Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors]

ria cucurrerit , fâ&tus ipfe Apollinarifta , di-
cenfque glorificatam Domini humanitatem in
ipfam Divinitatem fuiffe penitus converfam &
adfumptam. Quòd enim hypoftaticam adfum-
ptionem fine tali abfumptione crediderit non
poffè fieri , jam audivimus. Alii malunt erro-
rem non fuiffe ab ipfo receptum , fed nobis ob-
jeétum per calumniam. Et hoc eft omninò ve-
rius. Eft enim antiquus nefcio cujus au&oris er-
ror , natus ex perperam accepto Apoftoli verbo:
am non movimur Cbriffum fecumdùm carnem. Et
ex verbo Domini apud San&um Joannem : Pa-
ter, clarifica me apud temetipfum claritate , quam
babui, priufquam mundus fieret. Adversùs illum
declamat San&tus Auguftinus in tra&atibus fu-
per Evangelium ejufdem Apoftoli : Hoc quidam
fe iutelligendum putarumt, tanquam matura buma-
*a , quae fufcepta à Verbo , comverteretur im Ver-
bum , & bomo mutaretur in Deum : Immò ß dili-
entiùs , quod opinati fumt, cogitemus , homo pe-
riret in Deo . Ex pravè intelle&o verbo San&i

[blocks in formation]
[ocr errors]

I quis hominem , affumptum unà cum ipfo Dei Verbo adorandum,
unà cum ipfo glorificandum , unà cum illo , tanquam alterum ,

in altero exiftentem , Deum appellandum effe dicere aufus fuerit :
( hunc enim intelleétum particula , cum , adjeéta perpetuò & necef-
fariò afferre confuevit ) & non unâ potiùs adoratione Emmanuelem ,
honorat , unamque illi glorificationem attribuit , quatenus VERBUM
PACTUAM EST CAKO , anathema fit. - -

[ocr errors]

S. quis fervi formam pro feipfo , hoc eft , fecundùm propriæ na-
turæ rationem colendam effe dixerit , & non omnium dominam;
& non potiùs per focietatem , qua beatæ & ex fe naturaliter Domi-

na unigeniti naturæ conjunéta eft , veneratur , anathema fit.

Unc Neftorii errorem & verba formalia - referunt Synodus Ephefina , & Sanétus Cyrillus in litteris ad ipfum, in litteris ad Acacium Melitinæ Metropolitam, ac in libro adversùs calumnias Synodi Antiochenae: Propter induentem indutum veneror ; propter latentem adoro apparentem. Imfeparabilis à vifibili Deus : Atque ideo ejus , qui mom feparatur, bonorem mom feparo. Natura , feparo, fed adorationem conjungo. Et in libris adversùs Neftorium : Non eft per fe

[merged small][ocr errors][merged small]

bomimicolae & cadavericolae prorfus . Naturarum
itaque conjun&iomem fme confufione fervemu* , com-
fiteamur umum Deum , vemeremur hominem , qui
ex Divina conjun&ione fímul cum Deo omnipotente
adoratur. Virus,uti ad Eulogium fuum Presbyte-
rum ac in Regia urbeApocrifarium fcribit San&tus
Cyrillus, latet in vocibus, Naturas feparo. Et-
enim naturas non tantummodo diftinguunt , fed

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

etiam dividunt, adeoque inducunt duos Chriftos, 33;.

duos Dei Filios, duas perfonas. Neque refert,
quòd eas Neftorius dicat infeparabiliter unitas,

affidueque ebuccinet earum indivifam fine con

[ocr errors]

° ** docet Dominum èffe purum hominem, qui di-||Attamen nequaquam in adorantem & adoratum vimis homoribus potiatur. Eundem Leontius Mo- | | divifus eft , re&eque laudatus Cyrillus in libro nachus Conftantinopolitanus accufat , quòd || ad Theodofium Auguftum : Qui cum muliere lo- cap. 3*. circa Domini humanitatem committat idolola-||quebatur , erat umus & folus Domimur Jefu Cbritriam, eamque fibi demutet in idolum . Etiam | |/£us , ex bumanitate adorante & adoramda Divini, Neftorianos effe bominem colenter teftantur, & | }tate conftitutur. Undè nobifcum adorans humatanquam tales anathematizant Ecclefia Antio- | | nitas à nobis etiam adoratur , non pro feipfa,

p„AE;im. chena & Hierofolymitana in litterisad Juftinum || fed tanquam adorati Dei Verbi indumentum,

74. Auguftum , exftantibus inter Epiftolas Ponti- || de quo San&us Auguftinus in fermone de temficis Hormifdae. Quifquis enim, uti ad ortho- | |pore : Dico, planè dico, quia veffem intueor, & Ser. 1 13.

1., c.„«. doxos Archimandritas fcribit San&us Cyrillus, | | veflitum adoro. Caro illa illius veffimemtum fuit : C* 3•

Efhef.T Deum & adfumptum hominem in duas hypo-| | Non quovis modo appofitum, fed ejus Divinæ

£• 37. ftafes dividit, & tamen hunc latricè colit, ho-| | Hypoftafi naturaliter unitum.

morem , adorationem , qua Deus Verbum &
homo adfumptus , non tanquam unus & idem ,
fed adorantur unus cum altero, & unus propter
alterum , quomodo Legatus, aut regnum cum
poteftatis plenitudine gubernans Minifter adora-
tur cum Rege & propter Regem.
Quocirca peßimè & calumniofiffimè Nefto-
rius ait adfumptam fervi formam pro feipfa feu
fecundùm propriæ naturae rationem à nobis ado-
rari, ideoque nos effe hominicolas & cadaveri-
colas . Antiquam gentilium calnmniam , &
fuum ipfe fcelus in omnem Ecclefiam, coelum-
que & terram traducere conatur . Ipfe enim ,
uti in libro ad Reginas San&us Cyrillusteftatur,

norem foli Deo debitum palami tranfcribit in
hominem, colitque pro Deo creaturam. Et in
litteris ad fuos Monachos: Tu igitur Emmanue-
lem ut verum Deum adora. Tumcgentium populus
mullo jure Cbriffiamorum fidem fubfammare poterit :
Agnofcet emim mos mom mudo alicui bomimi Divinum
cultum deferre , fed illi, qui matura Deus eff.
Servi autem formam pro feipfa adeo non ado-
ramus, ut ipfam dicamus effe nobifcum unam
ex adorantibus . Ejus namque caufa Dominus
gloriae erat perno&ans in oratione Dei,etiamnum
in cœlis affiduè interpellat pro nobis, dixitque
olim ad mulierem Samaritanam : Vos adoratis
quod mefaitir , mos autem adoramus quod fcimur.

[ocr errors]
[ocr errors]

S. quis unum Dominum noftrum Jefum Chriftum à Spiritu fanéto ,
tanquam virtute à fe.aliena , glorificatum dixerit , efficaciamque,
qua contra immundos fpiritus uteretur , & divina inter homines mi-
racula operatur , ab ipfo eodem accepiffe prædicaverit , & non pro-
prium , naturalemque illius effe Spiritum , per quem divina figna .
edidit , anathema fit.

[ocr errors]

I quis formam fervi confubftantialem effe dixerit fan&o , & non . potiùs per illius mediationem , quæ eft ad Deum Verbum , & ex ipfa conceptione habuiffe dixerit conjunétionem , per quas communes nonnunquam in homines miranda curatione exercuit , & ex hoc curandorum fpirituum eveniebat effe poteftatem , anathema fit.

'eum baptizatum Spiritus fan&us manfit, eum
Spiritus unxit, pauperibus evangelizare mifit ,
& tandem videntibus Apoftolis adfumpfit in
cœlum . Hinc de orthodoxis queritur Nefto-
rius : Hunc , qui tamtam Chriffo largitur eff glo- 54; cont•
riam , cum Arianis .& Macedonianis cbriffi $t.
fervum efficiumt . Quin immò hocce ejus ftul- " "
tum capitulum etiam de Apollinario crimina-
tur præfentem anathematifmum . Apollinarius
C c c 2 quip-

SCHOLION.

Piritus fan&i in adfumptum hominem dona
mirè extollit Neftorius . Etenim homo
ille de Spiritu fan&o conceptus & natus eft,
in Spiritu fanéto juftificatus, in Spiritu fan&o
baptizavit , miracula fecit , doemonibus fuit
`terribilis, illa in Spiritu fan&o ejecit , fupe
' Canones Comc.Epbef. Tom.I. -

[ocr errors]

quippe , uti ad Epi&tetum. Corinthiorum Epifcopum fcribit San&tus Athanafius , Domini carnem, utpotè de converfo in fefe Deo Verbo fa&tam , dixit effe Deo Patri, ac ejus Divinitati'confubftantialem, adeoque & Spiritui fan&to : At verò hypoftaticam unionem fine fimili naturarum confufione non poffe fieri, ideoque eifdem abfurdis effe obnoxiam, femper Neftorius habuit pro principio palmari. Verùm enim verò & fuam & illius fententiam exponit lucidè Cyrillus in libris contra ipfum: $i ipfum ex Deo Patre Verbum unum ef? cum fua carme, quomodo Divinis viribus eum imdigere putar , & terribilem dæmomiir à $piritu fanéfo fa&um , ut qui à fua matura id non poffit efficere : Ad haec etiam boc ipfum poffe comterere fatbamam, quafi ab alio datum, vixque dono acceptum . Si igitur mon ignoras feparare. Spiritum à Divina ejus matura , turpiffimum babendum effe cri•mem , & quidem jure, ipfius procul dubio Spiritur eff , ut qui per ineffabilem ipfius maturam procedat , «* ipfi fit comfubffantiali r , & ita minimè indigeat virtute ab eo data , tamquam externa & aliumde adfcita, fed utetur potiù* tamquam proprio $piritu , & per ipfum fe terribilem dæmoniis offendet. Et in eodem capite : Umitum carmi illud ex Deo Patre Verbum velut umum aliquem è noffro mumero , & vulgarem prorfus , auxilio $piritus fan&i indiguiffe dicis , ut terribilis immundi, fpiritibus videretur. Et Domini apud Joannem Evangeliftam de Spiritu fan&to Verbum , De meo accipiet , exponens pergit : Ut procedit ex Patre Spiritur fin{7ur, cùm fit ipfiu* fecumdùm maturam, eodem quoque modo per ipfum Filium , cùm fit ejus maturaliter , ipfique comfubffantialir . Ergò quamvis per $piritum glorificetur Filiur, ipfe tamem feipfum tamquam per proprium $piritum glorificare intelligitur , meque ea rer extrinfecùs illi advenit , etiamf fa&7us homo moffri fimilij videatur. Egregiè Cyrillus oftendit , quòd neque cum Apollinario adfumptae naturæ veritatem evertat, neque cum Ma

cedonio Spiritum fanótum in fervitutem redi

gat; verùm quòd Neftorius Dominum Gloriae in vulgarium hominum ordinem abjiciat, qui quafí mom habem , fuam, gloria à $piritu data imdiguerit ; eum computet imtra menfuras creaturae , omnia extrinfecùs habentis atque domata: faciatque unum ex illis , de quibus rogat Apoftolus : Quid haber , quod non accepiffi ? Hocce ergó anathematifmo damnatus Neftorii error eft , quòd Chriftum Dominum faciat purum &

communem hominem, qui gratuito & extrin- |

feco moventis & inhabitantis Spiritus fan&i ad. jutorio ad opera fua egeat, ac non fit verus in eadem Divina hypoftafi Deus, qui cum Patre fit unum Spiritus fan&i principium, adeoque & illum donet, mittat, & tanquam principio fubau&torato ad quaevis gloriae opera utatur. ' Etiam de vitiato facro textu, quod eft perpetuum ac folemne omnium hæreticorum privilegium, Neftorium culpat. Ad baec meque illud vacare culpa dixerim, quòd tamquam de commumi, vulgarique homine , ait adfumptionem in cælum ipß fuiffe dono datam à $piritu . Nam elegit quidem difcipulos per $piritum fan&um , fed adfumptus eft ut Deut , mom quaff eam rem ab alio datam acceperit, fed ut ipfe potiùs , velut primitiae quaedam bumamae maturae in incorruptionem removatae , feipfum offenderet Deo & Patri. In hoc A&uum Apoftolorum loco , Praecipiems Apoßolis , quos elegit per Spiritum fam&um , adfumptus eft , Neftorius interpun&tionem, atque ita omnem fenfum alteravit , legitque: Quor elegit , per $piritum fan&um adfumptus eff. ' - - Notanda funt haec San&i Cyrilli verba: Per ineffabilem ipfius maturam procedit . Item haec: Eodem modo per ipfum Filium procedit , utique Spiritus fan&tus. Vanus enim & profanus Neftorius, ut Spiritum fan&tum ab homine adfumpto remotiùs alienaret , etiam alienavit à Dei Verbo, primufque blaterare coepit procedere à folo Patre . Blafphemiam lucidè edicit ejus defenfor Theodoretus, vel ob illam folam de Deo & omni Ecclefia peffimè meritus, in libro horum capitulorum reprehenforio ad Joannem Patriarcham Antiochenum : Proprium $piritum Filii , fi quidem ut ejufdem cum eo maturae , & ex Patre procedentem dixit Cyrillus, fimul confitebimur , & tamquam piam fufcipiemus vocem; $i verò tamquam ex Filio aut per Filium exiffentiam habeat , boc ut blafphemum & impium rej*ciemus . Eandem blafphemiam Neftorianum Charifii Symbolum profitebatur. Quare primos illius auétores fuiffe Neftorium ac Theodoretum, re&lè dixit in Florentina Synodo Andreas Rhodiorum Metropolita , & Marcus Ephefius non fuit aufus diffiteri . Eft una è capitalibus radicibus hodierni Photiani fchifmatis: Adeoque hanc extremam Ecclefiae Orientalis in anima & corpore miferiam non folus plantavit Eufebius Nicomedienfis Epifcopus, aut conventiculum Philippopolitanum , fed etiam cum Neftorio Theodoretus. De quo plura

[ocr errors]

VHriftum Jefum noftræ confeffionis Pontificem & Apoftolum exfti

tiffe , eundemque femetipfum pro nobis in odorem fuavitatis Deo & Patri obtuliffe, divina Scriptura commemorat . Si quis ergò dixerit Pontificem , & Apoftolum noftrum non effe ipfum Dei Ver|bum , pofteaquam caro & homo nobis fimilis faétum eft , fcd homi

fuo loco, • . -

p€m

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

nem illum , qui ex muliere natus eft , quafi alterum quempiam ab

ipfo diverfum : Aut fi quis Chriftum pro feipfo quoque , & non po-
fiùs pro nobis folis facrificium obtuliffe affirmaverit, ( neque enim
is oblatione opus habebat , qui nullum peccatum commiferat ) ana-
thema fit. -

[ocr errors][ocr errors]

I quis illum in principio Verbum , Pontificem & Apoßolum conS féífionis noftræ fa&um effe , feque ipfum obtuliffe pro nobis dicat , & non Emmanuelis effe Apoftolum dixerit , oblationemque fecundùm eandem rationem ei tribuat , qui univit , fi quis unitus ad unam communitatem Filii , hoc eft, Deo quæ Dei , & homini quæ funt hominis deputans , anathema fit. -

SCHOL I O N. 1 fan&um , innocentem ac impollutum , qui - neutiquam pro fe, fed pro folis peccatis noftris

femetipfum obtulerit in facrificium , adeoque Udi verba Neftorii recitata à San&o Cy-| | Neftorium effe unum ex Pharifæis blafpheman- rillo in libris adversùs ipfum : Hic ille fi-| | tibus , in quos dixit Dominus: Quis ex vobis delis Deo faéìus Pomtifex : fa&us eff enim , non | | arguet me de peccato? Quod paulatim evincendis ab aetermo erat. Hic paulatim ad Pomtifici, dignita- | | carnalibus cupiditatibus etiam Dominum fubjetem progreffus eff . In Chrifto Domino non tan- | | cerit, teftatur Gregorius Cedrenus. tùm naturas diftinguit, fed & hypoftafes divi- Addit Cyrillus adversùm alios Neftorii errodit , ideoque folum purum hominem , non | | res : Quomodo igitur progreffu* eff , ut temerè Deum Verbum blaterat peccatis noftris datum | |fabularir , ad Pontificis dignitatem , cùm Deus fit Pontificem ac Mediatorem . Quòd fi Sacerdor, | | omnipotem , tuorum quoque verborum teftimonio ? inquit , eff ipfa Divinitar, quifnam eff , qui Sa- | | Oftendit inter Domini naturas non folummodo cerdotis obfequio colitur ? Si Deus eff qui offert, | | ignobilem illam , ac à folo Neftorio excogitatam memo eff cui offeratur . Quid emim fit Divini- | | in æquali dignitate & nomine conjun&ionem, tati dignum , ut illa tamquam inferior majori offerat ? | | fed & veram in hypoftafi divina unionem interPontificatum ac Apoftolatum Deo Verbo adfcri- | | ceffiffe , adeoque non adfumptum hominem bere dicit effè infignem contumeliam fummae illius || dumtaxat, fed & ipfum Deum Verbum fuiffe dignitatir. Eft enim adversùs Paulum $criptura r | | nobis Pontificem. Quia enim umigemitum illud Dei interpretari , impaffibile Verbum terremo mifcere || Verbum fa&um eff homo , & Sacerdotii mumus bumacorpori , & paffibilem Pontificem facere . Natu- | | mitatis memfuram baud dedecet: ut item, quòd mifram & hypoftafim quafi eadem confundit, | | fur feu Apoftolus effe dicitur. Comfufiomem comideoque à nobis, qui Deum Verbum dicimus | | tempfit , ut beatus Paulu r ait : Cùm bir etiam viliofa&um , uti hominem , ita & Apoftolum ac | | ra & imdigmiora propter mor pertulerit. Dedit emim Pontificem , garrit illud idem dici de ipfa Di- | | dorfum im flagella , & faciem mom avertit à confuffovinitate. - me fputorum , & Judaeorum contumelias patiemter fuEt purum hunc hominem non ex matre con- | |ffimuit. Sed refugis $acerdotem dicere , ut qui fe ceptum & natum Pontificem fatetur, fed per | | Deus. Admitto difpenfatiomis rationem, cogita exihumana merita paulatim in dignitatem iftam j | manitiomem , defcenfumque ad fervi formam. ait profeciffe : Jefus enim proficiebat aetate , fa- Quocirca ad hunc Pontificatum nequaquam pientia & gratia. Et Apoftolus Paulus eum dicit | | proveétus eft , aut profecit per humana merita. à Deo glorificatum, ut Pontifex fieret, addit- || Eff emim eximanitus , & feipfum humiliavit , ad mique : Comfummatur fa&us omnibus obtemperam. || mora fe dejiciems . Quomodo igitur ad dignitatem protibus fibi caufa falutis aetermae, appellatus à Deo | | greffus eff fa&us $acerdor ? Non profeciffe dicimur, Pomtifex juxta ordinem Melchifedecb . Ad quae | | & ad dignitatem pervemiffe ipfum Dei Verbum , cùm verba Neftorius : Confummatur , quod paulatim | | Pontifex moffer fa&us eff , fed potiùs etiam ex bac proficit. - - parte ad eximamitionem defcemdiffe. Ne ipfa quidem Pergit: Ipfe mobi* promiffe benedi&iomir ex fe- | | humana Domini natura per humana merita promime Abrabam eff miffus , tamquam pro feipfo & | | fecit in iftam dignitatem, Pelagiana funt ifta, genere fuo corporis fui vi&imam fimul afferens . | | abundè refutata per Sanétum Auguftinum in loAdversùm quae San&us Cyrillus : Ergone ipfe | |cis fupra memoratis librorum de Dono perfeve

[ocr errors]

ipfum peccati adversùm mos obffruitur ? Copiosè | | tum & Apoftolatum hunc fateor diélæ naturæ oftendit Chriftum Dominum fuiffe Pontificem ; | fuiffe dignitatem : verùm non per humana meri

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

quo confummatus ef, mom ignoret, fimpliciorum amimor ad, remoto, quofdam cogitationum anfra&us abducit , & profeciffe dicit in Sacerdotem , & im boc eum confummatum fuiffe , quòd cùm fa&us eß, dicitur eximanitur,

Verè item Cyrillus arguit contradiétionis Neftorium, utpotè qui omni dogmatis vento circumlatus modò hæc dicat , modò illa, & aedificata deftruens conftituat feipfum praevaricatorem. Deum namque Verbum nunc adfirmat, nunc negat Pontificem : Quia nempe hinc fidelem populum novis vocibus offendere timuit , iftinc agnofcere detre&tavit veram naturarum in divina hypoftafi unionem , natamque indè communionem idiomatum,

[ocr errors]

QI quis ipfam Domini carnem vivificam , ipfiufque Verbi , quod ex Patre eft , propriam effe negaverit , fed alterius cujufpiam_ ipfi Verbo fecundùm dignitatem tantùm conjunéti , aut Divinam._

tantùm inhabitationem fortiti , effe dixerit :

neque verò potiùs vivi

ficam confeffus fuerit , ut modò meminimus , eò quòd Verbi , quod omnia vivificat , facta fit propria , anathema fit.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

cem effe dixerit , ipfo Domino & Deo

pronuntiante : SPIR/.

7rvs EST Q U I VIVIF /C AT , CARO NIHIL P RO D E S T ; anathema fit . Spiritus eft Deus , at non pronuntiatum eft . Si quis ergò Deum Verbum carnaliter fecundùm fubftantiam carnem fa&um . eße dicat , hoc autem modo & fpecialiter cuftodit , & maximè in . Domino Chrifto poft refurreétionem fuam difcipulis fuis dicente . : PALPATE ET VIDETE QUIA SPIRITUS OSSA ET CARNEAM

*NON HABET , SICVT VIDETIS ME HABERE ; anathema fit.

SCHOLION.

Oc Capitulum refpicit D. Cardinalis Stanislaus Hofius in do&iffima confeffione fidei Catholicæ : Non defumt , qui in Epbefno concilio fuiffe fcribunt decretum, ut fub fpecie pami, tantùm à laici, Eucharißia fumcretur. Decrerum autem illud fuiffe creditur propter abolemdam Nejiorii berefim , qui fub fpecie pami* carnem fime fanguime , fub fpecie vimi fanguinem abfque carne eontineri blafpbemabat. Quod ipfum repetit in dialogo de communione fub utraque fpecie , adferens ita fentire etiam quofdam Lutheranos, nominatim Urbanum Regium , addentem Ephefinum decretum abrogatum poftea à San

&is Leone & Gelafio Romanis Pontificibus,
redu&umque populum ad antiquum utriufque
fpeciei ufum , atque indè probantem fub una
aut utraque fpecie Euchariftiam fumere effe
adiaphorum , quod ex rationibus variis poffit
vario tempore Ecclefia variare. Imter Epbefimum
concilium & Leonem Papam interceffe dicebat
Urbanus Regius ammos propè triginta : totidem
inter Leonem & Gelafium . Atque non folùm ad
Leomir , verùm ad ipfa etiam ufque Gelaffi tem-
pora fic imcrebuerat ufus alterius tamtùm fpeciei , ut
ipfi quoque $acerdotes facris operamtes à calice ab-
ffimeremt : Quamobrem & populum $an&us Leo Pom-
tifex , & $acerdote, Gelafius admonere meceffe babuit »
ut ad Calicis ufum redirent.
A laico populo Euchariftiam fub una aut utra*
que

« VorigeDoorgaan »