Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Dionyfii fententia fcribit Magnus Athanafius :

Im Pentapoli $uperioris Libyae.Affirmat Pentapolim efïè fuperioris Libyae partem. Quod tunc ambæ eßentunica adhuc Provincia. Arcadia nominatur ab Imperatore Arcadio, novae divifionis Auétore. Etenim uti Conftantinus Ægyptum ac Libyam, ita ille Thebaidem divifit in duas. Thebais olim dicebatur etiam Heptapolis , à feptem nobiliffimis civitatibus: Thebis, Panopoli , Antinoo, Lycopoli, Hermopoli, Heraclaea , Memphis , & Oxyrintho. Quatuor priores primae, tres pofteriores civitates Arcadius adfcripfit fecundae Thebaidi , & ipfam appellavit Arcadiam. Secundam Ægyptum, feu ab Ægypto, Augufta Provincia , diffèétam Provinciam aliqui Auguftaniam, aliqui Auguftanaeam , aliqui appellant Auguftamnicam. Et haec poftrema appellatio eft omninò re&a. Vocatur Provincia Augufta: Quòd fit Auguftae Provinciae avita pars, & hodierna foror. Vocatur Amnica : Quòd nobiliffimo amni Nilo fit vicina. Porrò Ægyptum Caefar Auguflus non fine fundamentis infcripfit Provinciam Auguftam. Eam quippe voluit non ad Senatus, fed ad folius Principis curam fpeétare ; nec per Senatorem aut Confularem virum, fed per militarem, foli Principi fubje&um , & appellandum Auguftalem Praefeétum, Equitem regi, atque ita foli Augufto Principi per omnia fubeffe. Ipfam fic voluit effe Provinciam, ut tamen timori, qui Julium Cæfarem hinc dimoverat, non effet locus.Ut violentiorem naéta Praefe&tum non poffet effe novarum rerum materia. Sanxit ipfum Principem effe ejus Praefeétum, & Praefeétum Auguftalem dumtaxat effe quafi illus Vicarium. Teftatur hoc in primo Hiftoriarum Libro Cornelius Tacitus: Aegyptum, copiafque , quibus coerceretur, jam inde à Divo Auguffo Equites Romami obtimemt , loco Regum. Addit in fecundo Annalium Jibro : Tiberius Germanicum accerrimè increpuit , quod contra imffituta Augufti mom fponte Principij , ,Alexamdriam introiffet. Nam Augufius imter alia dominationis Arcana, vetitis, miff permiffu, ingredi $e

matoribus aut Equitibus Romanis illußribus , fepofuit Ægyptum; me fame urgeret Italiam, quifquis eam Provinciam , clauffraque terræ ac m.tris , quamvir levi praefidio adverfum ingenter exercitus , imfediffet. Etiam Strabo hanc Provinciam affirmat ex Augufti inftituto adminiftrari per homines continentes, dat rationes , atque adjungit de Auguftali Praefe&to: Qui mittitur, regis ordinem gerit , fub eo eff juffitiae admimiffrator, qui maximam im judiciis poteftatem babet. Demonftrat omnia iftic fpeétare ad Principem,& effe quafi fingulare ejusRegnum. Et hinc defperatus Nero ipfum fibi retinere ftuduit : Quod ita Imperii partem ac fpeciem fuifïèt*, retenturus. Hinc item inter aliarum iftic Provin-* ciarum Præfides nullus fuit Confularis : Quod .; Confulares viros non conveniret militi fubeffe.Et hunc Provinciarum numerum & formam laudat in literis ad Atticum Conftantinopolitanum Epifcopum fan&tus Cyrillus Alexandriæ Patriarcha. Laudat AEgyptum, Regionem Auguftamnicam, Thebaidem, Libyam, ac Pentapolim. Quocircà hic numerus videtur ufque tunc perfeveraffè. ' Pofterioribus faeculis fa&a eft & alia divifio. Etenim extat antiqua cun&orum in Romano Imperio Epifcopatuum notitia, in qua funt hae decem Provinciæ : Ægyptus phima , & fècumda. Augufiammica prima , & fecumda. Arcadia. Tbebaij prima, & fècunda. Libya Pentapolitama. Tripolir. Et Libya. Utiquè ficca. Haec Notitia eft fcripta poft rapaces Imperatoris Leonis Ifauri in Patriarchalem Romanæ Ecclefiae Dioecefim vio

:lentias. 'Etenim plures non tantùm Illirici, fed ;

etiam Italiae Provincias fubjicit Patriarchatui Conftantinopolitano , & ad palliandam rapinam adducit hunc fucum : Ifti Epifcopi Jynodo & Ecclefi.e conffamtinopolitamae, veteris Romæ Papa à gemtilibus detemto , fumt aajun&i. Videtur fcripta ab Imperatore Leone Philofopho. Quidquid fit, ifta Ægyptiacâ Diœcefeos divifio eft longè antiquior. Etenim in quinto decimo Edi&to Imperator Juftinianus laudat duas Ægyptos , duas Thebaides , & duas Libyas. Duas Ægyptos, & duas Thebaides , nec non & duas Auguftamnicas Provincias laudat etiam in Ediéto , quod fubjunxit o&tavae fuae Legi Novellae. Et in Chalcedonenfi Synodo difputat Athamafius Bufi- A&tioridi , Epifcopus , Tripolis Aegypti Provinciae. Id ye, 1. eft, Tiipoiis, quæ ef Provincia Ægypti. Et ° * ad Diofcorum Alexandriæ Patriarcham , dum invitavit ad fecundum Ephefinum Concilium, fcripfit per Divales literas Imperator Theodofius: Igitur & tua fam&itar, fumptis fecum decem Reve- . remdiffimi* Metropolitis Epifcopi , qui fub tua degumt diœceff, & aliis fimiliter decem fan&is Epifcopir , fermone & vita ormatis , Epbefum Affae Metropolim comvemire feffimet. Proinde noviffima Ægypti in decem Provincias divifio videtur effe ab ifto ipfo Theodofio fa&ta tempore medio inter primum & fecundum Ephefinum Concilium. Quare quibufdam videtur labi Dominus Petrus de Marcha in hifce verbis: Ægypti Diæcefi , im mo- Lib. i. vem Metropolitanos divifa , Alexandriæ Patriar- c*P- 4cham colebat.

Opponi poffunt varia. Primò, quod Imperator Theodofius Patriarcham Diofcorum non cum novem, fed cum decem Metropolitis invitaverit ad fecundum Ephefinum Concilium. Hinc

Lib. 17.

enim non decem , fed cogimur iftic undecim ftatuere Provincias. Et in fua ad Imperatorem Conftantium Apologia fcribit fanétus Athanafius : Ecce cum tua bumamita* non ultrà , quàm extra civitatem & Provimciam fuam Epifcopo, amandari jufferit , iffi praeclari viri, utique Ariani , fupra mamdatum tuum temerarii , longiùs quàm ultrà tre* Provincia r ,- im loca deferta , imfolita , borribilia , bomime* fener , & ammofor Epifcopor ejecerumt. Alii emim ex Libya im magnam Oafim , alii ex Thebaide im Ammoniacam Libyæ deportati fumt. Affirmat Oafin & Ammoniacam effè Ægypti Provincias. Eandem materiam tra&at in Epiftola ad fuos Monachos , & Iaudat fuperiorem Libyam, Ammoniacam, magnam Oafin , & Soinem. Etiam in laudata Apologia memorat partem Ægypti , quae appellatur magma oafir. Per Ægypti partem intelligit Provinciam. Affirmat fuiffe duas Oafes , duas Libyas, Haeref. Ammoniacam , & Soinem. Et in Panario fcri68. c. 1. bit fan&us Epiphanius : Hic mor eff Alexamdrimorum Arcbiepifcoporum , ut per totam Ægyptum , Thebaidem , Mareotidem , Libyam , Am

momiacam , Mareotidem , & Pentapolim admi- |

miffrent Ecclefiaffica megotia. Adduétis per me Provinciis addit Ammoniacam, & duas Mareotides. Et in Prophetæ Ifaiae commentariis fcribit Cap. 1 1. fanétus Hieronymus : Gemtem Ægyptiorum Domimur de imfinita Regmi potemtia per fmgulo Romani Imperii Judice, diffribuit, ut alium judicem babeat Tbebe , alium Libya , alium Pemtapolir , alium Ægyptur , alium Alexandria , & diverfe Regiomer , quas Nomor Ægypti vocamt. Per Nomos intelligit Provincias. Et affirmat ipfas effe diverfas ac multas. Hinc infrà addit Heliopolitanum territorium effe Nomum, id eft , Pro. vinciam, cujus Metropolis fit civitas Heliopolitana. De his Nomis, Præfe&turis , feu Provinciis Lib. 17. habet Strabo : Regio priùs im Praefe&ura, divif, fuit, quas Nomoy vocamt. Thebaica quidem im decem ; quae verò Delta eff , im totidem. Intermedia autem im fedecim. Et ut quidam volumt , tot erant ejufmodi Praefe&urae, quot aular Labyrimtbut babebat : Quæ circiter triginta erant. Rurfum hae praefe&urae habuerunt diviffomer alia r. Nam maxinma earum par* im Toparchia * divifa fuit. Toparcbiae rurfu* im divifiomer alia r. Mimimae portiomer eramt arva. Opus enim fuit tam diligemti ac fubtili locorum divifione propter contimua* fimium confufiomej , quas Nilus au&ur efficiebat , munc addendo, mumc adimemdo , mumc immutamdo figura r , & ßgma quaedam revelamdo , quibus proprium difcermitur ab aliemo. £° : Quod ipfum in naturali hiftoria fcribit Plinius. °*°* Et quidem cum additamento. Etenim in fola Thebaide ponit Praefe&uras duodecim. Et fingulas enumerat. Neque hoc mireris. Etenim de

- Thebaide fcribit in facri belli Hiftoria GuilielLib. 19. mus Tyriorum Archiepifcopus. Eff Regio mom °*** modica, imò trecenta fexaginta fex tam Urbes quam

'g q. - $uburbama finibus fuir dicitur contimere. Et de Lib.4. Panephyfi Præfe&ura fcribit Ptolomæus in Geographia : Inter Bufiriticum & Bullafficum amnes imtereff Nomu , & Metropolis Pamepbyffr. Proindè quævis Prefe&ura habebat fuam Metropolim, adeoque erat vera Provincia. Et hinc de magna Lib. 1, Alexandria pergit laudatus Guilielmus : Alexancap.z6. dria fecundum imter Patriarchas locum obtinet , Differt. Provm. Tom.I.

AEgypti , Libyae , Pentapolis , & multarum Provimciarum veneranda Metropolir. Et quidem Plinius, Strabo, ceterique anciqui Scriptores ab utraque Libya difcernunt Ægyptum, & in hac fola ponunt tot Provincias. Huc etiam facit au&oritas Nili Doxopatrii : Alexamdrimur Patriarcba habet Provincia r varias , & Metropoles tredecim. Primam Provinciam primam $tammicae , im qua pri

| ma Metropolir eff Pelufium , varior fub fe habens

Epifcopatur. Et fecumaam Provinciam $tammicae, in qua eft fecumda Metropoli r Leomto , babem r diverfos Epifcopatus. Et primam Provinciam Ægypti, qua Alexamária eff , caeterarum caput. Et fecumdam Provinciam Ægypti, & Provinciam Arcadiae, im quâ tertia eft Metropolis Oxyrimcbu r , habemr fub fe vario , Epifcopatur. Et fecumdam Provinciam Thebaidor, im qua eff quimtt Metropolir Ptolomair , habem , fub fe Epifcopttu* diverfor. Et Provinciam Libyae , im qua eff Metropolis Darimco, babem r monmullos Epifcopatur. Adhuc habet & aliam Metropolim Alexamdrimur , quæ fuerit feptima , Marico. Et o&avam Tameffm, ftam im feptimo Nili offio. Hae itaque fumt o&o Alexamdrimi Metropoler , quae varior fub fe Epifcopatur habent. Quamvis fimt 3* aliae quimque , mulli r Epifcopatibus comfpicuae. INempè Damiata , Marty rubri , Pbara r , Are. omnes fmul tredecim. Adbuc poffdet Provinciam Libyae Pentapolitamam , & Provinciam Tripolitastam Barbariae. Ex quo lir , quae inter Alexandrimum & Carthagimemfem vertitur, diffolvitur. Binae emim fumt Tripoler. Uma fub Oriemte , altera fub Diœcefi Ægyptiaca , quae & Libyca eff , Alexandrino obmoxia. Nom ipfa primariò, meque emim ef? Metropoli * , fed Epiféopatu r umi Alexamdriæ Metropoli fubje&ur. Frufira igitur eam fibi vimdicat Carthaginemfir. His argumentis videtur oftendi, quod Ægyptiaca Diœcefis habeat plures, quam decem Provincias. Pefpondeo circà Ægypti Nomosfeu Prefe&turas attendenda effe Strabonis verba : Regio priùs im Præfe&uras divifa erat. Hoc eft , ante Romanum Imperium. Ita nobis jam expofuit fanëtus Hieronymus. Caefar Auguftus ac ejus fucceffores devi&tam Regionem diviferunt longè aliter, adeoque iftae Praefe&urae tunc defierunt effe Provinciæ. Infigniter hoc exponit in Panario fanétus Epiphanius : Hærefiarcha Bafilides im Ægyptum profe&us , ibidem commoratur eff Indè im Profopiticam , & Atbribiticam praefe&uram feceffit. Atque etiam im Saitica , & Alexandriae Verfatus eff , ac im Alexandrimo agro , five Nomo. Sic enim Ægyptii cujufque civitatis agrum & circumjacentem regionem momimant. Atque hor , quifquis ex do&rimae cupidus , ad ufum tuum habebir, quod & ad eruditionem , & ad quorumcumque locorum perfpicuitatem faciat, qua monmulla , quæ in facrir Literij fcripta funt , & quibufdam propter imfcitiam ingerumt dubitationem , religiosè confirmari & explicari poffunt. Ubicumque emim apud Efaiam Prophetam de civitati r alicujus Nomi* , puta Tameor , Mempbir , vel Bubaffico fcriptum aliquid reperies , id ipfum ex Aegyptiorum more circumjacentem cujufcumque civitatis agrum figmificat. guod eruditionis caufa fígmificare volumur. Proinde poft indu&um apud Ægyptios Romanum Imperium Nomus non fuit amplius Provincia , fed dumtaxatunica cum fuis Oppidis, Caftris , &

A 2 agrario

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

agrario territorio Civitas. Nomi tamen omninò pérmanferunt. Lucet ex addu&is teftimoniisfanai Epiphanii ac fan&i Hieronymi. Etiam in fécunda Apologia fan&us Athanafius adducit Literas Pinne, Presbyteri in domicilio Ptememg/fri* , quae eff im Antropolitae Nomo. Nomorum memor ria antiquitatis Le&tori frequenter occurrit. Porrò Ecclefiafticas Provincias , & ipfarum Hierarchiam Apoftoli non juxtà antiquam à particularibus Regibus, fedjuxtà novam à Romanis lmperatoribus fa&am civilium Provinciarum divifionem diviferunt, atque inftituerunt. Quomodò ImperatorTheodofius Patriarcham Diofcorum cum decem Metropolitis invitaverit ad fecundum Ephefinum Concilium , eft fatis obfcurum. Quidam exiftimant Alexandrinum fuiffe fimilem Conftantinopolitano , qui dumtaxat Patriarcha fuit, non Metropolita: Qui folam habuit fubje&am Dioecefim, nullam propriam Provinciam. Sicut in Europæ Provincia cum plena in cun&os ejus Epifcopos poteftate Metropolita fuit Heraclienfis Epifcopus, ita in Augufta Ægypti Provincia fimilem poteftatem habuiffe poffit Antiftes Memphitanus, aut quis iftic alius. Et hinc Theodofius videtur invitaffe Diofcorum non tantummodò cum decem Metropolitis, fed etiam cum decem Provincialibus Epifcopis:Quod nempè ille nullam haberet Provinciam, nullum comprovincialem Epifcopum. Alioquin debebat invitari cum undecim Provincialibus Epifcopis. Et hec confirmat fanétus Hieronymus , dicens à Romanis alium Thebis, alium in Lybia, alium in Pentapoli, alium in Ægypto, alium judicem fuiffe;conftitutum Alexandriae. Omninò affirmat, quod Auguftali Prefe&o fola Alexandrina civitas fine medio fubfuerit. Et bene affirmat. Etenim in fuo de Alexandrinis Edi&to habet Imperator Juftinianus: $tatuimur fpe&abilem Præfe&um Augu

[ocr errors]

curam habere volumus , & infuper duabus Aegyptij , ac iij folir , excepto oppido Memelaita di&o , quod AEgypto præjacet , & praeterea Mareota. Volumus ipfum mom uni Alexandriae , verùm etiam duabus Aegyptis ita prgeffe, ut Magiftratus Provincialis di&arum duarum Provinciarum , quomodo etiam hucufque obtimuit , ipfi fòli fubfit. Etiam in Edi&to, quod o&tavae Novellae Legi inferuit, & prime & fecunde Ægypto adfignat fuum Praefidem , adeòque etiam illic fupponit Auguftali Prefe&to nullam Provinciam , fed folam Alexandrinam civitatem fine medio fubfuiffe. Et notanda funt verba : Quomodo bucufque obtimuit. Affirmant Auguftae, feu integræ , feu in duas divifæ, Ægypti Provinciae femper fuiffe fuum Prgfidem, & Auguftali Prefeéto numquam fine medio fubfuiffe. Quod ipfum confir

mat in Panario fan&tus Epiphanius , ad Diocle-|

tiani Imperium fcribens de Meletio fchifmatico: Meletius comprebemfur eff ab Alexamdriae & Ægypti Præfe&is , quibus boc ab Imperatoribus mandatum fuerat. Præerat tumc Tkebaidi Culciamus , Alexamdriae verò Hierocler. Affirmat alium Ægypto , alium Thebaidi, alium foli Alexandrie fuiffe Prefe&tum. Etiam in Lege ultima ad titulum de poenis Juftinianaeus Codex Præfe&um Auguftalem appellat Praefeétum Alexandriae. At verò quod in civilibus Prgfe&us Auguftalis, hoc in Ecclefiafticis Ægypti negotiis fuit Patriarcha. Neque re

fert, quod per Leonem Sapientem publicata Ro. manarum Provinciarum ac Epifcopatuum Noti. tia Alexandrino Patriarchæ affignet fuam Provinciam , & fuffraganeos Epifcopos. Etenim quod ifta Notitia immutet plura antiqua, & manifeftas habeat novitates, fuo loco oftendetur. Certè haec do&rina non eft paradoxa.

Quidquid de ipfa fit, Theodofius poffit etiam ex alio fundamento effe locutus. Pentapolitana Libya , licet in civilibus unica , in Ecclefiafticis tamen rebus fuit duplex Provincia, habuitque duas Metropolitanas Sedes: Duos non folo nomine , fed etiam re ac poteftate Metropolitas. Cyrenenfem ac Ptolomenfem. De Cyrenenfi res eft clara. Etenim in Literis ad Troilum fan&us Synefius Ptolomaidis iftic Epifcopus Pentapolim affirmat effe Romanam Provinciam , & appellat Pentapolim Cyrenenfem. Et ita appellatur paffim ab aliis etiam Scriptoribus. Idem Synefius in literis ad Theophilum Alexandrie Patriarcham tra&tat litem pendentem inter Erythry & Palebifcae Ecclefias , & fcribit de Philone Cyrenenfi ac Siderio Palebifcae Epifcopis: A femioribur accepi folum beatae memoriæ Philomem at fum cffe co//egam fuum Epifcopum remumtiare. Cyrememff, bic fuit , amtiquior , jumioris patruus , & ejufdem cum eo momimis , cæteris quidem im rebur ex præfcripto Cbrìffiamg difciplimae vivem * , quod autem ad regemdum & paremdum attinet , audacior quàm legum obfervamtior. Arguit Philonem , quod Erythrenfem Epifcopatum diviferit, quod novam Epifcopalem fedem pofuerit apud Palebifcam , & Siderium iftic confecraverit in primum Epifcopum. Quae palàm nemo attentare poffit, nifi Metropolita. Et Ammianus Marcellinus inter Pentapoleos civitates primo loco ponit Cyrenem , atque adjungit: Cyremas cum refiduis civitatibus Libyae Pemtapo'eor. Quod nempè ipfa effet Metropolis. Et hinc in Apoftolicis A&tis fcribit etiam fan&tus Lucas: Et parte r Libyae , quae eft circa Cyremem. Hoc eft, quæ Cyrenem circumfpicit ut Metropolim. Pergit fanétus Synefius de Siderio Palebifcae Epifcopo : Magnus Athamafur attentatam à Philone audaciam tempori dedit , ac mom multò poff, cum exiguam adbuc orthodoxæ fidei fcimtillam , quae im Ptolomaide erat , fovere ac magis & magir oporteret accendere, bomimem illum, majoribuj rebus gerendis idoneum, migrare juffit , ut Metropolitamam Ecclefiam gubermaret. Palam affirmat Ptolomaidem fuiffe Ecclefiafticam Metropolim. Et infrà fcribit: $ic evenerat , ut paucis exceptis Epifcopi omnes Ptolomaidem comvemiremt; ut de civili quodam megotio deliberarent. Et iterum : Eodem rurfur fimitimis ex locis Epiféoporum turba comcurrit , cum alius aliis de cauff, vemiffet. Cur Epifcoporum turba , & quidem alii ex aliis caufis, concurrunt Ptolomaidem ? Non alia de caufa , quàm ad confultandum Metropolitam. Et adverte circa folam Ptolomaidem fuiffe Epifcoporum turmam. Haud dubiè fuit etiam circa Cyrenem. Hinc in Sinefii Epiftolis plures funt ab utroque relationes ad Patriarcham Theophilum : Quod nempè uterque effet Metropolitanus. Nam Provincialis Epifcopus per facros Canones prohibetur proximè referre ad Patriarcham. Nec obeft , quod fanéti Synefii germanus frater , ac in Ptolomaidis Epifcopatum Succeffor Evoptius

in Ephefina Synodo locutus fit atque fubfcripferit poft

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

poft Hermogenera Rhinocorurae , & alios plures Provinciales Epifcopos : Etenim certum eft omnes iftic & Metropolitas & Provincialesjuxta acceptæ confecrationis aetatem fediffe ac fubfcripfiffe. Nam poft di&tum Hermogenem fedit ac fubfcripfit etiam Eufebius Pelufii Epifcopus, proprius ejus Metropolita. Haec Ecclefiafticarum Provinciarum intrà unicam civilem multiplicitas viguit etiam in aliis Ægypti Provinciis. Etenim de Thebaide fcribit Ammianus Marcellinus : Thebaiy multar imter urbe* clariorer aliir Hermopolim habet , & Coptom , & Antinoum, quam Adriamus in honorem Amtimoi Epbebi fui condidit. Videtur affèrere , quod Hermopolis fuerit iftius Provinciæ Metropolis. Quidquid fit, de Antinoo fcribit in Laufiaca Hiftoria Palladius Epifcopus Helenopolitanus: Vidimus in folitudine Antimoi , quae eff Metropoli, Thebaidir. Eam primae Thebaidos Metropolim ftatuit Ecclefiarum Notitia publicata per Leonem Sapientem. Fuit civitas adeò illuftris , ut Palladius addat : In civitate Amtinoi fumt faemimarum Monafferia duodecim. Et quidem adeò numerofà , ut unius Prefe&ta Amma Talida fub fe haberet fexaginta adolefcem. tu/ar. Id eft Novitias. Et quis nefciat Thebaidem dici à Thebana civitate, ideóque hanc effe antiquiffimam ejus Metropolim ? Et quod etiam in ipfa Romani judicem, feu Praefidem pofuerint, adeoque ipfam fanxerint permanere Metropolim, nobis fupra dixit fanétus Hieronymus. Sic de ipfa ad Augufti Caefaris de Antonio & Cleopatra vi&oriam fcribit in. Chronico Caefaraeenfis Eufebii: Thebae Aegypti ufque ad folum dirutae. At Strabo addit : Poff Apollimis urbem fumt Thebae, quae mumc Diofpo/ir vocatur. Raeedificata igitur fuit, & appellata magna Diofpolis. Et hinc ad Conftantii Imperium etiam Ammianus Marcellinus Thebas ornat multis encomiis & adjungit: cujus voeabulo Provincia munc ufque Thebai, appellatur. Etiam Lycopolim fuiffè in Thebaide Metropolim Ecclefiafticam hucidè affirmat in Panario fan&tus Epiphanius, fcribens de ejus Epifcopo Meletio : Atqui ille quidem caeteris Aegypti Epifcopij amtecelIem r , fecumdum à Petro Alexandriae Patriarcha digmitatis locum obtimebat , utpote illiur adjutor , fed eidem tamem fubje&ur , & ad ipfum de caufis Ecclefíafficis referem r., Haec clariffimè & altiffimè clamant Meletium fuiffe Metropolitam. Quod ipfum aequali voce clamat, ac infra demonftrabit ab illo adversùs Patriarchalem Sedem attentata audacia. Proinde fola Thebais dudum ante fecundi Theodofii Imperium habuit tres Ecclefiafticas Metropoles: Thebas, Antinoum, ac Lycopolim. Et pofiit habuiffe plures. Etenim edita per Leonem Sapientem Ecclefiaftica Notitia fecunde Thebaidi pro Metropoli affignat Ptolomaidem. Etiam hanc fuifíe potentem civitatem demonftrat ejus in Romanum Imperium attentata rebellio, quam memorat Comes Zozimus. Nec ifta mireris. Etenim Thebaidi fuiffe trecentas fexaginta fex civitates audivimus fupra à Guilielmo Archiepifcopo Tyriorum. Etiam Hermopolim , quam Antinoo praeponit , fuiffe Metropolim fortiter fuadet auétoritas Ammiani Marcellini. Quæ Ecclefiafticarum Provinciarum præ civilibus pluralitas fuit etiam in Auguftamnicis. Nam prima Pelufium, fecunda Auguftamnica proMetropoli

habuit Leontopolim, & tamen de fita iftic Taphni fcribit laudatus Guilielmus: Taphmi, eximia olim Metropolis , mumc autem parviffimi adinftar redaάa oppidi. Studiofus antiquitatis indagator forfan oftendat eandem formam viguifîè in ipfis Auguftis Provinciis. Et hgc omnia fupra confirmavit magnus Athanafius. Etenim Arianosarguit, quod Orthodoxos Ægypti Epifcopos contrà Imperatoris Conftantii Ediéta relegaverint ultra tresà fua civitate Provincias, ideoque in quartam ab illa. Et pro exemplo adduxit Epifcopos relegatos è Libya in magnam Oafim, & è Thebaide in Ammoniacam. Magna Oafis eft Thebaidis civitas , & Ammoniaca regio eft pars Pentapoleos. Et Thebais ac Pentapolis funt regiones conterminae. Et Athanafii tempore omnis Thebais erat unica civilis Provincia. Proinde è Pentapoliin Thebaidem,aut èThebaide in Pentapolim relegati Epifcopi non poterant effe relegati ultra tres à fua civitate Provincias, nifi in iftis unicis civilibus fuerint plures Provinciae Ecclefiafticae. Et poffit hic latuiffe Arianorum dolus.Principis Conftantii Edi&um,quod loquebatur de Ecclefiafticis, pofíint ifti intellexiffe de Provinciis civilibus. Etiam Syena eft civitas ac Nomus Thebaidis. Porrò an Ammoniaca, ab Ammonii Jovis iftic fito templo & oraculo fortita nomen , fuerit Ecclefiaftica Provincia, ignoro ufque huc, &ex addu&is Athanafii ac Epiphani teftimoniis non poteft evinci. Nam Oafis & Syena, itemque utraque Mareotis, quas eodem tenore memorant, non fuerunt Provinciae. Mareotes eft ager.Duplex.Alius propè Alexandriam , alius in arida Libya. Priorem , cujus notitia erit nobis neceffaria in fequentibus, defcribit in fecunda Apologia San&tus Athanafius: Mareoter eff ager Alexamdriae , quo im loco numquam Epifcopus fuit , imò Chorepifcopus quidem , fed umiverfae ejus loci Ecclefiae Epifcopo Alexandrino fubjacent , ita tamem , ut finguli Pagi fuo , Presbyteror habeamt. Sumt autem Pagi ifti maximi decem mumero , aut aliquamtò plurer. Pagus autem , ubi habitat Ifchyra r , mimimu r eft , & pauciffimorum homimum. Adeo ut mom ibi, fed im proximo Pago fit confiituta Ecclefia. Nihilo tamem minùs bominem , qui Presbyter quidem erat, Àujus Pagi, praeter Majorum traditiomem , Eufebiani Epifcopum fcilicet appellaverunt. Eadem in apologia extat epiftola, ad Flavium Philagrium Auguftalem Praefe&um fcripta à Presbyteris & Diacomt* Mareoticis ex regione & Nomo, cujus Epifcopatum gerit Reveremdiffimus Athamafur. Ex quibus dicimus plura. Primò, quod haec Mareotis nè quid ita fuerit civitas aut Epifcopalis Parochia, fed mera quorumdam Pagorum communio, quae nè quidem Chorepifcopum habuit, id eft, ruralem Decanum Chriftianitatis. Secundò, quod Ægyptus habuerit Chorepifcopos. Tertiò, quod tunc non finguli, fed foli majores Pagi haberent Ecclefiam, ac Presbyterum aut Diaconum. Quod ipfum tunc viguit in aliis regionibus. Hinc enim Pagorum Domicellos, ut in quovis Pago extruant Ecclefiam, hortatur San&tus Joannes Chryfoftomus. Quartò difcimus horrendam Eufebianae fa&ionis audaciam, quae ut Sancti Athanafii calumniatorem Ifchyram remuneraretur, in Pago, qui numquam Ecclefiam, Presbyte

rum, aut Diaconum habuerat, erexit Epifcopatu1m.

[merged small][ocr errors][merged small]

tum. Quintò, quod Alexandriæ Epifcopatus habuerit non folam Civitatem , fed infuper Pagenfes Rufticorum Ecclefias. Et haec eft aliqua inter ipfum & Romanum Epifcopatum differentia. Romanus enim Epifcopatus folam cum fuburbanis Cœmeteriis ac Monafteriis urbem , nullam rufticanam habet Parochiam. Sanétus Epiphanius IMareotem appellat Marianam paludem , affirmatque efïè locum illum , in quo Philo Judæus & Eufebius Caefaraeenfis Epifcopus fcribunt primae. vos fub San&o Marco Evangelifta , primo Alexandriae Patriarcha, Chriftianos habuiffè varia Monafteria, & vixiffe, uti fub Apoftolis vixit Hierofolymae Ecclefia, vitam communem. Aridae Libyæ Mareotem defcribit in quinto fue hiftorie li bro Plinius, ac ejus ficus in quinto Monafticarum Inftiturionum libro laudat Joannes Caffianus. Etiam Oäfis eft duplex: Major & minor. Hec propè lacum Mareotidem versùs Marimaricam , jfta in deferta Thebaide. Lucet ex antiqua Romani Imperii Notitia ad titulum de Comite Li mitis, & ad titulum de duce Thebaidos. Majorem defcribit Comes Zozimus : 0afí efl loctu r infgmiter fierilir , è quo memo poffit evadere , qui deportaretur. Nam terra im medio aremofa , vaf? a prorfus , & imbabitata , motitiam temdemtibus b.tc ommem adimit. Partim quod vemti arema veffigia compleant & aboleant , partim quod nec arbor ulla mec domicilium fit , quæ indicium aliquod iter faciemtibuj ad conje&7uram relinquere poffmt. Addit illuftrem virum Timafium, quod affeétati Imperii effet fufpe&us , eò fuißè deportatum. Omnem mundi gloriam eßè inanem fumum demonftrat in San&i Nepotiani Epitaphio Sanétus Hieronymus pluribus exemplis, quorum unum eft exemplum di&ti Exconfuiis : Tim.t/us , praecipitatus repemtè de altiffimo Digmitatis gradu , evafje fe putat , quod Affe vivit img/oriur. Etiam Zozimi textus olim habuit , Afae. Et variis San&i Hieronymi Codicibus effè varias iftius vocabuli Locutiones oftendit in laudati Epitaphii Scholiis Marianus Vi&orius. At omninò legendum eft , 0*fi. Qgod humanos è Miraculis & San&ta vita fumos fugiturus etiam San&tus Hilarion Oäfin petiverit, fcribit in ejus vita laudatus Hieronymus. Etiam Sanétus Athanafius affirmat ab Arianis fuiffè eò deportatos Catholicos Epifcopos. Erat ordinarius Deportationis locus. Hìnc ad Maximum Cynicum , eò à Lucio Ariano Alexandriae Epifcopo depor

[ocr errors]
[ocr errors]

nus : E patriae finibur extermimarir, atque Oäffr , im})timama illa $olitudo , fed jam propter te Sam&a Sedes, ad exulamdum tibi decermitur. Et Romana de Acacii Conftantinopolitani Epifcopi nomine Gefta habent: Nefforius Hærefiarcha Oaftamo exiiiomeruit relegari. Quod ipfum habent A&a Ephefini Concilii. Romana ifta A&ta habent etiam de Petro Fullone , invafore Antiochenae Ecclefiæ : Pctru* damnatur à Leone Principe ad 0afftamum exilium eff direé}ur. Et de haerefiarcha Euthychete , quem hærefeos accufàbat , ad Conftantinopo1itanam Sanéti Flaviani Synodum dixit Eufebius Dorylaei Epifcopus: Metuo ipfius comcuffionem. Ego pauper fum , mihil poffidem r. Mimatur mihi exilium. Divitia * habet. Defignat mihi oaffm. Eutyches enim erat potens apud Principem. Hgc ergò Oafis erat civitasThebaidos, non Provincia.

[ocr errors]

Iftud exilium in fcripta ad Anthemium prætorio-Praefe&tum lege Imperatores Honorius ac Theodofius appellant Oafemam Deportationem, atque adjungunt: Ita ut mumquam fupplicamdi ei, , vel recipiemdi civitatem , vel dignitatem , vel fubffantiam , licemtia tribuatur. Extat Lex in nono Theodcfiani Codicis libro ad titulum de non corrumpendis Nili aggeribus. Affirmat effe non Relegationem, fed Deportationem, quae dignitate, civitate, & fubftantia fpoliet in perpetuum, adeò ut reo nec reliqua fit fupplicandi licentia. Deportatio ac Relegatio funt fumma ac media capitis Diminutio , & ipfarum differentiam eleganti compendio edicit in Romanarum legum Synopfi Michael Attaliates : Tria fumt quae habemuj , Libertas , civitar, familia. Igitur magna Dimimutio, id eff, Deportatio hæc tria perimit. Nam deportatus nec libertatem retinebat olim , fed opus im metallo faciebat , aut fulphur aut ferrum fodiem r. Nec civitatem. Nam im hunc ufque diem bona ejur publicamtur. Ncc civitatis eff particepr. Quippe Deportationem homorum quoque publicatio fequitur. At meque teffari potcf? Neque à cogmatir ei ab imteffato fucceditur. Neque illorum haeres exiffit ipfe, meque libero, fuos habet im poteftate. Media , civitatem dumtaxat perimit , quod eft exilium, feu relegatio. Nam relegatus extra civitatem comffituitur. Oafenum igitur exilium erat adeò poenofum ac terribile , ut folis infligeretur deportatis, ac femper effet Deportatio. Et hinc humillimae ac frequentes Haerefiarchae Neftorii , licet jam aetate ac aerumnis fra$ti , preces numquam ab Imperatore Theodofio fuerunt exauditæ. Suo loco id oftendetur. Hinc item Timotheum Ælurum Alexandriæ Patriarcham , quod ex ifta Deportatione lapfum Petrum Fullonem reddidiffet Antiochenae civitati ac Epifcopatui , graviffimè damnant laudata A&ta de nomine Acacii. Laudatam Honorii ac Theodofii legem fuo ad eundem titulum Codici inferuit Imperator Juftinianus , aft omifit vocem , Oafema. Rationem habes in lege ultima ad titulum de poenis, quae ita ftatuit: Magiffratus Alexamdriæ & Thebaidor folu* jubet im Gypfum , & im Oafim mittere , vel im fex memfer, vel ad fummum im ammum. Quod fperpetuum fit exilium, neque im Gypfum mittere , meque im Oafim , meque in cuffodiam alterius provinciae , fed im Provinciam imtegram ea conditiome , ut quid deliquerimt , vel fexcefferimt juffit Praefidum, qui imferviumt, ultimo fupplicio affciamtur. Deportationis poenam infigniter mitigat. Sancit deinceps deportandos neque ad Gypfum , neque ad Oafim , neque ad carcerem damnari poffe, fed dumtaxat circumfcribi intrà limites unius Provincie. Addit in Oafin à folo Auguftali Praefe&o aut Thebaidis Prefide , & quidem non nifi ad annum , poffe relegari. Quae tamen Conftitutio non ligavit ipfum Principem. Adeo terribile erat iftud exilium. Et hinc Olimpiodorum , qui (}afim fcripfit effe Regionem amaeniffimam atque fertiliffimam , de incredibilium narratu re&tè notat in Bibliotheca Photius. Plures ajunt ipfam horrendè infeftariâ culicibus. Quod etiam Barbarorum frequenti incurfui fit obnoxia, demonftrant affiduae fenis Neftorii ad Principem lamentationes , & ea quæ de Leone iftic Abbate ac ejus Monachis fcribit in Prato Spirituali San

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »