Pagina-afbeeldingen
PDF

perimur im Paticama Bibliotheca in codice motiffimo , cuju, eff titulur , LIBER CENSUUM. Nihilominùs non defunt rationes dubitandi. Etenim Cæfareenfis & Schytopolitana Ecclefiae, duarum Palaeftinarum Metropoles, tranfcriptae funt in fedem Hierofolymitanam à Synodo Chalcedonenfi ex pa&o inito inter Maximum & Juvenalem Patriarchas, cui, licèt per Sanétum Leonem Pontificem reprobato, Epifcopi Hierofolymitani nunquam cefferunt. Et Berytenfis Metropolis nequaquam ad Alexandrinum , fed ad Antiochenum fpeétat, utpotè in prima Phoenicia Metropolis folo honore. Nullus antiquus fcriptor refert ullas Alexandrini Patriarchæ Diœcefes fuiße unquam tranfcriptas in Hierofolymitanum. Ei omnes Dioecefes Saracenis à Balduino Rege Latino ereptas aut eripiendas largitus eft Pafchalis fecundus; at intercedens Antiochenus limitari obtinuit ad eas, quae fuae olim non fuif-fent. Quod tamen primam Phœniciam, quae temporeTÓ&tavæ Synodi fpe&abat ad Antiochenum , obtinuerit Hierofolymitanus , liquet ex litteris Innocentii fecundi ad Wilhelmum Patriarcham. Quidam ab hac Synodo editum putant etiam privilegium Epifcopi primae Juftinianæ civitatis, de quo Juftinianus Auguftus in lege novella dire&ta ad Petrum Praefeétum Prætoriorum. Sancimur beatiffimum primae Juftinianae, moftræ Patriæ , Archi Epifcopum babere femper fub fua jurifdiáione Epifcopos Provinciarum Daciae mediterrameae , & Daciae Ripemffi , & Praevalir , & Dardaniae , & Mæfae fuperioris , atque Pammoniae , & ab eo bo* ordinari, ipfum verò à proprio ordinari Concilio , & im fubje&is fibi Provinciir locum obtinere eum $edis Apoftolicae Romae , fecundùm ea quæ definita fumt à fam&iffimo Papa Vigilio. Idem privilegium laudant Nicephorus Calixtus, Procopius Caefareenfis , . Georgius Cedrenus , & alii plures, at nemo dicit à quinta Synodo prodiiffe: Solus ergò Juftinianus captivo, Pontifici extorfit. Erat contra antiquum Romanæ morem, & vicariam dignitatem Ecclefiæ Theffalonicenfis. Acquievit Vigilius, quod ità Provincias iftas videret I-•4.Ep.io firmari Romano Patriarchatui : Acquieverunt & 4;'°: °P ejus fuccefTores, uti liquet ex litteris Gregorii 33• 34• Magni ad Felicem Sardicenfem, Conftantium Scroditanum, & Joannem Epifcopum primae Juftinianae. Quae autem fuerit Juftiniani patria , eft longa quaeftio, de qua videatur Guido Pancirolus in notitia Imperii Orientalis. Paffim exiftimatur fuiffè Acrida, Metropolis Bulgarorum. Vigilius Pontifex fuo ad Juftinianum Auguftum Conftituto inferuit hunc articulum : Si qui* unum Jefum cbriffum, verum Dei & eumdem ipfum verum bomimir Filium , futurorum ignorantiam aut diei judicii habuiffe dicit , & tanta fcire potuiffe , quanta ei Deitar, quafi alteri cuidam imbabitam* , revelabat , amatbema fit. Hìnc quaeritur, An noftra Synodus nihil de illo ftatuerit ? Audiamus verba Liberati Diaconi Carthaginenfis. $ub Timotbeo tertio Alexandrinæ Ecclefiae Epifcopo de corruptibili & incorruptibili apud ipfam Ecclefiam queffio mata ef boc modo. Requifvit quialam monacbus Severum , Pfeudo-Patriarcham Antiochenum , quid oporteret dicere corpus Domimi moChrift. Lupi Oper. Tom.II.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ßri Jefu Cbriffi , corruptibile, am imcorruptibile: Ille refpondit fam&or Patres corruptibile illud diziffe. Hoc audienter quidam Alexamdrimorum , cùm requiffemt Juliamum Halicarnaffi Epifcopum, quid & ipfe diceret de eadem quaeffiome , ille dixit fam&or Patres comtraria dicere. Horum itaque finguli , fatuere refponfum proprium volentes , fcripferumt libro, -*-. adversùs alterum . Qui vemiemter im multitudinem civitatis Ecclefiam illam diviferumt , & alior quidem fecerumt corrupticolar appellari ; verùm imcorruptibilitatir affertorer , Pbamtafaffa r . Timotbeus verò magis femtemtiam $everi fecutus eff. Cui cùm diceret Tbemiffius Diacomur ejus , SI CORPUS CHRISTI CORRUPTIBILE EST , DEBEMUS EUM DICERE ET ALIQUA IGNORAsSE, SICUT DE LAZARO. Hoc Timotheus megavit dicemdum . A cujus commumiome Tbemiffius defcifcemr fcbifma fecit. Et ab ipfo di&i funt im Ægypto Tbemiffiami. Eos voce græca Agnoetas, id eft , Ignorantes , aut ignorantiæ in Domino Dogmatiftas paffim appellamus. Agnoetæ fuere duplices. Primi funt Ariani , de quibus San&us Ambrofius in libris de fide ad L. 3. c. 7* Gratianum Auguftum . Nommè quotidie perßrepunt Ariami fcientiam omnem im Cbriffo effe mom poffe ? .Quia ipfe, imquiumt, diei & borae fe profeffur ignarum. Scriptum eff , imquiumt , DE DIE AUITEM ILLO ET HORA NEMO SCIT, NEQUE ANGELI CŒLORUM, NEQUE FILIUS, NISI SOLUS PATER. Ex hac ignorantia ftabiliunt fuum errorem de Deo Filio, dicentes effe non poffe Deum plenum , Patri confubftantialem. Eis variè refpondet idem Ambrofius , ac praemittit. Primùm veteres codicer Graeci mom babent , quod mec Filius fcit. $ed mom mirum , ff& boc falfarimt , qui $cripturar imterpolavere Divinar. Qua ratione autem videatur adje&7um , proditur, dum ad interpretationem tanti facrilegii derivatur. Pometamem ab Evangeliffis fcriptum. Re&è addit hoc moderamen. Etenim San&us Hieronymus ait folum Matthæum additamento vitiatum : San&us Marcus etiam hodie habet, Neque Filius. Voces illas variè exponit cap. ,;. laudatus Ambrofius : placet verò expofitio San&i Gregorii Magni in litteris ad Eulogium Patriarcham Alexandrinum. De eo, quod fcriptum eff, guia DIEM ET HORAM NEQUE FILILIS NEQUE ANGELI SCIUNT, omnire&è vefira 5amάitas fenßt , quoniam non ad eumdem Filium juxta boc quod caput eff , fed juxta corpus ejur, quod fumus mor, eff certiffimè referendum. Qua de re multis im locis Samäfu * Auguffimus eo femfu utitur. San&ti Marci textus ità habet. De die illo & hora memo fcit, meque Angeli , meque Filiur, mif? Pater. Exponit in Praefatione Hiftoriae de geftis Francorum Sanétus Gregoi rius Epifcopus Turonenfis. Cognofcamt Ariani humc Filium, Chrifflamum populum muncupatum, de quo à Deo praedicitur, EGO ERO ILLI IN PATREM, ET IPSI MIHI ERUNT IN ; FILIOS. Si enim haec de unigenito Filio praedixif- *•| fet, numquam ei Angelor praepofuiffet. 0/femdit mom f de unigemito , fed de adoptivo populo baec dixiffe. Eft conftans expofitio etiam San&i Athanafii. Et adversùm hofce Agnoetas San&us Leander

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Gothos Arianos coegit ad profeffionem hujus

etiam anathematis: Quicumque mefcire Dei Filium, quae Deus Pater fciat, dixerit , amatbema

. Alterum , de quo folo hîc agimus, Agnoetarum genus funt Themiftiani à Themiftio Ecclefiae Alexandrinæ Diacono, de quo Photius in Bibliotheca: Tbemiffius , ßve calomymus ( boc enim fibi cogmomiemtum quoque addidit) Agnoetarum fe&ae caput fuit. Et San&us Sophronius Patriarcha Hierofolymitanus in litteris ad Sergium Patriarcham Conftantinopolitanum, le&tis & probatis in Synodo fexta. Themiffiur ignorantiae pater & genitor, atque feminator nefandiffimur , qui cbriftum verum Deum moftrum diem judicii mefciiffe delirabat , nefciem r quae ipfe jam à Deo proteéfus affereret, & mon recognofcem* quæ ignoramdo loquebatur. Nifi enim ignoraffet verborum fuorum virtutem, mox utique lethiferam ignorantiam peperiffet , & igmoramtiae feditatem fervemter defenderet, ignorare cbrìffum, non fecumdùm id, quod Deus erat fempiternus , fed fecundùm quod veraciter bomo fa&7ur, diem comfummationis atque judicii, ex inßpientia mentis eru&7am* , & purum eum efficiem bomimem, & boc monffruofitatem fibi defamam r Acephalam , & maturam umam ejufdem Cbriffi Jal. vatori* moffri compofitam vaticinamr.

Hi ergò Agnoetæ non Deo Verbo, fed adfumptæ humanitati adfcribunt diei noviffimi ignorantiam , verèque ait Sophronius, quod Dominum Jefum Chriftum efficiant purum hominem. Confonat Gregorius Magnus in laudatis litteris ad Eulogium Patriarcham Alexandrinum. Res valdè manifeffa eft , quia quifqui* Nefforiamur mom ef?, Agnoeta effe mullatenùs poteff. Mam qui ipfam Dei $apiemtiam fatetur incarmatam, qua mente valet dicere effe aliquid , quod Dei $apienria ignoret? Et ex Vigilii Pontificis Capitulo liquet, quod juxta Agnoetas Deitas homini , quafi alteri perfonae inhabitans ea, quae volebat, revelabat. Et hinc Themiftius reverà fuit monßrum : utpotè Acephalus feu Monophyfita transformatus in Neftorium , feu ex Neftorio & Eutychete malè confuta chymaera , qualem & noftra tempora viderunt conflatum ex inimiciffimis Martino Luthero & Ulrico ZWinglio Martinum Bucerum. Laudatus Eulogius apud Photium in Bliotheca ait quofdam Palaeftinae folitudinis monachos excitaffe pravum dogma , & Domino noftro Jefu Chrifto ex iis, quae ipfe dixit, adfignafTe ignorantiam: Ubi pofuiffi, Lazarum. Non itaque folum judicii diem , fed & Lazari fepulchrum dixere ab homine Chrifto ignorari. Confuluere Themiftium Ecclefiae Alexandrinae Diaconum, atque ille fe conftituit Principem nefandi erroris. Quod monachis pleniffimè adfenferit, oftenduntThæc Liberati verba : $icut de La<arro.

Videtur non caruiffe omni fundamento. Etenim apud Facundum Hermianenfem Epifcopum fcribit in fexto contra Arianos libro San&us Euftatius Patriarcha Antiochenus , Nicgnae Synodi ac omnis fub cœlo Ecclefiae magnum lumen. Dicamur , cujus rei gratia filiur homimi* diem proprii advemtur ignoret* Neque emim dubium eff, quia «** boc caufa utilitatis bomimum providem r adinvemit

I

[ocr errors]

ommium creator & gemerir opifex Deus. $icut enim, bominem caufa falutis bominum Verbo coaptavit & Deo , fic & imffgmem judicii diem caufa Divini be. meficii bomini competfmter abfcondit, me fortè inef. fabilia myfferia Mmilis gemeris bomimibus bomo indicam* & diem fecundi advemtùs offenderet. Et San&tus Cyrillus Alexandrinus in libro ad Reginas Neftorianis volentibus hominem adfumptum noviffimi diei ignarum non poße effe unam cum Deo Verbo perfonam , refpondet Divinorum fecretorum ignorationem meque probrofam effe creature , meque inufftatam. Addit ab adfumpto homine ignoratum fuiffe & Lazari fepulchrum. Et Theodoretus in libro adversùs Capitula San&i Cyrilli. Si diem noviffimum fciem Dominus cbrjfu*, ut rem occultaret , ignorare fe dicit, vide in quam blafpbemiam, quod colligitur, evadat, ut veritas memtiatur ; f autem veritas mom mentitur, neque Deus Verbum diem , quem fecit , ignorat, fea babet Patris cognitionem ut imago inconvertibilis ; mom igitur Dei Verbi eff ignorantia, fed forfervi, quæ tanta per illud tempus fciebat, quanta Deitas imbabitam * revelabat. Et hanc doctrinam comprobat Sanétus Cyrillus : Itaque movit & ipfe quidem Divinè ut $apientia Patrir ; quoniam verò menfuram ignoramtir humamitatis fubivit , difpemfativè proprium facit boc cum alii, ; quamquam ignoram* mibil , fed fciens omnia cum Patre. Dicit à Deo Verbo , quomodò famem & fitim , ità aliquorum ignorantiam adfumptam , ac Theodoretum folummodò culpat, quod Domini naturas ac perfonam videatur feparare. Et Sanétus Ambrofius in laudatis libris de fide. Medium , id eft , utriufque naturæ fignificativum momem eff filii. Nam & filiur bomimi, dicitur : ut fecundùm imprudemtiae adfumptionem moffrae diem futuri judicii mefciiffe videatur. Et San&us Gregorius Nazianzenus adduétus ab Eulogio Alexandrino apud Photium in Bibliotheca : Scit ut Deus , nefcit ut homo. Adhuc pofTunt & Patres alii. Adduxit Themiflius & alia argumenta quatuor, revi&ta per Theodorum Ecclefiae

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Alexandrinae Presbyterum ; hominem Severia- L. 1o8.

num: At ea tantùm memorat , non edicit Photius. Porrò laudatus Eulogius famofum S. Marci locum exponit variè, & addit. Abfit, ut Dominus Jefur cbriffur ignoravit. Quicumque ve! Divimitati ipfur , vel bumamitati ignoramtiam adfcribit, mumquam certiffimae temeritati, crimem effugiet. Patrum loca in contrarium addu&ta exponit per haec verba San&i Gregorii Nazianzeni. Quod fi quis ex Patribus ignoramtiam im $alvatore ex parte bumamitatis admiferunt, id tamem mom ut dogma fameierumt, fed Arianorum imfamiam repreffuri, qui omnia , quæ im Cbriffo eramt , bumama ad umigemiti Divinitatem tranßulerumt, ut increatum Dei Verbum creaturam offenderent , reâiùs baec de bumamitate dici poffe exiffimarumt, quam bumana ab Ariami* ad Divinitatem trabi , Addit de fuo. Et quis fortè dixerut etiam Patres figuratè feu amapboricè loquutor effe , religiofùs videbitur judicaffe. Hic eft ille Eulogii do&tiffimus liber , quem per omnia admiratus probavit San&tus Gregorius Magnus, & Ecclefiae Alexandrinæ dedit in regulam , atque ideò

dicit

dicit de ipfo Romanum Breviarium : Agnoetas Alexamdria ejecit .

* Adfumptae humanitati ignorantiam adfcribere eft omninò temeritas nefanda. Hinc Leporius Presbyter Gallicanus ex San&i Auguftini & totius Africanae Synodi mandato fcribit in libello fuae emendationis. Ut & bimc mibil cuiquam im fufpicione derelimquam , tumc dixi Domimum mofrum Jefum cbriffum fecumdùm bomimem igmorare ; fed mumc mom folùm dicere mom præfamo, verùm etiam priorem anathematizo femtentiam: Quia dici mom licet etiam fecundùm bominem ignoraffe Domimum Prophetarum. Ferrandi Diaconi Carthaginenfis quaeftio fuit ad Sanétum Fulgentium. Utrùm amima Cbriffi fufeeptricir Deitatis plenam habeat omninò notitiam, & quemadmodùm invicem fe morumt Pater , & Filiur , & Jpiritur fam&fu* , ità idem Filium feipfum per id, quod bomo eff , in eo , quod Deus eff , moverit, ex utraque atque im utraque fubffantia totum capiemr Patrem : An fortè ficut oculir corporalibus Deum Jpiritum minimè videt, me mom bomimi digmitar addita, fed matura penitùr credatur commutata ; fic rationalir amimae quamvir pio intelle&u & corde mundiffimo mom videri meque comprebendi omnem Divinitatis effentiam me quaelibet creatura imveniatur capere creatorem ? Et refpondet Sanétus Fulgentius Divinam effentiam ac Sanétam Trinitatem à Chrifti Domini anima omninò comprehendi , eamque efîè fententiam San&orum Ambrofii & Auguftini , omnium Patrum, Apoftoli Pauli, ac ipfius Evangelii: Eam effe fingularem gratiam adfumptæ humanitatis, cui communicavit , & in qua abfcondit Deus omnes fcientiæ & fapientiae fuae thefau ros.* Adjungit tamen . Poffumus planè dicere amimam Cbriffi habere plenam motitiam Deitatis fuae ; mefcio tamem utrùm debeamus dicere, quod anima Cbrifti fic fuam Deitatem moverit , quemadmodùm

feipfam Deitar movit : Am mom potiùs dicendum eß, quia movit quantùm illa , fed non ficut illa . Solidè] & lucidè inter illas propofitiones diftinguit, ! oftenditque prierem veram, pofteriorem effe falfam atque blafphemam . Et ejus auétoritati infi. ftens Synodus Bafileenfis meritò damnavit hanc s.T,,. propofitionem Auguftini de Roma Archi-Epifcopi Nazareni : Amima Cbriffi videt Deum tam clarè & tam imtemjè , quamtùm clarè & intem Deus (a) Erat videt feipfum. Di&tam Fulgentii diftin&ionem hic'ordi. non attendit Romanus ifte Auguftinus. (a) Jis Augu- . At verò San&us Auguftinus famofum San£g; , £ti Lucæ locum paffim exponit de fcientia & -A£?' ignorantia communicativa , qua noviffimum norifiana. diem Filius non fcire non facit, eamque exCap. 24. pofitionem laudavit Sanétus Hieronymus in commentariis San&ti Matthæi, & San&us Gregorius Magnus in laudatis litteris ad San&um Eulogium. Vi&or Presbyter Antiochenus in commentariis Sanéti Marci rogat: cur diem ilJum prodere mom voluit ? Et refpondet : Ut vigile* ; buc enim fpe&at quod mox fequitur, VIDETE , VIGILATE , ORATE, NESCITIS ENIM QUANDO TEMPUS EST . Nec indè , quod Theodoretus putat, cofligitur veritas fuiffe mentita. Adversùs Cyrilli Capitula loquitur iftic Theodoretus, adeòque liber ille eft unus è damnatis per Synodum præfentem. Cbriff. Lupi Oper. Tom.II.

Cap, 1 3.

[merged small][ocr errors][merged small]

Mnium fidelium , Epifcoporum praefèrtim, in Ecclefiae pace defun&orum nomina honoratis tabulis infcribere , & in dies folenniter ad Miffarum folennia & altare recitare, eft antiquiffima omnium fub coelo Ecclefiarum confuetudo, & Apoftolicum inftitutum , de quo in Apologia pro San&to Dionyfio Patriarcha Alexandrino fcribit adversùm ejus criminatores Arianos San&us Athanafius : Magni certè argumenti eft nibil eor verè disere, & calumniis virum preme, re, quod ille nunquam ab aliis Epifcopis de impietate convi&u r eff , meque haerefím propugnando ab Ecclefia feceffit , fed in ea cum pietate obdormivit , quodque ejus memoria ba&enùs cum Patribus buc ufque celebrata eff, & im catalogum relata., Qui fi cum ìßis ejufaem opinionis fuiffet , minimè dubium , quin eadem , quæ illi , paffurus fuiffet. Expun&tus fuiffet de tabula piorum Epifcoporum. Ec ad Anatolium Conftantinopolitanum Epifcopum fcribit in litteris poft Synodum Chalcedonenfem exftantibus contra Timotheum Ælurum fuum Pfeudo-Patriarcham Synodus Ægyptiacæ diœcefeos : Etiam in- venerabili Dypticho , in quo piae memoriae tranfitum ad cælor babentium Epifcoporum Ep. s3. vocabula continentur, quae tempore fam&orum myffe

[ocr errors]

fuum nomen & Diofcori, qui fub damnatione amatbematis à Deo & univerfali Chalcedonenfi Concilio effe decretur eff , & delevit indè fan&ae memoriae & fecundùm Deum vivemtir Proterii momem , regulariter Arcbi-Epifcopi conßituti. Et Apameenfis per fecundam Syriam Metropolitanae Ecclefiae Clerus in libellis , Conftantinopolitanae fub Menna Patriarcha Synodo infertis, apud eamdem Synodum queritur de Petro fuo Epifcopo : Anatbematizat fan&or Patrer noftror , & delet de A&.;; facris dypticbis ipforum vocabula, virorum qui boneffè & fan&è vixerunt. Eam nominum infcriptionem & recitationem inferiùs vocat falutationem beatiffimorum Epifcoporum , hoc eft , iftum cultum, quem exhibemus San&is cum Chrifto regnantibus, aut eorum fanè imaginibus, quae aliud non funt, quàm eorum nomina , fed fcri• Z z ptâ

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

pta iftis litteris, quas intelligunt idiotæ. Et hinc quidam exiftimant infcriptionem jfam fuiffe antiquam canonizationis ac beatificationisformam, omnemque ità infcriptum Epifcopum, dum ad altare recitaretur , fuiffe à fidelibus cultum ac invocatum . At illos errare evincit San&us Augnftinus, Petiliano Donatiftarum Conftantienfi Epifcopo, exiftimanti Caecilianum Carthaginenfem Archi- Epifcopum à nobis coli ut fan&um & Patrem, refpondens: Im Ecclefia fumus , im qua Cæciliamur Epifcopatum geffit , & diem obiit. Ejus nomen ad altare recitamur, ejus memoriae communicamur , tamquam moriae fratris , mom tamquam patris aut matris , IEjus nomen falutabant, verùm non ut fan&i » fed ut probi Epifcopi, facerdotali officio citra

querelam perfun&i, & à nobis cum pace & bona

fama ad Deum profe&i , Diverfa enim fuifíe falutandi & ad altare recitandi genera oftendit idem Auguftinus frequenter dicens de fanétis Martyribus : Norunt fideles , quo loco & ordine ad almare recitemur . Et in quinta myftagogica catechefi San&us Cyrillus Epifcopus Hierofolymitanus : Pofiquam confeâum eff illud fpirituale sacrificium , ipfum offerimus ut meminerimur etiam £pforum, qui amte mor obdormierumf, Primum Patriarcharum, Propbetarum , Apoftolorum , Martyrum , ut Deus pratiomibus illorum & deprecatiomibus fufcipiat prece* moftrar. Deindè pro defun&i* Aatribus & Epifcopis . Denique pro omnibus ora*mus , qui imter nor vita fun&i, maximum credemte , effe animarum juvamem , pro quibus offertur preratio fan&i illius & trememdi facrificii. Erant tres infcriptorum & recitandorum ordines: Primus palàm Beatorum , fecundus palàm non Beatorum , tertius erat Patrum feu Epifcoporum » quorum ftatus erat incertus , ideòque illos neque inyocabat Ecclefia , neque pro illis deprecabatur. Et iftos tres defun£torum ordines habuere omnes Græcorum antiquiffimae liturgiae, atque ità patet Lutheranos & Calviniftas, Sanétorum invocationem & noftra pro defun&tis fuffragia refutantes , longiffimè ab antiquo Ecclefiae univerfalis dogmate deviare. Ex mediis etiam illis tabulis expungi erat faediffima nota : Innoxium expungere , aut noxium infcribere erat graviffimum crimen. Etenim inter Timothei Æluri & Petri Apameenfis facinora numeratur. Et ad Atticum Conftantinopolitanum Epifcopum fcribit San&us Cyrillus Patriarcha Alexandrinus: ' Legem litterat à vefira Reveremtia miffar , cognovi momem Joammis im facris dyptichij fcriptum. Interrogam, autm indè venientes cognovi mon im ordine laicorum , fed in Epifcoporum taxari . Praefciem, autem , & apud meipfum cogitam , fregulis famâforum Patrum , qui ANicaeam comvenerumt, conveniant qui haec fecerunt, e* paululùm mentis oculum ad magnam illam congregationem eorumdem fan&orum Patrum extendens , video omnem illam congregationem velut quibufaam oculis abnuentem , & omni virtute probibentem mo* concurrere im hujufmodi confenfum. Qualiter emim Sacerdotibus Dei comnumeretur , & induatur illorum fortem , qui de Sacerdotio pulfu* eft ? vel qualiter im ordine erit Pomtificum, qui ab Ecclefiafficit muris exclufus eff? Et infrà. Jube ex catalogo mo

[ocr errors]
[ocr errors]

cboro , maneat & fervetur rogo poff beatae memoriae Ne&arium fecundus gradus beati Arfacii , ut mom per violemtiam introduéfum bujus momem excludat beati memoriam. Theophilus Patriarcha Alexandrinus San£tum Joannem Chryfoftomum degradarat , de Epifcoporum tabula raferat , infcripferatque nomen Arfacii, intrufi ac fuperor. dinati fuccefforis. Et ante & poft Joannis mortem interceffit Romana Ecclefia, mandans radi Arfacium, & Joannem reponi : Et Atticus Arfacii fucceffor , juffus à Theodofio Augufto, obedivit , Theophili nepos & in Alexandrina cathedra fucceßor proximus San&us Cyrillus id improbat , volens Joannem fuiffè legitimè degradatum & abje&um ad laicos , adeöque nomen ejus non plus inter Epifcoporum nomina poffe fcribi » quam nomen Judæ inter nomina Apoftolorum , Arfacium effe San&o Matthiæ fimilem, proindèque nomen ejus non poffe radi. Ea omnia repugnare quinto Canoni Nicæno, vetanti legitimè damnatum non reparari , nec vivum, nec mortuum, atque ità Joannem fcribi non poße, nifi ad fummum in tabulis laicorum. Eruditæ, & le&u dignæ funt iftae Attici & Cyrilli Epiftolae, quarum partem Facundus Hermianenfis Epifcopus, iategras adduxit Nicephorus Calixtus. Joannis nomen recipere, aut Romanæ Ecclefiae gratiam & communionem perdere debuit Cyrillus, ideòque tandem recepit. Etiam Euftatiani fchifmatis pacem habere ab Apoftolica Sede non potuit Antiochena Ecclefia, nifi Paulini & Evagrii defun&orum Epifcoporum nominibus receptis. Et Acacianum fchifma in eo dudùm haefit, quod Euphemii & Macedonii Epifcoporum, qui orthodoxi Acaciano nomini dumtaxàt communicarant , nomina radere nollet Ecclefia Conftantinopolitana , Haereticorum praefertim nomina radebantur. Porrò fervente trium Capitulorum lite, intellexit Juftinianus Auguftus Theodori Mopfueftienfis Epifcopi nomen jam pridem fuiffe rafum in propria Ecclefia , atque ità illum convincere fperans de hærefi & damnatione poft mortem, Joanni Anazarbi Epifcopo, fecundæ Ciliciæ Metropolitæ , & Cofmae Epifcopo Mopfueftienfi per Marthanium Domefticorum Comitem fcripfit Divales Epiftolas & juffiones, fieri mandans iftius Provinciæ Synodum, inquiri originem & caufam rafi nominis , & fibi fideliter referri. Datæ fuerunt litterae decimò Calendas Junias, poft confulatum Bafilii nono, Chrifti Domini quingentefimo quinquagefimo , Vigilii Pontificis quarto decimo : Juftiniani Augufti anno vigefimo tertio. Faéta fuit Synodus quinto deci• mo Calendas Julias à Joanne Metropolita & o&o Epifcopis in Ecclefia Mopfueftena. Prolata funt in medium fan&a Evangelia, leélæ Divales ad Joannem Metropolitam & Cofmam Epifcopum litterae, adduéti omnes civita• tis feniores Clerici & nobiles laici , compulfi ad folenne de dicenda veritate juramentum, difcre

[ocr errors]
[ocr errors]

ti in fuos ordines , atque tunc praefentes Epifcopi dixere : Reverendiffimur facrorum cuffor •vaforum affuur fan&iffimae Ecclefiae adferat ad confiderationem mobis & recitationem facra dypticba , £m quibus fan&ae memoriae $acerdotum ipfius optimae civitati, continentur vocabula . Ea mox protulit Joannes ejufdem Ecclefiae Presbyter , & dixit : :Secundùm juffionem veffræ $am&itatis inter facra va£a , quae à me fervamtur , babemter dypticba illa protuli, & ad recitationem porrigo. Habeo autem & duo, alior membranaceo, quaterniomes veteriores áffit , quae numc fumt & recitamtur, quos & ipfo, protuli , ficut videtir. Ex quo liquet facras hafce tabulas ad facra vafa fpe&affe, & fuiffe quaterniones membranaceos, quales etiamnùm videmus in Sacriftiis difciplinatorum monafteriorum. Conftantinopolitanorum formam defcribit magnum Belgii Chronicon : In Ecclefia $an&i Laurentii praedi&ae civitatis erat columma tota marmorea, cooperta ad modum $cacorum , fic ordimata ut incipiemdo *primcipio im uno Scaco pomeretur momen Imperatorir, & im fequenti momem Patriarcbae, qui præfidebat . Praedixit verò Philofopbus quidam nomine Leo , colummae Saacir ommtbur expletir perditum iri civitatem Comffamtimopolitanam, & fic de fa&o accjdit . £2uia praefidemtibus Imperatore comffamtimo , & Patriarcha Gregorio, quorum tempore capta fuit civitar à Turcis, fa&a fuit impletio ultimorum $caeorum colummae. Imperator ille fuit Conftantinus Palaeologus, Joannis, qui in FlorentinaSynodo adfuit, filius ; Patriarcha erat Gregorius , eidem Synodo præfens, Proto-Syncellus, appellatus Gennadius fecundus: Nam & Patriarchae Conftantinopolitani, imitati Romanos Pontifices in fua promotione nomen mutant , femper tamen retinentes initialem litteram nominis fui Baptifmalis. Mopfueftena defun&orum Epifcoporum dy. pticha ita habebant : Pro requiefcentibus Epifcopir , Protogene , Zozimo, Olympio , Cyrillo, Thoma , Bafiliano , Auxentio , Palatino , Jacobo, Zozimo , Tbeodoro , Symeone . Quaeftio erat , quifnam erant Cyrillus ille, ac ille Theodorus? Refpondit verò Martyrius Ecclefiae Mopfueftenæ Presbyter, aetatis o&tuaginta, in iftius autem civitatis Clero habens annos plufquam fexaginta : Neque fcio , meque audivi , quod recitatur Tbeodorur , olim fa&ur iftiur civitatis Epifcopur, im facris dypticbir , fed audivi; quod $an&ur Cyrillur , Alexandrimae magnae civitatis Epifcopur , pro Tbeodoro taxatur eff im facri* dypticbus , quibus imfcripti funt defun&i fam&iffimi Epifcopi , & ufque 45uc ipfe imfcriptus eft , & praedicatur cum alius Epifcopis ; Epifcopum enim in noßra civitate nomine Cyrillum meque fcio , meque audivi fa&um . Qui autem munc infertur eft Tbeodorus , ante tres ammo* obiit. Et de Galatia erat. Ægypti Alexandriam vocat civitatem magnam , diftinguens contra Alexandriam fecundae Ciliciæ oppidum, cujus Epifcopus nomine Urbicius praefenti Synodo adfidebat. Quod ipfum de rafo Theodori, & fuffeéto in ejus locum Cyrilli nomine alii decem Presbyteri , quinque Diaconi , & feptem. decim honorati feniores laici funt atteftati , di centes ita fe audiffe à fuis majoribus, primamque originem & caufam ignorare. Ex quibus

fibi le&tis conclufit quinta noftra Synodus: $uf. ficit, quae prolata & di&a fumt Eccleßaßicam traditionem demonffrare , quod oportet haeretico, & poß mortem amathematizari. Verùm fuit conclufio infirma. Caufam dat Synodus Eliberina : Bmergumemi momen ad altare cum oblatione mom recitetur . Et ale bis , qui amimo jam deficienter pænitemtiam accipiumt , & ante communiomem , id eft , Sacramentalem reconciliationem moriumtur , fcribit ad Theodorum Foro-Julienfem , & ad Rufticum Narbonemfem Epifcopum San&us Leo Magnus: Horum caufa Dei judicio refervanda eff , in cujus mamu fuit , ut talium obitus ufque ad commumiomi* remedium differetur. Nos autem, quibus vivemtibus mon commumicamus , mortui, communicare mom poffumus. Eo in ipfo feu communionis feu poenitentiae gradu, in quo vivus fuerat & à nobis deceßerat, quifque olim etiam mortuus habebatur, atque ita qui vivus fuerat Flens , Audiens , Subftratus , aut Confiftens, etiam defun&us uti talis tra&tabatur. At verò Confiftentis , quoniam fine oblatione communicabat , nomen ad altare recitari non poterat: Recitandi nominis & faciendæ oblationis Jus femper fuere connexa. Non folus addu&us Eliberinus Canon, fed & San&tus Cyprianus in variis Epiftolis, in litteris ad Decentium Eugubinum Epifcopum San&tus Pontifex Innocentius primus , aliique antiqui Patres femper conneétunt . Recitatio nominis , non minus quam oblatio, erat pars plenæ & perfeétæ communionis . Quocirca ex rafo è facris Ecclefiae dyptichis alicujus nomine nequaquam ejus anathematizatio aut degradatio, fed fola ad Confiftentiam deje&tio , à myfteriorum celebratione fufpenfio, aut quaepiam alia laicae feu Clericalis communionis mutilatio re&tè inferebatur. Dura fuit haec in mortuos Difciplina, ideoque poftmodum mitigata. Etenim ftatuit quarta Synodus Carthaginenfis: Pæmitemter, qui attemtè leger paemitemtiae exequuntur , f? cafu im itinere velim mari mortui fuerunt , ubi eis fubveniri mon poffit , memoria eorum & orationibus & oblationibus commendetur. Hoc eft , recipiatur vivorum pro ipfis oblatio , celebretur pro ipfis facrificium , & eorum nomen ad ipfum recitetur. Nota non cun&is, fed folis in mari aut alio itinere , ubi eis fubveniri non poterat , defun&tis gratiam hanc fuiffe impenfam; & quidem folis poenitentiae leges ftrenuè executis , cujus rei judicium Epifcopo deferebatur. De cun&tis in poenitentia ante acceptam abfolutionem defunétis ftatuit in fuo Capitulari ex undecima Toletana Synodo Ifaac Epifcopus Lingonenfis : „Quamquam diverftar praeceptorum de boc capitulo babeatur, eorum tamem mobi* fententia placuit , qui multiplici mumero de bujufmodi bumamius decreverumt , ut & memoria talium in Ecclefiir commendetur, & oblatio pro eorum dedicata fpiritibus accipiatur . Undè eidem fuo Pœnitentium Capitulari inferuit non folummodò jam addu&um Carthaginenfem , fed & hunc ex quinto libro Capitulorum Caroli Magni defumptum Canonem : Placuit hir , qui accepta pænitemtia amte reconciliationem migramt ad Deum, commumicari, pro eo quod bomoraverimt panitentiam. Eft duodecimus, at verbis parumper - 1II1

[ocr errors][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »