Pagina-afbeeldingen
PDF

ET CAPITU LOR UM, QUI HOC PRIMO TOMO
E X P O N U N T U R.

-

- CANON I.

I quis à Medicis, vel barbaris eft exfe&us ,

ad Clerum fufcipiatur: Secus qui fe ipfe ca-

ftravit. pag. 234.

CANON II.

Neophyti in Epifcopos, aut Presbyteros ne or-

dinentur. p. 236.

CANON III.

Subintrodu&tae mulieres nonnifi propinquæ à
Clericis habeantur. p. 237.
CANON IV.

Epifcopi à tribus ad minus Epifcopis ordinentur.

Confirmatio Metropolitano deferatur. p.239.

CANON V.

Pxcommunicati ab aliis in communionem non

recipiantur. Duo quotannis, in quavis Pro-

vincia, Concilia celebrentur. p. 243.

CANON VI.

Alexandriae Epifcopus per Ægyptiacam , uti &

per fuas Dioecefes alii Patriarchæ, juxta anti-

quam confuetudinem habeat poteftatem. Qui

praeter Metropolitae fententiam fa&tus fuerit

Epifcopus , Epifcopus non fit, oportet. Si

communi decreto duo, aut tres contradicant,

plurium fententia obtineat. p. 244.
CANON VII.
Ecclefia Hierofolymitana dignitate metropolim
fubfequatur. p. 2. 47.
CANON VIII.

Cathari ordinati , ad Ecclefiam reduces , in

Clero permaneant : Fidem Catholicam profi-

teantur. Epifcopus redux Presbyterii hono-

rem , aut etiam Epifcopi nomen obtineat.

p. 248.

CANON IX.

Presbyter fine examine ordinatus , aut poftea
crimen confeffus, in Ecclefiaftico ordine non
admittatur. p. 251.
CANON X.

Lapfi , per ignorantiam vel diffimulationem,

• ordinati deponantur. p. 252.

CANON XI.

Idololatras per triennii Audientiam , fexennii

fubftrationem, ac biennii confiftentiam poe-

niteat. p. 253.
CANON XII.

Defertum militiae cingulum repetentes, tribus

annis inter Audientes, decem inter fubftra-

tos , inter Confiftentes pro Epifcopi arbitratu

permanebunt. p. 257.

CANON XIII.

Moribundi abfolutione Sacramentali non pri-
ventur . Verum fi cui data eft Perfe&io ,
convaluerit, ad confiftentiam reducatur. Mo-

• ribundo Perfe&ionem poftulanti eam Epifco-

pus pro arbitrio impartietur. p. 259.

[ocr errors]

CANON I.
Epifcopus, fi à parva Civitate in aliam tranfmi-
grarit , laica etiam communione privetur.

P. 285.

- CANON II.

Epifcopus, fi fraudulento praetextu Sedem mu-

taverit , laicam communionem vel in fine

recipiat. p. 288.

CANON III.
Epifcopus nonnifi vocatus ad aliam tranfeat

Provinciam. Inter Epifcopos difcordes Epi-

fcopi comprovinciales audiant. Si quis dam-

natus Pontificem Romanum appellaverit ;

quod ipfe confuerit , obfervandum eft .

p. 289. -

- CANON IV.
Proponitur , an pendente depofiti Epifcopi
appellatione , antequam Romanus Ponti-

fex Sententiam tulerit, alium oporteat fub-

ftituere. pag. 294. .

CA•

« Si Epifcopus depofitus Romanum Pontificem appellaverit, poterit hic vicinis Epifcopis, & caufae cognitionem, & judicium deferre. A quo fi denuò appelletur,póterit Presbyteros à proprio latere mittere , etiam cum Epifcopisjudicaturos,uti ejus prudentiffimoconfilio vifum fuerit. p. 295. €ANON V{. Si unicus in Provincia fit Epifcopus , inftitutioni comprovincialium nollens affentiri ; & latens rogatus non adfuerit, populi Epifcopum poftulantis voluntati fatisfiat . Ex vicina quoque Provincia ex Metropolitae inftitutione oportet Epifcopos accerfiri . In pagis aut Oppidis Epifcopus ne ftatuatur , : fed in Urbibus , ubi ante hac fuere , aut de novo in Urbe admodum populofa. p. 297. CANON VII. Epifcopi pauperibus,viduis,&c.opitulentur.Ad aulam nifi ab Imperatore accerfiti, vel neceffitatibus opprefforti fubventuri non accedant.p.3oo. CANON VIII. Epifcopus , fi quid Principem rogatum velit, preces per proprium mittat Diaconum. p. 3or. CANON IX. Epifcopi precibus Metropolitæ ad Epifcopum loci , in quo Princeps agit , commendatitiae adjungantur. Amicorum in aula poterit auxilium implorari. Diaconus fi Romam tranfeat, preces Pontifici examinandas praebeat : à quo ad Comitatum mittantur. p. 3o2. CANON X. ILaicus, nifi Le&toris, Diaconi , & Presbyteri munere prefunétus, Epifcopus non conftituatur . Inter ordines quoq; interftitia ferventur. p. 3o3. GANON XI. ὐ £pifcopus ultra tres Hebdomades, nifi neceffitas urgeat, à fua Ecclefia non abfit. p. 3o5. CANON XII. ' Epifcopus praedia fua in aliena Diœcefi curaturus accedens, in Ecclefia rurali proxima fi ul« tra tres feptimanas ibidem commoretur, officia divina obeat. p. 3o6. CANON XIII. Clericus à fuo Epifcopo excommunicatus , ab altero non recipiatur. ibid. CANON XIV. Clerico, qui injuflè ex Ecclefia videtur eje&us, ad Metropolitam , vel eo abfente, ad finitimum Epifcopum licet confugere. Appellatione pendente, ne fibi communionem arroget. 17o. Si verò ex fuperbia rem illum attentaffe conftiterit, acerbioribus verbis arguatur p.3o7 CANON XV, Nullus Epifcopus Clericum fine confenfu proprii Epifcopi , ex aliena Parochia ordinet . Ejufmodi ordinatio irrita exiftimetur. p. 3o8. CANON XVI.

Ea decreta , quae de Epifcopis conftituta funt |

Canone undecimo, {erventur in Clericis Theffalonicam confluentibus. ibid. CANON XVII. ' Epifcopus injuftè fede pulfus ab aliis benignè excipiatur. p. 312. ' - CANON XVIII. Clerici à Mufaeo, & Eutychiano ordinati fufci• piantur. ibid.

[blocks in formation]

CANON I. Fides Nicæna rata permaneat, oportet. Omnis autem haerefis anathematizetur , fpeciatim Eunomianorum, &c. p. 329. ' ' I. GANON II. Epifcopi fibi fubje&as Ecclefias gubernent. Non invitati ultra Dioecefim non accedant. Synodus Provincialis fingulas Provincias adminiftret. Antiquæ Patrum confuetudines in Ec' clefiis barbaricis ferventur. p. 33o. CANON III. Ecclefia Conftantinopolitana pofl Romanam primatum habeat. p. 333. CANON IV. Maximus Cynicus nec fuit , nec eft Epifcopus : Omnifque ab eo attentata ordinatio eft planè irrita. p. 335. CANON V, Antiocheni, qui unam S.S. Trinitatis Deitatem confitentur, in communionem fufcipiantur , p. 336. CANON VI. Quilibet poteft in Epifcopum civiliter agere, criminaliter accufare non poffunt Hæretici , excommunicati, de crimine damnati. Dumtaxat accufati etiam Clericorum accufationes non admittentur, nifi fe infontes oftenderint. Prima judicialis de Epifcopo inftantia coram Provinciae , fecunda coram dioecefos , tertia coram generali Synodo fiat oportet, 236. Accufator poenam talionis fubire fit paratus. Nemo, hoc non fervato ordine, Imperatorem adeat, aut univerfalem Synodum perturbet. p. 337. - 6CANON VII. Ariani, Macedoniani , Sabbathiani , Novatianenfes, Teffaradecatitae , & Apollinariflae , Chrifmate fignati abfque Baptifmo in Ecclefia recipiuntur : fed Eunomiani , Montaniftae, ac Sabelliani baptizantur. p. 34o. '

[ocr errors][merged small]

mo. p. 373. cAP.

[ocr errors]
[blocks in formation]

mini, partim Deo tamquam duabus perfonis attribui. p. 378. CAP. V. Chriftus eft verus Deus , unus, ac naturalis Filius, quatenùs Verbum perinde ac nos carni communicavit, non autem dici poteft tantum • homo Deifer. p. 381. ' * . . . . . CAP. VI. ; . Verbum non eft ChriftiDeus aut Dominus. Eftque Verbum incarnatum unus idemque Deus, * * & homo. p. 38z. ' * ' * CAP. VII. ,Chriftus non eft tantum, viyerbi Divini homg a&us , nec gloria Unigeniti ipfi uti alteri advenit. p. 384. • ' T * • • • * , , ,., . CAP. VIII. Homo affumptus tanquam alter in altero affiftens non eft una cum Deo adorandus, fed una potius adoratione Emanuel honorandus. p.386. CAP. IX. Chriftus non eft à Spiritu fan&to tanquam Virtute à fe aliena glorificatus, nec poteftatem miraculorum uti alienam accepit, fed per proprium , ac naturalem fpiritum miracula patravit. p. 387. - CAP. X. Chriftus Pontifex, & Apoftolus extitit. Eftque ipfum Dei Verbum. Non autem homo alter quifpiam ab eo diverfus. Chriftus pro nobis folis Sacrificium obtulit, non pro fe ipfo, quippe qui nullum peccatum commiferat , adeóq; nec oblatione opus habebat. p. 388. CAP. XI. Domini caro vivifica eft, ipfiufque Verbi propria, non autem eft alterius cujufpiam ipfi verbo fecundùm dignitatem tantum conjun&ti, aut divinam inhabitationem tantum fortiti. Eftque vivifica , eò quod Verbo omnia vivificanti fit faéta propria. p. 39o. CAP. XII. Verbum fecundum carnem eft paffum, crucifixum , & mortuum , eftque primogenitus fa&tum ex mortuis, fefeque ut Deus vivificavit,

p. 392. camom de mom alteramdo $ymbolo Nicaemo.

Nemini licet aliud Symbolum praeter id, quod Nicaeae traditum eft, confcribere. Nec illi quid addere, aut demere. Item nemini licet fentire aut docere quae in expofitione à Charifio oblata continentur. Secus facientes Epifcopi ab Epifcopatu, Clerici à Clericatu fint alieni; laici anathematizentur. p. 393. & feq.

Decretum de Ecclefia Cypriorum.

Epifcopus Cypriorum juxta veterem morem non

que fervandum, ut fcilicet Patriarcha Provin* ciam non occupet, quae fub ejus non fuit ha&lenus poteftate : fed unicuique Provinciae fua Jura juxta veterem confuetudinem ferventur .

[merged small][ocr errors]

Epifcopos, qui à Concilio 3o. defecerunt antefignano Joanne Antiocheno, Synodus ab Ecclefiaftica communione ftatuit alienos. p. 399. f & feq. , - , . -- --- CANON I. . . * * * ; Metropolita, qui reli&ta Syhodo Schifmaticis adhaeret aut Celeftio confentit, jurifdi&ione in Epifcopos Provinciae exuitur : Ipfe Epifcopis Provinciae , * ac circum vicinis Metropolitis reάa fentientibus fubjacebit. p. 4oo. . Epifcopi Prövinciales fchifmaticis adhærentes,à ** facerdotio, & gradu denudantur v*p.4oI. ... . . . . ,:. CANON III., . i: : Clerici à Neftorio excommunicati aut degradati, reftituuntur in integrum , atque à fübje&ione fchifmaticorum eximuntur.. ibid. *. . CANON IV. Clerici, qui cum Neftorio aut Celeftio fapiunt, deponuntur. ibid. • • , -CANON-V. ... * Condemnati à Synodo, ab aliis reftituti, manent depofiti. p. 4o2. CANON VI. Epifcopi ea , quæ in Synodo gefla funt , movere volentes , à proprio gradu cadunt, Laici. verò excommunicantur. ibid.

[blocks in formation]

DELLO STUDIO DI PADOA.

Avendo veduto per la Fede di revifione , & approbazione_ del Padre Fr, Tommafo Maria Gennari Inquifitor ncl Libro Intitolato Synodorum Generalium , ae Provincialium Decreta , &* T* Canones,&c;; non y' effer cos'alcuna contro la Santa Fedc Cattolica , & parimente per Atteftato del Segretario Noftro ; niente contro Prencipi , & buoni coftumi , concedemo Licenza a . Giambatifta Albrizzi q. Cirolamo , & Sebaftian Coletti Stampatori , che poffi effer ftampato , offervando gl' ordini in materia di Stampe , & prefentando le folite copie alle Pubbliche librarie di Venezia , & di Padoa, ; : . . ' : -= — ;

[ocr errors]

pat. 1 1. Giugno 1723, [ Alvife Pifani Pr. Reff. - * ; [ Z. Pietro Pafqualigo Reff.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

EX AUT H O RIS M A N U - S C R IPTO
P O S T H U M A.

De Meletii & Arii Perfonis, Moribus, atque Erroribus.

[ocr errors]

E unico olim Ægypti fub Ptolomæis Regno fcribit in feptimo quintæ decadis Libro Titus Livius: Inter Ptolomaeo r fratres , qui diffedebant, fedus i&um eff, ut alter im Aegypto , alter Cyremir regmaret. Ille Ægypti Rex fuit Ptolomæus Evergetes, duobus ferè fæculis ante Chrifti Domini Natales è Virgine. Pergit Livius: Cyremarum Rex Ptolomaeus , cui cognomemtum Appioni fuit , mortuur haeredem populum Romamum reliquit , & ejus Regni civitater Jematus liberat effe juffit. Quod ipfum in Chronico fcribit Eufebius Caefaraeae Epifcopus Juftinus addit Cyrenenfe Regnum effe poftmodò reda&um in Provinciam. Sextus Rufus elucidat: Cyremar cum caeterit civitatibus Libyae Pentapolis , Ptolomei femioris liberalitate fufcepimur. Libyam fupremo Regis Appiomi* arbitrio fumus adfecuti. Aegyptus omnis fub Differt. Proœm. Tom. I.

amicir Regibus fuerat , fed vi&a cum Antonio Cleopatra , Provinciæ formam O&aviani Caefaris Augufi temporibus accepit. Et primùm apud Alexandrimor Cornelius Gallus , Romamus Judex , admimiffravit. Qua in re Auguftus egit contra antecefforis fui Julii fenfum , de quo poft devi&tum cum Pompejo Regem Ptolomæum fcribit Suetonius Tranquillus : Julius Regnum Aegypti vi&for Cleopatrae, fratrique ejus mimori permifit, veritur Provinciam facere , me quamdoque violentiorem praefidem ma&a, movarum rerum materia effet. Et reverà Ægyptus eft Ditio adeò potens, ut ab Imperio deje&us , & à cun&tis defertus Nero cogitaverit Galbae fupplex fieri , & Ægypti praefe&turam deprecari. Augufti Caefaris fcopum exponit idem Suetonius : Auguffur Aegyptum im Provinciae formam reda&am , ut feraciorem babilioremque ammomae urbicae redderet , & foffa f ommer, in qua r Nilur excffuat , oblimata , longa vetuffate, militari opere deterfit. Etiam Ammianus Marcellinus fcribit: Id motum eft , ut Ammaler vetere r monftrant , quod Aegyptus omnis fub amicis erat tmtea Regibus , fed fuperatir apud A&ium navali prælio Antonio & Cleopatra, Provinciae momem accepit , ab O&aviano Auguffo poffeffa. Aridam Li

byam fupremo Appionis Regis confecuti fumus arbiA trio.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »