Pagina-afbeeldingen
PDF

eebam: Noli Domime, meli folvere totius mundi opiaionem. Eamdem fœdam palinodiam cecinitSanaus Seleucus Amafenus Epifcopus , Helenoponti Metropolita , indubièque & alii omnes ad San&i Flaviani Synodum cooperati Epifcopi , quorum nullum videmus à latrocinio fuiffe damfiatum. Excipe tamen Julianum Coenfem , cujus conflantiam & Apoftolicas vices reveritus diofcorus non fuit aufus de palinodia tentare. Palinodia totius mundi fidem reverà folvebat ; Etenim naturam & hypoftafin in Deo confundit, quod eft palmare fundamentum gentilifmi, judaifmi , haerefeofque Sabellianae , Arianae , Apollinarifticae , Neftorianae, atque Eutychianae. A nobis, qui Domini naturas, non idenpificatas aut confufas dicimus, fed in unam dum

taxât hypoftafin unifas, induci hominem folum. modò Deiferum , committi antropolatriam, Deiferos Angelos homini Deifero mancipari, omneque Chriftianum dogma fursùm deorsùm verti blateravit Apollinarius. Ita in libro de Domini Incarnatione teflatur San&tus Athanafius, & in libello adversùs iftum San&us Gregorius Epifcopus Nyffenus . Hoc ipfum Eutyches &

Diofcorus blaterarunt. Hinc ex metu illis confonuit Bafilius , dicens : Adoro umam maturam Deitatis Unigemiti incarnati. Peffima Apollinarii lepra fe fœdavit ultimò tandem & Domnus Patriarcha Antiochenus, cum Iba Edeffeno & aliis in Differtatione fuprà enumeratis Epifcopis idcircò degradatus.

A P

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ctio prima fa&a fuit confulatu Marciani Augufti , oétavo ldus Oélobres , Chrifti Domini quadringentefimo quinquagefimo primo , San&ti Leonis Pontificis <duodecimo, Valentiniani tertii Augufti vigefimo fexto, & collegæ Marciani anno primo, in civitate Chalcedonenfi Provinciæ Bythiniæ , in lEcclefia cathedrali fan&ae Martyris Eufemiae. Ecclefiae magnificam formam , & quotidiana <fan&tæ Virginis miracula , effluentis praefertjm -ex ejus facris reliquiis adfidui unguenti admiran<dam virtutem defcribit Evagrius Epiphanienfis . Videri poffit Cardinalis Cæfar Baronius in Notis Romani Martyrologii ad diem fextum decimum Novembris. A&a fynodalia magnificentiffimum Senatum nominant ante Epifcopos, etiam Patriarchas , quin & Sedis Apoftolicæ Legatos, ideòque illum Synodo praefediffe garriunt Ecclefiafticae dignitatis hoftes. At vacuum fuiffe il1um Romano Imperio delatum honorem oftendit laudatus Evagrius, dicens Synodo adfuiffe Le*gatos Romanos, & omnes Patriarchas, addenf<que : Quorum mumero adjun&i erant Senatores primarii. Synodum ac Senatum alloqui coepit San&us Pafchafinus Lilybeti in Sicilia Epifcopus, San&i 1Leonis Pontificis Vicarius & Legatus, unà cum Lucentio Efculano apud Apulos Epifcopo, & Bonifacio Romanæ Ecclefiae Presbytero , fuis in Legatione collegis, ftans in medio : Beatiffmi atque Apoßolici viri, Papae urbis Romae, quae <ff caput ommium Ecclefiarum , praecepta babemus præ manibus , quibus praecipere dignatwr eff ejus 4poffolatus , ut Diofcorur Alexandrimorum Arcbi. IEpifcopus mom fedeat im Concilio , fed audiendus im. tromittatur. Hoc mor obfervare meceffe eff. Si ergo præcipit veftra Magmificentia, aut ille egλdiatur, Cbriff. Lupi Opcr. Tom.II.

A&tiones . . .

' A c T I o I.

aut mor eximur. Synodi praefidentiam, Romamæ Ecclefiae debitam invaferat, ejufdem Ecclefias , uti per Eutychetis appellationem ex judice in accufatricem aut ream demutatae, Legatos in accufantium aut reorum locum dejecerat, & Apoftolicam Sedem in- communem Patriarcharum ordinem Eufebiano fpiritu redigere tentarat in Ephefino latrocinio Diofcorus. Hinc prima Romanorum Legatorum vox , per omnem Synodum comprobata, fuit de eadem Sede Apoftolica : Quæ ef, caput omnium Ecclefiarum. Quod ipfum quoufque profiteantur Lutherani & Calviniftae , quatuor primorum Chriftianorum faeculorum & quatuor prìmorum generalium Con• ciliorum fidem à fe teneri mendaciter gloriantur. Ephefini latrocinii A&ta caffans San&us Leo Diofcorum , Thalaffium Cæfareenfem , Bafilium Seleucienfem , Euftatium Berytenfem , & alios faediùs iftic lapfos Epifcopos à Pontificali officio & communione fufpenderat , ipforum nomina vetans ad facrificium recitari , attamen non degradarat: Hinc Sanétus Pafchafinus Diofcorum adhuc vocat Archi-Epifcopum Alexandrinorum. Eumdem vult non ut judicem adfidere Synodo , fed ftare ut accufatorem & reum, de fuo in San&um Flavianum & alios illuftres Epifcopos latrocinali judicio daturum rationes, quoniam ifti ab illo ad Sedem Apoftolicam provocaffent. Ita fubordinatum judicem , praefertim qui hoflili animo latrocinaliter judicaffe accufatur, tra&tari reverâ mandant & Ecclefiæ Canones & Imperii leges . San&us Pafchafinus, utpotè Siculus Epifcopus, omninò græcè norat, latinè tamen femper loquitur ad Synodum, habetque interpretem Beronicianum, facri Confi• ftorii Secretarium : Ob alibi expofitam dignitatem & morem Ecclefiae Romanæ . Lilybeti in H h 2. Sicilia

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

sicilia fitum multis exponit in libris de bello

Wandalico Procopius Cæfareenfis. Pafchafini poftulationi repofuit gloriofiffimus Senatus : Quid fpecialiter ingeritur Diofcoro reveremdiffimo Epifcopo ? Et Pafchafinus: Cùm intronmiffur fuerit, meceffe ut illi objiciatur. Et rursùm viris magnificentiffimis inftantibus , Apoftolici de Diofcoro mandati caufam aperuit Lucentius Efculanus Epifcopus, & Romanus Legatus : Judicii fui meceffe eff eum dare rationem , juia cùm perfonam judicandi mom baberet , præfumpfit , & Synodum aufus eft facere fine au&oritat? sedi, Apoßolicae , quod mumquam licuit , mumquam faâum eff. Duas adducit caufas. Primò, quod 'ab ejus latrocinali judicio San&us Flavianus & alii Epifcopi ad San&um Leonem, & indicendam ab ipfo Synodum appellaßent, ideôque ille ex judice tranfiiffet in reum & accufatorem , Secundò, quod generalis Synodi invafiffet praefidentiam, exclufis & in accufantium & reorum ordinem abje&is Legatis Apoftolicis ob Euty* chianae appellationis fucum : Quod nunquam 1icuit, aut fuit fa&um. Addidit San&tus PafchaMinus: Nos contra praecepta beatiffmi atque Apofto/ici Papae , gubermatoris Sedis Apoftolicæ , venire mom poffumus, mec contra Ecclefiafticas regula* » vel contra Patrum inflituta. Ex quo vides geaerales Synodos Romani Epifcopi mandatis femper fuiffe (ubditas ac dire&tas. Et hinc tandem de judicis throno defcendere, ftare inter reos,'ac de £uis apud Ephefum Aäis dare rationes Diofcorus eft juffus. Mox tunc intravit zelofiffimus Eutychetis accufator Eufebius Dorylaeenfis Epifcopus , ejulans & clamans: Per falutem vor Dominorum umiverfi mumdi, jubete preces meas legi , ficut placuit piiffimo Imperatori. Laefur fum à Diofcoro: Læfa efi fide* . occifus eff $an&us Flaviamus Epifcopur . Lacrymis impleor. $imul mecum ab eo injuflè dammatur , Jubete prece* meat perlegi . Ex quo liquet per Principis falutem adjurandi mo- ! rem fuiffe tunc adeò folennem , ut magnus ille Epifcopus Eufebius ampliffimam hanc Synodum ita adjurarit , Quandoque fiebat taéto Principis capite , iftudque juramentum nulJo cafu aut caufa potuiffe folvi Zozymus adfirmat. Eufebii preces fufcepit & legit Beronicianus facri Confiftorii Secretarius , quarum haec epigraphe : Amatoribu* chriffi Imperatoribus mo /ìri, ab Eufebio bumillimo Epifcopo Dorylæi, faciemte verba pro fe, & pro orthodoxa fide, & fanâae

memoriae quomdam Flaviano , Epifcopo Conftanti

mopolitanae civitatir. Quocircà exiftimavit Eufebius defunétorum Epifcoporum caufas poffe fynodaliter tra&ari & definiri , atque ita au&toritatem hanc pro fe adducere quinta Synodus potuifIet. Preces habuere hoc exordium : lntemtio & propofitum eff clementiae veffrae , univerfi, quidem fibi fubditi, providere, & manum porrigere omnibus injuffè oppreffis , praecipuè tamem fungentibus $acerdotio, im hoc Divinitati placentes , à qua vobis imperare domatum eß. Ergo quoniam multa & dira , & contra omnem confequentiam fides quae im Cbri/lum eff, & mox perpeffi fumus à reverendiffimo Dio

[ocr errors][merged small][merged small]

oftendere in Sacerdotii ac Imperii concordia Petrus de Marca Archi-Epifcopus Parifienfis. Remami , inquit, Principes injuriam illatam im judiciir Canonicis per Camomum violationem Decretir fuit refarciebamt, £qui* querelam fuam ad eos deferret. Cui rei ex officio incumbebant, mon fòlùm quod camonum cußodia illis commiffa effet , fed etiam quod ommium , & præcipuè Clericorum, patrocimium, & publicæ tramquillitatis cura ad eor fpe&aret. Eximiè id doceri ait ex addu&o Eüßbi libello, &: pergit : Patet Eufebium fiducia patrocimii du&um, quod Marciamus $acerdotibus oppreffr praeffare temebatur » ad eum acceffìffe , ut Principi, au&oritate jur fuum comfequi poffet , ob ea quæ comtra camone, geffa eramt Epbeff, Eleganter refpondet Facundus Epifcopus Hermianenfis: Praedicatoribus veritatir , quaff bobur. de quibus dicitur, BOUI TRITURANTI OS NON INFRÆNABIS, monmumquam contra fiimulum calcitramtibus , videtur Ecclefîa , cujus ille veάores Do&orefque , velut antiqui teftamenti domum per Philiftinorum boves remiffa arca, mutare; fed non eff 0zae officii contimere, Præcedit illam fuus David, qui deducit exultam : Ipfe manu fortis imvifibiliter eam regit, per quor eam regi comftituit, Et ideò mutare quidem poteff , cadere mumquam poteff , Nibil igitur Oza , laice Princeps, babe* , quod fimulatione piae folicitudinis excuferis , quia Divimo Judicio pro temeritate percuteri*. Dum fynodalia five de dogmate, five de perfonis judicia impingunt in regulam, reverà boves calci

j trant , & arca titubat; verùm ad alios Epifco

pos, Romanum praefertim, nullo pa&o ad laicum Principem fpe&at ipfam continere. Nulla hic excufat piae folicitudinis fimulatio; eft Ozae temeritas Divino Judicio percuffa. Et iftiufmodi rationibus atque exemplis edo&um fuiffe, ne imperii fibi commiffi decorem alieni officii ufu

patione faedaret , Marcianum Auguftum adfirmat idem Facundus. Eufebius Dorylaei Epifco

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

•tur ab Ephefini latrocinii abufu ad Principem appellabat, aut fynodalis judicii correétionem ab ipfo flagitabat Eufebius, fed meram Theodo£ianae violentiae amotionem, & Augufti brachii pro Romano judicio laicum auxilium , quod dum ab Ecclefia rogatus aut juffus Princeps impendit, remotiffimus eft ab Ozae temeritate. Eufebii libellus habebat duo praefertim capita. Primò, dicit ab Ephefino Diofcori latrocinio omnem mundum effe perturbationibus & fcandalis repletum : Diofcorum antiquum , at occultum Eutychianæ impietatis fautorem jam effe deteétum, Ephefi per pecunia emptas feditioforum turmas egiffe omnia, damnaffe fidem Catholicam , fefe , ac Sanélum Flavianum, firmaffe Eutychetis blafphemias , jam pridem è Patribus damnatas. Secundò, hæc omnia patere afferit ex ipfis latrocinii A&is , ideòque illa ad Synodum legi fupplicat, ex illis judicari 'Diofcorum , & concludit : Provoluti precamur •veftram Clementiam , ut praecipiatis reverendiffimum Epifcopum Diofcorum refpondere de bir , quae à mobi* imgeruntur, facrum & vemerabile veftrum mamdatum dirigemter fam&ae & umiverfali Symodo religioffimorum Epifcoporum , quò poffit inter mor €* præfatum Diofcorum audire . Ephefinum de Flaviano & Eufebio Pfeudo-judicium, Leonis Pontificis caffatione fpreta, confirmarat à Chryfaphio Eunucho circumdu&us Auguftus Theodofius, & ad confirmationem iftam pertinaci£ fimè proclamabat Diofcorus, Eufebiano fpiritu blaterans fynodalia Orientalis Ecclefiae judicia caffari, immò & retraétari non poffe à Romana Ecclefia ; quin & in Sanétum Leonem , uti iftius Canonis prævaricatorem, poftea aufus eft fatrare convicium excommunicationis. Hinc igitur, non à laudato Pontifice, fed à Marciano Augufto fupplicavit Eufebius contumacem ac rebellem Diofcorum fifti Synodo , & cogi ad refpondendum. Quocircà rursùm labitur Dominus Petrus de Marca: Imperatores Romami à $acerdotibus interpellati dare judicer poterant , fed Clericos , qui de megotius Ecclefiafficis fententiam ferrent. Adducit præfentem Eufebii conclufionem , & pergit : Inde etiam mamavit , quod Eufebius Dorylei Epifcopus mom amte cum Diofcoro comgredi voluerit in concilio chalcedonemff, & adver4ùr eum inftituere accufationem, quam libello à Mar. ciamo contemdiffet , ut cognitionem illam concilio demandaret. Luce meridiana clarius eft Eufebium de tali imperii jure ne vel fomniaffe.

£jus libellum , & conformem facram Divalem fecuti gloriofiffimi judices jufîèrunt ante omnia recitari A&a Ephefini latrocinii . Nam & iftud ipfum Diofcorus poftulabat. Verùm non perftitit. Etenim fibi de A&is iftis peffìmè confcius interceffit poftmodùm in ipfo le&ionis exordio, proclamans ad vetuftam generalium Synodorum regulam: $upplico per veßram Magnificentiam , imprimis quae de fide funt examimari. Eft antiquiffima Patrum regula, de qua ad Eufebium Conftantii Augufti Eunuchum , uti San&us Athanafius refert in Epiftola ad Solitarios, dixit Liberius Pontifex : Fiat Eccleßaßica Synodur, vbi ante omnia Ecclefiaffica fider afferatur, ac deimde judicium de Atbamafo fiat. Non enim far eff priùs quaeffiomem de fa&ir alicujus , quam de fide religionis baberi, Primùm enim omnis difcordia

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

San&um Leonem Pontificem fuo Epifcopatui ac pleno honori reftitutus. Et judicium iftud mandavit executioni Martianus Auguftus, ideòque Theodoretum , uti canonicum , & integrum Epifcopum, jufferat praefenti Synodo cum pleno fuffragio adfidere. Verùm Ægyptii, Illyriciani, ac Palaeftini Epifcopi intercefferunt : Miferemimi. Fides perit. Iffum canones ejiciumt. Hunc fora, mittite: “Magifirum Nefforii fora* mittite. Repofuerunt Orientales , Afiatici , Pontici , & Thraces : Nor Theodoreti damnationem in Ephefino latrocinio in pura charta fubfcripfimur, caeß fumus , & ita fubfcripfimu*. Ex quo liquet latrocinales Diofcori violentias non in folam San&i Flaviani damnationem proceffiffe. Etiam ipfe Diofcorus eft interlocutus : cyrillus cur ejicitur, qui ab ißo anatbematizatus ? Et geverà non fola duodecim San&i Cyrilli Capitula , fed & perfonam anathematizarat in Ephefino Concilio Theodoretus 5 & licèt cum illo pacem pofteà

Poftea fecifîèt y non defiit tamen anathematizare <Capitula, Domnum Patriarcham fuum , proficifcentem ad: Ephefinum latrocinium , calidi£ {ìmè, obteftans. & adjurans , ne uHo paéto aut colore in Capitula confentiret. Nihilominùs Qrientales , Pontici , Afiatici., &. Thraces Epifcopi reddiderunt : Diofcorum bomicidam foraj mittite, Diofcori A?a quis ignorat ? Fa&ta eft dura inter Epifcopos contentio , ideòque gloriofi judices funt tandem, interlocuti : Tbeodoretu* weverendiffìmus Epifcopus , proprium recipiem* locum fam&iffimo Epifcopo imclytae urbis Romae, in locum , nunc accufatoris ingreffur eff. Umde patiamini ea , quae inchoata funt , finiri, ut me aliqua confùffo 4uaitorio fiat. Praejudicium enim ex perfona reverem'aiffmi Tbeodoreti Epifcopi mulli generabitur, refervata vidclicet poß haec ommi, accufatione & vobis & illi , & quae invicem exercere volucritis , quia reâam temet fidem , maximè cùm & fine fcriptis appareat ei tefiimonium catholicæ fidei perhibems reveremdiffimus Epifcopus Antiochiae magnae civitatis. Non , Dcmnus apud Ephefum degradatus, fed Maximus, ejus fucceßor. Theodoreti eruditio, eloquentia , Epifcopalis conftantia nullo egent te-, {iimonio. Ea in Diofcorum agere horrebat fa- ! &tio latrocinalis. Hinc ejus Romanam reftitutionem fubreptionis arguit , excludere conata etiam à loco accufatoris : Etenim degradatum Epifcopum alterius Epifcopi accufandi jure difertè privat fextus Canon Conftantinopolitanus. Erat quaeftio multi examinis . Hinc mediam viam ingreffi gloriofi judices, San&i Leonis de Theodoreto judicium, à Marciano Auguflo & Maximo Antiochiae Patriarcha comprobatum , partim funt executi , partim plenè difcutiendum in aliud tempus rejecere: Theodoretum, inquam , ab integro adhuc fuffragio & judicis loco fufpenderunt , admifere tamen ad faculvatem accufandi . Et quidem falva etiam hujus executionis retra&tatione . Ftenim uti San¥tus Julius Papa fuum de reparato Athana- fio per Sardicenfem , ita San&tus Leo fuum de reftituto Theodoreto judicium permifit ac voluit per præfentem Synodum adversùs obreptiones retra&tari , caffandum ex caufis legitimis aut firmandum. Hinc retra&tationem ìftam fpondentibus & ftipulantibus gloriofiffimis judicibus Legati Apoftolici non obftitere. Ita reddito Theodoreto Orientales & alii ipfis confentientes Epifcopi folenniter acclamarunt : Dignus , dignus . Exponit Nicetas Paphlago, agens de degradatione San&ti Ignatii Patriarchae “Conftantinopolitani : Procopius Hypo-Diacomur, ablato à Patriarcba Pallio, illud folemne proclamabat , INDIGNUS , uti degradato , Imaigmur , jta noviter confecrato Epifcopo folenniter olim acclamabatur, Dignus. Et huc in Romana Bonifacii fecundi Pontificis Synodo, publicata per Illuftrißimum Dominum Lucam Holftenium, refpexit Stephanus Lariffehus Epifcopus , Theffadiae Metropolita , loquens de fua confecratione : Probianus Demetriadae civitatis Epifcopur titulor meae laudis exercuit , exclamans ubique illud fodenne , Digmur. Ejus in Metropolitæ confecratione acclamatio erat honor fingularis, ideóque de illo cun&ios fua: Provinciae Epifcopos certaffe

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

| neque parte* juvant . Patiamimi univerforum fieri

leéìionem. Et iterùm Epifcopi Ægyptii: Unum eiicite , & omne* audimur. Pro pietate clamamur. Pro Catbolica fide bæc dicimus. Ex quo fundamento & ifti & ipforum fuccefíores, & omnis Acephalorum grex, per multos annos non defierunt impugnare præfentem Synodum, uti Neflorianorum communione pollutam, immò plenè Neftorianam, quæ Theodoretum, hominem manifeftè Neftorianum, priùs ad accufandi locum , deindè ad fynodale fuffragium & plenam Epifcopi communionem admififfet . Tandem verò ad glorioforum judicum feriam juffionem cunétis quiefcentibus, Conftantinus facri Confiftorii Secretarius in latrocinalium A&torum le&ione perrexit. r Et cùm facram Divalem , . qua Theodofius Auguftus Diofcoro, Juvenali Hierofolymitano . ac Thalaffio Cæfareenfi Epifcopo Synodi Praefidentiam ac Primatum detulerat, legeret, Diofcorus locutus eft ad gloriofiffimos judices: Comperit veftra Clementia , quia mon mibi foli ftcratiffimur moffer Imperater commifit judicium, fed & beatiffimo Juvemali , & fam&iffimo Epifcopo Thalaffio au&oritatem Symodi dedit. Nos ergo judicavimu r quae judicata fumt, confenfit nobif & univerfa Synodur. „Quare im me folum iffa extemauntur, quando auéforita* ex aequo tribus data eff , & judicati, à nobis confemfit umiverfa Symodur , & confèffa proprit* vocibus , & fubfcripfit , & relatum eff piiffimo Imperatori Tbeodoffo , & confirmavit omnia, qu«e judicata funt à famâa & univerfali $ynodo, generali lege ? Confirmatam à Principe Synodum ait retra&tari non poffè, aut fànè fefe folum non poffe agi reum, utpotè qui non folus, fed cum Juvenali ac Thalafiio praefederit Synodo , & omni pari poteftate & confilio cum ipfis egerit. Addit omnem Synodum unanimi fuffragio adfenfiflè. Et hinc Orientales Epifcopi interce(ferunt : In dammationem beati Flaviani , & Eufebii Epifcopi mullus voluntariè confenfit. Enunciavere myfterium, fuftes , gladios , milites , Parabaianos , Barfumae monachos, Comites, quibus eos violentarat Diofcorus, & addiderunt : Homicidam Diefcorum foras mitte, Flaviamum militer depofucrunt. Et quoniam cum Epifcopis clamabant & Clerici,

« VorigeDoorgaan »