Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Prima itaque damnata haerefis eft Spiritus fan&i impugnatrix Macedoniana . Confirmatum eft Liberii Pontificis, Synodo nuper Thyanenfi tranfmiffum , de illa judicium , ac definita , uti fcribit Facundus Hermianenfis Epifcopus, Spiritus fan&ti cum Patre & Filio confubftantialitas, atque ita ceffavit San&i Bafilii difpenfatio ob quam infimulatus fuit timiditatis, diffimulationis , prævaricationis , impietatis , tanquam qui de Patre & Filio re&tiffimum fentiret & doceret, Spiritum verò fanétum convelleret & dejiceret , aut certè re&tam de illo doétrinam obfcurè fubindicaret , ac velut obumbraret, nec veritatem liberè profiteretur , oratoriè magis quàm piè auditorum aures obruens , dicendique facultate fubdolum animi confilium obtegens. De fanéti Spiritus confubftantiali Divinitate adeo Bafilius re&um fenfit , ut ipfum Synodus Chalcedonenfisin Relatione ad Marcianum Auguftum vocet magmum illum gratiae aminiffrum , qui $piritur $an&fi do&rinam diligemtiùs tradidit. Hinc Macedoniani fub Valente Augufto per Cappadociam potenter graffati quaefivere omnem anfam illius ejiciendi de primatiali Cathedra, demutanda in fceleris fui propugnaculum & arcem , ex qua fimplices animas caperent & popularentur . Nudam & apertam de Spiritus Sanéti confubftantialitate vocem ex Bafilii ore venabantur . Quas ille infidias eludens , aliir quidem vocibus è $criptura petitir , teffimomiifque mimimè dubiis eamdem vim habentibus adverfarior comprimebat , fed tamem propriam & apertam vocem imterim ufurpare diffèrebat , tum ab ipfo Spiritu , tum à ßmceris ejur propugnatoribur gratiam petem * , ac rogam * , me hoc fuo confilio offènderemtur , mec committerent, ut dum umam voculam mordicus retinere covaremtur , omnia perderemt . Salutem noftram non in vocibus, fed in rebus confiftere , ideoque has, non iftas præfertim curandas , & Reipublicae mom poffe majorem peffem & permiciem adferri , quàm f ab baereticis occuparetur Ec£lefta . - -

Egit eo fermè modo cum Macedonianis, quo fupra San&tum Hilarium Pi&tavienfem Epifcopum , dum Philippopolitanum , Antiochenum, & Ancyranum Symbolum admifit & in fanum fenfum traduxit, egiffe dixi cum Eufebianis. Eorum ambiguas & æquivocas de Spiritu fanéto voces traétavit & ufitavit eadem arte , abftinens fola vocula , Confubßantiale , quam fermè folam, quomodo de filio Eufebiani , ita ifti de Spiritu fanéto adverfabantur . Quam agendi rationem , tanquam è divinis eloquiis hauftam difpenfationem , & in ejus funebri encomio, & in quodam folemni eruditorum graviter obtre&tantium convivio, acriter defendit San&tus Gregorius Nazianzenus ex au&toritate Regii Prophetae, laudantis virum juftum, qui difpomit , feu difpenfat fermones in judicio , afferenfque ex Bafilii Epifcopatu tunc pependiffe omnem Cappadociæ Ecclefiam , atque adeo ejus confervationem fuiffe vocum ita librandarum juftam caufam. Quare & librabat folus ipfe , Clericis fuis , quor ob momimis obfcuritatem memo , accufaturus , patriaque eje&urus effet , loquendi committebat libertatem. Etiam Gregorius

Nyffenus, Theodorus Antiochenus , & Sophronius pro ipfo edidere apologias, à Photio in Bibliotheca relatas. Aliis tamen ejus confilium , tanquam vanum , frigidum , ludificatorium , ignayiaeque & dile&to Epifcopatui retinendo potiùs, quàm orthodoxæ do&rinae confulens, funt infe&tati , adfeverantes, Longè effe præffamtiu* moffro , per veritati * prædicationem tueri , quàm hujufmodi cautiome & difpemfatione inutiles reddere , mec imterim alienos elucrari. Ab his permotus ipfe Apologus Nazianzenus fcribit ad Bafilium : Tu verò , vir Divine & facrofan&e , facito , ut mo* docear , quoufque in difputatione de Spiritus fum&7i Divinitate progredi , quafque voce r ufurpare , & quoufque cautione , certaque difpenfatione uti debeamur, ut ea adversùs eos , qui contradicunt, in promptu babeamus , Quin immò in funebri Sanéti Athanafii encomio ad iftorum fententiam, & argumenta accedit penitùs , laudans Athanafium , quòd primus & fermè folus coeperit apertis vocibus confubftantialem Spiritus fan&ti Divinitatem praedicare , atque addens : Hujus au&oritate permoti tum Occidenta/er , tum quidquid in Oriente vitale eft , partim amimo temàr pietatem columt , ulteriùs autem eam mom proferumt , velut mortuum quemdam faetum im matermo utero exfíimáfum ; partim eam fomitir cujufdam imffar lemiter accemdumt , ha&emus fcilicet , ut tempori atque ardentioribus ortbodoxis aut piae plebi utcumque fati faciamt ; partim demique omni verborum libertate veritatem praedicant : A qua parte utimam ego fem , mom jam timiditati meae , igmaviaeque comfulem * , eique aliorum timiditatem & memtir imbecillitatem praetexem r. $atis , fuperque difpemfavimus , mom modò mobi* alienos mom adjungenter , fed moflror etiam perdemtes, quod famé malorum difpenfatorum eff. Patentiffimè taxat San&tum Bafilium . San&tus quippè Athanafius , in litteris ad Ægypti , Syriae, Phoeniciae , & Arabiae Epifcopos , difpenfationem illam graviter cuiparat. Eafdem ob rationes praefens Synodus Spiritus fanéti Confubftantialitatem , apertè deinceps ab omnibus profitendam , Symbolo infixit , omni difpenfatione reje&ta . Jam enim per Theodofium Auguftum exftin&tus erat hæreticorum dominatus , redditaque de Deo re&tè loquendi plena libertas. Licèt porrò vocem ipfam , Comfubffamtialem , Synodus Symbolo non infixerit , infixit tamen variis aliis comprehenfam ejus virtutem , - Quin immò Nilus Rhodiorum Epifcopus in libro de generalibus Synodis dicit editum hoc anathema : Nos accepimur & credimus omnibus modi r faméfum Spiritum effe verum Deum, comfubfantialem Deo tum Patri tum Filio, quoniam Domimur Jefu* fc dixit, ut baptizemur & credamus im momem Patris , & Filii , & $piritur fam&i , quod mom dixiffet , fi creatura effet. Ei igitur , qui mom ita femtit , amathema . Quòd Synodus fanéti Spiritus confubftantialitatem definierit, certum atque indubitatum eft ; at iftius decreti fides eft penes folum Nilum : Ei nullus antiquus atteftatur. Etiam haec Symboli verba , gui cum Patre & Filio fmul adoratur & comglorificatur , impetunt

San&i Bafilii difpenfationem . Antiquus , ab - Apo

[ocr errors]
[ocr errors]

Apoftolis ac ipfo Chrifto Domino traditus, glorificationis hymnus eft Gloria Patri & Filio & $piritui faméfo . Primus mutavit puri puti Arianifmi reftaurator Ætius, Ecclefiæ Antiochenæ Diaconus , pfallendum jubens , Gloria Patri per Filium im Spiritu fum&o . Sunt voces aequivocæ, innoxiae tamen , quibus & Sanctus Leo Pontifex ufus eft, in fermone de Domini

Scr. 1. c. 3. Nativitate dicens ad populum : Agamus gratia;

Deo Patri per Filium in $piritu fan&o. Eis Arianum virus, tanquam ovinis lanis lupum, fubintrufit Ætius , per eas Ariani ab orthodoxis cœperunt diftingui, pfallentes in fefe mutuò , atque ita omnis earum Pfaltes aut ufurpator haberi cœpit ut conviétus & profeffus Arianus. Hinc illis popularem fermonem concludens di£ penfator San&us Bafilius, Arianis quidem & Macedonianis placuit, at orthodoxis difplicuit graviffimè , tanquam pravi dogmatis ex pravis vocibus fufpeétus , & Epifcopatum , cujus à Macedonianis retinendi caufa difpenfabat, ex difpenfatione propemodum amifit ab ipfis orthodoxis. Pro vocum fuarum innocentia edidit infignem Apologiam, librum eruditiffimum de Spiritu fanéto ad Sanétum Amphylochium Epifcopum Iconienfem , cunétis tamen non fatisfecit. Apoftolus enim nos unanimes effe mandat non tantùm in eodem fenfu, fed & in eadem fententia, verbaque noftra eße non folùm vera , fed & irreprenfibilia : Orthodoxus Doétor non dumtaxat reéta credere, fed & reéta loqui debet, alienus à vocibus, licèt in fenfu à fe intento veris, fufpe&tis tamen , fcandalofis, ac piarum aurium offenfivis. Quocirca præfens Synodus avitam glorificandi formulam retinendam juffit , caffata omni difpenfatione : Profcripfit AEtianam,de qua quid Deus miraculo oftenderit, & Ecclefia latina fenferit, dixi fupra ex Theodoro Le&tore, & Joanne Biclarenfi. Quomodo ea Sanótus Leo fit ufus, dicam loco magis opportuno. Facundus Hermianenfis Epifcopus , in catholicæ fidei Epiftola, adfirmat ipfum hærefis • au&torem Macedonium fuiffe à Synodo accerfi, tum, auditum, conviétum , atque ita damnatum. At certum eft falli. Macedonius quippe ante Eudoxii Germanicienfis ex Antiocheno ad Conftantinopolitanum thronum translationem fuiffe defun&tum fcribit Hermias Zozomenus.

[ocr errors]

Cyzicenus Epifcopus , tanquam feétæ caput, Synodo adfuit, eum Synodus, ut nuperae apud Liberium Pontificem per Legatos fa&ae de Spiritu fanéto Profeffioni, ejufdemque Pontificis ad Synodum Thyanenfem litteris adfentiretur, multùm urfit, & contumaciter cum fuis refiftentem damnavit. Eos quidam non Macedonianos, fed appellant Marathonianos, à Marathonio Nicomedienfi Epifcopo, à quo haerefis inventa & Macedonio perfuafa, aut plurimùm propagata.

Secunda damnata haerefis eft Eunomiana, puri puti Arianifmi reftauratrix , orthodoxi Baptifmi verbum ac elementum alterare aufa, novumque in Domini mortem inftituere. Damnata eft ex Sanéti præfertim Bafilii & San&i Gregorii Nyffeni libris , quos ipfe Gregorio

&tos Synodo judicandos detulerat, Synodufque probavit. Eunomium feduxerunt lingua volubilis & Ariftotelis elenchi : Horum fubfidio, inquit de Ætio illius magiftro Socrates , captiofas ratiocimationes , quar ipfe diffolvere mon poterat, imprudem * contexuit . Haereticorum Patriarchae , femper Philofophi. Tertia damnata haerefis eft Apollinariorum, patris Presbyteri , & filii Laodicenfis in Syria Epifcopi. Dum Julianus Auguftus humaniorum litterarum fcholas Chriftianis claufit, pater edita Chriftiana Grammatica , & plerifque antiquae Scripturæ libris in verfum , filius Evangelio &c Apoftolo in dialogum reda&is , evafere clariffimi , & fideli juventuti plurimùm profuere. Nicaenam fidem conftantiffimè defendentes, Georgio Laodicenfi Epifcopo, homini Eufebiano , damnato per Sardicenfem Synodum , noluerunt communicare , & ab eodem talionem reddente fuerunt , tanquam qui facrilegis Bacchi facris adfuiffent , extra Ecclefiam abjeéti. Hinc Athanafio, Bafilio, Gregorio Nazianzeno , & cæteris iftius ævi Primatibus Epifcopis chariffimi , adeo ut eorum difcipulus, in Ecclefiae Antiochenae Cathedram Epifcopalem intrufus , Vitalis, ad eorum teftimonium & preces, fuerit tanquam orthodoxus à Damafo Papa receptus in communionem. Nimiam cum filio familiaritatem fcriptis etiam apologiis purgare fuit coaélus San&tus Bafilius. ' Audio , inquit in Epiftola ad Patrophilum Ægenfis Ecclefiae Epifcopum, ipfum ommium eorum , qui libror fcribumt , verbofiffmum . Et in Epiftola ad Epifcopos Occidentales: Alter ex illi* , de quibus vor admonemur, eff Apollimarius . baud parùm & ipfe Ecclefiar comtriffam ,. Facilitati mamque fcribendi , qua per occafionem ad quofvis irrepit, comjuméam babenr fufficiemtem linguae facultatem , orbem librir fuis replevit , comtempto Ecclefiaffe, qui cavemdum effe dicit, me multi fiamt libri. In multitudime autem certum eff, quòd multa delinquamtur. Nam quomodo poteff im multiloquio vitari peccatum ? Sunt verò , quae fcribit, etiam ad Theologiam pertinemtia , non ex $cripturae probationibus , fed ex bumamir argumentis adffru&iomem habemtia. Fuiffe de librorum copia gloriatum fcribit in prima ad Cledonium Epiftola etiam Gregorius Nazianzenus . Au&tor incognitus, in laudata fuperiùs Damafi Pontificis vita, ait fuiffe virum famé imter caeteror inflru&um , fed comtemtionis vitio nimis agitatum , & adverjùr omne quod quifque dixerit, obvium ire dele&atum, ideoque ex comtemtione lapfum. Acacius Berrhaeenfis Epifcopus , in litteris ad San&um Cyrillum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Alexandrinum, inter Synodi Ephefinae aéta ex- L. 1. c.*3.

ftantibus, fuiffe fcribit infignem , fed inutilem difputatorem, qui ingenio nimiùm fifus inflantem fignorum fcientiam , ejufque dolofas technas , ædificanti rerum fapientiæ mifcuit, atque ita fimplicem Chrifti fidem fœdavit & amifit. QUod ipfum in Ario Conftantinus magnus, in Paulino Presbytero Edeffeno, Beati Ephreem Diaconi difcipulo, Gennadius Maffilienfis , in Neftorio San&tus Cyrillus, in Eutychete Petrus Chryfologus , in Monothelitis Conftantinus quartus, in Petro Abaelardo notat Sanétus Bernardus. Ibi ceciderunt omnes , qui operantur iniquitatem. Ca

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Cadendi origo fuit vindictæ cupiditas , ac impatientia injuriae à Georgio Epifcopo , quem ! fe indo&tiorem exiftimabat Apollinarius, illatae, de qua re&è Hermias Zozomenus: Ea eft bumama matura , ut eùm defpe&a fit , obflimatione imfolefcat, & tum contemtionis , tum movandarum rerum ftudio flagrare incipiat; at cùm æquales partes fert , leat fe moderatè gerere , & intra eofdem rationis qua£ camcello* mamere. Hinc magna ingenia non irritanda injuriis , fed & in multis difpenfatoriè toleranda, prudentia Chriftiana femper judicavit. Et hæc omnia diéta funt de Apollinario filio, principali fonte erroris. Errores ejus fuere varii. Primus eft fupra expofitus, atque in tres invicem adverfantes fe&tas divifus, de partu Virginis, & Sacramento Dominicæ Incarnationis.' Secundum adducit San&us Gregorius Nazianzenus in prima Epiftola ad Cledonium : Scire meceffe eff , Apollinarium , quamvis Divinitatis momem Spiritui famé7o tribuerit , vim tamem Divinitatis mimimè retimuiffe. Etenim ex magno , majori, & maximo , boc efi , ex $piritu fam&fo , & Filio , & Patre , tamquam ex fplendore , & radio, & foie , Trimitatem comffituere : quod quidem difertij verbij im illius libri , fcriptum ef?, Divinitatis fcala eff , mom im caelum fubvebem * , fed è cælo dejiciem * . Adfumptae enim in Deum humanitatis truncator vix potuit non fentire cum Ario. Nam & Arius homini Chrifto fubtraxit animam, ejus in carne officia adfcribens Deo Verbo: Ex qua peffima radice poftmodum prodiere Eutychianiftae , Synufiaftae , Monophyfitae , Acephali , Theopafchitae, omnifque peftifer grex confundentium Domini naturas. Tertius error eft Millenariorum, de quo San&us Bafilius in litteris ad Epifcopos Occidentales: £cripfit Apollimarius & quaedam de refurreé7iome fabulorè , immò judaicè compofita , im quibus dicit mor iterum ad cultum à lege praefcriptum reverfuror , ita ut iterum & circumcidamur , & $abbatbum obfervemus , & à cibis im lege vetitis abfiimeamus , facrificiaque Deo offeramus , & in templo Hierofolymi* adoremus , atque prorfur ex Cbrifiiamis Judæi weddamur, quibus quidnam poteff magir aliemum ab Evangelico dogmate dici ? Quartum adducit HermiasZozomenus: Hujus fe&ae fautores ritibus ab imffitutis Eccleffe catbolicae aliemi , utumtur, & præter facror hymmor ab Ecclefia inßitutor camtiumcula , quafaam numeris aaffri&as , quas Apollimariu* excogitavit , cantamt . ^lam Apollimarius i/le praeter aliam do&rimam poeticae & mumerorum omni* gemeri* peritus fuit , quarum rerum illecebris multor ad amimum fibi attendendum induxit . Quim etiam viri , dum potabant , aut opera faciebant , muliere, autem , dum texebamt telas , ejus camtilemar cecinerunt . Nam carmima ffudio relaxando , feftis & aliis cujufque temporis opportunitatibus accommodata compofuit , eaque ommia ad Dei lauder praedicamda* inftituta . Haufit id à primo fui erroris fonte Valentino, de quo Tertullianus in libro de carne Chrifti : Etiam cum Pfalmir Valentimi , quor magma impudentia quafi idonei alicujus au&oris imterfèrit , congreffiomem dirigamur. Et in alio capite : Nobis quoque im bamc fpeciem Pfalmi patrocimabuntur, mom quidem apoffatae , & bæretici , & Platomici Valentimi,

fed fam&fiffmi & receptiffìmi Propbetae David. Eis Apollinarius admifcuit virus fuum : Qua arte etiam Nepos Chyliaftarum dux, Paulus Samofatenfis , Harmonius Bardefanis filius, Arius, & Martinus Lutherus multos feduxere. . uintus tandem error fuerunt variae , omnibus hæreticis folemnes, in Ecclefiam ac do&tiores illius Epifcopos calumniae . Licèt namque Apollinarius cum Ario fentiret , fe tamen de Georgio Laodicenfi Epifcopo vindicatum volens, Arianos hoftiliffimè infecutus eft , non tantùm Divini filii , fed & Spiritus fan&ti confubftantialitatem apertifììmè prædicans, dureque damnans difpenfationem San&i Bafilii. Etiam duos filios à nobis dogmatizari mentitus eft , atque ita plurimos fimplices à nobis avulfit. Per ejus Conftantinopoli difcipulos motum populum , & ab illo tanquam Chrifti Domini diviforem hæreticum lapidatum Sanétum Gregorium Nazianzenum , fcribit in hujus vita Gregorius Presbyter. Etiam in Paulinum Antiochenum Epifcopum ,

[ocr errors]
[ocr errors]

San&tumque Epiphanium fuiffe variè debacchatum fcribunt apud Facundum Hermianenfem Epifcopi orthodoxi exulantes Dio-Caefaraeae. Et de ejus difcipulo Timotheo ad eofdem San&tos Confeffores Petrus Alexandrinus Epifcopus : Confiliatoribus vobis im bis , quae occurrunt , utor. Quid oportet me facere fc femper perturbatum, Timotheo diffamamte fe Epifcopum effe , ut per boc confidentiùs injuriet , & paterma* leger infringat ? Voluit emim me amatbematizare & Bafilium Caefaraeae , & Paulimum , & Epipbamium , & Diodorum Epifcopor , & foli Vitali commumicare. Eadem audacia primò feipfum , deinde à Flaviano Presbytero extrufus di&tum Vitalem , Meletii Epifcopi defertorem Presbyterum , intrufit in Antiochenam cathedram , & ex San&ti Bafilii odio omnem Cappadociam , tanquam novus gentium Apoftolus , Pfeudo-Epifcopis implevit, fcribitque de illo ad Epifcopos Occidentales San&us Bafilius : Apollimarius de imcarmatione tamtam movit fratribus perturbationem , ut pau:i eorum , quibus colloquii mom nihil cum illo imterceffit , prifcum pietati, chara&erem confervemt , multi ve-. movatiomi attendenter ad quaeffione r & contemtiofas inutilium verborum baerefe , averfifint. Tantùm valet perverfae mentis lingua diferta. Error de incarnatione eft ejus palmaris, quem præfertim damnat Synodus in fuo Symbolo , ac de illo fcribit ad Damafum Papam : Nos do&rimam Domimicae Imcarmationi* imtegram & perfe&am tememur , & neque difpenfationem carmis Chrifti , vel animae, vel mentis expertem , vel imperfe&am effe afferimus , fed agmofcimus Verbum Dei amte fecula omninò perfe&um effe , & perfe&um homìmem im moviffmis diebus pro mefira falute fa&um effe . Damnant tres Apollinariftici erroris claffes, fupra ex Auguftino addu&tas , unaque admixtum errorem Arianum, damnata jam pridem à San&is Athanafio , Bafilio , Gregorio Nazianzeno , Eufebio Vercellenfi , variifque Synodis Occidentis & Orientis. Damnant item Marcellum & Photinum , de quibus San&tus Cyrillus Alexandrinus in libro de fide ad Theodofium Auguftum : Dei Verbum amhypofatom ,

[ocr errors]

quod

[ocr errors]

• Athanafius in litteris fynodalibus ad Ecclefiam

quod tume folum eff & imtelligitur, dum ore profer

tur , dicere audent , adeoque ante faecula non

fuiffe omninò perfeétum. Palmarem damnationis caufam edicit Sanétus

Antiochenam : Poffibile mom erat , ut Domimo propter mos bomimi fa&o corpus fine memte exifferet: Mom emim corpori dumtaxat , fed & amimae quoque moftrae per ipfum verbum falus eff conciliata . In duobus hominibus , uno vitiatore , altero omnium Salvatore, fides Chriftiana fermè omnis confiftit . Quomodo in Adamo peccante, féipfum contaminante & occidente, omnes peccavimus , fumufque contaminanti & mortui ; ita in Chrifto Jefu per Deum Patrem juftificato, a mortuis fufcitato , in coelos , exaltato , & ad ! ejus dexteram collocato , omnes fumus juftificati , refufcitati , coelos adfcendimus , & ad Dei dexteram coepimus , federe : Non folùm tanquam in imitationis exemplo, fed tanquam in vera maleficii ac beneficii radice fui fimile traducente . Quomodo in Adamo non cun&i poffibiles , fed foli ipfi tanquam naturae fonti per Deum implantati , ac ex ipfo nafcituri homines peccavere : ita in Chrifto funt reparati foli illi , de quibus ipfe apud Evangeliftam Joannem, Quos dedit mihi Pater , mom perdidi ex eis quemquam. Et quidem illi Pater quofdam ad folum Baptifmi chara&terem, quofdam ad folam fidem, quMqfdam ad folam temporalem juftitiam , quofdam dedit ad beatam fine fine vitam. Quomodo aliud eft in Adamo peccaffè , aliud ex ipfo peccatum contrahere ; ita aliud eft in Chrifto fuiffe juftificatum aut glorificatum , aliud ex ipfo juftitiam aut gloriam accipere. Quomodo ille fola fibi à femetipfo infli&ta vitia , ita hic fola traducit dona fibi à Patre infixa , uti folet radix naturalis. Originem , inquit San&tus Leo, quam fumpfit Chriffur ex utero Virginis, pofuit im fomte baptifmati*. Dedit aquae , quod dedit matri. Virtus emim Altiffìmi , & obumbratio $piritur fam&i , quæ fecit , ut Maria pareret $alvatorem , eadem fecit , ut regemeret unda credentem . Et hinc noftrae reparandæ juftitiæ radix effe debuit Deus & homo. Purus homo traducere , purus Deus illam traducendam nequibat in fe habere . Adversùs Eutychianiftas reétè ad Zenonem Auguftum fcribit Simplicius Pontifex : Ne Cbrifliamus quidem valet mumcupari , quifqui* im Cbriffo redemptionis fuae caufa ; evidemter mom agnofcit . Quifquis in ipfo non agnofcit corpus , animam , mentem , eorumque omnium quafvis facultates & operationes, integrum, uti ad Paulinum Antiochenum Epifcopum fcribit Damafus Pontifex , Adam, totum veterem moflrum fine peccato bomimem , ex quo, tanquam radice, fonte , capite , fanantis novitatis dona , in nos , tanquam ramos, rivos, membra, affumens Deus per aquam fuo Spiritu fœcundatam transfundit. Quod è natura noftra Deus verbum in fuam perfònam non adfumpfit , in femetipfo non fanavit , adeoque ejus fanitatem nequit ex femetipfo in nos via propaginis derivare. Hinc ergò Apollinaris Deo

Verbo negans humanam carnem , animam , aut mentem, hujus aut illius fanitatem evertit,! nos partim fub peccato, partim fub gratia po-'

nit , atque ita exufflat omnem fru&um Sacra. menti Dominicæ Incarnationis. Haec eft antiqua , firmiffimè imprimenda , Apoftoli Theologia , qua omnes Latini & Græci Ecclefiæ Patres cunétas Chriftum dividentes , confundentes aut mutilantes hærefes quovis tempore expugnarunt.

Apud Sanétum Bernardum exftat Innocentii fecundi ad Senonenfis & Rhemenfis Provinciæ Epifcopos Epiftola , dicens in Nicaena Arium , in Conftantinopolitana Manichæum , in Ephefina Neftorium , in Chalcedonenfi Synodo damnatum denuò Neftorium & Eutychetem. Pro Manichaeo legendum credo Macedonium : Hac enim in Synodo nihil a&um de Manichæo.

Addit incogniti auétoris apud Chriftophorum Juftellum libellus fynodicus : Hæc famé?a $ynodus Eufebium & Tbeognium Bytbimior, Patropbilum & Aetium Palaeßimor , Paulimum & Gregorium Phænices , Tbeodorum & Georgium Cilices , Narciffum , Atbamaffum , Memofamtum Ephefi , Tbeodorum Perimtbi , Marcellum Ancyrae , & Apollimarium, & Maximum item depofuit , ele&7iomem ejus planè irritam decermem r . Mifcet vera falfis : Plerique enim illi Ariani Epifcopi , non hìc, fed Nicææ aut Sardicæ fuere damnati . De hujus Synodi fruétu legenda eft San&i Ambrofii ad Dominum Jefum Chriftum Apoftrophe in Præfatione librorum de Spiritu fanéto. • ' . .

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Po! ftabilitam fidem agitari ante omnia coepit quæftio de Epifcopatu Conftantinopolitano inter Sanétum Gregorium Nazianzenum & Maximum Cynicum , de quo in fexta A&ione Synodi o&tavae dixit Elias Presbyter , ac Theodofii Patriarchæ Hierofolymitani Legatus & Syncellus: Im fecumda fam&a & umiverfali symodo Maximur quidam Cymicur, & ommir ejus mamus impofitio repulfa eff , qui autem promovit eum ad Praefulatum , deje&u , mom efi à forte fua , Timotbeus videlicet Alexandrimorum Provinciae Epifcopu;. Non folùm autem ipfe mimimè eff repulfur , fea mec quifquam Epifcoporum Timotbei , qui pariter im. vemti , & im Maximi ordimatiomem & prove&ionem cooperati funt , dammatur eff , quim potiù , bonore , & praemia meruerunt : Quoniam Timotbeus prjmur faéfur eff praedi&ae $ynodi Praefidem r , utpotè Alexandriae Patriarcba , & unà cum Epifcopi , , qui fecum erant , provexit Ne&arium Comffantimopoleor Patriarcham . . Ita Synodo fuadet damnandum folum Photium , non ejus s ele&ores aut confecratores , utpotè qui Principis laici violentia compulfi deliquerint, adeoque Timotheo fpontaneè prævaricato fint longè juftiores, Nec penitus errat Timotheum fuiffe Synodi Praefidem : Nempe à ceffione Gregorii ufque ad Neétarii intronizationem . Eo tempore medio , quòd Romanus etiam per Legatos abeffet , & fedes Conftantinopolitana vacaret , erat primus Synodi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Epifcopus , ideoque jure fuo Praefes . Errat tamen Elias, & cum ipfo Theodoretus , Maximum promotum à Timotheo : San&us namque Gregorius in carmine de vita fua difertè fcribit defignatum à Petro, Timothei Præceß fore , & ab ejus Epifcopis frumenta confueta ad Regiam urbem deducentibus ordinatum. Hi omninò , Petrus praefertim , merebantur damnationem , abjeétionemque ad laicos : At de mortuo in Ecclefiæ pace , & jam judicato à Deo, noluit Synodus judicare. Ab omnibus itaque fynodaliter damnata eft qrdinatio Maximi , ac Epifcopatus Gregorio confirmatus, agente præfertim Meletio Patriare cha Antiocheno , apud Theodofium Augu£um , ob praedi&um imperium, fummae auétoritatis, tantæque fanétitatis , ut ejus à Valente Augufto ob fidem catholicam relegati effigiem fuis annulis, poculis, le&is , portis , parietibus , nomen verò cunétis paßim nafcentibus imponerent Antiocheni, ita fefe, uti in illius

[ocr errors]

mus, de ejus abfentia confolantes. Ei adversùs Paulinum femper adhaeferant Gregorius & Bafilius, ideoque vicem ille reddens , à Bafilio inchoatum Gregorii Epifcopatum conftanter in Synodo defendit , At ejus mors turbavit omnia, quam folemniffimis exequiis & pompofa ad Ecclefiam Antiochenam translatione Auguftus Theodofius, orauionibus encomiafticis honorarunt Sanétus Amphylochius Iconienfis Epifcopus, & Sanétus Gregorius Nyffenus, inchoans : Auxit mobi* mumerum Apoßolorum movus Apoftolus , coaptatur im ordimem Apofo/orum. Hinc agi cœptum deeligendo fucceffore. Nazianzenus nullum eligendum cenfuit , fed plenum Epifcopatum confirmandum Paulino, Ecclefiae iftj(\s diffidia tandem exftinguenda, faciendumquefatis toties jam repetitis mandatis Ecclefiae Rqmanae. At fupra memorati fœdi illi , ab Eufebianis promoti , Epifcopi conßantißimè voluerunt Paulinum à Latinis ordinatum abjici , tanquam opprobrium Ecclefiae Orientalis , apud quam natus Chriftus Dominus, ideoque Romana, de Petro & Paulo Apoftolis glorianti, quoad nihil inferioris. Refumpfere jam pridem damnatas nugas Conventiculi Philippopolitani , atque ita graviffimè offenfus Gregorius , non tantùm Synodo , fed & domo Epifcopali exceffit, oftendens fe eju£ modi in San&i Petri Privilegia injurijs neutiquam communicare , nec talia blaterantibus velle effe collegam. Perftitere illi , feceruntque, quod fcribunt ad Damafum , Pontificem : Ecclefiae vetuftiffimae , & verè Apoßolicae Antiocbiae reveremdiffimum & Deo dile&iffimum Flaviamum Epifcopi illius Provinciae & Diœcefear Orientalis im umum convemienter , tota illa Ecclefia , uti Camom poffulat , fuffragante , & velut umo ore virum bonorificè collaudamte , Epifcopum ordinarumt . Qwae quidem ordimatio communi concilii comfenfu approbata eff . Ita non erubuerunt palam imponere. Etenim Ægyptios, Arabes, & Cyprios Romanae Ecclefiæ & Paulino conftanter fuiffe fidos,

teftantur Socrates & Zozomenus. Errat Socra

tes Epifcopatum Antiochenum à Synodo con

firmatum Meletio. Quoufque adfuit & præfuit €regorius , Romanos offendere Synodus nolens reliquit indecifam quaeftionem , uti liquet ex Canone quinto , paéla inter Paulinum & Meletium inita aut concepta volens cußodita. Cum fuis interim Ægyptiis ac quibufdam Macedoniæ Epifcopjs advenit Timotheus Patriarcha Alexandrinus , & Flaviani promotionem & Gregorii confirmationem acriter impugnans , offenfufque Gregorio ob tertium Canonem , quo Ecclefiae Alexandrinæ Privilegium tranfcriptum fuerat in Conftantinopolitanam . ln Flaviano non tantummodo Paulinum , aut fuam Alexandrinam ac omnem Ægyptiam , fed & ipfam Romanam ac omnem Occidentalem Ecclefiam, quae Paulino femper communicarant, dixit injuria affe&tas; Gregorio autem , licèt Maximi Cynici deje&ionem probaret , ab antecefíore tamen & fratre fuo Petro difcordare nolens , objecit Nicaenum & Sardicenfem de Epifcoporum translatione Canonem , aliudque non repofuit Gregorius, quàm illum non effe in ufu Ecclefiae Orientalis , Refponfum fanè Gregorio non plenè dignum Adversùs Flavianum Gregorius , Arabes, Cyprii , & Macedones, adversùs Gregorium omnes Eufebianam lepram olentes Epifcopi adhaeferunt Timotheo, atque ita omnes variè divifi coeperunt more parùm Epifcopali ac fynodali turpiter mente & ore digladiari. Hinc fui caufa fcindi Ecclefiam nolens optimus Gregorius, non dumtaxat Conftantinopolitanum , fed &c , in quem regredi poterat, Nazianzenum Epifcopatum fponte ceffit, abiitque in Cappadociam , ad litigantium Synodos deinceps non reverfurus. Quò alii tranquillè viverent, tanquam novus Jonas feipfum non in mare, fed in contemplativae folitudinis tutiffimum portum retraxit, in pagi Arianzeni paterno rure vitam monachi a&urus, ut in ca* talogo fcribit San&us Hieronymus.

Hinc novi motus de Regiae civitatis Epifco

patu , appetito à multis . Accepit tandem Ne&tarius , nobilis Tharfenfis , Theodofio Augufto ab Epifcopo fuo Diodoro commendatus, de quo ad Damafum Pontificem litterae fynodales: Ecclefíae Comffamtinopolitamae, recemr , ut ita dicam , aedificatae, quamque ex baereticorum blafpbemia , tamquam ex ore leonir , per mifericordiam Dei nuper eripuimur, reveremdiffimum, Deoque dile&iffimum Ne&arium im concilio generali, commwumi ommium confenfu , praefente Tbeodofo Imperatore religioffmo , totius demique cleri , totiufque civitatis fuffragiis , Epifcopum conßituimur. Solus Gregorius Nazianzenus Ecclefiam Con* ftantinopolitanam eripueret ex Arianorum faucibus, & quafi novam plantarat, cui certè hanc cum Epifcopatu Iaudem non oportuit fubreptam . Huc refpicit San&us Ambrofius , de feipfo ex Neophyto in Epifcopum ele&to fcribens ad Ecclefiam Vercellenfem : Oraimationem meam Epifcopi Occidentales judicio , Orientales etiam exemplo probarumt. Nam & Ne&tarius fuit è catechumeno ele&us, ideoque illi à laudato Dio

doro datus Cyriacus , Adanorum Epifcopus » eum

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »