Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

' ) ,

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C O N C I L I I
CAPITULA CONTRA ORIGENEM.
CAPITULUM PRIMUM.

I quis dicit aut fentit praeexiftere hominum animas, utpotè quæ afiteâ mentes fuerint & fanétæ virtutes , fatietatemque cepiffe Divinæ contemplationis , & in deterius converfas effe , atque . idcircò refrixiffe à Dei charitate , & inde * *** græcè , id eft animas effe nuncupatas , demiffafque effe in corpora fupplicii caufa , & Anathema fit. - *,

ę. - - · · · , ^ r S C H O L I O N. 1 | gium Patriarcham Conftantinopolitanum recif • tatis ac probatis à Synodo fexta. Ommium ratiom.v* A*. 1 1. ! bilium , Angelorum , homimum , alaemomum diffeRigenis verba refert Nicephorus Calixtus. || remtia, in umitatem fabulofam profundumt. Porrò L.$• c.33. Memter à primcipio erant abfque ommi mume- || adfertio, omnes Angelos in unam mifcens inro & momime : Ex unitate principium du- l | fimam fpeciem , licèt exiftimem temerariam , centibur , & rationabilibur exiffentibus omnibus , || damnari nequit erroris. Liquet ex Sanéto Augufubßantia, efficacia , & virtute eadem . Ut autem || ftino adversùm Origeniftas fcribente ad Paulum ea, fatietas cepit Divimae charitatir & comtempla- || Oro£um Presbyterum. Ait Apoßolur, SIVE SE- CaP. 1 f. tionis , juxta proportionem cujufque propemfiomi* im | | DES , SIVE DOMINATIONES , SIVE deterius , vel temujora vel craffora fumpfere corpora || PRINCIPATUS , SIVE POTESTATES. & nomima. Undè cæleffe , etiam & mimifframte , fub- ] | Et effe itaque Sedes , Dominatiomer , Principatur , fìitere virtute r . Ipfe quoque fol & luma , & ffellae | | Poteffater im cæleflibur apparatibus firmiffìmè creomnes ab unitate illa ratiomalium ex propenfione im || do, & differre imter fe aliquid indubitata fide teneo. deterius funt fa&a . Ea verò ratiomalia , quae magis | | $ed quo me contemmar , quem magnum putar effe Do& Dinima charitate refrixerunt, animæ funt apella- | | άorem, quaemam ifia fmt , & quid inter fe diffetae, & im craffiora corpora mofira conje&ae . Quae | ; ramt, mefcio. Nec famè ignorantia periclitari me verò ad fummam malitiæ & vitiofítatis fuerant pro- | | puto, ficut inobedientia , f Domimi praecepta neglegreffa, frigidis & caliginoff imclufa corporibus de- ] ] xero. momer & fa&i & mominati fumt. Verba erroribus || ** Secundus error eft, quod omnes creaturæ inundequaque pleniffima. telleétuales fimul ab initio fa&ae fint, idque abfPrimus error eft, quod omnes omninò men- || que numero & nomine. Exponit laudatus Autes feu creaturas intelleétuales dicat naturaliter || guftinus: Illud quod ajunt y im Dei fapientia jam c ap. 8. effe ejufdem nominis , fubftantiae , efficaciae , | |fuiffe fa&a ommia, amtequam im iffas formar & movirtutis. Eundem Origeniftis attribuit San&tus | | do/ proprio, proferrentur, atque im fuis ordinibus Hieronymus in commentariis Aggaei Prophe-|| apparerent, mom fobriè dicitur. Eas Origenes fatae : Omnium rationabilium umam dicumt effe ma-| | &tas dicit fine nomine, quod earum nulla è Dei turam , & ob banc caufam homimer, qui Deo pla-| | Creatoris manibus exierit Seraphin , Domina*cuerumt, aequales Angeli , fieri , utpotè à quibus | | tio , Poteftas , . Archangelus, Angelus , Dae! non effentia, fed carneo dumtaxàt poenalis cor- | | mon, aut Anima ; fed fimpliciter mens , nulporis ergaftulo fint diftin&ti. Et Sanétus Sophro- | | lum umquam à focia difcrimen, nifi ex fpontanius Hierofolymae Epifcopus in litteris ad Ser-|| neo propriae ele&tionis merito fortituta. Ità illum [- ii7.

Cap. 1.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

141. c.7.

Cap. 2.

[ocr errors]
[ocr errors]

& poff eum fuerunt, $an&or amathematizamter. Aß hallucinatur homo Origenifta. Etenim dudùm ante quintam Synodum fcripfit ad Juliannm Coenfem Epifcopum San&tus Leo Magnus. In 40rigene meritò dammatum eff , quòd- animarum, amtequam corporibus imfereremtur, mom folùm vitas , fed & diverfas fuiffe afferuit a&ione r. _ Tertius à quibufdam exiftimatur error, quod afferat omnes mentes conditas in Divinæ effentiae contemplatione ac dile&ione. Aft malè. Ete. nim quidquid in libris de Genefi ad litteram San&tus Auguftinus difputat de matutina & vefpertina creaturarum in Divino Verbo cognitione, difputat caufa Angelorum , eofque videtur adferere omninò conditos in notitia etiam matutina . Undè & in libris de civitate Dei eofJem ait numquam à Deo per fidei aenigma fuiffe peregrinatos. Eodem tendunt, quae in libro de correptione & gratia agitat de eorum merito , perfeverantia , mercede. Et in libris foliloquiorum fcribit. Illam fngularem , veramque pulchritudinem cùm viderit amima , plùs amabit : Et miß ingenti amore oculum hnfixerit, nec ab illo adfpiciendo ufpiam declinaverit , manere in illa beatiffima vifione nom poterit . Docet animam fbla intuitione non firmari in Deo, fèd infuper effe opus immobili ac indeclinabili ipfam firmante charitate. Et hanc do&trinam , de qua ab hodiernis Scholis non recepta ego dubitâre malim, defendunt Hugo de San&to Vi&tore, & apud San&tum Bernardum Au&or libelli de Divino amore. Defendunt quoad folos Angelos: Nam de primis parentibus, num in Dei intuitione fint conditi , meritò ob animaJe corpus dubitat in di&is de Genefi libris San&us Auguftinus . Ejus fidiffimus interpres San&tus Profper, in libro contra Collatorem , in fide, non in vifione conditos difertè, reétèque adfirmat. Quocircà tertius Origenis error fit, quod blafphemè dixerit beatas mentes Divina effentia fuiffe fatiatas, atque ità ex faftidio apoftataffe. Pravi Angeli nequaquam Deum faftidierunt , fèd illo non fuere contenti , volentes etiam in femetipfis gloriari. Et haec eft avara fuperbia ac fuperba avaritia , quam Apoftolus fcribit effe radicem omnis mali ac iniquitatis. Quartus error eft, quod mentes à Deo apoftatas dicat in varia juxta varium variae apoftafiae meritum corpora & omnia pænaliter detrufas, atque ità aliam fa&am effe Dominationem , Sedem, Prìncipatum, Poteftatem, aliam daemonem, animam , Angelum, folem aut lunam. Exponit San&us Epiphanius in litteris ad Joannen Hierofolymæ Epifcopum . Origenes dicit , quod Amimae fuerimt Angeli in cæli* , & poffquam peccaverimt im fupermis , deje&as effe im iffum mumdum, & quafi im tumulos & fepulcbra, ßc in corpo

ra iffa relegata* luere paemar antiquar peccatorum, & corpora credentium mom templa effe cbriffi, féa carcerer damnatorum. Quod corpu r ità amimam in fe claufam habebat , quomodò fepulcbra & tumuli cadavera mortuorum . Quod humana. generatio fit Divina , non benedi&tio , fed maledi&io: „Quia Deus gemeri bumano mom poffit amimas per bemedi&ionem dare , miff Angeli peccaverimt , & tot im cælo fmt ruinae , quot in terra mativitate , . Hìnc Origeniftae, tefte San&o Hieronymo, ad fuas ipforum quaeftiones, Quare haec anima de fidelibus, illa de gentilibus & barbaris nafcatur parentibus , Quare hic aut ille infans innoxius à Dæmone corripiatur aut morbo regio , reponere funt foliti : Quoniam Deus juftus maculatas à femetipfis in coelo animas damnavit in corpora , tamquam in vallem lacrymarum , carceremque poenalem veterum peccatorum. , Origener, inquit in libris de civitate Dei San&us Auguftinus , dicit amimas peccaffe recedemalo à Deo, & diverff, progreffibus pro diverftate peccatorum à cæli* ufque ad terrar diverfa corpora, quafi vincula meruiffe : Et bunc effè mundum . Eamque caufam fuiffe mundi faciemdi , mom ut conderemtur bona , fed ut mala cohiberentur. Diverfos illos progreffus exponit San&tus Hieronymus in litteris ad Pammachium adversùs errores Joannis Epifcopi Hierofolymitani. Finge aliquem tribumitiae poteflatis fuo vitio regradatum per fingula militiae equefirir officiat ad tyromi* voc.ibulum devolutum : Non flatim fit tyro , fed amtâ Primicerius , deindè Semator, Ducemarius , Biarchur , Circitor, Eque* , Tyro. Eodem modo mentes delirat Origenes non ftatim ex nativa felicitate cadere in extremam calamitatem dæmonis , fed priùs in ftatum Seraphin , Throni , Dominationis, Angeli , Animae , folis, lunae, variumque & proportionatum corpus : Et hoc innumeris fucceffivè de loco in locum prolapfibus juxta innumeros prolapfus in crimina fucceffìvè plura aut majora. Tot, juxta ejus nugas, eadem memr mutat corpora , quot de cælo ad terram mutaverit mamfomer. Haec illi eft fcala Jacob, quam gradatim defcendunt mentes magis & magis in dies delinquendo. Eft error fultus & blafphemus. Quis namque ferat Thronos, Dominationes, Poteftates , aliaque fuprema Divinae majeftatis minifteria effe non Divinæ gratiae dona , fed paenalia fupplicia ? Quis ferat admirandam mundi fabricam non à paterna Dei bonitate , fed ab irati Domini vindi&ta prodiifle ? Quis ferat folem ipfum non effe totius humani generis folatium , fed nefcio cujus iniquæ mentis ergaftulum ? Per hoc , inquit San&us Auguftinus in loco laudato, f non una , fèd duae, decem , aut centum memter æqualiter ac fimiliter pecc tffemt , cemtum fole* baberet bic mumdur . Addit errorem , qui plenè tandem purgatis promittit coelum novum & terram novam , fibi ipfi noa cohaerere. Quid enim purgatis opus eft caelo movo & terra mvva , fi purgatae ad hoc refituumtur , ut fint , quemadmodùm fuerumt ante cælum & terram , fme caelo & terra ? Ex eadem radice affirmat Origenes Joannem Baptiftam , Malachiam , Aggæum , Melchifedech fuiffe veros in carne Angelos : laudati item Joan

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Joannis exultationem & fratris à fratre in utero fupplantationem fuiffe motus plenè rationales. Eft radix peffima, involvens non dumtaxàt animarum, fed quarumvis mentium per varia corpora migrationem , de qua Tertullianus in li2.8. bro de anima . Pythagoras , etfi bomus caetera , tamem ut bamc fewtemtiam adfrueret, mom turpi modo, verùm etiam temerario memdacio incubuit. Cogmofce , qui mefcir , & mobifcum crede . Mortem fímulat , fubterrameo latitat , feptemmi fe illic patientia damnat, imtereà quae de pofferis defum&i* ad fidem rerum effet relaturur , ab umica comfcia & mimifira matre cognofcit. Ut fatis fibi vifur eff corpulentiam interpolaffe ad omnem mortui veteris borrorem , de adytis fallaciae emergit ut ab imferis redaditur. Quis mom crederet revixiffe , quem credide

[ocr errors]

|

rat obiiffe ? Audiem * præfertim ab eo, quae de poferi* mortuir mif apud inferos mon videretur cognofcere potuiffe. $ic ex mortuis vivos effici femior fermo eff. Haec, inquam, eft prima origo & unicum fundamentum erroris de .tranfmigratione animarum , propagati poftmodùm à Platone, nec non à Saturnino , Carpocrate , Bafilide, peffima faece Chriftianitatis . Ex eodem etiam Judæi & Herodes Rex putarunt Dominum effe Hieremiam, unum è Prophetis, aut Joannem Baptiftam à morte fufcitatum . Quæritur, An Origenes mentes devolvi crediderit etiam in beftiarum corpora ? Negat Apologus apud Pho- L. 1 17. tium , affirmat San&us Hieronymus in litteris Épift.39. ad Avitum, C. 2•

CAPITUILUIM II.

I quis dicit aut fentit Domini animam priùs extitiffe , atque unitam fuiffe Deo Verbo ante Incarnationem & generationem ex

Virgine : Anathema fit.

CAPITUIL UIM III.

QI quis dicit aut fentit primùm conformatum effe corpus Domini noftri Jefu Chrifti in utero Beatæ Virginis , ac pofteà unitum ei effe Deum Verbum, & animam, utpotè quæ antè fuiffet: Anathema fit.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CAPITULUM IV.

I quis dicit aut fentit omnibus coeleftibus Ordinibus affimilatum effè Deum Verbum, Cherubimque fa&um effe ipfis Cherubim, & Seraphim ipfis Seraphim, ac omnibus planè fupernis virtutibus fi

milem effe factum : Anathema fit.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

I quis dicit aut fentit in Refurre&ione corpora hominum orbicu-
lata fufcitari , nec confitetur nos fufcitari rectos; Anathema fit.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

I quis dicit cœlum & folem, & lunam & ftellas, & aquas, quæ
fuper coelos funt, animatas & materiales effe quafdam virtutes:

Anathema fit.

SCHO

« VorigeDoorgaan »