Pagina-afbeeldingen
PDF

vis agentem omni Officio eft profequutus, defun&i etiam memoriam à mortalitate Litterarum Beneficio, cupit vindicari. Inter haec tertius jam cœperat annus, ex quo Romam venerat P. LUPUs, cum folemnia Univeffi. Ordinis Comitia in ipfa Urbe celebrata funt, in quibus ipfe tanquam Provinciæ Belgicae Xe&ior, in Electione Generalis fuffragium tulit, ac inter eos Patres, quorum judicium eft , quinam in fuffragium legitimè, ire poffint, ele&us fuit. Quo in munere re&i propofiti tenax, ne quid præter leges fieret, omni ope curavit. Hoc verò Comitiorum occurfu ( in quibus largiente Domino, ad Univerfae Noftræ Eremiticæ Religionis navim moderandam , in Generalem cum magno Ordinis incremento ele&us fuit Pr. M. Dominicus Valvaforius , Mediolanenfis ) hoc inquam acceffu magis magifque illuxit LUPI magnitudo : nam Dignitates, etfi rogatus , nulla ratione adduci potuit ut reciperet . Eodem prorfus animi robore, quo olim à Clemente IX. F. M. Apoftolici Sacrarii Præfe&uram ultro fibi delatam conftanter recufaverat. - ,

Cæterùm confe&is , propter quæ Romam venerat , negotiis homo moris antiqui, & tranquillitatis amantiffimus, Belgium , & Secretum_ Lovanienfe feriò cogitare coepit ; animadverterat enim quofdam fe profpe&are . Nulla tamen fuâ datâ culpâ , Hanc itaque mentis fuæ cun£tationem, qua in reditum ad terram Gentemque fuam tenebatur, cum nobis , tùm P. Magifiro Paulo Mariani , interiori familiaritate ejus no£iffimo , pro amicitia ipfe aperire voluit ; proptereà quòd de ejus difceffu vehementer querebamur. Caeteris verò tacendam cenfuit; quippe Chriftianæ manfuetudinis memor, maluit levitatis notam fubire, quam illis quorum finifteritati cedebat , apud Romanæ Curiæ Proceres invidiam creare. Hoc igitur Confilio Pontificem femel, & iterum adiit , & defiderio Patrii Poli fe teneri dixit: Poffe namque ibi , ajebat , lucubrationibus commodius vacare, & pro fua tenuitate Sedi Apoftolicæ compendiofiùs infervire . Proinde demiffis precibus à $an&iitate $ua commeatum in Patriam poftulavit. Pontifex autem , qui firmam ejus in. tanta eruditione animi demiffionem numquam fatis admirari potuit , {icut ambiguis verbis profe&ionem retardabat , ita non obfcurâ fignificatione fuam de ipfo Romæ detinendo voluntatem oftendebat . Enim verò quaeftuofam Cathedram in Archigymnafio Romano illi offerendam juffit , quo honore ab eo modeftè excuffo centum Aureorum penfum . eidem affixit ; fed LUPUS in abituritionis fententia perfiftens, difcedendi veniam ab invito penè Pontifice , tum per fe, cum per alios tandem . extorfit. Sanè Pontificem ipfum dicere folitum accepimus: LVPVM non vulgaris virtutis , ac probitatis argumento, & ducumento effe, quod & fi crebrò rogatus , & qui non incommodi Romæ commorari poffet ; ut inde tamen , abire fibi liceret , tantopere laboraverit ; Quando plerique Sacrarum Familiarum Alumni nihil reliqui faciunt, ut vel cum maximis incommodis in aliquo Urbis angulo pedem figere quoquo modo poffint. Abeunti munufcula mifit ; in iis ex Auro duo majoris formae Numifmata, quibus Viri Principes donari folent. Ipfe etiam D. Benediétus Pamphilius , Magnus Melitenfium Prior , quem nunc Sacro Murice ornatum impensè

C 2. gau

gaudét £oma, Muneribus eum donare voluit . At Eminentiffimus Car. dinalis 7acobus Kofpigliofius, infigni liberalitate ipfum femper, & ubique profequutus, præter cætera innumera , Principibus dignâ dona , favofes, & gratias, quibus & in Romano, & in Patrio Solo ipfum prævenit, fovit , & juvit ; Rhedam quoque fejugem ( quam in Urbé_ , dum volebat, habebat bijugem ) benevolenter accommodavit , & Numifmatibus binis ex electo Argento ftipavit. Quæ unà cùm illis, quae de manu Sanéiitatis $ue accepit Aurea , appenfa fibi habet in Lovanienfi Sanéti Auguftini Coenobio Auguftiffimum, ac Miraculofùm Altari; Sacramentum , in quo Sacra Hoftia in Carnem Middelburgi Zelandorum -Urbe , in ore Impii ab annis trecentis & o&o vifibiliter converfa , , '& Magni illius 7uliani Cardinalis Diplomatibus confirmata, ab omni fideli Cœtu in Miraculorum multitudine colitur: & adoratur. Difceffit autem Româ fecundo Cal. Sept. Anni M. DC. LXXIX. , Abitum ejus quotquot in Urbe fibi devinxerat ( devjugerat autem plurimos) dolenter ferentibus, repertus eft, qui abeuntem Viatico, fed àlieno profequi vo'luit. Vix enim ab Urbe pedem extulerat , cum Scriptiuncüla quædam volitare cœpit. adversùs Différtationem Dogmaticam de Contritione , &* Attritione , quam tredecim jam circiter Annos anteà ediderat ; & quam. dogmaticè ftabiliverat Epiftolâ Familiari- ad P. Noris de hoc Argumento fcriptà. Eâ verò fcriptitatione non folùm Author crambem fæ. -pè reco&am Le&oribus iterum ingerit , fed etiam Virum fincerè Or-thodoxum, qui tot infra&is Voluminibus adversùs Novatores , & Ecclefiæ inimicos paffim infurgit , & affurgit , Lutheranâ fuligine tentat adfpergere. Gravis hæc audentia Cordatis hominibus graviter ftoma-chum movit, recolentibus , præter alia biennalem , & ultra P. L U P I in Urbe Stationem ; nec quidquam repofitum : Tunc verò repertus fit qui in abeuntem inclementer oblatraret . Itaque unus ex interioribus L U p I Amicis , rei indignitate permotus , apud fupremos Sacræ Fidei Quæfitores Authorem detulit, velut reum infra&i Statuti Alexandri VII. quo cautum cft , ne quis deinceps , de hoc Argumento fcribens , adverfam Sententiam, aut erroris infimulet, aut malediétis inceffat. Profe&ò audaciæ fuæ meritas pœnas ille dediffet , nifi accuratis precibus prote&us, damnationem arte mirabili prævertere fategiffet. Dum hæc Romæ geruntur, P. Lupus cum Eximio Magiftro Francjfo van Viane, per Tridentinas Alpes , & Noricum emenfo itinere in Belgium fofpes fe retulerat, effusâ ubique gratulatione exceptus , Lovanii præfertim , difficillimo Negotio fine præter fpem feliciter impofi: to. Poft breve tempus, quod ad requiem coeperat , Sarcinam Belgicae Provinciæ, quam invitus regebat , deponere cupidus , quo alteri gubernacula remittere poffet, Lovanii indixit Comitia . Cogitur interim , onus , quo premebatur , paululum adhuc fuftinere ; Kex etenim Chrifianiffimùs vetuerat , ne Patres degentes iis in Cocnobiis , qui in illis Regionibus funt, quas ipfe nuper armis fibi vindicaverat, ad Comitia indi&a accederent. Quamobrem Sedis Apoftolicæ facultate opus fuit , ut cum iis folùm Patribus, qui fub Imperio remanferant Hifpanico , Comitia ipfa ritè celebrarentur. Abdicato demum Magiftratu nihil anti- .• - quius

quiùs habuit, quàm Libros eos typis edere , quos Romae aut compofùerat , aut calamo exceperat : Nempe infigne illud Opus de Komanis Appellationibus, & varias, tam Theodoreti » ac aliorum Patrum , quàm S. 7*home Cantuarienfis Epiftolas , quae omnia fimul Bruxellæ , & Lovanii imprimenda eodem tempore curabat. Intereà in demortui Eximii Viri Gerardi van VVerm , Almæ Univerfitatis Lovanienfis Regii Profefforis Primarii locum , Viris Ampliffimis procurantibus , Sereniffimus Parmenfium Princeps , &* 3elgii Gubernator cum fuffecit : *Ewt indignantibus, quorum dolebant oculi , quod infuetum RegMribus honorem ei collatum cernerent . Quâ etiam tempeftate nonnulli alii , quorum nominibus parco, eò proceffere, ut Virum tranquillitatis amantiffimum , ac imprimis Catholicum , tanquam turbarum incentorem , ac purum putum Janfeniftam ( fic enim modò contumeliæ caufa à quibufdamTappellari folent , quicumque vel Auguftinianam Do&rinam fe&antur , vel morum laxitatem averfantur ) apud Kegem Catholicum incufarunt, omnemque lapidem moverunt , ut eum è Cathedra , quam , nuper adeptus erat , deturbarent . Nequicquam tamen : Siquidem , Potentiffimis Pontificis AMaximi Litteris , atque officiis , Calumniatorum repreffa eft impudentia . Cæterùm honore , qui tantùm : invidiæ ipfi conflaverat , haudquaquam defungi potuit Vir laudatiffimus : Quippè cum in eorum Librorum Editionis curam incumbit ardentiùs ; nec tamen intereà ferè quidquam de affiduitate Studendi diminuit, immò potiùs auget , nam alia quoque fubinde Româ juffus lucubrare cogebatur; Senio jam urgente, & hyeme, præter modum fævâ, traétus eft in morbum, quem initio ipfe, & Medici contempsêre, reputantes effe folum I&eron, cui remedia celeria , faciliaque proponebantur. In hoc cum aliquot hebdomadas confumpfiffet , fubitò tanta vis morborum erupit , ut fimul Colicâ , Calculo , febribufque , atque alvi profluvio excruciaretur. Dici non poteft , quâ patientiâ , quâ etiam conftantiâ acerbiffimos dolores pertulerit. Per quatuor, & ampliùs menfes le&ulo doloris affixus, nullas pœnè alias voces tanto valetudinis fpatio emifit quàm, Laus Deo ; Utinam Sponfùs hac nocte veniat : Cupio diffolvi, & efcum Chrifto : O Divina Gratia! ufquequo? O Divina Clementia! ufjuequo? O Deus meus ! bonorum meorum non eges , veni Domine . Nec verbum imPatientiæ ex ore ejus erupit ; fed Fidei, Spei, & Charitatis pleniffimi jugiter ex labiis ejus profluebant fermones : nunc fibi prælegi mandans de Pænitentia Pfalmos ; nunc facras de mortalitate è S. S. P. P. fententias : nunc viva fibi voce recitare ferventiffimas ad Deum , Dei ZMatrem , ac omnes San&ios precationes ; Omnes ad Pœnitentiam vitæque integritatem , & verbo, & opere inftituens : nec quis fine Pœnitentiæ lachrymis, durante hac fui morbi luéta ab eo difcefsit. Horum inter cæteros teftis, impræfentiarùm minimè filendus , eft P. VVilhel1mus VVynants, ipfi à fecretis , Romæ & in Romano itinere Socius, qui ufque in finem obfequendo, dilexit illum : & de ipfo jam pridem in Scazonte cecinit: - Tu juge ducis Innocentie filum , Nunquam Pudoris naufragus , & adhuc Fama .

[ocr errors]

( Cer

_- ' ( Certare do&à fragilitate cryftallo, • ' . . . . . . , Et dum perit redire nefcià ) conftans - Iongè ftetifti à crimine , integer vitae. In te quod atro dente morficaretur, Vix fomniaret Momus unus aut alter, Oleumque, & operam difsipans, canis ficut - Qui nìl timenti ftultus oblatrat Lunae. , ζ nare odorâ, ventre nec cato exploras • ' Quia*in culinis Perficis dapum fumet; - ; . Quid in Polono ftrideat veru aprorum; - . Quas Mexicanus inftruat focus cænas ; . . , , , : s Non difsitarum carduos Moluccarum, • • . . . . . . . - ' Sinenfe lolium , aut Indiae petis lappas, - ' ' Similefque larvas naufeantis orexis; , - ... • • Prandes fed obolo ; Promi condus efcarum ; . ; . . - * Ipfe meliorum , Ecclefiæ penum curas. : ... : • • . Haec, laus tua eft Vir AMagne, nec cupis, altrám , gui motus Afris , &* tibi , &* Schole , &. Templo, s. In mentis oculorumque dente jejuno, · · · · · · · · Nunquamque faturo, Antiquitatis Abflrufâ : - ' , Tota htlluando, Codicemque, Legefjue , &* ^ ' , · · · · Praefcripta Canonum memore ventre condendo, ' • • . - . Ad Vefperam San&ie fpolia paras Sedi , : • Ejufque Gnatis manè dividis Praedam. - Sic trifte Stabulis Hærefum L u P u s vivis, Lætumque Adatri Ecclefie L U P U s vives , Quamdiù diurnam Phœbus adferet lucem, Fratrique tollet æmulam Facem Phoebe. - Pridie nonas Maii Sacrum Viaticum , atque Extremæ Un&ionis Sacramentum fibi adminiftrari voluit : quibus fumma Religione rite fufceptis, febris de repente recefsit, leviorque morbus effe coepit ; adeo ut jam Medici de ejus falute benè fperarent. Quo Nuncio in Urbem etiam perlato , mirificè recreati funt , qui de ejus vita jam defperaverant . Brevi tamen hoc gaudium evanuit. Nam paucos poft dies rurfus ægritudo ipfi vehementer increvit. Cæteris quippe morbis aqua intercus etiam accefsit , & quidem ejus generis , quam Leuchophlegmation Celfùs vocat , five Hyparca, qua folidæ corporis partes inaquam refolvuntur. Nonis Julii, die Vifitationis B. Virginis Sacro , P. Marcus ab Aviano ex Familia Cucullatorum , per Germaniam ac Belgium Mirabilium patrator, unà cum IlluftriffimoSan&ae Sedis apud Belgas [modò URBIS DEcus & Sacri Eminentifs. Cardinalium Collegii Decanus] Pro-Nuncio, SeJaftiano Antonio Comite Tanario ( de quo quandoque ad magnos in Urbe . Viros magnus Scripfit LUPUS : Comes Tanarius tanta virtute , Sapientia �* Prudentia, morumque comitate $an&e Romanæ Ecclefie apud Noftrates moderatur 'Negotia, ut omnes ipfùm fùfficiant , &* admirentur) cum hoc inquam Illuftriffimo Comite Pater Marcus ad illum venit ; cui P. L u P us haud dignum

gnum fe effe dixit, cujus causâ patrarentur Miracula, fe miferum Pec3atorem nil aliud in votis habcre, quàm ut ejus benediâione Spiritum in manus Domini 7efù tranfmittere É . Ipfo autem die quo morta1itatem exuit, monitus à Medico fupremam illi horam imminere: Laus Deo infra&o animo refpondit. Cumque Medicum ipfe interrogaffet quantum temporis vitae fibi adhuc fupereffet, & ille refpondiffet ultra duodecimam' meridianam non effe fupervi&urum , iterum: Laus Deo lætus exclamavit. Coenobiarcham accerfiri petiit, quem ut veniffe vidit , ad eum converfus : Ego, inquit , Rev. P, contrà Deum , &* Proximum in multis me deliquiffe certè fcio, homo enim fum, & vitiis, mortalitatis nequaquam expers: Proinde quidquid peccavi, five in te, five in Sodales meos , per Vifcera Chrifti Domini etiam , atque etiam. Vos omnes ut dimittatis rogo. Præterea: Si quid alienum à Charitate mihi de Charitate fcribenti fortè excidit ab iis , qui fe laefos cogitant, veniam deprecor. Denique illud abs te peto, Pater Amantiffime, nempè, ubi è mortali ifto carcere exfolutus fuero, ut Mortalitatis hoc exuvium fepeliri facias inter Fratres Laicos , quorum meritis Divina Clementia me indignum dignetur adjungere. Hàc oratione habitâ, mira . tum vocis , tum vultùs conftantia folitas Ecclefiæ precationes , quibus exeuntium Animæ juvantur , recitari coram fe poftulavit: Iifque abfolutis, quo folus Sacrarum Scripturarum meditationi , paulifper vacare , poffet, ut è Cubiculo omnes egrederentur, rogavit ; ac paulo po(& reverfis Patribus, quota hora effet ab eis quaefivit, & refpondentibus undecima , rurfus : Laus Deo , inquit. Mox ad medium fermè duodecimæ mortem jam fibi inftare dixit ; Cumque è campanili fignum Salutationis Angelicæ de more daretur, eaque à circumftantibus ter recitata effet, clara ipfe voce Amen , ad fingula refpondit , atque in iis placidiffimè efflavit Animam . Ablatus eft magno Bonorum , omnium lu&u , nec quifquam audita ejus morte , aut lætatus eft , aut lætari vifus. Sanè cum de ejus obitu Nuncium in Urbem venit , quicumque illum noverant , pro eo ac debuerunt , doluerunt . Quin etiam ipfe, Summus Pontifex expers non fuit mæroris . Ubi enim illum deceffiffe intellexit, 7aëturam in eo graviffimam à Sede Apoftolica faótam profiffùs e$t , verò plurimùm dolere dixit , quòd morte præventum debito honore fibi exornare non , licuiffet : Ex quo , àliifque non óbfcuris Argumentis , ab ipfo Pontifice Purpuram Viro Clariffimo deftinatam fama percrebuit . Et quidem non modò Plebejos, homines , qui rumufculis plerumque ducuntur, fed etiam apud Summates, Viros, quibus Studium eft Principum cogitationes acrius rimari. Quòd fi habitum, quoque ejus , qui non viderunt , nofcere velint: Statura fuit, quæ juftam non excedebat : Colore candido, rubore decenter admixto, exporreâa fronte , oculis caefiis , ut plerique Belgarum , ore tam verecundo, ut modeftiam prorfus fpiraret. Valetudine . ad feneétam ufus eft profpera, quam tamen affiduo Studiorum labore multùm infregit . Vixit annos fexaginta novem . Deceffit fexto nonas Julii anno poft Chriftum natum M. DC. LXXXI. Innumera pocne , fcripfit , erudito magis , quàm compto orationis ftylo . Ex iis quæ *. COIIl

« VorigeDoorgaan »