Pagina-afbeeldingen
PDF

Fa&o filentio, dixit Juvenalis Hierofolymae Epifcopus : Legamtur & litterae famâ.ffmi & revevemdiffmi Celeflimi Romam.e Ecc/efiæ Arcbi-Epifcopi , quar de fide perfcripfit. Et ftatim Petrus Ecclefiae Alexandrinae Presbyter ac Notariorum Primicerius legit primam laudati Pontificis ad Neftorium Epißolam, qua damnavit ejus exegefes , ac ipfi Ecclefiaftica communione privato, nifi intrà decem dies refipifcens placaret fcandalizatam prcfanis erroribus Ecclefiam, minatus fuerat perpetuam degradationem & fpolium nominis Chrifìiani. A&orum fynodalium Digeftor illi adpofuit hanc fubnotationem : Hæc Epiflola à $ynodo Ephefima le&a ef poft depoßtiones contra Nefforii Epifíolam faéfar , quæ & rclita eff im commemtarior. ' Leéta fuit poft memoratas Cyrilli & Neftorii Epißolas , quod de illis judicaret , ideóque ipfhrtim notitiam omninò praerequireret. Exindè laudatos Petrus etiam tertiam San&ti Cyrilli ad Neftorium Epiftolam , utique famofiffimam & à tota Ægyptiacae dioecefeos Synodo probatam duodecim Capitulorum Epiftolam , poftulavit legi , à Flaviano Philippenfium Metropolita jußus legit, atque addidit : Non ea folùm, quae Ceijfimus facratiffímur Romanæ Ecclefe Epifcopus , ' reveremdiffimum Neftorium fcripferat, mifft & tradita funt eidem, verùm ea etiam , quae famâiffimu, Alexamârim.e Ecclefíe Epifcopus Cyrillus & umivcrfa Ægyptii Symodus per Tbeopemptum , Danielem , Paiamonem , & Magarium , religiofifmor Epifcopos , ad eumdem defiimaverant . Quamobrem rogo, ut Tbeopemptus Cabaforum , & Daniel Darnenfis Epifcopi , bic praefemter ea de re interrogemtur . Neftorio dura infligebat , ac duriora minabatur utraque Epiftola , proindèque de utriufque traditione meritò oportebat Synodum certiorari. Quare mox à laudato Flaviano evocatus Theopemptus eft in haec verba atteftatus : Die Dominico , cum ßmaxi* ageretur , ad Epifcopale palatium adfemdimus , ibidemque toto præfente Clero, mùltifque ex illuflribus adfamtibus, litterar , de quibu* fermo eff, Neftorio tradidimur . Quibus acceptis , conftituit nobis ut fequenti die reverteremur, fermonemque cum eo haberemur. Abivimüs ergo. At pofero die reverfos mom admifit, meque quidem fatisfecit litteris , fed publicè pro concione eadem quae antè , & his deteriora dogmata propofuit , & ufque hodie docere mom defmit. Daniel Epifcopus eft eadem conteftatus. Nota Epifcopo Conftantinopolitano fuiße palatium & Capellam palatinam, ubi Dominicis diebus cum primate Clero & illuftri nobilitate agebat fynaxim, quomodò etiam hodie agit Epifcopus Romanorum. Perperàm igitur id à quibufJam typhi ac faftus notatur. Pofteriora Theopempti verba, Et ufque hodie docere non definit, difcuffa volens Fidus Joppenfis Epifcopus eft interlocutus: In fuame do&rima etiamnüm ad praefem, tempus perffat Nefforiu* , id piiffimi Epifcopi Acacius Melitinenfis , fecundae Armeniæ Metropolita, & Dominus Tbeodoretus Ancyranus , Metropolita primae Galatiae , qui coram adfunt, & mom fine alicujus ex ipfi periculo cum eo differuerunt , optimè mobi* explicare poterumt. Ho, proinde obmixè rogamus , & per facrofam&a Evangelia bic propofita obfecramus , ut in præfem

tium A&orum fidem & comfirmationem mobir expemant , quidnam ante proximum boc triduum ex ipfo Nefforio audiverint . Uterque ifte Metropolita erat Neftorio amiciffimus , & ut proprio Patriarchæ quafi fubje&tus : Uti enim Thracicam & Afiaticam, ità & Ponticam, in qua Galatia &c Armenia , dioecefin fibi fubjugare ex tunc coeperant Epifcopi Conftantinopolitani. Hinc ifto. rum alter per Neftorii argutias nutaffe videtur ac titubaffe , ideòque dicit de ipfo Fidus : Nom abfque alicujut ex ipfi periculo. Erat accufàtio graviffima , atque ideò San&tus Cyrillus utrumque Metropolitam fuprema fua fynodalis Præfidis au&toritate ad juratam atteftationem coegit. Contrà amicum , licèt compulfi , tamen depofuerunt, & quidem blafphemias nimiùm horrendas, fuperiùs in differtatione addu&tas. Et hinc vides ad fan&ta Evangelia juramentum effe in Ecclefia vetuftiffimum, & in fidei caufa fuiffe etiam ab Epifcopis exa&tum . Amicorum Metropolitarum jurata teftimonia pro authenticis accepit Synodus , perrexitque Flavianus Metropolita Philippenfis : Comfequenr ef! , ut beatorum Patrum moffrorum fentemtiae , ad praefem , inftitutum facientes , im medium proferamtur, prolataeque & leéfae in Aéìa referantur. Etenim generales Synodi nova non revelant , fed Prophetica & Evangelica dogmata partim ex fàcris litteris, partim elucidant ex fan&tis Ecclefiae Patribus, utpotè fidis Spiritus fan&i Scriniariis, & firmis cuflodibus Apoftolicarum traditionum , feu arcani iftius Depofiti , de quo ad Timotheum Apoftolus : Depofitum cuffodi. Hinc igitur Petrus Presbyter legit teftimonia San&i Petri Epifcopi & Martyris Alexandrini , ejus fuccefforis San&i Athanafii , San&ti Julii Romani Pontificis, ejus fuccefforis Felicis fecundi, Theophili Patriarchae Alexandrini, San&i Cypriani, San&ti Ambrofii , San&i Gregorii Nazianzeni, San&i Bafilii Magni , San&i Gregorii Nyffeni, Attici Epifcopi Conftantinopolitani , &c San&ti Amphilochii Metropolitae Iconienfis. Ubi nota. Julii Pontificis Epiftolas , de quibus poftmodùm litigari coeptum , fuiffe ab hac Synodo in Canonem receptas. Eas effe ab Apollinario Laodicen

j fi confictás probare multis cònatur in libro de Se- CaP *

&tis Leontius Byzantinus. Eft quaeftio longa. Etiam varia ex Neftorii Scriptis deflorata loca legit laudatus Petrus , blafphemiis pleniffima, in quibus impudenter ille adfirmabat meminem ex Do&oribus , qui ante illum exffiterumt , ea populir locutum , qua ipfe locutur eff. Ità fefe Filium fine Patre, tyronem fine magiftro , novumque in Ecclefia dogmatiften , id eft , manifeftum haereticum eft palàm profeffus. Et hinc adversùs ulteriorem le&tionem Flavianus Philippenfis intercefGt : Quandoquidem borremda & blafpbema fint. Nefforii Di&a , neque aurer moftrae bifce ampliùs inquimari ferumt , blafpbemae illius vocer ad perpetuam au&orir accufationem & motam fingulatim A&i* inferantur. Exinde Capreoli Carthaginenfis Archi-Epifcopi dogmaticas litteras, per Beffulam ejufdem Diaconum & totius Africanæ diœcefeos Vicarium ac Legatum ad Synodum miffas , legit idem Petrus , & de le&tis Sanétus Cyrillus pro

nunciavit : Haec reveremdiffimi piiffimique Cartba- !

[ocr errors]

fe femtemtiam contineat , fidei Gefforum inferatur. Vult emim antiqua fidei dogmata confirmari , nova verò & abfurdè excogitata , & impiè divulgata reprobari & profcribi. Res femel ab Ecclefia definitas nec à generali Synodo retra&tari poffe oftendit eleganter Epiftola, ideóque Sanéto Cyrillo Epifcopi omnes adclamarunt : ommium voces , baec omnes afferimur, boc omnium eft votum. Exponit Epiftola meram Sanéti Auguftini de Dominicæ Incarnationis Sacramento doétrinam , de qua ejus hoftis , utpotè homo Semi-Pelagianus , Fauftus Regenfis Epifcopus in litteris ad nefcio quem Gregorium Neftorianum : In Scriptis fam&fi Pontifici, Auguffimi etiamfquid in Divinæ gratiæ materia putatur apud viror do&iffimor effe fufpe&um, ex his , quae dammanda judicaffi , mibil moveris reprehenfum, fed fidei femfum , maximè de duabus fubffantiir vel maturis Dei & bomimis , Domimu & Redemptoris moffri , fcito apud Catholicam mom folùm Patrum au&oritate fufceptum, fed etiam / Apoftolicis oraculis confecratum. Et hinc tot atteftationibus de Neftorii contumacia ac blafphemo dogmate certificata , nec non per fàcros Canones & fan&i Patris fui Celeftini Pontificis litteras compulfa Synodus ipfum aegradavit, laudati Pontificis fententias ex Synodorum generalium more confirmans. Et infigni tunc fermone Deiparam Virginem praedicarunt San&us Cyrillus & Rheginus Cypriorum Metropolita Conftantienfis. Fa&ta item eft , fed fequenti die, fententiae infinuatio ac publicatio, Relatio ad Principes, divulgatioque per omnes Ecclefiæ Diœcefes . Eamdem San&tus Cyrillus nec non & ipfa Synodus ad Conftantinopolitanum ac Alexandrinum Clerum & populum , monachorumque in Ægypto Patres, alii ad alios tranfcripferunt . Ecclefiae Conftantinopolitanae QEconomis, ne ejus bona diripienda Neftorio permitterent, eft fpecialiter demandatum. Quas omnes Epiftolas A&orum fynodalium Digeftor adjunxit. A folis ortu ufque ad no&tem duravit A&io, cujus gloriofum cum proceffione exitum fuprà audivimus à San&to Cyrillo. Ad Ecclefiæ valvas adfixam , & à Candidiano Comite refixam fententiam quomodò per compita ebuccinari jufferit Synodus, fuprà eft abundè diétum.

[merged small][merged small][ocr errors]

confitutionem haáemùs obfervatam mom imtravit im Ecclefiam , meque ad mor acceffit , neque participem, fe fecit ve/ fermomis , ve! precum, vel communionis , fed egreffus è mavi , & praetercurfi, Eccleffe veftibulis , alicubi extra urbem diverfatu, efi , tametfi mos plurimùm obfecraremur & ipfum , & eo, qut ante ipfum adveneramt, ut apud mos diverterent. Eramt enim diverforia, & omnia alia , quae oportebat , benè inftruâa. At neque illi, meque ille nobis morem gerebamt. Haec omnia fraternæ charitatis & honoris officia etiam Joanni Patriarchæ impenderunt Sanétus Cyrillus & Memnon Ephefiorum Epifcopus; aft ille eft Theophilum imitatus. Hinc interim difcimus advenas Epifcopos fuiffe olim primùm ad Ecclefiam dedu&os, & in Epifcopali palatio hofpitatos. Joannes igitur ex itinere adhuc pulverulentus mox in fuo diverforio fecit fchifmaticum conventiculum , & Comitis Candidiani adversùs primae A&tionis gefta mendaciis auditis edixit: Legantur & mobi* piae litterae. Sacram Divalem fpretam , fefe expulfum , ac fua & multorum Epifcoporum proteftatione non attenta vanam Synodi fpeciem fuiffe à Cyrillo attentatam queftus fuerat Candidianus, ideòque quafi novam Synodum inchoaturus Joannes juffit fibi anteomnia Sacram directricem legi . $am&iffimis autem Epifcopi , inquit pfeudo aáorum Digeftor, comfurgentibus , magnificemtiffimur Comes camdidiamur legit. Ad Sacrae leétionem furrexiffe ac ftetiffe Epifcopos , res eft inaudita : Ad exequendas fuas pro Neftorio adversùs Deum machinas violenta laici Principis & Comitis manu egebat Joannes Patriarcha , ideòque ifto peccatoris oleo , fynodalis majeftatis oblitus , utriufque caput perfudit. Le&tam Sacram fauftiffimis acclamationibus honorarunt Epifcopi , ac in ejus prævaricatores graviter inveélus eft Joannes , eam adamufììm fervare profeffus , & de damnato Neftorio Candidianum percun&tatus : Convi&umme, am verò imdiéfa caufa virum comdemmarumt ? Ad quae Candidianus: $ime ullo prorsùs examime , & abfque aliquo judicio baec ab illis conffituta fumt. Ubi re&è Scholiaftes marginalis : ' Impudentiffimè hic nmentitur Candidianus . Liquet id abundè ex huc ufque diétis. Mendacium mendacio addidit Joannes Patriarcha : $anè etiam illa , quae im mofra praefemtia gefferumt, his maximè fuerumt comfemtamea. cùm enim oportuiffet , ut illor, qui è tam longimqua peregrimatione jam tum recem advenerant , fratermê comple&eremtur, pulvereque adhuc comfperfor bemignè & comitèr exciperent, ac refocillaremt fraterno adfe&u , tumultuario impetu fatim ad mo* perturbandor irruerumt , confuetamque infolemtiam & immodeffiam apertir imaiciis declararumt ... Verumtamem fam&a $ynodur , quae mecum aderat, mec .aures bis adhibuit. Ea quoque in ipfor ffatuet quae in eor decerni par erit , qui adeò illegitimè tyrannicèque omnia comturbarunt . Ad quae etiam re&è Scholiaftes marginalis : Falfa quoque baec expofiulatio, Quod enim adve&um Joannem fummo honore & modeftia excipiendum curarit San&us Cyrillus, ac ille ipfi & ipfius ac totius Synodi Legatis effrænescontumeliasreddiderit,eft fùprà oftenfum. C c 2. Poft

[ocr errors]
[ocr errors]

Poß fuas.de orthodoxa Synodo mendaces uerimonias Pfeudo-Synodo exivit Comes Canáidianus: Quod nempe non de fide folùm, fed primùm de regularibus Sanâi Cyrilli & Memnoinis Ephefini Epifcopi criminibus examen & judicium, cui laici adeffe non poterant, agere Joannes vellet, Sacram Divalem, tot exceptam encomiis & plaufibus, de cujus praevaricatione uti crimine capitaliffìmo arguebat Synodum, patenter prævaricatus: Primùm enim de fide definiri, deinde de criminalibus aut civilibus perfonarum caufis illa mandabat. Egrefso itaque Candidiano, Sacræ prævaricator Joannes fuos Neftorianos Collegas eft de eadem percun&atus. Quid veffra* Pieta in eor fatuendum cenfet , qui litteras adeò pia , tam imdigmis modis contempferunt ? Et illi, qui Judices huc ufque fimularant, Cyrillum & Memnonem cœperunt de multis accufare. Primò, quod fibi Ante Joannis adventum, in ipfo etiam fan&tae Pentecoftes Fefto, claufifsent omnes Sanétorum Martyrum ædes, ipfamque omnibus femper patere confuetam San&ti Joannis Evangeliftae Bafilicam , ideòque feftivitatem iftam fine Chriftiana :Synaxi tranfire fuifsent compulfi. Secundò, quod armata Afiaticorum rufticorum & Ægyptiorum nautarum confufa caterva ad haec exequenda fuifsent ufi, atque ità & civitatem & venerabile iftud feftum infigni rerum omnium tempeftate faedafsent. Tertiò, quod addiétos Neftorio Epifcopos minis ac terroribus, fynodali gravitati ac libertati adverfis, conati efsent fa&ioni fuae adjungere. Quartò, quod Divales Principis litteras prævaricati fprevifsent. Quintò, quod duodecim Capitula, Arii, Eunomii , atque Apollinarii blafphemiis plena, compofui£ fet Cyrillus, eaque & ipfe & Memnon ubique , etiam per Regiam civitatem, difseminafsent, ac etiamnùm difseminarent. Sextò, quod di&tas violentias ad defendenda eadem capitula, & im• pediendum fynodale de ipfis judicium concitaffent. Septimò, quod horum malorum dux Cyrillus, Memnon efset fatelles, ideòque ambos ut haerefeon & fa&tionum Principes perpetua & irreparabili degradatione ple&ti ex antiquo Ecclefiae Canone & more, ab illis autem circumfcriptos aut feduétos Epifcopos fubdi poenitentiae poftularunt. Joannes lata à Synodo in tribus citationibus contumacem Neftorium fententias culpabat uti attentatas in hominem inauditum, & ecce fui jmmemor Cyrillum, Memnonem, &c omnem legitimam Synodumne citavit quidem, & tamen inipfos pronunciavit : Tu Cyrille Alexandrine , & tu Memmom bujus civitatis Epifcope , fcitote vor depofitor effe , & ab Epifcopatu aliemor, ut qui caufa fuifii,, ut Patrum canones comculcarentur, & Imperatorum Decreta contemnerentur, omnlaque comjufione & turbis mifceremtur, ac totius fceleris au&oyer & duces exßitiffis , At vo* reliqui omnes , qui feaitiosè & iniquè contra Ecclefiafticar famé7iome*, Regiaque Decreta agentibus confemffi* , amathemati fubjacete, donec agmita culpa vefira refipifcatis , fidemque à fan&is Patribus in Nicaena civitate comgregati* expofitam fufcipiatir, mibil illi extrameum aut peregrinum adtexentts : capita præterea bare.

tica à Cyrillo Alexamdrimo expofita, qu£ & Evangelicæ & Apoftolicae do&rimae apertè repugmamt , anathematizetir. Haec eft illa infelix fententia, qua Joannes, vir aliàs eruditus & probus, cæco Neftorii amore circumfcriptus, in San&um Cyri1lum Alexandriae Patriarcham, fefe majorem, & quidem per Apoftolicae Sedis vices generalis Synodi Praefidem, omnefque ipfi fynodaliter adjun&tos Epifcopos latrare non erubuit degradationis & excommunicationis convicium, & apud omnem pofteritatem hocce abominabili facinore reddere fefe peffimè famofum. Et quia Ephefi nulla ipfi patebat Ecclefia , fententiam in fuo diverforio concepit, publicavit autem fixam ad amphitheatri parietes, Uterque locus facinori congruebat. Subfcripfere Epifcopi quadraginta tres, fuperiùs depi&ti ,

A C T I O I I,

Ctioni fecundae , fa&tae eodem anno, fexto Idus Julias, in Epifcopali palatio, praefederunt Sanétus Cyrillus, Arcadius & Proje&us nefcio quarum in Italia Ecclefiarum Epifcopi, nec non Philippus ad Sanélos Apoftolos Romæ Presbyter Cardinalis, Celeftini Pontificis unà cum Cyrillo Vicarii & Legati. Omnes Ephefiorum Bafilicas clauferat, aut milite ftiparat, & Ephefinum Clerum ac populum ad novi Epifcopi ele&tionem urgebat Comes Candidianus, ideóque in Epifcopales aedes A&tio haec fuit coa&a. Verbi oftium aperuit laudatus Philippus: Gratiar agimur faméæ & adoramde Trimitati, quod mor bumiles fan&o veffro convemtui dignata eff. Dudùm quidem fam&iffimur, beatiffimufque Papa moffer Celeffimus , Sedi Apoffolicae Epifcopus , per fuar Epifola* ad Cyrillum fan&um virum, ac piiffìmum Ecclef.e Alexandrimae Epifcopum , de præfenti bac caufa & megotio definivit , quae litterae facro vefiro caetui fumt exbibitæ. Et mumc alià , rursùm ad corroborationem fidei Catbolicae ad veftram ommium Pietatem per mor mißt litterar , quar à mobir exbibitar decenter fan&ae $ymodo jubete legi, ac imter Ecclefiafficor commentarios referri. Qgod ipfum Proje&us & Arcadius Epifcopi poftularunt, & San&us

Cyrillus confirmavit. Sacras Auguftorum Principum ad generalia Concilia juffiones dire&trices dudùm quidem toleravit Romana Ecclefia , femper tamen excutere eft conata: Dogmaticas ac definitivas fui Pontificis de mota quaeftione litteras effe voluit Synodi facem & regulam , aliudque à Synodo non fieri , quam illas omnium Epifcoporum fuffragio comprobari. Et jure merito. Omne enim hujus Synodi fcandalum è facris juffionibus fuit enatum . Palmare crimen, San&o Cyrillo & ejus in Neftorium fynodali judicio impofitum à Joanne Antiocheno Patriarcha , erat praevaricatio Sacrae Divalis, ipfamque ad Juvenalis Hierofolymitani Epifcopi interlocutionem etiam Sanétus Cyrillus in Synodi legem admiferat, ante dogmati• casSedis Apoftolicæ litteris juffam recitari. Hoc damnant , & in Cyrillo notant Legati Romani , ipfumque corre&turi voluere jam adduétas à fefe

Roma

[ocr errors]

Roma litteras effe omnium deinceps agendorum duces, & folas recitari. Eas à Siricio Romanae Ecclefiae Notario latinè recitatas probavit, & in A&a referendas cenfuit, errorem priorem corrigens, diétus Juvenalis, verùm omnes Graecorum Epifcopi intercefferunt, poftulantes ut litteræ græcè redderentur, & ità quoque recitaremtur. Erat poftulatio æqua , ideòque Philippus Legatus repofuit: Veteri confuetudini fatisfa&um eff , ut Apoffolicae Sedis litteræ latiimprimis legamtur. Numc verò quomiam Beatitudo veftra efflagitat, ut græcè etiam legantur, neceffarium eff , ut $an&itatis veffrae defiaerio fatisfiat. Faciendum curavimur ut Romama oratio in græcam convertatur. Arcadius & Projeétus Epifcopi Legati dedere caufam : Quia fum&orum fratrum Epifcoporum mom pauci funt, qui latimè nefciumt , proptereä allata Epifíola graecè quoque eff reddita , & f? jufferitis legetur. Eam ad Flaviani Philippenfis Metropolitæ interlocutionem legit Petrus Alexandriae Presbyter ac Primicerius Notariorum. Paternas traditiones ac Divinum Chriftiani dogmatis depofitum eleganter commendat Epiftola , & concludit: Direximur pro moflra follicitudine famé7or Fratre r & Comfacerdoter moftror, umamime* mobi r & probatiffimor viror , Arcadium & Pro.je&um Epifcopor, & Philippum Presbyterum moflrum , qui iis quae aguntur imterfínt , & quae à moJis anteà ftatuta fumt exequamtur. Quibus praeftamdum à veftra $am&itate mom dubitamur adfemfum , quamdo id quod agitur videatur pro umiverfalis Ecclefe fecuritate decretum. Et omnes fimul Epifcopi adclamarunt: Novo Paulo Celeffimo, Novo Paulo Cyrillo, Celeffimo cuffodi fidei , Celeffimo cum $ymodo concordi , Celeflimo umiverfa $ynodur agit gratiar. Unus Celeffimur, umus Cyrillus , uma fider $ynodi, uma fide * orbis terrarum. Profitentur palmare generalis Synodi officium effe dogmaticas Romani Epifcopi litteras probare, eifque adnexa exequi mandata. Placuit hoc Legatis, ideòque Arcadius Epifcopus fuum & Collegarum adventum tardum ex adverfa maris tempeftate & navigationis incerto excufans egit Synodo gratias de tanta in Roma1nam fidem & Ecclefiam pietate , & addidit : Vefram Beatitudinem rogatam cupimur , ut quae à vefira Jamάitate decreta funt , ea mobi* exponi jubeatis. Utique difquirenda, num confonent dogmaticis litteris novi Pauli Celeftini . Etiam de fa&is adclamationibus gratias egit Philippus Presbyter Romanus , utpotè non tam Celeftino Pontifici, quàm Sanéto Petro totius fidei & Apoftolorum capiti impenfis, & perrexit : Rogamus ut ea patefieri nobis mamdetir, quae amte adventum mofirum im fan&a bae Jymodo a&a fumt, quô juxtà beati Papae noftri , præfemtifque bujur famâ caetus fententiam mor quoque confirmemur. Pera&am Synodi Sefïionem , datafque in Neftorium fententias confirmare nolunt , nifi priùs dogmaticis Celeftini litteris & mandatis videant conformes, ideòque fibi 9mnia referri poftulant & ex integro recitari. Effe conformes repofuit Theodotus Ancyrae Me: tropolita , & adjunxit: Quomiam juffa ratiome peramota veftra Beatitudo ex ipfi, A&orum commentarii, intelligere quaefvit de Nefforii depofitione juffam fem*entiam , fan&aeque Synodi zelum & confenfum im

[ocr errors]

fide , quam piiffimus & fam&iffimus Epifcopus celeffimur magna voce depraedicat, veftra Reverentia placertòque cognofcet tum è plena fide, quam mor faciemus , tum è reliqui* , quæ præfemtj adduntur A&iomi.

A&torum fynodalium Digeftor adnexuit duas alias Celeftini Pontificis Epiftolas miffas per eofdem Legatos. Prima eft ad Theodofium Auguftum , orthodoxam fidem uti Romani Imperii unicam tutelam ex animo commendans, roganfque ut his, qui Divinæ Majeftatis potentiam in humanae difputationis rationem ar&tare contendunt, nulla tribuatur facultas Divinæ inhumanationis Sacramentum , unicam humani generis fpem, diale&ticis hæreticae verfutiae fophifmatibus arietandi. Etenim Divinam unius praefertim fine altera perfonae incarnationem effe impoffibilem fedu&tus à vanis fuarum cogitationum fubtilitatibus Neftorius delirabat. Decem dies illi à Celeftino Pontifice ad refipifcendum præfixi jam pridem ante inchoatam Synodum exfpirarant, ideòque Apoftolicam degradationis fententiam ille incurrerat, & erat omninò degradatus . Ad generalem enim Synodum interpofita appellatio Romanam fententiam devolvere ut fummum potuit, apud veraciter orthodos nunquam fufpendit. Hinc futurus Synodi Praefes San&us Cyrillus, an Neftorium uti degradatum tra&tari iftic oporteret, proindeque, licèt poenitens rediret ad mentem, nunquam reparari in gradum Epifcopalem , ab Apoftolica Sede efflagitarat. Huic dubio refpondet fecunda Epiftola : Suprà edixi ejus fenfum. Neutra fuit le&ta aut A&tis inferta : Quod utriufque utilitas jam tranfijffet. Contumax adversùs Synodum Neftorius nec difputare volebat, longè minùs refipifcere aut poenitere.

A C T I O III.

N tertia A&tione, fa&a quintò Idus Julias, ad Romanos Legatos loqui coepit Juvenalis Hierofolymae Epifcopus : Heffermo die veffra Pietar poffulavit , ut commemtarii a&i im depofitione Nefforii hæretici legeremtur, idque comfequenter fan&a $ynodur prgcepit. Jamé7itar igitur vefira docere digmetur, mum legerit ac perceperit vim eorum. A&a igitur heri non fuerant leéta , fed Legatis tradita, legenda privatim ac difcutienda. Et hoc demonftrant hefterna Theodoti Ancyrani ad ipfos verba : Tum è reliquit , quae praefenti addumtur A&iomi. Repofuit verò Philippus Presbyter Romanus ac Legatus: Ex Aâorum le?iome cognovimus , quae in Neftorium confiituta fumt im faméo veffro Concilio. Im quibus commemtarit* intelleximur omnia canonicè & ex Ecclefiaftica difciplima judicata effe. Ac nunc quoque petimur à Corona veffra , quamvis fupervacameum feu mom neceffarium fit, ut que im vefira $ymo. do leéfa funt , rursùm mobis etiam eadem legamtur, ut obtemperamter formule famäiffimi Papa celefimi, qui banc curam mobis commiMt , veffre etiam $an&itatis judicia confirmare poffimus. Quod ipfüm petierunt Proje&us & Arcadius Epifcopi, atque ità primam A&tionem integrè ac folenniter legit Pe

[ocr errors]

trus Presbyter Alexandrinus ac Primicerius Notariorum. Legatis Romanis admodùm placuerunt haec datæ in Neftorium fententiae verba : Coa&i per facro, camone , & Epifíolam fan&iffimi Patris moftri & Commimifiri celeftimi. Oftendunt à generalibus Synodis nihil pofïè fieri, nifi ex mandato Apoftolicæ Sedis. Palmare generalis Synodi officium eft Romani Epifcopi de mota quaeftione fuffragium, per litteras ac Legatos tranfmiffüm , confirmare , & in executionem ducere. Hinc adjunxit Philippus Presbyter Legatus : Nulli dubium , immò féculi * omnibus motum eff, quod $an&7us Petrur Apoftolorum Princepr & caput , fideique columma & Ecclefie Catbolicg fundamentum , à Domino moffro Jefu Chrifto claves regni cœleftis accepit , qui ad ufque tempus, & femper im fuis $uccefforibus vivit , & judicium exercet. Damnandi Neftorii & ftabiliendæ fidei poteftatem adfirmat Synodo à Celeftino Pontifice fuifïè. Synodum hanc, quod illi Orientalis & occidemtali , Eccleff; $acerdote , vel per fe vel certè per fuor Legator imterffmt , ait efSe verè œcumenicam , ideòque ejus omnia in Neftorium judicata ampliffimè confirmat. Etiam datum illi elogium Novi Jude. Ei enim adfcribit fortem illius, de quo fcriptum eft : Epiféopatum ejus accipiat alter. Confirmarunt etiam Arcadius & Proje&us, addentes: $ecuti formam Celeffimi ftm&iffimi Pape , qui mos dignatus eft hujus megotii exccutores fuo* mittere. A&ta fua tam folenniter à Romanis Legatis probari & ftabiliri gavifus plurimùm eft Sanétus Cyrillus , ideòque illos rogavit , ut eifdem ad perpetuam firmitatem dignarentur fubfcribere. Et fubfcripferunt. Et quoniam Comes Candidianus & Joannes Patriarcha Antiochenus peffimis adversùs San&um Cyrillum & ejus in Neftorium A&a mendaciis inquietabant Principis aures, PaIatium, Regiam civitatem, ac omnes Orientis praefèrtim Ecclefias, nova Relatione Principem inftruxit haec A&tio, adfeverans Cyrillum nihil au&toritate fua, fed omnia per Apoftolicas CeJeftini vices egiffe in Neftorium , Apoftolicam illius in hunc fententiam dumtaxàt confirmaffe & fuiße executum. Addidit dubitari non poffe de conftanter perfeveranti mente Pontificis , utpotè cujus tres novi Legati cum confirmantibus litteris ac mandatis advenerint, omniaquein Neftorium A&a pleniffimè confirmarint. In haec omnia confentire dicit omnem orbem Chriftianum , exceptis pauci, qui Nefforii amicitiam pietate potiorem ducunt. Hofce fupplicavit compefci , fua Decreta cum executoriis litteris publicanda mitti ad Praetoriorum & Provinciarum Præfe&tos, facris pro Neftoriojufionibus non vexari Ecclefiam, fibi fieri licentiam novi Epifcopi Conftantinopolitani ordinandi, & fic ad propria redeundi. Regiae namque civitatis Epifcopum fine fua licentia eligi aut confecrari Graecorum Augufti vix unquam permifere. Eamque confuetudinem fuiffe pro jpforum reverentia toleratam à Romana Ecclefia audivimus alibi ex fan&o Pontifice Nicolao primo. Etiam è celebratis in Oriente generalibus Synodis fine Principis licentia recedere Epifcopi olim non potuerunt. Qua violentia Conftantius Auguftus fuit ufus & in Synodum Ariminenfem.

Similis Relatio fa&ta eft ad Clerum & populum Conftantinopolitanum, pro futura novi Epifcopi ele&tione mandans fundi publicas preces, addenfque tantæ fuæ pro ifta Ecclefia folicitudinis caufam: $i Regia civitas piè gubermata fuerit, cgtere quoque omnes Ecclefiae fam&ae Dei commodum bimc reportabumt. Quæftio eft, Quomodò Philippus Romanæ Ecclefiae Presbyter ac Legatus paffim loquatur & fubfcribat ante Arcadium & Proje&um Epifcopos, etiam Legatos: Neque enim illo tempore Cardinales Romanorum Presbyteri Epifcopos præcedebant. Quidam exiftimant A&a fynodalia efle vitiata & confufa in ftatum Ecclefiae præfentem. Etenim Celeftinus Pontifex ab ipfis difcordat in fuis ad Synodum & Principem litteris , ultimo femper loco nominans Philippum. Quod ipfum frequenter faciunt Sanétus Cyrillus, ac variæ fynodales Relationes. Alii volunt Philippum Sedis Apoftolicæ, Arcadium & Proje&tum Romanæ Patriarchalis Synodi fuifle Legatos, ideòque hos non folùm poft Philippum , fèd etiam poft Juvenalem Hierofolymæ Patriarcham fedifse & fubfcripfifle. Arcadius femel , Projeétus aliquoties poft Juvenalem fubfcripfit. Ità etiam in fexta Synodo Agathonis Papae ante, Romanæ Synodi Legatio poft Patriarchas ac Primates fubfcripfit. Et hifce favet San&i Cyrilli de præfentibus Legatis interlocutio: $upplenter locum Sedis Apoffolicae , totiufque Synodi famé7iffimorum Occidentalium Epifcoporum. Verùm obeft fynodalis ad Principes Relatio , ajens de omnibus tribus: Celefiimi famé7iffimi Epifcopi locum fupplemt. Et hinc video rem efse perplexam . Facilè crediderim fubfcriptionis ordinem efse à quopiam fciolo interpolatum . Etenim Arcadius femel ante, femel poft Juvenalem fubfcribit, ac non folùm poft illos , fed etiam poft Proje5lum & Flavianum Philippenfem ipfe Philippus.

A C T I O IV.

Ctionem quartam, decimo feptimo Calendas Augufti celebratam, alloqui coepit Hefychius Diaconus: Cyrillus per ommia facratiffìmus Ecclefi.e Alexandrinae Epifcopur , & fam&iffimu r Memnom Epbefiorum Epifcopur fanâiffimae ac aecumenicæ $ymodo libellum exbibuerunt , quem » ß veflra $an&7itar jufferit , recitabimur. Ipfum ad Juvenalis Hierofolymitani Epifcopi interlocutionem idem Hefychius legit. Libellus habet tria. Primò, fynodalis in Neftorium manifeftè hæreticum ac trinæ citationi contumacem datæ fententiae juftitiam acriter commendat. Secundò , Joannis Antiocheni , nullam per Canones aut Imperiale Refcriptum poteftatem habentis, folis triginta fchifmaticis aut degradatis Epifcopis adfociati, & nihilominùs Cyrillum ac Memnonem, omnemque cum illis generalem Synodum, & quidem nec auditos nec citatos , damnare aufi, audaciam ac infolentiam graviter exaggerat. Tertiò, fupplicat Joannem ac ejus in hac tragædia focios citari ad Synodum , red

dituros fuæ temeritatis rationes, Et quoniam juftus

« VorigeDoorgaan »