Pagina-afbeeldingen
PDF

naturam bumamam. Et pacis inter Cyrum Ale- ! sxandriae Patriarcham ac Theodofianos initae hic fuit fextus articulus: $i qui r mom confitetur ex duaάur naturi, unum Chriffum, umum Filium, UNAM DEI VERBI NATURAM INCARNATAM, fecumdùm $an&um Cyrillum , five unam fubfijfemtiam compofitam , amatbema fit . Scio pacem illam ultrò citróque fuiffè hæreticam : Attamen folum ejus feptimum de unica Domini operatione articulum Ecclefia femper improbavit. Quod vox matura à Patribus, etiam Sanéto Athanafio , fuerit non rarò accepta pro perfona feu hypoftafi , fuperiùs ad Synodi Ephefinæ Capitula eft abundè oftenfum. Oftenfum eft eandem acceptionem fuiffe San&io Cyrillo familiarem : Eaque ille ufus videtur, quoties dixit Dominum |Jefum Chriftum effe umam Dei Verbi maturam imcarmatam. Quocircà probare nequeo haec verba San&ti Joannis Damafceni in libris de orthodoxa fide. $améfur Cyrillus Verbi maturam im matura humana collocavit , id eft , in noftra hac propofitione vocem , Natura , non pro hypoftafi , fed pro natura accepit. Addit Damafcenus . Confímilem etiam im modum Leontius Byzantimur de mazura bumc Sanéti Cyrilli in litteris ad Succeffum 3Epifcopum locum intellexit, mom de perfoma. At ineutrius argumenta evincunt, potiùfque eft Eulogio ac Efremio Patriarchis adhærendum. Et fatetur Damafcenus vocem Naturam à San&o Cyrillo quandoque omninò accipi pro perfona. Re&tè item San&us Efremius San&um Atha. anafium , quem Theorianus contra Arium & Arianos, loqui afferit contra Paulum Samofastenfem . In laudata enim oratione pergit SanP. .86. *tus Athanafius. Quidam ex difcipulis $amofatem, dividentes Verbum à Filio, dicunt Filium quiaem effe Cbriffum, Verbum tamen alium. Et infrà . $tolidè difcipuli $amofatenfi, id fejungumt , quod mamifèfè demonßratur unitum fuiffe cum bomiae ex Maria gemito. Singulos hofce cum fuis fundamentis obfoletos errores non vacat difquirere atque elucidare : Liquet à Samofatenfibus quoque difcipulis aliam Deo Verbo, aliam Dei Filio adfictam naturam ac perfonam , atque ità etiam adversùs illos Sàn&tus Athanafius prædicat unicam Dei Verbi naturam , unicamque hypoftafin in homine adfumpto incarnatam. Notan

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

argumentis , eademque blafphemia laboravit omninò etiam Arius. Eorum difcipuli, quò lucida Divinarum Scripturarum de Divini Verbi æternitate teftimonia eluderent, coeperunt Verbum à Filio, tamquam æternum à temporali , feparare. Et hinc adversùm, Arianos de hac diftin&tione difputans San&us Athanafius frequenter concludit in hunc modum : At ifiiufmodi eff Samofatemfr fententia, quam vor toto amimo & ope foveti* , titulo dumtaxat Samofatenfum , ob metum hominum repudiato . Diftin&ionem affeverat effe vanam, merumque pallium erroris. Samofatenfis. Quocircà Petrus Diaconus, aliique Schytarum monachorum ad Romanam Ecclefiam Legati , optimè fcribunt ad Sanétum Fulgentium, ac alios Africanos Epifcopos in Sardiniam à Wandalis deportatos. Juxta $an&orum Patrum traditionem, Dominum moffrum Jefum cbrìffum im duabus maturi r umitii & inconfuß , id eff , Divinitatir , & humamitatis , im uma perfona ffve fubffemtia confitemur : Nec illis acquiefcentes , qui UNAM

[ocr errors]

DEI VERBI NATURAM INCARNATAM ,

prædicanter , vemerabilis Chalcedomemfi, Concilii fidem refugiunt , nec illos admittenter , qui duas maturar dolorè promuncianter , UNAM DEI VERBI NATURAM INCARNATAM mimimè confitentur, effimamtes hoc duarum maturarum profeffioni contrarium : Quafi aliquid aliud, quàm duar matura r ineffabiliter unitar UNA DEI VERBI NATURA INCARNATA ßgnificet. Oßendunt propofitionem effe æquivocam , atque tam ab orthodoxis quàm Eutychianiftis in fenfus oppofitos ufurpari : Ob latentes horum in ipfà dolos nolunt fimpliciter admittere, ob fan&orum Athanafii & Cyrilli au&toritatem verentur damnare aut circumfcribere , ideòque de ipfa ambulare permiffa aperiunt fuum fenfum. Et hocce eorum judicium à præfenti Capitulo confirmatur. Hujus porrò propofitionis nullam in refponforio

da funt verba : Quidam ex difcipulis Samofatemfir.

de Incarnatione & gratia Chrifti libro mentionem fecit San&us Fulgentius, quod ea contentio vexaris folas Orientales Ecclefias, latinis penitùs ignota .

C A P I T U L U M X.

S' quis non confitetur Dominum noftrum Jefum Chriftum, qui crucifixus eft carne, Deum effe verum, et Dominum gloriæ, et unum de fanéta Trinitate, talis anathema fit.

SCHOLION.

Oft exftin&um ab Hormifla Pontifice & - Juftino Augufto fchifma Acacianum reCbriff. Lupi Oper. Tom.II.

manfit lis de hifce tribus æquivocis propofitionibus: Cbrißus eff umur è Trinitate , Sacra Virgo eff Deipara , Deus feu unur è Trimitate eff paffu* atque crucifixur. Per eas & Eutychiani & Neftoriani in invicem atque Catholicos digladiati RomaT 2. natm

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ἀefforiamorum verfutiar, qui duar im Chrifto inducunt perfomar, pofuit UNUM DE TRINITA'TE INCARNATUM. Hæc funt Procli verba: Dicenter paffibilem Deum , id eff , Cbrifum , confitemur eum mom effe paffum , quod eff , fed quod fa&us eff, id eff, propria carne. Et ità prædicanter mullo modo fallimur: „Quomiam quidem UNUM EX TRINITATE SECUNDUM CARINEM CRUCIFIXUM fatemur, & DIVINI'TATEM PASSIBILEM mimimè blafphemamur. 'Taxat hanc Acacii Melitinenfium in fecunda Armenia Metropolitae, unius ex confultantibus, propofitionem, Deita* eff paffibilir , ad quam, ut impiiffimam Apollinarii blafphemiam, Theodofius Auguftus non ità pridem veftimenta lacerarat. Et quia dolofa Neftorii hærefis graffabatur per Orientalem praefertim Dioecefim , Joanni Antiocheno Patriarchæ ac ejus Synodo tomum feu Refcriptum fuum direxit idem Proclus fubfcribendum , fuitque omninò fubfcriptus. Pro• cli namque, utpote San&o Joanni Chryfoftomo familiariffimi olim Diaconi ac difcipuli , erat apud Ecclefiam fumma auétoritas : Atque exindè Eutyches & ejus affèclae coeperunt propofitionem illam , nequiffimè intelleétam , adfumere in palmare erroris fui fundamentum . Etenim Dorotheus & Carofus , impudentiffimi monachi , aufi funt blaterare ad omnem Synodum Chalcedonenfem: Salvatorem moffrum Jefum Chriflum ex Trimitate effe fatemur, credimus illum paffum Trimitatis effe, & aliam fidem mom movimur. Et hanc audaciam notat Diofcorus Romanae Ecclefiæ Diaconus, & ad Juftinum Auguftum ac omnem Ecclefiam Orientalem Legatus, in litteris ad Hormifdam Pontificem : Iffud & Eutychetis difcipuli im Synodo Cbalcedonem/ propofuerumt. Attamen eos nullum illic Epifcopus de iftis verbis reprehendit: Quin immò, uti laudatus Carthaginenfis Diaconus advertit , plena Synodus Chalcedonenfis in Relatione ad Martianum Auguftum laudavit & probavit jam dictas Procli & Joannis Epiftolas, quibus haec noftra propofitio, ut orthodoxa , ftabilitur. Dorothei & Carofi veftigia fecutus eft Petrus Fullo , P(eudo-Patriarcha Antiochenus, homo etiam profano facri Trifagii additamento & varia in Ecclefiæ ritus attentata novitate infamis, adversùs quem fcribit Felix tertius Pontifex. Ex pluribus Orientalibus Provinciis litteras fufcepimus , fignificamter mobii , quomodo Vemeratio tua dudùm fopitum Valemtimi dogma refumpfit , & irritatur à vobis $alvatoris incarmatio, quoque im Mamcbaeovum dogma , & Arii , & Apollimaris , Paulique samofatenfi, inciditis . Et poft quaedam . Tu in

Ecclefia aufus er dicere, quod UNUS INCREATÆ ATQUE INDIVIDUÆ TRINITATIS PASSIONEM SUBIIT : Et per boc comfubffamtialem Trimitatem folvere miteri, ac Deum fubiicere mumero, feu inducere plures Deos. Et in litteris ad Zenonem Auguftum . Petrur primogenitu* Diaboli filius , qui famé}ae Amtiocbene Ecclefiae indigmiffimè ingefft , aufus eff dicere non oportere chriftum etiam Dei Filium momimare fecum. dùm Divinam Salvatori, fam&iomem , & traditio. nem Divinarum $cripturarum, Patrumque expoft tionem, fed UNUM DE TRINITATE PAS. SIONEM PRO NOBIS PERTULISSE. }» fubffantia Deitatis , juxta Arii , & Apollimari,, Eumomiique blafpbemiam , volem hac voce evacua. re falutarem Domimi incarmationem , fecundum quam, CHRISTUS PASSIONEM SUBIIT. Et Aca. cius Conftantinopolitanus Epifcopus , adhuc Sedi Apoftolicæ obediens & orthodoxus, in 1itteris ad eundem Fullonem . Dicere UNUM TRINITATIS PATI offendit ipfum Verbum paf. fibile. Petrus itaque Fullo diftinxit inter hafte propofitiones , Cbrifur eff paffuj , & Deus yerbum feu umus è Trimitate eff paffur, & primam abiiciens fecundam adfumpfit , cum Ario, Apollinari , Eutychete blafphemans pafïum Deum Verbum in ipfa Deitate. Munda erat ißa propofitio; attamen verfatilis lana, quam fibi facilè poterat lupus circumponere , atque ex illa; contagiofam rabiem in imperitam Chrifti plebem defpumare. Hinc eam abolevit & circumfcripfit Felix Pontifex tamquam adverfam phraff Apoftoli , qui non Deum, fed Chriftum pafTim maluit paffum & mortuum praedicare. Et hinc Quintianus, doétiffimus Ecclefiae Afculanae fub eodem Pontifice Epifcopus, eidem Petro mifit hunc Anathematifmum . Si quis confumdit duas Chriffi maturar , dicemr DEUM PASSUM CARNE , & non PASSUM CHRISTLIM CAR

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

tenùs comcordamtibus amimir, & ommi veritate difcuffa, vera fides mofra omni terrarum orbi mamifefiiùs immotefcat , ut deincepr mulla poffit effe dubitatio. <Quapropter $am&ita* tua , cum quibus placuerit reveremdiffimis Epifcopis fub fui $acerdotii cura comffirutis , ad præfatam civitatem intra diem Calenda. vum Juliarum vemire dignetur. Latebat anguis peßimus in formofa hac blandientium verborum herba , ideóque nequaquam Heracleam acceffit Pontifex fecutus morem fuorum Anteeefforum , fed Ennodium Ticinenfem, & Fortunatum Epifcopum Catanenfem, Venantium Presbyterum , ac Vitalem Romanae Ecclefiae Diaconum legavit, ajens nulla opus effe Synodo nova, fed fola obfervantia fidei Chalcedonenfis & dogmaticae Epiftolæ San&i Leonis. Multus, & irritus fuit Legatorum labor , atque ità tunc fa&tum eft , quod ad Pontificem ex alia poftmodùm legatione fcripfit Diofcorus Romanæ Ecclefiae Diaconus: Jffud , praefentem propofitionem, Amaffafiur Imperator magnoperè catholicis imponere feffimavit. Et Viétor Tonnonenfis Epifcopus ad Confulatum Joannis Cibbi : Amafafur , Flaviano Antiochemo & Pbiloaemo Hierapolitano Praefulibus , $9modum congregat , & contra eor, qui mom confitemtur UNUM DE T R I N I T A T E CRUCIFIXUM, umâ cum Leone Epifcopo Romano, & ejus tomo , & $ymodo «Cbalcedomemffimferre amatbema perfuafit. Anaftafio defun&o fucceffit Juftinus, Princeps pientiffimus, tandemque per novos Romanæ Ecclefiae Legatos , Germanum Capuanum Epifcopum, Blandum Presbyterum, ac Felicem & Diofcorum Diaconos, & grandes eorum labores, exftin&tum eft fchifma Acacianum, firmataque pax Ecclefiarum. Scribit verò Diofcorus ad Pontificem. Et quia im bis quotidie proficit Ecclefia , imfidiator amtiquur fufcitavit momacbor de Schytia, qui de domo Magifiri militum Vitaliami fumt , omnium Cbriffiamorum votis adverfarii , quorum imquietudo mom parva r moray gemeravit umitati Ecclefiarum. Eorum nomina edicit Comes Juftinianus in litteris ad Pontificem : Eorum momima funt Acbilles, Joanmer, Leomtiu* & Mauritiu* . Leontiusja&tabat fe Paremtem laudati Magiflri militum, qui unà cum Juftiniano Comite in Juftini Augufti palatio erat omnia : Utique parentem ex Baptifmo, quomodò Eutyches monachus fuerat «Cryfaphio Eunucho. Joannes ille eft Joannes IMaxentius, de quo Diofcorus Legatus. Maxentius , qui fub Abbatis vocabulo dixit fe congregationem babere , fi imterrogetur, aut cum quibur monacbis vixit , aut im quo momafferio , aut fub quo Abbate monacbus faâus eß, dicere mom poteff. $imiliter & fi de Acbille dicere voluero, rem facio fupervacameam, cui fufficit femper latere propter confcientiam Juam ab omnibus Catbolicit dammatam. Hi itaque monachi, quomodò coram Romanis ad Anaftafium Auguftum , ità coram novis hifce ad Juftinum Principem legatis mox in ipfo ingreffu propofuere fua, confirmari poftulantes, capitula, atque ità & Ecclefiarum paci moras injecerunt , & Legatis caufàrunt tribulationes varias, de quibus ipfi ad Pontificem. Momacbi ißi de fua Provincia Epifcopo, accufant , inter quos eff 1Paternus Tomitamae civitati* Antiffe r. Petitione , obtulerumt , & coa&i piiffìmi Principir & Domimi Wita

liamijuffiome frequemter ad audientiam eaufe convenfi mur , mom quafvolemter mor um bifce negotiir occupare, quia mobis ante oculo* fumt Beatitudini, vefirae praecepta , quibus praecepiffis , ut caufe tantùm ; cui vemeramur , imtemti mullis aliis megotiir mifceremur. $ed fperamter poffe imtemtiome* eorum pacari ; defcendimur.. Et quia mobi* diu laboramtibur, & illis mullam fufcipientibus ratiomem , mibil proficiebat im quo temdebamur , Clememtiffimuj Imperator im convemtu publico, ubi & mor interfuimur, Patermum praedi&um Epifcopum , & magnificum virum Vitaliamum reduxit ad gratiam : Accufatores quoque ejus fuo præcepit Epifcopo fupplicare. Momacbi verò cùm fimiliter ad concordiam quaereremtur, faga lapfi maluerumt de civitate difcedere , quam ad comcordiam pervenire, Magnoperè ad Italiam vemiemter aliquamta capitula proponere habent, inter quae & UNUM DE TRINITATE CRUCIFIXUM continetur, fperante, ità confirmari ex au&oritate Beatitudifiir veffre, ficut & in aliir litteris fignificavimur. Et modò boc dicimur , ut nulla novitas à Sede Apofolica fcribatur, quia & mior amte Imperatorem &* ante Senatum haec judicavimus , dicenter : EXTRA SYNODos QUATUOR, EXTRA EPISTOLAS P A P Æ LEONIS NEC DICIMUS, NEC ADMITTIMUS QUIDQUID NÔN CONTINETVR IN PRÆDICTIS SYNODIS , AuT QUOD NON E s T SCRIPTUM A* PAPA LEONE NON SUSCIPIMUS. Quia f? voluerit Dominus noffer qualemvir novitatem fcribere , peju* erit áffud initium , quàm illud, quod fa&um per Eutychem. $ufficere debet Ecclefíae , quod per fexaginta annor ab Eutychete ufque modò fuffimuit . Nobis quod vifum fcripfimus ; in veftra poteßate eff deliberare , quod vobis Deus imperaverit : Quoniam baec illi nituntu* afferere, eo modo fibi fatisfacere cupienter , ut ità profiteamur & dicamus UNUM DE TRINITATE PASSUM ESSE, quod nec. Patres Jynodi dixerunt . - Legati itaque Apoftolici, licèt nullum de hac re à Pontifice habentes mandatum , compulfi audivere monachos, qui propofitionem fuam videntes non probari, abiere, Legatis non falutatis, Romam , " fperantes iftic meliora. Addit Diofcorus Legatus in alia Relatione ad Papam. $ignificaffi mibi à monacbis datam conteffationem , ut non mibi baeretici jungerentur. Quos dicunt baereticor , ego ignoro , mifi illos fortè , qui $ynodum Cbalcedonenfem fufcipiunt , quor ego Catholicor dico. Non dumtaxât à Legatorum judicio Romam appellavere, fed & Legatos praefertim Diofcorum » apud Pontificem accufaverunt de familiaritate & collufione cum Neftorianis: Neftoriani namque propofitionem illam, utpotè fui erroris penitùs everfivam, hoftiliffimè infequebantur. Es certè monachorum fufpicio poteft habuiffè aliquid fundamenti , & haec Diofcori purgatio, Nif fortè illor, qui Jynodum Chalcedonenfem fufcipiunt, fuiffe non plenè fufficiens. Eo namque tempore ob Principis orthodoxi metum & Eutychiani & Neftoriani Chalcedonenfem Synodum pleno ore, aft corde dolofiffimo profitebantur, uti liquet ex hifce toties adversùm illos repetitis noftrorum Capitulorum verbis : Et calumniatur $ynodum chalcedonenfem, tamquam fecundùm iffum impium in

. foß Ep, 65. JRelat. i.

Toft Ep. «67. Relat. 1.

Poft Ep.

65. Relat. z.

Poft Ep. 67. Relat. r.

intelle&um, &c., Etiam hi ipfi monachi.de Eutychiana lepra graviter fufpečti eandem profitebantur, dicentes ad Legatos: Now $ymodum Chalcedonenfem fufcepimu;, hoc fperamus , ut jubeati; eam nobis exponere, quia nom fufficit f:, quomodò expofita eff , contra bgrefim Neftoriamam, Pro eis Vitalianus Magifter, adversùm eos Juftinianus Comes , & praefertim Legati Apoftolici ftabant potentiffimè, ut liquet ex eorum relatione jam adduéta, nec non ex hac folius Diofcori.. UNUM DE TRINITATE CRUCIFIXUM nec im fam&is 9modi, di&um eff , mec im Epiffolis $an&i Papae Leomir, mec im confuetudime Ecclefiaffica. Quod fpermittitur fieri, mibi videntur diffenßone r & fcamdala mom mediocria mafci imter Ecclefiar. Iflud Amaffafur Imperator magnoperè Catholicir imponere fefiimavit : Iflud & Eutycheti* difcipuli im 9modo Cbalcedonenß propofuerunt. Quia quotiefcumque Patrer de Dei Filio Domino noffro Jefu Cbrißo difputaverumt, Filium Dei Verbum comfubßantiale Patri dixerunt: Iffe autem fermo ideò mumquam eff im Synodi, à Patribus introduéfus , quia procul dubio catbolicae fidei mimimè poterat convenire. cujus fermonir ff fubtiliter attemdatur.imtemtio , ad quamtas haerefer pateat, & quae mala per eum poffumt Ecclefiafficij difputatiomibus introduci, quomiam longum eff , præfentes poterimur infinuare. Undè famum mibi videtur & utile , & ad pacem Eccleffarum convemie* r, mibil aliud refpomfum dari , miff:

[ocr errors]

futias , & fub rcligionis obtentu famulamtia odij, fuis venena pertulimur, ßudemtes eor medicimali, patientiæ moderamime famare ? Eos dicit contentiofos , pertinaces, comtemptores au&oritatem veterum, novarum cupidos quaefiomum, ufque tumori* elatos , ut ad arbitrium fuum utriufque orbis putent inclimandum judicium , mec im mumero fidelium, deputanter ffquaces traditiomi* patermae, fi fuae viderimt cedere molle femtemtiae. Eos nec monitis nec auétoritate potuit Pontifex fraenare. Im publicum ufque prodiere conventum , ad concuffionem quieti, circa Regum etiam fatuas inclamantes , id eft, pro fuis Capitulis à Pontificis judicio ad laicum Piincipem provocantes. Animabat ipfos San&i Fulgentii , ac aliorum , fan&iffimorum pariter ac doétiflimorum, in Sardinia ob fidem Romanam exulantium Epifcoporum auétoritas, quos ante Almae urbis ingreffum confuluerant, & laudati Fulgentii de Incarnatione & gratia Chrißi librum, tamquam commune fuffragium, impetrarant mentiti fe totius Orientalis Ecclefiæ Le. gatos : Infelicis enim infulæ circumfcripto exilio vin&ti Epifcopi Latini Graecorum lites & frophas ignorabant, ideòque hifce monachis fuerunt, limatiffimo tamen & cautiffimo vocum controverfarum libramine , quafi patrocinati: Adeò verè Juftinianus Comes Pontifici fcripferat eos effe folo nomine monachos, livoris & difcordiae, non charitatis & pacis ftudiofos.

SUFFICIT S A N C T U M CHALCEDONENSE CONCILIUM , IN QUO ET ALIÆ SYNODI CONTINENTUR; SUF. FICIUNT EPISTOLAE PAPÆ LEONIS, QU A s S Y No D U S CONFIRMAVIT : NOVITATEM 1N ECCLESIAM INDU

Longum fit eorum turbidos conatus edißerere. p, m. Ep. Nam per Vitalianum Magiftrum in partem fuam 65, traxere tandem & ipfum Comitem Juftinianum, Relat. 4. feceruntque ad Pontificem fcribere in haec verba. 2uidam afferunt Cbriffum Filium Dei Domimum mo- Relat. 6. frum , pro falute noflra crucifixum, UNUM DE

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

eff paffus. Dolofam ajebat effe fubtilitatem, tendentem ad hoc, ut difputaretur de laudata Synodo : Quod /? fa&um fuerit , dubia & imfirma offenditur, & hæreticorum omnium patet errori. Eam retra&ari Eutychianiftæ à Martiano, Leone , Zenone , Anaftafio Auguftis, & quidem per preces horrendiffimis in omnem Orientem facinoribus armatas , ipfique Augufti à Sede Apoftolica inftanter , at in vanum, poftularant : ILongè minùs paucis monachis, & quidem adversùs Juftini Principis pientiffimi & ejus nepotis Juftiniani fenfum, volebat Diofcorus concedi. Quid Romae egerint infolentes monachi, audiamus ab ipfo Pontifice Hormifda in litteris ad Poffefforem Africanum Epifcopum , agentem tunc Conftanrinopoli. Ubi mom varii temtatiomis aculei ? Quales per hunc fere jugem ammum quorumdam Schytarum , qui fe monacbor prae fe ferebant foecie, non veritate, fubtili te&as calliditate ver

TRINITATE cum Patre & Jpiritu fam&o regnare. Sicut emim videtur ambiguum dicere fímpliciter UNUM E TRINITATE, mom praemiffo nomime Domimi Jefu CHRISTI, Mc ejus perfomam im Trinitate cum Patris & $piritur famé7i perfonìs non dubitamur effe. Diftinguit hafce propofitiones, Umus è Trinitate eff pafiur , & cbrifur umus è Trinitate eff paffus : Pofteriorem per additam vocem Cbriffu* exiftimat plenè fecuram ac liberam ab omni Eutychiano dolo , ideòque prò ejus comprobatione non defiit interpellare Pontificem, addens Ecclefiarum pacem alioquin periculo non carituram. Quin & omnes Antiochenæ & Hierofolymitanae Dioecefeos Epifcopi & Clerici fuas preces adjunxere. Et reverà potuit effe diffenfio de folis verbis : Verùm enim verò verba etiam cum addita voce Cbriffur adhuc manebant ambigua, cothurnus ad omnem pedem aptus, lanaque verfatilis, fub qua & orthodoxi agni , & Eutychiani lupi poterant occultari. Quocircà Le

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ILegatorum fucrum, praefertim Diofcori Diaconi confilia, & rationes, ac Antecefforum fuorum judicium fecutus Hormifda Pontifex propofitionem profcripfit atque abolevit. Ad excludendos Eutychianorum dolosdici voluit, uti fcribit Facundus Hermianenfis Epifcopus, mom umum de Trinitate pro mobi , crucifixum , fed potiùs umam de Trinitate perfonam . Loquendi formulam haud dubiè adversùs Petrum Fullonem ftatuit Felix Tertius. Hinc enim hanc benè fucatam monachorum Schytarum confeffionem : Trimitas etiam poff imcarmationi* Myfierium Trimitas manßt, quia idem Deu* Verbum, etiam cum propria carme , UNUS EST EX TRINITATE, mom quod c:wo eju r fit de fubftantia Trimitati r , fed quia caro Dei Verbi eff, qui ef? UNUS E TRINITATE. „Quapropter & Deum Verbum CARNE P A SSUM dicimus : Secundùm Beatum Cyrillum in duodecimo adversùs Neftorium Anathematifmo. Hanc , inquam , confeffionem, licèt orthodoxam, probare noluit in libro de Incarnatione & gratia Chrifti San&us Fulgentius, fed correxit ac polivit in haec verba : Nom Trinitas , fed folur Filiur , id efi , UNA E TRINITATE PERSONA , chriffus Dei filius unicur, carne conceptur eff , & matus, & crucifixus. Ex quo vides ejus patrocinium monachis impenfum fuiffe omninò plenum prudentiæ atque cautelae.

At erant dies mali , & tempora periculofa:

Tcce aliud malum. Exultaverunt ad Pontificis fententiam Neftoriani , de quibus idem Facundus. Re&?? dicitur � UNUS EX TRINITATE CRUCIFIXUS, & una ex Trinitate perfonat. Sed unam dicere perfomam Neflorianorum nova fubterfugia minùs excludit, qui convi&i imnumerir teftimoniis Patrum , quod Deus Verbum & adfumptur bomo uma perfoma fit , pro au&oritatis dignitate ab eis boc exiffimamt di&um , vel exiffimare fe fim. gumt : Ut fc homo Jefu Cbriffur dicatur Verbi gef. fifìe perfonam , ficut etiam geffit Apoßolus , qui fcribem , ad Corintbios dicit , NAM ET EGO QUOD DONAVI, PROPTER VOS IN PERSONA CHRISTI. Non ut umu, idemque effet Deus & bomo. Et Joannes Maxentius. Secumdùm bunc modum baeretica cbrjffum afferumt unam effe ex Trimitate perfomam, mom quod hic cbrifur UNUS EST E TRINITATE, fea quia Dei Verbi im fe babitamtir perfomam babeat , quæ eff uma ex Trinitate, ut jam fic Vicarius quodammodò ßve miniffer fit Dei Verbi Cbriffur , mom ipfe Deus Verbum fit Cbriffur : Quod quam fit impium , etiam ipfí, qui boc afrerumt, credo animadvertumt. Hac demique calliditate umam quidem perfomam Cbriffum fatemtur è Trimitate, UNUM autem E TRINITATE eum pemitiì, molumt comfteri. ' Erat res utrimque admodùm perplexa. Hormifda Pontifex excluferat quidem dolos Eutychianos , at porta latiffima patebat Neftorianis , palàm gloriantibus ex Romanæ Ecclefiae decreto Chriftum pro nobis crucifixum non effe unum è Trinitate, adeòque non effe Deum , fed hominem purum. Quocircà Juftinianus ex Orientis Comite fa&tus totius mundi Princeps Auguflus ad Joannem fecundum Pontificem legavit Hypatium Ephefi. num & Demetrium Archi-Epifcopum Philippen

fem cum hifce litteris. Manifeffum facimus vefræ $an&itati , quod pauci quidam infideler comtradicere Judaicè & Apoffaticè aufi fumt adversùs ea,

quae ab omnibus $acerdotibus fecundùm vefiram do&7rimam reâè tememtur, demeganter Domimum mo

firum Jefum chriffum efìe UNUM SANCTÆ

TRINITATIS. Videmtur Neforii fequi malam

do&rimam, fecumdùm gratiam dicemtis umum Filium Dei, & alium Cbrjffum. Addidit propofitionem admitti ab omnibus per Orientem Epifcopis & monachis , refutari à folis Neftorium profeffis aut de illo fufpeótis, ipfamque ad eorum deftruenda latibula effe omninò admittendam. Neque curandum de Eutychianiftis : Eorum technas jam abundè notas. Et laudatam propofitionem non effe in Ecclefia novam aut peregrinam : Eam variis in locis adferi à San&to Auguftino. Loca haec varia adduxit Princeps, haud dubiè edoétus ab Africanis Epifcopis & Clericis, quorum tunc ad Regiam urbem erat frequens acceffus.

Habuit propofitio etiam potentiffimos adverfarios, monachos Acaemetas feu infomnes, Sedis & obedientiæ Apoftolicae in Acaciano fchifmate ftrenuos defenfores. Romam legavere Cyrum & Eulogium do&tiffimos, urgentes circumfcriptionis fignaculum à Felice tertio & Hormifda Pontificibus propofitioni adpofitum folvi non poffe fine prævaricatione , & comprobatione, aut fanè grandi fomento iniquitatis Eutychianae. Inter haec ambigua , inquit Dominus Cardinalis Baronius, dum varia himc indè à Romanae Ecclefiae Proceribus dicerentur, Anatoliur Diacomu r comfuluit Ferramdum Diaconum Ecclef.e Carthaginemfir, virum do&rina imfigmem , quae ipfiu* efjet de propofita quaeffione femtemtia : Immò quæ effet fententia Sanéti Auguftini , in cujus au&toritate fundabat preces fuas Juftinianus Auguftus. Ferrandus confuluit Sanétum Fulgentium, totius Africæ eo tempore Magiftrum , a quo tunc fcriptus. eft liber exponens ejus quaeftiones , quas inter eft & hæc noftra. Et à Ferrando & à Fulgentio refponfunm eft : Re&è dici UNUM DE TRINITATE PASSUM , fed fecuriùs addi PASSUM CARNE. Utique ad excludendos dolos Eutychianiftarum. Rei finem audiamus à Liberato Diacono Car

thaginenfi , tefte etiam oculato. Joammer Sedis Apoßolicæ cepit Praefulatum. Ad quem mifji funt ab Imperatore Juffimiamo Hypatius Epheforum Epifcopus , & Demetriur à Pbilippi , confulere Jedem Apoßolicam contra Legator Acaemetarum Cyrum & Eulogium , megamter eße confitemdum UNUM DE TRINITATE INCARNATUM & CARNE PASSUM. Sed Papa Joannes boc confitemdum Epißola fua firmavit , & Imperatori direxit. A cujus commumiome difcedemtes Romae quidam Acaemetarum Legator fecuti fumt, & ufque munc hanc de Chriffo comfeffìonem mon fufcipiumt. Credidere Joannem Pontificem ab Hormifdae Antecefforis, licèt non fide , tamen decreto ad Ecclefiae pacem & puritatem neceffàrio diffonum, & colludentem , aut certè conniventem Theodorae Auguftae , de qua in Chronico Vi&tor Epifcopus Tonnonenfis. Theodorae Auguffe fa&ione Jußiniamur Auguffu* UNUM DE TRINITATE PASSUM,

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »