Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

Xponit San&us Epiphanius in litteris fuprà memoratis. Illa r prgffigiar qui r non ftatim abjiciat atque comtemmat , dicemte Origeme de aqui* , que fuper firmamentum fumt, non effe aquar , fed fortitudiney quafdam Angelicae poteffatis , & rurfùm aquas , quae fuper terram fumt, boc eff , fub firmamento, effe virtutes contrariar , id eff, dæmones ? Et San&us Hieronymus in litteris adversùs Joannem Hierofolymæ Epifcopum. Origemes aquar , quae fuper cælo, in $cripturis effe dicumtur, faméfa* fupermafque virtutes , quae fuper terram, & infra terram contraria , & dæmoniacas effe arbitratur. Etiam per quatuor Paradifi flumina intelligit cæleffer virtutes , totumque Paradifum fic allegorizat , ut hiftorie auferat veritatem. Et San&us Auguftinus in libris de civitate Dei. Nommulli putaverunt aquarum momime figmificator quodammodò populor Angelorum, & boc effe, quod di&um eff, FIAT FIRMAMENTUM INTER AQUAM ET AQUAM: Ut fupra firmamemtum Angeli intelligamtur ; infra verò vel aquæ ißae vifibiles, vel malorum Angeloram multitudo, vel omnium homimum gentes. Et in libris Confeffionum. Sumt aliae aquæ fuper hoc firmamentum , credo immortales & à terrema corruptione fecretae : Laudemt momem tuum , laudent fuper caeleffer populi Angelorum tuorum. Loquitur ex Platone, atque Origene, fundante fe in au&oritate Pfalmi: Aquæ omnes , quæ fuper cælor fumt, laudemt momen Domini. Alii adfertionem eandem fundarunt in ordine & lege ponderum, quae fupra rariffimum ac leviffimum ætherem fluitare non finit aquas denfas & graves. Hìnc quidam vetufti Ecclefiae Do&tores Origeni fuere patrocinati . Humili Auguftino femper placuit pacifici Cypriani fententia: $inguli , quid fentiamur, proferamur, memimem judicamtes , aut & jure communiomis aliquem , fi diverfum femferit, amoventer. In nullum , licet fufpeétum graviter, dummodò ab Ecclefia toleratum, dogma præfumpfit unquam agere cenforem. At verò in iftis ipfisjam addu&is locis, in libro fuper Genefim imperfeéto , in explanatione Pfalmi centefimi tertii , ac in libris de Genefi ad litteram conftanter docet aquas illas fuper coeleftes effe naturales * ac veras, utpotè rariffimae ac leviffimae, quæ in mundi exordio omnemà terra ufque ad fupremum coelum intercapedinem occuparat , abyffi partem, & addit: Quoquo modo , & qualeslibet aquæ ibi fumt , effe ea, ibi mimimè dubitemur; major eff quipScripturae bujus au&oritar, quam ommis bumami ingemii capacitar. Hinc quidquid pro Origene aut L. ,. c.«. Platone fuerat difputando interlocutus, egregiè moderatur in libris Retra&tationum. Illud, quod in decimo tertio Confeffiomum dixi , firmamentum fa

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cap. 8.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

&um imter fpiritales aquas fuperiorer & corporales inferiores , mom fatis conftaeratè di&um eff: Res autem in abdito eff. Et in primo libro de Genefi contra Manichæos : De bac re mibil temerè affirmamdum eff , obfcura eft enim & remota à fenfibus hominum. De altera Capituli parte fcribit ad San&um Auguftinum Presbyter Orofius. Creaturam fubje&am corruptioni mom volemtem dicumt Origemiffae imtelligendam effe folem & lumam , & ffellar , & haec mom elementare , effe fulgore* , fed rationale r poteffates ; praebere autem fervitium corruptioni propter eum , qui fubjecit im fpe. Et San&us Hieronymus in litteris adversùs Joannem Hierofolymae Epifcopum. Origenes docet folem ipfum & lumam & Ep. 61. ommium affrorum cborum effe animas rationalium ° quomdam & imcorporalium creaturarum , quae mumc vamitati fubje&ae , ignitis videlicet corporibus , quæ mor imperiti & rude* lumimaria mundi appellamur, liberabuntur à fervitute corruptionis im libertatem gloriae filiorum Dei. Erroris itaque fundamentum de- Cap. 8. fumpfit Origenes ex Apoftolica ad Romanos Epiftola, dicente omnem creaturam ef{e fubditam vanitati cum fpe liberationis; & ex libro Prophetæ Job, ubi, fcriptum eft : Nec felle funt munde amte eum. Refpondet autem Orofio San&us Auguftinus. Cap. $. De fole & luma, ceterifque fideribus , quod cælefia fmt corpora videmur, quod animata fmt , mom videmur : De Divinis boc libris legatur , & credimur. Eodem modo loquitur in libris de civitate Dei, in Enchyridio, in libris de Genefi ad litteram , J 13; c.i6. in Epiftola ad Nebridium , in fermone de tem- ÉÉs. pore, ac in libris Retra&tationum , addens ejuf- modi animas temerè adferi . Eas ex confueta Ep. 1 1 s. modeftia plenè non profcribit. Rem itaque huc S<; 143• ufque in Ecclefia controverfam difcuffit noftra ° 8. Synodus , ac præfenti Capitulo non folummodò lapfàm cœlo mentem, fed & quamvis animam aflris abjudicavit. Secuta eft hafce voces San&i Bafilii. Neque ulla anima cæli informantur, aut gomil. ;. naturae fumt ratione præditæ , quia gloriam Dei- mar- in Hexatis. rant. Neque firmamentum amimam * fenfu praeditum effe cenfemus , quod effeéfionem manuum ejus ibidem adnunciat , ut adffruat aliqui* & interpretur cælos poffe effe virtutes quafdam contemplationi comcreatar. Secundùm emim hanc interpretamdi formulam ror, pruinae, frigus & æfur , quod apud Damielem juffa fint comcelebrare hymnis univerforum opificem, mente, quaedam erunt, mimirùm intelle&u praeditae ßmul & imvifibiles maturae. Aquae itaque & ea , quae ratione carent, ad Dei laudem invitamtur tamquam ea, im quibus refplendet bomitas , fapientia , ac potentia Dei. Apoftoli ac Prophetæ Job loca ab

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C A P I T U L U M V II,

S' quis dicit aut fentit Dominum Chriftum in futuro faeculo cruci-
fixum iri pro daemonibus, ficuti & pro hominibus: Anathema fit.

[ocr errors]

Xponit San&us Hieronymus in Epiftola ad Avitum , cùm dixiffet Origemes , juxta Joam. mi, Apocalypfim , Evavgelium fempitermum, id eff, futurum in cæli r, tantùm praecedere boc moffrum Evangelium , quantùm chriffi praedicatio legis veterir $acramenta ; ad extremum imtulit (quod & cogitaffe facrilegium ) pro falute daemonum Cbriflum etiam in aere & in fupernij locir paffurum. Et licèt ille mom dixerit , tamem , quod comfequemr fit, hmtelligitur, ficut pro bomimibus bomo fa&us eft , ut bomime* liberaret; fc pro falute daemomum Deum futurum , quod funt ii , ad quo* vemturus eff liberamdor. Addit Nicephorus Calixtus. Docet Origeme*, quod pro daemomibur quoque* Cbriftum crucifigi, atque idipfum faepiùr feculis futurir pati oportebit, & fpiritibus malignitatir , qui in cæleftibus fumt. Et Hieronymus in laudata Epiftola : Origemes afferit nmundor innumerabiles , non juxta Epicurum umo tempore plurimor , & fui fimiles , fed poß alterius

mumdi finem alteriu* effe primcipium , & amte bumc moftrum fuiffe alium, & poff bumc effe alium futurum, & poft illum alium , rurfùmque caetero* pof? caeteror. Hinc adjungit Presbyter Orofius in litteris ad San&um Auguftinum. De corpore Domimi /c tradumt Origemiffae : Quia cùm ufque ad mor vemiem filius Dei poff tot millia ammorum otiofus ufque mom fuerit , fed praedicam remiffiomem Angeli, , Poteßatibur, atque univerf£ fuperioribus , cum qualitatem formae eorum , quor viftaret, adfumeret, ufque ad palpabilitatem carmis adfumptiomi* fpecie tranffviffe; boc paffione & refurre&ione determinam, rurfus , donec ad Patrem veniret , adfcemdemdo temuaffe. Ità neque depofitum umquam fuiffe corpur , mec im corpore ullo regmamtem circumfcribi. Chriftum Dominum in anterioribus ftatim à Mentium lapfu faeculis &: mundis fuiffe Dominationem, Thronum, aut alium Angelum , in noftro hominem , in futu| ris dæmonem, ac tandem poft purgata & liberata | omnia futurum fine omni corpore Origenes blafphemat ac delirat.

[blocks in formation]

S. quis dicit aut fentit vel finitam effe Dei poteftatem, vel eum tanta
feciffe, quanta comprehendere potuit: Anathema fit.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

S' quis dicit aut fentit ad tempus effe dæmonum, & impiorum ho-
minum fupplicium, ejufque finem aliquando futurum, five reftitu-
tionem, & redintegrationem fore dæmonum aut impiorum hominum :

Aha

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Anathema fit. Anathema & Origeni , qui & Adamantius, qui haec expofuit, unà cum nefaria atque execrabili, fceleftaque ejus do&rina, & cuivis, qui ca fentiat aut defendat, aut ullo modo prorsùs quocum

que tempore tueri praefumat,

SC HO LI O N.

Xponit San&us Hieronymus in Epiftola

ad Pammachium & Oceanum. Docet Origene* poft multa fecula atque unam omnium reffitutionem id ipfum fore Gabrielem, quod diabolum ; Paulum , quod Caipham : Virginer , quod profibula ; . Et in libris contra Ruffinum. Docet in reflitutione omnium , quamdo imdulgentia primcipalir vemerit , Cberubim & Serapbim , Tbronor, Primcipatur , Domimatione * , Virtutes , Poteßater, Archangelor, Angelor , Diabolum , Daemoner , amjnmar omnium bomimum, tam Cbrißianorum , quam Judaeorum & Gemtilium, umiur conditionis & memfurae fore : Cùmque ad formam & libram aequitatis pervenerimt , & rationaler creaturar , ommj corporum fece depofita, novur de mundi exilio populi revertemtir momftraverit exercitus , tumc rursùs ex alio primcipio fieri mumdum alium , & alia corpora , quibu* labenter de cælo amimae veffiamtur, ut verendum mobi* ft , me, qui mumc viri fumur, pofleà nafcamur in fæmina* , & quae bodie virgo, tunc proffibulum fit. Et in litteris adversùs Joannem Hierofolymae Epifcopum. Origemer dicit cun&ar rationale* creatura* paulatim ad inferiora labi, & juxta qualitates locorum , ad quae defluumt, adfumere fibi corpora ; cùmque ad vicina terrae pervenerimt , craffioribur circumdari , moviffimè bumamis carmibus alligari: Ipfof. que Daemo*ie*, fpaululùm refipifc.re cœperint, buxama carne vefiri, ut aéfa deincepr pænitemtia poff vefurre&ionem eodem circulo , quo im carmem vemeramt, revertantur ad vifionem Dei, liberati etiam aereis aethereifque corporibus. Tunc dicit ei omne cœleftium, terreftrium, ac infernorum genu Deo fleétendum, Deumque fbre omnia in omnibus. Haec illi eft duplex fcala Jacob, per quam mentesgradatim defcendunt, redeuntque in cqelum. Nec folummodò Gabrielem ac Beelzebud , Paulumque & Caypham dicit ifta reftitutione æquandos, fed etiam Judam & Chriftum, utpotè qui depofita carne fit in fimplicem ac aliis parem mentem rediturus. Erit tamen reftitutio mobilis δε mutanda: Purgatas namque mentes denuò ca

[ocr errors]

piet beatitudinis ac Divinæ contemplationis fatietas, àtqùe ità denuò fiet nova Apoftafia, novus femper mundus, nova miferia, quin immò nova Origenis à Gentilibus mutuata ftultitia , fingens omnem Dei creaturam in perpetuo falfae beatitudinis & verae miferiæ circuitu ambulare. Nec faliò, inquit in libro de haerefibus San&us Auguftinus , Origemem Ecclefia arguit , mec poteft ab ejus defenforibus excufari, maximè de purgatione & liberatione, ac rursùs poff lomgum tempus ad eadem mala revolutione ratiomalis umiverfae creaturae. Quis enim mom exborreat etiam eor , qui hanc vitam im flagitiis & facinoribus maximi* fimierunt, ipfum etiam poftremò diabolum atque angelos ejus , quamvis pof longißima tempora , purgator atque liberator regno Dei lucique reffitui , & rursùs poß longiffìma tempora , ommer ad baec mala relabi, & ba* vicer alternamter beatitudinum & miferiarum ratiemalis creaturae femper fuiffè, fèmper fore? Anathema Origeni, plurimorum errorum fonti, Pa* triarchæ omnium haereticorum, qui Ario , Marcello , Apollinari , Fotino , Pelagio , Neftorio, Eutycheti, cun&tis hæreticis arma & principia praebuit, nec non gentilifmum in Ecclefiam reducere, & fidem Ghriftianam in mimum convertere eft conatus. Addit Capitulum : Origemi , qui & Adamamtiur. Adversùm illos, qui Origenem antiquum à recentiori , qui Adamantius diétus fit , malè diftinguunt, quos inter dudùm etiam poft hanc Synodum fuiße San&um Sophronium Hierofolymæ Epifcopum , advertit Photius in Bibliotheca, reétè adfirmans fuiffe unicum , edicen£ que caufam adje&i nominis. Origemem Adamantium cognominatum ex eo tradumt , quod ratiomer , quas colligaret , adamantimis quibufdam quaff vineulis mom abfimiles videremtur. Etiam.San&us Epiphanius ac ex : illo San&us Auguftinus diftinguunt duos Origenes , noftrum tamen dicunt vocari & Adamantium. Ejus hunc noviffimum,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ac inter omnes longè peftilentiffimum errorem Qap. 43. L. 12. c. 18 19, 30. * Iw

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

I quis non confitetur Patris & Filii & Spiritus San&i unam naturam five fubftantiam, & unam virtutem & poteftatem, Trinitatem confubftantialem, unam Deitatem in tribus fubfiftentiis five perfonis adorandam, talis anathema fit. Unus enim Deus & Pater, ex quo omnia, & unus Dominus Jefus Chriftus, per quem omnia, & unus Spiritus fanétus, in quo omnia.

VI quis non confitetur Dei Verbi duas effe nativitates , unam quidem ante fæcula ex Patre fine tempore incorporaliter , alteram verò in ultimis diebus ejufdem ipfius , qui de coelis defcendit & in

carnatus , de fan&a gloriofa Dei genitrice & femper Virgine Maria, natus ex ipfa, talis anathema fit.

CAPITULUM III.

I quis dicit alium effe Deum Verbum qui miracula fecit, & alium Chriftum qui paffus eft, vel Deum Vérbum cum Chrifto effe nafcente de muliere , vel in ipfo effe , ut alterum in altero , & non unum , eumdemque Dominum noftrum Jefum Chriftum , Dei Verbum incarnatum & hominem fa&um , & ejufdem ipfius miracula & paffiones, quas voluntariè carne fuftinuit, talis anathema fit. *.

[ocr errors]

CA PITUILUIM IV.

I quis dicit fecundùm gratiam, vel fecundùm operationem, vel fecundùm dignitatem , vel fecundùm æqualitatem honoris , vel fecundùm au&oritatem , aut relationem, aut affe&um, aut virtutem, unitionem Dei Verbi ad hominem faétam effe, vel fecundùm bonam voluntatem , quafi quod placuit Deo Verbo homo , eo quod benè vifum eft ei de ipfo , ficut Theodorus infaniens dicit , vel fecundùm homonymiam, per quam Neftoriani Deum Verbum Filium & Chriftum vocantes, & hominem feparatim Chriftum & Filium nominantes, & duas perfonas evidenter dicentes , per folam nominationem & honorem, & dignitatem , & adorationem , unam perfonam , & unum Filium , & unum Chriftum confingunt dicere ; Sed non confitentur unitatem Dei Verbi ad carnem animatam anima rationabili , & intelle&uali fecundùm compofitionem , five fecundùm fubfiftentiam faétam effe , ficut fan&i Patres docuerunt , & ideò unam ejus fubfiftentiam compofitam, qui eft Dominus nofter Jefus Chriftus , unus de fan&a Trinitate , talis anathema fit. Cùm enim multis modis unitas intelligitur , qui impietatem Apollinarii, & Eutychetis fequuntur, interemptionem eorum, quæ convenerunt , colentes , unitionem fecundùm confufionem dicunt: Theodori autem & Neftorii fequaces, divifione gaudentes, affe&ualem unitatem introducunt. San&a Dei Ecclefia utriufque perfidiæ impietatem rejiciens , unitionem Dei Verbi ad carnem fecundùm compofitio

nem confitetur ,

quod eft fecundùm fubfiftentiam . Ulnitio enim per

compofitionem in myfterio Chrifti non folùm inconfusè ea, quæ corivenerunt, confervat, fed nec divifioncm fufcipit. * * J '.

' scholioN.

E&tè Capitulum dicit naturarum in Domino unionem effe fecumdùm compofitionem, & addit: $icut Sam&i Patres dixerumt., Ea namque voce ufus eft in Synodo Antiochena adversùs Epifcopum fuum Paulum Samofatenfem difputans Malchion, ejufdem Ecclefiæ Presbyter longè doétiffimus, San&tus Athanafius in tra&atu, cui titulus , Quod umus fit Cbriffur, & San&us Gregorius Nazianzenus in oratione de Dei Filio , uti etiam in libro ad San&um Fulgentium ac alios in Sardinia exulantes Africæ Epifcopos adverterunt. Petrus , Leontius , ac Joannes, Graecorum ad Romanam Ecclefiam Legati, addentes Paulum Samofatenfem ob ejus negationem fuiffe per laudatam Synodum de Ecclefia eje&um. Et reverâ vox, compofitio , non fimplicem participationem aut inhabitationem imPortat» fed naturalem nexum , quo difparatif

fimæ in Domino naturæ tamquam compartes in]

eandem Hypoftafin adunantur . Vocabulo , ?ars , & Presbyter Malchion & San&us Athana

fius omninò utuntur. Et hinc de Joanne Ma

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »