Pagina-afbeeldingen
PDF

juxta tuam, fedjuxta, ejus cui juras & loqueris, fenfum intelligenda: Hanc effe Dei legem , & lucidum jus humanae focietatis. Perozas Perfarum Rex ab Euthaiitis, feu albis Hunnis , pacem nancifci nequiit , nifi ftipulatus eorum Regem uti Dominum adorare. Acerba conditio. Hinc confulti Magi refponderunt fapientia quadam circumvenire imimicum oportere. Nam Perfî, adorare tantùm folem effe legem, proptereà tempur im bac re obfèrvandum , ut manè Regem Euthalitarum conveniat, & ad ortum folij converfuj eum adoret. Hoc modo patrio more fervato, fa&i igmomimiam eum vitaturum. At iftam fapientiam meritò in libris de bello Perfico ridet Procopius Cæfareenfis. f Longè magis ridendi,qui(a)Indorum aut ChinenĘ fium neophytos fideles, ad patriorum idolorum S. SJJ adorationem Regia violentia compulfos per fiApo:toli- multaneam nefcio ubi abfconditæ Dominicæ ** ****** Crucis adorationem funt conati ab ido!olatria Ę. excufare . Vides interim ejufmodi TheologaAuj;. ' flros nihil novi fomniaffe , fed ambulare in veN orfiam.t teri circuitu gentilium errorum. Et hinc Theo. doreto re&tam fuam fidem ex multis probare pergenti, reddiderunt iterùm Epifcopi : Clarè dic anathema Ncfforio & dogmatibus ejur ; Amathema Mcflorio & amantibus eum. Et iterùm adversùs adhuc tergiverfantem : Iffe hæreticus eff , Iffe Neforianus ef?, Hæreticum foras mitte. Etenim qui veritatem , non nudam producere , fed verborum phaleris & fucis incruftare pergit mentem fuam , meritò mendax exiftimatur . Et hinc tandem Theodoretus palàm edixit : Anathema Mefforio, & ei qui non dicit Dei genitricem Virginem IMariam , & qui im duos filior partitur unum filium unigenitum. Ego autem & fidei definitiomi fubfcripfi, & Epiffole famâiffimi Arcbi-Epifcopi Domumi Leomir. Et fi fùpio. Salvete. . Lucida hæc cum poftulato anathemate profeffio fatisfecit gloriofis judicibus interlocutis: Ommir jam dubitatio de Theodoreto reveremdiffimo Epifçopo eff foluta. Quippè & Nefforium coram mobis amatbematizavit , & à faméfiffimo Archi-Epiféopo fenioris Romae Leone fufeeptus eff, & definitiomem fidei à Religiofitate veftra prolatam libemter fufcepit, & imfuper Epiftolae memorati fan&iffimi Arcbi-Epifcopi Leomir fubfcripfft. Decff igitur, ut femtemtia proferatur à Reveremtia vefira , ut Ecclefíam fuam recipiat , fcut & fan&iffimus Leo Archi-Epifcopur judicavit. Theodoretum enim ad fe ab Ephefini latrocinii fententia appellantem fufceperat , ac fedi reddendum jufîèrat Sanétus Leo; aft va- rii in hac Synodo Epifcopi occultum illi Neftorianifmum , adeòque obreptionem improperarunt, coegeruntque ad purgativam cum jam di&o anathemate profeffionem. Et hinc ipfa fa&a, ifli iidem Epifcopi gloriofis judicibus acclamarunt: Tbcodoretur dignu* ef fede: Ecclefæ ertbodoxum. Ecclefia Pafforem recipiat . Arcbi-Epifcopo Leoni multos ammer. Poft Deum Leo judicavit: Theodoreto catbolico Do&ori reddatur Ecclefia. Quod judicium Romani Legati & omnis Synodus comprobarunt, atque ita Theodoretus eft in integrum & canonicum Epifcopum plenè reformaEus. Qui Leonis de ipfo judicium fuiffe hic à Synodo retraétatum cenfent, palàm falluntur.

L. 1.

[ocr errors]

De fola fubreptione cognovit Synodus, ipfaque purgata eft juftum judicium ampliffimè executa. Hic eft locus, in quo ad diétas & fcriptas adversùm Sanéti Cyrilli Capitula calumnias recantandas potuerat Synodus Theodoretum cogere: Cur non coegerit, fuprà dixi ex Facundo Hermianenfi Epifcopo ac Leontio Scholaftico Byzantino. Nihilominùs Acephali non defierunt illum hinc infamare retenti in corde Neftorianifmi , & fpretae Synodi , utpotè ad quam cum farcafmo dixiffet : Jalvete. Accufarunt & Synodum, quæ hominem Neflorianum , non plenè difcuffum, nec ad laudata Capitula, unicam Neftorianifmi medelam , profitenda compulfum , ad plenam communionem ac fui fubfcriptionem fufcepißet. At nugamenta funt, abundè in fuperioribus refutata ex laudatis Facundo & Leontio, nec non & ex Hypatio Ephefiorum Epifcopo addente: Chal.edomemfe Comcilium circa Tbeodoretum diffriάiùs egit , quam Beatur Cyrillur. Beatur enim C9rillu4 contentus fuit im dammatione Nefiorii , & ordimatione Beati Maximiami, qui pro illo in Regia civitate Epifcopus fiéfus eff; Chalcedonemfe autem finéfum Concilium , miff fub præfentia fua anathematizaffet Neflorium & omnia dogmata ejus , & fcriptis inter 467a inferta fuiffemt voce , ejus , mon fuit contentum fùfcipere eum. Ji Nefforium & Eutycbe, fi. mili modo proprias haerefès amathematizaffent, ommibus modi, etiam illi fucepti fuiffemt à fun&i, concilii*. Adeò malè noftra hic Synodus infufficientis difcuflionis accufatur. Poft receptum Theodoretum praefati Epifcopi rursùm clamarunt: Amathematizet & . opbroniur. Et iterüm : Et Joamme* modò amatbemati:et. A&a fynodalia ajunt Sophronium fuifle Epifcopum Conftantienfem , annotatio margiraiis Coniftantinefem . Eodem modo civitatem iflam vocat marginalis annotatio ad primum Procopii [librum de bello Perfico. Textus peßimè vocat Conftantinopolim. In fecundo de Juftiniani Augufli ædificiis libro ipfe Procopius vocat Conftantinam, Mefopotamiae urbem , à laudato Juftiniano infigniter adveisùm Perlas munitam, atque ornatam. Eam Provinciarum ac Epifcopatuum notitia , ex Guilielmo Tyri Epifcopo fuperiùs adduéta , ponit in Ofrhoena Provincia fub Metropolita Edeffeno. Plerique Mefopotamiæ, Eufratefiae , ac aliarum Orientalium Provinciarum Epifcopi , quod aut ipfi aut ipforum anteceflòres Joanni Antiocheno Patriarchæ adversùs Ephefinam Synodum & San&i CyriJIi anathematifmos adfociati longa bella movißent, erant de Neftorio fufpeéti. Hinc igitur ille Sophronius, qui Domni Patriarchae Synodo in Athanafii Parrhenfis Epifcopi caufa adfuit, nec non & Joannes Germanicienfis ad Eufratem Epifcopus, quod prae caeteris notati efIènt , fpecialiter abjurare coa&ti funt, & abjurarunt. Hinc rursùm nefcio qui Epifcopi: Amphilochiur Sidenfis in Pamphylia Epifcopus modò Eutychetem, de quo ex caufis gravem fufpicionem incurrerat, amatbematizet. Et ftatim ille : Amatbema maledi&o Eutychi , & qui ea , qu«e ejus fumt , fapiunt. Et tunc gloriofi judices Actionem concluferunt.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

D nonam A&ionem, faétam item feptimo Kalendas Novembres, fupplex loqui coepit Ibas Edeßenus Epifcopus, Metropolita Provinciæ Ofrhoenæ, de qua in hiftoria monaftica Theodoretus : Regio , quæ olim Parthyaeorum , mumc Ofrhoemorum dicitur , pertimet versùs occafum quidem ad ripam ufque flumimis , cui nomem Eufrates , ad oriemtem verò folem habet limitem Romami Imperii. Excipit enim illam Aßria , quae Perfici Regni occidemtalis ef? termimus , quam pofferi Adiabemem appellarunt. Cur Ofrhoena di&ta fuerit, edicit in primo libro de bello Perfico Procopius Cae{areenfis : Ofrhoex viri nomen eff, qui bic regnavit fuperioribus temporibur, quamdo bi coloni Perfi, derati erant. Effe dicit partem Mefopotamiæ in duas Provincias divifae. Edeßäm metropolim fuiße ampliffimam ac munitiffimam civitatem , multis oftendit in fecundo libro. Effe antiquam Rages, quò fi'ium fuum ad Gabelum mifit San&tus Tobias, eft antiqua traditio'. Poftrema inter Orientales civitates cecidit in manus Saracenorum. Jacobus de Vitriaco effe dicit antiquam , nobilem , egregiam civitatem, Medorum metropolim , fuo tempore diétam Poufe. Flandreafes noftri, terrae San&tae liberatores , omnem Orientalem dioecefim divifere, aut divifàm repererunt in quatuor Principatus, Hierofolymitanum , Antiochenum, Tripolitanum , ac Edeffenum, de quo idem Jacobus: Habebat tres Ar. chi-Epiféopos , Edeffèmum, Hier.tpc'itamum , & Coviciemfem , fub Patriarcb.t Antiocbeno comffitutor . Hierapolitanus eft caput Eufratetiæ Provinciæ , extra Mefopotamiam , cis Eufraten. Ecclefiarum notitia, ex Guilielmo Tyrio fuperiùs addu&ta , Mefopotamiam dividit in quatuor Provincias , Edeffènam , Amidenam, Sergiopolitanam , ac Theodofiopolitanam , cujus Metropolita olim fuit Suffraganeus Edeffeni. Divifio

[ocr errors]

Chrifti Domini tempore habebat Regem Agabarum , imaginis non manu faétæ dono clariffimum. Eam Trajanus Auguftus in Romanam Provinciam redegit. Ad noftram itaque Synodum Ibas Metropoli. ta: Injuffitiam ab Eutycbe & falft figmemta perpeffus , abfems à quadraginta manfiomibus & condemnatur , buc advemi impetrare clementiam , & adii facrum & immortalem Verticem , & jufft vefiram Magnificentiam cum fan&a hac & univerfali $ynodo, quæ adverjùm me fumt geffa perquirere. Sefe per trium Epifcoporum à Principe Theodofio finguHariter delegatorum Berytenfem Synodum à quorumdam fuorum Clericorum calumniis abfolutum , & totius fui Cleri teftimonio innoxium, queftus eft fuiffe damnatum ab Ephefino latrocinio per artes Eutychetis , & quidem abfentem longiffimè & inauditum , ideòque recitari & innovari rogavit Berytenfem fententiam , & latro. cinale de fe judicium vacuari. Erat æqua poflulatio, ideòque Berytenfia A&a recitari jußerunt ILegati Romani, & poft le&ta funt interlocuti : Jamάiffimi Epifcopi, qui Decreto proprio imculpabiCbriff. Lupi Oper. Tom. II.

lem , & ab omni accufatione liberum Ibam reveremdiffimum declaraverunt , f propriam fémtentiam recognofcunt , edicamt. Berytenfis Synodi omnes tres Epifcopi aderant, quorum Photius Tyrius repofuit : Etiam, moffrum eff judicatum. Quod ipfum profeffus eft Euftatius Berytenfis. Et hinc rursùm Romani Legati ad omnem Synodum : Audivit veftra Beatitudo, quid contineat fam&fiffmorum Epifcoporum Decretum ; fmiliter & veffrae Puritati de ffatu Ibae quid videatur,declarare dignemini. At gloriofi judices intercefferunt: $ubfèquemtj die fuam fententiam famâiffima $ynodus faciet manife

fam.

A C T I O X.

D A&tionem decimam, fa&tam fexto Kalendas Novembres, querelas fuas repetivit Ibas, addens fefe ab Ephefino latrocinio fuifse non folummodò degradatum , fed & carceratum , & viginti mutaffe carceres. Et addidit : Exoro vor , abfemr condemmatus fum, mom aderam , mox obtinui me defendendi locum, mom mihi permiffum eff illis ipfum judicari. Ad quae gloriofi judices : Scripta r probatione , de aliqua re praeßare potes ? Et Theophilus: Habeo momimemta , quae fuper eo geffa fumt in Beryto, & quae im Ephefo. Ecce & IDomnus Tbalafiiur movit : Ipfe , qui fufcepit relationes , adcff. Interrogetur ipfe , ob quam caufam damnationem fecit. Et Dommu* Eufebius adeff, & movit. Ephefini latrocinii fententiam , licet de abfente , quia tamen ex articulis coram Berytenfi Synodo produétis & probatis fa&am , adfeveravit legitimam; iftudque Thalaffii Primatis Caefareenfis, & Eufebii Metropolitae Ancyrani, qui Diofcoro Ibam damnanti fuerant fingulariter cooperati , auétoritate & teftimonio confirmavit. At Eufebius excepit: Ego relationem mom fufcepi; dum autem im Epbefo relegeretur, audivi. Et verfuum charta multorum , & multorum hominum depofitiones habemr . Si autem babet momimenta , tamquam ad petitionem gefta ejus eff probare. Ego enim cum multitudine auditor fui. Excepit & Thalaffius: cùm omnibus audiebamur. Et à gloriofisjudicibus ambo rogati, Aderat tunc revevendiffimuf Iba , im vcfra audientia , faffi funt : non aderat. Quare omnes Orientales & Pontici Epifcopi exclamarunt : Abfektem mullus abiicit. Et hinc ad Berytenfem Synodum rediit Theophilus, rogans de articulis iftic adversùs lbam produ&is : Veritas in bac fan&a Synodo demonffretur . Demonftravit ipfam Euftatius Berytenfis Epifcopus, alter iftius Synodi Praefes : Imtroduxerunt tres , & fex , & duodecim teffe r propter di&7iomem , quam dixit Ibar , NON INVIDEO CHRISTO FACTO DEO . Hic eff Pbotius Epifcopur , alter Praefes ejufdem Synodi; propom.,tur ei Evangelium , & coram illo profiteatur. Et hinc omnem rei feriem enarravit Photius , adfeverans Ibam ab accufatoribus non fuiße convi&um, fed fynodaliter abfolutum , & conclufit: Fecimus eor amicor ; faméfa munera in Epifcopio rurJù, communicaverumt imvicem Presbyteri accufatores , & ipfe.

' facere verbum . Ad quæ omnes Epifcopi clama

runt : Malè fecerumt qui eum praeter Camomer dudùm dammaverumt. Quae adverjùr abfèntem fa&a fumt , vacuentur. Haec omme* dicimur. Nullur comdemmat abfentem. Patricius Tyanenfis Epifcopus , fecundæ Cappadociæ Metropolita adjunxit : Pridem re!e£7a efi fentemtia eorum , qui tumc judices fuerumt deputati, & decreverumt eum $acerdotem effè. Ommer ergo eorum definitiomi comfemtimur , & eum volumus effe Saccrdotem . Et omnes Orientales Epifcopi acclamarunt : Juffum eff hoc Decretum. At nefcio qui alii interceflèrunt : Comtradicitur. $unt accufarores ejus foris , & jubeamtur ingredi. Neque enim folus Ibas, fed & plerique Orientales Epifcopi de Neftorio fufpe&ti erant, apud Ægyptios præfertim & Afiaticos : Refidua hæc erant difcordiarum in Synodo Ephefina. Et hinc gloriofijudices funt interlocuti: Ingrediantur qui Ibam revcremdifjimum Epifcopum accufare volumt. Et mox ingreffi funt Theophilus, Eufrafius, Abrahamius , &* Antiochus , Edefenæ Ecclefiæ Diaconi, & pro cunétis Theophilus eß locutus: Rogamur, quæ fuper Iba im Beryto geffa funt , . relegi, ut addifcatis quia juffè dammaius ef?. Et gloriofi judices: Accufaturur Ibam reveremdiffímum Epifcopum adveniffi , am tamquam pro fide certaturu* Geffa relegi cupi* ? Accufaturus enim debet fe ad talionem infcribere. Hinc Theophilus : Accufatores manifeffi funt , & bic mom funt : Ego Diaconus fum , & fìio violentiam civitatir. Et ß accufo, & teffe* mom adfunt, demegat. Omnis Edefsa diligebat Ibam , parata illum & armis tueri adversùm calumniatores. Hinc ab Ephefino latrocinio degradatum per viginti carceres à Chryfaphio Eunucho mutari curarunt Diofcorus & Eutyches: Quò ubinam effèt , nefciret populus Edeffae. Hinc item accufare non audet Theophilus, folùm poftulat articulos apud Synodum Beryfentem produétos rursùm difcuti , & ex

* N n 2 illis

Theophilus non acquievit, & non ad Berytenfem de Iba fententiam, fed ad produ&tos illic articulos, & integra Synodi A&ta proclamavit, poflulans recitari. Et per Conftantinum Magiftrianum, facri Confiftorii Adjutorem fuere recitata. Recitata fuit & famofa ad Marim Perfidis Epifcopum Epißola , praecipuus offenfionis lapis, & unica ad Synodum noftram mentio de nomine & laudibus Theodori Epifcopi Mopfuefeni. Quibus le&tis, Ibas ad gloriofos judices efì interfàtus : Jubeat veflra Clementia relegi & littera, clericorum Edeffenorum , ut cognofcati* ,

[ocr errors]

& violentiam fum perpeffus . Soli quatuor Presbyteri, Samuel, Cyrus, Eulogius, & Maras accufarant, reliquus ampliffimae Edeffae Clerus Ibam innocentem fuerat proteftatus publico ad Synodum Berytenfem dire&to inftrumento : Ipfum etiam legi poftulavit Ibas, legitque facri Confiftorii Secretarius Beronicianus. Adversùs illud nefcio quas exceptiones movit Theophilus, fed quas gloriofi judices cenfuere frivolas, interlocuti : Ea, que leéfa funt , clarent. Ut autem mibil defit juflè judicare debentibus , relegantur quae in Epbefo de Iba reveremdiffimo geffa

funt. Ad plenam fui & caufae inflru&ionem vs. luerunt etiam legi A&ta in Ibam à latrocinio Ephefino : Utinam fuiffent lecta . Ita non periifîent, & Ecclefiafticae eruditioni multum fio. die lucis darent. Verùm Legati Apoftolici me. ritò ac generosè intercefferunt : $ymodu, proferri non poteff, im qua illa mefaria deli&a rele?, fum,, & ob boc ad leâionem videntur effe fuperfua ea, quæ ibi aâa funt. Si ergò & à beatiffìmo & Apoflolico Romame urbis Epifcopo omnia , quae ibi gefia fumt, vama fumt babita , claret quia & famé7iffimu, Epifcopus Amtiochemæ civitatis extra baec eff, quem pof? haec beatiffimus Epifcopus, im propria commumione fifcepit . Neceffarium eft enim, ut rursùs eumdem tranquiliffimum Principem adeamus , quatenùs illud Concilium facra & pia lege meque momimari praecipiat, Haec illuftrat partim , partim obfcurat quintae Synodi fexta collatio : Cbalcedonemfi, fam&a $ynodu* Dommum Antiocbiae Epifcopum , quod fcripfit debere taceri duodecim capitula fan&ae memoriae cyrilli , & poff mortem condemnavit, cùm confirmaf. fet condemmationem ejus , & fufcepiffet Maximi ordimationem. Dico , Partim obfcurat : Quod enim Domnus noftræ Synodi tempore fuerit mortuus, atque ita poft mortem condemnatus , ftatim lucebit effè falfum. Falfum item eft , quod ob rereprobata Sanéti Cyrilli capitula fuerit à San&o Leone & praefenti Synodo damnatus : Damnatus fuit , quod in San&ti Flaviani damnationem fuiffet Diofcoro fatelles in Ephefino latrocinio, & ftabiliendae Eutychianae perfidiae , contra propriam confcientiam & Parriarchalis officii debitum ex metu cooperatus . Ejus opera ad perficiendas fuas in Deum machinas ufus fuit dolofus Diofcorus, adversùs impio fatellitio perfun&um quaefivit aut crimina aut criminum praetextus, ob impugnata Sanéti Cyrilli capitula damnavit ut Neftorianum , ejufque in fedem intrufit Maximum monachum , Diaconum & Archi-Mandritam. Quæ omnia, dum latrocinii A&ta difcutit, San&tus Leo confiderans, vidit Domno competere vetuftam paraemiam : Per quae quis peccat » per baec & pumitur. Vidit illi à Deo per impias Diofcori manus redditum effe juftum talionem , ideòque hunc, difpenfatoriè purgata promotione Maximi , confirmavit. Ex quo infigniter lucet fuprema Romani Epifcopi in Synodos generales auétoritas, qua pofit probare unum , alterum ipfarum Decretum damnare. Hinc Romani Legati adversùs glorioforum judicum interlocutionem intercefferunt , adfirmantes Ephefinum latrocinium effè le&u ac Synodi nomine indignum, caßátum à Leone Pontifice , & caffationem laico Marciani Augufti brachio firmatam. Brachium iftud, fi quidem latrocinii pergat celebrari memoria, minati funt denuò implorandum . Ibae caufàm ex folis A&tis Berytenfibus , & propriis ejus adftantis allegationibus voluere judicatam. Quæ omnia Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus, & reliqua Synodus comprobarunt. Quare rursùm gloriofi judices: Quod placet et de Iba reveremdiffimo Epifcopo, fanâa $ynodus doceat. Et Apoftolici Legati : Rele&is cbartir agnovimur ex fententia reveremdiffimorum Epifcoporum Ibam immoxium approbari. Rele&a emim eju* Epiflola , agnovimus etim effè ortbodoxum. Et bimc decermimur & bomorem Epifcopatur, & Ecclefiam , à qua imiußè & abfem , expulfus eff , ei reffituemdam . De fan&iffimo igitur Epifcopo Nonmo , qui pro eo paulò ante fa&7ur eff , exiffimationis erit venerabilis Epifcopi Antiochemae Eccleffae , quid oporteat de eo fatui. Ibam non folummodò degradarat Ephefinum latrocinium , fed & aliud Epifcopum in ejus fedem ordinari jufferat , ac ordinatus fuit Nonnus. Et hinc nova quæftio. Etenim vivo & illegitimo dejeéto Patri fuo fuperordinatus Epifcopus eft intrufus, ac iftiufmodi omnes irreparabiliter ad laicos reiicit Synodus Sardicenfis. Verùm Nonnus videtur fuiffe ab Ephefina iniquitate innoxius, & non per ambitum, fed per obedientiam fuperordinatus. Hinc illum difpenfatoriè Patriarchæ beneplacito gloriofiffimi judices cenfuerunt dimittendum. Et Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus confirmavit. Etiam Patriarcha Maximus, addens de Ibae Epiftola: Ortbodoxa eju* declarata eff di&atio. Et de Nonno : Ἀommur Dei amantiffìmus Epifcopus , qui pro Ibat faéfur eff , maneat im eadem Epifcopatur dignitate , qaoad fmul cum Dei amamtiffmir Epifcopi r diaecefir meae de illo deliberem. Ei Epifcopi nomen & dignitatem relinquit, cum fua Synodo opportunè de ipfo definiturus juxta Canonem de Epifcopis ad aliquam Ecclefiam confecratis, & ab ipfa non receptis. Vides interim famofam Ibae Epifto'am à Legatis Romanis, Anatolio Conftantinopolitano, & Maximo Patriarcha Antiocheno fuifíe judicatam orthodoxam. At Juvenalis Hierofolymitani Epifcopi fuffragium non plenè confonat: Qui comvertumtur , bo* Scriptura Djvima fufcipi mamdat . Quapropter & eor , qui ab baeretici, revertumtur , fufcipimur. Umæquum effe cenfeo, ut reveremdiffimus Ibas clenmemtiam impetret , quia femex eff, & ut babeat Epifcopatur gradum ortbodoxus exiffem r . Videtur Ibam ac ejus Epiflolam , non ut innoxium & orthodoxam fufcipere, fed ut pœnitentem , & ab Epiftolae iniquitate corre&um . Etenim in prima Ephefina Synodo Juvenalis San&io Cyrillo, Ibas Joanni Antiocheno Patriarchae adhaeferat , ideòque apud Juvenalem femper fuerat de Neftorio fùfpe&tus. Et iftud fuffragium placuit etiam Thalaffio Caefareenfium Primati , admittenti Ibam in honores priftinos, quod per Synodum Berytenfem fuiffet jam pridem admiffus , & præfertim quod ibidem anatbematizaturum fe illa , quae accufatore ; depofueramt , promififfet , ac etiamnum promitteret. Quod ipfum & alii Epifcopi judicarunt. Et hinc quinta Synodus & Juftiniamus Imperator reétè dixerunt lbae Epiftolam ab omni Cha'cedonenfi Synodo nullatenùs fuiffe probatam : CQuoniam privata aliquot Epifcoporum in Syno dis fuffragia nequaquam funt judicium fynodale. Quin immò in fexta quintæ Synodi collatione Theodorus Cappadociae Primas ex addu&is Juvenalis & Thalaffii fuffragiis firmum accepit adversùs Ibae Epiftolam fundamentum : Juvemali; Hierofo!ymitanæ civitatis Epifcopus ut de baereff agemtem pæmitemtiam Ibam , veniam & clememtiam, maximè propter feme&utem , meruiffe imterlocutus ef? fecundùm Ecclefi.e praditionem : Juxta Canonem adduétum à San&o Athanafio in Epiftola ad Ruf.

finianum . Tbalaffius Cæfareae Epifçopus apcrt? effendit in fua interlocutione, quod mumquam fufepiffet Ibam , mif pollicitus effet anatbematizare ea , quæ ab accufatoribus ejus in $criptis adverri, eum apofta fumt . Certùm verò eff , quod accufatore, Ibae Epiftolam protulerimt im ejus accufationem. Hæc Juvenalis & Thalaffii fuffragia queritur à trium Capitulorum defenforibus in pravum fenfum detorqueri. Eunomius Nicomedienfis Epifcopus, Bithynorum Metropolita eft de Iba ac Epißola ejus hunc in modnm fuffragatus : Jam qttidem ex iir, quæ rele&a funt , immoxiur approbatur eff reveremdiffimus Iba* . Im quibu r etextim dicemdo malè culpare vifur eff beatiffimum Cyrillum , im poffremi , re&è confeffus , illa im quibus culpaverat refutavit. Undè & ego amathematizantem eum Ncfiorium & Eutychem , & impia eorum dogmata , & confèntiemtem iis , quæ à fan&iffimo Epifcopo Leone fcripta funt, & buic univerfali Comcilio, dignum effe Epifcopatu decerno. Quod fuffragium trium capitulorum defenfores magnis laudibus extulerunt. Ab illo dixerunt fubtiliter purgari Epiftolam , tamquam quæ in fui exordio adversùs San&i Cyrilli perfonam & capitula , Synodumque Ephefinam Jcquatur dumtaxàt recitativè, at verò in fine ifia omnia adfertivè refutet & damnet , atque ita femetipfam fanet & emundet . Repofuit verò in laudata fexta collatione Theodorus Caefareenfis: „Quomodò praefum:umt Ibae defenfore , calummi.tri interlocutionem Eumomii , quaff partem quidem comdemnamtem Epiftolae, partem autem comprobamtem, oum tota Epiflola impietatis plena fit ? Oftendere conatur Epiftolae pofteriora effe nequiora prioribus, integram ab ipfo Iba fuiffe in Synodo Berytenfi anathematizatam , tandemque conc!udit folam unius partis nequitiam omninò fufficere ad totius Epiftolae damnationem. Etiam Joannis Sebafteni in prima Armenia , Seleuci in Helenoponto Amafeni , Conftantini Melitinenfis in Armenia fecunda, Patritii Tyanenfis in fecunda Cappadocia, ac Petri Gangrenfis in Paphlagonia Metropolitæ, nec non Atarbii Trapezuntini Epifcopi, agentis vices Dorothei Neo-Cæfareenfis in Ponto Polemoniaco Metropolitae , & aliorum illis adftipulantium Epifcoporum fuffragia fuerunt ambigua, Ibae Epifcopatum quafi mifericorditer reftituentia , quod omnia fibi obje&ta negaffet in Synodo Berytenfi, & quod ibidem anathematizaffet Neftorium , & modò in omnia præfentis Synodi etiam adversùs eumdem

] Neftorium Decreta confentiret. Et illis omnes

omninó Epifcopi acclamarunt : Nefforium Iba* modò amathematizet , Eutychem & dogmata ejus moamatbematizet. Et ille omninò obedivit, folenniter locutus ad plenam Synodum : Et jam im $cripto amatbematizavi Neftorium , ejufque dogma , & mumc eum amatbematizo decier milliej . Quod emim femel fit ex amimo, fi fiat decier millier , mom comtriffat . Amatbema & ipfi Neftorio, & Eutychi, & umam dicenti maturam. Et ommem eum , qui mom fapit fícut haec fam&a Symodas , amatbematizo. Ita receptus fuit in Epifcopatum. Quibus omnibus Theodorus Cappadox in di&ta fexta collatione adversùs Ibam fuit potenter ufus. Ex articulis in Synodo

Synodo Berytenfi obje&is , & per Ibam ejeratis dixit fuiße etiam famofam Epiftolam . At verò in Conftantinopolitana cum Severianis collatione Hypatius Ephefiorum Primas de Ibae receptione dixit iftud ipfum , quod fuprà de receptione Theodoreti. Rem fcabrofam dimittamus. Liquet interim Epißolam à plena Synodo non fui£ fe receptam.

A C T I O APPENDIX,

De Alimentis Domni Ex-Patriarchie Antiocheni.

Aximus Antiochiae Patriarcha fub Domno Anteceffore fuo , per Ephefinum latrocinium , aut potiùs per Sanélum Leonem Pontificem degradato , fuerat nuper Diaconus & Archi-Mandrita , ipfum , utpotè virum eruditum ac eminentem, dilexerat ac ho norarat, ideòque fa&ta illius per legatos Apoftolicos fupra adduéta mentione ufus in ejufdem gratiam , ad præfentem A&tionem abiturientem efl jnterlocutus : Deprecor magnifi:emtiffimor judicer , & fin&fam hanc & umiverfalem Synodum , ut hu,namitatem exercere in Domno , qui fuit Antiochiæ Epifçopur, dignemini , & fatuere ei certo, fùmptu; ac Eccl.ff.t , qt.e fiib me cf. Apoftolicis I.egatis pietas placuit, refpondentibus: $an&us & beatfmus Papa, qui Epifcopatum famé?i ac venerabiIi, M.tximi Epifcopi Antiochenæ civitatis confirmavit, #uffo fiti, judicio ejus meritum approbaffe videtur , fquidem memoratus reverendiffinus Epifçopus Maxianus fuo arbitrio Domno voluerit effe comfultum , ut fumptus ei de fua Eccleffa , miferationis intuitu , prout affimaverit , largiatur, ut contemtut alimonii; quiefcat in pofferum . Quod ipfum Anatolius Con4antinopolitanus & Juvenalis Hierofolymae Epi{copus probarunt , & plena Synodus acclamavit : Laudabiles meritò fùmt benevolentiae Maximi ArcbiEp fcopi, omnes cogitatum eju* laudimur. Romani Legati reétè dixerunt, Miferationis intuitu : Etenim degradatus Epifcopus, nequaquam penfione honorari debet ab Ecc!efia , fed ad centum

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

MĘ apud primam Ephefinam Synodum gloriofo Epifcopo in Ephefinam primatialem cathedram fucceffit Bafilius , Bafiiio Baflianus , pofteà per Stephanum violenter ac fcandalosè eje&tus. Hìnc ille noftram Synodum indi&tam videns, Marciano Augufto obtulit preces , habentes capita varia. Primò , violenter opprefIos, Epifcopos præfertim, liberare de manu potentis dicit fpeétare ad officium Chriftiani Principis, ideòque & fibi rogat impendi mifericordiam , paffo miferanda , crudelia , legibus damnata , & nec unquam per barbaros attentata. Pergit de fuo partim Clero , partim populo: Spernentes Dei timorem , & immaculatorum virtutem myfferiorum , quam ex humillimi meis manibus Dei mifèricordia fifçeperunt , poflquam à nobis myfferiorum pcrfcéîio celebrata ef? , repentè apprehendentes me , & abripiemter de ftn?a Ecclefit , plagis afficiebamt , ducemter & portamtey im foro, aliquamdo verò & recludentes , gladiis me fubjecerumt. In iis itaque, dum ipfius vitae periculum fuffimerem , furente, & abripiemte* Pallium $itcerdotii mei , im fede pofuerumt quemdam ex iis , qui & ipfe praefumpfèrat ea , quae im me indignè fa&7.t fumt. In Epifcopalem thronum intruferunt Stephanum Presbyterum Ecclefiæ ,Ephefinae. Et poft haec quafumque rer habueram mobiler vel immobiler , abfiulerunt , & fcut voluerumt fíbi partiti fumt. $uper haec etiam multor meorum homimum diverfi, plagir morti tradiderumt , ita tit fumer.t ante jamut , fan&ae Dei Eccleff.e quid.m expomerent. Secundò, profitetur fefe à quovis crimine innoxium , ideòque caufam fuam delegari rogat Synodo praefenti. Tertiò, fupplicat fibi non obeße violentum hocce fpolium , fed fefe uti legitimum Epifcopum & intra & extra Synodum ufque ad caufae definitionem tra&tari . Et leges enim & Canones fpoliatum mandant reftitui ante caufæ ingreffum, non nifi à definitiva fententia deßituendum. Videbantur efíe preces jußifßmae, ideòque ipfas admifit Marcianus , fcribens ad noflram Synodum : Baffatnur reveremdiffimtur , multa im:o;;gruae paffur,^ comtemta im precibus cjus , quae hi* mofiri* Divinis litteri, fubditae funt , petit à vcfra $an&itate haec difcuti. Feffinet igitur vcfra Reverentia , ha* moffra* fufcipiemj litterar , caufim difcutere , & formam, quae vobif vjfa fuerit , proferre. Cognofcendis aut judicandis Epifcoporum caufis pius Princeps nullo pa&o voluit mifceri . Quin nec de poßêßorio difcernere, aut Baffianum reftituere voluit: Etenim cunétis huc ufque a&tionibus adfuit & fubfcripfit Stephanus ; nulla eft mentio Baffiani . Quapropter noftrae Synodi praefens A&io, ad Baffiani à Caffiano Presbytero comitati preces , difcutere cœpit hanc quaeftionem , atque ante omnia fibi legi facras Principis delegatrices litteras jam adduétas, nec non & preces Baffiani . In quibus nota facrofan&tae Euchariftiae myfterium vocari Myfleriorum perfeéfionem: Quae phrafis fuo loco eft explicanda.

« VorigeDoorgaan »