Pagina-afbeeldingen
PDF

gemis exeerpta , volentes agere apud Imperatorem , ut Origemes damnaretur cum illis Capitulis. Igitur Pelagius, aemulus exifiem Theodoro Caefareæ cappadociae Epifcopo, volem ei nocere , quod effet origeni, defenfor , unà cum Memma Arcbi-Epifcopo conflamtimopolitamo flagitabat à Principe , ut juberet fieri, quod illi monacbi fupplicabant , ut Origener damnaretur, ipfaque Capitula talia docentia. Anmuit Imperator facillimè, gaudem* fe de talibus rebur judicium ferre. Jubente eo diéfa eff im Origenem & illa Capitula Anatbematis damnatio , quam fubfcribentes umâ cum Memma Arcbi-Epifcopo apud «conffantinopolim reperti, deindè direéîa eff Vigilio romano Epifcopo , Zoilo Alexamdrimo , Efremio antiocbemo, & Petro Hierofo!ymitano. Quibur eam accipientibus & fubfcribemtibus , Origemes damnatus efi mortuur , qui vivem r olim fuerat antè dammatur. Plurimos Paleftinae monachos fuiffe hoc tempore ex Origene leprofos teftatur etiam Cyrillus monachus in vita San&i Euthymii , Sanéti Quiriaci, & San&i Sabbæ Abbatum, à quorum poftremo per Petrum Hierofolymae Patriarcham ad Comitatum Legato ait rogatum fuiße Principem in haec verba. Origenis dogmata comturbamt Ecclefar. Et ideò à Tua Potentia magnum adhibemdum eff ffudium , ut tantùm malum procul expellar. Hæc feceris , in Deo comfiaio fore , ut mox diver fequa-tur remumeratio , Romaque umiverft & Cartbago cermentur rursùr parte tui imperii . Pergit Cyrillus . . Ut magmus pollicitu , eff $abbas , Africa umiverfa & Roma ejus accefferumt imperio. Jure itaque Juftinianus in Origenis damnationem propenqebat. Ea&a eft damnatio ante quintam Synodum à Menna Patriarcha & Pelagio Diacono in Synodo ex Epifcopis ob negotia propria in Regia civitate repertis , qualium Synodorum mos & dignitas funt abundè fuperiùs elucidata. Et quoniam Romani Pontificis ac reliquorum Patriarcharum confirmatio acceffit , damnationi nihil defuit ad irretra&tabilem au&oritatem. Ejufdem confirmatricem legem Juftiniani , dire&tam ad Mennam Patriarcham, publicavit D. Cardinalis Baronius. Verè nihilominùs addit Cyrillus monachus. Poff baec càm fam&fa & Oecumemica quimta $ynodus congregata fuiffèt Byzantii , Origener & impia de praeexiflentia & ref?itutione dogmata gcme. rali fuerumt fubje&7.1 amathemati. Et San&tus Sophronius Hierofolymæ Patriarcha in litteris ad Sergium ' Patriarcham Conftantinopolitanum , leëtis & probatis à Synodo fexta , poft quatuor primas Synodos profitetur & quintam , addens de jpfa. Perimit ac im interitum projicit principaliter Origemem imfamum & omme , ejur pompofi , fomnolemtiar , & plena multae impietatir commemtat : Evagrii quoque & Didymi cum eo dogmata , mec mom & fabulofa deliramenta . Et Conftantinus quartus Auguftus in Ediéto fextae Synodi confirmatorio. Sufcipimur quoque & quae in temporibus Juffimiami Divae memoriæ im nofira feliciffima civitate congregata eff $ynodur comtra Dei impugnatores Origenem videlicet , Didymum & Evagrium. Et plena feptima Synodus in fermone acclamatorio ad Principes. Etiam Origemis , & Evagrii , & Didymi fabular amatbematizamur , fcuti & Confantinopoli congregatum quintum Comcilium egiffe dignofeitur. Et

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dogmata tuebantur , cùm aliis in locis , tùm maximè
in mova Laura imvalefceremt , omne fìudium con-
tulit , ut eor expelleret. Qui ad movam profeéïur
Lauram , omnes indè ejecit , & tamquam commti-
mem permiciem longè fugavit . Jlli im varia loca dif-
perff multo , im fuam pellexerumt opimiomem. Adver-
sùm hofce Gyrovagos exiftimat à quinta Synodo
refumptam caufäm Origenis & damnationem in-
novatam. At certum eft labi. Longè enim aliter
fcribit Cyrillus monachus in vita San&i Sabbæ.
Cum Deo confervamdu* Imperator mififet Hierofoly-
mam ea, quæ in $ynodo gefta fumt , & ommer Epi-
fcopi Palaeflimae mapu & ore confirmaffènt & roboraf-
femt , præter Alexandrum Abileum, qui o5 hoc ab
Epifcopatu proje&us , & Byzamtii à terrae motu
abforptur eff , quidam Novi-Laurexfe , à catholica fe
fepararunt communione : At verò Patriarcha Et flo-
cbius diverfi moäi , eor aggreffus per o&o memfe* ad-
momitionem fecit circa illor, & precibus fuir cùm mo;!
valuiffèt ei , perfuadere , quâ Ecclefíae catholicæ com-
mumicaremt , Imperialibtt , juffionibus ufur per Ama-
f?affum Ducem à nova il/or Latra projecit , Provin-
ciamque totam ab eorum p£ffilentia liberavit. Non
ergô ante, fed poft Synodum faéta eft ifta perfe-
cutio. * Et haec Cyrilli monachi verba, quae de- F.
funt apud Laurentium Surium , habes in prima
A&ione feptimæ Synodi. Codex D. Cardinalis
Baronii legebat, Eutycbiur: At omninò , Eu-
focbiuj , eft legendum .
Porrò Synodi noflrae adversùs Origenem A&a
latent, aut interierunt : Interpolata haud dubiè
per damnatos Origeniftas. Nam feptimam quo-
que & o&avam A&ionem fuiffe à Monothelitis
vitiatam oftenderunt in fexta Synodo Legati Se-
dis Apoftolicæ, dixeruntque Gloriofiffimi Judi-
ces: $ed & im fuperiùs pofita tertia A&7iome , dum
relegeretur primur liber gefforum quinti Comcilii, im-
venti fumt additi tres fulff quatermioner .' Mennæ
Patriarchæ Conftantinopolitani ad Vigilium Pa-
pam , & hujus ad Juftinianum Auguftum ac ejus
conjugem Theodoram litteras fuae • impietatis
confirmatrices diétis A&tionibus infarcinarant
Monothelitæ, fueruntque per fextam Synodum
de impoftura convi&i & punffi . A&ta integra ad
Theodelindam Longobardorum Reginam mifit
Gregorius Magnus, ad fextam Synodum depor-
tavere Legati Agathonis Papae, variaque eorum
exemplaria , latina & græca , in plures libros
digefta, habebat tunc Ecclefia Conftantinopo-

lita

rofolymitana Succeffor , Ubt illi , qui Origemis L.4.c.37.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

tria Capitula . Item San&us Sophronius in litteris ad Sergium Conftantinopolitanum, ubi dixerat à quinta Synodo damnatum cum Evagrio & Didymo Origenem, pergit : Poff quos & Mopfueffemum evellit Theodorum , fcripta quoque Tbeodereti, & Epißolam Ibae . Eodem modo loquuntur in locis fuprà addu&is Conftantinus quartus & feprima Synodus : Atque ità errat Nicephorus Calixtus volens tria Capitula ante Origenem damináta . Damnata funt ejus non folummodò fcelerata dogmata , fed & mortua perfona, quam etiam vivam fuiffe damnatam verè LiberatusCarthaginenfis affirmat.Confirmat apud Gennadium Maffilienfem in Catalogo virorum illuftrium Theophilus Alexandrinus Epifcopus , damnans in fua Synodo Origenem , Ac fimul edocem* mom à fe eum primum , fed & ab amtiquis Patribus , & maaimè Heracla Patriarcha Alexandrino fuiffe & à Arerbyterio eje&um , & de Ecclefia pulfum , & de civitate fugatum . Etiam à Demetrio Epifcopo id fa&tum oftendit Photius in Bibliotheca. Et in libris contra Ruffinum San&tus Hieronymus adducit Origenis Epiftolam , qua Demetrium lacerat, & in totius orbis Epifcopos & Clericos invehitur, tamquam iniquè ab EccleGis excommunicatus. Excommunicationis fuit varia caufa. Unam principalem adducit laudatus Hieronymus in litteris ad Pammachium & Oceanum. Ipfe Origeme , im Epißola , quam fcribit ad Fabiamum, Romam.e Eccleffe Epifcopum , paenitentiam agit , cur talia fcripferit, & caufam temeritatis im Ambrofium refert, quod fecretò edita im pubhcum protulerit . Ambrofius erat vir nobilis ac opulentus, Origenis, per quem à Marcione converfus ad Ecclefiam , literarios labores juvans fuis facultatibus. Aliam caufam adducit Juftinianus Auguftus in lege Origenianae damnationis confirmatrice ad Mennam Patriarcham . Origenes poff atroces do&rinae fuae in Deum blafpbemias im ipfo martyrii articulo Cbriffum abnegavit , cultamque à Paganis Deorum multitudinem , quam ipfe inducit , adoravit : Atque ità Dei providentia fa&fum eff , me im Ecclefía pro martyre acciperetur , atque imdè gregi chrifti inferretur aliquid detrimenti. Pergit Sanétus Hieronymus in libris contra Ruffinum. Totus orbis , utique ob di&tas caufas , in Origemis odia exarf* . Et in alio libro. omnis tam Orienti, quàm Occidentis Catholicorum synodus pari femtemtia & fpiritu illum baereticum demumciat . Eum cum Neftorio , Eutychete, Diofcoro , aliifque Haerefiarchis in inferno ardentem vidit & hofpiti fuo Theophani oftendit Quiriacus monachus, uti refert Sanéti Sophronii pratum fpirituale . Quare ejus Apologum agere eft Æthiopem lavare. T At verò Theodorus , inquit Liberatus Diacomus , caefaraeae cappadociæ Epifcopus , dile&ur & familiaris Principum , feâa Acepbalur , Origevis autem defemfor acerrimus , & Pelagio Romanæ

[ocr errors]

Ecclefiae Diacono emulus, crgmofcemi origenem ab ipfo & Menna Patriarcha fuiffe dammatum , dolore damnatiomi* ejur, ad Ecclefae comturbationem, dammationem molitus eff & im Theodorum Mopfuefemum , quod Tbeodoru* multa opufcula edidiffet in Origenem , exofufque & accufabili* baberetur ab Origemiffis , & maximè quod $ynodus CbalcedonenA laudes eju* fufceperat in tribus Epißoli,. Confonat. Facundus Hermianenfis ità alloquens Juftinianum Auguftum. Quia per infamiiam Tuæ Religionis profani dogmatis iterata damnatio eff, binc ejus fe&atores exarferant adveruì, Ecclefiam, quaerentej eam quacumque poffemt immiffone turbare . Et hoc totum pub/icam motitiam mom effugit. Præfertim rüm & Domitiamu» Amyrenfr civitati, Epifcopus Provinciae primae Galatiae, qui fuit ipfiu, Origemiamae baerefí mamifeßur affertor , per libellum, quem ad beatiffimum Papam Vigilium fçripfit, Deo extorqurmte confeffur eff, quod ejur complice, Origemiani , cùm viderent fe mon poffe proprium dogma defendere , meque fibi quidquam fpei de confiéfu re/fare, ad ultiomem eorum , que comtra origenem geßa famt , baec Eccleffe fcandala commoverunt. Quod ipfum , cum quadam tamen varietate , fcribit Evagrius Epiphanienfis.

Theodorum Caefàreae in Cappadocia ArchiEpifcopum fuiffe Principum £amiliarem ac dile&tum verè afferit Liberatus. Erat forex palatinus , unus eorum Epifcoporum , quos unà cum Juftiniano in multam quotidiè no&em de Ecclefiæ & Reipublicae caufis lucubrafíe fcribit Procopius Caefareenfis. Undè & in ejus poßmodùm damnatione ait Vigilius Pontifex: Tu Tbeodore, baâemiìs ab ordinatiomi* tuae tempore , umius amni fpacio im Ecclefia, cujus gubernacula fufceperar , mom paffu* er refidere. Licet fe&a Acephalus, non tantùm Theodorae Auguftae , £ed & Juftiniano erat acceptus : Juftiniani enim & Theodoræ in religione di£cordiam fuifïè dolofam . ad utriufque partis fequaces captandos compofitam , Evagrius fufpicatur . beratus. Tbeodari Mopfuefteni dammationem Tbco. dorus Cappadox tali macbimatiome perfecit. $crf. bemte Primcipe contra Acephalor in defènffonem $y. modi Chalcedonemfù , arcedem , idem Theodorus unà cum fuis fatellitibus , qui fub momime catholico Acepbalis ffudebamt , cum Theodorae Auguffae frvore Imperatori fuggeffit fcribendi laborem mom eum debere pati , quamdo compendio poffìt Acephalor omnes ad fuam communionem adducere . $iquidem illi , inquit, hoc offemdumtur in $ymodo Chalcedonemff, quod laude* fufcepit Theodori Mopfuefiemi Epifcopi , Epifolamque 15æ , quæ per omnia Nefloriama effe cogmofcitur , $ynodus ipfa judicio fuo pronunciaveris orthodoxam . Qui Theodorur fi cum di&is fui, & bac Epiffola amatbematizetur, tamquam retra&ata Synodus atque purgata fufcipietur ab eis per omnia , & im omnibus , & fine Pietatis veffræ labore Ecclefe catbolicae focietati, gaudente univerfali Ecclefia , Clementiae veffræ lau* erit fempiterna . Hæc audiem* Imperator , & dolum doloforum minimè perfpiciems , fuggeffionem eorum libemter accepit , & boc fe facere promptiffimè refpondit : Confonat Facundus Hermianenfis. Origemiffarum fungem, fatellitio Eutycbiana perfiäia ea, quae per fe contra Cbalcedonemfe Concilium nequidquam fepè tentave

fatf ,

} a'

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vat, per ipfor latenter aggreffa eff, qui mobis mom avidebamtur in hac parte effe fufpeéìi. Nec tamem & illi magnam $ynodum palàm reprehendere praefumpferunt : Magis autem fub quadam fpecie defenfomis, quam commendabat fallax eorum promiffio, vobur ejur infirmare comati fumt. Jaffabant emim , quod omnes Eutycbiami, qui decretir ejus offendum*ur, communicarent Ecclefie , fi Theodori Mopfuefteni perfona & libri , Ibae Epiftola, & quædam Theodoreti fcripta damnarentur , Circa baec tria ajebant circumfcriptam Synodum, ideoque purgandam . Erat dolus nequiffimus, Synodi , quod nullis huc ufque graffationibus aut Anaftafii Augufti minis potuerat , retra&tationem , adeòque plenam exauétorationem , fub inimicae defenfionis fuco per Juftiniani Principis pietatem impetraturus . ltà exiftimabant & ipfi cum Origeniftis Eutychianiftae , & omnes Catholici illi , quotquot pro tribus Capitulis fchifma fecerunt. Exiftimabant Romanam Ecclefiam , Capitulorum damnationem comprobando, faétam effe Synodi Chalcedonenfis damnatricem , ac fibi Divinitùs delegatae in Synodalia conftituta cuftodiae prævaricatricem. Vana item erat Eutychianorum promiffio : Romani enim dogmatis fimulatores in Ecclefiam inducere eft confufionem facere , non communionem. Hæc Liberati verba, Tbeodorae Auguffae favowe , exponit vi&or Tonnonenfis ad annum fecundum poft Confulatum Bafilii. Tbeodorae fa*7iome Auguffae , quae occulta Synodi Cbalcedonemfù numquam deffitit effe imimica , Sylverius Romamus Epifcopus exilio mittitur , & pro eo Vigilius ordimatur , à quo memorata Auguffa , priùfquam ordinaretur, occulto chirograpbo elicuit , ut Papa effe&ur ùm profcriptiome Synodi Chalcedonemfir tria capitula comdemmaret. Non itaque, ut multi errant, Ronanæ & Chalcedonenfis fidei praevaricationem, fed folam trium Capitulorum, in quorum fa&o qicebatur erraffe Synodus , damnationem praefumpfit à futuro Romano Epifcopo ftipulari dolofa & hæretica mulier , ità gradatim & ad dogma tentandum viam fa&tura. Addit Tonnonenfis. Horum exordia malorum generalis orbis terrarum mortalitas fequitur, & inguimum percuffione nmajor pars populorum mecatur. Plurimis tùm ca

[blocks in formation]
[blocks in formation]

haerefiarchae magifter , vir longè do&iffimus, admirandum & miferandum univerfae fub coelo Ecclefiae mortuus exhibuit fpeétaculum . De ipfo , quafi de Chriftianitatis fundamento, eft à fciffis in fa&tiones Epifcopis difceptatum. Adverfarii adduxerunt plura accufationis capita. Primum ex Hefychii Presbyteri Hierofolymitani Ecclefiaftica hiftoria defumptum eft , quod Ecclefiæ Antiochenae Clericatum carnali libidine vi&tus adolefcens apoftata deferuerit , & per fodalem Joannem Chryfoftomum ad fola carnis meliora reduétus Tharfum primae Ciliciæ Metropolim migrarit, atque indè tandem , occultato mentis veneno : profecerit in* Epifcopum Mopfueftienfem. Arguitur dolofae hypocrifeos,tranflationis , ac indifpenfabilis irregularitatis: Fidelem namque adolefcentem carne lapfum antiquus Ecclefiae Canon à facro ordine perpetuò ac indifpenfabiliter excludebat. Secundum ac præcipuum accufàtionis caput

[ocr errors]

fi . Tbeodorus Nefforii magiffer fuit , majore autem, quam ille , impietate blafphemavit , & ommia ejus adverfus Chriftum di&a diaboli tranfgrediumtur infamiam. Evenit Theodoro, quod de Marcello Ancyrae Epifcopo Fotini Syrmienfis Epifcopi magiftro fcribit Sulpitius Severus: Marcellum gravabat, quod Fotinur auditor ejus fuiffe im adolefcentia videbatur. Re&è enim Hieronymus in Epiftola ad Ctefiphontem : Magiftrorum flemtia profert rabies difcipulorum. Quin immò errores fuos non filuerat Theodorus : Quod enim Antiochiæ in populari fermone blatgrarit $acram Virginem mom effe Deiparam, & à tumultuante fideli ad blafphemiam populo coaétus fuerit ad folennem palinodiam , fatetur Joannes Patriarcha Antiochenus in litteris ad Neftorium exftantibus in prima parte Synodi Ephefinae. Adversùm graffantes Arianos atque Apollinariftas , tefte laudato Joanne, decem millia libro r confcripfit Theodorus , atque ità verè illi contigit, quod falsò Gennadius Maffilienfis , homo SemiPelagianus , imponit San&to Auguftino.: Ex multiloquio mon effugier peccatum , Divinæ incarnationis Sacramentum, dum Apollinarifticam confufionem nimis fugit, divifionis Neftoriana blafphemia inhonoravit, more ftultorum , qui dum vitant vitia , in contraria currunt . . Ei quinta Synodus imponit judaicum fymbolum ad Charify Philadelphienfis in Lydia Presbyteri delationem damnatum ab Ephefina Synodo , ac infuper fexaginta articulos , quos in fuo Conftituto Vigilius Pontifex fatetur effe haereticos , præfertim Neftorianos. Et hinc poft damnatos

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

eteffafficarum ßißoriarum $criptores de eo expofuerumt. Ex bir enim emnibus cognofcetir , quod ab illo tempore condemmatus tam ipfe , quàm blaßobemiae ejus à fan&is Patribus , & quod propter iffas faperioribus temporibus deletum eft momem eju* è facris Dypticbis Eccleff.e , cujus fuit Epifcopur. Credidit Juftinianus eum non tantùm à Sanâo Cyrillo , fed & à San&o Leone Pontifice , & quidem in ipfa Ephefinae Synodi confirmatione , tamquam Neftorii magiftrum fuiffe notatum , fcriptumque à San&o Proclo ad Armenios, ut ejus Capitula judaicæ impietatis plena , etiam praefixo auéloris nomine , fub anathemate damnarentur. Per Joannem Anazarbi Epifcopum , fecundae Ciliciæ Metropolitam, fieri juffit Synodum, inquifituram, An, cur , & quando Theodori nomen rafum effet de Ecclefiae Mopfueftenae facris tabulis ? Refponfumque eft rafum à tempore immemoriali, ejus loco infcriptum nomen San&i Cyrilli, caufam & modum ignorari. Et hinc à quibufdam creditus eft numquam fuiße infcriptus , fed vivus fuiffe damnatus. quae omnia confiderans Rufticus , Romanæ Ecclefiæ Diaconus Cardinalis dixit ad Vigilium Pontificem : Nom folum momem & fcripta Tbeodori debere damnari , fed & ipfum territorium , ubi pofitur ef? ; & quod fi offa ejus evulfa quifquam de fepultura eiiceret , & cum eodem territorio incende. ret , gratamter acciperet. Ex adverfa etiam parte defenfores animofiffimi Theodoro non defuerunt . Eum dixere laudatum & probatum in variis magnorum Epifcoporum Epiftolis admiffis & canonizatis à fan&a Synodo Chalcedonenfi . Etenim Ibae Edeffèni Metropolitæ ad Marim Perfam Epiftola priùs per Berytenfem , deindè per Chalcedonenfem Synodum in judicio contradi&torio difcuffa & probata arguit Rabulam Ecclefiae Edeffènae tyrannum potiùs, quàm Epifcopum , quod fidei occafione laceraret non vivos tantummodò , fed & in Domino mortuos , eofque inter beatum Theodorum, veritatis Praedicatorem & Do&orem Ecclefiae , qui in vita fua cæcidit haereticos, & poft mortem fpiritualia arma in fuis opufculis Ecclefiae dereliquit. Et Joannes Patriarcha Antiochenus in litteris ad San&tum Proclum Epifcopum Conftantinopolitanum , ejus ad Armenios tomi confirmatoriis, laudatifque & probatis à Synodo Chalcedonenfi in Relatione feu allocutione ad Principem Martianum , beatum Theodorum mirè extollit, tamquam praeftantif. fimum Orientalium Ecclefiarum per quadraginta quinque & ampliùs annos Magiftrum, Theodofio Augufto feniori chariffimum , à Flaviano Patriarcha Antiocheno in facris dogmatibus enutritum , graviterque queritur illum à nefcio <quibus , volentibus conturbare Ecclefias , calumniis gravari. Addit ab illis teri veftigia ApolHinarii , qui Eutychianiftarum parens etiam de duobus Dei filiis, feu Neftoriana Chrifti Domini divifione admirabilem & divulgatißimum Theodorum eft criminatus. Et laudatus Proclus in litteris ad di&um Joannem canonizatis item à Synodo Chalcedonenfi. guando ego fçripfi Tuae San&itati oportere Tbeodorum amathemati fubdi ? Purgat fe à rumore, quo ob damnata in fuo ad

Armenios tomo quaedam Capitula ferebatur etiam Theodorum, ex cujus libris illa excerpta; erant , velle damnare . Has , inquam , tres

Theodori laudatrices Epiftolas probavit Chalce- .

donenfis Synodus, ideòque Theodori damnatio ab ejus defenforibus credita eft effe ipfarum Epiftolarum injuria , & Synodi prævaricatio , atque ità illi, pro Theodoro non quafi pro Theodoro, fed quafi pro ipfa Synodo ac omnium generalium Synodorum irretra&abili au&oritate pugnaverunt. Legendus Facundus Hermianenfis Epifcopus , plenus Theodori laudibus , & hujufmodi apologiis. Theodorum à San&o Leone fuiffe culpatum, oftendit effe mendacium ; à Sanéto Cyrillo fatetur reprehenfum, at non damnatum, ideöque fequenda dicit haec verba Joannis Antiocheni in litteris ad Theodofium Auguftum. Si quidquam, $am&fe Imperator, obfcurum aliquis imvemiri dicat im Tbeodori vel aliorum libris , retra&ari meceffarium nom eff. Quorum enim vita in Sacerdotio & Mimifferio optimum babuit finem, bis praelatam gloriam dedicamur , & non ex illi r eor judicamus , de quibur aliqui atrociter mor accufamt. Fatetur Theodorum liberè locutum , & excerpta ex ipfius libris Capitula quoad vocis fonum effe Neftoriana ; at fenfu per ipfum intento affeverat orthodoxa , Locutiones varias longè liberiores oftendit reperiri in San&tis Gregorio Thaumaturgo , Dionyfio

[ocr errors][ocr errors]

Alexandrino, Euftatio Antiocheno , Athana-:

fio, Amphilochio Iconienfi , Gregorio Nyffeno, Joanne Chryfoftomo, Cyrillo Alexandrino : Quos abfit, ut de hærefi vel accufemus. Theodoro vult impendi illud Chriftianæ charitatis officium , quod Gregorio Thaumaturgo Sanétus Bafilius, & Dionyfio Alexandrino San&us Athanafius impendit, ejus di&ta duriora cogens ad metas fenfus orthodoxi. Qujn immò ab omni Ecclefia laudari ait San&tum Hilarium Pi&tavienfem, quod eam benevolentiam praeftiterit etiam Synodis Seleucienfi atque Syrmienfi , conventiculis Eufebianis. Ità fanè Theodorum tra&avit in fuo Conftituto Vigilius Pontifex: Et Sanétus Auguflinus Juliano Pelagianiftae , quorumdam Patrum verba Originali peccato in fpeciem adverfa obiicienti , refpondit : Vobis mecdùm litigantibus liberè loquebamtur. Alterum pro Theodoro fundamentum erat,

quod Epifcopus in pacifica Ecclefiae communione mortuus nequidem de haerefi poffet poft mortemjudicari & damnari. Ejufmodi judicium huc ufque non viderat Ecclefia. Hinc Evagrius Epiphanienfis primam praefentis Synodì quaeftionem fuiffe dicit , Sitme mortuis anatbema demumciamdum, an mom ? Eadem de caufa Origenis negotium aflutè tra&tatum fuit ante tria Capitula , damnatufque mortuus , qui vivus fuerat antè damnatus : Ut Ecclefiae adverfarii , inquit Liberatus Carthaginenfis,fibi aditum referarent ad damnandos etiam in Ecclefiae pace defunétos. Quaefita funt undequaque argumenta, quae Theodorum oftenderent mortuum extra Ecclefiae pacem : At aliud evicerunt vel fola Ecclefiæ Mopfueftienfis dypticha, habentia in ejus loco nomen San&ti Cyrilli.Ejus proindè nomen fuerat omninò infcri

[ocr errors][merged small]

L. 4. c. 37.

Cap. 24.

1. 7. c. 19. triarchae Alexandrini , qui Nepotis Arfenoitis

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Acerrimè igitur de hac quaeftione cœptum eft difceptari. Pro parte negativa facit apud Eufebium Caefareenfem au&oritas San&i Dionyfii Pa

Epifcopi erroneos de Divinis promiffionibus libros damnans perfonam attingere non praefumpfit, proptereà quod ex bac vita in pace Ecclefiae migraffet. Quod exemplum etiam Vigilius Pontifex in fuo ad quintam Synodum pro hac ipfa <quaeftione Conftituto adduxit & magni fecit. Et San&o Epiphanio defunétum Origenem damnare volenti refpondit apud Socratem & Hermiam ^Zozomenum Theotimus Schytiæ Epifcopus me4uaquam effe fas eum , qui jam pridem effet mortuur , iniuria afficere. Et Sançtus Gelafius Ponti-fex in Romana Synodo Mifenum Epifcopum degradatum reftituente , laudata per Vigilium Pontificem in Conftituto ac Facundum Hermia. nenfem in libro contra Mocianum , nec non in «Commonitorio ad Fauftum Magiflrum, ac in litteris ad Dardaniæ Epifcopos, conftanter docet mortuos ab Ecclefia nec abfolvi poße nec damnari , quod eos Chriflus Dominus dicens Apoftolis , Quae ligaveritir aut folveritis fuper terram, fuo judicio refervarit. Nec audet Ecclefa fibimet vindicare, quod ipffr Apoßolis confpiciat mom fuiffe conceffum , quàm alia fit caufa fuperßitum , alia defum&orum . Elias Aquilejenfis Epifcopus in litteris ad Pelagium fecundum, ac in Conftituto Vigilius Pontifex adfirmant eamdem fuiffe

Theodorum Epifcopum Foro Julienfem. Confonat Anaftafius fecundus in litteris ad Anaftafium Auguftum. Et fuum conftitutum concludit Vigilius Pontifex definiendo effe perpetuam JRomanæ & omnium Ecclefiarum confuetudinem &c Regulam , ut Sacerdotum in pace Ecclefiaftica defunétorum perfonæ ferventur illaefae , & nulIi liceat de illis judicare , fed in hoc oporteat eorum unumquemque relinqui, in quo illum dies

fupremus invenit. Et Joannes nonus Pontifex |

adversùs Antecefíorem fuum Stephanum feptimum, qui Formofum in pace Ecclefiæ defun&tum fuum Antecefforem judicarat & damnarat , haec ftatuit. Quod mumquam Decefforum moffrorum temporibus fa&um fuiffè traditum ef? , penitùr abdieamus. Et me ulteriùr praefumatur fieri per quodlibet $piritur fan&i judicium , interdicirnur: Quia ad judicium vocari mortuur mom poteft , cum perfoama , qu.e ad judicium vocatur , ideò vocetur , ut aut fateatur obie&a aut convincatur obie&ir. Et ommibus patet, quia mortui cadaver pro fe mec refponaere mec fatisfacere potef?. Exiftimo textum vitiatum , & legendum : Ne ulterjur praefumatur fieri pcr quemlibet , Spiritus funái Judicio imterdicimur. Et de Egabrenfi Epifcopo facrorum Ordinum

perperam datorum reo ftatuit fecunda Synodus Hifpalenfis : Poterat accufatus dammari, fi adbuc in corpore poßtus mom fuiffet mortis vocatione prævem-, tus , fed jam examini Divino reliéfus humano judiaccufari mom potef? . Et Sanétus Ivo Carnotenfis !

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

vir mom communicavimur. Nom emim data potefas Ecclefiae alia ligare vel folvere, miff quae fumt fuper terram . Undè confiat ea Divimo refervamda judicio, quae inter viventer bumano mom funt ternmimata. Hujus fententiae tenaciffimus fuit Facundus Epifcopus Hermianenfis. Hinc enim fcribit ad Juftinianum Auguftum. Quid amplius tam multiplicibus documemti , & rationibus perfuadere mortalibus comor , quam me praefumamt effe judices mortuorum ? Hoc quippè mullius fuafiomi* eff imdigemr , mec in tali caufa vellem tempus expendere, cujus memo poterit recuperare jaäuram. Sed cùm viderem quofdam fub falfo propugnatorum momime impugnare latemter Eccleßam , & tamquam im ejus purgationem ut haereticos damnare , quor illa femper habuit honorator, tacendum mihi effe mon credidi. Et infrà in eodem libro facundè oftendit id effe contra Apoftolicum Canonem , perpetuamque fine adverfo exemplo confuetudinem. Nam Ecclefi.e fuae mullam Dominus im mortuor /igamdi & folvemdi tribuit poteßatem. Quapropter etiam beati Patrer definierumt , quia mom eff moffrum judicare cor , qui bomora« defum&i fumt , fed folius judicis vivorum &c mortuorum. Addit fimilium defun&torum memoriam olim fuiße adeò venerabilem, ut etiamnum ante centum annos nec eorum crudioribus aut erroneis di&tis infligeretur Anathema , longè minùs perfonis. Et pergit. Quod f tam certuj error ef aliquorum im pace Ecclefiae defum&orum , ut mequeat excufari , ßve illorum infamia , fine offenfome & comturbatione Ecclefia , tacitis eorum mominibur, ipfir erroribus occurratur, ut &. debita reverem}ia exhibeatur Praedicatoribur im Eccleff.e pace defun&is , & mulli catholico fit offemfa defemffo veritatir. Laudat San&tum Cyrillum & Joannem Patriarcham Antiochenum, ufos hac regula in miffa fibi Capitula, quæ ex Theodori libris dicebantur excerpta , ac praefertim fan&um Proclum Epifcopum Conftantinopolitanum , ad cujus preces Theodofius Auguftus promulgavit hanc legem : Ne quis adverjìm eor , qui in Ecclefiae pace defun&i fumt, quidquam de cætero tale præfumat. Adversùs quofJam Theodorum damnare parantes populus Antiochenus eruperat in apertas turbas, ideóque publicae quieti per legem Imperialem judicarat Proclus profpiciendum. Lege Imperiali roborandam duxit legem Evangelicam ac naturalem , Quod tibi mom vis fieri, alteri me fecerit , ex qua refcripferat & Sanctus Cyrillus: Grave ef? iwfultare defun&is ; veJ f laici fuerint ; medum illi * , qui in Epifcopatu banc vitam depofuerumt. Singulariter Facundus invehitur in eos , qui in pace quiefcentium volebant etiam buffa refodere , & offa conrodere mortuorum . Lucas Dacherius, Monachus Benedi&tinus , ejus nuper publicavit Epiftolam, qua demonftrare nititur mortuorum damnatores effe omninò haereticos, utpotè prævaricatores Symboli Apoftolici | atque Nicæni, in quo folum Chriftum Dominum effe eorum Judicem profitemur. Effe dicit i fuperbiam plufquam Luciferianam, quae fupre| mum juftitiae ventilabrum tentet Chrifto Domi' no de manibus extorquere. Et hofce Facundi

mom debemur, quibus vivi, mom imterdiximus: $icut | ' libros laudat & probat Viétor Epifcopus Tonnoaefun&is illis commumicare nom debemus , quibur v- | nenfis , dicens editos anno decimo poft Confu1

[ocr errors]

X. latum

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »