Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Quibus le&is , gloriofi judices funt ad præfentem Baffianum interlocuti : Dicat Baffiamur reverendiffimur momima eorum , qui ab eo accufati fumt. Etenim non dumtaxà* civilis, fed & criminalis erat haec a&tio, ideòque & certam perfonam accufare debebat Baffianus, & ad talionem infcribi. Hinc repofuit : Multi quidem funt, princeps tamen borum eff , qui mumc Epiféopus eff $tephanus. Hic enim & fedem meam temet , & re *. Et rogo omnia examinari. Potior eff $acerdotali r dignitas , quam poffeffione *. Quaeratur , fi quid peccavi. Imquiramt Patrer moflri : & ficut volent decermant. Quare gloriofi judices ad Stephanum etiam praefentem dixere: Stepbamur reveremdiffimus Epifcopus ad iffa refpondeat . Et adversùs refpondentem , non fe , fed Leontium Magnefianum, Maeonium Nyflenum , Proterium Smyrnenfem , aliofque Afianæ diœcefeos praefentes Epifcopos , totius tragædiæ confcios , effè interrogandos , perrexerunt : Interim tu refpomde . Refpondit: Baffiamur mom ordimatur eff im Epbefo , fed vacamte faméfa Ecclefa , colligem , feditiofam turbam cum gladiis , & aliis quibufdam Aremariis , gladiatoribus in arena ad beftias confuetis pugnare, fupergreffui eff , & fedit ; & f bumc judicat veffra Magnifi centia effe Epifcopum, alia ratio eff. Hoc ergo expulfo fccundùm Camomer , & proje&o , ut merebatur , me quadraginta Epifcopi Affami fuffragio & mobilium , & Primatum , & totius reverendiffimi Cleri , & onmiy civitati r , ordimaverumt . Hodie enim quinquaginta ammos habeo im Ephefimo Clero. Baffiano utpotè Evazorum priùs Epifcopo,& translationem & intrufionem oppofuit , ideòque dixit , non fpoliatum , fed fynodaliter extrufum , & quidem per quadraginta Afiaticae dioecefeos Epifcopos, à quibus ipfe , uti & ab omni Ephefino populo & Clero , fit in Epifcopum eleétus &c confecratus.

Hinc promotionis fuae formam multis Baffianus expofuit : Noli me circumvenire. Ego & canomicè fa&u* fum Epifcopus , & oflendo boc , & à mullo depofítur fum , mec accufatus ab aliquo, meque culpatur. $ed & ego à juvenili aetate mea vixi pauperibu r , & ptochium feci , & in eo pofui feptuaginta le&or , & omnes lamguemte , & ulcerato , hofpitio fufcipiebam . Memnom autem , qui fuit Epiféopus Epheff, bis rebus imvidem r , quomiam diligebar ab omnibus , mibil mom egit ut expellerer à civitate , & immifit mamus fuas ut me ordimaret Epifcopum Evazorum , & hoc fecit. Ego autem nom acquiefcebam , fed ab hora tertia ufque ad fextam coram altari me plagis affixit, & fanéìum Evangelium, tentum in ordinatione fuper caput meum , & altare famguine eft impletum. H: igitur ita geffis , ego fic permanf, ncque ad civitatem vademy , meque Ecclefiae illi commumicam r , in quam momimatus fueram , meque penitùs ipfam civitatem videm , . Mamff ergò fic ; & contigit Memmomem finem vitae accipere. Poff haec ordimatur eff Bafiliur. Ir autem evocamr comcilium Provinciæ , & agnofcem r ab eis violentiam, quam paffu* fueram , & quomiam macbinatio fuerat, alium im illa civitate ordinavit Epifcopum, mibi verò reddidit communionem & locum Epifcopatur. Comtigit iterùm & bumc fufcipere finem vitae, me autem cum multa meceffitate & vi imtbronizarunt im eadem civi

tate Epbef, populus , & Clerur , & Epifcopi, quorum umur Epifcopus Olympius bic eft. Eft fermè cafus San&ti Gregorii Nazianzeni, qui Zazymorum civitatem, ad quam à San&to Bafilio Ponticae dioecefeos Primate repugnans confecratus, numquam accedere voluit , atque ita exiftimavit fe fine Apoftolici ac Nicæni Canonis prævaricatione poffe Conftantinopolim transferri . Et in ifto Ephefino Epifcopatu adfeveravit Baffianus fe à Theodofio Augufto , nec non à San&to Proclo Epifcopo Conftantinopolitano, qui tres autocephalas dioecefes à fuis Antecefforibus invafas tamquam Patriarcha adminiftrare pergebat, fuiffè confirmatum, & perrexit : Craffima poft fufceptas & publicè le&tas Imperiales ac Patriarchales meae confirmationis litteras die Miffa , celebravimur omnes fimul, & poff Miffa* mamus injiciemter imcluferumt me , & cum vi abripuerunt Pallium Sacerdotii mei , & omnia bona mea , & fumemter unum ex ipfù Stephamum , fecerumt eum Epifçopum. Multis & longis contentionibus fuerat agitata, Baffiani promotio , atque ideò adversùs ipfam jam à Patriarcha & Principe malè confirmatam , non arspliùs rationibus, fed violenta manu adverfarii proceßerunt. Quare de eadem promotione longè alia apud gloriofos judices allegavit Stephanus: Jubeat veflra Poteffaj Epifcopor, qui bic funt , vemire , ut appareat veritas coram veflra Magmificemtia , ut tefemtur de umiverfi, quæ gefta fumt , quando quidem ipfè fubintravit in fan&am Ecclefiam cum gladii r & aremariis , & alii , quibufdam , & fedit in fede . Et pro hoc expulfus efl à fanéìis Patribus , & à fan&7iffimo Regiae civitatis Romae Leone, & à beatiffìmo fam&7ae memoriae Flaviano Co/offamtimopolitamae urbir , & ab Alexandrino , & ab Antiochemo. Ab his expulfus eff. Ecclefiaftico emim judicio mea Humilitas comfiituta eft . Haec omria adfirmavit confirmata etiam à Theodofio Augufto , & quidem per judicium contradictorium pera&tum ab Euftatio Silentiariorum Primicerio , fpecialiter ad hanc caufam delegato Ephefum , & per tres menfes illam cognofcente . Et perrexit: $unt hic Epi- . fcopi, veniant buc, & fateantur fi aliud dico. Jubeat vefira Magmificemtia vemire eo*. Numquid cum eis ordimatur efi ibi ? $uperintravit ibi : Hodie quatuor amni fumt. Et Romamus Epifcopus eum depofuit : Et Alexandrinus eum dammavit. Videat vefra Magnificemtia Epifíolam fcriptam à beatiffimo Papa Leone. Adversùs primam , à San&to Proclo Patriarcha & Theodofio Augufto datam, Baffiani confirmationem ad Romanam Ecclefiam appellarat Ephefiorum Clerus & populus, eamque caffarat Sanétus Leo Magnus , cujus judicium & Sanélus Flavianus Conftantinopolitanus , & Diofcorus Alexandrinus , & Domnus Patriarcha Antiochenus, nec non & ipfe Theodofius Auguflus comprobarant. Hìnc diébus Clerus & populus violenter Baffianum expulit, & Stephanum exaltavit. Nam & hic uti Ephefinus Epifcopus adfuit latrocinio Ephefino. Erat caufa difficilis. Eam ex pacificae poffeffionis beneficio finire conati funt gloriofi judices , & ad Stephanum interlocuti : Comfiteris reveremdiffimum Baffiumum quatuor awmis obtimuiffe - fanäam

fam&.tm Epheforum civitatis Ecclefiam velut Epifcopum ? Uti hodie Romana de triennali , ita tunc omnis Ecclefia in Sacerdotiis fervaße videtur regulam de pacifica poffeflione quadrienna!i. Hinc enim reddidit Stephanus: Velut tyramnur , mom ut Epiféopur. Quomoáò:enim obtimere poterat, qut per manus impofitionem conflitutur mom ef?, fed cum gladii , eff imgreffu , , & fedit fíöi ? Dixit Baffianum per milites & Arenarios fuifie intrufum , ideòque Epifcopatum ejus nec percentum annorum pacificam poßeßionem potuiie firmari:Quam de intrufis regulam fervat etiamnum hodie Ecclefia Romana . Et merito . Etenim fa&tam per milites aut aliorum violentas manus intrufionem adverfari Apoftolicis Canonibus, adfirmat in Epiftola ad monachos, & in litteris ad omnes orthodoxos , & in apo!ogia adversùs Conftantium imperatorem San&tus Athanafius , agens de fimili intrufione Georgii Cappadocis in fedem Alexandrinam. Ipfa eße perpetuò irreparabilem definivit Synodus Sardicenfis. Et hinc petitorii judicii viam ingreffi funt g!oriofi judices, ad Baflianum aétorem interlocuti : offendit Baff.tmur reveremdiffimus , fi per $ymodum rcveremdiffimorum Epifçoportum & confuetat ordimatiomir lege Epifcopus Epheforum metropolis efl conflitutur. Urfiffe iiltm videntur , ut ante omnia fefe de translationis vitio purgaret . Hinc enim repofuit: Evazorum ego meque umquam fit&fu* fum , meque profe&us illuc , fèd vim pafTus fùm demomimatur Epifçopur. Camone* mamifèfli fumt. Dicant Patres , f praejudicium eff ordinari, ncc proficifi. Ipfi dicant. Noverunt regulaj : Supplico ut audiar. Imterim praefumptio declarctur, qua au&oritate uff capientcs c/auferumt me , & tumc de $acerdotio quaerimu;. Primò de violentia quæratur. Primò enim de fpolio quæri, & fpoliatum Epifcopum plenè ante judicii ingreffum reftitui mandant & Canones & leges. At Stephanus interceffit: Supplico ut Camome* relegantur , qui dicunt ut ir , qui in alia civitate ordimatus eff , comffitui mom poffit im altera. Dixit Baßianum San&ti Leonis, omnium Patriarcharum , & Augufti Principisjuffione extrufum , fe effe in poßeffione legitima, ideòque petitorio judicio agendum. Erat æqua allegatio, ideòque gloriofi judices de Canonibus per utramque partem poflulatis dixere: Relegantur. Et mox Leontius Ecclefiae Magnefianæ Epifcopus ex codice Canonum Ecclefiae univerfae legit regulam nonagefimam quincam , fextum decimum Canonem Antiochenum : $i qui Epifçopur vacans fuper Ecclefiam vacantem femetipfum injiciem , fubripuerit fedem praeter perfeéfum Concilium, humc expellemdum effe , licet ommis populus , quem arripuit , eum elegerit. Legit & regulam nonagefimam fextam , decimum feptimum Canonem Antiochenum: $i quis Epifto. pus oraimationem acceperit Epifcopatur , & populo praecffe decretur mom acquieverit Ordimationi, meque ei perfuafum fuerit proficifci ad Ecclefíam fibi commifJam, humc excommunicatum effe, domec coaâus acquiefcat , aut quidquam de eo Epifcoporum Provinciæ $ymodus perfe&a definiat. Haecce cfaufula plu-rimùm favebat Baßiano. Eum quippe Bafilius Ephefiorum Primas ab Evazorum Ecclefia fyno

[ocr errors]

ex contradi&orio judicio & plena caufæ notitia confirmaffèt , gloriofi judices rogarunt. Refpondit verò Theophilus Presbyter : Ut coram Deo, & fufcepit eum famâae memoriæ Proclur , & fynodaliter litteris honoramr dimifit eum ad Epbefum , & um dyptichi, pofuit ejus momem , & recitabatur ufque ad modicum ab bimc tempus . Quod ipfum cæteri præfentes Ecclefiae Conftantinopolitanae Clerici funt conteftati. Ex quo lucet Baffianum, promotionis fuæ adversùm æmulos purgandæ & confirmationis obtinendæ gratia , Con1}antinopolim acceffifse. Videntur & omnes per Patriarcham Conftantinopolitanum confirmati Epifcopi fuiffe facris ejufdem Ecclefiæ tabulis in. fcripti , & fuo tempore ad facrificium recitati. Ea confirmatio Baffianum infigniter adjuvabat. Hinc ad Stephanum gloriofi judices : Numc Stephanus Epifcopus dicat , quemadmodùm movit Baffianum ab Epiféopatu remotum , & f ipfe per $ymoalum ordimatur eff. Et Stephanus: Relatum eff ab Epifcopo Alexandrimae civitatis , fan&iffimæ memoriae Theodofio Principe fcribemte illuc, illatae fumt etiam litteræ , à beatiffimo ac fan&iffimo Papa Roma2 o , quatenùs iffum effe mom oporteret Epifcopum , & omamjfeffae fumt litterae. Iubete vemire Notarior , ut declaretur quomodò remotus eff , & quomodò eff eje&7ur , & quomodò ego fum ordimatur. No* propter fidem vemimur. Numquid ego fciebam , quoniam boc potuiffet emergere ? $emel finem accepit caufa. J^emit $ilemtiarius illuc , trer memfer fecit, cognofcem, inter eum & Clericor. Clarent ea quae definita funt. Ait fe ad ftatuendum de laefa per Eutychetem fide, non ad difputandum de Epifcopatu veniße Chalcedonem, hinc fibi ad manum non effe requifita litis documenta , caufam jam dudum definitivè decifam , fententiam tranfiiffe in rem judicatam, ideòque non poffe retra&tari. Præfertim cùm fuerit fententia Ecclefiae Romanae. Haec fua verba de Legato Silentiario, Cognofcens inter eum & Clericos , lucidiùs fuprà Stephanus expofuit : Mifit Imperator Euffatium , ut cognofceret inter eum , & Clerum , & pauperes , qui ab eo injuffitiam fueramt paff. Cum Clericis ergò pauperes adversùs datam Baffiano à Sanéto Proclo confirmationem appellarant Romam , ac ipfam caffari à Sanéto Papa Leone impetrarant. lta Alexandrinum Georgii Cappadocis Epifcopatum ob irrogatas pauperibus injurias graviter in Epiftola ad monachos Sanétus Athanafius exagitat & damnat. Pauperes, praefertim matriculares, uti proprios filios femper Ecclefia fovit. Repofuit autem Baffianus: $tepbamur Presbyter meus fuit. Quatuor amnis Miffa* mecum celebrabat, mecum communicabat , & commumicabat à me tamquam ab Epifcopo. Et ipfa die, qua recluferunt me , ßmul communicavimur, & arripuit me , & imclufit me. Et ita fum paffus . Per virtutes Dei , atquam quaefvi , & mom dederunt mibi. Tribus mem£bur habuerumt me claufum. Epifcopi autem , qui à me ordimati funt, ipfi & bumc ordinaverunt Epifcopum , dum effem inclufus. Si mom ego Epifcopur , meque illi, qui à me ordimati funt, effe debent Epifcopi, meque Clerici. Proprium Epifcopatum videns à fe non poffe defendi , Stephani etiam prornotionem tentavit evacuare. Primò , dicit cbriff. Lupi Oper. Tom. II.

eam, non minùs quam fuam , fuiffe violentam. Secundò, ait Stephanum à confecratis per fe Epifcopis fuifle confecratum, ideóque aut fuam valuiffè promotionem , aut etiam Stephani confecrationem non poffe valere. Ex quo principio etiam ad coronatum à fe Michaelem Auguftum, & ipfi confpirantes à fe confecratos Epifcopos dixit San&us Ignatius Patriarcha Conftantinopolitanus: $i ego legitimus Patriarcba mom fim, meque tu Imperator, meque vo* Epifcopi effir. Canonica enim fua vitia contagio in fuos confecratos , feu potiùs exfecratos , traducit Epifcopus. Ejus benedi&io eft maledi&io. Satius eft fpinas in caput

fuum recipere , quam manus Epifcopi vitiofi. Notanda funt Baffiani verba: Mecum Miffa , celebrabat, mecum communicabat. Oftendunt vetuftum & Græcæ & Latinæ Ecclefiæ morem , juxta quem Epifcopo aut Presbytero folennem Miffam celebranti omnes praefentes Epifcopi aut Presbyteri concelebrabant , ac per ejus manus de communi facrificio participabant. Hinc de Neftorio Conftantinopolitano Epifcopo Miffam iftam celebrante , & Dorotheo Marcianopolitano Epifcopo, inferioris Moefiae Metropolita, ad eamdem Miffam concionante, & vocem Deipara anathematizante , fcribit ad San&tum Celeftinum Pontificem San&us Cyrillus: Quamvis Neflorius ore fuo laudatam vocem anathematizare moluerit , attamem fedem , & audiemr , Dorotheum ut boc diceret imduxit , fubormavitque , cui etiam confeffim , ubi è cathedra defcemdiffet , im Divimorum myfferiorum celebratione communicavit . Nempe Neftorius Patriarchalem cum multis Epifcopis Miffam celebrabat ; eumque quod blafphemum blateronem ab ejus concelebratione non projecerit , arguit Cyrillus. Ita Sylvanum Tarfenfem Epifcopum, primae Ciliciæ Metropolitam , quod damnatum & ad fe refugam Cyrillum Hierofolymæ Epifcopum à fua liturgia non exclufiffet , graviter in Synodo Seleucienfi arguit Acacius apud Palaeftinos Metropolita Caefareenfis . Et Pofidonium Ecclefiæ Alexandrinæ Presbyterum , Diofcori Patriarchæ Legatum, quò Romanæ Ecclefiæ ritus addifceret , fecum procedere feu concelebrare fecit Sanétus Leo Magnus. Hunc ipfum honorem Conftantinopolitanæ & Ravennatis Ecclefiarum Presbyteris Legatis impartiit Gregorius Magnus. Et Theophilus Amorienfis , & Zacharias Tauromeniæ in Sicilia Epifcopus, fchifmatici Photii ad Nicolaum primum Pontificem Legati , dixere ad Synodum o&tavam : Ut fummi $acerdote* fufcepti fumus à Papa Nicolao , & commimiffravimur ei , & recepti fumus ab illo. Etenim advena Epifcopus in aliis Ecclefiis paffim ad principaliter celebrandum, Romæ autem dumtaxât ad procedendum cum Domino Papa & concelebrandum admittebatur. Quod ipfum fervatum fuit Conftantinopoli. Nam fuis ad di&tum Pfeudo-Patriarcham Photium Legatis Epifcopis, ne cum illo confacrificarent, vetuit Joannes o&tavus. Et iftud pro fumma injuria, utpotè palàm negata communione , Photius accepit. Etiam Dorotheus Marcianopolitanus non celebravit iftic principaliter, fed Neftorio dumtaxàt concelebravit. Quomodò Ebbo Remenfis Archi

O o Epi

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

Epifcopus, dum cathedrae fuae poft exilium reddebatur, à fuffraganeis Epifcopis fuerit ad altare dedu&us, & folennem cum illis Miffam celebrarit, dederitque communionem , fcribit in ejufdem Ecclefiae hiftoria Flodoardus. Ritum , utpotè omni Latinæ Ecclefiae ufitatum , accuratè defcribit antiquus Ordo Romanus. Laudat & decimus o&avus Canon Nicænus, mandans Euchariftiam priùs ab Epifcopo, deindè à Presbyteris, tertio loco fumi à Diaconis : Quod nempe Epifcopali Sacrificio totus Clerus adfifteret , & Presbyteri concelebrarent. Eidem fundamentq innititur o&tavus vulgaris Apoftolicus, damDans Epifcopum , Presbyterum , Diaconum , omnem Clericum, aufum fa&ae oblationi non communicare : Ejufmodi varios & Hifpanos & Gallicanos Canones fuo tempore elucidabimus. Domnum item Antiochiæ Patriarcham unà cum San&o Symeone Stylita Presbytero Miffam concelebraffe adfirmat Evagrius Epiphanienfis. Et Ecclefiæ Gallicanæ antiqua Ritualia habent hunc titulum : De diverfù $acerdotibus fuper umam Oblatam celebramtibuj . Ritum largè exponunt. Romae fuo adhuc tempore viguiffe , & Domino Papae omnes Presbyteros Cardinales concelebraffè , teftatur in libris de Mißæ Sacrificio Innocentius tertius. Scio morem illum , uti Romae jam pridem abrogatum , & ab Innocentio tertio non ex cathedra, fed ex privata dumtaxàt opinione probatum, damnari à Durando in quarti libri fententiarum commentariis ; at illi reétè refpondet Capreolus : Ad ea , quae dicit Duramdus contra Immocemtium & Ecclefiam Romamam , mom oportet ref pondere, quia temerè & detraéforiè diéfa fùnt. Ex quibus liquet morem iftum apud Latinas Ecclefias inter Innocentii tertii & Durandi , centum ferè annis diftantium , tempora defiiffè. Etiamnum tamen hodie omnis in fuae confecrationis die novellus Epifcopus cum fuo Confecratore eamdem hofliam confecrat: Quod ipfum novellis Prefbyteris praefcribit Romanum Miffale, & plerae. que Ecclefiae fervant. Adversùs Stephanum dixit etiam Caffianus Presbyter, Bafiiani Syncellus: Media hebdomada coegerumt mor , & introduxerumt in Baptifferium $tephanus reveremdiffimus Epifcopus , & Mæonius Nifae Epifcopus , & dederumt mibi Evangelium, & conjuraverumt me & dixerumt: Vemi , jura mom difcedere ab illo, fed vivere cum illo , & mom tradere eum. Dixi , Hodie viginti quimque ammis commumico, Comffamtimopoli megotium agem* , & Deus eft qui movit , quia mumquam juravi alicui , & numc dum Prefbyter fum , cogitis me jurare? Qui fumemtes Evangelium dederumt mibi , & juravi ei *. Et quinta feria de fanâo Pafcha tollentes & ipfum imcluferunt , & me caeciderunt , & debilem fecerunt ealcibu*. Et adduxerunt tres $ubdiacomor , & vix tamdem tulerunt , & duxerunt me in domum meam, & pofuerunt me femivivum , & plebotomaverumt me. Ut ergo mom pejerarem, hodie quatuor ammos habeo ! crramdo , & memdicamdo Comfamtimopoli , ut mom pejerarem momem Filii Dei. Ita primus Romanæ Ecclefiæ Anti-Papa Novatianus miferam plebem de fe non deferendo, & ad legitimum Papam

fanétum Cornelium nunquam revertendo , per |]

facrofanétam Euchariftiam jurare coegit . Eadem impietate fchifma fuum etiam Photius ma. bilivit. Verùm à quo Caffianus, in Regia civitate mercator » per totos viginti quinque annos didicit nunquam jurare ? Refpondeo Divinam hanc gratiam deberi San3o Joanni Chryfoftomo, qui adhuc Presbyter urbem Antiochenam, omném fermonem à juramento incipere, & ad fìngulas voces jurare confuetam peflimè, adfidua praedicatione adeò mutavit , ut quivis illic etiam è plebis faece infimus maluerit fibi linguam excindi, quam vel in taberna ad aleam jurare. Hoc ipfe meritò vocat miraculum Antiochenum. Epiféopus iftud ipfum plantavit Conftantinopoli, atque ita perduxit ad Caffianum. Qualiter adversùs teterrimam ac infernalem iftam, noftris temporibus nimis graffantem, jurandi confuetudinem pugnarit etiam San&us Auguftinus, edicit ipfe in fermone de Apoftoli verbis. Plures San&os Patres qui in vita nunquam jurarint, laudant in Prato fpirituali Sanctus Sophronius, & in Laufiaca hiftoria Palladius Epifcopus Helenopolitanus . Quod ipfum de San&io Gregorio Thaumaturgo teftatur San&tus Bafilius . Quin in oratione de patientia & tolerantia laudat Cliniam, hominem gentilem , Pythagoræ Philofophi familiarem, quod tribus talentis multari maluerit, quam veritati perjuramentum, licet juffus à judice, atteftari. Adeò tremendum fuit Divinæ Majeftatis nomen etiam apud Paganos. Reverà fine totius corporis & animi tremore ipfum audire non poffumus , longè minùs proferre . Undè jurandi confuetudinem Patres uno ore damnant peccati mortalis. Et in noftro Caffiano vide etiam coa&ti juramenti reverentiam : Per quatuor annos fponte exulare, errare, mendicare maluit, quam Pfeudo- Epifcopo Stephano contra miferabile fuum , aliquid Herodiani omninò habens, jurament ll Im nO n COmmuniCare . Et hinc ejus calamitate ac fimplicitate permotus Lucianus Byzenfis Epifcopus refumpfit Baffiani patrocinium : Obfirinxerumt mo , reliqui Epifcopi mobifcum refidenter , ut unufquifque, quod novit im veritate , & ad pietatem tendere , dicat. Et licet ex mobi* ipfí bomum effet boc facere , verùmtamem dicimus quoniam quatuor ammir operatus eff im fede fime comtemtiome , fine comtradi&ione , & ordinavit decem Epifcopo , & Clericor multor, & communicavit ei qui modò ef? Epiféopus Stepbamur , cùm effet ejus Presbyter , & omne j reliqui clerici. Et quomodò poffibile eff mumc Baffiamum expelli praeter comfequentiam regularum , cùm praecipuè beatiffìmus Proclus Regiae Comffamtimopolij Epifcopus ei commumicaverit , & per ßmodicas littera , firmaverit ejur Epifcopatum ? Adjunxit fe Meliphtongus Juliopolitanus in Arabia Epifcopus : Oportebat eum qui quatuor ammis fine contemtione Epifcopatum obtimuit , aut accufari, aut ita fine judicio mom abiici. Et quomiam & ego comiuratur fum ab Epifcopis juxta me fedentibus , quatenùs tramfiem* im medium dicam ea , quae me movent, coram omnibus , tamquam or effeáus reliquorum prope me reffdemtium Epifcoporum ex perfona cum&orum haec refero & fan&o Concilio & veftrae Poteffati, quae Luciamus reveremdiffimus

[merged small][ocr errors]

Epifçopus dixit . Baffianum uti fpoliatum cenfent reftituendum, & tunc in illum judicialiter agendum. Ad San&i Leonis Pontificis de Baffiano judicium denuò proclamavit Stephanus, repofuit verò Cecropius Epifcopus Sebaftopolitanus : Domime $tephame , cognofce quamtùm poteff Flavianus beatae memoriae etiam poff mortem. Et ftatim cum Ecclefiae Conftantinopolitanae Clericis plures Epifcopi acclamarunt : Veritar fc babet . Ommer bæc ipfa dicimur. Flaviamo aeterma memoria. Ortbodoxi aeterma memoria . Flaviahu* poff mortem vivit. Martyr, pro nobis oret. Flavianur poff mortem fidem expofuit. Flaviamur bic : Ortbodoxus bic eft . Flaviamur mobifcum praedicat . Sanétus Flavianus Sanéti Leonis adversùs Baffianum fententiam fuerat executus , Antecefforis fui Procli caffans judicium, atque ita adfcendendae Ephefinae cathedræ portam Stephano aperuerat: Quorum omnium oblitus ille Diofcoro adhaefit in Ephefino latrocinio , & San&um Flavianum, licet ex metu, tamen latrocinaliter damnavit. Erat loci Epifcopus; Diofcorum tra&tare debuerat , ficut Joannem Antiochiae Patriarcham in Ephefino Concilio tra&tarat ejus praedeceffor Memnon , omnes claudens bafilicas etiam in die fanéto Pentecoftes, & ipfum ac ejus Epifcopos ab illis potenter arcens. Hìnc Stephano talionem à Sanéto Flaviano reddi Cecropius & alii cum laudatis Clericis Epifcopi adfeverarunt. A San&tis enim cum Chrifto Domino regnantibus fuas quandoque injurias in vivos homines vindicari oftendi ad Synodum o&avam. Erat caufa perplexa, ideòque gloriofijudices ad plenam Synodum funt interlocuti : Ommibus examimati , de Baffamo & Stepbamo reveremdiffmir , rcle&is etiam Camomibu* , dicat fan&a Symoda , quid videatur. Plures Epifcopi refponderunt: Jußitia Baffiamum vocat , regulae teneant. Et rursùm laudati judices : Nobis quidem videtur meque Baffa//um dignum exiffere , ut fit Epbefforum Epifcopus , quoniam ex imvafone violemta Epifcopatum fibimet vimdicavit ; meqtte Stephamum, qui per conjuratiomej & tales adiwvemtiones Epifcopatum fibimet acquifvit : Juffum verò effe ut eligatur alius , qui & fidem imtegrè fciat, & vita mofeatur ornatur , ut effe poffit Epifcopur. Totum autem flumé7o Concilio relinquimur , quatemúr fentemtiam, quae in bac caufa fuerit vifa , depromat. Et plena Synodus acclamavit : Hæc juffa fententia eff . Hoc Dei judicium eff. Cbrifus judicavit caufam . camone , & leges vor cuffoditi r. Verùm adversùm clamores illos intercefferunt Legati Apoftolici : clarent quae ab umiverfo Concilio diéfa funt. Quid de hac caufa fíve perfomi* videatur , & moftrum & borum eff comfirmare fentemtiam. Rem graviffimam voluere , non acc!amationibus , fed diftinéto fingulorum Epifcoporum fuffragio definitam. Quare fuffragium mox dixit Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus, glorioforum judicum fententiam p;obans, & addens: Baffiamus & Stepbamur dignitatem tamtummodò Epifcopatur babeant & communionem, neceffariaque falaria, quæ à fam&iffima hac confequentur Ecclefa. Et rursùm adclamavit omnis Synodus: Cbriff. Lupi Opcr. Tom. II.

Hæc juffa femtemtia. At ecce alia pro Baffiano interceffio ab Epifco-pis dioecefeos Afiaticae , in genua proftratis: Miferemini noffri. No* fupplicamur fan&o concilio, ut mifereatur filiorum mofirorum , me fortè propter mos & peccata mofra moriamtur , ut bir clementia tribuatur, & mobi* condonetur faltem Baffiamus ad tollemda mala. Nam fi quifpiam hic fuerit ordimatus , & filii moftri moriuntur , & civitas deperit. Baffiano, quem vident jure non poffe defendi, fieri fupplicant difpenfationis gratiam , idque ex caufa publica & graviffima: Ad avertendam feditionem populi, ruinamque tantæ civitatis. Autocephala erat Ephefiorum Ecclefia , adeòque ejus Primas in ipfa fua civitate & fede erat à propria Synodo eligendus & confecrandus : Autocephalus Epifcopus ad nullius manum confecrandus accedit, ab omni Patriarchica poteftate eft exemptus,

confecratur propria au&toritate, poftmodùm con•

firmandus à folo Pontifice Romano. Et quoniam Conftantinopolitani Epifcopi , non folùm alios in ifta dioecefi Metropolitas, fed & ipfum Archi-Epifcopum confirmare , confecrare , & fuae Patriarchali poteftati fubjugare jam coeperant , dignitatis fuae zelofus Ephefiorum populus mori malebat , & omnia ruere fursùm deorsùm , quam accipere Epi(copum Chalcedone confecratum. Hinc moti gloriofi judices rogarunt: Quoniam fecumdùm voce, fam&fi Comcilii meque Baffiamus meque Stephanus digni fumt, qui im Ephefiorum civitate fint Epifcopi, Afiami autem Epifcopi bic reperti dicunt ; 51 hic ordinetur alter Epifcopur , Epbeforum comturbari civitatem , dicat fam&a $ynodur , ubi volunt Camome* Epifcopum Ephefimae fan&iffimae Eccleff.e ordimari. Et varii Epifcopi clamarunt: In Provincia. Addidit Diogenes Cyzicenus Epifcopus, Hellefponticæ in Afiana dioecefi Provinciae Metropolita : Confuetudo hoc habet. $i faéfus fuiffet conffamtimopoli Epifcopus , non haec accidiffemt. Illic emim $algamarior ordimamt , & ideò perturbatio fit. Dixit dignitatem iftam Ephefinae cathedræ potiùs ex confuetudine , quam ex Canone convenire, ideòque fine Ecclefiafticae Hierarchiae injuria poffe infringi. Et effe caufas: Qupd nempe Ephefini Epifcopi in fuae confecrationis die fint Salgamarii . Salgama funt pecuniae , efculenta , veftes, aliaque ad humanam vitam facientia : Per Romanum Pontificem , Patriarchas , aliofque Primates Epifcopos per fuæ confecrationis diem fpargi confueta in plebem . Profufa nimiùm , quandoque fuere , plebejo fuffiagio ab ambientibus Epifcopatum Clericis promifîà , fimoniaca , ideòque in fuo ad Joannem fecundum Pontificem Edi&o, Bonifacii fecundi adversùs iftam Diofcori Anti-Papae fimoniam Decreta confirmante , ftatuit Gothorum Rex Athalaricus: Patriarcbae per fuæ confecrationis diem im civitatibur fuis temuJimae plebi mom ampliùs quam quingentos folidor fe diffributuros effe cognofcamt. Et additcaufam : Quia de Ecclefiaftico munere pauperibus potiùs eft confulemdum. Etiam à Valentino Papa confecrato inflru&tum fuiffe ampliffimum convivium, Senatumque , plebem , & populum varia roga donatum adfirmat in ejus vita Anaftafius Cardinalis, AdriaO c 2, nllil?

« VorigeDoorgaan »