Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Reftat quaeftio de Provincia Tripolitana. Et primò quæritur, An de Tripolitana apud Afros Provincia fueritaliquandolis inter Alexandrinum Patriarcham & Primatem Carthaginenfem ? Ita enim affirmat Nilus Doxopatrius. Et vulgata per Leonem Sapientem Ecclefiaftica Notitia lucidè ipfam adfignat iftiPatriarchae. Laudata enim iftic Tripolis pro Metropoli magnam Leptim , pro Suffraganeis civitatibus habet Sebum & Hyon , quae eft palàm Africana , non Ægyptia. Refpondeo iftius litis nullam effe apud antiquos Scriptores memoriam, nullum teftimonium, nullum veftigium. Quod Tripolitana Provincia femper Latina& Occidentalis fuerit, ideoque fpe&taverit ad Africanam Dioecefim & Carthaginenfem Primatum, demonftrant Mundi fitus,magna Sanéti Cypriani de rebaptizandis Hæreticis Synodus, aliae item Africanæ Synodi, plures Leges in Codice Theodofiano ac Juftinianæo, antiqua Romani Imperii Notitia, & Caefàræenfis Procopii fextus Liber de ædificiis Imperatoris Juftiniani. Etenim Africam ab Ægypto dividunt magnæ Syrtes : E: Tripolitana Provincia omninó eftcis partem Africanam. Et diótae Synodo adfuerunt ejus Epifcopi. Et ita fuiffe ufque ad Juftiniani Imperium eft certum ac manifeftum. Porrò ad Heraclii Imperium Homarus Sarracenorum Princeps Ægyptum , & fub fecundi Juftiniani Imperio iftius Succeffores invaferunt Africam , atque ita Chriftianorum Epifcopis nullam reliquerunt anfam de Dioecefibus difputandi. Quapropter omninò exiftimo memoratam à Nilo Doxopatrio litem effè greculum figmentum. Et ut Iis fuerit, meridiana luce clariùs eft Alexandrino Patriarchæ nihil fuifïè juris, nihil fundamenti.

Unde igitur Sapiens Leo hanc Tripolim adfcripfit ifti Patriarchæ? Refpondeo me nefcire. Qpinor feciffe, ut San&i Patriarchae Ignatii,quos ejus frater Patriarcha Stephanus continuabat, pro Bulgaria ac reliqua IllyriciDioecefi rapaces aufus firmaret. Et forfan ifta Notitia non eft à Sapient£ ac orthodoxo Leone, fed à quopiam poft Michaelem Cerularium Schifmatico Principe. Certe nec in Africa, nec in Ægypto vel unicum terræ pedem Leo habuit, adeoque de ejus Dioecefibus

[blocks in formation]

vinciæ non habuerint Ecclefiafticas Metropoles, 9mninò tamen habuere Civiles. Et magna Leptis, Imperatoris Severi natalibus clara, omninò fuit Tripolitanæ Provinciae Metropolis. Ita fupponit, uti rem lucidam , in fexto de Imperatoris Juftinianiaedificiis Libro Procopius Cæfaraeenfis. Deinde ifta Notitia Tripolitafiae Provinciae non affignat nifi tres civitates. At verò per Jacobum Sirmondum publicatus Africanarum Ecclefiarum Catalogus ponit quinque. Et Honorato ac Urbano Epifcopis, urgentibus Epifcopum deinceps non nifi à duodecim Collegis confecrari,in tertia Carthaginenfi Synodo repofuit Aureliüs totius Diœ.

fcopum ordimamdum , propterea quia & im Tripoli .fortè & Arzuge interjacere videntur barbaræ gem

[ocr errors]

tes. Nam im Tripoli , ut adferitur , Epifcopi fumt quimque tamtummodò, & poffint fortè de ipfo mumero vel duo neceffitate aliqua occupari. Difficilè eff emim , ut de quolibet mumero omne j poffint occurrere. Notanda funt verba : Ut adferitur. Ecclefiarum in Tripolitana Provincia numerum omninò noverat Primas Aurelius:Palàm adferit fuifïè plures quàm quinque , fed vacare aliquas , ideoquè tantùm fuperefïè quinque Epifcopos. Hunc fenfum evincit etiam hic in Africanae Ecclefiae Codice canon: Placuit de Tripoli propter imopiam Provinciae,ut umus Epifcopus in Legationem vemiat , utiquè ad Primatialem Synodum, & ut ibi Presbyter à quimque audiatur Epifcopis , & Diaconur* i tribus , proprio Epifcopo refidemte. Ut Presbyteri caufa judicetur à tota Provinciæ Synodo, hic canon nequaquam fanxit: Sanciret contra omnem Regularum confequentiam. Proinde omninò edicit fuiffè in Tripoli plures quàm quinque Epifcopos. An Tripolus femper habuerit tot Epifcopos, & femper fuerit diftin&ta Africanae Diœcefeos Provincia, eft quæftio alterius loci. Tertiò, Leonis Augufti Notitia cum vulgata per Jacobüm Sirmondum Notitia non convenit in civitatum nominibus. Haec enim nullam facit memoriam de Sebon & Hyon , quas Solas Leo adjungit magnae Lepti. Secundò quæritur, An intrà Ægyptum fuerit diftin&a Tripolitana Provincia ? Refpondeo, licet non Civilem,fuiffe tamen Ecclefiafticam. Lucet ex addu&to teftimonio Chalcedonenfis Synodi , cujus Au&oritas eft irrefragabilis. Laudatur ibi Athanafius Bufiridis in ifta Provincia Epifcopus. Porrò Bufiridem effè ipfas Thebas, ita à conditore Rege Bufiri diétas,in fuis ad antiquam Romani Imperii Notitiam Scholiis errat Guido Pancirollus. Longè aliud fcribit Strabo. Au&or eff Erato/?bene* commumem Barbari, omnibus confuetudimem effe , ut bofpiter pel/amt. Aegyptior verò accufari propter ea quae im fabulis de Bufiride & Buftritica Praefe&ura di&a fumt , volentibu r Pofferir loci bujus imbofpitalitatem calumniari , cum Me-Diu j-fidiur mullur Bufiris mec Rex fuerit, nec tyrammu r. Adverfatur tamen in Chronico Cæfaraeenfis Eufebius: Bufirir, Neptumi & Libyae Epapbi fi/iae fi/iur, apud vicima Nili loca tyrannidem exercet , tramfeumtes bofpiter crudeli fcelere interficiem r.Fa&um id dicit ad temporaJofue & primum ingreffum Judaici Populi in terram Promiffionis. Et ad Conftantii Chlori &c Galerii Maximiani Imperium adjungit : Bufiris & coptor contrà Romamor vebellamtes , ad folum ufque fubverf.e fumt. Proinde Bufiris fuit propè Copton , quam Thebaidi adfignat etiam Romani Imperii antiqua Notitia in Thebaidos Infignibus. Et in Demetrio Phanoftrati filio fcribit Suidas: Demetrius ex morfu afpidis periit , fepultur im Buffritide Praefe&ura propè Diofpolim im paludibus. Has paludes elucidat Strabo , fcribens Mendeten civitatem efïè proximum mari Præcipitium, adultrinum Nilicornu feu Oftium , & adjungens: Propè Memdetem eff diofpolis , & lacus ei proximi , & Leontopolir. Ulteriùs im Buffritica Praefe&ura eft Bufirij civitas, & cynofpolir. Etiam Plinius fecundus Bufiridem collocat in Auguft amnica Pelufii regione propè Leontopolim ac Cynofpolim, adeoquè etiam ifta Regio habuit Metropolim ac Provinciam Ecclefiafticam , quae non effet civilis. Et Bufiris vide

tur hujusTripolitanae Provinciae fuiffe Metropolis.

[ocr errors][ocr errors]

1is. Quis Patriarcha , aut quae ratio iftam ibi for+mam plantaverit, ignoro. Nili Doxopatrii au&toritas non convenit cum Ecclefiarum Notitia, vulgata per Leonem Sapientem. - Et Damiatam, quae eft Pelufium , afferit fuiffe folo honore fine Suffraganeis Sedibus Metropolim , quod cunóti fcimus efïè falfiffimum. Quidquid fit , duo funt certa & clara. Primò, quod Ægyptiaca Diœcefis non habuerit nifi novem civiles Provincias. Et juxta hanc divifionem fcripfit Dominus Petrus de Marca. Secundò certum eft , quod fuerint plures Provinciae atque Metropoles Ecclefiafticae. Et de illis ad Patriarcham Djofcorum fcripfit lmperator Theodofius. Sunt res obfcurae. Et circa ipfas ab aliquo , qui me peritior fit, fupplico illuminari.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

- LEXANDRIÆ Patriarcha fub fe habuit etiam quafdam Dioecefes ac Ecclefias Barbarorum non fpe&tantium ad Romanum Imperium. Prima fuit Orientalis India. Subje&tionis originem ac radicem exponit in illuftrium Virorum catalogo S. Hieronymus , fcribens de Pantaeno Alexandrinæ Ecclefiae Presbytero ac Doétore : Pantænus Stoicae fe&ae philofophus , juxtà quamdam veterem im Alexamdria comfuetudimem , ubi à Marco Evangeliffa femper Ecclefiaffici fuere Doâores, tamtæ prudentiæ & eruditionis , tam im Jcripturis divinis , quam im feculari literatura fuit, ut in Indiam quoque , rogatus ab illiur gemti* Legatis , à Demetrio Alexamdriæ Epifcopo mitteretur , ubi reperit Bartholomaeum de duodecim Apoftolis , advemtum Domimi Jefu juxta Matthaei Evangelium prædicaffe. Quod j- Hebraici, literis fcriptum, revertem s Alexamdriam , A. fecum detulit. Quæ omnia fančtus Hieronymus deI i-.;. fumpfit ex Ecclefiaftica Eufebii Caefàrgenfis hiftocap. 1o. ria, addente Pantænum iviffè prædicatum cunétis Orientalibus gentibus, & penetrafe ufque ad Indos. Sanétus Hieronymus pergit in Commentariis Ifaiae Prophetæ: Tradumt Ecclefiafficae hiftoriae , C*P*** quod Apofioli in toto orbe differf Evangelium prædicarimt, ita ut quidam Perfa * Indofque penetrarint , & Æthiopia daret manus Deo , & tram* fumima AEthiopiae im cbriflo munera deferremtur. Haud dubiè in eis, qui ad Indos penetrarunt, intelligit & fan&um Bartholomæum. At verò in literis ad Marcellam demonftrat Chriftum Dominum, quatenus Deum, fuiffè femper ac effe ubique , & adEpift. jungit: In omnibus locis verfabatur, cum Tboma 148. im India, cum Petro Romae , cum Paulo in Illyrico , cum Tito im Creta , cum Andrea im Acbaja , cum fingulis Apoftoli, & apoftolicis viris in fingulis cum&ifque regionibus. Affirmat etiam fanétum Thomam Indis prædicaflè, Quod ipfum in fui adverfum Arianos apologetica oratione fcribit fanétus orat,* 5 Gregorius Nazianzenus. In duodecim Apoftolo- rum Encomio habet fanétus Joannes ChryfoftoTrm. 6. fo!. 3 , e mus : Petrus Romam erudit , Paulus mumdo Evan; 1. gelium adnunciat ; Andreas græciæ $apientes corri; git, $imom Deum docet Barbaros , Thomas baptifmate Æthiopes dealbat, Jacobi catbedram Judæa honorat , Marci thronum A/examdria ad Nilum com

pleâitur, Bartholomaeur Lyeaone ; ad temperamtiam inftituit. Thomae folam Æthiopiam, Bartholo. maeo folos Lycaones, Paulo Apoftolo adfcribit totum mundum. Et hinc pergit in quadragefimi quarti Pfalmi Commentario : Paulur perambulabat orbem terræ. Ecquò pervenit ? Ad Thrace,, aa Schytas , ad Imdor, ad Mauror , ad $ardomior, ad Gothor, ad belluar agreffe , illas , mihilque mom comvertebat. Et ftatim infra : Ingreffus eff Thebaidem, & eo* in captivitatem adduxit. Aulam intravit Regalem , & ex Rege fecit difcipulum. Et in fan&i Pauli encomiaftica Oratione : Homo ignobili, , abjeéfus , & circumforaneus , qui artem exercebat impellibur, im tamtum virtute progreffus e/?, ut vix triginta ammorum fpatio & Romanor, & Perfa , , & Partbor , & Medor , & Imaoj , & Schyta , , & <Ethiope* , & Jauromatas , & Sarracemos , & omme prorfus bumamum genus , fub jugum mitteret veritatis. Quae omnia an fint authentica , eft multa quaeftio. Sanè fanéti Pauli ævo Thebais non habuit Regem , nifi Romanum Imperatorem, quem conftat nec habitaffè iftic , nec à praedicante Paulo fuiffe converfum. Quod interim fanâus Bartholomaeus prædicaverit in India, teftatur etiam Socrates: Cum Apoßoli fortitò iter ad gemtes fufce- LiB. ,. piffemt , Thomas Parthiam , Matthaeus Aetbiopiam, cap. 15. Bartholomæur Imdiam, quae buic finitima eff , fortitione accepit. Hoc ipfum fcribit Romanum Martyrologium : $an&us Bartholomæus Apoßolu* im Imdia Chrifti Evangelium praedicavit. Imde im majorem Armemiam profe&us , cum ibi plurimos ad fidem comvertiffet , vivus à Barbari, decoriatus eff , atque Affyagis Regis juffu capitis decollatione martyrium complevit. Etiam de San&o Thoma fcribit. Beatus Thomas Apoßolus Partbi , Medis, Perff, , Hircami* , & Brachmammis Evangelium praedicavit , ac demum im Indiam perveniem* , cum eos Populor im Cbriffiama Religione infiituiffet , Regi r juffu lamceis tram fixus occubuit. Videtur inchoatam à San&to Bartholomæo prædicationem confummaffe. Et fuper haec fundamenta aedificavit Sanétus Pantaenus , Ecclefiis adjecit Ecclefias , & omnes fuppofuit Patriarchatui Alexandrino. Pergit Socrates : India autem imterior , quam permultae gentes Barbarae accolumt , lingui* imter fe difcrepamtes , mom ante conffamtimi tempora verbo Chrifii & ejus Religione eff illuftrata. Meropius Tyrius, Philofophus Chriftianus, cum duobus è fratre nepotibus, Ædefio ac Frumentio, abiit vifitatum Indos ex curiofitate, & in reditu ad fuos eft occifus à Barbaris , juvenes autem funt capti , ac Regi oblati in donum. Et exaltati iftic funt » uti Jofeph in aula Pharaonis. Pofuerunt ibidem primas Chriftianæ fidei radices, ac tandem rediere ad propria. Quae omnia latè defcribit Socrates. Eadem defcribit Hermias Zozomenus, atque adjungit : Sub idem tempus accepimus Indos interio- Lib. *. res , fic enim moflra memoria appellantur, ad quos °*P**3* do&rima & prædicatio Bartholomaei minimè pervemerat, à Frumemtio $acerdote & Do&ore Sacrae difciplimae , fidem Cbriffiamam fufcepiffe. Iftam regionem Theodoretus in Ecclefiaftica Hiftoria appellat extremam Imaiam. Prgfatam Meropii pere- Lib. i. grinationem edißerit, ac de Ædefio ac Frumen- caP. -S. tio ad propria redeuntibus adjungit: Ædefus reéîâ

Cyprum proficifcitur ; Frumentius autem , ßudium ergâ

mari rubro claffem , quæ in Ophir ibat, portatura aurum , & non nifi poft triennium revertebatur, Ophir omninò fuit orientalis India, ad quam ex rubro mari etiamnum hodiè navigatur. Et hac via etiam San&us Pantænus iviffe ex Ægypto in Indiam, &ex hac in illam poffit Sanétus Frumentius rediviffe. Sanétus Frumentius erat apud Tyrum, primae Phæniciae ad orientalem Dioecefim manifeftè fpe$tantis Metropolim, natus atque renatus : Quare igitur Interioris Indiae plantaturus Ecclefiam, ac ipfi Epifcopum & Clerum poftulaturus, non acceffit ad Sanétum Euflatium Antiochiæ Patriarcham, fed divifit fe à fratre Ædefio , folus ingreffus eft aliam tantis ac tot periculis obnoxii itineris viam, & acceffit ad Sanétum Athanafium ? & certè Perfidis, cui India adjacet, Ecclefia femper refpexit ac venerata eft Patriarchalem Cathedram Antiochiae. Refpondeo antiquos Ecclefiae Patres circà novas Barbarorum Ecclefias fervaffè Regulam , quam in Africano Codice laudat hic canon: Plenario Concilio conffitutum eff, ut quaecumque Ecclefíe im Diæcefcomffitutae fumt fa&ae Catholicae , ad ea* Cathedra* pertineamt, per quarum Epifcopo , fae$um eff , ut Catholicae Unitati communicarent. In redeuntibus ex longa haerefi Ecclefiis , circumfcripta variis conditionibus, in venientibus è Barbariae ac Paganifmo ad Chriftum regionibus plenè femper ac abfolutè fuit fervata ifta Regula, ideoquè converfa per Sanétum Pantgnum India fpe&tare debuit ad Cathedram & Diœcefim Alexandrinam.Idem Pantænus ad ejufdem fedis obedientiam omninò perduxit vicinos filios Sanétorum Bartholomaei ac Thomr. Et ejus opus , atque laudatam Regulam noverat laicus adhuc Frumentius: Hinc non Antiochiam acceffit , fed Alexandriam , atque illic à Sanéto Athanafio eft in Epifcopum confecratus. Cur Perfidis Ecclefia ad Antiochenam Cathedram fpeétet, fuo loco exponetllr. Et ifta Evangelica per San&tos Bartholomeum, Thomam,Pantænum, ac Frumentium fa&ta Plantatio diu permanfit falva & integra. Etenim in Libris de confenfu Evangeliftarum fcribit Sanétus Auguftinus Ecclefiam fuo tempore fuiffè adeò dilatatam , ut longius quam Romami Imperii Jura tendumtur, ufque ad Perfu r & Indos , aliafquè Barbaras gemter , fumiculo, porrigeret. Et in quarta Homilia de Sanéta Prophetæ Samuelis matre Anna fcribit San&tus Joannes Chryfoftomns : Hgc mulier ubiquè gentium mumc praedicatur. Et fíve im Schytiam proficifcaris, fíve in Aegyptum, five im Indiam, fíve ad ipfos orbis termimos, omnes audier ejus bemefa&a decantamtes, Quod nempè omnes illæ gentes tunc haberent fuas Ecclefias. Etiam in Homilia, qua Sacrarum Literarum le&tionem demonftrat utilem ac neceffariam, fcribit idem Joannes: $ive ad Iwdor te comferas , quor Oriem , 5o/primur adfpicit , fve ad Oceamum te conferas , five ad Britammicar illas Infulaj , fîve im Euximum Pontum maviges , fve ad Auffrales Partes abeas , omnes ubique audies de iis quae im $cripturis fumt , pbilofophamter. Non fine caufa Indiam adjungit Ægypto : Quod nempè illa fpe$taret ad hunc Patriarchatum. Et hinc de Theophilo iftic Patriarcha, quod ad celebrandam in hortis Ruffinianis Synodum, & condemnandum iftic San&um Joannem chyaenum , non tantun\

3Lib. 1. caP. 9.

Lib. 8. «cap. 35.

Lib. 4.
«cap. 5o.

ergâ pietatem pluri* faciem*, quàm afpe&um Parem-
tum , Alexandriam comtemdit, docetque illius Eccle-
f.e Epifcopum, utique recens ordinatum San&tum
Athanafium , Imdor maxima duci cupiditate perci-
piendi lumimir Divimæ cognitiomir. Quam Ædefii
ac Frumentii diverfam in reditu mentem infinuat
etiam Socrates, & clarè tradit Hermias Zozome-
nus. Omnes affirmant Frumentium à Sanéto
Athanafio fuiffe creatum, ac miffüm iftis Indis
primum Epifcopum , iftic corufcaffe fummis mi-
raculis , & eximiis converfarum animarum fru-
&ibus, atque ità Apoftolica tempora per ejus vir-
tutesrevixiffe. Eadem omnia confirmat in fua ad
Ecclejiafticam Eufebii Cæfaraeenfis Hiftoriam ap-
pendice Ruffinus Presbyter, atque adjungit: Quæ
mor ita geffa , mom opinione vulgi, fed ipfo Aedefo,
Tyri Prerbytero poffmodum fa&o , qui Frumentii co-
me * prius fuerat , referemte cognovimur.
Et hinc lucet Nicephorum Calixtum , qui il-
luftratam à San&to Frumentio Indiam affirmat
fuiffe Felicem Arabiam, ac Sabam effe ejus Me-
tropolim , infigniter hallucinari. Neque enim
San&tus Thomas aut Sanétus Bartholomeus in Fe-
lici Arabia praedicarunt, fed in Orientali poft Per-
fidem India. Certè antiquos atque deformatos
San&i Thomæ Chriftianos nofter Confrater Ale-
xius Menezius, Orientalis Indiae novus Apofto-
lus, non iftic, fed hic invenit, correxit, ac red-
didit Romanæ Ecclefiae. Et Felix Arabia non eft
interior atque extrema India, nec incolitur à mul-
tis diverfarum linguarum gentibus, nec Indo flu-
mini, à quo India nomen habet, eft vicina. Cu-
riofus Meropius voluit videre Indos, quorum ad
lmperatorem Conftantinum Legationem defcri-
bit in illius vita Caefaraeenfis Eufebius, & adjun-
git de ipforum donis: Im illis erant omnia propè
clariffimarum ac pretioffmarum gemmarum genera,
amimantia etiam tota matura ab hifcè noffrir difcre-
pamtia. Uti Britannos adultimas Occidentis , ita
hofcè Indosaffirmat fitos adextremas oras orientis
Solis. Palàm depingit Orientalem Indiam. Et in
Pelicem Arabiam non quadrant haec Ruffini ver-
ba: In ea divifiome Orbis terrae, quae ad praedicam-
dum Dei verbum forte per Apoftolor celebrata ,
Tbomae Partbia , Matthaeo Aetbiopia , ei adjacem;
citerior Imdia Bartbolomeo dicitur decreta. Imter quam
Partbiamquè media , fed longè imterior tra&u Imaia
aulterior jacet, multis varii, lingui , & gentibus babi-
tata , quam velut longè remotam mullus Apoffolicae
praedicatiomi* vomer impreffèrat , quae tamem tempo-
zibus Conftamtimi femina fidei prima fufcepit. Metro-
dorus quidam pbilofophus , imfpiciendorum locorum &
orbis perfcrutamdi gratia , ulteriorem dicitur Imaiam
penetraffe. Cujus exemplo imvitatus Meropius quidam
Tyrius Pbilofophus , &c. Quis non videat hanc om-
ninò effe orientalem Indiam ? certè Felicem Ara-
biam , licèt Romano Imperio numquam fubfue-

' rit, omnes novimus non eße adeò remotam: Nec

Annot. 1 o6.

Quaefl. 32.

primus ipfam è Romanis acceffit Metrodorus, nec
fecundus Meropius. Ifta eft igitur India, de qua
Caefaraeenfis Eufebius fcribit in Chronico : Traja-
mus Imperator im mari rubro claffèm imffituit , ut per
eam Indiae fines vaffaret. Et in quaeftionibus ad Li-
brum tertium Regum fcribit Theodoretus: Quid
eft 5ophera ? eft quædam regio Indiae, quam Geogra-
pbi momimamt auream terram. Etiam Salomon &
Jofaphat , Hebræorum Reges , habuerunt in
Différt. Proæm. Tom. I.

Lib. 1.
C. 1 3 . •

[blocks in formation]

/

fub Sarracenis ad feptimi Saeculi finem rexit iftam Cathedram, fcribit Orientale Alexandrinorum Patriarcharum Chronicon : Simom Legatum accepit ab Imdis , qui illum rogabamt, ut fibi Epifcopum ac Praesbyteros comffitueret , qui moluit preffare abfque Aregi, Aegypti comfemfu. .guamobrem ad alium profe

&us eff Legatus , qui ejus poffulatis fatis fecit. Sed

multa hujus rei caufa Cbrifiiami perpeff funt. Chriftianitas & Epifcopalis fucceffio defecerat apud Indos, ideòque hi ad fuum Patriarchalem fontem denuò recurrerunt. Verùm Patriarcha Simon fine Sarraceni Tyranni venia non fuit aufus communicare alienis gentibus , nec Chrifti Domini Evangelium propagare.Hinc illi alium accefferunt Patriarcham aut Epifcopum. Haud dubiè Sarracenis fubditum. Nam ob ejus generofum facinus Chriftiani funt dura paffi. Res vario pede ambulavit ufque ad elapfum faeculum , in quo San&tus Francifcus Xaverius, venerabilis Alexius Menezius, & alii Apoftolici viri iftic per verbi & fignorum virtutem repararunt ac dilatarunt Ecclefias, ac ipfas Romano Patriarchatui adjecerunt. Quod nempè Ægyptus fub Turcorum tyrannide& Schifmatici Patriarchae impietate gemat, ac Orthodoxus iftic Patriarcha fit paucarum virium , ac fuas proprias Ecclefiolas plenè non poffit adjuvare. Ad Indos etiam Legatus fuit , ac praedicavit Theophilus Adiabenus, ab ifta Legatione ac praedicatione paffim appellatus Theophilus Indiae. Eum in magna ac Felici Arabia apud Homeritas, in Adiabena Provincia apud Auximitas Æthiopes, ac in ulteriori lndia praedicaffe,erexiffe Ecclefias , & Difciplinam reftauraffè fcribit in Ecclefia

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

divellendum ad haereticos Epifcopos Ecclefiae Conftantinopolitanae. Et ut Frumentii praedicationem de errore infamaret , quofdam ab ipfo inftitutos aut permiffos Ritus afferuit Canonibus adverfari, atquè ita ipfum in his erraffe. Hujufmodi namquè fucis uti confueverunt Hæretici. JPorrò quofdam imperfe&tos, & fuo poftea tempore corrigendos Ritus novellis in Chrifto Populis relinquere aut permittere , eft antiquiffima & probatiffima difpenfatio, per ipfos etiam San&tos Apoftolos ufitata. Ejus rationem dat magnus Bafilius in Libro de Spiritu San&to, ac in Refcripto ad Sanétum Auguftinum Anglorum Epifcopum magnus Gregorius. Hujus Theophili, & fa&tae per ipfum Praedicationis meminit ex Ecclefiaftica Philoftorgii , hominis Ariani , hiftoria Solus Ni

cephorus Calixtus, ideoquè ejus intima ignora. mus. Quidquid fit, Arianae perfidiae nullas ille apud Indos potuit radices figere. Altera ad Patriarchalem Alexandrini Epifc6pi Poteftatem fpe&ans Barbarorum Dioecefis ftiit magna Æthiopia, quam hodie appellamus Abyffinam , & de qua habent Arabici Canones : Ut Cam.;e. mom poffmt Aetbioper creare mec eligere Patriarcbam, quim potiùs eorum Prælatur fub poteßate ejus fit , qui temet Jedem Alexamdriae. Jit autem apud eos loco Patriarcbae , & appelletur Catholicur. Non tamen jus habeat conffituemdi Arcbiepifcopor, ut babet Patriarcha. $iquidem mom habet Patriarchæ homorem & poteffatem. Quod facciderit , ut comcilium im Graecia habeatur, fueritquè præfemr hic Prelatus Æthiopum, habeat feptimum locum poff Prglatum Seleuciae. Et quando fa&a ei fuerit Poteffas comffituemdi Arcbiepifcopo* im Provincia fua , mom licebit illi comffituere aliquem ex illis. Et quicumque mom paruerit , eum $ymo- « du* excommumicat. Horum Canonum tempore Æthiopum Praelatus videtur adfpiraffe ad libertatem ac Autocephalaejam , immò & ad Patriarchalem Eminentiam, ideoquè ipfum ifta Synodus compefcit & continet in antiquo fubje&ionisjugo & gradu. Quis Patriarcha , quod tempus , quae occafio hanc vaftiffimam Dioecefim Alexandrinae Sedi fubjecerit, ignoratur. Exiflimo fa&um ab antiqua Regula, quae Barbarorum Ecclefias fubjecit viciniori Patriarchae. Quod per ipfos Apoftolos Æthiopia acceperit Evangelium , abundè lucet ex fupra di&tis. In Ecclefiaftica hiftoria Eufebius Cgfaraeenfis de Eunucho, Candacis Æthiopum Reginae gazis Prgfe&to, & per Philippum Diaconum converfo ad Chriftum Dominum , fcribit : Conffamj fama eff illum pof? reditum im patriam, falutarem Salvatoris im bumamum genus ingreffum palàm praedicaffè , per quem praedi&io Propbetica, AEthiopia præveniet manum ejus Deo , re ipfa impleta eff. Poffit quis Ægypti Epifcopus aut Presbyter Apoftolicam plantationem rigaffe ac propagaffè , atque ita ipfam omnem fuo Patriarchae fuppofuiffe. Quin immò videtur fa&a per ipfos Apoftolos, atque ità jam laudata Regula poffit effe Apoftolica.Etenim adversùs fan&um Frumentium,Auxumitanæ civitatis Epifcopum fcripfit olim Imperator Conftantius ad iftarum Regionum Tyrannos: Frumentium Epifcopum quam primùm im Ægyptum dimittite ad venerabiliffimum Georgium , & alios per Ægyptum Epifcopos , qui im creandi, ac dijudicandis Epifcopi* fummam au&oritatem habemt. Scitis & memimiffi* Frumentium ab Athamafo , bomine omnibus malis obnoxio, im bumc Ordinem vitae effe coaptatum. Auxumitana civitas non eft in Ægypto , fed in Abyffinorum Æthiopia : Et iftarum Regionum Tyranni , quibus fcripfit Conftantius , omninò erant Reges Æthiopiae.Et ecce Auxumitanum Epifcopum fuiffe ab Athanafio confecratum, & cunétos iftorum Regnorum Epifcopos debere ab Alexandrino Patriarcha creari ac judicari , & omnem hanc fummam auétoritatem ad ipfum ac ejus Synodum privativè fpeétare , conftanter ac difertè Conftantius affirmat.Et Regibus Barbaris , ad Romanum Imperium non fpeétantibus, potenter imperat de re Ecclefiaftica. Nempè ex antiquo , adeòque & Apoftolico Canone , qui omnem iftorum Regnorum 'Eccle

[ocr errors]

Lib. 17.

cap. 6.

Ecclefiam fubjiciebat Alexandrino Patriarchatui. Quod ifta fubje&io ad noni faeculi medium fuerit adhuc falva atque integra , lucet ex Orientali Alexandrinorum Patriarcharum Chronico, fcribente ad Jofephi Patriarchatum : Jofephi tempore Epifcopus quidam erat im. £tbiopia , quem conftitue*at Patriacha Jacob, egreffo Rege Aethiopiae ad beldum , bumc exilio mul&avit Regima & Principer, ideòque miwimè pluit eo ammo, & peffi* graffata eff per omme , Regiomev.Remiffo autem Epifcopo illo in Ægyptum, alium fibi conftituerunt preter camomem. Quod percipiem* Rex Aetbiopie reverfur à bello, aegerrimè tulit, mifitque aliquor, qui veniam peterent à Deo ac Patriarcba , & reduxerumt illum Epifcopum im Aethiopiam. Nec mireris hanc barbari Regis pietatem. $í enim etiam fub Juftini primi Imperio omnis thiopia fuerit orthodoxa , quod ejus Rex Elesbaan diétum Imperatorem contrà paganos Homeritas ftrenuè adjuverit, & quod tandem ad Chrifti Domini humilitatem imitandam depofuerit Regnum & fa&us fit fanétiffimus Monachus, ex antiquis Scriptoribus refert Nicephorus Calixtus. Additipfum cum Ægyptio Romanorum exercitu militaffe.Quod nempè Ægyptio Patriarche etiam fubeffet. Et tam Ecclefiam, quam fuam Rempublicam adeò conftanter tutati funt Æthiopes , ut ufque hodie neque à Sarracenis fuerint du&i in fervitutem, neque à Turcis. Et dum nos in terra Sanéta contra Sarracenos & Turcas belligeravimus, iftorum Rex ab Alexandro tertio Pontifice poftulavit inftrui circà Chriftianam fidem & mores, uniri Romanae Ecclefiae, habere Ecclefiam án Romana urbe, & in Patriarchali Hierofolyme Ecclefia Altare. Ipfum titulat Indorum Regem, ejus preces exaudivit, ac ipfi Legatum Alexander mifit,ac fuperfunt duae ejus ad iftam gentem Epi

Joammis im magma Alexandrima Ecclefia Paramamarium, virum pietate ormatum, & fervata virgimitate celebrem, ammorum duorum & fexaginta , delegerumt. Eo igitur addu&o, ad Regem Adad & propriam regiomem redierumt. Ita demum Cbriffi fidem profeffi, Baptifmi lumime cum&i fuerumt illuftrati. Diligens examen ipfos docuit iftam Indicam regionem deberi Patriarchæ Alexandrino. Eandem rem refert in Ecclefiaftica hiftoria Anaftafius Romanæ Ecclefiae Presbyter ac Bibliothecarius , addit Auxumitas degere in fita poft AEyyptum India , & iftum Alexandrinae Ecclefie Paramonarium feu Manfionarium fuiffè nomine Joannem. Apud eofdem Auxumitas praedicaffe Theophilum Indum, fupra audivimus à Nicephoro Calixto. Verùm ifta Ariana praedicatio nullas radices egerat. Omnis enim plantatio , quae non eft à Patre , brevi eradicatur. Eadem refert Georgius Cedrenus, Refpondeo hanc Dioecefim non effe diverfam à priori. Auxumitae funt ipfi Abyffinæ Æthiopes, habentes nomen à civitate Auxumitana , ipforum Metropoli. Lucet ex Nonnofo, Imperatoris Juftiniani ad Homeritas & Auxumitas Legato, qui affirmat Elesbaan tunc fuiffèAuxumitarum Regem, atque adjungit: Auxumi, eff per magna civita r , & quafi totius Aethiopiae Metropoli r , magis ad Meridiem & Orientem vergemr,quàm Romamum Imperium. Nonnofi librum laudat, & compendio exponit in Bibliotheca Photius. Et in libris de Perfico Imperatoris Juftiniani bello Procopius Cæfaraeenfis affirmat Homeritas & Auxumitas diftingui per

Lib. 3.

mare rubrum, ac pergit: E regione Homeritarum Lib. 1.

ulteriorem continentem habemt Æthioper Auxumitae, ita di&i de momime urbis Auxumidir, ubi eff ipforum Regia. Porrò interfufum mare ferente mediocriter vento, trajicitur quimque diebu r , & mo&ibus toti

[ocr errors]
[ocr errors]

num Codicem Scholiis Jacobus Gothofredus. Et fit, ,,. hinc lucet , quod neque venerabilis Joannes, ne- Tit. is. que item fan&us Frumentius iftic Chriftianam fi- cap. x.

jecerunt. Quod ufque hodie Alexandrino fubfint, infra demonftrabitur. Hodiernam ipforum Religionemexponere non eft hujus loci.

[ocr errors]

Tertia ad Patriarchalem Alexandrini Epifcopi Poteftatem fpeétantium Barbarorum Diecefis quibufdam videtur effe Regnum Auxumitarum, habitantium Orientalem Indiam , Judaicos Ritus & errores fe&antium , & ad quos Romani mercatores ex rubromari folebant navigare. Sub Juftiniani Imperio Rex ipforum Adad cum Damiano Homeritarum apud magnam Arabiam Rege bellum habuit, ejus caufàs educit martyr Theophanes, atque profequitur: Ita demùm magmi* inter fe inimicitiir fufceptir, mutuo inter fe bello comtemdebamt. Cumque jam im aciem congreffuri effemt , Auacumitarum Rex Adad votofe devinxit im banc memtem : Si Homeritae fuperior rediero , chrißiamur fiam, & im Cbrißiamorum gratiam bello deinceps decertabo. Deo igitur opitulante , magnam ille retulit viâoriam , Regemque Damianum vivum captivum egit , Homeritarum Regionem , eorumque Regiam reddidit planè fubditam ; Et Deo gratiar Auxumitarum Rex fubimde perfolvem Epifcopum atque clericor ad fe mitti , & fe ac fuor de cbriffiama Religione doceri , miffis ad Imperatorem Juffimiamum Legatir , expetiit. Eo mumtio Juffimiamur fupra modum laetatur, Epifcopum quem ipfi vellemt , dari fuffit. Legati , diligemti examine praemiffo; fam&fi

DiJèrt. Proœm. Tom. I.

[ocr errors]

dem plantaverint. Lapfam dumtaxat repararunt. Hinc item lucet Theophilum Indum & ad Indos & ad Auxumitas fuiffe miffum ab Imperatore Conftantio, ut fan&ti Frumentii praedicationem illic deftrueret. Hinc lucet & ratio, cur Auxumitarum Rex Adad non è Conftantinopolitana , fed ex Alexandrina Ecclefia fibi delegerit Epifcopum. Antiqua Regula ipfum docebat fuam gentem fpe&tare, & femper fpeétaffè ad Patriarchatum Alexandriae. Porrò fuas contrà fan&tum Frumentium Literas Imperator Conftantius infcripfit ad iftius regionis Tyrannos ; at verò Nonnofus, fan&us Theophanes, Anaftafius Bibliothecarius,aliique affirmant & Anaftafii & Juftiniani Imperatorum tempore cun&is Auxumios Regionibus fuiffe unicum Regem. Et ita eft etiamnum hodie.Nempè rerum edax tempus illic mutavit formam regiminis. Quod fub Conftantii Imperio per Tyrannos regerentur ifti Æthiopes, palàm fupponit in priori fua Apologia fanétus Athanafius. Quaeftio eft, an Indorum Apoftolus & Auxumios Antiftes fint unus atque idem Frumentius ? Partem negativam fuadet Romanum Martyrologium : Apud Indos fam&i Frumentii Epifcopi , qui ibi primùm captivus , deinde Epifcopus à fanéfo B 2,

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »