Pagina-afbeeldingen
PDF

íicum fcivit Anatolius prætexere. Photius quædam egit mullo more atque ordine. Hinc indignata $ynoaut , & juxta regula, eommota , excommunicationem ei mifit. Repofuit verò Eunomius Nicomedienfis Epifcopus, Bythiniæ Metropolita : Nom «f Romanis confuetudo damnare aliquem hominem , priufquam is , qui accufatur , præfentes babeat accufatorer, locumque defenfionis accipiat ad diluenda crimina. Ad tertium refpondit Tryphon Chii in jnfularum Provincia Epifcopus: $ynodus appellatur , & convemiumt Epifçopi , & laboramter aliqua oppreffome fua jura mancifcuntur. Quod piuribus confirmavit Anatolius , fefe expurgans adversùm illos, qui Synodos iftas arguebant novitatis. Earum auétoritatem alibi expofui. Poterant de folis ad fuam dioecefin fpectantibus rebus judicare. Quare fextum Nicænum Canonem , peregrina judicia vetantem potuerat Photius adducere : Quid enim Thracicæ Synodo cum prima Phaenicfa, Provincia diœcefeos Oriertalis? At exceptioni peremptoriæ obicem pofuerat Maximi JPatriarchae confenfus. Hinc quartum Nicænum Canonem , qui unicum in quavis Provincia mandat effe Metropolitam , & ab illo confecrari aut confirmari omnes Provinciales Epifcopos , legi poflulavit Photius, & ad glorioforum judicum interlocutionem legit Atticus Nicopolitanus Epifcopus , Metrop61ita veteris Epiri. Photium Canon infigniter adjuvabat : Præfertim quod Phæniciam maritimam in duas Provincias Princeps non fecuiffet . Quare gloriofi judices poft denuò auditum de avita fuae metropoleos in judicandis & confecrandis Epifcopis confuetudine Photium funt inter. locuti : Samę?a Synodus quid fùi vi,featur doceat , utrùm placeat juxta regu'am fiméforum trecentorum decem & o&o P.:trum unum Metropolitam Epifçopum effe, qui im ordinationibus Epifcoporum im amaqua. que Provinciæ civitate potcfatem babeat , am duos , ita ut iij liceat feparatim im civitatibur ordimationes faccre ? Et univeifa Synodus refpondit : Unum juxta rcgulas fanéìorum Patrum volumus cffe Metropolitam. Petimus ut regulæ faméìorum Patrum temcamt. Atticus Nicopolitanus Epifcopus addidit: Trecentorum decem & o&o Patrum regula umum vult Metropolitam im umtqttaque Provincia Epifcopum effe, & fupplicamus ut etiam munc virtus regularum in omnia & in ommer Provincit r v.tleat , ceffantibus emnibus Pragmatici r , quae ex concurfatione &* am bitione fiunt, quæque evertumt ea, quae fpiritualiter & fœcundù m Deum à faméfis P.ttribus famcita funt. Infigne elogium , quo Reges doceantur Ecclefiaflicis negotiis non mifceri. Et hinc gloriofijudices funt iterùm interlocuti : Jtixta regula * trecemtorum decem & o&o famé?orum Patrum , & juffam fententiam totius $ynodi , Photius reveremdiffimus Epiféopus Tyriorum metropolis omnem poteffatem ordimandi in univerffr civitatibus primae Phaemicer Provinciae habebit ; Euffatiu* verò reveremdiffimus Epifçopu, è facro Pragmatico typo mihil ampliu* fíbi vimdicet, quam reliqui Epifcopi ejufäem Provinciæ . Et am his comfentiat , ftn&a $ymodu* e*oceat. Theo

dofii legem habent ratam , Anatolii fynodale !

- - I decretum exufflant ; & omnis Synodus acclaraawit : Hoc juffum judicium , Verba. 9;.tim reli

pi confirmarunt. Et hunc unicum excufationis ;

qui Epifcopi, oftendunt Euftatium nequidem à Tyrii Metropolitica poteftate fuiffe exemptum, quod nominales Græcorum Metropolitæ, & Pallio infigniti Latinorum Provinciales Epifcopi quandoque perperam praetenderunt. p. Quid fit Pragmaticus typus, exponit in opere de domus Auguftae officiis Jacobus Gutherius: Pragmatica juffio fèu famâio mom ad fingulorum preces fùper privatis mcgotiis profertur, fed tantùm ad prcce* alicujus corporis , col/egii , civitatir , ve! Provinciae . Breviter Pragmaticae famâione, funt Refcripta diligentiùs , diffufiùfque traâata apud Primcipes im publicis megotiis cujufque Univerfitati, vel Provinciæ , quæ inter generale , leger numeramtur. Hinc Pragmatica paflim ex concurfatione, & licèt non ex privata , tamen publica ambitione fieri dixit Atticus Archi Epifcopus Nicopolitanus. Quamvis non ipfe Euftatius , certè ejus populus Berytenfi civitati fupplicarat hanc dignitatem , ab ipfo haud dubiè inftigatus. Liquet item ratio , cur hocce Theodofii Refcriptum fuo generalium legum codici inferuerit Imperator Jußinianus. Reftabat quaeftio de Epifcopis per Photium confecratis , & per Euftatium in Presbyteri gradum rejectis. Etenim in fuprà di&is civitatibus, fuae metropoliticae poteftati fubtra&is, non defiit uti Metropolita Epifcopos confecrare Photius; at facro Pragmatico & fynodali Decreto fultus Euftatius, ipfos in Presbyteros regradavit. De his per gloriofos judices rogata Synodus refpondit : Epiféopor eos cenfemur : Juffum eff eos recipere Epifcopatum & civitatem, tamquam ordinator à Metropolita . Ordimatio Patri , Photii temeat. Qgod judicium ratum effe poftulanti Sebaftiano Berrhaeenfium in Thracia Epifcopo reddiderunt laudati judiccs . De hij fin.:liter decernere ac definire , famé?.e ef? Synodi. Ex quo lucet hifce in generali Synodo judicibus nihil in Ecclefiafticas caufas fuiße poteftatis. Et hinc datam fententiam cum Epifcopis Primatibus confirmarunt Legati Apoftolici , addentes : Epifcopum im gradum Presbyteri redigere , facrilegum cf. $i verò & caufa quaedam juffa illor ab aéfu Epifcopatur amovet , mec Presbyteri locum retinere debent. Si autem citra aliquod crimem amoti fumt dignitate, ad Epifcopalem dignitatem revertantur. Regula haec eft fuperiùs explanata. Quae omnia & gloriofi judices ampliffimè confirmarunt. Et hinc ad ipfos perrexit Cecropius Sebaftopo1itanus in prima Armenia Epifcopus: Ne Poteflar veffra accufationem & querimonias à quacumque perfoma accipiat, & fatigetur , nevé mor comtera

[ocr errors]

mur , petim;ur ut fme comtradiéfione ceffemt omniat Pragmatica, quae im detrimemtum Camomum à quibufaam fa&a fumt , im ommi Provincia ; Canones autem per ommia temeant. Sic enim & fider cuffoditur , & umaquæque Ecclefía tutum fatum habebit. Ac me liceat aliquor praeter canones ordinare. Uti Tyriam Euftatius, ita alias Metropoles per facra Pragmatica mutilarant alii hinc indè Epifcopi . Cappadociæ Cæfareenfèm Thyanenfis , Antiochenam Hierofo!ymitanus & Cypriorum Conftantienfis, ac tres autocephalas Primatiales Epifcopus Conftantinopolitanus. Hafce violentias eliminari & corrigi rogat Cecropius, fervarique clau

[ocr errors]
[ocr errors]

claufulam fexti Canonis Nicaeni : $ui r privilegia

ferventur Ecclefiir. Et gloriofiffimi judices refpon

derunt: $i tota fan&iffima $ynodus confentit petitioni cecropiu Epifcopi, doceat. Et omnis Synodus acclamavit: Omnes eadem dicimur. Univerfa Pragmatica ceffabunt . Regulae temeant. Et hoc à mobi* fiat. Et gloriofi judices: Ex fententia fan&ae $ymodi in aliis quoque omnibus Provinciir regulæ temeant. Et iterùm : De quibus interlocutio fa&a eff , effe&ui mandabuntur. At ille dies. Graecis nunquam illuxit. Deinceps à Principe non erigi novas folius no mihis metropoles nequaquam Cecropius petiit, aut Synodus noftra ftatuit. Etenim hac ipfa in Synodo Marcianus Auguftus in ejufmodi honorem evexit civitatem Chalcedonenfem. Et eam poteftatem difertè ac generaliter duodecimus no{}ræ Synodi Canom Principi adfcribit . Cecropius ergò facra Pragmatica poftulavit duplici deinceps effeétu & virtute privari. Primò , ut eidem civiliter non divifae Provinciae imponere non queant duas reales Ecclefiafticas metropoles, feu duas metropoliticas poteftates. Secundò , ut iftud ipfum non poffint etiam per civilem Provinciae divifionem. Et jure merito. Etenim primum quarto Nicæno Canoni palàm repugnat , ipfumque Ecclefia nunquam toleravit . Quod etiam fecundum excufferit ante praefentem Synodum , dixi in locis pluribus , & monftravi.

Oportet tempora diftingui. Primis Ecclefiae fae-||

culis Patres noftri oppofitum omninò admiferunt. Etenim Phæniciae , Syriae , Palgftinae, Ponti , Galatiae , Ciliciæ per varios Auguftos fa&ta divifio Damafcenum , Apameenfèm, Schytopolitanum , Neo-Caefareenfem , Peffinuntis, ac Anazarbi Epifcopos mox exaltavit in Metropolitas.. San&um Gregorium Thaumaturgum, primum Neo-Caefareæ Epifcopum, cujus fucceffores à Cæfareenfi in Cappadocia Epifcopo, totius Ponticae dioecefeos Primate, fuerunt ordinati, ordinatum fuiffe à San&o Phaedimo Amafeno Epifcopo, fcribit in illius vita Sanétus Gregorius Nyffenus : Quod nempe Pontum necdum ad matris Helenæ & Polemonis Regis perpetuam memoriam Conftantinus Magnus in Helenopontum ac Pontum Polemoniacum divififfet, adeòque Amafenus Epifcopus totius Provinciae tunc effet Metropolita. Ab ifta priùs divifione coepit Neo-Caefareenfis , utpotè novus Metropolita, per Caefareenfem confecrari. Etiam Lycaoniæ à Pifidia divifae- ftatim fuiffe fuum Metropolitam Iconienfem fcribit ad Sanétum Eufebium Samofatenfem Epifcopum San&us Bafilius Magnus. Eadem forma viguit & in Occidente. Belgicæ noftrae divifio Remenfem exaltavit Ecclefiam, & matri Treverenfi fecit fororem germanam. Lugdunenfis Provincia fuit olim 'vaftifììma : Ejus in quatuor fe&ioni metropoliticam fuam poteftatem debent Epifcopi Turonenfis , Rothomagenfis , ac Senonenfis. Ex illo fundamento Gregorius feptimus Lugdunenfem quatuor iftarum Provinciarum juffit efïè Primatem: Quod nempe omnes earum Epifcopi olim iftius fuffraganei fuiffent . Mauritaniarum , & Byzacii à INumidia per Conftantinum fàéta divifio multiplicavit etiam in Africa Primates. Ita fuiffe vicbrift.Lupi Oper. Tom.II.

detur ufque ad Valentem Auguftum, qui ex hxretico Sanéti Bafilii odio Cappadociam fecuit, & illi adverfarium fufcitavit Metropolitam Thyanenfem. Quo haec tendere poffent confideravit tunc Ecclefia, & iftam Auguftis Principibus indultam ufque huc poteftatem caftravit , immò exftinxit. Indulferat ob paganorum praefertim Principum reverentiam: Ne Romanæ Reipublicæ formam improbare videretur aut fpernere. Scio Provinciae Honoriadi , ex Bythiniæ & Paphlagoniæ partibus difmembratis per Theodofium Auguftum in Honorii filii honorem conflatae , fuum etiam mox emerfiffe Metropolitam Epifcopum : Plures ille , in quibus mox novi apparuerunt Metropolitae , Provincias divifit. Ex caufis Ecclefia diffimulavit. Adverfam regulam quis ediderit, ignoro: Propagarunt Sanâus Bafilius Magnus & San&us Pontifex Innocentius primus, noftraque tandem Synodus ad omnem

[blocks in formation]

Uintae A&ioni , faétae undecimo Kalendas QÉ , ad gloriofiffimorum judicum interlocutionem Afclepiades Ecclefiae Conftantinopolitanae Diaconus prælegit conceptam fidei definitionem , de qua Synodalium A&orum Digeftor , Eam Epifcopis mom placuit Geffis inferere . Primus contra eam interceffit Joannes Germanicienfis ad Eufratem Epifcopus: Non bene babet definitio, fed debet imtegrè fieri. At verò praeter Romanos Legatos & aliquot Orientales Epifcopos cæteri clamarunt : Definitio omnibus placet . Hæc fider Patrum . Qui praeter #a fapit, bereticus eff. 9ui aliter fapit, amatbema Mf. Neforiamor mitte forar. Haec definitio omnibus placet. San&a Maria Tbeotoco* fcribatur: Am £gnabolo ß: addatur. Fa&a eft dura contentio. Ejus caufam audi à gloriofis judicibus: Diofcorus dicebat propter boc damnaffe Flavianum , quia DUAS NATURAS ajebas effe; definitio autey, EX DUABUS NATURIS babet. Et iterùm: Diofcorus dicebat , QUOD EX DUABUS NATURIS EST, fufcipio, duar mom fufcipio; $an&iffimus autem 4rcbi-Epifcopur Leo DUAS NATURAS dici* effe in cbriffo umitar, uno unigemito Filia, Salvatore moßro . Quem igitur fequimini? $an&iffimum Leonem , aut Diofcorum ? Vocem, Duas matura*, apud Eutychianiftas de Neftorianifmo fufpe£tam omittebat , vocem verö , Ex duabus naturir , uti apud Neftorianos , ita &: apud Orthodoxos de Eutychete & Diofcoro fufpe&am canonizabat definitio, atque ita infiIM m gniter

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

gniter de illa digladiati funt Epifcopi , alter alterum accufantes de Neftorio & Eutychete. Et hac occafione Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus emifit hanc infelicem , alibi fatis explanatam interlocutionem. Propter fidem mom damnatur Diofcorur , fed quia excommunicationem fecit Domimo Arcbi-Epifcopo Leoni, & tertiò vocatur , & mom venit , & ideò damnatur eff. Vocem, Ex duabus maturir, licèt à Diofcoro ufitatam , conatur oftendere non effe fcabiofam , ideóque non produéìam fidei definitionem , eò quod Piofcorus non fuerit haereticus, neque ob haerefim à præfenti Synodo damnatus. Quo in judicio certum eft Anatolium ex Diofcori amore fuiffe !apfum & circumfcriptum. Attamen voces iftae funt reverà orthodoxae , omnemque irrependi rimam arétiffimè precludunt impietati Neflorianae. Et hinc plurimi Epifcopi denuò clamarunt pro definitione : Nefloriamor jforas mitte. Inimicos Dei mitte forar. Heri definitio omnibus placuit. Petimur ut definitio fubfcribatur coram Evange/iir.. Qui mom fubfcribit definitioni , baereticus eft , utique Neftorianus. Spiritur fan* &ur definitionem diáavit. Definitio orthodoxa ef?. Altera a*finitio mom fit. Definitioni nihil deeff. Etiam Eufebius Dorylæi Epifcopus , Eutychetis & Diofcori calidiflimus adverfator , exclamavit. Alia defimitio mom fit. Verùm Legati Apoftolici {umma cum au&toritate intercefferunt : $i mon confentiunt Epiffolae Apofolici & beatiffmi viri Papae Leonis , jubete mobi* Refèripta dari , ut revertamur, & ibi $ynodur celebretur . Etenim Epiftola , à cujus dogmate , phrafi , mandatis Legati non poterant recedere, difertiffìmè duas in Domino naturas profitebatur , ideóque & gloriofiffimi judices funt interlocuti: Epifíolam fan&iffimi Leomi, fufcipitis ? Ad quae patroni definitionis: Etiam fufcipimus , & fubfcripfímur . Et iterùm judices: Εrgò quæ in ea inferuntur, imferantur definitioni. Et di&i patroni : Epiffolam definitio firmavit. Arcbi-Epifcopus Leo, ut credimus , credit . Defi„itio babet omnia. Leo eadem dixit , quæ & Cyrilluf: calefiinus , quae Cyrillus dixit , firmavit , Xixtus firmavit , quæ Cyrillus dixit : Unum Baptifma , „mu, Dominus , uma fide*. Tolle fraudem à defini•ione. San&i Cyrilli , Chriftum Dominum ex duabus ef{e naturis frequenter afferentis, adversùs INeßorium Scripta dicunt à Celeftino primo, & xixto tertio, Romanis Pontificibus, à quibus Sanâus Leo difcordare non poffit , effe confirmata, proindèque illis conformem effe & defi„itionem. Synodales de fide definitiones dicunt ege authenticas credendi & loquendi regulas , nullis aequivocantium haereticorum fraudibus pofíe patere , ideòque adversùm graffantes Ne£a6;iaiios fcribendum effe , Ex duabus naturis , non Duas matura*. Et Legati Apoftolici aliud non potuerunt evincere. v . Qùare magnifici judices funt rursùs interlocuti: si placet , ab orientalibus Epifcopis fex , & ab Afiama Regione tres , & ab Illyrico trer, & à Pomtica uret, & à Thracia tre* » praefentibus etiamfan&iffimo Arcbi- Epifcopo 4matolio, & reveremdiffimir Romamir conveniamus imtrò in Oratorio f.an&ae Martyrii Eufemiæ, & omnibus ab eifdem confequénter requifftis , gue placuerint de fan&a fide, manifeffa nobis fiunt ,

[ocr errors]

Ab illis , totius Synodi au&oritate donandis, „Epifcopis rogavere fieri pacificum fine clamoribus congreffum , & fidei definitionem, fi non corrigi, certè poliri. Ex dioecefi Orientali fex, ex aliis tres dumtaxat rogant adeffe Epifcopos , quod illa Patriarchalis efíet, & præ cæteris fufpecia de Neftorianifmo. Verùm definitionis Patroni reddiderunt : Ommibu* definitio placuit. Hinc turbidis Epifcoporum in invicem clamoribus laffati judices ad Martianum Auguftum , confultationis gratia, legarunt Beronianicum facri Confifìorii Secretarium, per quem funt hæc relata: Praecepit Diviniffimus ac piiffimur Domimur mo/fer Imperator, ut vel, fícut placuit glorioßfimi* judicibus , fex reveremdiffimor Epifcopor ab Orientali regione , & tres ex Pontica , & tres ab Afama , & tre , à Thracemff, & tres ab Illyrico , præfentibus etiam fan&iffmo Arcbi-Epifcopo Amatolio, & reverendiffimis Romami* & convemientibus in Oratorio famé7iffìmae Martyri , , de fide re&è & irrepremfibiliter conßituatur, quibus ommer confentiamt , & mihil dubium relinquatur. Vel mobir boc nom placet , finguli fidem fuam ma. mifeftam conftituant per fuum Metropolitam, ut mulla fimiliter dubietas vel difcordia relinquatur. $i autem neque boc veftra velit $an&itas, cognofcite quia in partibus Occidemtalibur babet fieri $ymodar , quod Religiofitas veffra bic moluit de vera & ortbodoxa fide indubitamter definire. Eos Princeps terruit de Romana evocatione, quia rei Epifcopi nihil unquam poft Deum magis timuerunt. At neque fic contentio ceffavit.Etenim definitionis Patroni denuò clamarunt : Aut definitio perfffat , aut difcedimur. Et magnum hujus Synodi lumen Cecropius in prima Armenia Epifcopus Sebaftopolitanus : Pctimus recitari definitionem, & ii, qua contradicumt & mom fubfcribunt, ipfi ambulent , quia mor confentimus benè decretis , & in nullo contradicimur. Et Epifcopi Illyriciani : Qui contradicunt, mamifefi

fiamt . Qui comtradicumt , Nefloriami fumt . Qui comtradicumt, Romam ambulemt. Adversùm quæ gloriofi judices : Difcoru*

dicebat, QUOD EX DUABUS NATURIS EST SUSCIPIO, DUAS NON SUSCIPIO; fam&iffimus autem Archi-Epifcopus Leo duar matura* effe dixit in Chriflo umitar inconfurè,inconvertibiliter, ac indivifibiliter. Quem igitur fequimimi ?* San&iffimum Leonem , am Diofcorum ? Et Adverfarii definitionis : Ut Leo, fic credimur. Qui contradicwnt, Eutycbiamiffa fumt. Leo. re&è expofuit . Ex quo vides utramque partem fuiffe orthodoxam , & non de fenfu contendiffe, fed de folis fyllabis ac fententia, quam etiam: effe irreprenfibilem , & nos in ipfa concordes, feriò ac meritò Apo{{olus mandat. Et hinc rursùm laudati judices: Ergo addite definitioni , $ecundùm judicium fam. &7jffimi Patrij moffri Leonir, DUAS effe NATURAS in Chriffo inconvertibiliter, imfeparabiliter, ac inconfusè. Fidei definitionem ex ipfis Romani Epifcopi verbis formari volunt : Etenim palamare generalis Synodi officium eft Romani Pontificis de propofita quaeftione fuffragium , dogmaticis ad fe per Vicarios Legatos tranfmiffis litteris expreffum , confirmare, & illi adjunéta mandata dare executioni. ;

Et hinc tandem confenfit Synodus in glorioforumjudicum à Principe comprobatum confilium ,

- -* llC

ut cum Apoftolicis Legatis & Anatolio Conftantinopolitano pauci quidam Epifcopi doctiores ex omni dioecefi convenirent, definitionem revifuri ac limaturi . Et ex diœcefi Orientali convenerunt Maximus Patriarcha Antiochenus, Juvenalis Hierofolymitanus , Theodorus Tarfenfis in prima Cilicia, Cyrus Anazarbi in Cilicia fecunda, Conftantinus Boftrenfis in Arabia , & Theodorus Claudiopolitanus in Ifauria Epifcopus; ex Pontica Thalaffius Caefareenfis in prima Cappadocia, & Eufebius Ancyranus in prima «Galatia ; ex Afiana Diogenes Cyzicenus in Hellefponto, Leontius Magnefianus in Afia , Florentius Sardenfis in Lydia, & Eufebius Dorylaeenfisin Phrygia falutari; ex Thracica Francion Philippopolitanus in Thracia, Sebaftianus ibidem Berrhaeenfis, & Bafilius in Haemimontis Provincia Trajanopolitanus; ex Illyrico Quin*illus Heracleenfis in Macedonia, Zozon Philjppenfis in Macedonia prima , & Atticus in veteri Epiro Epifcopus Nicopolitanus. Hi definitionem poliverunt. Voces, ex duabus maturis , utpotè licet orthodoxas, multis Epifcopis gratiffimas, & adversùs Neftorium validiffimas , quia tamen ab Eutychete & Diofcoro ufitatas, expunxerunt, addideruntque difertam profeffionem duarum fine confufione & converfione naturarum, juxta duas San&ti Cyrilli litteras, & dogmaticam Epiftolam San&ti Leonis. Expun&tam fuiffè vocem, Ex duabus maturis , & hanc, Im duabus maturis , fuffe&tam , fuprà nobis dixit Leorftius Byzantinus. Quod ipfum in collatione Conftantinopolitana cum Severianis Epifcopis teftatur Hypatius Archi-Epifcopus Ephefinus, additque eamdem caufam: $atisfa&io Beati Flaaiani, manu ejus perfcripta , EX DUABUS confitetur Dominum noßrum Jefum Chriffum , & tamem EX DUABUIS ei dicemti NATURIS mom pepercit bonus ille Diofcorur. Proptereà itaque cognofcem famęum Cbalcedomemfe Concilium , quia mi6il ita recreat eor , qui cum Eutyche adverfamtur orthodoxae duarum maturarum confeffìoni, mifi confufa & commixta , & imagimaria vel Manicbaea umius maaurae confeffio , explanativam potiù* vocem praepofuit, ut IN DUABUS NATURIS, unam perfonam & umam fubffentiam comfiteretur. Voces, Ex duabus maturir , adeò funt orthodoxae , ut eas in fuae adversùs Eutychen Synodi ad Theodo£ium Augufium Relatione ufitarit , & manu propria fubfcripferit etiam Sanétus Flavianus. Quia tamen ipfas in fui erroris palmare fundamentum adfumpfit & Diofcorus, & quia dogmatico fuo tomo San&tus Leo non inferuerat, noftra item Synodus noluit expreffim in fua definitione canonizare. Aliam caufam adducit di&tus Leontius : .Quod vox ifta imperfe&a effet , mullam refutationem baben* dogmatum Eutycbir , fed id folum comple<7em r quod utrifque probatur. Dico, Expreßim. Fuifle enim implicitè canonizatam & Hypatius teftatur & Leontius. Et probat ille : Beati Flaziami re&am fidem collaudam Synodus Chalcedonenfis , ommia , quae ab eo diâa fumt , confirmavit. Exprefsè confirmavit dogmaticum San&i Leonis tomum, ideòque &c omnia San&i Flaviani in Eutychen fynodalia diéta, utpotè quæ tomus ille confirmabat. Quare Latina quædam & Græcbriff. Lupi Oper. Tom.II.

ca praefentis definitionis exemplaria, habentia, Ex duabus maturir , certum eft efïè vitiata. Natum eft vitium ex textu Graeco : Ex vicinitate praepofitionum, •'* , & , $*. Addidit Hypatius & caufam , ex qua Sanéti Cyrilli ad Acacium Melitinenfem , ad Valerianum Iconienfem , ad Succeffum Dio-Caefareenfem Epifcopum, atque ad Eulogium Presbyterum Conftantinopolitanum de caufa Neftoriana litteras noluerit confirmare Synodus praefens; Quod nempe voces, Uma matura Dei Verbi incarmata , vocibus, Duae maturae , praeferant, & non folis Eutychianiftis, fed & Euftatio Berytenfi Epifcopo praebuiffent in Ephefino latrocinio occafionem labendi & fomenta. Eas neque damnandas , neque ut fynodica, id eft , uti à generali Synodo in fidei regulam proveétas , fufcipiendas, fed difpenfatoriè dumtaxat tolerandas ait Hypatius, quod fuppofitionis aut falfationis fufpicione laborent , &c adverfemtur ßnodicis reéfae fidei Cyrilli Epiftolis , in quibus duarum naturarum apertè decrevit comfefjiomem. Ubi exiftimo Hypatium labi . Falfatas enim aut fuppofitas Epiftolas fine fundamento fufpicatur. Et hafce propofitiones, Domimus eff una matura Dei Verbi imcarmata , & Domimur eff duae maturae , non adverfari invicem eft fuo loco oftenfum. Oftenfum item eft , cur Synodus canonizari noluerit Epiftolam duodecim Capitulorum. Etiam uti Nicænum , ita & Conftantinopolitanum Symbolum , integrè fibi infertum canonizat definitio , addens: Sufficeret quidem ad plemam cognitionem & confirmationem pietatis boc fapiemy & falutare Divinæ gratiæ $ymbolum; de Patre emim & Filio & $piritu fam&o perfe&ionem docet, ae Domimi moftri imbumamationem fideliter accipientibur , feu ad devia errantis fuae mentis phantafmata non detorquentibus, repræfentat. Ita loquitur ex Sardicenfi Decreto, vetante confcribi fidem aut definitionem aliam à Nicaena. Addit fe à novis novorum hæreticorum in Chriftianum dogma infultibus compelli ad quaedam lucidiùs & largiùs exponenda. Exponit: Et tandem Ephefinum Canonem de nulla ad Symbolum vel vocula addenda innovat, hæc verba, $apien , hoc & falutare Divinae gratiae Symbolum, omninò intelligens de Conftantinopolitano. lta ipfum adversùs Eutychianiftas canonizat, ac Ephefinum Canonem de ipfo, non de folo Nicæno declarat intelligendum. Et haec eft ratio, cur pluribus Epifcopis, vocem Deipara Symbolo adversùm Neflorianos inferi poftulantibus inftantiffimè, acquiefcere noluerit noftra Synodus, inferens fuae dumtaxàt definitioni. Inferere omninò potuerat : At innovatum à fe Canonem noluit vel in fpeciem lædere. Et huc fpeétat longa illa in profphonetico ad Marcianum Auguftum fermone apologia, ampliffimè exemplis oftendens , femper non folùm generalibus aut provincialibus Synodis , aut Romanæ Ecclefiae Pontificibus, fed & aliis quibufque Epifcopis licuiffe Chriftianam fidem adversùm hæreticas verborum novitates aliis quam Symboli vocibus elucidare, concedereque, licet non novum in dies Symbolum , tamen novas quotidie fidei definitiones. Elegantiffimam apologiam infigni compendio exhibet m 2, 1n

in litteris ad Leonem Auguftum, poft Synodum noftram exftantibus, Joannes Sebaftae Epifcopus, primae Armeniae Metropolita; Judicamur prolatam definitiomem à fum&o Concilio Chalcedomemfi, mom ficut fidei Symbolum , fed ficut definitionem effe

pofitam ad peremptionem Nefloriamae vefamiae , &

exclufionem eorum , qui falutarem imcarmationem Domini moffri Jefu Cbriffi denegare nofcumtur. Loquitur adversùm Eutychianiftas , qui inter Symbo!urn ac fidei definitionem non diftinguentes arguebant noftram Synodum de fa&is ad Symbolum additamentis.

A C T I O V I.

Ctioni fextae, fa&tæ o&lavo Kalendas Novembres, adfuit ipfe Marcianus Auguftus, nec non & Augufta Pulcheria, adeòque feptimam Synodum , quod cum filio Conftantino Irene Augufta adfuiffet , arguentes Francorum Epifcopi omninò deviarunt. A quibufdam Epifcopis, pecunias aut alia prava ftudia fe&tantibus, adhaefum fuiffe perfidiae Eutychianae, fedu&tos in eamdem infelices populos, turbatamque Ecclefiam & Rempublicam quaeftus eft Princeps, & hifce corrigendis fefe à primo Imperii exordio, licet per barbarorum incurfiones graviter adfli&to, unicè ftuduiffe proteftatus adjunxit : Nor ad fidem confirmamdam , mom ad potentiam aliquam exercemdam, excmplo religiofi Primcipi r Comfamtini, $ynodo intere[e voluimur, me vel ulteriùs populi pravi, fuafionibus feparentur. Ex Nicæno Symbolo & dogmatica San&ti Leonis Epiftola voluit fidem ftabiliri. Cui pietati omnes Epifcopi faufliffima acclamarunt. `Exindè Ætius Ecclefiae Conflantinopolitanæ Archi-Diaconus protulit fidei definitionem , adfeverans ab omni errore alienam , munitam virtute Divinarum Scripturarum , fan&torumque Patrum fententiae conformem. Et ex Principis juffu eamdem ab omnibus fubfcribendam legit.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

num, novum Paulum, novum David, Fat. cheriam novam Helenam omnis Synodus accla. mavit. Et iteratis à Principe gratiarum aâioni. bus fauftas acclamationes denuò reddidit, frequenfque anathema in Neftorium, Diofcorum, & Eutychetem. Et de hoc rerum felici fuccefTu fcripfit, in litteris per Dominum Lucam Holftenium publicatis , ad Leonem Pontificem Marcianus Äuguftus: Lætetur $an&imomia tua vi&oria. Fidei íu- Ep. 18. jur laurea ommipotenti Cbriffo referenda ef?, qui de perfidis egit triumphum. Atque ideò ipfi imtereffe fan&ae Synodo feftimavimur, quamvi, mo, in aiii, locit expeditiones & mecefjitate, publicae detinerent: Itaque omnia pro votis atque oratione Religioni, tuae, que fidei convemiumt , au&ore Deo fumt ordimata. Totius orbif , qui fub Imperio moftro eff, reverendif. fmis Epifcopi* Cbalcedonem comvocati, , tra&atu babito, poft multa certamima vera fide, obtinuit , & juxta litterar San&itatis tuae univerff adfemferumt expofitiomi , prout veritaj poffulavit. Qua ex profefiione denuò lucet Apoftolici fuffragii, in dogmaticis ad Synodum litteris expreffi, confirmationem effe palmare munus Synodi generalis. Populares de impetito per hæreticos dogmate difputationes efle errori propagando efficaciffimas docent varii eventus. Hac arte Arianam, Pelagianam , Monotheliticam, aliafque haerefes latiffimùm ferpfiffe eft fuo loco oftenfum. Ita ferpferat item Eutychiana. Quare omnem de caetero contentionis occafionem de faméfae fidei religione pemitùs amputatam volens Auguftus Marcianus perrexit ad Synodum : $i qui r Idiota, vel Militari, , feu Clericus publicè de fide, turmam congregam , fub obtemtu difputatiomi, tumultum fecerit, Ifciat quia , f quidem Idiota fit, ab urbe Regia expelletur, Militari* verò & Clericur gradus fui periculum fuffimebunt, & paenit aliis fubjacebunt. Quod Edi&turn unanimi acclamatione Synodus comprobavit. Et laudatus Auguftus confirmavit duplice lege, exftante poft noftram Synodum,quarum pofterior habet hanc fubnotationem : Eodem exemplo fcriptum eff Palladio , viro illuflri , Praetori orienti, ; Valemtimiamo viro illuflri , Praetori Illyrici; Tatiamo viro illi ffri Præfe&o urbi r ; Vincomalo viro illuffri, Magiffro Officiorum, & confuli defgnato. Qgocirca lex ifta per omne Imperium fuit folenniter promulgata. Difputationem iftam effe ait Chriftianæ fidei manifeftam injuriam, utpotè quæ Divinam veritatem , ac ejus confirmatrices generalium Synodorum definitiones vocet in dubium , Judaeis ac gentilibus prodat noftra myfteria , fimplicem plebem inquietet , & damnatis haerefibus praebeat refurgendi fpem ac fomenta. Innovat fimiles adversùs quamvis haerefin leges Valentiniani fecundi, Theodofii primi,' Arcadii , Honorii, & Theodofii fecundi, exftantes in fexto decimo libro codicis Theodofiani, quarum omnium una eft fèntentia de ifìiufmodi di£ Tit.4. c • .putationibus : Et fidem catbolicam turbamr, & po- 3* 4* 5* pulum . Martiani leges etiam ad monachos, 'quin & ipforum Apocrifarios extenderunt Leo & *Anthemius Augufti in lege ad Zenonem Strategum, quam primo codicis fui libro inferuit Imperator Juftinianus. An publica de dogmate dif- Tit. s. putatio fit femper & ubique perniciofa, omnibu£ c- *9•

- que

« VorigeDoorgaan »