Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small]

Iib. 3. radicem aperit Socrates : Porphyrius Cæfareae £ap. 19. Palefimæ à quibufdam Chriffiamis reprehenfus cum

prae gravi, qua ardebat iracundia iffud fere mom poß fet , Religionem chriftianam deferuit, & præ odio illorum, qui ipfum coarguerant , ad Libro , confcribemdor, quibus Chriffiano, maledicè & comtumelio perfringeret, præceps ruit. Addit ipfum in malè dicendi impetu fuiffe Praecurforem Apoftatae Juliani,& hunc illius veftigia tenuiffe. Et meritò notat ejus iracundiam. Etenim in Magiftri fui Plotini vita ipfe de femetipfo fcribit fe adeò fuiffe fubje&um iræ, & ex ira praecipitem, ut aliquoties feipfum fufpendere pararit , fed à Plotino fuerit impeditus. Hoccè igitur Monftrum Chriftiana Religio meritò evomuit. Nec finè fundamento S. Cyrillus ipfum appellavit Patrem calumniarum. Et de ipfo addit La&tantius: Verùm bic, utique Porphyrius, pro fua imanitate contemptus eff , qui & gratiam , quam fperavit , nom eff adeptus, & gloria , quam captavit , im culpam reprebenfionemque vomverfa eff. Di&to Bafilicarum everfarum anno Magni Conftantini Pater Conftantius Chlorus erat Cæfar , & biennio poft fa&tus eft Auguftus , Ac cum Galerio Maximino divifit Imperium. Et Chriftianam Religionem , licet amplexus non fuerit, fovit tamen & dilexit. Hinc cum fuis cafumniis Porphyrium opinor ab illo fuiffè fpretum & compreffum. Quod ejus Judicium Filius Conftantinus , iftius Saeculi anno fexto faétus in Imperio Succeffor , firmavit & ftabilivit. Et hìnc in rabiem a&tus audax Apoftata fcripfit etiam in Juvenem Principem, & notavit de Tyrannide ; & pro fuo fundamento adduxit ejus Patriam Britanniam, antiquam Matrem Tyrannorum. Et hinc patet Conftantinum fuifïè non Bithynium aut Drepanenfem, fed Britannum. Aft in eum , qui profcribere poteft , periculofum eft fcribere. Etenim & Divinae & humanæ Majeftatis effrontem Calumniatorem Conftantinus profcripfit & deportavit. Et gloriam , quam ille captavit, convertit in culpam & reprehenfionem. Omnes ejus Libros damnavit ad ignem. Non igitur fan£tiffimam Trinitatem , fed Chriftianam Religionem Porphyrius ftuduit evertere: Debachari etiam aufus in ipfum Principem. Eadem omnia attentavit Arius. Nam quod & in Magni Conftantini IMajeftatem vomuerit contumelias,eft fuprà monftratum. Et addidit blafphemum bellum in fan{tiffimam Trinitateim. Conatus eft Gentilifmum fucare Chriftiano nomine, & reducere. Hìnc & ipfum , & ejus fequaces Magnus Conftantinus reétè juffit appellari Porphyrianos , & eofdem per omnia pœnis mulétavit. Notanda funt Conftantini de Porphyrio ver

ba : Nefrrior libro, muper edebat. Conftantinus hge fcripfit Chrifti Domini anno trecentefimo vigefimo quinto. Quo praecisè anno deportavit, ignoro. Hinc interim nofci poteft aetas Porphyrii. Ipfum fuiffè Tyrium, genere nobilem, & Longini Philofophi difcipulum affirmat Eunapius Sardianus, & adjungit: Porphyrio momem imitio fuerat Malotiur, quod $yrorum lingua Regem fomat, fed det orta appelfatione ad Purpuram , Regium im veffimemto infigne, Porphyrium veluti purpureum momimavit Longimur. Addit juvenem bis Romae fuiffe, Plotini auditorem. De decimo Imperatoris Galieni , fuae aetatis trigefimo, adeoque Chrifti Domini ducentefimo fexagefimo quarto anno veniffe Romam fcribit ipfe Porphyrius in vita Plotini. Proinde Chrifti Domini anno trecentefimo vigefimo quinto, fi vixerit , habuit annos nonaginta & unum. Ad extremam fene&utem venifïè teftatur Eunapius. Et ad Chrifti Domini annum trecentefimum trigefimum fcribit in Eufebiani Chronici Supplemento S. Hieronymus: Porphyriu r, miffo ad Comßantinum infgni Volumine, exilio liberatur. Quod fi fit idem Porphyrius, habuit tunc annos nonaginta fex. At videtur fuiffe alius. Etenim in D. Cardinalis Cæfaris Baronii Compendio fcribit Henricus Spondanus , Apameenfis in Gallia Epifcopus : Fuit Publius Aptatiamus Porphyrius Poeta , cujus exftat ad Comffamtimum Imperatorem Carmem Pamegyricum de laudibus ejus ac Crifpi Filii, ejufque beneficio revocatur eff ab exilio, quo multatur fuerat , ut habetur in Chronico Hieronymi. Egit quoque de illo Baroniuj im Tomo tertio pofferiori r editiomir , retraéfam , quod priori eum comfuderat cum Porphyrio Platomico, de quo bic agitur. Nam & alioquim bumc impium Pbiloßpbum mom ultra Diocletiamj tempora vitam extendiffe , au&or eff $uidas. Quidquid fit, etiam Apoftata Porphyrius fuit ab exilio liberatus. Lucet ex Eunapio: Porphyrius videtur extremam fenu&utem attigiffe , quo fa&um , ut multas reliquerit obfervationc, Libris priùs à editis repugnanter , de quibus mom poffum aliter exiffimare , quàm quod aetatis progreffu fentemtiam mutarit. Romae vitam cum morte commutaffe dicitur. Ab exilio liberatus. Ejus tædio mutavit fententiam : Omnia, quæ in Chriftianam Religionem & Imperatorem Conftantinum vomuerat, circumduxit & exufflavit. Et iftud Opus periit. Quidquid Suidas fcribat , vixit ille ultra Diocletiani Imperium. Quomodò enim Diocletianus tantæ fuæ tyrannidis purgatorem deportaffet ? Et in laudato , quod vigefimo Imperii anno Conftantinus emifit, adversùs Arium Edi&o palàm afferit Porphyrium fuiffè à fe caftigatum. Iftam fui Dogmatis enormitatem Arius omninò norat, ideoque & de ipfo & de ejus Affo-, clis fcribit in fecunda Difputatione fanétus Athanafius : Et hoc ipfum , horrenda dogmatis impie* tas, illo, mequaquam latitat, ac proinde vafriter occultam , & fuppreffs iffiufmodi femtentiis alia ac diverfiffima vocibus fomamt. AJam ß mentem eam verbis proderemt , damnaremtur : $i eam femtemtiam foverent , fufpicione laborarent lapidamdi ab hominibus , facrarum Literarum argumemtir. Ideoque , ut filii feculi bujus , callidè fuam lucermam accemdemter ex oleaflro , veritique celeriter extinguatur , abfconfam tememt fub modio hypocrifì , longè alia fomamtes. Præfidia amicorum & Conffam

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tii Terrorem depraedicamt , adeo ut qui ad eos ingrediumtur, prae fimulatione & illa Praefidiorum ja&amtia mom videant Arii fordulentiam. Et in prima Difputatione : N? fuffimueritis eor , qui contrà Nicaenam fidem novis rebur ffudemt, etiamfi Di&iones ex facris Literis fcribant ; fuffimueritis hoc gemur Scriptorum. Etiamß vocer Ortbodoxae Fidei loquamtur, ita quidem loquentibu r attemdite. Nom emim veéfo animo loquuntur, fed veluti indumemtum Ovium baec verba proferumt , intùs verò , quæ Arii fumt , fapiumt, quemadmodùm Haerefeom Primceps Diabolur ; mam & ille loquebatur ex facris Literi*, & tamem aequè illis os obturatum eff à $alvatore. Pluribus iftis oftendit quod blafphemas Arii voces omnis fidelis populus horrefceret , & ad Lapides damnaret; ideoque Eufebiana praefertim Faétio eafdem etiam averfaretur , ufitaret Orthodoxas fanέtorum Patrum , immò & facrarum Literarum voces, ipfas aequivocè acciperet , fub ipfis Arianorum virus, ut fub ovinis lanis lupum , nequiter occuleret, ac fic femet-ipfam damnaret. Eandem Arianam vafritiem notavit & damnavit fanêtus Bafilius, fan&us Hieronymus , ac fanétus Joannes Chryfoftomus. Et de plena ipforum Seleucienfi Synodo, ac ejus de Deo Verbo vocibus {cribit in Magni Athanafii Encomio fan&us Gregorius Nazianzenus: Hæc verba fmplicioribus bomimibus illecebra erant impietatis bamo circumje3a , Statua ad omme* tram r-eunter fe obvertem r , commumis utriufque pedir Cotburmur , Cribratio ad ommem ventum. Hinc iftum Conventum adfirmat fuiffe Caiphae Concilìum, in quo Deus Verbum fuit condemnatus. Iftius Arianae vafritiei fcopum & radicem aperit in fecunda Difputatione fan&tus Athanafius: Iffa ommium Haerefeom ultima , & numc vecem * egreffa Amte-Ambulo & praecurfatrix Amticbrifto , cui momen eff ab Ario, dolofa & vafra, cùm videret forores fuar , caeteras Haerefer aetate grandiorer, publicè & palam probrofas haberi , fpeciem fuam diffimulat , & facrarum Literarum vocibus , quaff homeffo cultu, induitur, ut Pater ejus Diabolus , ac demuò fatagit intrare in Paradifum Ecclefiæ, quò fub fpecie Chriffiamifmi mommullo* feducat , ut credibilitate falfarum rationum perfuafi contra Cbrifium femtiamt. Hanc artem , licet Eufebiana præfertim fa&io ufitaret,ufitavit tamen & ipfe impudens Arius. Suo loco lucebit ex ejus A&tis in Nicæna Synodo, ac item poft ipfam. Eft antiqua Gnofticorum ars,

[blocks in formation]

mus au&or. Etenim quod fan&i Cypriani Carthaginenfis Epifcopi tempore Trinitatis Divinitatem quidam fcinderent, quidam contraherent, teftatur in ejus Encomio fanétus Gregorius Nazianzenus. Immò in tertia contra Arianos Oratione Magnus Athanafius adfirmat ipfos delirare cùm Marcione, Bafilide & aliis Gnofticis, & effe horum æmulatores, ob duas cauffas. Primó , quia cùm iftis variam Divinjtatem fabulentur , & falfos Deos. Secundò, quia Deum Verbum garriunt creatum, & fimul per ipfum creata reliqua omnia, atque ita creandi virtutem , quae foli Supremae Majeftati competit, impiè derivant in creaturam. Nam & hæc eft fabula Gnoftica. Eadem in Oratione Athanafius adfirmat, quod Ariani fe Manichæis aemulos praebeant , & dat cauffam: Ita per omnia in tenebris volutamtur, dum & veram $apiemtiam abnegatam volumt , & eam, quæ mom eff, imdtgamt , alium , ficut Mamichaei , Deum fibi commimifcentes , & verum Deum inficiamter. Quia nempè etiam cum Manichæis fabulantur duos Deos. Etiam in Libro de Ariminenfi ac Seleucienfi Synodo fcribit: Quaffmefciremt Ariami haerefim iffam etiam amtè Nicaenum comcilium fuiffe abominabilem , quo tempore Artemaj ejur fundamenta faciebat , & amte Artemam equè abominabilem fub Caipha & Pbarifeorum Comcilio fuiffe. Rursùs adfirmat Arianam blafphemiam effe Judaicam perfidiam. Artemae -feu Artemonis hærefim exponit in Ecclefiaftica hiftoria Cæfaraeenfis Eufebius, & demonftrat ipfum non circà Sacro-fanétæ Trinitatis Confubftantialitatem , fed circà Divinæ Incarnationis veritatem erraffe : Fuiffè præcurforem Neftorii , ac Dominice Perfonae diviforem. Qgod tamen etiam priorem veritatem tentarit, magno Athanafio, cujus auétoritas irrefragabilis , eft omninò credendum.. Et in fecundo Hæreticarum Fabularum Libro confonat Theodoretus: Artema , Domimum mofirum JESUM CHRISTUM dixit mudum hominem effe matum ex Virgine, Propbetir virtute praefamtiarem. Hoc pofterius videtur Arium fapere. Arium etiam cum Paulo Samofatenfi fentire dicit fan&tus Athanafius, eadem ratione. Etenim Paulus refufcitavit Artemam, Dominicam Perfonam dividens, & circà San&tiffimae Trinitatis Confubftantialitatem eft fecutus Sabellium, ita tamen ut quid Arianifmi admifcuerit. Suo loco exponetur. Attamen hofcè Errones Nazianzenus Gregorius, ubi Arii Præcurfores fcripfit fanéti Cypriani tempore graffàtos, non refpexit. Omninò refpexit Origenem. Hic enim fuit `flo tempore , & eft verus fons Arianae perfidiae , verus dux & feduétor Arii. Etiam Macedonii. Lucet ex fan&i Athanafii ad Serapionem Epifcopum Literis, demonftrantibus Spiritum Sanétum non effe creaturam. Ift-haec Macedoniana Fa&io adfirmat Spiritum Sanétum non Deum effe , fed primum Angelorum, Et hec funt commenta Origenis. Ipfe eft fons plurium Haerefeon. His noftris Adfertionibusobftare videtur fan&i Auguftini Au&toritas, affirmans ipfosetiam ante Domini Refurreétionem Apoftolos , & Mariam Magdalenam poft ipfum refufcitatum laboraf{è quafi fimili errore. At verò omnes ifti tunc jufti erant, atque ita ifte error non evertit Juftitiam : Videtur effe quaeflio, circà quam poffit quifque in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ftinus probat ex fan&i Philippi ad Dominum verbis : offende mobi* Patrem, & fuffcit mobir. Scribit enim ad illa in Sanéti Joannis Evangeliftae Commentario : Putantes adhuc Difcipuli , quia Pater aliquid majur eff quàm Filius , videntes carmem , & mom imtelligentes Divinitatem , dixerunt ei, Domine offende nobis Patrem , & fufficit mobi* : Et hinc refpondit Domimur : Philippe , qui videt me , videt & Patrem meum. Refpondit fe Patri per omnia aequa1em. Etiam in alio Tra&atu fcribit de eifdem verbis : Ideo Difcipulum Magiffer arguebat, quoniam cor poffulamti* videbat : Tamquam enim me!ior effet Pater quàm Filius , ita Philippus Patrem moffe cupiebat , & ideo nec Filium fciebat , quo melius aliquid effe credebat. Ibidem tamen demonftrat non omnes Apoflolos , fed folum cum quibufdam Philippum errore ifto laboraffe. Eundem errorem notat in Maria Magdalena , & quidem poft Dominicam Refurreétionem , ac probat ex his refufcitati Domini ad ipfam verbis : Noli me tangere , necdum adfcendi ad Patrem meum. Haec ita commentatur: Aut ergo fc di&um eff , noli me tamgere , mondum emim adfcendi ad Patrem meum , ut im illa femina fguraretur Ecclefit de Gemtibus , quæ in cbrifum mom credidit , miff cum adfcemdiffet ad Patrem : Aut fic in fe credi voluit JESUS , hoc eff , fc fe fpiritualiter tangi , quod ipfe & Pater umum fimt. I, quippe imtimi r femfibu r quodammodo adfcendit ad Patrem , qui fic im eo profecerit, ut Patri agnofcat «equalem : Aliter mom re&è tangitur, id ef?, aliter non re&è im eum creditur. Poterat autem fic credere Maria , ut eum putaret imparem Patri , quod utiquè prohibetur, cum ei dicitur, Noli me tamgere. Hoc ef? , noli im me fic credere, quemadmodum adhuc fapiu. Noli tuum femfum huc ufque pertendere quod pro te fa&u* fum, mom tramfire valeas ad id, per quod fa&a e r. guomodò enim mon carmaliter adbuc in eum credebat , quem ficut hominem flebat ? Nondum emim adfcemdi, imquit , ad Patrem meum. Ibi me tange* , quando me credideri , Patri mom imparem Deum. Refpondeo iftum errorem omnibus Apoftolis non fuif{e communem. Etenim fan&tus Petrus , dum Dominum & Magiftrum fuum profeffus eft Filium Dei vivi, non ex opinione Carnis aut Sanguinis, fed ex Divina Patris revelatione locutus eft , & pofuit fundamentalem Petram , fuprà quam Dominus ædificavit Ecclefiam. Quin & iftam profeffionem omnes Apoftoli comprobarint. Nam & in Dominum , dum apud Canam Calilaeae fecit ex aqua vinum , omnes crediderant, atque ita plenam ejus Divinitatem agnoverant. At quis nefciat ipfos ufque ad Spiritus Sanéti adventum fuiffe minùs peritos? Hinc in quibufdam Error , aut cefpitatio in errorem. At aliud efl Haerefis , aliud etiam circa pafmare Dogma error : Et hic, licet non fit plenè innoxius , non tamen evertit omnem juftitiam , quae tunc in Apoftolis confiftebat plùs in peccatorum remiffione , quàm in perfe&ione virtutum. Porrò Arius non ex imperitia aut fimplicitate, fed ex obftinatiffima contumacia , ac inde nata mentis caecitate lapfuseft , atque ita fuit fceleratiffimus Hærefiarcha.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

mihil fimt , mifi creaturae & opera , reffat igitur ipfum quoque Dei Verbum ex mom Emtibus effe faáum ; Et fuit, quamdo mom erat: Neque erat amtequam fieret, fed exordium, ut crearetur , etiam ipfum habuit. Erat enim, inquit, folur Deur, necdum erat Verbum & $apientia. Deimde cum vellet Deus mor comdere, tumc umum aliquem fecit, quem Verbum, $apientiam, & Filium momimavit , ut per ejur operam mox archite&aretur. Mimimum certè duas $apientiar fatuit : Umam quidem propriam , & coexiffemtem cum Deo, , & Filium verum ex ifta $apiemtia ortum traxiffe, ac tum demum , cum ejur $apiemtiae particepr fa&ur effet, nomine-tenus appellari $apientiam & Verbum. Sapientia emim illa buic $apientiae imitium praebuit Dei volumtate; Et ita alterum Verbam effe dicit im Deo præter Filium, & humo illius participem faéfum, appellari deimde per gratiam Verbum & Filium. Haec autem peculiari r iffiur Haerefír fentemtia multa r effe Potentias , & umam effe Dei propriam maturam, eamque aetermam; Chriffum contrà mom effe veram Dei potentiam , fed umam ex vulgo earum, quae Potentie appellamtur, quales fumt locuffa & eruca , eumque mom fimpliciter potemtiam, fed Potentiam magnam appellari: Alia* verò multar effe & fimiler Filio, & Davidem de iis mentiomem facere, dum iaquit, Domimus Potentiarum ; & ut ommer ex matura fua , ita quoque ipfum Verbum mutabilitati obnoxium effe , ac im libero eju* arbitrio fuiffe , quamdiu velit , bonum

permanere , ejufque volumtatem more moffro mutari

potuiffe , cum fuerit mutabilit matura. Eaque de cauf

- fa , cùm Deur praecognofceret eum bomum futurum , amticjpamao illi banc gloriam dediffe , quam bomo pof

modum ex virtute mereretur, & quafi jam tum exffaremt ejus opera , quae providebamtur à Deo, talem eum jam fatim voluit fieri. Idem rursùs aufus eff dicere Verbum mom effe verum Deum. Nam quamvi* Deus momimetur, mom tamem verum Deum exiffere , fed gratiae participatu talem fieri, ut reliquor ommes , fic & ipfum titulo temùs Deum vocari. Et ut omnia , quæ longè diverfa funt, ac mequaquam Deo fimilia , quantùm ad maturam attinet ; ita quoque & Verbum aliud ac diverfum effe, per ommia diffimile Patris fubfamtiae ac aetermitati. $ed tamem inter creata , eorum comparatione , proprium id & umicum Verbum exiffere. Praeter iffa autem , veluti fucceffor temeritatis Diaboli, im fuit Baccbamalibur pofuit Patrem effe Filio abditum , meque eum ab illo aut videri aut cognofci poffe ad plemum & exa&è , fed quod cognofcit & videt , , id intelligere pro menfura & ratione fuarum virium , ut mo/ quoque intelligimus pro modulo moffrarum facultatum. Nam & Filius , ìmquit, mom folùm Patrem mom exa&è cognofcit, utpote impotem* ad comprehendendum, fed ipfè quidem Filius fuamipfíus fubffantiam cognitam habet. Rursùm divifa, & difunita* effe , disjunéfar , alienas , ac viciffim imcoimDiffert. Proaem. Tom. I.

municabile , Patrir , & Filii , & $piritur $am $i fuáfantiar , & prorfus omnibus modis inter diffimiles ratiome fuffantiæ & gloriae ufque in infinitum. Certè Verbum, quantùm attimet ad fubffantiæ & gloriae ßmilitudinem , dicit effe aliud & omninò diverfum ab utroque , & Patre & Spiritu $am&fo. Ha* voce * impius ille emittit. Et Filium ex matura fua divifum eft fe , & Patris mimim? participem adfeverat. Haec funt Capita Fabellarum , quæ im ridiculo Arii Opere invemiq r. Primus itaque Arii blafphemus error eft in his verbis : Non femper Deus erat Pater , fed fuit , quando Deus folùm erat, & Pater momdum erat. Paferiùs autem fa&u* ef Pater. Erroris fundamentum exponit in tertia Theologica Oratione San&tus Gregorius Nazianzenus: Pater vel Effemtiae vel A&ionis momem eff. Si Effemtiae momem effe dixerimur, affentiemur , ut Ariani exiffimamt, Filium diverfam à Patre habere Effentiam ; quamdoquiden» uma fit Dei effentia , quam Pater, ut cenfemt , jam amte occuparit. $im autem A&iomi* , creatum effe fatebimur , mom gemitum. Ubi enim eff agemr , illic quoque omninò id, quod agitur, effe necefîè eff. Arius vocem, Pater, cenfuit effe ejufdem formæ cum voce, Creator. Etenim Divina Majeftas fuit Deus, antequam Creator effet. Creator effe non cæpit , nifi in exordio creaturæ & temporis. Arius Filium cenfuit non genitum , fed fa&am; non generatione, fed creatione produétum; effe veram nobis fimilem creaturam. Hinc adfirmat non femper fuiffè Patrem, fed fuiffe quando Deus, dumtaxat erat, & non Pater. Et contra iftum Errorem in folemni ad fuum Populum Concione dixit fan&us Alexander Patriarcha Alexandrinus: $emper Deus , femper Filiur. $imul Pater, ffmul Filius. cum Deo Ingemito Filius perpetuò exiffit , femper gemitur, ab Ingemito gemitur. Neque cogitatione , neque momento ullo Deus Filium amtecedit. Semper Deus , femper Filiur, ex ipfo Deo Filiur. Et hifcè Veritatibus adfentiri nolentem Arium degradavit, & Civitate ejecit. Ita ipfe Arius queritur in Literis, apud fanétum Epiphanium exftantibus ad Eufebium Epifcopum Nicomedienfem. Eundem Errorem notat & damnat in Literis ad fanétum Alexandrum Conftantinopolitanum Epifcopum, fan&tus Alexander Alexandriae Patriarcha, poft expofitum , qui Deum Verbum blafphemabat effè ex non Entibus , capitalem Arii errorem adjungens: Quare cum â pietate aliemiffima deprebemfit fit illa ex mom Exffamtibus fuppofítio , meceffariò fequitur Patrem femper fuiffe Patrem. Pater autem ef femper præfente Filio, per quem Pater vocatur. $emper autem illi praefente Filio femper eft Pater perfeéïur, & quem nulla bomi pars deficiat, qui mom in tempore, meque ex intervallo , neque ex mom Exffantibus Umigemitum Filium gemuit. Exftat Epiftola apud Ecclefiafticam Theodoreti hiftoriam. Idem Scriptor Synodalibus Sardicenfis Concilii Literis hæc fubne&tit: Profitemur meque Patrem fine Filio , meque Filium fuiffe umquam fime Patre , mec effe poffe quod eft Verbum fine $piritu. Abfurdiffimum mamquè eff dicere, aliquamdo Patrem mom fuiffe Patrem. Et Patrem fine Filio meque momimari , meque effe poffe , ipfe Filiu* teffatur. Scio Additamentum hoc non eße Synodale: Eft tamen Orthodoxum, & nobis edicit Eufebianam fa&tionem ufque tunc in ifto faediffimae Blafphemiæ luto per

K 2. tinacem

[ocr errors][ocr errors][merged small]

£inaeem conftitiffe. Poftmodò tamen ipfam, quod fidelis Populi aures non tolerarent, etiam anathemate damnarunt. Verùm dolofiffimè. Infigniter id demonftrat Vafenfis Synodi ad Syrmienfem Conventum Epiftola, compofita à fan£to Phaebadio Epifcopo Agennenfi. Secundus , omnium aliorum radix & fundamentum, Arii error eft in his verbis: Et ipfum Dei Verbum ex mibilo faJum eft. Cum emim ommia ex som Emtibur exffiterimt , & im Umiverfum mibil fínt , aufcreaturae & Opera , reffat ipfum quoque Dei Verbum ex won entibuf fa&um effe. Et fuit , quamdo mon erat , veque erat amtequam fieret , fed exordium, ut crearetur , ipfum etiam babuit. Erat emim folùm Deur, necdum erat Verbum & $apientia. Deimde Deus , cum vellet mor condere , tumc umum aliquem fecit , quem Verbum, $apientiam , & Filium nomimavit , ut per eju* operam mo* archite&faretur.. Haec eft fceleratiffima blafphemia, ad quam in Nicaena Synodo auditam cun&i Patres obturarunt aures , & adversùs quam pofuerunt in Fidei Symbolo: Eo , qui dicumt , erat aliquamdo quamdo non erat , & quia ex iir , quæ mom funt , fa&u* ef F IL IU 5 D E I, amathematizat catholica & Apoßolica Ecclefa. Et ipfam etiam poft laudatum Concilium Ariani dudum fuerunt pertinaciter tutati. Etenim adversùs Irmperatorem Conftantium fcripfit in primo fàn&i Athanafii Apologetico Libro Lucifer Calaritanus Epifcopus: catholicam dicit Fidem illam , quae dicat Deum non babere verum Filium, quæ dicat fuiffe , quamdo mom fuerit , quæ dicat fa&fum ex mibilo. Et in fecundo Libro : Mutabij, Comfamti, vias tua * , fi amatbema feceris dicentibus : Erat , quamdo mom erat , & fa&u* eff ex mibilo. Et in Libro de Regibus Apoftaticis : Tu, Conffamti, cum dicis , Cbriffiamuj fum , fed non credo Deum habere verum Filium , cum dicis , Filium fa&um ex mibilo, cum dicis fuiffe quamdo mom fuerit , meliu* tu facrificas Diabolo, quàm Rex Mamaffer , quamdo filior fuos omnibus Daemomiir per ignem confecrabat. Quod ipfum affiduè repetit in aliis Libris. Eft Arii error fundamentalis. Hinc de ipfo ad fan&tum Alexandrum Epifcopum Conftantinopolitanum fcripfit fan&us Alexander Patriarcha Alexandrinus: Animum erexi, ut Arii & Complicum imfidelitatem vobis patefacerem , qui dicunt, erat , quamdo mom erat Filius Dei, & poffea fa&u* eft cùm antea mon exifferet. Tahir fa&us , quamdocumque ef fa&us , quali* quifque bomo. Ommia emim ex mom exfamtibus , imquiumt , fecit Deus , in omnium vel ratiomalium vel irratiomalium creatione Filium etiam IDei comprebemdemte y. Addit quod ex ifto Principio etiam garrierint Deum Patrem non femper fuiffe Patrem : Fuifïè quando Deus dumtaxat erat, & non Pater. Et ob has fceleratiffimas blafphemias fuiffe à fe damnatos. Blafphemiis S. Alexander publicè in Ecclefia oppofuit hasavitas Patrum voces: $emper Deus , fèmper Filiur. $imul Pater, fimul Filius. Co-exiffit Ingemito Deo Filiur. Semper gemitur eff. Ingemito gemitur eff , nec cogitatione, mec momemto ullo Deus Filium amtecedit. $emper Deur, femper Filius , ex ipfo Deo efi Filiur. Has Alexandri voces damnatus Arius acerbiffimè accufavit apud Eufebium Nicomedienfem Epifcopum, Bithynie IMetropolitam, & adjunxit: Et quoniam Eufebius , caefareae apud Paleftinas Metropolita Epifcopur, frater tuus Theo;iotus Laodicenfis in Syria Epifco

pus, proximus Anteceffor fcelerati Georgii,Pauf. mus, Tyri Epifcopus, Metropolita Phenicje, Atbamaffu*, Anazarbi in Cilicia Epifcopus, Gregorius, Berytenfis in Phaenicia Epifcopus, Ætiur,Liddenfis Epifcopus in Paleftina , & ommer Orientale, Dei; Patrem affirmamt fime Principio ante Filium exiffere , amatbemate damnati funt, exceptis Philogomio, Beerhaeenfi tunc in Syria Epifcopo, poftea fan&ifììmo Antiochiae Patriarcha , Hellamico, Tripolitano in Syria Epifcopo, & Macario Hierofolymae Epifcopo, Hæreticis bominibu* , & Fidei rudimentorum ignari* , quorum eff qui Filium Eru&a&ionem appellat, alius Protrufionem, alius Co-ingemitum. gua; quidem impias vocer , auribuj quidem admittere poffumus , etiamfi mille mortes mobi/ imtemtem: H.eretici. No* verò quid dicamur, quid femtiamtt r, & docuimus & docemur. Quod Filius videlicet mom ff: Ingemitur, mec Ingeniti Pars ullo modo , meqne ex fubjeé7a quaquam materia , fed quod voluntate & comfi'io amte tempora & amte fecula fubffiterit plemur Deu , , Unigemitur , Immutabilis , qui amtequam gigneretur, feu crearetur, aut decerneretur, feu fundaretur , non erat. Nom gemitur fquidem mom erat. Infe&?amtur mor, quia diximur: Principium habet Filius , Deuj autem primcipio caret. Hac de caufa mor vexant , & quia diximus : Ex mom Exfamtibu r , quod idcircò djximur , quia neque Dii pars eff , meque ex fubje&a, utlt materia. Hac de caufa mor vexamt. Reliqua tu mofii. Sceleratus homo in fua blafphemia fuit adeò durus, ut non dumtaxat Degradationem, fed & mille mortes fufferre maluerit, quàm ifti valedicere. Et fan&iffimos iftius faeculi Epifcopos, ac Erninentiffimos Evangelicae Do&rinae Gigantes, Philogonium , Macarium, & Hellanicum, blateravit primorum etiam rudimentorum impericos. Nempe fuperbus & contumax Hæreticorum fpiritus femper fpernit ac maledicit. Eandem blafphemiam contumacifììmè defenderunt etiam alii omnes per Arium fedu&i Alexandrinae Ecclefie Presbyteri ac Diaconi,nec non & Secundus Ptolomaidis in Pentapoli Metropolita, Theonas Marmaricenfisin Sicca Libya Epifcopus , ac Piftus, monftrofus ac hiftrionicus Alexandriae Patriarcha. Lucet ex eorum ad S. Patriarcham Alexandrum contumeliofa Epiftola , exftante apud fan&tum Epiphanium, ac apud fan&tum Athanafium in Libro de Seleucienfi ac Ariminenfi Synodis: Fide, illa , quam & à Majoribur accepimur , & à te didicimus , Beatiffime Papa , ejufmòdi eff. Credimus umum Deum, folum Ingemitum , fòlum Aetermum , fo/um Primcipio caremtem, folum verum , folum Immortalem, folum fapientem, folum bomum , folum Prepotentem , folum Judicem , ommium Moderatorem & Admimjffratorem , immotum & immutabilem , juffum, bonum, Legis & Propbetarum, ac Novi Teftamenti pariter Deum; qui Umigemitum Filium ante fempiterna tempora gemuit , per quem & faecula & reliqua omnia procreavit. Gemuiffè porrò dicimur re-ipfa , mom fpecie temùr , ac fubffemtem illum fuaptè volumtate comdidiffe ; ejufmodi ut meque comverti , neque mutari poffît. Perfe&am Dei creaturam , fed nom tamquam rerum creatarum aliquam. Faetum itidem , fed mom tamquam umum è terir. Nec quemadmodum Valentimur adfeverabat , Emiffionem quamdam effe illum Patri , fetum; aut at Manichaeus eumdem illum Patris factum dixit effe part:.n Patri Camfubffantialem. Neque ut Sabelliur, qui

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »