Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

lidè per fuos complicer , ficut folent , adverfarii veritatis , ut ea ipfa , qu£ fcribi fecerunt , etiam titulo momimis tui praemotarentur, exiffimamter quod propofto terrore tuae perfomae comdemmationem vel etiam convi&ionem f&«e temeritatis & fi/fitatis effigeremt. Verùm mos illa fcripta mo'timur dici tua , quae fcimur cognitae nobis tuae fidei efìe contraria. Et Viétor Epifcopus Tonnonenfis . Juffimiamur Imperator per divcrfa , Provincia* im regni fui finibus comfiituta ; imffamtiffimè fcribit, & Antiffiter cun&o , tria capi. tula damnare compellit. Faétum id dicit anno o&avo poft Confulatum Bafilii , Chrifti Domini quingentefimo quadragefimo nono, Vigilii Pontificis decimo tertio , vigefimo fecundo ipfius Principis, laudantis hocce fuum Edi£tum in litteris ad quatuor Orientis Patriarchas & omnem præfentem Synodum. Nor fequemter fanéfor Patres , & volentej reéfam fidem fme macula um Dei Ecclefii r praedicari , & impiorum comatum refecare , primùm quidem & im vefiri* vor fedemter Eccl. ff , interrogavimur de impiis tribur Capituli * , & vefiram mobit voluntatem mamiffam feciffir, pro qua & comprobamur vor, quod indubitamter & cum ommi alacritate reéfam fiaem comfèff eflir , & impiam comdemmaffir. A Capitulorum defenforibus accufabarur avitam Synodi Cbalcedonenfis auctoritatem & reverentiam , nec non Ecclefiaium exftin&to Acaciano fchifmate pacem, inter Hor. midam Pontificem & Juftinum Patruum ftipulatam , hac novitate tui bare: Hinc profitetur fe f qu • f, n&tos Patres, addiditque hanc claufulam Edicto: $i q is dicit baec mor ad abolemdo , aut excludendor fan&or Patre * , qui im Cbalcedonem/? fuere Concilio, dixiffe , am thema fit. Et ad praefentem Synodum legavit Conftantinum facri Palatii Quaeftorem, demonftraturum tria Capitula etiam Juftino patruo graviffimè femper difplicuiffe .

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

confacerdotibus poteff. Tria Capitula exiftimat per Synodum Chalcedonenfem ac Leonem Pontificem fuiffe confirmata, ideòque non poffe retra&tari. Reverà illi experti funt, quamtùm fefe fefellerit fua opimio. Edicit Facundus. Vemerabiles Pelagiur & Amatolius , Romami Diacomi, debitam officio fuo & loco folicitudimem pro Ecclefia Dei geremter, lauda

[ocr errors]

bilis im cbriffo mcmoriæ Ferramdo cbartaginemf Dia- T como fcripferunt , ut habito de bac caufa diligenti tra

[ocr errors][merged small]

mi omnibus videretur. In ipfa verò comfultationis Epiffola mom tacetur, quod baec immiffome Acephalorum, quo, $emi Eutycbiamor ßgnificamtiùs appellare pofjumus , contra Chalcedomenfè Concilium & decreta Leonis Papæ mota fuerimt per eor , qui fub nomine Catholico ipforum parti fludium praebent. $ed & illi, qui comfultur fuerat, refèribemr imterrogantibur retra&andam docuit mom efje Epiffolam, nec alia duo Capitula , quae umiverfalir Synodus approbavit. Quomiam fíeret, mom ipfius tantùm, fed ommium Comciliorum ftatuta deduceremtur in dubium. Haec eft illa confultatio, quam fuprà laudari au•, divimus à D. Cardinali Baronio, quam item in libro de viris illuftribus laudat Sanétus Ifidorus

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

plurimi r , quamdiu vixit. Etiam univerfus Italiae
Clerus in litteris ad Francorum Legatos , profici-
fcentes Conflantinopolim, cenfuit per Capitu!o-
rum damnationem omninò folvi Synodum Chal-
cedonenfem , datamque illi à Sanéto Leone con-
firmationem, & moveri hæc omnia à dolis Ace-
phalorum.
Pergit laudatus Italiae Clerus. Graeci Epifcopi
damnaverunt Capitula. Et dat caufam. Graeci
Epifcopi babent diviter & opulentar Ecclefiar , &
mom patiumtur duor memfe , à rerum Ecclefiafticarum
domimatione per immiffae manus Regiae violentiam
fufpendi : Pro qua re fecundùm tempus & fecumdùm
voluntatem Principum , quidquid ab eis, quaeftum
fuerit , ftne altercatione confémtiunt. Ab Epifcopis
lucra temporalia diligentibuj , & ab hoc Prophetico
praecepto, Loquebar de teflimoniis tui, in confpeâu
Regum, & mom confundebar, alienis fa&ta effe haec
omnia queritur etiam Facundus, edicitque om-
nem rei feriem. Primus Edi&ti confirmator Memmar
conßantinopolitamur Epifcopur , cùm adbuc cum&fa-
retur fcripto , fcut praeceptum fuerat , praebere com-
femfum, contra $ynodum Cbalcedomenfem fieri prote-
fatur eff. $ed & pofleaquam comfemfft , à venerabi-
lis memoriæ $tephano Eccleffe Romamg Diacono &
Apocrifario comvemtu*, cur priori femtemtiae fuae com-
trarius acquieviffet hir , quæ amtè culpaverat , & de
quibus fe mibilaäurum fine Apoftolica Sede promife-

rat ,

f.- 4. c.4.

[ocr errors]

rat, fub ea fe condicione ceffìffe , & juratum fibi fuiffe refpondit , quod chyrograpbum fuum reciperet, ff baec Romamus Epifcopus mon probaret. Im quo fatir offendit fe de judicio potiùs bumamo, quàm Divimo fuifre folicitum. Zoilu, quoque Alexamdrime urbis Antiffer , cùm Romamum Epifcopum venire cognofce. ret, obviam illi ad Siciliam mifit , conquerem, necefftate fe ad ipfius decreti affirmationem fuifíe compulfum : Quod bic ei Romamus Epifcopus im facie palam, mobi* quoque inter alior præfemtibus , exprobavit. Nec mom & Efremiu* Antiocbemur , cùm primùm ei mamdaretur, ut boc etiam ipfe referibendo firmaret , comfemtire moluit : At poffquam ei demumciatum eff, quod excludendus efìet , mififaceret , fui potiùr honoris, quàm veritatis dile&or imvemtus eff. Quid etiam petrus Hierofolymitamur ? Nommè publica motitia re. fert , quoniam comvemiente ad fe multitudine monacborum juratur promunciavit , quod fi qui* gidem de. creto movitio confentiret , contra Chalcedonemfe Comcilium faceret ? Nec tamem fe ab ejus comfenfione fufpemdit. Jam de aliarum civitatum Epifcopi, quid loquamur? Qui & cum fubfcribere compellerentur, reclamaverunt comtra magnam $ymodum fieri , & poft fubfcriptionem memorato Stepbano Romano Diacono 1ibellos dederunt , Sedi Apoftolicae tranfmittemdor , confitente, in eis , quod à Conffamtimopolitamo Epifcopo coa&i fubfcriberemt. Addit in libro contra Mocianum. cui praejudicio quia communicare timue- runt beatae memoriae Mariamur Doracemur , & Baff. Jfcur Serdicemfir Epifcopus , fed & Lampridius Aretbyter & Abbas Hierofolymitami momafferii , Mociamus eos Conftantinopoli in gehenmam abiiffe diceBat. Porrò gloriofiffimus ille Stephanus Romanae Ecclefiae Diaconus fuit Pelagii in Apocrifarii munere fucceffor, ante Vigilii Pontificis adventum Conflantinopoli defunctus. Hinc enim ad Mennam Patriarcham fcripfit de illo laudatus Pontifex ex itinere : Quamdiu vixit, à tua fe commumione fufpendit. Eique in hac conftantia adjunxit fe Dacius Archi-Epifcopus Mediolanenfis. Ab illo tertius Juftinianus Auguftus Vigilium Ρontificem, quem fibi folùm contradicere querebatur, evocavit Conftantinopolim , immò potiùs, uti ad Francorum Legatos fcribit Italiae Clerus , yiolenter deduci juffit, additis litteris, ut pacem , quam Chriftus Dominus fuper omnia holocaufta äiligit, cum Menna Patriarcha & aliis Graecorum Epifcopis ftabili firmitate fervaret: Utique a Stephano Diacono interruptam. Hinc exclamat Facundus : Ecce ad quid confirmandum adducitur Romamur Epifcopu* , me quid inaufum videretur ambitiofa haereticorum fubreptio reliquiffe. Pontificis ex urbe Romana egreffum largè defcribit 1, 4. c. 3. liber Pontificalis. Addit Facundus. Romama vmiverfitas egredientem, venientem Africa etiam atque $ardinia, quamquam non per ea* tranferit, per ipfu, tamen confiliarium publica eum conteffatiome pulfavit , ficut Hella, & Illyricus Provincia , per quas vemit, ut multatemùs movitati, quæ fa&a £#, Acquiefceret. Tunc item fa&um eft , quod fcribit Vi&or Tonnonenfis. Illyriciama Synodus im defenfione trium capitum Juffimiamo Auguffo fcribit : Et Remematum primae juffimiamae civitatis Epifcopum , obtre&atorem eorumdem trium Capitum , comdemmavit. Illyriciana namque Diœcefisfpectat ad Ro

3. cont. Mocian.

[ocr errors]

M. 3. c. 3.

manum Patriarchatum, ideòque, uti ad Joannem Patriarcham Antiochenum San&us Cyril- Con. Eph lus, & ad Neftorium diétus Joannes fcribunt, A Ę Romanæ Ecclefiae fententia non folet recedere. Haec £;. eft Synodus , de qua Sanéìus Ifidorus in Catalogo virorum illuftrium. Juffimiamus Imperator condi- Cap. 31. dit Refcriptum contra Illyriciamam $ynodum. Eandem damnat in fuae fidei profeffione. Quae omnia à Dacio Mediolanenfi,ac aliis Epifcopis,fibi in Sicilia occurrentibus, cognovit Pontifex, atque indè ad Mennam Patriarcham Conftantinopolitanum , primum Imperialis Ediéti confirmatorem , fcripfit acres litteras, relatas à Facundo in libro contra Mocianum, arguens de exceffu , qualem nullus hucufque Regiae civitatis Epifcopus commififfet. In Dominicæ nativitatis vigilia , anno nono poft Confulatum Bafilii, Conftantinopolim ingreffus, & grandi, per librum Pontificalem relato , honore fufceptus, omnia huc ufque per Principem gefta cafíávit, ac Mennam, aliofque Patriarchas & eis adhaerentes Epifcopos ad quatuor menfes communione privavit, uti in hiftoria Ecclefiaftica ex Theopbane fcribit Anaftafius Bibliothecarius. Tamen in gratiam recepit ad preces Theodorae Auguflae, de qua ad hunc annum Viétor Tonnonenfis. Tbeodora Auguffa, Chalcedonemffi $ymodi imimica, canceris plaga toto corpore perfufa , vitam prodigiorë finivit. Atque ità nullas de fide quaeftiones in Epift. 1*. Oriente deinceps coepit formidare Ecclefia, uti fcribit Pelagius primus Pontifex ad Childebertum Regem Francorum. Pergis in fuis litteris Italiæ Clerus. cùm Papa Vigilius ad damnanda tria Capitula mom vellet adbibere confewfum , jam tumc talis violemtia fa&a eft, ut publicè im comvemtu clamarit: CONTESTOR , QUIA ET SI ME CAPTIVUM TENETIS , BEATUM PETRUM APOSTOLUM CAPTIVUM FACERE NON PO. TESTlS. Pofteà tamem tra&atu babito, praedi&ut Jaméfur Papa Vigilius fub aliqua difpenfatione praedi&am caufam ordinavit , folicitè momemdo, me per occafionem aliquam Cbalcedomemff, Jynodur pateretur injuriam. Cum feptuaginta Epifcopis tra&ta&tum feu Synodum Conftantinopoli fecit , de qua Facundus, teftis oculatus, in præfatione fui operis. Cum geffi* fuper bac caufa difceptaremus , mediamte comfii&u imterrumpi A&a praecipit Vigilius , & ab umiverfi Epifcopi , qui aderamus , expetiit , ut fcripto unufquifque refponderet , quid ei de bis Capitulis videretur. Iftic A&a exponit latiùs in libro contra Mocianum . Ab hoc conventu prodiit in pafchali vigilia Judicatum , Mennae Patriarchæ dire&tum, à Ruftico Romanæ Ecclefiae Diacono Cardinali, promotum omni conatu , laudatum mirificè , per omnes Ecclefiae Provincias divulgatum, & comparatum dogmaticae San&ti Leonis Epiftolae , uti refert multis Vigilius Pontifex in fententia , qua eumdem Rufticum damnavit. Voce Judicatum utitur etiam Facundus in libro contra Mocianum, at verò Italiæ Clerus vocat Comffitutum : Pontifex utraque voce eft ufus. Periit, aut latet hocce decretum, longè diverfum ab illo adhuc exftante, quod ad praefentem Synodum direxit Pontifex, ideòque vitandae confufionis gratia priùs paffim

Ju

' J udicatum; fecundum vocatur Conftitutum. In ifto itaque judicato tria Capitula, generofiffimè huc ufque propugnata , imperialibus tandem violentiis inflexus damnavit Vigilius , at fub aliqua difpenfatione : Adje&ta hac claufula , Salva in ommibur reverentia Jymodi Chalcedomemfir. Conformiter ad claufulam Edi&i lmperialis: $i quis dicit mor baec ad abolemdor aut excludendor fam&or Patre , , qui in chalcedomemf fuere comcilio, dixiffe, amatbema Mt. Videre cœpit tria Capitula ad Synodum Chalcedonenfem non fpeétare, & decreta de ipfis Chalcedone poft Synodum à Leone Pontifice non fuiffe confirmata. Addidit & hanc condicionem expreffàm in damnatione Theodori Cappadocis: Ut omni im pofferam perturbatione fopita, mihil ultra nec verbo mec litteris quifquam facere ex eadem caufa praefumeret. Judicatum hoc etiam in Africam mifit Rufticus Diaconus, faétumque tunc eft anno decimo poft Confulatum Bafilii , quod fcribit Viétor Tonnonenfis. Africami Antiffiter Vigilium Romamum Epifcopum , dammatorem trium Capitulorum , fjnodaliter à catholica commumione, refervato ei ajtentiæ loco, recludumt , & pro defenfione memoratorum trium capitulorum litteras fatis idoneas Jufimiamo Primcipi per Olympium Magißriamum mittunt. De vario exceffu , relato per Facundum in libro contra Mocianum , Vigilium arguerunt. Primus eft in hifce verbis. Judex afferit , quod im. vitur protulerit iffud Judicatum: Nor contra refpondemur, quod ultrò per ambitionem pollicitatione fa&a peccaverit , nec ulla fuffimuerit tormemta , quibur ceffiffe credatur. Pt in hifce verbis. Ob boc etiam de Romani Epifcopi chyrographir , vel priù* ambitioni r impulfu , cùm fieri arderet Epifcopur , «vel poffeà vemafitate parti alteri fa&i r , meceffarium duxfmff r mom tacere , me au&oritate momimi r ejuf praejudicium vera fider fufferret. Agunt de ambitione, qua Romanum extrufo Sylverio Pontificatum à Theodora Augufta pro trium Capitulorum damnatione Vigilius emerat, faedumque iftud pa&tum ajunt jam non terroribus aut cruciatibus, fed alia venalitate adimpletum. Secundus exceffus eft in his verbis. Pof? baec etiam videri vult mibil im praejudicium Cbalcedonemfir egiffe Comcilii. cui mor fuas excufatione r oppomimur : Quia mifi hoc egifret quod præjudicaret , mequaquam fe vel de Primcipum violemtia , ve! de fua ignoramtia purgare atque abfo/vere conaretur. Adje&tas Judicato claufulas dicunt effe frivolas : Chalcedonenfe enim de tribus Capitulis decretum fuiffe à San&to Leone confirmatum duxerunt Afri effe longè certiffimum. Tertius exceffus eft in hifce verbis. „Quod boc mom fuiffet , meque ipfe priùs univerfam amatbematizafiet Eccleffam , fervare mor im illo oportuit femtemtiam fuam , fequi, quod nobis praebuit , prifcae integritatis exemplum . Ajunt, quod Vigilius priori fua mutata fententia feipfum praevaricatorem conftituerit, univerfam veritati conftanter inhaerentem Ecclefiam anathematizans , atque ità juftiffimè fit communione privatus. Quartus exceffus eft in hifce verbis. Sufcipiemr ille Epifcoporum de tribus Capitulis refponfiones poff aliquot dier ad Palatium detulit, atque alteri tradidit parti. Verùm me fuit traditor videretur, talibus eos verbis fefellit, ut diceret : Q U I D cbriff. Lupi Oper. Tom.II.

APUD Nos RESERVAMUS ISTA CON

] TRARIA SYNODO CHALCEDONENSI

RESPONSA, UT INVENTA QUANDO. QUE IN ECCLESIÆ ROMANAE SCRINIO A NOBIS APPROBATA CREDANTUR ? SED ADFERAMUS EA IN PALATIUM, UT DE ILLIS AGANT IPSI, QUOD NOVERINT. Eum arguunt proditionis, mendacii , collufionis cum Acephalis, & confeffionis, quod fua haec A&ta adverfarentur Synodo Chalcedonenfi. Etiam Rufticus & Sebaftianus, Romanæ Ecclefiae Diaconi à Vigilio & Judicato defecerunt , fparfis per omnem Ecclefiam litteris peffimè criminatricibus de exau&torata per ipfum laudata Synodo. Hic eft ille Rufticus, Vigilii ex fratre nepos, Judicati olim fummus praeco, cujus à patruo extorquendi caufa dixerat Theodorum Mopfueftienfem Epifcopum , non folummodò dignum damnari , fèd & exhumatum ctam toto fepulchri fui territorio incendi. Ejus litterae varias ufque ad cædes & fanguinem Ecclefias turbarant , & acerbè moverant in Pontificem, atque ità coa&us ille fuit ad mittendas in omnem orbem Apologias, duofque illos rebelles Diaconos dignitate & ordine privandos. Roma tunc Conftantinopolim revocavit Pelagium Diaconum, fuum hic nuper Apocrifarium , peritiffimum omnis hujus caufae . Etiamnum exftant Apologiae ad Valentinianum Schytiæ Epifcopum , & Aurelianum Archi-Epifcopum Arelatenfem. Rufticus etiam adversùs præfentem Synodum manfit pertinax, fcribitque Vi&or Tonnonenfis : Rufficus Romanae Ecclefiae Diaconu* Tbebaida in exilium tramfmittitur. Ex omni latere anguftiatus fuit Vigilius. Etenim judicato, quod omnis damnabat latina Ecclefia , non contentus Juftinianus cæpit illum compellere, ut abfolutè capitula fine $ymodi cbalcedomemfir memtiome , & omni modificante claufula , dammaret. Sed Papa mom acquiefcemr boc facere , & videm , fe mimiùm ingravari , dixit tumc feremiffimo Principi : VENIANT HUC FRATRES NOSTRI EX OMNIBUS PROVIN. CIIS QUINI VEL SENI EPISCOPI, ET QUIDQUID SUB TRANQUILLITATE HABITO TRACTATU O M N I B U S VI. SUM FUERIT , CUM PACE DISPONEMUS, QUIA SINE CONSENSU OMNIUM ISTA , QUÆ ET CHALCEDONENSEM SYNODUM IN DUBIUM VENIRE FACIUNT , ET SCANDALUM FRATRIBUS MEIS GENERANT, SOLUS FACERE NULLATENUS ACQUIESCAM. Judicatum fuum & natos indè Ecclefiarum motus confiderare maturiùs, ipfius poenitere , incuffam fibi violentiam & obreptionem caufare coepit Vigilius, Dixitque Principi , ut fei mom fufficeret i!lud, quod antè decreverat , redderet , & tamquam de movo caufam cum bis , qui venire invitati funt, tra&aretur. Praeffitit igitur Deus , ut bac ratione faméfur Papa Vigilius comffitutum , quod in ipfa caufa fecerat, publicè im conventis reciperet , demunciam, quia fi quis Græcorum Epifcoporum ufque ad univerfalir Concilii tra&atum de iffi* capitulir aliquidfeciffet, aut facientibus acquieviffet , à

[ocr errors]

Cler. Ital.

commumiome Sedit Apoßolicae alienus exifieret . Et tunc quam maximè doluit Judicatum iuum fui£ fe ubique à Ruftico Diacono divulgatum. Miff, fumt er- “memtiffimo Primcipe ad Africam ®* - Jemire Epifcopi debuiffent. Sed de Illyrico m....uy vemire voluit. Ex Africa venit Reparatus Carthaginenfis Epifcopus , Firmus Numidiae Primas , & alii plurimi, at pro Capitulis pertinaciflimi , & nec blandimentis nec terroribus potuit eis aliud extorqueri. Hinc Reparato comcimmata eft caufa , quafi cum Guntharitb barbaro in Rempublicam confpiraffet , fub Aoc colore deportatus eft , ac in ejus jocum ordinatus Primofus, ejus Diaconus &c Apocrifa1ius , idque cum mimia effufone fanguimi , & interitu multorum immocentium. Omnis quippè Clerus 8c populus Reparato & Capitulis firmiflimè adhærebat . Ità Deus infolen;es , ac in Ecclefia Latina huc ufque inauditas in Sedem Apoftoli. cam praefumptiones vindicavit . Addit Victor Tonnonenfis. Apollinarius Zoilo , tria Capitula aammare molenti , Epifçopus A/examdrimae Ecclefiae „fubrogatur. Zoilus publica , quam fuprà à Fa cundo audivimus, Vigilii Pontificis exprobra1ione correétus nulla violentia potuit deinceps in a!iud latus impelli. Videns verò Juftinianus nullam fibi fpem à La*inis , coepit palàm tyrannum agere , & Pontificem compellere , ut cum Graeci , Epifcopi* Capitu/a comdemmaret . $ed illo mu!latenùr acquiefçente , Edi&a ex momime imperiali tam im Ecclefit Comffam timopolitama , quàm in diverfù loci , fufpendi fecerumt , per quae eadem Capitula dammaremtur . Quo fa&o beatiffmus Papa omnes Epifcopor admonuit dicem : QUICUMQUE EDICTIS ISTIS CONSENSUM PRÆBERE VOLUERIT, SCIAT SE AB APOSTOLICÆ SEDIS COM. IM UNIONE SUSPENSUM. $ed & beatur Idatius Mediolamemffi Epifcopus contefiationcm ommibus fub magma vociferatione depefuit dicem * : ECCE EGO , ET PARS OMNIUM SACERDOTUM, INTER QUOS ECCLESIA MEA CONSTITUTA EST, ID EST, GALLIAE, BURGUNDIÆ, HISPANIÆ, LIGURIÆ, ÆMILIÆ, VENETIÆ, CONTESTOR, QUIA QUICUMQUE IN EDICTA ISTA cONSENSERIT, SUPRASCRIPTARUM PROVINCIARUM PONTIFICES COMMUNICATORES HABERE NON POTERIT: QUIA CONSTAT APUD ME EDICT A ISTA SA NCT A M SYNODUM CHALCEDONENSEM ET FID E M CATHOLICAM PERTURBARE . Tunc item fa&tum eft, quod fcribit Facundus in libro contra Mocianum. Comtigit, ut in libellis fui* Epifcopi ordimamdi tria Capitula dammaremt . Ità Oziam Regem & Zenonem Auguftum æmulatus Juftinianus nullum omifit genus violentiajrum. . •, Nam & cum laudato Datio Pontifex , quafi capitaliter reus , ad San&ti Petri in Hormifda BafiJicam fugere coactus eft , & neque ibi tuta* fedes accepit, in tantùm ut Prætor, ad quem fu.*e , & bomicidae tamtummodò pertimemt , mitte retur. Qui cum multitudine militum , fpathas mu, data, & arcu, tenfo , portantium , bafilicam introi

[ocr errors]

vit. Quo vifo famęus Papa colummas altari, amplexus eft . Jed ille ferocitate & amimo concitatu, primò de altari Diacomor ejus & clericos à capilli, tento* ejecit , pofleà verò ipfum faméfum Papam alii  pedibu* , alii à capilli* & barba temtum crudeliter abflrabcbant. $ed cùm ille altaris columma, mom dimitteret , cecidit altare , & co/ummae aliquae fra&7«e funt , & quamtùm ad ipfor , ubi fuper ipfùm al;a. re in partibus mitti habuit. Addit Liber Pontificalis dixiflè tunc Pontificem: Nom me fecit ad fe venire Jufiimiamus , fed Diocletiamur . Expertus tunc item eft , quod prudenti confilio nullus huc ufque Pontifex voluifïèt intereße Synodis Graecorum. A commiferante & indignante populo fuit de manu Prætoris liberatus, acceptoque Principis Sacramento rediit ad Palatium Placidianum, . At ecce novae contra Sacramentum injuriæ : Atque ità ille no&u fugit Chalcedonem ad Bafilicam & corpus fanétae Eufemiæ. Iftic Theodori. Cappadocis damnationem jam pridem decretam publicavit, Mennam verò Patriarcham,Conftantinopolitanum , aliofque Graecorum Epifcopos, Ediétis Imperialibus & di&to Theodoro adftipulatos, à communione fufpendit, quoufque. eadem Ediéta revocarentur , & ipfi praevaricationem fuam debita fatisfaótione delerent. Pati non poterat, quod profanus Theodorus ad interdi&tam , in qua pendebant Edicta, Ecclefiam Miß farum folennia celebraffet. Neque mireris hanc in captivo à Graecis Pontifice conftantiam : Quod namque etiam in Theodoram Augufiam & quofwis Acephalos promulgarit dammationis fententiam, teftatur in litteris ad Hiberiæ Epifcopos Sanétus Gregorius Magnus. Adeò delirant, qui garriunt Reges à Pontifice damnari non poße. Et Dei. verbum in ipfo non fuit alligatum. Etenim Edi&ta fua Princeps refixit , & Mennas Patriarcha fupplex venit ad Sanétam Eufemiam, errorem confeßus , & addens : De injuriis , quæcumque Beatitudini & Sedi veftrae fa&ae fumt , ea , quidem mom fcci, fed velut fea* feciffem, vemiam poffulo. Eodem modo & alii Epifcopi poenituere. A&ta hæc funt anno undecimo & duodecimo poft Confulatum Bafilii , defun&tufque tùm eft laudatus Mennas, ac ejus in locum fuffe&tus Eutychius monachus Amafenus : Atque ità ejus pro mortuorum damnatione argumentum , ex Jofiae Regis fa&to defumptum, non in quinta Synodo prodiit , fed ante illam in nefcio quo Epifcoporum coram Principe conventu.

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

Romotus ad Patriarchatum Eutychius etiam captivo (a) ad San£tam Eufemiam Pontifici mox profeffus eft omnem obedientiam , & nihil definire de tribus Capitulis, nifi fynodaliter fua Beatitudine praefidente . Quin & ipfe Princeps legavit cum variis Proceribus Ducem Belifarium , ac Petrum Referendarium , datis denuò Sacramentis Pontificem ad Regiam urbem redu&uros; verùm nullas ille admifit condiciones, nifi generalem in Italia aut Sicilia Synodum, in qua Africani, Illyricani , ac alii Latini Epifcopi , Capitulorum damnatione fcandalizati, Graecis Epifcopis in pari numero adfiderent. Et tunc videtur affli&iffimus Pontifex ad univerfam Ecclefiam fcripfifTe litteras Encyclicas defuis calamitatibus. Tandem verò conventum eft in ejufmodi generaliffimam Synodum, aft coram Principe in Regia civitate celebrandam . Invitati itaque funt Latini Epifcopi , at nulli venerunt , nifi aliquot Afri, de quibus Italiae Clerus. Praefe&us Africae, ß quor invenit im Africa Epifcopor, aut caufar proprias habenter, aut fimplicet , aut ignaror, aut vemaler & parator ad praemium , collegit & direxit indè umumquemque. Ex quibus tamem umur ante iffor feptem awmor pro adulteriis fuis tumc de civitate Regia cum opprobrio ejeάur , & im mavem impofitur ad Africam eff dire&ur. Ecce per qualer bomimer in finguli, Provinciis fam&ae Ecclefiae diffenfione , & fcandala generantur. 1Erat tum Conftantinopoli nefcio quis Anaftafius, Clericus Ecclefiæ Arelatenfis, qui cùm exire mom poffet , ufus eff confilio , ut promitteret fe ommium Epifcoporum Gallicamorum ad damnamda Capitula animor inclimare . Cui & praemia multa damter diffri&è ibi de boc implemdo Sacramemta praefare fecerunt , & mom permiferunt beatiffmum Papam per eumdem Amafafium , quid in ipfa caufa ageretur, fratribus fuit Epifcopi, Gallicanis fcribeve , miftamtùm de aliis caufi , & quia fidem catbolicam & quatuor $ynodorum reverentiam cußodit. quin immò in ejus, nec non & Dacii locum conati funt alios Epifcopos, qui movitatibus comCbriff. Lupi Oper. Tom.II.

[ocr errors]

W fentiamt, ordinare.

quocircà Latinorum Epifcoporum adventum defperans Juftinianus inchoari juffit Synodum imperii fui anno vigefimo feptimo, decimo tertio poft Confulatum Bafilii , Vigilii decimo o&avo , Chrifti Dominiquingentefimo quinquagefimo quarto, die quarto nonas Maii. Pontifici ad San&am Eufemiam per Theodorum Palatii Decurionem mifit fuum de tribus Capitulis judicium ; & fexaginta articulos ex Theodori Mopfuefteni libris defloratos per Benignum Heracleae in Paphlagonia (b) Epifcopum , authoritate Apoftolica qualificari expoßulans; ipfà autem Synodus legavit viginti Epifcopos Primates, quos inter erant Eutychius Conftantinopolitanus, Apollinarius Alexandrinus, & Domninus Patriarcha Antiochenus , fupplicantes , quatenùs fua Beatitudo dignaretur fibi in Synodo præfidere, Faedè errant, qui Pontificem garriunt à Synodo citatum. Refpondit verò ille non poffe unà convenire , quod plurimi quidem bic fint Orientales Epifcopi , pauci verò eum eo : Facere autem per femetipfum fuam fempemtiam , & offerre piiffimo Domino. Ideò eum & inducias poffulaffè ab eju* Jeremitate , ut imtra ea* fuam volumtatem mamifeftaret . Provocavit ad promiffum Latinorum Epifcoporum æqualem numerum , comffitutumque faciemdae collationis modum , ob corporis aegritudinem poftulavit viginti dierum inducias ad propofitis à Principe quæftionibus refpondendum, ac Graecis Epifcopis ad Capitula damnanda prurientibus fervandum edixit antiquum & regularem ordinem, ne ante fuae promulgationem femtemtie quidam proferre temtarent. Ad Romanum namque Epifcopum in Synodo generali fpe&at

ipfa fuffragium. Nam & de Synodo Ariminenfi fcribit ad Epifcopos Orientales apud D. Lucam Holftenium Damafus Pontifex : Præjudicium aliquod mafci mom potuit ex mumero eorum, qui apud Arimimum convenerumt , cùm conffet Romanum Epifcopum, cujus ante omnes fuit exfpe&anda femtemha, hujufmodi ßatutis confenfum aliquem mon commodaffe. Porrò fynodales Legati Vigilio repofuerunt. $cit veffra Beatitudo quod im bir , quae inter mos im fcriptis fa&a fumt, promiffi* umâ cum Epifcopi, , qui mobifcum & communicant & uniti fumt, convenire & requirere de bis tribus capituli*. Not verò & communicamur , & umiti fumus vobifcum , & non decet omnium moffrum conventum differri propter occidentales Epifcopor. Nec enim im fan&is quatuor $ynodis multitudo Occidemtalium Epifcoporum imvem

2. Clerici.

C4) Lupus hic Eutychii profeffionem fidei traditam Pontifici etiamnum captivo ad S. Euphemiam , ac mox Bglifarium cum âliis Legatis, itemque Petrum Referendarium ad eumdem deftinatos, ut datis denuò Sacramentis Pontificem Byzantium'adducerent, & tunc Vigilium fcripfiffe Encyclicam de fuis calamitatibus; Labitur Vir infighis, nam Legatio illa contigit dië 28. Januárii ann. 55. TAt Mennas » cui in Patriarchatu C. S. fucceffit Eutychius, decimo poftea menfé obiit. Vigiliííim verò, cum accepit profeffioncm , fidei ab Ę » Conftantinopolim regreffum inde colligo , quod priorem

profeffionem fidei hoc titulo infcri

[ocr errors]
[ocr errors]

gnari. Noris in Differt. de P. Syn. cap. PI.

[merged small][ocr errors]

tra&tandae quaeftionis propofitio, & primum de '

[ocr errors]

ta eft umquam, fed duo vel trer Epifcopi, & certi Y

« VorigeDoorgaan »