fácinoribus famofi.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »