Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

... FR. THOMAs ANroNrus PHILIPPINUS ORD, HEREM., S. AUGUSTINI s.

[ocr errors]

§ Bi primum , Beatiffìme Pater , confilium, inivi. edendi quacúmque Chriftiani Lupi fcripta lucubrationefque fupereffeht , illico ea/äem Sanéíitati tu4 mittendas , nuncupanda/que effe putavi , ea /pe du£fus , illas tibi fore jucundiffimas , utpote quae , cum doéf2'/ímt , t>m chriftianâ pietati valdè fru&uofa : Certè unum illa fibi fnem fta

[graphic]

ftatuunt,'ut' Conciliorum præcipuè $an&itatem, dignitatemque, 'quae à Romani Pontificis auéforitate disjunéfa effe non poteß,'umcredibili eruditione , atque doârima tueantur.THujus autem gemeris fcripta ad $ amófitatem tuam, potiffima quadam ratione , pertinent ; propterea quod cùm Ecclefiae res,geftas comtimemt , cujus univer/2 €5* Caput, €5' Paftor es ; tùm quaf ormamenta quadam /unt , atque monimenta mobiliffimae Gentis tua , unde , tot Romani Pontifices profeéìi funt, qui magnam partem Hifto7i4 Ecclefiaftic4 compleant rebus à fe geftis. Ad id confilium accedebat voluntas mei erga S. T. cultus , atque pietatis officio aliquo declaranda. Poftremò hoc ip/um accepi fuiffe ipfius Öhriftiàni Lupi confilium , & voluntatem . Etenim antejuam diem fuum obiret , illud mandavit , ut cùm fua proferrehtur in lucem /cripta , ea Romano Pontifici , quod à ';%; minimè potevat, nuncuparentur. Cùm igitur hac omnia mecum animo reputaviffem , Magiftrum univerß Ordimis moftri con/ului. Is mirificè probavit confilium meum, fignificavitque ad officium ipfius Ordimis pertinere , aliqua ob/ervantia erga S. T. mo/tra indicia promere , ut inter ommium gentium de tua virtute praedicationes , ea/äemque tàm crebras , ac tàm homorificas , nemo moftras defíderaref. Verùm cùm omnia me ad tantam rem aggrediendam excitaremt , uma illa me cogitatio retardabat , pro qua verebar , ut verecundè , prudenterque me facere exiftimares , qui meae humilitatis oblitus ad Tuam Sanéíitatem , Majeftatemque accederem. Sed cùm demùm Eminentiffimo Cardinali Tamare , in cujus clientela fum , & me , & rem ipfam commendaviffem, idem bono me animo effe juffit , illud admonens , mobiliffimi , ac Sam&fiffimi Principis facilitatem , & altitudinem amimì /ummam effe: atque adeo qu& illius humanitas fuit , Samäfitatem tuam exoravit , ut mihi, quod vehementiffimè cupiebam , exequi liceret , teffarique omnibus quantum Safiéfitatis tuæ cùm laudi, tùm amplitudini fim addiéfùs, ac planè deditus. Ad tuos igitur Sanétiffimor pedes provolutus , illud fupplex omnibus precibus rogo, atque oro, ut , quando majoribus officiis minimè poffum, im hoc le*vi munere æquo animo accipias, atque gratam habeas declarationem voluntatis meae.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

E] N ea veteris Belgii Regione , quam J: Caefaris aevo | Pleonofii inhabitabant, nunc furgunt præ Flandricarum Urbs in primis Nobilis, Situ , & Opibus vali. da . Hanc Patriam habuit P. CHRISTIANUS LUPUs , cujus de Vita & Moribus, quae nobis fuerint comperta, litteris mandare decrevimus. Licet enim_, ÉÉÉ4-iîê | ipfe Vitæ innocentiâ , & claris operibus mortalita

- TT tem fugerit ; hoc tamen memoriæ Amici, quafi de. bitum munus exfolvendum videbatur : quippè amari ab eo laboravi ; etfi non erat laborandum . Fuit enim cunótis obujus , & expofitus. Is ergo, honeftâ LUPORUM familiâ , Ipris , quemadmodum dicebamus , natus eft , pridiè Idus Junii: Anno poft Chriftum natum M. DC. XII, 'A teneris annis omnibus Difciplinis , quibus puerilis aetas informari folet , Parentes imbuendum curarunt . Erat autem in puero , præter docilitatem ingenii , incredibilis memoria, ut non folùm celeriter arriperet , quæ tradebantur ; fed & quæ accepiffet , firmiffimè fepiret . In parvulo etiam fümma cum oris modeftia candidiffimi mores exfplendefcebant , quò fiebat , ut æqualibus omnibus juxtà effet fine , aemulatione chariffimus. Humaniores quas vocant Litteras , ficut & Rhetoricam , haud pœnitendis Scholæ Princeps didicit Magiftris ,

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

rum humanarum pertaefus , Auguftiniane Familiae adfcribi voluit. Ac per hunc modum , caftis in Cœnobio Iprenfi Religiofae perfc&ionis rudimentis , Continentiae , Obedientiæ , & Paupertatis Legibus folemni ritu fefe obftrinxit . Mox majorum juffu feveriora ftudia aggrefíus cft, fed eâ animi contentione , ut nemo plus ingenio fuo imperaverit , nemo minùs genio fuo indulferit. Jungebantur no&ibus dies , & fine intervallo fibi inftabat , nec anteà definebat , njfi jam penè defcciffet . Unde Condifcipulos omnes , multos verò & alios brevi intervallo Do&rinà & Religiosâ vitâ anteivit . § de caufa , vix exa&o ftudiorum curriculo , à £. in celebri Colonienfi Coenobio , Philofophiæ aliis tradendæ adolefcentulus fermè Præpofitus fuit. Et verò impofiti fibi muneris tam \egregiè partes implevit , ut non . modò apud rudem & tunicatum Populum , fed etiam apud Do&os , & Togatos Viros magnum fibi nomen inde comparaverit . Satis conftat Falhm Chifium , tunc temporis ad Traéìum Rheni cum poteftate Legati Romanæ Sedis Apocrifiarium , de hinc ob egregia inTRempublicam , Chriftianam merita Ampliffimum Cardinalem , nec multò poft Alexandri VII. nomine in- Solio Petri collocatum ; LUPI doctrinâ , & difputandi fubtilitate captum , magni illum deinceps femper feciffe , qüod fuis locis à nobis memorabitur . Programmata Philofophiæ : Libellum de Ovo animato : Apologias , pro anima Ovi & Eremitici fui Ordinis Primogenitura , non fine ingenii fui altitudine tunc edidit adeversùs Marpurgenfem ' Academiam , & quemdam Regularem Canoni. cum , contrariis Scripitis ipfi refpondere , invitis licet mufis , co1mantCS . - . - - ... Inter hæc , Patres , qui Provinciam Belgicam adminiftrabant , infignes LUPI in ^ ftudiis profe&us cùm fecum ipfi reputaffent , haud vifum eft præclaram hanc animam , atque omnium capacem ', intra . Philofophiae fepta : amplius continere , fed ad liberiorem ftudiorum , campum illam evocare . Lovanium igitur ad primam Theologiæ Cathedram fui Ordinis moderandam. LUPUM miferunt. Hîc verò ille . non è Diale&orum dumetis , fed ex Antiquorum, Monimentis , veluti San&is , Auguftifquè fontibus , liquidam & incorruptam divinarum rerum fcientiam Auditoribus tradere cœpit . Jure quis mirabitur quâ ratione homo docendi munere occupatus , tantæ rei perficiendae fùfficere potuerit , quandò Sacrarum Litterarum Codices , Synodorum ADecreta , ac Patrum Volumina diurnâ verfari manu fimul átque no&urnà necefsè fit : Magis mirabitur quod variis multifque diftri&us Officiis, immortalia illa ediderit Oracula, quæ tanquam totius Eruditionis Ecclefiafticae Thefaurus femper mirabitur Antiquitas , colet Pofteritas . Mille clypti pendent ex illis , quibus à Forenfibus poffit defendi : L U P I s Sedes Apoftolica. Sed erat illi acre ingenium , incredibile ftudium , fumma vigilantia , & memoria fupra fidem lætiffima . Nullus penè liber fuit , nullus Author , quem ipfe non legerit ; non ut plerique , tanquam aliud agens-, fed perquam accuratiffìmè , Aperto enim Codice ( fic enim ille ftudebat ) à capite , ad

« VorigeDoorgaan »