Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

que hæreticis, Ecclefiae dogma in generali Synodo definitum volentibus retraétatum , abneganda, inter Bafileenfem Synodum, quæ Bohemiæ Huffitas ad ejufmodi difputationem admiferat, atque Eugenium quartum Pontificem fuit acriter agitatum, de quo videnda eft tertia Epiftola fynodalis. Martiani lex damnat folas difpu tationes publicas , & de folo dogmate per Synodum noftram definito. F.odem tempore inter Clericos translatio & negotia faecularia , inter monachos graffabantur inquietudo, vagandi licentia , & nimia monafteriorum citra Epifcoporum licentiam multiplicatio, de qua Zozymus, homo gentilis , peffimus ofor Chriftianorum, præfertim monachorum : Momachi tam im urbibus , quam vici r populofa collegia complemt homimibus immuptis , nec ad bellum nec ad alium Reipublicae neceffarium ufum idomei * , miff quod via quadam progrefji ab eo tempore im bumc ufque diem magmam terrae partem ad fe tram ß tulerimt , & fub praetextu quafi cum pauperibu* ommia communicemt , ommer propè dixerim ad inopiam redegerimt. Eft pagana calumnia , habens tamen quid veri. Nam avaritiam Clericis , Monachis, & generaliter cun&is continentiam profeffis effe ex fundamentis quafi naturalem , fcribit in libro de fan&a Viduitate Sanétus Auguftinus. Eamdem in nobis graviter notavit Conftantinus Magnus, & erubefcenda lege compefcuit Valentinianus primus. Qujdam è nobis obliti fuerant Apoftolicum Canonem : Eff autem quaeftur magnus , pietas cum fufficientia. Adversum cunéta hæc Clericorum & Monachorum vitia tres Canones conceperat Martianus Auguftus, Synodoque obtulit in hæc verba. Quaedam capitula funt , quæ ad bonorem veffrae Reverentiae vobis fervamur , de corum effe judicanter à vobis baec regulariter potiùs firmaru per $ymodum , quam moffra lege famciri. Et huc refpicit Facundus Epifcopus Hermianenfis , fcribens de laudato Principe : Vir temperam , & fuo contentur officio Ecclefiafficorum camomum executor effe voluit , mom comditor. Etenim movor comffituere camome* mom miff multis & im umum congregatir primi ordinis Sacerdotibus licet. Di&tos Canones legit Synodo Beronicianus facri Confiftorii Secretarius, ac Anatolio Epifcopo Conftantinopolitano tradidit fynodaliter difcutiendos. Fuere poftmodùm difcuffi, probati , fa&tique Canones tertius , quartus, & vigefimus, fuprà abundè explanati . Quartum , per quem vagandi licentia in Monachis frænatur, innovat in fui codicis ad Joannem Praetorio Præfe&um lege Imperator Juftinianus , adversùm nefcio quos garrientes ad quoddam dumtaxât tempus fuiffe fancitum. Richardum Sanéti Medardi Abbatem, qui in Ecclefia per fanguinis effufionem violata fine Epifcopali reconciliatione celebrare praefumpferat, ex ipfo graviffimè increpat San&us Fulbertus Epifcopus Carnutenfis. Monachorum Apoftafiam ab eodem vetari adferunt Synodus Triburienfis , & fub Joanne duodecimo Pontifice Auguftana. Inter. dici illis etiam facras peregrinationes fcribit in libro de imaginum cultu Jonas Epifcopus Aurelianenfis. Quam maximè de Monachis verum eft ; gui multùm peregrimamtur , rarò fan&ificamtur. Et de illis praefertim loquitur San&i Gregorii Epi

fcopi Nifseni de Hierofolymitana peregrindtione Epiftola, fuo tempore exponenda.

Laudatus Princeps infuper aliud à Synodo poftulavit : Ad honorem famé7æ Martyris Eupbemiae, & veffrae pariter $an&itatis , Chalcedonemfem civitatem , in qua fam&ae fidei Concilium gefum eff , metropolis privilegia babere famcimur , momine tamtùm bamc bomoranter , falva videlicet Nicomediemfum civitati propria digmitate. Tribuit ei ac ejus Epifcopo folum metropoleos ac Metropolitæ nomen, quod omnia facra Pragmatica, veros Metropolitas erigentia , haec ipfa noftra Synodus jam fuprà caffaffèt. Firmari id poftulat ad honorem fanétae Euphemiae, Chalcedonenfium Patronae, in cujus Bafilica fuerit Synodus omnis pera&ta. Eam fuiffe extra muros Zozymus teftatur. Et univerfa Synodus exclamavit : Juffum judicium Imperatori* , digni famâ?a Martyre. Supplicamu* , dimitte mo* , Pie Imperator , dimitte mor. Generalem Synodum extra Romanæ fedis mandata nihil poffe , hocce teftimonio infigniter docemur. Etenim de fola per Eutychetem & Diofcorum laefa fide difquiri & definiri mandarät San&tus Leo Papa. Hoc officio perfun&i Patres fieri fibi poftulant facultatem redeundi ad propria , fcientes deinceps fefe futuros, non authenticam Synodum , fed humanum fine capite conventum. Et hinc quinta Synodus, ipfamque fecuta Romana Ecclefia re&tè fentiunt Synodum praefentem in hac A&ione fuiffe finitam, omniaque poftmodùm geßa fuiße , non fynodalia, fed adunatorum Epifcoporum judicia privata. Quod ipfum patet etiam ex Principis ad Synodi preces Refponfo: Multüm quidem effij itimere fatigati , laborem perferemter . Verùmtamem fuffimete adbuc trer aut quatuor dier , & praefemtibu* moffrir magnificemtiffimis Judiciöur quæcumque vultis movete , competem * adepturi auxilium . Nullur vefrum , amtequam perfe&i termimi ex omnibur proferamtur, à famé?o concilio difcedat. Fatetur Princeps finitam Synodum , verùm ad dirimendas quafdam fibi delatas Epifcoporum quaeftiones vult Patres adhuc per paucos dies in unum man€IC .

A C T I O VII.

D feptimam A&ionem , fa&am feptimo Kalendas Novembres , loqui coeperunt gloriofi judices: Diviniffimuf & piiffìmur Domimur moffer Imperator rogatur â Maximo & Juvenale fan&iffimis Epifcopis , præcepit mor agmofcere de moti* imter eor capitulis : Undè convenienter praedi&fi fam&iffimi viri certa ad imvicem imter mom fcripto conftituerumt , & videntur ex comfemfu jufiè difpofita. Haec igitur meceffarium judicavimur etiam coram faméfa Jynodo unumquemque corum edocere, quatenùs & ex mofro Decreto , & ex veffra fententia, quae fuerimt, placita, comfirmemtur . Rem edixit Maximus Patriarcha Antiochenus : Placuit mibi , & reveremdiffmo Hierofolymae Epifcopo Juvenali poff multam contemtioneum per confenfum , ut fedes qui

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quidem Antiocbenfium maximae civitatis beati Petri jabeat duas Pbaemicia , & Arabiam, fede* autem Hierofolymarum habeat tres Palaeftima*. Et rogamu, ex Decreto Magnificentiae vefirae & famé?i Comcilii b.ec ex $cripto confirmari.

Eßè non fimplex Metropolita, fed plurimum provinciarum Patriarcha Apoftolicæ Sedis Epiicopus, ac Ecclefiae etiam Antiochenae Exarchus eße prætenderat in Ephefina Synodo Juvenalis, at retufus fuerat ab Apoftolicis Legatis, etiam San&o Cyrillo. Nihilominùs fpem & machinas non depofuit : Liquet ex ejus apud San&tum Proclum Epifcopum Conftantinopolitanum Attentatis, quorum caufa à di&ti Procli commupione fefe divertere parabat Canonum Nicænorum zelofiffimus cuftos Gennadius Archi Mandrita. Res tandem fuccefíum habuit in Ephefino latrocinio, & magnis iftic Juvenalis apud Diofcorum meritis à Chryfaphio Eunucho elicuit Pragmaticam fànétionem, trium Palaeftinarum , Arabiæ, & duarum Phoeniciarum in fuum jus Patriarchicum tranfcriptricem . At ecce novus obex. Quarta hujus Synodi A&tio, de expreffo PrincipisMarciani adfenfu , à Photio Tyriorum Metropolita adversùs irregularem Euftatii Berytenfis Epifcopi ambitum commota , omnia ejufmodi facra Pragmatica , adeòque & omnes Juvenalis machinas caßávit. Hinc alia ille iniit confilia : Uti San&us Proclus & Maximi Antecef for Domnus non ita pridem ftipulati fuerant de tertio Canone Conftantinopolitano & Epifcopi Conftantinopolitani proximo poft Romanum Primatu , ita Maximum induxit Juvenalis ad ftipulandum de diétis Provinciis, & hæc fua pa&ta petierunt ambo per Synodum cofirmari.

Phoeniciam à palmarum, quas Graeci Phoenices vocant, copia diélam fcribit in primo libro de bello Perfico Procopius Caefareenfis . Ejus vetuftum fub Jofue Principatu ftatum exponit in libris de bello Wandalico: Tumc univerfa regio maritima à $idone ufque in Ægypti fines Phænicia eff appellata. Quibus unus jam dudùm imperabat , uti omnes teflamtur , qui antiquam Pbaemicum f.Crupfêre bifforiam. Aliter longè Tertullianus in libro adversùm Judaeos , dicens fuiffe Arabiae partem : Damafcus Arabiae olim deputabatur , amtequam tramfcripta effet im Syro-Pbœniciam ex diffim&7iome Syriarum . Et de Syriae ab Arabia diftin&tae ftatu fcribit ad quintum decimum San&ti Efaiae caput San&us Hieronymus : D.imafcur Regali* quomdam civitar fuit , & in ommi $yria temuit Principatum. Necdum forebamt Amtiocbia , Laodicæa , & Apamaea , quaj urbes poft Alexamdrum & Macedomum Imperium au&a , effe cognovimur. Loquitur ex laudato Propheta : Caput Syriae Damafcu* . Graecorum Rex Antiochus Rablata in Antiochiam exaltavit, omnefque fibi fubditas gentes, etiam Judaeos, in grande beneficium fcripfit Antiochenos; quod Antiochia effe totius Regni caput & metropolis. Ita manfit ufque ad Adrianum Augußum & Paulum Tyrium , de quo Svidas : P.tulus Tyrius orator fuit temporibus PbiJomi, Biblii, qui fub Adriano Imperatore, cùm legatum egiffet , Metropolim Tyrum fecit . Et in Adriani vita Ælius Spartianus : Adriamus Am

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

li tempore fuiffe unicam Provinciam , adfirmare videtur in Conftantini vita Eufebius Caefareenfis. Et hinc Magnus Damafci Epifcopus Synodo Nicaenae poft AEneam Ptolomenfem fubfcripfit , utpotè necdum Metropolita, fed adhuc fub Tyrio Provincialis. Poft Paulum Sidonienfem fubfcripfit Synodo Conftantinopolitanae etiam Philippus Damafcenus . At verò Joannem Damafcenum Epifcopum fuiffe Metropolitam liquet ex A&tis Concilii Ephefini. Nempe inter hanc & iftam Synodum Phoenicia in primam & fecundam , feu in maritimam ac Libanefiam divifa fuit: Verofimiliter per Theodofium Auguftum. Ita conjicio ex fuprà adduétis Zozymi de ipfo querelis. Etiam Paleftinam fuiffe olim unicam fub Turri Stratonis, quam Vefpafianus Augußus Caefaream appellarit, metropoli Provinciam, tradit Juftinianus Auguftus , in lege novella ad Joannem Praefectum Orientalium Prætoriorum. Verùm de verfa in Caefaream Stratonis-Turri aliter & re&iùs Ammianus Marcellinus: Cæfaraeam ad homorem O&aviami Primcipi, exaedifíavit Heroder. Quod ipfum liquet ex San&o Luca in A&is. Sy. riam illam , quae Palaeflina dicitur, & Judaeam à Claudio Augufto coeptam redigi in Provinciam ,

[ocr errors][ocr errors]

tandemque à Vefpafiano reda&tam fcribunt Aure- C. 9. mo.

lius Viétor, & in quinto hiftoriarum libro Cornelius Tacitus. Addit in fecundo libro : Difceffere Muciamus Amtiocbiam , Vefpafiamur adhuc militum Dux Caefaream. Illa $yriæ, baec Jud.eae caput eff . Ex quo liquet Palaeftinam mox per Vefpafianum fuiffè à Syria divifam, ac etiam Taciti tempore unicam fuiffe Provinciam. Fuiffe videtur etiam tempore Ammiani Marcellini , qui fub Theodofio Magno floruit , fcribentis : Uitima $yriarum eff Palaeflima. Quare Synodi Nicænæ A&ta , quibus Macarius Hierofolymitanus primo inter Palaeftinos Epifcopos , dumtaxàt quinto fubfcripfit Eufebius Caefareenfis, funt palàm vitiata. At verò idem Imperator Theodofius in lege (a) ad Joannem facrarum largitionum Comi

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

) Eft

duas Palaeftinas , atque ita ipfe videtur provin- Jun 1.ult.

ciám primus divififfè. Sanétus Joannes Chryfoftomus, fub ejus filio Arcadio Epifcopus Conftantinopolitanus , tres eodem tenore de eadem

de Judgis. C. Theod.

A. Chrifti

+19. 44

materia fcripfit Epiftolas ad Eulogium Caefareen- not. No r.

fem , Joannem Hierofolymitanum , ac Theodofium Schytopolitanum Epifcopos, omnes palàm Metropolitas, atque ita liquet Palaeftinam in tres Provincias fuiffe divifam : Cæfareenfem , Schytopolitanam., ac Hierofolymitanam , paffim di&tam falutarem. Quod Cæfareenfis femper prima manferit, liquet ex addu&tis Patrum teftimoniis, laudataque lege Juftiniani, eam ornantis fede & dignitate Proconfulari, Diéìorum Eulogii

Ep. 87. 88.. 89•

[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

centii primi ad Alexandrum Patriarcham Antiochenum. Verùm per omnes ubique Provincias non nifi fucceffive potuit obtinere. Et forsàn ad exaltandam Hierofolymae Ecclefiam , & exftinguendas, quas adversùs Acacium Lufcum Caefareae Metropolitam coeperat San&us Cyrillus , de metropolitico jure lites fecerit divifionem iftam Theodofius : Nam & Synodi: Conftantinopolitanæ ad San&tum Damafum Pontificem Relatio diétum Cyrillum palàm agnofcit Metropolitam, atque ita & ejus fucceffor Joannes perrexit fe in dignitate ifta oftentare . . Secundæ Palaeftinæ urbs mater fuit omninò] Schytopolis, habens & Epifcopum Metropolitanum. Difertè id teftatur Sanétus Sophronius Patriarcha Hierofolymitanus in prato fpirituali: csf. 5 & , Schytopolis fecunda eff Palaeßimae Metropolir . Et, ! Synodalibus Joannis Patriarchæ Hierofolymitani ad Joannem fecundum Conftantinopolitanum adversùs Severum Antiochenum litteris , in Synodo Conftantinopolitana fub Menna Patriarcha le&tis & probatis, poft di&um Patriarcham ante omnes trium Palaeftinarum Epifcopos fubfcribunt Joannes CæfareenGs & Theodofius Schytopolitanus. Et laudatæ ibidem Petri Patriarchæ adversùs Anthymum Trapezuntinum fententiæ primi fubfcribunt Elias Cæfareenfis & laudatus Theodofius: Quod nempe efíent Metropolitae. Et antiqua Provinciarum ac Epifcopatuum notitia , ex Antiochenæ ac Hierofolymitanæ Ecclefiarum archivis, per Guilielmum Tyriorum Archi-Epifcopum produ£la , fecundam Hierofolymitanæ fedi fubje&am metropolim dicit effe Schytopolim , novem Suffraganeis praefeétam . Qgocirca illos , qui Sebaften feu, Samariam exiftimant effe fecundæ Palgftinae metropolim , certum eft deviare. Adftipulatur JaC*p. 55• cobus de Vitriaco : Archi Epifcopus Cæfareenfis unum folum fubje&um habet fuffragameum, Epifcopum videlicet Jebaffemfem. Et in capite fequenti : Fuit quomdam Sedes Arcbi-Epifcopali, im urbe Schytopoli , quae bodie dicitur Bethfam , inter momte ; - Gelboe & Jordami* fluvium in campeßribus fita. .Quondam tertiae Paleflimae & totius Galilaeae metropolis exftitit , fed propter dignitatem loci , & Domimicae conceptiomi* reveremtiam translatur eff ArchiEpifcopatui ad civitatem Nazarenam. Caefareenfi „Metropolitae laudata Provinciarum ac Epifcopa

[ocr errors]

-mentariis San&us Hieronymus. Adfirmo tamen

[blocks in formation]
[ocr errors]

miliis fuper San&um Matthaeum teftatur. Hinc dixit Nathanael : .4 Nazaretb poteß aliquid boni Homil. 9. effe ? Et Judaei: Interroga & vide , quoniam Propbeta à Galilæa non furgit. Et in San&i Evangeliftae Matthaei commentariis Presbyter Hierony. mus : Nazaretb eff oppidum Galilææ , capbar- CaP. 17• maum vrbi fubjacemr. Hinc admiranda & prædicanda humilitas noftriDomini, qui pro nobis dignatus eft effe Nazarenus. Eam Patres noftri, terrae fanótæ liberatores, duxere extollendam dignitate Archi-Epifcopali. Pridem tamen fuiffe Epifcopatum , Hierofolymitani fuffraganeum, laudata notitia docet. ' Et hinc nafcitur quæftio alia, Cur San&us Joannes Chryfoftomus & San&us Auguftinus Joannem Hierofolymae, quæ quoad nullas res fuit fecunda Paleftinæ Metropolis , Epifcopum ponant fecundo loco inter Caefareenfem & Schytopolitanum ? Refpondeo eos refpexiffè ad feptimum Canonem Nicænum , à quojubetur honorari AEliæ Epifcopus , effe totius Palgftinae Proto-Thronus, proximus Cæfareenfi Metropolitæ. San&tus Auguftinus, Romanam fecutus Ecclefiam, jpfum non agnovit Metropolitam; San&us autem Chryfoftomus , fecutus Synodum Conftantinopolitanam , agnovit ut talem, etiam fa&ta Provinciae divifione judicavit fervandum Nicænum Canonem, ideòque Ælienfem , licet tertiæ dumtaxàt quoad res civiles Provinciae Metropolitam , debere effe fècundum . Necdum enim ut Patriarcha agnofcebatur. Arabiam Romanis acquifivit, ac in Provinciam redegit Trajanus Auguftus, ejufque unicae metropolim fuiffe Boftrenfem civitatem, eft fuprà oftenfum. Adverfatur in libris debello Perfico Procopius Caefareenfis: Arabie Regia civita* ef Petra. Et Jacobus de Vitriaco : Quartur Metropolitamur, Patriarchæ Hierofolymifano fubjeάus, ef Petragenfù , unum folum habens fuffragameum , Epifcopum grecum im monte $imai, Eccle/e beatae Virginis Catbarimae , & monacbiw ejufdem momafferii Præfe&um. Exiftimo, fuiffe Epifcopum Pharan , fuccefforem Theodori Pharanitani , Monothelitæ famofiffimi, de cujus Epifcopatu & A&is dixi abundè ad Synodum fextam. autem Petra civita/ mumitiffima, quae vulgari

[ocr errors]

1 momime bodie dicitur Crac , & Petra deferti, ultra

Jordanem in finibus Moab im montefublimi Ata , fecumdae Arabiae metropolis . Duas fuiffe Arabias probant etiam Aëta praefentis Synodi, cui non folùm Conftantinus Boftrenfis, fed & Eulogius Philadelphienfis Epifcopus fubfcripfit uti Metropolita. Et Philadelphiam fuiffe Arabiae fecundæ metropolim teftatur in Sophoniæ Prophetæ comunicam olim fuiffe. Hinc enim præfens Synodi Cap. v. noftræ A&io: accuratè diftinguens duas Phoeni

nicias ac tres Palgftinas , unicam folam memo

rat Arabiam. Et Philadelphienfem Epifcopum

| fuiffe folo nomine & vacuo honore Metropoli

tam fuprà oftendi , Hinc laudatus Eulogius,

InOn I.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

non inter Metropolitas, {ed dumtaxàt inter Provinciales Epifcopos noftrae Synodo fubfcripfit. Et olim ejus verus Metropolita Boftrenfis novemdecim habuit Suffraganeos . Etenim illic etiam in pagis fuiffe Epifcopos teftatur difèrtè Hermias Zozomenus . Caufam edicit Ammianus Marcellinus: Arabia caffrir oppleta eff & validif caffellis , quæ ad wepellendor gemtium vicimarum excurfus follicitudo pervigil veterum per opportumor faltus erexit & cauto*. Haec quoque civitates babet jnter oppida quaedam ingemter : Boffram , Gerafam, atqne Pbiladelpbiam. Iftis in oppidis & caftris antiqui Patres noftri Epifeopos pofuere. Nota Petrae , cujus tamen Epifcopus Afterius adfuit Sardicenfi Synodo , nullam mentionem fieri , & Gerafam tunc fuiffe fecundam Provinciæ civitatem. Quare Philadelphia non nifi poft Ammiani tempora fuit exaltata. Exaltatam credo à Theodofio Augufto per Provinciæ divifionem, fed quam Ecclefia quoad fuas res ex caufis non recepit . Et hinc San&us Hieronymus re&è dicit Philadelphiam effe fecundam Arabiae civitatem poft Bofram , feu feeundae , felicis paffim di&tae, Arabiae metropolim : Aft civilem, non Ecclefiafticam adminiftrationem refpexit. Divifionem tandem recepit & Ecclefia , atque ita Philadelphienfis Epifcopus ex nominali in verum cum poteftate Metropolitam profecit. Ac. ceffit & tertia quoad utrafque res Arabia, à Petra Metropoli di&ta Petraea, quam omninò fuiffe tertiam Arabiam Chriftianus Adrichomius in defcriptione terrae fan&tae oftendit. Ei fuiffe unicum Suffraganeum, monachorum Epifcopum, adfirmat & Matthaeus Parifienfis. Quare JacoBus de Vitriaco, ajens effe fecundam Arabiam ,

L. ,,.:.,. poffit videri lapfus : Aliter in opere de bello

[merged small][ocr errors]

facro Guilielmus Archi-Epifcopus Tyriorum ; Philadelphienfem feu felicem Arabiam dividit in duas Ecclefiafticas Provincias , priori dans duodecim Suffraganeos, ejufque metropolim dicens effe Rabbath Moabitarum, quam fuo tempore vocatam fuiffe Areopolim fcribit in Sanéti Sophonlae commentariis Presbyter Hieronymus. Pofterioris metropolim dicit effe Becerram , eique fubdit triginta quinque Suffraganeos, quos inter eft & Philadelphienfis . At verò Crac, Caracae , feu Petræ Epifcopum , uti & Epifcopum Pharanitanum , ponit inter Suffraganeos Patriarchæ Hierofolymitani. Ita oftendit ex antiqua jam laudata Provinciarum ac Epifcopatuum notitia . Quare Arabia variam mutationem fubiit, cujus au&orem , occafionem , tempus ignoro. Sed & ifta notitia eft • cum judicio legenda; Planum eß non effe vetufliffimam . Rufticanos ac pagenfes Arabiæ Epifcopos exftinxiffè poffint Flandri noftri , terræ fan&ae liberatores, de quibus Jacobus de Vitriaco; Multæ aliae civitates im terra promiffiomis , quae licet amte tempora Latinorum proprios haberent Epifcopo* $yriamorum & Graecorum, Latini tamen propter multitudinem & paupertatem eorum, me dignitas Epifcopalis vilipemderetur, plures Ecclefiar cathedraler & civitater umi cathedrali fubjecerumt . Ita & tertia Arabia ad unum Suffraganeum decrevit. De harum Provinciarum per Juvenalem invafiene fcribit Theodoretus , Cyri Epifcopus ad

Anatolium Patricium : Quod ß proptereà mdignamtur mommulfi , quod Pbaemices Ecclefiarum ruimam lugemur, fciat Magnitudo veffra mom poffe mor mom dolere, cum Judaeorum cormu im altum ereéìum, Cbrißiamor im lacrymis lu&uque cermimur , etiamfí ad ultimar ora* tranfmittant. Et in litteris ad Eutrechium Præfeétum : In lu&u verfamtur Ecclefiae pbaemicer, pariterque im lu&u quae in Palefima funt. Et infrà : Licet decier millies indigmemtur , quod Phaemice* damma defleo, id ego facere mom defimam , quamdiu baec video. Mibi emim formidabile folum Divinum Judicium. Scriptæ funt hæ litterae poft Ephefinum latrocinium, in quo Juvenalis rapina fuit confirmata, atque ita facra Pragmatica videntur latrocinale Decretum dumtaxàt confirmaffe . Dolebant porrò Phænices & Palaeftinae Ecclefiae , quod contra Apoftolicos atque Nicaenos Canones nollent à nativo Antiocheni in ambitiofum AElienfis Epifcopi Patriarchatum feu potiùs fervitutem transferri . Ecclefiam Antiochenam uti germanus filius adjuvit Theodoretus, verùm fuit juffüs filere uti apud Ephefum degradatus homo, nifi vellet Oafin deportari. Hinc dicit Judaeos, id eft , latrocinii Ephefini fequaces Epifcopos effe in lætitia, in lu&u & lacrymis Chriftianos. Erat per omnem Antiochiæ Patriarchatum miferanda rerum facies: Eam utcumque folaturus Maximus Patriarcha iniit cum Juvenali jam memoratum pa&tum , à Synodo noftra confirmandum. Juvenalis fundamentum fuiffe videtur, quod poft Arabiam & Phœniciam per Adrianum Auguftum à Syria divifas Antiochia manfißet hujus folius civile caput, idque in poenam frequentis in Auguftum Principem deli&ti . Eam enim, quod multa pro Avidio Caffio tyranno dixiffet , nec videre voluit , Syriam tranfiens , Marcus Antoninus Philofophus Imperator, privavit fpe&taculis, conventibus publicis, omni concionum genere, graviffimoque preffit Edi&to, uti videre eft apud Julium Capitolinum . Cur fpe&taculis privarit, edicit in libris de bello Perfico Procopius Cæfareenfis : Antiocbemo populo aliud mibil, quam feffa & deliciae, fumt curae , & im Tbeatris continua contemtio. Et de Severo Augufto fcribit AEliusSpartianus: Antiocbemfibus iratior fuit , quod & adminißramtem fe im Oriente riferamt, & Pefcennium Nigrum tyrannum etiam vi&u juverant. Denique multa eis ademit . Antiochenfes enim fuiffe natura dicaces, & cum irriforia urbanitate etiam in Principem contumeliofos teftantur Zozymus, Socrates, ac Nicephorus Calixtus. Ex hocce vitio etiam in Theodofii Magni ve&tigales leges involarunt , fcribitque de ifta re in Ecclefiafìica hiftoria Theodoretus : Imperator graviter commotus omnia privilegia urbi illi ademit , & primcipatum Laodicaeae , vicimæ civitati, tribuit. Quippe ißud Antiocbemor ægerrimè laturor exiffimavit. Mam Laedicemfer ab antiquis jam temporibus adversùm Amtiocbemo, gravi invidia exarferant. Haec Antiochenfium deli&a, quibus Domni Patriarchæ per Ephefinum latrocinium degradati pertinax in San&i Cyrilli capitula odium acceffit , videntur fuiffe -primum Juvenalis fundamentum. At frivolum. Etenim de Severi Augufti lege fcribit Ælius Spartianus : Antoninus Caracallus, Se

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

, ftatim ad Antiochenum Patriarchatum redire

Severi filius, Amfiochemffùus fuo apud Patrem imtervemtu jura vetuffa refituit. Et quidem adhuc puer . Quod item Theodofius , à Macedonio monacho inflexus , legem fuam caffârit, adfirmat in monaftica hifloria Theodoretus. Etiam Flaviano Patriarchae Zozomenus adfcribit. Quare à Libanio gentili Sophifta fuiffe mitigatum

Alterum Juvenalis fundamentum fuit San&us Jacobus Apoftolus, à quo Hierofolymae fedem eßè verè Apoflolicam contenderat olim adversùs Sap&tum Hieronymum etiam Epifcopus Joannes. Et hinc Patriarcha Maximus hifce fuis jnterlocutionis verbis , Amtiochemffum maximae civitatis , fubtexuit has, Beati Petri . Oftendere voluit nullam Sedem eße verè Apoftolicam , nifi in qua ipfe Sanétus Petrus Apoftolus uti Car. dinafis Epifcopus fediffet .

Et quidem pa&ta ifta probarunt Legati Apoftolici , univerfa Synodus , & gloriofi judices, quorum Edi&um fuprà adduxi. Verùm omnia , utpotè Nicaenis Canonibus adverfa , Sanétus Leo caßávit. Attamen uti Epifcopi Conftantinopolitani tres autocephalas diœcefes , ita tres Palaeftinas fub fuo jugo detinere perrexerunt Hierofolymitani , ea via de qua Liberatus Car. thaginenfis : Licet $cder Apofo/ica mumc ufque comtradicat , quod à $ymodo firmatum eff , Imperatorij patrocimio permamet quodammodò. Quin temporis fucceßu etiam primam Phœniciam & tertiam Arabiam reinvafit Hierofolymitanus , uti jam dixi ex Jacobo de Vitriaco. Reinvafam fuiffe & fecundam , eamque in duas Provincias divifam , Arabiam teflatur Guilielmus Archi-Epifcopus Tyriorum. Et quidem ejus Praedeceffor Guilielmus , primus ibidem Latinus Epifcopus,

conatus eft , & de hujus proximo fucceßore Fulcherio, per Guilielmum Hierofolymae Patriarcham confecrato, &c Archi-Epifcopali Pallio per Innocentium fecundum Pontificem infignito,

fcribit laudatus Guilielmus : Reverfu , ab Eccleffa ; Romana , mamdatum accepit , ut quoufque delibera- ! retur , utri duorum Patriarcharum perpetuò cederet , interim , fcuti & Prædeceffori ejus fuerat

di&um , Hierofo!ymitano obcdiret , eamque di

gnitatem im Hierofòlymitama obtimeret Eccle

fía , quam ejur praedeceffore r im Amtiocbema ,

quamdiu ei obedierumt , obtinuerumt . Certum ef?

autem , quod inter tredecim Archi Epiféopor, qui à

' diebur Apoflo!orum fedi Antiochenae fubditi fuerunt ,

Tyremfir primum locum obtimuit , ita ut mortuo Pa

triarcha Amtiocbemo, Proto-Thromor Tyremfù appella

retur. Ipfum oftendit ex fuperiùs addu&ta Provin

ciarum ac Epifcopatuum notitia , & ego fuo loco

oftendi ad Synodum oétavam.Et quidem Romana

Ecclefia primam Phoeniciam manere perpetuum

fub Patriarcha Hierofo!ymitano tandem fanxit,

ac illic eßè Proto-Thronum , de quo Decreto ,

uti Apoftolicis atque Nicænis Canonibus adver

fo multùm queritur laudatus Guilielmus . Rei

feriem accuratè exponit.

[ocr errors]

A C T I O VIII.

D o&tavam A&tionem, fa&tam item feptimò Kalendas Novembres , clamarunt varii Epifcopi : Tbeodoretur Cyri Epifcopus modò amathematizet Neftorium . Neque enim de folis impugnatis Sancti Cyrilli Capitulis, fed & de dileéta atque defenfa Neftorii perfona erat apud multos fufpe&tus. Hìnc in medium tranfiens repofuit: Et precer obtulit Divimiffimo ac piiffmo Im-. peratori, & libel/or reveremdiffimis Epiféopis agentibus locum revcremaiffimi Archi-Epifcopi Leomur , etfi vobis videtur , legantur coram vobir, ut ficut fùpio cognofcatis. Exiftimavit re&tam fuam fidem abunde in his libellis aperiri. Verùm adverfantes Epifcopi non fuere contenti , & denuò clamarunt : Nihil relegt volumur , modò amathematizae Nefforium. Norant Neflorianam luem effe Pelagianæ filiam ac fororem,norant ambaseffe mendaciorum ac mentalium reftri&ionum peritiffimas, ejufdem artis fufpe&tum habuere Theodoretum ,

| ideòque difertè ac nominatim voluerunt ab illo

Neftorium anathematizari . Artificiofum fa!fi fermonem effe verum mendacium docet in litteris ad Ecclefiam Neo-Cæfareenfem San&tns Bafilius Magnus. Eum præfertim in juramentis deteßatur etiam Zozymus, homo gentilis. Eamdem fuiffe Titi Livii , Julii Flori , Aurelii Vi&toris, ac totius Romani Imperii vetuftam innocentixm , poflit lucidè oftendit. Certè Paulum Notarium , quod in folubiles mendaciorum nodos poßet reftringendos compingere, probrosè agnominatum fuiffe Paulum Catemam , teftatur ac probat Ammianus Marcellinus. Ejufmodi gentiles furgent in Divino judicio , & condemnabunt multos noftri temporis Chriftianos. Et utinatm duntaxât idiotas. Dico , Noffri tempori, . Erenim Burgundiae campum , in quo Ludovici Pii Imperatoris filii, Francorum Reges, reftri&ionibus mentalibus invicem deceperunt, ponentes publicæ calamitatis fundamentum , parentes noftri notarunt de infamia, vocaruntque campum mendaciorum . Et Hattonem Moguntiae Epifcopum , à cujus mentali reftri&tione deceptus Rudolfus Comes, ut nequiffimè mendacem notant cunéti Francorum Annales. Ipfum , i:t potè qui Reipublicae commodo feciffet , quofdam excufare conatos graviter arguit Otto Epifcopus Frifingenfis . Et Sisbertum Toleti Archi-Epifcopum degradavit Sexta decima ibidem Synodus

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »