Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

non adferemj fecumdùm quid, fed abfolutè fufcipiendum, cum&i* gemerali lege impomit : Atque à Clericis & momacbis fubfcriptiomes violenter exegit. Qua de caufa plurimi fe ab Ecclefia , & Epiphanii Conflantinopolitani Epifcopi ad haec tacentis commumione fubtraxerunt, & momacbi à propriis monafferiis recefferumt , afferemtej fibi fufficere fidem eorum , qui im quatuor $ynodis convemerunt. Theodorae Auguftae palàm ac nequiter Eutychianæ commixtio reddebat fufpeéta omnia: Infomnes monachi exiftimabant Juftinianum Anaftafio , Epiphanium Patriarcham & Joannem Papam fimiles Flaviano Antiochefio & Philoxeno Hieropolitano Epifcopis, quorum pro eadem propofitione temeritatem fuprà audivimus à Diofcoro Romanæ Ecclefiae Diacono & laudato Epifcopo Tonnonenfi. Et fanè laici Principis Edi&um , quo umur è Trimitate non fecundùm quid, id eft, non addita voce Cbrifur, aut voce im carme , fed abfolutè prædicabatur paffus & crucifixus , ifto tempore non poterat non effe fufpeétum. Quare monachi non fine fundamento putarunt etiam Joannis Papæ communionem refutari. Verùm ille firmis an choris nitebatur : Duodecimo Sanéti Cyrilli adversùs Neftorium Capitulo , per Ephefinam Synodum, Romanam Sedem , ac omnem fub coe'o Ecclefiam comprobato, judicio Ferrandi Carthaginenfis Diaconi, atque totius Ecclefiae Africanae, nec non auétoritate variorum Patrum , præfertim Sanéti Auguftini, cujus & addidit hocce aureis litteris in omni fchola & Ecclefia fcribendum elogium. San&i Augußimi do&rimam , fecundùm Prædecefforum meorum ftatuta , Romana fequitur & fervat Ecclefía . Acaemetas monachos à communione fufpendit, nifi acquiefcerent , tamquam Neftorii fautores damnandos. Quae omnia ad Juftiniani Augufti preces confirmavit Joannis fucceffor Agapetus in haec verba. Cupit, vencrabilir Imperator , ut tuae Pietati r Epiflolam , de fidei veffrae expofitione muper ad beatae memoriæ Praedecefforem moflrum Joanmem per Hypatium atque Demetrium Epifcopor deftimatam , atque à præfato Praefule roboratam , moffra quoque au&oritate firmemus : Laudamus , & ample&imur , confirmamur , atque roboramur. Etiam Facundus Hermianenfis facundiffimè laudat ac defendit , tandemque ad ejufdem Principis preces noftra hæc Synodus præfenti Capitulo in perpetuam Ecclefiae Regulam provexit. Addit: Crucifixus carme. Ob au&toritatem Romanae Ecclefiae: Quod namque decreto fuo addiderit , Ferrandi Diaconi confilium ad Eutychianos dolos excludendos fecutus, etiam Joannes Pontifex , teftatur difertè Liberatus. Neque Pontifex, neque Synodus fufpe&a efíe voluit de conniventia cum Theodora Augufta , non fecundùm quid , fed abfolutè praefentem propofitionem fufceptam volente . Ptiam ipfe Juftinianus in fupplicibus ad Pontificem litteris addiderat vocem Carme. Integer non eft hac in re Vi&or Tonnonenfis : Quis enim nefciat Juftinianum in dogmatis caufa Conjugi Theodoræ nihil conceffiffe ? Ex quo vides eandem aequivocam propofitionem poffe ab Ecclefia fucceffivè & probari & damnari . Etenim propter fubdolos , & communibus vocibus, tanquam communibus lanis,

teétos haereticos facit frequenter Ecclefia de-fignis vocalibus, quod propter verfipelles Manichæos de fignis facramentalibus fecit S. Leo Magnus Pontifex , dicens ad populum in quarto fermone de quadragefima. Cùm impii Manichaei ad tegemdam infidelitatem fuam moffris audeamt imtereffe myflerii, , itâ im Sacramemtorum commumione fe temperant, ut interdùm tutiù* lateamt. Ore imdigno Cbriffi corpus accipiumt , fanguinem autem redemptiomir moftrae haurire omninò declimam?. Quod ideò veflram volumus fcire $anâitatem, ut mobis bujufmodi bomine , & bi* manifeffemtur imdiciis , & quorum deprebemfa fuerit facrilega fimulatio, motati & proditi à fan&orum focietate, facerdotali au&oritate, pellamtur. Dominus Stanislaus Cardinalis Hofius, & cum illo Synodus Petricovienfis , ftatutum hoc emanaffe exiftimant adversùs nefcio quem paradoxum Neftorii de fanéta Euchariftia errorem : At certum eft emanaffe contra Manichæos. Communio fub fola panis fpecie fuit olim non tantùm licita , fed & recepta in multum ufum Ecclefiarum , etiam Romanae : At quoniam profani Manichaei fub illa, tamquam fub ovina pelle , lupum obtegebant , eam Roma profcripfit & abolevit Pontifex, praecipiens per Italiam omnibus & fingulis fpeciem utramque, adeò ut omnis fe à Calice facro abftinens effet fufpe&lus de Manichaeifmo, tamquam id non faciens Chriftiana libertate, fed fervili atque hæretica fuperftitione , quae vinum abominatur & horret , quafi fit non Dei creatura & Sacramenti elementum , fed malediétum fel Principis tenebrarum . At verò hæc noftra noviffimorum dierum tempora infeliciffima in mundum abortivere Hufiitas , Lutheranos , & Calviniftas , laici populi fub fola panis fpecie communicandi morem , ex graviffimis ac juftiffimis cauffis jam pridem indu&tum in omnem Ecclefiam latinam, damnantes tamquam adverfum Chrifti Domini inftituto ac Legi Evangelicae . Hinc Conftantienfis & Tridentina Synodus profcripfere communionem fub utraque fpecie , ut quifquis illam attentarit , tra&tetur ut profeffus Huffita, Lutheranus, aut Calvinifta. Diétæ Synodi & San&tus Leo ftatuerunt omninò contraria, attamen

uno fpiritu : Quomodò in luto & cera idem fol.

eadem virtute adverfas qualitates; ità idem San&tus Jefu Chrifti Spiritus per varios ejufdem poteftatis Reétores Ecclefiafticos in diverfis temporibus aut locis ob adverfas rationes adverfa & contraria decreta operatur. Vivit & manet fub illis invariata fides, quomodò idem invariatus homo fub aliis & aliis vario tempore veftimentis. Eodem jure præfentem Propofitionem Felix tertius & Hormifda, item Joannes fecundus & Agapetus Pontifices tra&tarunt . In Iftiufmodi , inquam, aequivocis propofitionibus , non orthodoxa fententia damnatur, fed circumfcribuntur folæ voces, earumve nefcio qui occulti finus &c fecreti receffus, in quibus dolofi haeretici poffint fætidos fuos vomitus abfcondere , & noftris exindè fimplicioribus tamquam ex formofo poculo mortiferam potionem propinare. Hinc nebulonibus iftis profligatis, omnique infidiarum foluto metu, poffunt voces illæ in priftinam reddi libertatem. Fit illis,quomodò mundis veftibus,quibus

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

I quis non anathematizat Arium, Eunomium , Macedonium, Apol

linarium, Neftorium, Eutychen, Origenem cum impiis eorum confcriptis, et alios omnes hæreticos, qui condemnati, et anathematizati funt à fan&a Catholica et Apoftolica Ecclefia , et à prædi&is fan&is quatuor Conciliis , et eos qui fimilia praedi&is hæreticis fapuerunt vel fapiunt, et ufque ad mortem in fua impietate permanferunt , vel permanent, talis anathema fit. ' ...

. C A P I T U L U M XII.

I quis defendit impium Theodorum Mopfueftenum, qui dixit alium J) effe Deum Verbum , & alium Chriftum à paffionibus animæ & defideriis carnis moleftias patientem , & à deterioribus paulatim recedentem , & fic ex profe&u operum melioratum , & à converfatione immaculatum fa&um, & tamquam purum hominem baptizatum effè in nomine Patris, & Filii & Spiritus San&i , & per Baptifma fan&i Spiritus gratiam accepiffe , & filiationem meruiffe , & ad fimilitudinem imperialis imaginis in perfona Dei Verbi adorari , & poft refurre&ionem immutabilem cogitationibus, & impeccabilem omninò fa£tum fuiffe . Et iterùm dixit idem impius Theodorus , talem fa&am efíe unitionem Dei Verbi ad Chriftum , qualem dixit Apoftolus de viro & muliere : E R v N 7- D v O IN C A R N E v N A. Et fuper alias innumerabiles blafphemias aufus eft dicere , quod poft refurre&ionem cùm infufflaffet Dominus difcipulis , & dixifîèt , ACCIPIT E $ P/X ITt/A4, non dedit eis Spiritum fanétum , fed figuratim tantummodò infufflavit. Ipfe enim & confeffionem , quam fecit Thomas, cùm palpaffet manus , & látus Domini poft refurre&ionem dicens , D0A41Nt/S A4 E v S, ET D E v S ME v S , inquit non efíe di&am à Thoma de Chrifto. Nec enim dicit Theodorus Deum effe Chriftum, fed ad miraculum refurre&ionis ftupefaétum Thomam glorificaffe Deum, qui Chriftum refufcitavit . Et quod pejus eft, etiam in interpretatione , quam in Aétus Apoftolorum fcripfit Theodorus , fimilem fecit

Chriftum Platoni, & Manichæo, & Epicuro, & Marcioni dicens, quod . Cbriß. Lupi Oper. Tom. II. v ficut

ficut illorum unufquifque ex dogmate , quod invenit , fuos difcipulos fecit vocari Platonicos, & Manichæos, & Epicuraeos, & Marcioniftas; fimili modo & cùm Chriftus dogma inveniffet , & ex ipfo Chriftianos vocari. Si quis igitur defendit praediétum impium Theodorum, et impia ejus confcripta, in quibus tam prædiétas, quam alias innumerabiles blafphemias effudit contra magnum Deum et Salvatorem Jefum Chriftum , et non anathematizat eum , et impia ejus confcripta » et omnes qui fufcipiunt , vel defendunt eum , et dicunt orthodóxè eum expofuiffe , et qui fcripferunt pro eo , et eadem illi fapuerunt , vel fcribunt pro eo , vel impiis ejus confcriptis , et eos qui fimilia illi fapiunt, vel aliquando fapuerunt, et ufque ad mortem permanferunt, vel permanent in tali impietate, talis anathema fit.

[ocr errors][ocr errors]

S' quis defendit impia Theodoreti confcripta, quæ contra re&am fidem, et contra primam Ephefinam fanétam Synodum , et San&um Cyrillum, et duodecim ejus Capitula expofuit , et omnia quæ confcripfit pro Theodoro et Neftorio impiis , et pro aliis , qui eadem prædi&is Theodoro et Neftorio fapuerunt, defendens eos, et eorum impietatem , et propter hoc impios vocans Do&ores Ecclefiae , qui unitatem fecundùm fubfiftentiam Dei Verbi ad carnem confitentur , et non anathematizat ea, et eos qui fimilia eis fapuerunt, vel fapiunt, infuper autem et omnes , qui fcripferunt contra rectam fidem , et Sanétum Cyrillum, et duodecim ejus Capitula, et ufque ad mortem in tali impietate permanferunt , talis anathema fit.

CAPITULUM XIV.

S' quis defendit Epiftolam , quam dicitur Ibas ad Marim Perfam hæreticum fcripfiffe , quæ abnegat quidem Deum Verbum de fan&a Dei Genitrice femper Virgine Maria incarnatum, hominem faétum effe , dicit autem purum hominem ex ipfa natum effe , quem templum vocat , ut alius fit Deus Verbum , & alius homo , et San&um Cyrillum , qui rectam fidem Chriftianorum prædicavit , tamquam haereticum , et fimiliter Apollinario impio fcripfiffe criminatur , et inculpat primam Ephefinam fanctam Synodum tamquam fine examinatione, et quæftione Neftorium condemnantem , et duodecim Capitula Sancti Cyrilli impia, et contraria rectæ fidei vocat eadem impia epiftola, et

defendit Theodorum, et Neftorium et impia eorum dogmatâ, et con- fcripta.

fcripta. Si quis igitur memoratam impiam epiftolam defendit, et non anathematizat eam, et defenfores ejus, et eos qui dicunt eam re&am effe, vel partem ejus, et eos qui fcripferunt vel fcribunt pro ea, vel pro impietate quæ in ea continetur , et praefumunt eam defendere, vel infertam ei impietatem nomine fan&orum , Patrum , vel fan&i

Chalcedonenfis Concilii, et in his ufque ad mortem permanent, talis

anathema fit., • - • •

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

tum refert in Chronico Vi&or Epifco

pus Tonnonenfis ad Joannis Gibbi Con

fulatum , id eft , annum Chrifti Domini quadringentefimum nonagefimum nonum , nonum Anaftafii Augufti. Amaffafius Imperator, Flaviamo Antiocbemo & Philoxemo Hierapolitano Praefulibus , Conffamtimopolim 9modum congregat : Et contra Diodorum Tbarfemfem , Theodorum Mopfueffemum cum fcriptis , Theodoretum Cyri, Ibam Edeffemum , Amdream , Eucberium , Quirum , & Joanmem Epifcopo* , ceterofque alior, qui in cbrifío duaj praedicabamt matura r , duafque formar , & qui wom confitentur UNUM DE TRINITATE CRUCIFIXUM ; vmà cum Leone Romano Epifcopo, & ejus tomo, àtque Chalcedonemf Jynodo , inferre anathema perfuafi*. Philoxenus eft profanus ille Xenajas , quem non baptizatüm Severus Pfeudo-Patriarcha Antiochenus , meritò vocatus organum diaboli, intrùfit in cathedram Hierapolitanam, Metropoliticam Provinciae Eufratefìae. Ejufmodi fcelerata faex damnare cœpit non folummodò Theodorum,Theodoretum, & Ibam, quod Unum è Trimitate paffum nollent confiteri,

fed & eorum caufa Synodum Chalcedonenfem,

dicentes eam, quae hofce Neftorianos in Epifcopàlem communionem admififfet , non pofle non effe Neftorianam. Aft harum, quas rigidiffimis Edi&is Martianus Auguftus ac ejus fucceffor Leo non potuerant compefcere, violentiarum pertaefà Divina Clementia coepit circa haec tempora Synodum miraculis tutari. Etenim ad Bafilii Venantii & Flavii Celeris Confulatum , Domini annum quingentefimum o&avum, pergit Epifcopus Tonnonenfis . Populo, Alexamdrimor & totius Ægypti , fimul pufillos & magnos , liberor & fervor , Clericor atque Momacbor , praeter peregrimos , immundi fpiritur occupamt : Et bumama locutione privati latrare cum&fi* diebur ac mo&ibus , ut camer, cæperunt , ità ut vimculis ferreis vim&i ad Ecclefia* poffeà , ut famitatem perciperent , traberentur : Comedebamt emim fua manus , fmulque & bracbia pariter omnes. His evenientibus, Angelus in viri fpecie quibufdam

[ocr errors]

ex populo apparuit, dicemr hoc ei r pro- eo , quod Amathema $ynodo chalcedonenfi dederimt , eveniffe,

1 commimatur mibil eor tale deinceps committere . Et

ad Confulatum Anicii Probi & Flavii Clementini, Domini annum quingentefimum decimum tertium , agens de primis auétoribus additamenti ad facrum trifagium. Dum Comffantinopoli ad forum Comffamtimi id pfallemter ad majorem Ecclefíam pergunt, muber ex improvifo cimerer fuper eor pro pluvia emiferumt , totamque civitatem & Provinciam contexerunt . Quis nefciat Alexandrinorum pro Timotheo AEluro ac Petro Mogo, & Conftantinopolitanorum pro Acacio Epifcopo patrata jmpiiffima in-Deum & Synodum ? Juftiffìmas , plagas acceperunt. Pergit Tonnonenfis ad Confulatum Agapeti, feu potiùs Magni & Florentii, Domini annum quingentefimum decimum o&tavum .. Amaffafur Imperator , Eutychianæ atque Acacianae impietatis fautor contumax , intra palatium tonitruorum terrore fugatur , & corufcatiopis jaculo percuffus , im cubiculo, quo abfconfus fuerat , moritur & cum ignomimia abfque confuetis exequit , ad tumulum ducitur. Eum Macedonius Conftantinopolitarius & Elias Hierofolymitanus Patriarchæ, iniquiflimè profcripti, ad Divinum tribunal evocarant. Succeßor pientiffimus Juftinus Auguftus mox Eutychianam ac Neftorianam haerefin , Acacianum fchifma, eorumque fequaces Epifcopos ejecit : Reftantes Schytarum monachorum quaeftiones compofuit , & quatuor generales Synodos facris Ecclefiarum tabulis in. fcripfit ejus hæres Juftinianus, atque ità omnia credebantur pacificata. Paulus interim Ecclefiæ Alexandrinae Epifcopus orthodoxus degradatur , relegatur Gazam Paleftinæ, eò à Principe mittitur Pelagius Romanae Ecclefiae Diaconus & Vigilii Pontificis Apocrifarius, Patriarchale illi pallium & omnem reftitutionis fpem ablaturus, evenitque interim cafus, de quo Liberatus Diaconus Carthaginenfis in Breviario. Redeunte Pelagio Comffamtinopolim, Momacbi quidam ab Hierofolymis , per quor Pelagiu* im Gazam tramfftum habuit , venerunt ad eum im Comitatu, portamte, capitula de libris Ork

gemir

Cap. 23.

« VorigeDoorgaan »