Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

v

[ocr errors]

chaelem Auguftum. Graecis in Acaciano fchi£ ! mate fœtentibus, affidueque proclamantibus ad 6anones , refpondit San&us Pontifex Gelafius: Viderint , alior habent camomen , quibus fua* ineptiar exequantur. caeterùm ifti , qui facri , qui Ecclefiaffici, qui legitimi celebrantur, $edem Apofolicam ad judicium vocare mom poffunt. Acacianorum ineptiae erant Conftantinopolitanum Epifcopum , qui per canone r mullum imter $edes locum acceperat , utpotè merus Paraecialis Epifcopus in IProvincia Europae fub Metropolita Heracleenfi , in fecundum thronum fublimare , à Romani Epifcopi judicio ad Synodum provocare, exufflare San&i Petri monarchiam, & omnes Patriarchas invicem æquales facere : Adeoque ad illas exequendas conditi Canones erant partim Eufebianorum apud Philippopolim editi , parvim hi Conftantinopolitani. Strenuè idem Pontifex commendat , non folummodo Nicænos Canones, fed & Sardicenfes. Adversùs tertium hunc noftrum funt longè plurima Romanorum Pontificum teftimonia , & vetufta & recentiora. Nam & à Bulgaris Nicolaus primus Pontifex , & à monachis Caffinenfibus rogatus Patriarcharum ordinem San&us Petrus Damiani , fecundum Ecclefiae thronum dicunt Alexandrino per Canones adfcriptum. Quocirca quòd in o&tava Synodo Sanétus Ignatius, in feptima Tharafius, in fexta Georgius, in quinta Eutychius Conftantinopolitanus locum fecundum habuerit , fa&um eft , uti in Breviario Neftorianae &c Eutychianae hærefeos notat Liberatus Diaconus Carthaginenfis, ex violenta voluntate Græcorum Imperatorum , & difpenfatoria diffimulatione Legatorum Apoftolicorum. Aliter tandem in Synodo Lateranenfi ftatuit Innocentius tertius: Amtiqua Patriarchalium fedium privilegia removantes, facra umiverfali Jynodo approbamte, famcimus , ut poff Romanam Eccleffam , quae difpomente Domimo fuper omnes alias ordinariae poteßatis obtinet primcipatum, Conffamtimopolitana primum , Alexandrina fecumdum , Amtiochema tertium , Hierofolymitama quartum locum obtineat , fervata cuilibet propria dignitate. Hunc ordinem vocat antiqua privilegia : A quibu£ dam per Canones accepta, à quibufdam ufurpata per rapinam . Quin immó , de Epifcopi faventini poftulatione agens , fcribit ad Ravennatis Ecclefiæ Archi-Epifcopum : Verùm poffu{ationu bujufmodi videbatur comcilii Conffantinopoqitami capitulum obviare , im quo ßatutum eff, ut quicumque de Pontificali dignitate ad monacborum avitam & pænitentiae locum defcenderit , mequaquam ulteriùs ad Pontificatum refurgat. Undè comtra di&um Concilium , cùm fit umum è quatuor principalibus , quae ficut quatuor Evangelia Ecclefa catbolica vemeratur, nullatemus videbatur poftulario admittenda. Nequaquam iftius Canones, fed folum fidei Symbolum, tanquam Dei Evangelium, & olim venerata eft , & etiamnum hodie Ecclefia veneratur : Neque huic do&iffimo Ponrifici , ejufque generali Synodo placuit aliud. Placuit fuperiùs addu&a Juftiniani Augufti Novella , mandans Symbolum , tanquam Evangelium , Canones , tanquam leges , admitti, fierique authenticos, &à Romana Ecclefia con

firmatos. Solus namque tertius repugnat fexto

Micaeno, eumque praefertim averfata femper fuit Apoftolica Sedes : Eo admiffo, nulla ratio fuafit alios fex refutari. ' Porrò per dies iftos Flandri noftri ceperant Conftantinopolim , ejufque imperiali throno Comitem noftrum Balduinum impofuerant, & Cathedræ item Epifcopali virum latinum. Eos, plufquam Saracenos, Graeci averfabantur: Quare beneficiis illos placaturus Innocentius Pontifex Sedi Conftantinopolitanae dedit cun&ta prætenfa privilegia , quae nulla via ab ejus ufque huc Prædecefforibus potuerant extorqueri. Ea

vacillare noflent, impetrarunt Graeci ab Eugenio quarto & Florentina Synodo confirmari. Adduétus autem ille de clericis ad monaftici ftatus humilitatem defcendentibus canon eft quidem Concilii Conftantinopolitani, nequaquam tamen hujus praefentis. Eft Synodi habitæ per Legatos Joannis o&tavi Pontificis, in qua Photius reconciliatus Ecclefiae illius thronum coepit tanquam legitimus Epifcopus federe : Synodi miferabilis. Ita lapfus eft Innocentii tertii Scriniarius. Ex quo tamen lapfu novimus, quid de noftris Canonibus Conftantinopolitanis fentire tandem coeperit doétìffimus ille Pontifex , Romana Sedes , & Ecclefia univerfa. Plerifque in contrarium addu&is argumentis eft fatisfaétum. Canones Chalcedonenfes à San&to Leone Pontifice nunquam fuiffe confirmatos, & iftic decipi Facundum Hermianenfem , infra oftendam. Eadem eft ratio Canonum Synodi feptimae . Juftinianum Auguftum propriè notat adduélus fupra Liberatus Carthaginenfis: Licèt $eder Apoßolica mumc ufque comtradicat, quod è $ynodo firmatum eff , Imperatori* patrocimio permamet quodammodo . Ejus Novellae conftitutiones non laicum Imperatorem , fed fupremum Ecclefiae Epifcopum fonant : Quafdam toleravit Romana Ecclefia, abfit ut adprobarit. Alius erit haec difcutiendi locus. Quòd Romani Pontificis Profeffio folam o&to Synodorum fidem, nequaquam Canones aut aéta alia comprehenderit olim, eft palam. Exftat apud bibliothecam vaticanam integra in laudato Romanæ Ecclefiæ Diurno. ldipfum adfirmat Synodus Conftantienfis. Bafileenfis nec audienda eft, utpotè hoc inter Synodos, quod vefpae inter apes. Quinta quæftio eft , an faltem primus hujus Synodi Canon fuerit à Damafo Pontifice & Romana olim Ecclefia confirmatus ? Etenim confirmatum videtur adferere fupra laudatus Evoptius , Cyzicenus Epifcopus Metropolitanus, in fynodalibus litteris exftantibus poft Synodum Chalcedonenfem , ad Leonem Auguftum fcribens adversùm Eutychianiftas hujus Synodi inimicos : Prima regula eff pofita , quae amatbematizat apertis fermonibus baerefer univerfa* . Qui ergò hanc $ynodum refutant ita fan&am & veneramdam , quam prae omnibus quidem verita* confirmavit , deinde & tanto tempore robur accepit , certum eff , quia mon umo capitulo fuffimemt fcandalum , fed im multis baerefibus languere nofcuntur. Nam qui legem veritatis adjutricem refugiunt , aperti fumt veritatij ipfius imimici , quamdo hanc $ynodum, | quam fe ignorare confingumt , & Proterius Deo amabili, tunc Alexandrinæ civitatis Epifcopus , vir

dem , quòd ob Nicænorum canonum robur

[merged small][merged small][ocr errors]

amima venerandu , umà cum eis praefem* & ipfe firmavit. Refpondeo tamen neque hunc Canonem fuiffe Evoptii tempore à Romana Ecclefia probatum . Etenim fuperiùs laudata ad Eulogium Alexandriæ & Anaftafium Antiochiae Patriarcham Epiftola San£ti Gregorii , quae Canones Conftantinopolitanos à Romana Ecclefia admi£ fos negat, difertè agit de hoc primo , damnante cum reliquis tum graffantibus Erronibus etiam Eudoxianos , quorum quis effet auétor Eudoxius, magnus ille Pontifex ignorabat. Canonibus fuis aliquid de reis fuis perfonis, de propriis ritibus ac moribus, aut ambitiofis cupiditatibus paffim infarciebant Graeci : Singula funditùs difcutere nolens Romana Ecclefia gaude ibat fidei quæftiones tra&tatas benè , earumque folam definitionem confirmabat , Canones & reliqua a&a , quibus nullum vitium apertum , in ambiguo ftatu relinquens. A dolofo Græconum ingenio metuebat etiam fecura: Et è difficultatibus , quae nafci poterant & paffim nafcebantur , fibi exitum refervabat. Quod ipfum in verbis adduétis fatetur laudatus Evoptius. Ait hunc Canonem non à Romana Ecclefia , fed ab ipfa veritate & longi temporis lapfu confirmatum. Nempe à Præceß fore fuo Diogene didicerat motas inter Græcos Epifcopos & Legatos Apoftolicos in Synodo Chalcedonenfi lites de tertio praefertim Canone ©onftantinopolitano , cujus caufa Lucentius Efculanus Epifcopus dixerat omnes & fingulos iftius Synodi Canones non haberi in Synodicis, & ut fpurios à Romana Ecclefia refutari. Addit Evoptius hanc noftram, utique quoad Canones , Synodum etiam à San&o Proterio Alexandrino Epifcopo, ipfifque turbulentis eam jam impugnatibus Epifcopis fuiffe firmatam. Nequaquam in Chalcedonenfi Synodo fecit id Prorerius: Namque non nifi poft Synodum fuiffe ele&tum & confecratum, palam in Breviario fcribit Liberatus Carthaginenfis. Eum itaque Marcianus Auguftus ordinari non permifit, nifi priùs profeffum fidem & Canones non tantummodo Chalcedonenfis Synodi, fed & noftræ Conftantinopolitanae . Procurarunt id Epifcopi orchodoxi, qui Aegyptios in Chalcedonenfi Synodo ad folum Nicænum Symbolum proclamantes habuerant meritò fufpeétos lepræ Eutychianae : Ac praefertim Anatolius Conftantinopolitanus Epifcopus , cui , di&tae Synodi per £0rientis Ecclefias executionem San&us Leo Pontifex datis Apoftolicis vicibus delegarat.

Procuravit id ille una ferviens ambitui' fuo, ||

cujus palmare fundamentum erit tertius Canon nofter, ideoque non ad folius Conftantinopolitani Symboli, in Chalcedonenfis fidei decre

[merged small][merged small][ocr errors]

Pontifex , quatuor Synodos confirmans , non exprefferit Conftantinopolitanam, comprehendens fub Nicæna:. Quod ipfum fuccefTores Felicem tertium, ac . Simplicium , licèt Eutychianis turbulentiis egregiè arietarentur , fuiße fecutos fupra oftendi. Videntur adversùm turbines iftos debuiffe quàm maximè exprimere &c palam prædicare : Aft tacere ex alia parte fuafit comprimenda ambitio Sedis Conftantinopoli

Pontificis contra ipfos apologia liquet, blatera. bant eandem Synodum non poffè à Romana Ecclefia probari partim, partim improbari. Erat bivium perplexum : Periculi ex utroque latere plenum, ab inimicis in invicem pugnantibus obfeffum , ambobus claudendum : Conftantinopolitani Canones , fecundum excipe , cum Nicaenis nihil affine habent , utrumque verò Symbolum eft virtute unum: Hinc Conftantinopolitanam Synodum fub Nicæna comprehendendo declararunt abundè laudati Romani Pontifices folum Symbolum, haud Canones à fe probari. - Sexta quæftio eft , an hujus Synodi de perfonis a&ta fuerint confirmata à Damafo Pontifice ? Affirmare videtur Sanétus Ambrofius, in litteris ad Ecclefiam Vercellenfem , dicens de fe Neophyto in Epifcopum promoto: ordimationem meam Occidemtales Epifcopi judicio , Orientales etiam exemplo probarumt . Exemplo Ne&tarii ex Neophyto Epifcopi Conftantinopolitani , quod erat nullius ponderis, adeoque AmbrofiQ indignum , fi à Romana Ecclefia non fuerit comprobatum. - - Refpondeo tamen nec illa a&ta fuiffe confirmata . Difertè id teftatur San&us Gregorius magnus in fupra laudatis litteris ad Eulogium Alexandrinum Epifcopum, & Anaftafium Antiochenum . Quin immò Flaviani Antiocheni ordinationem, ut manifeftam & Paulini & totius Occidentalis Ecclefiae injuriam accerrimè infecuta eft Romana Sedes. De Gregorio Nazianzeno , Neétario , Cyrillo Hierofolymitano a&ta in ambiguo fufpenfa praeteriit, quomodo fimilia Synodi Chalcedonenfis San&us Leo magnus , de quibus fcribit ad Maximum Patriarcham Antiochenum : $i quid fanè ab bis fratri. bus , quor ad fan&am $ynodum vice mea miff, præter id, quod ad caufam fidei pertinebat , geffum effe perbibetur, mullius erit pemutus firmitatir : Quia ad boc tamtùm ab Apoßolica Sede fumt dire&i , ut £xcuffit baerefbu* , catholicae effemt fidei defemforer. 4Quidquid emim praeter fpeciales caufar Gmodalium Conciliorum ad examem Epifcopale defertur , poteff aliquam dijudicamdi babere rationem , mibi! de eo eff à $an&is Patribus apud Nicæam definitum.

[ocr errors]

dat , Apoftolicæ $edit numquam obtimebit comfemfum. Confirmat folam fidem , editos Canones Nicænis adverfos caffat , aéta reliqua, quoniam fine fuo mandato definita, licèt forfan confirmari po£ fet , difcutere non vult, fuoque ftatui fufpenfa relinquit . Eodem modo hanc noftram Synodum Damafus Pontifex tra&avit . San&us enim Gregorius Nazianzenus cum San&o Bafilio femper Meletio adversùs Paulinum Antio

chenum adhaeferat, ideoque ejus caufam , præ- fertim

tanæ, cujus adulatores , uti ex Sanéti Gelafii opu(e...

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

fertim non appellantis , nofuit ' rrgtu proprio face c fuani. Sed neque Ne&tarii Epifcopatum quifquam Romarus Pontifex legitur adprobaffe. Neque id adfirmat San&us Amfbrofius: Epifcopatui fuo adversùm detraétores , apologorum more undequaque quaerit patrocinium. Septima quaeftio eft , an Synodi hujus fidem reverà Damafus Pontifex confirmarit , ' an autem fola veritas , lapfufque temporis , uti de primo Canone ad Leonem Auguftum fcripfit Evoptius Epifcopus Cyzicenus ? Refpondeo ab ipfo Damafo confirmatam . Etenim ad Miehaelem Bulgariae Principem fcribit in libro de feptem Synodis Photius Conftantinopolitanus: 9uibus haud multò pof! & Damafus Epifccpus Romae eadem confirmam, atque idem fentiem ; acceffit .- Et au&tor incognitus libeili fynodici apud Chriftophorum Jufte!lum : Damafus fam &iffmus colle&a Romae Synodo divimum decretum edidit , & ad eam, quae Comfamtinopoli cogebatur . Synodum emifft. Quod ipfum dicunt antiqua ejufdem Pontificis vita publicata per Martium Milefium , & in fermone ad Principem acclamatorio Synodus fexta. Oétava quaeftio eft , an haec Synodus fit generalis feu oecumenica , & in talem à Damafo Pontifice confirmata ? Pro parte negativa facit auétoritas San&ti Gregorii magni , Cyriaco Epifcopo Conftantinopolitano , qui in Enthroniftica fuae fidei profefíione anathematizarat etiam Eudoxium , refcribentis : Cùm rc&a à vobis fi' ges veraciter & fubtiliter fft prolata , jmter eor ,

[ocr errors][ocr errors][merged small]

que in $ynodis , meque im libri* beatae memoriæ Epifcoporum Epiphamii, Atgtffimi , & Pbilafirii, quo, comtra haeretico* præcipuè difputaffe movimur, poff tum reperimur. Quòd fi quis eum veraciter de catholicij Patribus dammat , ejus procul dubio femtemviam fequimur. Vos autem fim ßmodica vefira Epifola eos quoque momimatim dammare voluiffis , qui extra fan&as $ynodos per Patrum fcripta dammamtur, multos fcriptis fuis Fraternitas veftra mimùs pofuit ; fi autem eor , quor gemerales $ymodi refpuumt , bumc umum amplius. At verò Eudoxius ille eft Epifcopus Conftantinopolitanus damnatus à primo Canone hujus Synodi : Ergò illam San&us Gregorius nequaquam habuit pro generali. -. Praeterea generalis Synodus effe debet repraefentatio totius Chriftianitatis , adunata ex omnibus Ecclefiae Patriarchis , Provinciis , Metropolitis , Epifcopis : At verò hæc Synodus ex folis centum quinquaginta Orientalibus Epifcopis convenit , idque citra juffum & præfidentiam Sedis Apoftolicæ , fine qua veram non fieri Synodum , eft fupra oftenfum . JEtiam Timotheus Patriarcha Alexandrinus non nifi poft conditum Symbolum & Canones advenit. Ad quaeftionem tamen refpondeo affirmativè . Ita femper inconcufsè tenuit: omnis fub cœlo Ecclefia. Quòd ipfum San&us Gregorius £enferit , & cur ita de Eudoxio loquatur, fuperiùs eft declaratum abundè. Ex adduéto nunc sjus loco magis liquet etiam primum hujus Sy

[merged small][ocr errors][ocr errors]

rale , fpecialiter appcllamtur , quia pro gemerali ad omnes Cbrjfiiano , pertimente caufa funt convocatae . Et infrà ecdem capite : Univerfíta , ab eo cognominatur , quòd umo multoties verfo propagatur : Nam multitudo unitatum vertemte in unum colle&a , umiverft/rr efficitur . Sicut emim Ecclefta univerfftar eff , quæ Græco eloquio catbolica dicitur ; ita mimirum omne , quidquid ab ejus timitate mom difcefft , catholicum mumcupari poteff . Omnis emim do&rima Chrifiama , vel quaelibet confiitutio fèu traditio tali j effe debet , ut umiverfali comvemiat Ecc!ef.e. Cùm ergò duarum aut trium Provinciarum Præfuler im umtim comvemiumt , f amtiquorum Camomum inflitusione muniti aliquid praedicationis .tut dogmati r imfituumt , quod tamem ab amtiquoyum Patrum dogmatibus mon difcrepat, catbolicum eff quod faciumt , & fortaßè dici poteff umiverfale . Quomiam quamvis mom fit ab umiverf orbis Praefulibus a&um , tamem ab univerforum fide & traditione mom difcrepat , quod crebrò fa&um im plerifque mumdi partibu* fcimur. Si verò duarum aut trium Provimciarum Praefule , im umum convemiemter , mova quaedam fatuere cupientes , comvemticulas quaedam faciumt , quae mom cum umiverforbis Ecclefa fentiumt , fed ab ea ex quadam parte diffemtiumt , non eff catholicum quod faciumt , & ideo univerfale appellari mom poteff . Omne , quod Ecclefiafficum eff , catholicum eff ; & omne, quod catbolicum eff, umiverfile ef?. Claret bac de caufa umiverfale r & gemerales $ymodo r momimari , cùm plures Epifcopi, quàm in quibufdam præfati r $ynodi r fuerint congregati Apoftolicae Sedi r juffome, & imperiali comvocatiome . Sicut $ardicemff, $ymoduj , im qua ab Hefperii , partibus plufquam trecenti comvemerumt Epifcopi . Et im Africamis $ymodis , cum legatis Apoftolicæ Sedis celebratis , interdum ampliùs quàm ducenti fuerunt congregati Epifcopi . Nom tamem imter umiverfalia concilia computantur. Afferit Synodum non ab Epifcoporum numero, fed à fola re definita dici generalem : Eam omnem & folam dici generalem , quae , five ex multis, five ex paucis Epifcoporum Provinciis adunata , reétè definit de dogmate , quod eft caufa generaliffimè fpe&ans ad omnes Chriftianos. At certum eft hallucinari. Quintam enim Synodum, quae de perfonis, non de fide definivit , nec ipfe inficiatur effe generalem. Etiam oétava definiit de folis perfonis . Quifquis Sardicenfem negat œcumenicam, infolenter difcordat ab perpetuo fenfu Ecclefiae latinae. Quis ferat duarum aut trium Provinciarum Synodum dici generalem ? Dico igitur adeffe oportere Sedem Apoftolicam , omnes Ecclefiæ orthodoxos Patriarchas , Provincias , Metropolitas , Epifcopos , attamen non per præfentiam corporalem : Satis eft, ut adfint per legationem , aut litteris ex*

pref

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

bitque ad Euftochium virginem San&tus Hiero-
nymus : Orienti, & Occidemtis Epifcopo, ob quaf-
dam Ecclefiarum diffemfiome r . Romam imperialer
litterae contraxerunt. Ob hujus Synodi Canones
& Flaviani Antiocheni promotionem offenfus
graviffimè, ac imperiali juffione fultus Dama-
fus Pontifex utramque Ecclefiam evocavit Ro-
mam ad plenam Synodum , atque illic cafTa-
vit Canones, Flavianum non comparentem malè
notavit , confirmavit verò Symbolum , atque
ita fecit , quod fupra à Photio audivinus; Ea-
dem comfirmam, atque idem femtiem, acceffit. Ratum
habuit Symbolum , atque ita hanc Synodum
fecit effe verè generalem .
faétum dicit Tbeodofio Augußo mediamte : Ejus
namque ftudio convenerat Synodus , omnem
Orientem purgarat, & quoad dogma pacificarat.

Gelafius pontifex Con- r*

SANCTI CYRILLI

Patriarchæ Alexandrini adversùs Neftorianam hærefim CAPITULA,
per Apoftolicam Sedem & Ephefinam Synodum confirmata.

Nec non & adver/a impia Capitula Neftorii Epi/copi &
Harefiarchæ Conftantinopolitani. -

[ocr errors]

I quis non confitetur Emmanuelem verum Deum effe , & ob id
J) Sanétam Virginem Deiparam ( genuit enim illa incarnatum Dei
Verbum fecundùm carnem ) anathema fit.

[ocr errors]

I quis eum , qui eft Emmanuel , Deum verum effe dixerit , &
non potiùs nobifcum Deum , hoc eft , inhabitaffe eam quæ fe-
cundùm nos eft , naturam , per id , quod unitus eft noftrae , quam .
de Maria Virgine fufcepit : Matrem etiam Dei Verbi , & non potiùs
ejus , qui Emmanuel eft , nuncupaverit ; ipfumque Dei verbum in .
carnem verfum effe , quam accepit ad oftentationem Deitatis fuæ, ut
habitu inveniretur ut homo, anathema fit.
A a a

f- camomey Conc. Epbef. Tom.I. SCHO

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

· · · · SCHOLION. i Ocem, Deipara , primùm à Valentino, deinde ab Apollinario Laodicenfi fpretam ac infamatam , abominatus eft , ex alio tamen principio, etiam Neftorius Epifcopus & Hærefiarcha Conflantinopolitanus , fuitque illi feu errandi , feu erroris detegendi exordium , de quo Evagrius Scholafticus Epiphanienfis: Ama

- fafius , Neftorii Presbyter, in difputatione apud

populum in Ecclefia comffamtimopolitama palam aufu, ef dicere : NEMO MARIAM DEIPARAM VOCET . NAM MARIA HOMO ERAT : ATQUI AB HOMINE DEUS NASCI NON POTEST. Quæ verba cùm populur Cbriffo confecratur graviter & acerbè ferret , & difputationem illam mon fme caufa baberet pro blafpbemia , Neftoriu r. , ifiius blafphemiae au&or & dux , mom folùm mom probibuit illum , meque re&am famamque do&rinam tutatus eff , verùm etiam.gjuj verba im primi, roborare contemdit , & im eifdem defendemdis acriùs imffitit. Etenim Amaffafii femtemtiam , inquit Socrates, confirmare ffudem , fepiffîmè de eadem comtroverfia in Ecclefia pro concione differuit , de eadem pugnaciter quæfiiomer pofuit , 6 vocem , DEIPARA , omninò rejecit . Quin & Dorotheum , Marcianopolitanum Epifcopum , fecundæ Mæfiae Metropolitam , induxit ad faciendum , quod queritur Sanétus Cyrillus , Alexandriæ Patriarcha , in litteris ad Celeftinum Papam , ac in litteris ad Acacium Epifcopum Berrhaeenfem , exftantibus in prima parte Synodi Ephefinae : Erat Epifcopus quidam , Dorotheus nomine , Comffamtinopoli , eadem , quae Nefforius , fapien , & femtiemr , vir quaeflu* caufa adulatiomi impem deditur , linguaque ad temeritatem ufque promptu* . Hic , dum facra perageremtur , Reveremdiffimo Nefforio im

„Catbedra Ecclefiae Comffamtinopolitamæ fedente ,

furrexit, magnaque & elata voce inclamare aufus efi : SI QUIS MARIAM DEIPARAM DI. XERIT, ANATHEMA SIT. lta homo effrons totam Ecclefiam , omnefque ejus Patres , di&a voce femper ufos , anathematizavit. Pergit Cyrillus de Neftorio : Quamvis id ore fuo facere moluerit , attamem fedem r & audiem Dorotbeum , ut boc diceret, induxit , fubormavitque , cui etiam confeffim , ubi ?. catbedra defcemdiffet , in Divinorum myfteriorum celebratione communicavit. Porrò Dorotheum fuiffè Ecclefiae Marcianopolitanae Epifcopum , liquet ex Neftorii & affeclarum ejus Pfeudo-fynodali Relatione ad Theodofium Auguftum , cui ipfe ut talis fubfcribit. - - An etiam Anaflafium Presbyterum induxerit ac fubornaverit Neftorius, non plenè conftat. Adfirmare videtur laudatus Evagrius. Verùm Socrates vult di&tam blafphemiae vocem Anaftafio quafi inconfiderato elapfam , ejufque <tunc patrocinium fufceptum à Neftorio , nolente eum , quem tanti faciebat , ut blafphemum coargui. Audi caufam : Amaffafus Presbyter umâ cum Nefforio Antiochia venerat , ejufque comfuetudime femper ufus fuerat , & im magno bonore ab illo babitur , eique in rebus gerendis confiliarius. Ad Epifcopatum Conftantinopolitanum ex An- •, *

tiochena Ecclefia accitus Neftorius fecum duxiè futurum in gente aliena fidum Syncellum. Quidquid fit de primo auétore, Neftorium evafiffe pertinaciffimum blafphemiæ defenforem docuit eventus. Etenim de illo fcribit San&us Cyrillus ad Joannem Patriarcham Antiochenum: Ad Dominum meum Celefiimum , piiffimum Romamae Ecclef.e Epifcopum , miffa Epißola adversùm eos , qui ab ipfo diffemtiumt , depromere mom eff veritus : CITRA HORROREM SACRAM VIRGINEM DEI GENITRICEM APPELLANT. Vocem , Deipara , tanquam notham , irrationalem, temerariam, periculofam , blafphemam profcidit. Et de ejus quibufdam feétatoribus fcribit idem San&tus ad Clerum & popuium Conftantinopolitanum : Deiparæ appellatiomem prorsùs negamt, adduntque paratiores fe effe , ut mamur fuar amputanda, præbeant , quàm ut bujufmodi voci fubfcribamt . Etiam Leporius Presbyter, Neftorii in Gallia Præcurfor Pelagianus, dicere verebatur de Maria matum Deum, uti ipfe profitetur in libello, fuae emendationis. Et Vi* talis & Conftantius , Epifcopi Hifpani , fcribunt ad Capreolum Archi-Epifcopum Carthaginenfem : ' Sumt bìc quidam , qui dicumt mom debere dici Deum matum, utique de Virgine Maria. Primus & paJmaris fuit hic error omnium , quotquot Neftoriana fcabie laborarunt. Quin immò quofdam fuo tempore orthodoxos à laudata voce etiam abhorruifle fcribit Facundus Epifcopus Hermianenfis. Imfnuamdum , inquit, eff , quòd hanc quoque confeffionem , qua beatam Mariam verè & propriè dicimus matrem Dei, quidam etiam communicantes Eccleffe putamt mom debere fufcipi , cùm Neftorium fateamtur , propter quod eam matrem Dei megabat , debuiffe dammari, Primam iftorum rationem adducit Anaftafius Presbyter in litteris ejufdem Cyrilli ad Clerum Conftantinopolitanum : Quòd Nicæma $ynodut voci r , DEIPARA , mullam umquam memtionem fecerit. Eandem rationem in litteris ad Celeftinum Pontificem urget ipfe Neftorius, addens etiam in facris litteris eam non contineri. Et apud Photium in Bibliotheca San&tus Efremius, Patriarcha Antiochenus, à Sanéto Leone Papa adfirmat induétam in Ecclefiam , priores Patres ipfa lucidè non fuiffe ufos. ' Secundam rationem adducit Neftorius in libro per San&tum Cyrillum recitato ac refutato, nec non ex illo ipfe Cyrillus in libro Apologetico contra.Orientales: $i fide fmplici DEIPARAM proferrer , mulla effet apud me dié7iomir imvidia, verbi fenfum exquirentem. $ed quia video te praetextu erga beatam Mariam honoris , baereticorum confirmare blafpbemiam , ideo di&ionis probationem cautè praemumtio, cùm periculum im ea di&ione latem fufpe&um habeam. Eam fufpeétam dicit de naturarum in Chrifto Domino confufione , per Arium, Eunomium , ac Apollinarium adferta: Qui idcirco fatuerunt DEI GENITRICIS appellationem invebere . Arius enim, Eunomius » atque Apollinarius Chrifto Domino detraxere humanam animam , ejus vicem & funétiones in ipfum Deum Verbum tranfcribentes , plenum* que Chriftum ex carne & divinitate confufis & commixtis compingentes : Atque ita non folummodo Deum , fed & ipfam Deitatem dixere

patam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »