Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

- - —-—------ -- --CAPITULUM V.

- - - - ' . . • . S. quis unam fubfiftentiam Domini noftri Jefu Chrifti fic intelligit ,

tamquam fufcipientem plurimarum fubfiftentiarum fignificationem, & per hoc introducere conatur in myfterio Chrifti duas fubfiftentias », feu duas perfonas, & duarum perfonarum, quas introducit, unam perfonam dicit fecundùm dignitatem & honorem , & adorationem , ficut, Theodorus, & Neftorius infanientes confcripferunt, & calumniatur San&am Chalcedonenfem Synodum tamquam, fecundùm iftum impium in-, telle&um, unius fubfiftentiæ utentem vocabulo, fed non confitetur Dei. Verbum carni fecundùm fubfiftentiam , unitum effe , & propter hoc, unam ejus fubfiftentiam, fcu unam perfonam, & fic & fan&um Chal-. cedonenfe Concilium unam fübfiftentiam , Domini noftri Jefu Chrifticonfeffijm effe, talis anathema fit. Nec enim adje&ionem perfonae vel, fubfiftentiæ fufcepit Sanéta Trinitas ex incarnato uno de fanéta Trinitate Deo Verbo, - . . . . , •

[ocr errors][ocr errors][merged small]

quis abufivè & non verè Dei Genitricem dicit fan&am gloriofam

femper Virginem Mariam, vel fecundùm relationem, quafi homine puro nato , fed non Deo Verbo incarnato & nato ex ipfa , referenda autem , ficut illi dicunt, hominis nativitate ad Deum Verbum, eo quod cum homine , erat nafcente , & calumniatur fanâam Chalcedonenfem Synodum tamquam fecundùm iftum impium intelle&um, quem Theodorus execrandus adinvenit , Dei Genitricem Virginem di

l.

. centem, vel qui hominis genitricem vocat, aut Chriftotocon, id eft,

Chrifti Genitricem , tamquam fi Chriftus Deus non cffet , & non. propriè & verè Dei Genitricem ipfam confitetur , eo quod ipfe , qui anté faecula ex patre natus eft Deus Verbum, in ultimis diebus ex ipfa incarnatus, & mattis eft, & fic piè & fan&am Chalcedonenfem Syno-, dum Dei Gcnitricem cam cffe confeffam, talis anathema fit. *

[ocr errors]

fum enim peperit Deum & bominem , quod ipfum

S cH O LION. - { [ & CHRISTIPARAM dicere poteramus, chri-.

Occe Capitulum refpexit. Theorianus,

Manuelis Comneni Augufti Legatus , in difputatione cum Niercefe Patriarcha Armeniorum. Non ignorat magma Samάitas tua vocem ali4uamdo mom malam , que malè tamem ab aliquibu* hmteiligeretur. & exponeretur , reje&ione digmam à ?atribus effe judicatam : Qualis & CHRISTIPARAE vox £ff , Deiparæ Virgini tributa. Nam

momem propriè demotat ; fed quod ejus momimi* ßgnificatum à Nefforio nequiter acciperetur, velut facrilegum à fam&is bominibus repudiatum eft. Et San* &tus Joannes Damafcenus in tra&atu contra infanam Neftorii haerefin : $am&am Virginem, Deiparam praedicamus , ut quae Deum ex fe incarna

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

«ff ad negand.tm DEIPARAE vocem , mom CHRI- |

Senatores Epiftola ità habet , Juffimiamur Impe

STIPARAM, fed à potiori DEIPARAM appel- | | rator filius moffer orta certamina fuiffe fígmavit, AN lamus. Ad quae verba re&è in Florentinæ Syno-|| PROPRIE ET VERACITER MATER DOdi adversùs Marcum Ephefiorum Epifcopum | | MINI DEI NOSTRI MARIA SEMPER VIRApologia ait Gregorius Proto-Syncellus : Vides || GO DEBEAT APPELLARI. Probavimus caF. 718. agnofci quidem ab illo momen CHRISTIPARÆ, || tholicam Imperatoris fidem , & ttà effe Propbeticir fed non ufurpari, non quod yirgo CHRISTIPA-|| & Apoftolicis vel Patrum exemplis evidenter offenRA mom fit, fed quod mom vocetur. Quod Nefto- | | dimur. Acaemetae monachi non ità vocem Deirius voce Chriffipara primus abuti coeperit, tefta- | | para , fed potiùs hocce Principis fuafu fa&tum tur etiam Theodorus Hierofolymae Patriarcha | | additamentum , Verè & propriè, fuerunt averfaA&t. 3. in litteris ad feptimam Synodum , ibidem le&is | | ti , proindè malentes vocem , cbriffipara, indu& comprobatis : Nefforius vocem , quae facra Vir- | | ci in popularem fermonem. Et verè Juftinianus go DEI GENITRIX appellatur, maledi&us ab- || retulerat fuiffe orta certamina : Populum namjuram , CHRISTOTOCON hanc vocari mequif | | que Conftantinopolitanum fuiffe in fa&iones difinè finxit . Et San&tus Cyrillus in litteris ad | | vifum , & adverfis in Ecclefia acclamationibus Valerianum Metropolitam Iconienfem : Orienta- | | pugnaffe in invicem , liquet ex Synodo fub Menler Epifcopi confeff, funt, quia Dei gemitrix fit fam- | | na Patriarcha . Tangebatur au&toritas Synodi &a yirgo , & mom addiderumt , quia CHRISTI | | Ephefinae & Chalcedonenfis, ideòque re&iffimè GENITRIX ft , ficut inquiumt , qui Nefforii im- | | di&ti monachi funt fecuti antiquam regulam , felicer & refpuemda, opiniatiumculas curant. de qua ad Valerianum Patricium fcribit in litAttamen Ephefina Synodus vocem cbrifiipara || teris per D. Lucam Holftenium editis Pelagius non damnavit. Et hinc Eutychiana fa&tio tam | | Papa primus : Nec licuit aliquamdo , mec licebit ejus , quàm Chalcedonenfis Synodi pro voce , | | particularem Jymodum ad dijudicamdam gemeralem Ideipara , definitionem titubare fecit etiam apud | | $ymodum congregari; fed quotier aliqua de umivermultos in Oriente orthodoxos, de quibus Fa- | |fali $ynodo aliquibus dubitatio mafcitur, ad recipiemm.,..,. cundus Fpifcopus Hermianenfis . Infinuandum || dam de eo , quod non intelligunt , rationem aut eff , quod hanc confèffionem , qua beatam Mariam || fpontè ad Apoftolica* $edes conveniamt, aut ad eafverè & propriè dicimus Matrem Dei, quidam etiam || dem trabamtur. Ex variis San&is Gregorii Macommunicanter Ecclefiae putant mom debere fuféipi, | | gni locis perfuafus legendum exiftimo: Ad Apocùm Nefforium fateantur , propter quod eam ma- || folicam Sedem. At peffimè eidem monachi Apo*rem Dei megabat , debuiffe damnari . Et audemt || ftolico , per Facundum Hermianenfem facuninfuper boc Eutycbiamo dogmati deputare . Euty- | | diffimè defenfo, decreto recalcitrarunt , de qua chianum dogma non adfumptam folummodò hu- || re laudatus Liberatus . A Pomtificis communione manitatem , fed & ipfam Domini Deitatem de- | | difcedemter quidam Romami momacbi Acaemetarum lirat natam è Virgine: Hinc illi orthodoxi vo- | | Legator fecuti fumt, & ufque mumc banc confeffionem cem, Deipara, eidem blafpbemiae exiftimabant || mom fufcipiunt. Adversùm hofce rebelles ad preobnoxiam , aut certè ejus fotricem & fufpe&tam, || ces Principis Apoftolicum decretum confirmavit fcandalofam , piarum aurium offenfivam , ideò- | | noftra Synodus, unaque vocem cbrffipara cirque ab omni ore veraciter orthodoxo profcriben- | | cumfcripfit & abolevit. Scio eam effe fàn&am, dam . Rei fucceffum edifferit Liberatus , Ec- || innoxiam , orthodoxam: At eam peffimae viperæ clefiae Carthaginenfis Archi-Diaconus , teftis || in dolofum erroris latibulum demutarant, atque c.,.. oculatus, utpotè tunc Romæ Legatus Reparati || ex illa, tamquam melleo poculo, venena profui Archi-Epifcopi. Ad Joamnem fecumdum Pom- | | pinantes fimplici plebi infidiabantur . Everfas tificem miff, fumt à Juffiniamo Imperatore Hypatius || oportuit iftas fcabiofas latebras . Hìnc pergit Epbefiorum Epifcopus , & Demetrius à Pbilippis , | | laudatus Theorianus. Debes , fam&iffime Domiconfulere Sedem Apoftolicam contra legator Acaeme- | | me , illam quoque vocem, judicatam à $an&us Jatarum , Cyrum & Eulogium , megamter effe comfi || crilegam , ut facrilegam miffam facere , nec juditem dum beatam Mariam verè & propriè Dei gemitri- | | cium tuum illorum judicio firmiùs ducere , mec pati, cem . Jed Papa Joammer boc confitendum Epißola ] | ut fuum judicium pluribus occafionem offemdiculi praefua firmavit & Imperatori adirexit . Addiderat || beat. Ejufmodi tamen offenfivas, & fcandaloPrinceps ad Pontificem etiam litteras hujus te-|| fas, idque ad folum quandoque tempus, voces noris: $am&am Virginem Mariam propriè & verè || nolim ego dicere facrilegas . Dico , Ad folum Dei matrem dicimur , mom quia Deus Verbum ex || quamdoque tempus. Etenim vocem , Cbrißipara , ipfa primcipium fumpfit, fed quia im ultimis diebus || hodiè ufurpamus liberrimè : Quod liberata fit à Epift.3. eff ex ipfa incarnatur. Papalis ad Regiae civitatis ' ' dolofo Neftoriani veneni periculo.

CAPITULUM VII,

I quis in duabus naturis dicens , non ut in Deitate & humanita

te , unum Dominum noftrum Jefum Chriftum cognofci confitetur, ut per

ut per hoc fignificet differentiam naturarum , in quibus inconfusè ineffabilis unitio fa&a eft , neque Deo Verbo in carnis naturam tranfmutato, neque carne in Verbi naturam tranfduéta ( manet enim utrumque hoc quod eft natura , etiam faéta unitate fecundùm fubfiftentiam ) fed pro divifione per partem , talem excipit vocem in Myfterio Chrifti , vel numerum naturarum confitendo in eodem Domino noftro Jefu Chrifto , Deo Verbo incarnato , non intelle&u tantummodò differentiam excipit earum , ex quibus & compofitus eft , non interemptam propter unitatem (unus enim ex utraque , & per unum utraue ) fed in hoc numero utitur , ut feparatim unaquaque natura fuam habente fubfiftentiam, talis anathema fit.

CAPITULUM VIII,

S' quis ex duabus naturis Deitatis & humanitatis confitens unitatem factam effe, vel unam naturam Dei Verbi incarnatam dicens, non fic ea excipit ficut Patres docuerunt , quod ex divina natura & humana , unitione fecundùm fubfiftentiam faéta , unus Chriftus effe&us eft , fed ex talibus vocibus unam naturam , five fubftantiam Deitatis & carnis Chrifti introducere conatur , talis anathema fit . Secundùm fubfiftentiam enim dicentes unigenitum Deum Verbum carni unitum effe , non confufionem aliquam naturarum in fe invicem fa&am effe dicimus , fed magis permanente utraque hoc quod eft , unitum effe carni Deum Verbum intelligimus. Propter quod & unus eft Chriftus, Deus & homo , idem ipfe confubftantialis Patri fecundùm Deitatem, & confubftantialis nobis idem ipfe fecundùm humanitatem , æqualiter ' enim & eos, qui per partem dividunt vel incidunt , & eos, qui confundunt divinæ difpenfationis Myfterium Chrifti , reiicit & anathematizat Dei Ecclefia.

C A P IT UIL U M IX,

I quis in duabus naturis adorari dicit Chriftum , ex quo duas S adorationes introducunt feparatim Deo Verbo , & feparatim homini ; vel fi quis ad interemptionem vel ad confufionem Deitatis & humanitatis, unam naturam five fubftantiam eorum, quæ convenerunt, introducens, fic Chriftum adorat, fed non una adoratione Deum Verbum incarnatum cum propria ipfius carne adorat, ficut ab initio Dei Ecclefiæ traditum eft , talis anathema fit.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

SCHOLION.

Afce voces, Cbrifur eff uma Dei Verbi ma

tura imcarmata , Sanétus Athanafius induxit in Ecclefiam , uti affiduè dixerunt non tantùm in Ephefino latrocinio Eutyches, Diofcorus, eorumque Symmiftae, fed etiam variis in locis San&us Cyrillus , & jam adduétus Theorianus. Eft vox , uti in Tharfenfi apud Clementem Galanum Synodo dixit Gregorius Armeniorum Primas , aequivoca , lanaque ovina ad tegendos etiam lupos apta, ideòque eas ftatim arripuere omnes tres Apollinariftarum claffes, de quibus apud Photium in Bibliotheca San&us Eulogius Patriarcha Alexandrinus . Nam & uma verbi matura iwcarmata diceretur ab iir, qui putant imamimatam carmem adfumptam , & qui ex coeuntium permixtione maturam adfumptam blafpbezmant , & qui maturam verbi in carmem mutatam imfamiumt. Eorum veftigia fecutus eft Eutyches cum omni fuo grege. Etenim in Ephefino latrocinio palmare Euftatii Berytenfis Epifcopi £undamentum fuere haec verba Sanéti Cyrilli: Mon oportet intelligere duar maturar , fed umam maturam Dei verbi imcarmatam . Et Orientalibus Epifcopis adversùm illa in Synodo Chalcedonenfi clamantibus, Ifia Eutycber dicit , iffa Diofcorus dicit, repofuit produ&to ipfo Sanéti Cyrilli codice: $i malè dixi, ecce codex ; Liber Cyrilli amathematizetur, & amathematizer. Et ipfe Diofcorus. Mamiféffè ideò dammatur eff Flaviamur, quomiam pofí adumationem dixit duar matura r : Ego autem teflimonia habeo famé?orum Patrum Atbamaffi, Gregorii, Cyrilli im multis loci * , quia mom oportet dicere poff adumationem duar matura* , fed unam maturam Dei Verbi imcarmatam. Ego cum Patribus eiicior. Ego defemdo Patrum dogmata : Nom tranfgredior in aliquo. Et borum teffimomia mom fimpliciter atque tranftoriè, fed im libris habeo. Et Epifcopi Severiani in collatione Conftantinopolita

• na. Beatur Cyrillur, & beatur Atbamafur, Ale

axamdrimae civitati r Epifcopi, Felix etiam & Juliur Romamae Ecclefiae , Gregorius quim etiam mirabilium fa&or , & Diomyfus Areopagita umam maturam Dei Verbi, utique incarnatam , decernumt poff umitiomem. Hinc Duarum maturarum vocem, à Synodo Chalcedonenfi canonizatam, dixere effe novam, peregrinam , noxiam Et hinc varii orthodoxi di&tam San&ti Athanafii propofitionem fuerunt abominati, adeò ut in laudata Collatione Hypatius Ephefiorum Epifcopus cun&a à Severianis adduéta Patrum teftimonia adfeveret fpuria , fi&taque per Apollinariftas , addens de praefenti propofitione : Arius & Apollimariu* umam maturam Dei Verbi incarmatam moviter protulerumt , ut creatam & paffibilem ipfam Divinam Verbi maturam introducerent. Adftipulatur Leontius Scholafticus, addens primùm è catholicis Doétoribus ea uti coepiffe San&um Cyrillum , ideòque apud Orientalis Diœcefis Epifcopos de Apollinarii fcabie fuiffe dudùm & graviter fufpe&tum . Propofitionem fanè di&ti Epifcopi nec in inita cum San&to Cyrillo pace voluerunt recipere, caufamque in litteris ad ilcbriff. Lupi Oper. Tom.II.

lum edicit Succeffus Dio Caefareenfis in Ifauria Epifcopus. $i poff umionem una intel/igitur matura Verbi incarnata, confequitur omminò, ut ipfum im fua matura paffum effe dicamur. Si uma eff matura Verbi imcarmata, ommimò meceffe eff dicere permixtio. mem, confufionemque fa&am fuiffe , imminuta quodammodò im ipfo atque fubtraéfa hominis matura. Voces illas ab Eutychiana fcabie credit non poffe purgari. Et hinc eas afferentem Diofcorum, licèt proteftaretur , Neque confufíonem dicimur , neque converfiomem , amathema dicemti confuffomem, commixtionem, aut comverfomem , damnavit Chalcedonenfis Synodus, fprevitque & hanc proteftationem Euftatii Berytenfis Epifcopi: gui dicit naturam ad megatiomem carmis Cbrifti , amatbema fit. Quid per feipfas ipfae voces vellent , non quid illi in eis mente reftringerent, Synodus attendit. Quin & in Ephefina Synodo ipfe San&tus Cyrillus, licet Praefes admodùm potens, adfertam illam à fe toties propofitionem nec femel laudavit, longè minùs in fidei regulam promovit . Eandem in Petro Fullone Pfeudo-Patriarcha Antiocheno damnavit Felix tertius Pontifex , ac ejus Romana Synodus. Et apud Photium in Bibliotheca laudatus San&us Eulogius ait fe ejus caufâ fuiffe graviter reprehenfum à Domitiano Epifcopo Melitinenfi. Habuit tamen propofitio etiam validos defenfores . Etenim ad Acacium Domitiani Praedecefforem fcribit San&tus Cyrillus in litteris exftantibus in tertio libro Synodi Ephefinae . Unam verbi maturam effe certiffimum eff ; fed eam incarmatam & imbumamatam movimur. Et in litteris ad Eulogium, fuum Presbyterum & in Regia civitate Apocrifarium : Nor umam Dei maturam imcarmatam dicimus. Et in Litteris ad Succeffum Diocaefareæ in Ifauria Epifcopum voces illas ab omni Apollinariftici erroris fufpicione & periculo operofiffimè expurgat. Et San&us Flavianus Conftantinopolitanus Epifcopus in litteris ad Theodofium Auguftum : Umam Verbi Dei maturam, imcarmatam tamem &, imbumanatam dicere mom megamus . Et Epiphanius Pergenfis Epifcopus ac Pamphyliae Metropolita in' litteris ad Leonem Auguftum exftantibus poft Synodum Chalcedo. nenfem. Nihil differt , fve duarum maturarum umitar inconfufa dicatur , fve ex duabus eodem moáo referatur: $ed meque f uma dicatur verbi matnra , inferatur autem incarnata , aliud quid fgnificat, fed idem homeftiori fermone declarat . Nam & imvemimur boc fepiùs dixiffe famëfor Patrer. Et Sanétus Maximus Abbas & Martyr in difputatione cum Pyrrho Patriarcha Conftantinopolitano. Si ea tantùm confiteri oportet , quæ à Synodo diéfa fumt , nec unam Dei Verbi maturam imcarmatam, quae totam pietatem Myfferii compleé7itur , dicere oportet : Quia mom eff diéfa ßnodicè , id eft , per nullam Synodum , quomodô vox, Comfubßantiale , aut vox , Unio fecumdùm Hypoftafim , in univerfalem Ecclefiam introdu&ta , præcepta , aut confirmata. Praefens namque Capitulum eam folummodo exponit ac permittit. Suo tamen modo confirmatam oftendit idem Do&tor: Quimta Jynodur decrevit , ut ample&eremur omnia fcripta fam&orum Athamafii , Bafilii, Gregorii Nazianzeni , & aliorum. At verò hi omnes utuntur di&ta voce. Et T. in

[merged small][ocr errors][ocr errors]

jn Collatiore Conftantinopolitana dixit Hypatjus Archi-Epifcopus Ephefiorum : Cognofcem* fin&um Chalcedonenfe. Concilium , quia mibil ità recreat eor , qui cum Eutyche adverfantur ortbodoxi, & duarum maturarum confeffioni, quam confufa & commixta & imagimaria & Mamicbaea umius maturae confeffo , explamativam potiùs vocem præpofuit , ut in duabus maturis umam perfonam , & unam fubfflentiam confitentem. $ed & beati Flaviani fidem reéfam collaudant , omnia , quae ab eo di&a fumt, confirmavit. Aut de jam adduéta San&i Flaviani Epiftola, ejus omnia , in:er quae eft & uma Dei verbi matura incarnata, dicit confirma'ta per Synodum Chalcedonenfem , edicitque caufam, quare voces, Duæ maturae , feu , Im auabat maturir , quam Uma Dei Verbi natura imcarmata , fint potiùs in fidei decretum infertae: Quia nempe adversùm dolofos Eutychianiftas opus fuit voce, non æquivoca, qualis eft pofterior ; fed explanativa , quales omninò funt duae priores. Cun&i Patres huc ufque addu&i Chriftum T)ominum nequaquam dicunt fimpliciter umam maturam, fed cum addito , imcarmatam . Seriò admodùm & affiduè cavent de illo additamento. Rationem dat Bafilius Seleucienfis Epifcopus ac Ifaurorum Metropolita in Conftantinopolitana fanéti Flaviani Synodo dicens ad Eutycheten additamenti interpolatorem . Quod fi UNAM NATURAM dica , abfolutè pofi adumationem, comfuffonem dici , & commixtionem , fi verò addideri ; INCARNATAM ET INHUMANATAM, & juxta beatum Cyrillum intellexeris incarnationem & imhumanationem, eadem mobifcum dici*. Et in latrocinio Ephefino. Dicemte momacho, EX DUABUS NATURIS DICO DOMINUM JESUM CHRISTUM, POST ADUNATIONEM VERO UNAM NATURAM , & non addente INCARNATAM ET INHUMANATAM, fcio me dixiffe verba jam addu&ta. Ejufque diétum omninò probavit Synodus Chalcedonenfis. Et San&us Cyrillus in litteris ad Succeffum Epifcopum Dio-Caefareae . $i lUNAM NATURAM dicentes Dei Verbi tacuiffemur mom inferentes INCARNATAM, fed velut abiicientes difpenfationem , erat illis forfam mom improbabilis fèrmo fimulamtibur interrogare , UBI EST IN HUMANITATE PERFECTIO , aut QUOMODO SUBSTANTIA NOSTRA SUBSISTIT ? Quomiam verò & perfe&io , quae im bumanitate eff , & effentiae moftrae namjfeffatio illata eff per id, quod diéfum eff, INCARNATI, jam deferant arumdimeam virgam ß. bimet fuppomemte , . Et ad Niercefem Armeniorum Patriarcham dixit Theorianus . Sanéïur Cyrillus mom dixit UNAM IN CHRISTO NATURAM, fed UNAM NATURAM VERBI, ac deindè fubiicit, INCARNATAM ; Tua verò $am&fita* mefcio quo pa&o imcogitamter & liberè NATURAM UNAM im Chriffo dixit. Et Patriarchae fefe purganti , Nom mutavi , nam idem fgnificat NATURA CHRISTI , & NATURA VERBI INCARNATI , re&è repofuit : ^om idem figmificat , abfit . Quocircà unam Dei Verbi maturam incarmatam adferere eft commune & orthodoxis & hæreticis; at verò unam fimpli

citer maturam adferunt foli cum Apollinario Eu

tychiani . Nequaquam verò idem Apollinarius aut Arius

jn orbem terrarum , neque in Ecclefiam San&us

Cyrillus induxit hanc noftram propofitionem,'

fed omninò Sanétus Athanafius. Hypatius Ephefiorum Epifcopus in Collatione Carthaginenfi aliud adferens efl omninò hallucinatus. Indu&tionis caufam adducit laudatus Theorianus . Fortaffis , famâiffime Domine , illius Magni Atbamafi librum adverfùs Ariamor quartum mom legiffi : .Quippè fi legiffer , nullam mem tua fuccuffionem experiretur. Nam ex eo cognofcere licet Arium tradidiffe duas matura * Verbi, umam creatam & alteram imcreatam . Arianum dogma audiamus ab ipfo Athanafio in oratione, horum in Nicæno Symbolo verborum, Deum de Deo, expofitiva. Qui iffa dicunt, mom verentur diffimguere Verbum à Filio, dicereque aliud quidem effe Verbum , aliud autem Filium , priufque fuiffe Verbum , deindè Filium . Eft autem ifforum bomimum diverfa temeritas . Ifti emim bominem, quem adfumpfit $alvator, Filium effe volunt ; hi contra utrumque fimu! bomimem & Verbum Filium tumc genitum fuiffe , cùm iffa in unum coaluiffent. Alii rursùm fumt , qui affirmamt tumc Filium effe&um effe, cùm bominem induiffet : Ex verbo enim, ajumt , fa&u* efi Filiur, cùm anteà Filius mom effet , fed Verbum dumtaxat. Pergit Theorianus. Igitur adversù* bamc opiniomem magmu* ille Athanafius dimicam * umam maturam $ermonis feu Verbi imcarmatam dicebat ; mom uma m imcreatam & Dei fubffamtiae propriam ; aliam creatam , & ab eodem aliemam. Deum Verbum ac Deum Filium dixit effe diverfa folùm nomina , rem penitùs eandem, unamque naturam, atque eam incarnatam effe Dominum noftrum Jefum Chriftum. Et binc beatur ille Cyrillus id verbum mutuatur eff . Refponditque Niercefes. Plurimùm mibi profeciffi , mi frater . Ignorabam emim ex bæreticis aliquem id dixiffe . Numc mea mem* perceptis Magni Atbamafì verbis quietem adepta ef?. Eodem modo Sanétum Athanafium in Photii Bibliotheca exponit San&tus Efremius Patriarcha Antiochenus . Una matura imcarmata mihi! aliud offemdit, quam unam perfomam Dei Verbi oportere incarmatam praedicare. Quae femtemtia eff fidei moftrae & $ynodi Cbalcedonem/ , . Confeffor emim Athamafur ait umam tamtùm maturam Dei Verbi imcarmatam , mom ad tollemdam maturarum differentiam, fed ipfe volem , offendere umum effe Filium imcarmatum cum Paulo Jamofatem/ praecipuè pugnat , qui alium ante faecula Filium , alterum verò poffeà fumma dementia afferuit . Et infrà . Sapiems ille vir, Julius Pontifex Romanus, à quo , utique in Epiftola illi ab Apollinariftis adfi&ta , eandem propofitionem probari blaterabant Eutychianiftae , id comtra Paulum Samofatenfem prolatum effe declaravit. Una matura im Cbrifo pro bypoffafi à Julio reliéfa : Naturam pro hypoffaff accepit. Adftipulatur apud eundem Photium San&tus Eulogius Patriarcha Alexandrinus. UNA bic NATURA pro perfona di&a eff , INCARNATA verò pro bumama matura , ut mibil imterfit dicere UNAM VERBI NATURAM INCARNATAM , vel umam verbi perfonam adfumpfffe - matu

[ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »